Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Great dharma masters1

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité
Publicité

Great dharma masters1

  1. 1. “เราเกิดมาเป็นมนุษย์ มีความสูงศักดิ์มาก อย่านาเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์เราจะต่าลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมาย อย่าพากันทา ให้พากันละบาป บาเพ็ญบุญ ทาแต่คุณความดี อย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์” หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
  2. 2. หมู่ปราชญ์บัณฑิต เปรียบได้กับ "รวงข้าวที่สมบูรณ์" รวงข้าวที่สมบูรณ์นั้น จะโน้มรวงอ่อนลงสู่เบื้องล่าง อันหมู่ปราชญ์บัณฑิต ย่อมอ่อนน้อมถ่อมตน ที่ชูก้านขึ้นสูง ชี้โด่เด่ นั้นคือ "ข้าวลีบ" พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์
  3. 3. มันจะมีนรก มีสวรรค์อย่างไร นั่นมันกิเลสต่างหากเล่า กิเลสหมด มันก็หมดนรก หมดสวรรค์ซิ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
  4. 4. การปฏิบัตินั้น ให้พยายามทา มันจะสงบหรือไม่สงบก็ช่าง ปล่อยไว้ก่อน เอาเรื่องเราปฏิบัติเป็นเรื่องแรก เอาเรื่องเราได้สร้างเหตุนี้แหละ ถ้าทาแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ได้ เราทาได้แล้วอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผล มันไม่สงบเราก็ได้ทา ทีนี้ถ้าเราไม่ทาใครเล่าจะได้ ใครเล่าจะเห็น "คนหานั่นแหละจะเห็น คนกินนี่แหละจะอิ่ม" หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  5. 5. “ในทางโลก การได้มามากๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ในทางธรรม การสละสิ่งที่มีมากๆ ให้หมดไป แม้แต่สิ่งละเอียดอ่อนภายในใจได้ ท่านว่า ประเสริฐสุด” พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี
  6. 6. รู้แล้วอย่าหลงรู้ รับว่ารู้ แล้ววางรู้ รู้จึงไม่มีพันธะ จิตก็บริสุทธิ์ได้ ละบุญละบาปใดๆ ก็ได้ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
  7. 7. “คนทาบุญเหมือนน้าเย็น คนรักษาศีล ภาวนา เย็นเหมือนน้า คนไม่ทาบุญให้ทาน ไม่รักษาศีล ไม่ภาวนา มันเป็นไฟ เหมือนไฟ มันร้อน มันไหม้เรื่อยไป” พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) วัดถ้าผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  8. 8. “ผู้ทรงศีลด้วยความบริสุทธิ์ ก็เท่ากับว่านานั้นมีคันนา ฝนตกลงมาน้าก็ขัง เอาปุ๋ยใส่มันก็ขัง ถ้าใครไม่มีศีลบริสุทธิ์ ก็เท่ากับนาไม่มีหัวคันนา ฝนตกลงมาน้าในนาไหลหนีหมด ใครจะไปหว่านปุ๋ยก็ไม่อยู่ เมล็ดข้าวก็ไม่อยู่” พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
  9. 9. “กรรมทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นไกล มาจากกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมของเราเท่านี้” หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร - จังหวัดสกลนคร
  10. 10. ..เหตุทั้งหลายของคนเรา ก็ล้วนมาจากใจ ใจจึงเป็นมหาเหตุ ถ้าใจดี ใจสูง ใจประเสริฐ การทา การพูด ก็พลอยดีและประเสริฐไปด้วย... (หลวงปู่หลอด ปโมทิโต)

×