Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  1. อย่าไปท้อแท้อ่อนแอต่อคุณงามความดี ใครจะทาความชั่วอย่างไรก็ตาม แต่ข้าพเจ้าจะเป็นคนดี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  2. ถ้าเห็นคนอื่นได้ดี ก็มุทิตา พลอยยินดีด้วย เมื่อเขาได้ดี แต่มันหายาก โดยมากเมื่อเขาได้ดี ทนอยู่ไม่ได้ เกิดความอิจฉาพยาบาท อาฆาต จองเวรขึ้นในจิตใจ แปลว่าคนคนนั้นถางทางหรือทาถนนไปสู่นรก หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  3. อยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีเมตตาที่ดีต่อกัน เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  4. การเสียเปรียบคนคือเมตตา การเสียเปรียบคน คือ สร้างบารมี การเสียเปรียบคน คือสร้างบุญสร้างกุศล หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  5. เราเกิดมาคนเดียว ตายคนเดียว ทาดีทาชั่วเราเป็นคนทา เพราะฉะนั้น อย่าทาความชั่ว ให้ทาแต่ความดี ไปอยู่ในสถานที่ใด ให้จิตใจแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว ให้เป็นผู้มุ่งมั่นในธรรม เสาะแสวงหาธรรม อย่าไปเสาะแสวงหาโลก อย่าไปเสาะแสวงหาโลกามิส อย่าไปเสาะแสวงหาวัตถุภายนอก ให้เสาะแสวงหาธรรม การเสาะแสวงหาสิ่งภายนอก มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่เสาะแสวงหาธรรมภายในใจนั้น มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  6. การสะสมบุญกุศลเป็นที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ แต่เป็นพลังทางด้านจิตใจของเรา เราไปอยู่ ณ สถานที่ใด ที่คับขันไม่สบายใจ บุญกุศลจะเข้ามาเป็นเครื่องพยุงให้เรา ได้รับความสุขกายสุขใจในสถานที่นั้นๆ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  7. สิ่งไหนก็ตาม... ถ้ามีอยู่ในจิตใจก็อโหสิให้ซึ่งกันและกัน อย่าถือโทษโกรธเคืองให้กับใครทั้งหมด ถ้าถือโทษโกรธเคือง เราก็เดินทางไม่ถึงไหน เพราะจิตใจของเราไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นอยู่ แต่ถ้าเราไม่เกาะเกี่ยว เราก็เดินไปข้างหน้า เพราะจุดมุ่งหมายของเราคือ เพื่อมรรคผลนิพพาน ขอให้ข้าพเจ้าอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้า ที่ท่านอบรมแนะนาสั่งสอน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  8. ที่พวกเราท่านทั้งหลายมาหาหลวงพ่อ หลวงพ่อพูดอะไรให้ฟัง พวกเราก็ฟัง แต่พวกเราเชื่อไหม อย่าพึ่งปักใจ ให้นาไปปฏิบัติก่อน ถ้านาไปปฏิบัติแล้วเห็นผลนั่นแหละจึงเชื่อ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  9. ยินดีในการทาบุญ ทาบุญแล้วไม่หนักใจ ไม่ทุกข์ใจ ก็ทาไป แต่ถ้าทาไปแล้วทุกข์ใจ ไม่สบายใจ อย่าทานะ ถ้าทาแล้วสบายใจค่อยทา บุญกุศลจะงอกเงย หลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นนะ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  10. ไม่มีใครจะอยู่...ชั่วฟ้าดินสลาย ให้รู้เท่า รู้ทัน รู้ปล่อย รู้วาง ไม่ยึดมั่น ถือมั่นในจิตใจ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
Publicité