Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Dernier(20)

คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท

  1. ขอให้โยมจำไว้ในใจ อำรมณ์ทั้งหลำยนั้น ไม่ว่ำจะเป็นอำรมณ์ที่พอใจก็ตำม หรืออำรมณ์ที่ไม่พอใจก็ตำม อารมณ์ทั้งสองอย่างนี้มันเหมือนงูเห่าซึ่งมีพิษมาก ถ้ำมันฉกคนแล้ว ก็ทำให้ถึงแก่ควำมตำยได้ คำสอนของหลวงพ่อชำ สุภัทโท วัดหนองป่ ำพง
  2. อารมณ์นี้ก็เหมือนงูเห่าที่มีพิษร้ายนั้น อารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมาก อารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมาก มันทาให้จิตใจของเราไม่เสรี ทาให้จิตใจไขว้เขว จากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
Publicité