Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

เกิดยาก

160 vues

Publié le

การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งยากยิ่ง

Publié dans : Développement personnel
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

เกิดยาก

  1. 1. พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยาก ต้องมีบุญ มาก อุปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งด้าน้้าอยู่ในทะเล ทุกๆ100ปี เต่า ตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาจากทะเลครั้งนึง ในทะเลมีห่วงเล็กๆขนาด ใหญ่กว่าหัวเต่าหน่อยนึงลอยอยู่1ห่วง โอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ ขึ้นมา แล้วหัวสวมเข้ากับห่วงพอดียากเพียงใด โอกาสนั้นก็ยังมี มากกว่าการที่เหล่าสรรพสัตว์จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์
  2. 2. “ท่านจึงรับสั่งกับพระอานนท์ที่ทูลถามว่า คนที่จะไปสวรรค์กับคนที่จะไปตกนรก ทางไหนมากกว่ากัน พระองค์รับสั่งว่า คนผู้ที่จะไปสวรรค์นั้น เพราะการปฏิบัติ ดีของตนเองเพียงเขาโค เท่ากับเขาโค มีจ้านวนน้อย แต่ผู้ที่จะหลั่งไหลลงนรก อเวจีนั้นเท่ากับขนโค ฟังซิ โคตัวหนึ่งมีขนมากน้อยเพียงไร มีเขาอย่างมาก ๒ เขา มิหน้าซ้้าเขากุดเขาด้วนหรือเป็นโคหัวโล้นก็มี ก็คือแทบจะไม่มีใครไปสวรรค์ ไปนิพพาน นี่เรียกว่าโคหัวโล้น” หลวงตามหาบัว เทศน์ 15 มิย. 2547
  3. 3. นี่ถ้าหากพวกเราได้เห็นได้ยินหรือประจักษ์แก่ตาว่า สัตว์นรกตกนรกตกอย่างไร แล้วสัตว์นรกได้รับความทุกข์ ความทรมาน ความเดือนร้อนกระวนกระวาย อยู่ในกองนรก ไฟนรกเผานั้นเป็นอย่างไร เสียงครวญครางของสัตว์นรกนั้นเสียงครวญครางอย่างไร ขอให้ทุกๆท่านได้เห็นเถิด ในศาลาทั้งหลังนี้ จะไม่มีใครกล้าท้าความชั่วช้าลามก แม้แต่รายเดียวเลย จะเป็นผู้เห็นภัยเต็มหัวใจ และสร้างแต่คุณความดีเพื่อความหลุดพ้น หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 12 สิงหาคม 2551

×