Publicité

Luangpor Intawai11

MI
media at MI à MI
25 Jul 2019
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Publicité

Dernier(20)

Publicité

Luangpor Intawai11

  1. ให้พวกเราทุกๆท่านฝึกสมาธิ มันเป็นผลประโยชน์ของเราเองจนถึงเฒ่าแก่ชรา จะตายก็ไม่กลัวตาย ไม่สะทกสะท้าน เพราะได้พิจารณาในธรรม ธรรมะได้เข้าสู่จิตใจแล้ว ถ้าคนไม่ได้ศึกษาธรรมะ อยู่ไปวันๆเดือนๆปีๆ หลวงพ่อว่าอันนี้ขาดทุนที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  2. อย่าประมาทในการใช้ชีวิต ให้ระลึกถึงความตายไว้เสมอ ความตายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่รู้ว่าจะจากขณะไหน เดินอยู่ก็ตาย นั่งอยู่ก็ตาย นอนอยู่ก็ตาย ความตายไม่เลือกสถานที่ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  3. ใจของเราให้ความสาคัญกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไปยึดสิ่งต่างๆเข้ามาสู่จิตใจ ใจเราเลยเป็นทุกข์ ด้วยราคะ โทสะ โมหะ ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด ให้พิจารณาดู ขนาดร่างกายของตนเองแท้ๆ ยังไม่ใช่ตัวตนของเรา เราจะไปยึดเอาความทุกข์ ความวุ่นวายเข้ามาให้จิตให้ใจอีกทาไม ให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่าย สลัดทิ้งที่ใจ เบื่อหน่ายที่ใจ คลายที่ใจ หลุดพ้นที่ใจ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  4. กายกับใจนี้มันเป็นคนละอันกัน เพียงอาศัยกันอยู่ เมื่อเรารู้แล้วอย่างนั้น เราก็นาใจนั้นแหละ ตัวผู้รู้มาพิจารณาร่างกาย ร่างกายนี้จะเป็นอยู่ได้นานสักเท่าใด หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  5. โดยมากพระอริยเจ้าทั้งหลาย เมื่อเห็นมรณภัยเข้ามาถึง ท่านกาหนดจิตใจของท่านปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวง เป็นพระอรหันต์ในขณะที่ใจจะขาด ก็มีมากต่อมาก ที่เรียกตามศัพท์บาลีว่า ชีวิตสมสีสี คือ เมื่อจวนจะหมดลมหายใจเข้าออกแล้ว ตัดกิเลสได้ในขณะนั้น อันนี้ก็มีมาก เพราะว่าจุดนั้นมันไม่ได้มีที่พึ่งอย่างอื่นแล้ว มันพึ่งตัวเอง หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  6. เมื่อตาย ตายแบบขาดสติ ตายแบบไม่มีสติ ตายแบบกลัวตาย แปลว่า ใช้ไม่ได้ตายแบบนั้น ถ้าตายอย่างลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ตายด้วยมีสติ เวลามรณภัยเข้ามาถึง “เอ้า ! มาถึงข้าฯ แล้ว” จิตเข้าสู่จิต กาหนดจิตตัวเอง ไม่ต้องรับรู้ทางกาย ดูใจของตัวเองเท่านั้น โอกาสนี้เป็นเรื่องของข้าฯ ข้าฯ คงจะไม่พ้นจากคราวนี้ไปแล้ว เมื่อสติอยู่กับจิตแล้ว มรณภัยเข้ามาปลิดชีพของเรา ใจของเราก็อาลาจากร่างด้วยความองอาจกล้าหาญ ไปแบบมีสติ บุญกุศลสิ่งไหนที่เราได้สั่งสมไว้ บุญกุศลนั้น ก็จะเข้ามาครองใจของเรา ให้ไปสู่ภพภูมิที่พึงปรารถนา หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  7. แต่ส่วนร่างกายของเรานี่ถึงจะทนุถนอม เลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะ ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นให้ทาคุณงามความดี สร้างคุณงามความดีไว้น่ะเลิศประเสริฐ แต่ความชั่วน่ะอย่าทาซะเลยดีกว่า ทาความชั่วแล้วจะทาให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  8. การอุทิศส่วนกุศลนี้..สามเณรน้อยบวชเข้ามา พอทาประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนก็ตาม เณรน้อยบอก..เอ้อ พ่อแม่ของข้าพเจ้า.. ญาติของข้าพเจ้าในอดีตชาติ ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกครั้งด้วยเถิด เพียงแค่นี้แหละ แม่เคยเป็นยักขินีมาก่อนก็ยังมารับส่วนบุญส่วนกุศล พอมาแล้วเทวดาทั้งหลายก็ยังแยกทางให้อีก ว่าเป็นบุคคลสาคัญ เพราะว่าเป็นแม่ของสามเณร นี่แหละ การอุทิศส่วนกุศล เราจะมองไม่เห็นก็เถอะนะศรัทธาญาติโยม วิญญาณหรือว่าตัวนามธรรม หรือว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นน่ะ มีความหมายสาหรับพวกท่านเหล่านั้น หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  9. "มีน้ำใจ มีเมตตำ ให้รู้จักพระคุณ ให้รู้จักพระคุณของคน ใครทำบุญคุณกับเรำ ในเมื่อเรำยังมีชีวิตอยู่ เรำก็ควรจะ สนองและรำลึกถึงพระคุณท่ำนเหล่ำนั้น ถึงท่ำนเหล่ำนั้น จะล่วงลับดับขันธ์ไป" หลวงพ่ออินทร์ถวำย สันตุสสโก
  10. "การยืน การเดิน การนั่ง การนอนให้มีสติ มีสตินั่นแหละการทาความเพียร ถ้าขาดสติเมื่อไหร่.เมื่อนั้นแปลว่าขาดความเพียร“ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
Publicité