Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Luangpoo ferng

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Luangpoo ferng

 1. 1. ภพชาติที่ผ่านมา ยังไปยินดีกันอยู่หรือ คนโง่เท่านั้นที่เ้าาไปติด เราตาย-เราเกิดมานับอสงไ้ยไม่ถาวน ถาาจะเอากระดูกที่เราเคยเกิด-ตายมากองไวา ก็จะโตยิ่งกว่าเ้าพระสุเมรุ น้าในแม่น้ามหาสมุทรนาอยใหญ่ทั้งหลายนะ ก็ยังนาอยกว่าน้าตาเราที่เคยหลั่งรินเพราะความทุก้์ทั้งหลายเสียอีก ผูามีปัญญาเมื่อเห็นเช่นนี้ ย่อมเกิดความสลดสังเวชในภพชาติ ไม่ยินดีในการเกิด มีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียว ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 2. 2. จะรูาจะเห็นอะไร ก็ใหาสักแต่ว่ารูา ไม่ใหาเป็นไปตามเ้า จิตดั้งเดิม้องเรามันไม่มีอะไร มันรูาอยู่ทุกอย่างอยู่แลาว แต่พอมีสิ่งต่างๆ มาสัมผัสทั้งภายนอกภายใน ก็ทาใหาเราเผลอสติปล่อยตัวรูา ลืมตัวรูาที่มีอยู่ดั้งเดิมเสีย ไปรับสิ่งที่เอามาทีหลังแลาวก็ทาไปตามเ้า คือ เป็นสุ้เป็นทุก้์ อะไรต่างๆ ที่เราเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่า เราไปรับเอาสิ่งสมมติต่างๆ เ้าามายึดมั่นถือมั่น ถาาเราจะไม่ใหาเป็นไปตามสิ่งต่างๆ เราก็ตาองรักษาตัวรูาดั้งเดิม้องเราไวาใหาตลอด ตัวสติ ตาองมีไวามากๆ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ที่มา : เพจบาานจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 3. 3. เราจะเอาอานาจจิตเราไปเพ่งต่อสูากับเวทนาก็ไดา แต่มันเปลืองแรง ตาองเอาปัญญามาใชาพิจารณาใหาเห็นว่า มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่้องเรา ผูารูาก็อย่างหนึ่ง เวทนาก็อย่างหนึ่ง เมื่อเห็นอย่างนี้แลาวมันจะเบาลง
 4. 4. คนเราทุกคนตาองการความสุ้ แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจสราางเหตุ้องความสุ้ จะเอาแต่ผลอย่างเดียว แต่ถาาเราไม่สนใจกับตัวเหตุ ตัวผลจะอยู่ไดาอย่างไร ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 5. 5. อย่าไปติดอยู่ในวัตถุ ทาบุญแลาวอย่าไปติดอยู่ในบุญ มัวแต่เอาใจไปคิดว่า เจดีย์นี้ฉันสราางมากับมือ ดีไม่ดีเป็นลมตายไปตอนนี้ แทนที่จะไดาเกิดเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์กับเ้า จะตาองไปเกิดเป็นเปรต งูเหลือม เฝ้าเจดีย์ก่อนสัก ๗ วัน เพราะใจมัวแต่ไป้าองยึดอยู่ในวัตถุว่า ้องฉัน ้องกู อยู่นั่นแหละ พอจะตายก็เจดีย์้องกูๆ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 6. 6. การปฏิบัติที่เป็น้ั้นนั้น้ั้นนี้ แทาจริงเวลาถึง้ั้นนั้นๆ เ้าไม่ไดาบอกว่า เ้าเป็นอะไร เราเองไปสมมติเ้าต่างหาก ตราบใดที่เรายังติดสมมติเหล่านี้ เราไปไม่รอด ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 7. 7. เวลาภาวนา อย่าไปกลัวว่าภาวนาแลาวจะเป็นนั่นเป็นนี่ เพราะเป็น้องแกากันไดา ใหากลัวอย่างเดียวว่า จะภาวนาไม่เป็น ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 8. 8. มีอะไรมากระทบ ก็ใหามันอยู่แค่ "รูา" อย่าใหามันเ้าามาถึง “ใจ" ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 9. 9. ผูารูาแลาวจะไม่ทุก้์ ผูาไม่รูาเท่านั้นที่ทุก้์ ทุก้์มันก็มีอยู่กับทุกคน ไม่มีใครไม่มีหรอก ตราบใดที่ยังมี้ันธ์ ๕ อยู่ ทุก้์ก็ตาองมี แต่ถาารูาแลาวเราจะอยู่อย่างสบาย ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 10. 10. ลูกศิษย์คนหนึ่งมาบ่นใหาท่านพ่อฟังว่า “ตัวเองปฏิบัติมาตั้งนานยังตัดกิเลสไม่ไดาสักตัว” ท่านพ่อหัวเราะบอกว่า “ไม่ตาองไปตัดเ้าหรอกกิเลส ไปตัดเ้าไดาหรือ เพราะกิเลสอยู่ในโลกนี้มาก่อน เรามาหาเ้าเองต่างหาก ไม่ว่าเราจะมาหรือไม่มา เ้าก็อยู่้องเ้าเช่นนั้น และใครเป็นคนเรียกเ้าว่ากิเลส เ้าเคยบอกหรือว่าเ้าชื่ออะไร เ้าก็อยู่้องเ้า ใหาพิจารณารูาจักกับเ้า มองทั้งดีทั้งชั่ว้องเ้า” ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 11. 11. “คนเราจะถือศีล ๘ นั้น ไม่ค่อยจาเป็นนัก แต่้อใหาถือศีล ๑ ก็แลาวกัน รูาจักไหม ศีล ๑ “เป็นยังไงท่านพ่อ” “ศีล ๑ ก็คือ การไม่ทาชั่วนั่นแหละ ยึด้าอนี้ไวาใหามั่น” ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 12. 12. พอเราจับจิตใหาอยู่ มันจะอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว ไม่ไดาวอกแวก ถึงเรื่องอดีตอนาคต นั่นแหละ เราจะใชามันทาอะไรไดาตามที่เราตาองการ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 13. 13. มีสติทาใหาเกิดปัญญา มีศรัทธาทาใหาเกิดความเพียร ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 14. 14. ต้องรู้ลมอยู่เสมอ มันก็ครองสุขได้ จะเอามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ มันก็อยู่ที่ลมนี่แหละ ถ้ามัวแต่สนุก เพลิดเพลินจนลืมลม ก็จะหมดสุขได้ ฉะนั้นต้องรู้จักสังเกตลมเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา ต้องสนใจเขาบ้างว่า เขาอยู่อย่างไร อย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว เมื่อรู้จักความเป็นอยู่ของเขาแล้ว ทีนี้แหละจะเอาอะไรก็ได้ทุกอย่าง กายก็เบา ใจก็เบา จะสุขอยู่ตลอดเวลา ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 15. 15. มันมีอะไรเป็นของเราบ้าง ตายไปก็เอาอะไรไปติดตัวไม่ได้ แล้วจะอยากมันทาไม ไม่ต้องอยากอะไรทั้งนั้น ทาจิตให้สงบ ให้เป็นหนึ่ง ไม่ต้องไปสนใจในความมี ความเป็นตัวของตัวเองหรือผู้อื่น ให้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวก็พอ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 16. 16. ให้รักษาตัวรู้ของเรา ให้เหนียวแน่นมั่นคงอย่างเดียว ก็ไม่มีอะไรจะมาครอบงาเราได้ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 17. 17. ภาวนาดีอย่าไปดีใจ ภาวนาไม่ดีอย่าไปเสียใจ ให้ดูเอาเฉยๆ ว่าที่ภาวนาดีไม่ดีนั้น เป็นเพราะอะไร ถ้าเราสังเกตได้ อีกไม่นานก็จะกลายเป็นวิชชาขึ้นมาในตัวเรา ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 18. 18. "...เวลาเราทางานอะไรอยู่ ถ้าเราสังเกตว่าใจเราเสีย ก็ให้หยุดทันที แล้วกลับมาดูใจของตนเอง เราต้องรักษาใจของเราไว้ เป็นงานอันดับแรก.." ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 19. 19. เขาภาวนาเพื่อให้ละ ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เอา.. ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

×