Support site-پشتیبانی سایت

webnoosh web
webnoosh webWeb Designer at webnoosh à webnoosh

پشتیبانی سایت : روزانه وب سایت های زیادی طراحی و ساخته می شوند ، با توجه به هدفی که این وب سایت ها دارند در زمینه های فعالیتی مختلفی حضور داشته است

‫نوش‬ ‫وب‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬
‫ماست‬ ‫تعهد‬ ‫آغاز‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پایان‬‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جرات‬ ‫به‬ ،
‫کاری‬ ‫ویترین‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫چرا‬ . ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫امکاناتی‬ ‫و‬‫پایان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ . ‫شماست‬
‫برای‬ ‫و‬ ‫ماست‬ ‫تعخد‬ ‫آغاز‬ ، ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫هستیم‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫پیش‬ ‫ما‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫رونق‬.‫نوش‬ ‫وب‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫برایتان‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬.
‫خالق‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نوش‬ ‫وب‬‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬‫ک‬ . ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬‫می‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫تمام‬ ‫ه‬
‫کند‬.
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫تخصص‬:
1-‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بنرهای‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫گرافیست‬
2-‫سایت‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫بخش‬ ‫افزودن‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فنی‬ ‫ایرادات‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫طراح‬
3-‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سئو‬
4-‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫مشاوره‬ ‫برترین‬‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫کارشناس‬
5-‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫امنیت‬ ‫امور‬ ‫برای‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫هاستینگ‬ ‫کارشناس‬
‫س‬ ‫پشتیبانی‬ ‫چرا‬‫نوش‬ ‫وب‬ ‫ایت‬:
1.‫ماست‬ ‫ویژگی‬ ‫برترین‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫با‬ ‫باال‬ ‫ی‬ ‫تجربه‬.
2.24‫ساعت‬‫هستیم‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬ ‫آماده‬ ‫هفته‬ ‫روزهای‬ ‫تمام‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬.
3.‫با‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫تعرفه‬ ‫تمام‬‫بهترین‬ ‫ما‬ ‫بشید‬ ‫مالی‬ ‫مشکل‬ ‫نگران‬ ‫نباید‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫توافقی‬ ‫کارفرما‬
‫را‬ ‫راه‬‫پشتیب‬ ‫برای‬‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫برایتان‬ ‫سایت‬ ‫انی‬.
4.‫است‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬.
5.‫راحت‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫نگرانی‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫شما‬ ، ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫ماهانه‬ ‫و‬ ‫هفتگی‬ ‫گزارش‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬.
6.‫ش‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫تعیین‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫ده‬
7.‫کارایی‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫دقیق‬ ‫زمانبندی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫اتمام‬ ‫و‬ ‫شروع‬
8.‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬...
‫نمایید‬ ‫هماهنگ‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫لطفا‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬.
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬:‫روزانه‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ، ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫دارند‬ ‫ها‬
‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫مختلفی‬ ‫فعالیتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ، ‫اشخاص‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬
‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ولی‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اختصاصی‬‫مش‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫وجود‬‫نشده‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ، ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫پس‬ ‫ها‬ ‫سات‬ ‫وب‬ ، ‫کالت‬
‫راکد‬ ‫و‬‫بروز‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ، ‫مانند‬ ‫می‬‫نشوند‬ ‫دیت‬ ‫آپ‬ ‫و‬ ‫رسانی‬:
•‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫وقت‬ ‫نداشتن‬
•‫ها‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫بودن‬ ‫سخت‬
•‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫اینترنتی‬ ‫و‬ ‫کامپیوتری‬ ‫دانش‬ ‫نداشتن‬‫ها‬
•‫سایت‬ ‫فعالیتی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫نبود‬
•‫و‬...
‫آن‬ ‫مرتب‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتیابنی‬ ‫لزوم‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوالی‬‫سوال‬ ‫این‬ ‫پاسخ‬ ‫کنیم؟؟‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اصال‬ ‫چرا‬ ،
‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ، ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ، ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫مثال‬‫در‬ ‫کننده‬ ‫(بازدید‬ ‫مشتری‬
، ‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫دیدن‬ ‫با‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫مغازه‬ ‫وارد‬ )‫سایت‬‫اگر‬ ‫عکس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ترغیب‬ ‫جدید‬ ‫اجناس‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬
‫محوالت‬ ‫دار‬ ‫مغازه‬‫رف‬ ‫رفته‬ ،‫نکند‬ ‫رسانس‬ ‫بروز‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫ته‬،‫داد‬
‫پس‬ ‫گان‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫شرایط‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫از‬
‫مطالب‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫عدم‬‫گشت‬ ‫برنخواهد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ، ‫سایت‬.
‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اهمیت‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫آن‬
‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫چیز‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫جس‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬‫رسا‬ ‫بروز‬ ، ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیر‬ ‫تجو‬‫سای‬ ‫مرتب‬ ‫نی‬‫ها‬ ‫ت‬
‫می‬‫اختصاص‬ ‫مثاله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫اخیرا‬ .‫باشد‬‫دا‬‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫ده‬‫های‬ ‫معیار‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫سایت‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ها‬.
‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬
، ‫دارند‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بروزرسانی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫های‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫ولی‬ ،‫باشند‬ ‫می‬ ‫ساعتی‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫بروزرسانی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫روزانه‬ ‫و‬ ‫هفتگی‬ ‫شرکتی‬‫ب‬ ‫می‬‫(چند‬ ‫اشد‬
‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫روز‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.)
‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬
‫و‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬‫محتوای‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫ترین‬ ‫حساس‬
‫با‬ ‫سایت‬‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سنجی‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫می‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ، ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬‫کا‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫شوند‬‫مال‬
‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتبانی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫علمی‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬
‫این‬ ‫که‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫باالیی‬ ‫دقت‬ ‫نیازمند‬ ‫هم‬ ‫کار‬.
‫از‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫نکته‬‫س‬ ‫پشتیبانی‬‫می‬ ‫سئو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ، ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ایت‬‫ب‬‫نحوه‬ ،‫اشد‬
‫استاندارد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫گذاشتن‬ ‫ی‬،‫مطالب‬ ‫های‬ ‫متاتگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫های‬
‫تولید‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫لینک‬ ‫ساختار‬‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫کانونی‬ ‫ی‬ ‫واژه‬ ‫کلید‬ ‫انتخاب‬ ، ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬‫و‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬...‫مهم‬ ‫عوامل‬
‫می‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫توسط‬ ‫مطالب‬ ‫شناخت‬ ‫نحوهی‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬‫باشد‬.
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫رعایت‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫کوچکترین‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬
‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫شو‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬‫د‬.
‫تر‬ ‫اجمالی‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پشتیبانی‬‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ‫با‬ ، ‫پردازیم‬ ‫می‬...
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬:‫نگهداری‬‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫اطمی‬‫نان‬
‫ب‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اینترانت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫عملیاتی‬ ‫یکپارچگی‬ ‫از‬‫عبارت‬ ‫ه‬‫کارهای‬ ‫تمامی‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ،‫دیگر‬
‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫همواره‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کردن‬‫به‬ ‫توجه‬
‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.
‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ،‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬:
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬
‫در‬ ‫موارد‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬‫مرتبط‬ ‫سایت‬ ‫بروزرسانی‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬
‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫محتوا‬ ‫تولید‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫مشخصی‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫طبق‬ ‫ید‬‫برای‬ ‫مخصوصا‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬
‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫براساس‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬‫سئو‬‫سایت‬‫ه‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬‫ا‬
‫شود‬ ‫انجام‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫امر‬ ‫این‬‫شناسای‬ ‫و‬ ‫بررسی‬‫های‬ ‫خطا‬‫خطاها‬ ‫این‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ، ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫احتمالی‬
‫از‬ ‫بعد‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫نیز‬ ‫احتمالی‬ ‫خطاهای‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برطرف‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شناسایی‬‫شود‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫انتقادات‬ ‫و‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بک‬ ‫فید‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫سازگار‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬‫بازدیدکندگ‬ ‫با‬.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫ان‬
‫دریافت‬‫اعمال‬ ، ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫منظم‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫مشتریان‬ ‫انتظارات‬‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫سلیقه‬
‫کار‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫پسند‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫سایت‬‫کرد‬ ‫ارائه‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬.
‫ن‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫ظارت‬:
‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موفقیت‬ ‫ارزیابی‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهی‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهمی‬ ‫عوامل‬
‫که‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫و‬‫دقت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫تاثیر‬ ، ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫پایه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اساس‬‫و‬ ‫بررسی‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫بررسی‬
‫توا‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ند‬‫آنالیتیک‬ ‫گوگل‬ ، ‫مستر‬ ‫وب‬ ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫ابزار‬
‫شود‬ ‫انجام‬ ...‫و‬.
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
، ‫هاست‬ ، ‫سرور‬ ، ‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬
‫مناسب‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬
‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫امنیت‬
‫سرور‬ ‫خطای‬ ‫نداشتن‬
‫پا‬ ‫سرعت‬‫مناسب‬ ‫دهی‬ ‫سخ‬
‫سرور‬ ‫پایین‬ ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫میزان‬
‫سایت‬ ‫از‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫پشتیبانگیری‬
‫احتمالی‬ ‫حمالت‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫هاست‬ ‫ایمنی‬ ‫سطح‬ ‫بودن‬ ‫باال‬
‫سایت‬ ‫در‬ ‫خطا‬ ‫بروز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫افزونه‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬
‫سرور‬ ‫مناسب‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬
‫و‬...
‫سایت‬ ‫تغییرات‬ ‫کنترل‬
‫سایر‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تغییرات‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫کار‬ ‫این‬‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫هماهنگ‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تغییرات‬
‫ها‬ ‫فعالیت‬‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫توسط‬ ‫معموال‬.
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬
،‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫یک‬‫تسریع‬ ‫مسئول‬‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫وظایف‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬‫پ‬ ‫از‬‫تعیین‬ ‫یش‬
‫ی‬ ‫شده‬‫های‬ ‫تیم‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫انواع‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬‫وس‬ ‫بسیار‬ ‫معموال‬ ،‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬‫یع‬
‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫است‬ ‫زیر‬:
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫رهبر‬
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ )‫گر‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫(ویراستار‬ ‫انتشارات‬ ‫نماینده‬
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫نماینده‬
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫فیدبک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بازخورد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫نماینده‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫عملکرد‬ ‫نماینده‬
‫سایت‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫نماینده‬
‫پشتیبان‬ ‫تغییرات‬ ‫کنترل‬ ‫نماینده‬‫سایت‬ ‫ی‬
‫موضوع‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬،‫باشد‬ ‫کوچک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬
‫شما‬ ‫احتماال‬‫شما‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫یک‬ ‫نباید‬‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫کنید‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نقش‬ ‫چندین‬ ‫سایت‬.
‫برای‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫گر‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫ویراستار‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ،‫مثال‬‫سا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫رهبر‬ ‫یک‬‫عمل‬ ‫یت‬
‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫و‬ ،‫کند‬‫کند‬ ‫رسیدگی‬ ‫ها‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیدبک‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫یا‬.
‫چنین‬ ‫حتی‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬‫داشته‬ ‫را‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫تیم‬‫ا‬ ‫به‬ .‫باشند‬‫ین‬
‫بسیار‬ ‫حاضر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دلیل‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫ضروری‬.
‫دارید؟‬ ‫نیاز‬ ‫کاری‬ ‫نیروی‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬
‫م‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫روش‬ ‫یک‬‫ورد‬‫تیم‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تعداد‬‫وب‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫مقیاس‬ ،‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬
‫سه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مقیاس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫پارامتر‬:
‫سایت‬ ‫اندازه‬
‫سایت‬ ‫پیچیدگی‬ ‫پیچیدگی‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬
‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫سایت‬ ‫هر‬‫مشترک‬ ‫گسترده‬ ‫اینترانت‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫یک‬
‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازه‬
‫از‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تخمین‬ ‫یک‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازه‬‫نفر‬ ‫تعداد‬-‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫تمامی‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ساعت‬.
‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نفرات‬ ‫تعداد‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امر‬ ‫این‬‫مخصوص‬ ،‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬‫ا‬
‫تضمین‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫انتشارات‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫آن‬ ‫کیفیت‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پیچیدگی‬
‫بافتگی‬ ‫درهم‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫یک‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پیچیدگی‬‫سای‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫فنی‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬‫با‬ ‫می‬ ‫ت‬‫سطح‬ ‫سه‬ .‫شد‬
‫از‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬:
‫عمومی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سایت‬‫محتوای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫متن‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ..‫و‬ ‫تبلیغاتی،خبری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬
‫ساده‬‫مانند‬ ‫دانلودی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫دارای‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ،‫باشند‬ ‫می‬ ‫ای‬pdf‫باشند‬ ‫می‬ ...‫و‬ ‫ها‬.
‫پویا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ،‫پویا‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫در‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫سایت‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫الزامات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫شده‬ ‫ذخیره‬
‫برخی‬‫به‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬‫های‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فروم‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬
‫گف‬ ‫و‬ ‫بحث‬‫تگو‬.
‫تراکنشی‬ ‫و‬ ‫معامالتی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫است‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ،‫تراکنشی‬ ‫و‬ ‫معامالتی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬‫بیزینسی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫بخشیدن‬ ‫تسهیل‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫که‬
‫یا‬ ‫و‬‫سایر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ،‫نوع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫سایت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫درآمد‬ ‫ایجاد‬‫برای‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬
‫آور‬ ‫جمع‬‫بستگی‬ ‫سفارشات‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ی‬‫دارد‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فعالیت‬
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فعالیت‬‫و‬ ‫ها‬ ‫دانلو‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تجربه‬ ‫های‬ ‫ترافیک‬
‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ . ... ‫و‬ ،‫بازدیدکنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬ ،‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫های‬ ‫پرینت‬‫پشت‬ ‫میزان‬ ‫برای‬ ‫سنجی‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫ی‬‫بانی‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫سایت‬.
‫سایت‬ ‫یک‬‫تعداد‬ ‫به‬ ‫احتماال‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫خود‬ ‫ماهیت‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫شلوغ‬‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫کارمندان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬
‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬
‫زیاد‬ ‫اطالعات‬ ‫داشتن‬ ‫در‬ ‫پایانی‬ ‫ی‬ ‫نقطه‬ ‫هیچ‬‫شم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آنالین‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫مکانیسمی‬ ‫هیچ‬ ‫ا‬
‫نداشته‬‫و‬ ‫منظم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ .‫باشید‬‫برنامه‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫هدفمند‬
‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ریزی‬.‫دارد‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫یک‬ ،‫دید‬ ‫خواهیم‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬
‫خو‬ ‫سیستم‬‫و‬ ‫بسیارمناسب‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫تیمی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫دوستون‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ب‬‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫منظم‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫تیم‬
‫در‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫برای‬ ‫مسئول‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ،‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬‫مد‬‫زندگ‬ ‫چرخه‬ ‫یریت‬‫ی‬
‫معموال‬ ،‫تیمی‬ ‫چنین‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آنالین‬ ‫محتوای‬‫های‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫نمایندگانی‬ ‫و‬ ‫ویراستار‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫متشکل‬
‫تولید‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫برای‬ ‫محتوا‬‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬:
-‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬
-‫سایت‬ ‫طراح‬
-‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬
-‫کننده‬ ‫(تعدیل‬ ‫گرداننده‬)
-‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظر‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ویراستار‬
،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ویراستار‬ ‫یک‬‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫مواردیست‬ ‫تمامی‬ ‫گوی‬ ‫پاسخ‬
‫مثال‬ ‫عنوان‬‫و‬ ،‫تصاویر‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ،‫اطالعات‬ ‫دقت‬... .
‫موارد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫او‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫مانند‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫محتویات‬ ‫چرخه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ،‫باشد‬:
‫پیشرفت‬ ‫درحال‬ ‫کارهای‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫بررسی‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫موجود‬ ‫محتوای‬ ‫حفظ‬
‫سایت‬ ‫موجود‬ ‫محتویات‬ ‫درباره‬ ‫کاربران‬ ‫نظرات‬ ‫به‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬
‫سایت‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫محتویات‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫ویراستار‬ ،‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫هماهنگی‬ ‫برای‬‫هریک‬ ‫در‬ ‫محتوایی‬ ‫تولید‬ ‫جلسات‬ ‫تشکیل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منظمی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫احتماال‬
‫از‬‫محتویات‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ،‫بررسی‬ ،‫ایجاد‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ،‫دهد‬ ‫تشکیل‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫موارد‬‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آنالین‬
‫شوند‬ ‫می‬.
‫محتوا‬ ‫مولف‬
‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تولید‬ ،‫محتوا‬ ‫های‬ ‫مولف‬‫بر‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫محتویات‬ ‫آپدیت‬ ‫یا‬
‫اساس‬‫باید‬ ‫مولفان‬ ،‫ال‬ ‫ایده‬ ‫درحالت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫انتشاراتی‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫الزامات‬‫باشند‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫افراد‬
‫به‬ ‫که‬ ،)‫نگاران‬ ‫روزنامه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬‫بکا‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫طور‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫ر‬.
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬
‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬ ‫تنظیم‬ ‫مسئول‬ ،‫مدیر‬ ‫یک‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ویدیو‬ ،‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ،‫ها‬ ‫ویکی‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاربران‬
‫یا‬‫و‬ ،‫کاربران‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تصاویر‬... .
‫به‬ )‫کودکان‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫مخاطبان‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫نظارت‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫طور‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظر‬
‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظر‬ ‫نقش‬‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬،‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬
‫شده‬‫از‬ ‫دیگری‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫(و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫در‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬‫در‬ .)‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مقررات‬‫یک‬
‫وجود‬ ‫قانونی‬ ‫بخش‬ ‫هیچ‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ،‫کوچک‬ ‫سازمان‬‫ها‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ویراستار‬ ،‫ندارد‬
‫را‬ ‫اقداماتی‬‫کند‬ ‫اتخاذ‬.
‫سایت‬ ‫طراح‬
‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ،‫طراح‬ ‫یک‬ ‫نقش‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتویات‬ ‫از‬ ‫بصری‬ ‫تعامالت‬ ‫ارائه‬
‫باشد‬.‫مع‬ ‫طراحان‬‫ویراستار‬ ‫و‬ ،‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ،‫محتوا‬ ‫مولفان‬ ‫با‬ ‫نزدیکی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫موال‬‫و‬ ‫توافقی‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫مناسب‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬
‫طرح‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ، ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫یک‬‫را‬ ‫آن‬ ‫وسپس‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فرمت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اصلی‬
‫روی‬ ‫بر‬‫س‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫اینترنت‬‫فایل‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سنتی‬ ‫روش‬ .‫ازد‬HTML،‫متن‬ ‫در‬
‫با‬ ‫متوسط‬ ‫مقیاس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ،‫تصاویر‬‫سایر‬ ‫برای‬ ‫احتماال‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬
‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سرورها‬‫گیرن‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ،‫گیرد‬ ‫قرار‬‫مانند‬ ‫د‬ASP،PHP،
RUBY،JAVA SCRIPT GAVA PT SCRI‫و‬... .
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬
،‫اخیر‬ ‫سالهای‬ ‫در‬‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬‫مدیریت‬ ‫توسط‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫سایت‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬
‫وب‬ ‫محتوای‬‫است‬ ‫شده‬ ‫جایگزین‬ ‫سایت‬(WCM)‫از‬ ‫استفاده‬WCM‫در‬ ،‫پشتیبانی‬‫سایت‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬
‫جهت‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫گذاری‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫انتشار‬
‫خاصی‬‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬. WCM‫و‬ ‫زمان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫تولید‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کمتری‬ ‫انرژی‬
‫سای‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬‫مهمتر‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫ت‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫رسیدگی‬.
‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫انتشار‬ ‫روند‬
‫بروز‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫انتشار‬‫مشخص‬ ‫زمانبندی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رسانی‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫شده‬.
‫مثبت‬ ‫نمره‬ ‫دارند‬ ‫مرتبی‬ ‫یروزرسانیی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫فرشنس‬ ‫الگوریتم‬‫ر‬ ‫باعث‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬‫شد‬
‫این‬ ‫از‬ ‫شوند.هدف‬ ‫می‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫انتشار‬ ‫روند‬
‫محتوای‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تولید‬‫یک‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬‫بر‬ ‫مشخصی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫تولید‬ ‫معمولی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سایت‬ ‫روی‬‫در‬ ‫سایت‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫محتوا‬‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬‫مت‬ ‫مزایای‬‫عددی‬
‫با‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫مزایا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬‫شد‬:
‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫محتوای‬ ‫انتشار‬ ‫از‬‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫سایت‬ ‫در‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫امکان‬.
‫تصمیم‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫اجازه‬
‫بگیرند‬ ‫را‬ ‫درست‬.
‫ت‬ ‫و‬ ‫نویسندگان‬ ‫تشویق‬ ‫باعث‬‫شود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫ولیدکنندگان‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫منابع‬
،‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫هریک‬‫ابزاری‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ، ‫تصاویر‬ ‫ها‬ ‫فرم‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬‫تولید‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬
‫خوب‬ ‫محتوای‬‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫جهت‬.
‫سایت‬ ‫ناشر‬ ‫و‬ ‫سردبیر‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬
‫وب‬ ‫ناشر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سردبیر‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬ ،‫سایت‬
‫باشد‬‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫قوانین‬ ‫که‬‫این‬ .‫شوند‬ ‫رعایت‬ ‫دقیقی‬ ‫طور‬
‫شامل‬ ‫موارد‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬:
-‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬
-‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫راهنمایی‬
-‫شرکتی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫سیاست‬
-‫سازمانی‬ ‫هویت‬
-‫سازمان‬ ‫لغت‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫دیکشنری‬
-‫نامه‬ ‫اصطالح‬
-‫زبان‬ ‫دستور‬ ‫راهنمای‬
‫محتوا‬ ‫نویسندگان‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬
‫نویس‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬‫محتوا‬ ‫ندگان‬،‫و‬ ‫ناشران‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫یکسان‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫عناصر‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫سر‬‫می‬ ‫مشابهی‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫احتماال‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫حتی‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫دبیران‬‫باشد‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظر‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬
‫از‬ ‫هایی‬ ‫گزیده‬ ‫و‬ ‫منتخب‬ ‫شامل‬ ‫موارد‬ ‫این‬‫و‬ ،‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫چنین‬ ‫هم‬
‫از‬ ‫که‬‫برای‬ ‫نظر‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫مقایسه‬ ‫این‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مقایسه‬ ‫مورد‬ ‫محتوایی‬ ‫نظر‬‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظران‬:
‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫مقایسه‬
‫قضایی‬ ‫مشکالت‬ ‫نداشتن‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫قانونی‬ ‫مقایسه‬
‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫محتوایی‬ ‫منابع‬ ‫مقایسه‬
‫و‬...
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحان‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬
‫طراحان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬‫شامل‬ ‫،اغلب‬ ‫سایت‬‫وجو‬ ‫ویراستار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشابهی‬ ‫و‬ ‫یکسان‬ ‫منابع‬‫د‬‫دارد‬.
‫موارد‬ ‫و‬ ، ‫نوشتاری‬ ‫فونت‬ ،‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمامی‬‫نرم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫بصری‬ ‫و‬ ‫سمعی‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫طراحی‬ ‫افزارهای‬‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬.
‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬
‫نی‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫شامل‬ ،‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫انتشار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫از‬
‫باشد‬.

Recommandé

طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 vues5 diapositives
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت par
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایتوان کلیک
2.3K vues9 diapositives
شرکت طراحی سایت مبنا par
شرکت طراحی سایت مبناشرکت طراحی سایت مبنا
شرکت طراحی سایت مبناmostafa saeedi ( rajabi )
141 vues8 diapositives
Behine saze site par
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
248 vues31 diapositives
بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک par
بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینکبالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک
بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینکراهنمای نرم افزار
3.3K vues11 diapositives
SMO و SEO آشنایی با par
SMO و SEO آشنایی با SMO و SEO آشنایی با
SMO و SEO آشنایی با Shiraz LUG
98 vues42 diapositives

Contenu connexe

En vedette

정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 인터넷판매,랏슈 인터넷구매,랏슈 인터넷정품구매,랏슈 인터넷정품구입,랏슈... par
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 인터넷판매,랏슈 인터넷구매,랏슈 인터넷정품구매,랏슈 인터넷정품구입,랏슈...정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 인터넷판매,랏슈 인터넷구매,랏슈 인터넷정품구매,랏슈 인터넷정품구입,랏슈...
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 인터넷판매,랏슈 인터넷구매,랏슈 인터넷정품구매,랏슈 인터넷정품구입,랏슈...FXC sdas
319 vues20 diapositives
Narcolepsy symptoms and treatment par
Narcolepsy symptoms and treatmentNarcolepsy symptoms and treatment
Narcolepsy symptoms and treatmentSleep Medicine Center
1.7K vues7 diapositives
Visual impairment and low vision par
Visual impairment and low visionVisual impairment and low vision
Visual impairment and low visionNusrat Zerin
1.2K vues42 diapositives
Mobile note madvertise septembre 2016 fr par
Mobile note madvertise septembre 2016 frMobile note madvertise septembre 2016 fr
Mobile note madvertise septembre 2016 frFranck Deville
162 vues38 diapositives
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 후불제,랏슈 복제약,랏슈 50mg판매,랏슈 50mg구매,랏슈 50mg구... par
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 후불제,랏슈 복제약,랏슈 50mg판매,랏슈 50mg구매,랏슈 50mg구...정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 후불제,랏슈 복제약,랏슈 50mg판매,랏슈 50mg구매,랏슈 50mg구...
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 후불제,랏슈 복제약,랏슈 50mg판매,랏슈 50mg구매,랏슈 50mg구...FXC sdas
95 vues20 diapositives
Braille for visually impaired par
Braille for visually impairedBraille for visually impaired
Braille for visually impairedNusrat Zerin
1.1K vues5 diapositives

En vedette(14)

정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 인터넷판매,랏슈 인터넷구매,랏슈 인터넷정품구매,랏슈 인터넷정품구입,랏슈... par FXC sdas
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 인터넷판매,랏슈 인터넷구매,랏슈 인터넷정품구매,랏슈 인터넷정품구입,랏슈...정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 인터넷판매,랏슈 인터넷구매,랏슈 인터넷정품구매,랏슈 인터넷정품구입,랏슈...
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 인터넷판매,랏슈 인터넷구매,랏슈 인터넷정품구매,랏슈 인터넷정품구입,랏슈...
FXC sdas319 vues
Visual impairment and low vision par Nusrat Zerin
Visual impairment and low visionVisual impairment and low vision
Visual impairment and low vision
Nusrat Zerin1.2K vues
Mobile note madvertise septembre 2016 fr par Franck Deville
Mobile note madvertise septembre 2016 frMobile note madvertise septembre 2016 fr
Mobile note madvertise septembre 2016 fr
Franck Deville162 vues
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 후불제,랏슈 복제약,랏슈 50mg판매,랏슈 50mg구매,랏슈 50mg구... par FXC sdas
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 후불제,랏슈 복제약,랏슈 50mg판매,랏슈 50mg구매,랏슈 50mg구...정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 후불제,랏슈 복제약,랏슈 50mg판매,랏슈 50mg구매,랏슈 50mg구...
정품랏슈 구입방법 카톡:DDF11 & 사이트: DDF11.KR 랏슈 후불제,랏슈 복제약,랏슈 50mg판매,랏슈 50mg구매,랏슈 50mg구...
FXC sdas95 vues
Braille for visually impaired par Nusrat Zerin
Braille for visually impairedBraille for visually impaired
Braille for visually impaired
Nusrat Zerin1.1K vues
Task 6 images par PJG123
Task 6 imagesTask 6 images
Task 6 images
PJG123200 vues
Utensilios De Cocina Necesarios par cobach
Utensilios De Cocina NecesariosUtensilios De Cocina Necesarios
Utensilios De Cocina Necesarios
cobach766 vues
CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 2010 par MARIA ISABEL JURADO
CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 2010CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 2010
CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 2010
Initial ideas par amberbush
Initial ideas Initial ideas
Initial ideas
amberbush104 vues

Similaire à Support site-پشتیبانی سایت

معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxmasod2
70 vues4 diapositives
راهنماي انتخاب و خريد هاست par
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاستnavid-it
16 vues18 diapositives
مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
Behine sazi par
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 vues21 diapositives
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...Hanieh Ghofrani
251 vues238 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives

Similaire à Support site-پشتیبانی سایت(20)

معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par masod2
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
masod270 vues
راهنماي انتخاب و خريد هاست par navid-it
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاست
navid-it16 vues
مزایای بهینه سازی سایت par sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 vues
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval15 vues
کمی درباره سئو و آموزش سئو par PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 vues
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت par Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 vues
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 vues
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 vues
نصب تضمینی اپلیکیشن par faratehran
نصب تضمینی اپلیکیشننصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشن
faratehran29 vues
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ par Vahid Rostamibani
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟

Support site-پشتیبانی سایت

 • 1. ‫نوش‬ ‫وب‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫ماست‬ ‫تعهد‬ ‫آغاز‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پایان‬‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جرات‬ ‫به‬ ، ‫کاری‬ ‫ویترین‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫چرا‬ . ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫امکاناتی‬ ‫و‬‫پایان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ . ‫شماست‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ماست‬ ‫تعخد‬ ‫آغاز‬ ، ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫هستیم‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫پیش‬ ‫ما‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫رونق‬.‫نوش‬ ‫وب‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫برایتان‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬. ‫خالق‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نوش‬ ‫وب‬‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬‫ک‬ . ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬‫می‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫تمام‬ ‫ه‬ ‫کند‬. ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫تخصص‬: 1-‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بنرهای‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫گرافیست‬ 2-‫سایت‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫بخش‬ ‫افزودن‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فنی‬ ‫ایرادات‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫طراح‬ 3-‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سئو‬ 4-‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫مشاوره‬ ‫برترین‬‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫کارشناس‬ 5-‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫امنیت‬ ‫امور‬ ‫برای‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫هاستینگ‬ ‫کارشناس‬ ‫س‬ ‫پشتیبانی‬ ‫چرا‬‫نوش‬ ‫وب‬ ‫ایت‬: 1.‫ماست‬ ‫ویژگی‬ ‫برترین‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫با‬ ‫باال‬ ‫ی‬ ‫تجربه‬. 2.24‫ساعت‬‫هستیم‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬ ‫آماده‬ ‫هفته‬ ‫روزهای‬ ‫تمام‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬. 3.‫با‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫تعرفه‬ ‫تمام‬‫بهترین‬ ‫ما‬ ‫بشید‬ ‫مالی‬ ‫مشکل‬ ‫نگران‬ ‫نباید‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫توافقی‬ ‫کارفرما‬ ‫را‬ ‫راه‬‫پشتیب‬ ‫برای‬‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫برایتان‬ ‫سایت‬ ‫انی‬. 4.‫است‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬. 5.‫راحت‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫نگرانی‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫شما‬ ، ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫ماهانه‬ ‫و‬ ‫هفتگی‬ ‫گزارش‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬. 6.‫ش‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫تعیین‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫ده‬ 7.‫کارایی‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫دقیق‬ ‫زمانبندی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫اتمام‬ ‫و‬ ‫شروع‬ 8.‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬... ‫نمایید‬ ‫هماهنگ‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫لطفا‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬. ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬:‫روزانه‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ، ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫دارند‬ ‫ها‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫مختلفی‬ ‫فعالیتی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ، ‫اشخاص‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ولی‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اختصاصی‬‫مش‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫وجود‬‫نشده‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ، ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫پس‬ ‫ها‬ ‫سات‬ ‫وب‬ ، ‫کالت‬ ‫راکد‬ ‫و‬‫بروز‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ، ‫مانند‬ ‫می‬‫نشوند‬ ‫دیت‬ ‫آپ‬ ‫و‬ ‫رسانی‬:
 • 2. •‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫وقت‬ ‫نداشتن‬ •‫ها‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫بودن‬ ‫سخت‬ •‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫اینترنتی‬ ‫و‬ ‫کامپیوتری‬ ‫دانش‬ ‫نداشتن‬‫ها‬ •‫سایت‬ ‫فعالیتی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫نبود‬ •‫و‬... ‫آن‬ ‫مرتب‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتیابنی‬ ‫لزوم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوالی‬‫سوال‬ ‫این‬ ‫پاسخ‬ ‫کنیم؟؟‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اصال‬ ‫چرا‬ ، ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ، ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ، ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫مثال‬‫در‬ ‫کننده‬ ‫(بازدید‬ ‫مشتری‬ ، ‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫دیدن‬ ‫با‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫مغازه‬ ‫وارد‬ )‫سایت‬‫اگر‬ ‫عکس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ترغیب‬ ‫جدید‬ ‫اجناس‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫محوالت‬ ‫دار‬ ‫مغازه‬‫رف‬ ‫رفته‬ ،‫نکند‬ ‫رسانس‬ ‫بروز‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫ته‬،‫داد‬ ‫پس‬ ‫گان‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫شرایط‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫عدم‬‫گشت‬ ‫برنخواهد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ، ‫سایت‬. ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اهمیت‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫چیز‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫جس‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬‫رسا‬ ‫بروز‬ ، ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیر‬ ‫تجو‬‫سای‬ ‫مرتب‬ ‫نی‬‫ها‬ ‫ت‬ ‫می‬‫اختصاص‬ ‫مثاله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫اخیرا‬ .‫باشد‬‫دا‬‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫ده‬‫های‬ ‫معیار‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ها‬.
 • 3. ‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ، ‫دارند‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بروزرسانی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫ولی‬ ،‫باشند‬ ‫می‬ ‫ساعتی‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫بروزرسانی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫روزانه‬ ‫و‬ ‫هفتگی‬ ‫شرکتی‬‫ب‬ ‫می‬‫(چند‬ ‫اشد‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫روز‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.) ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬‫محتوای‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫ترین‬ ‫حساس‬ ‫با‬ ‫سایت‬‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سنجی‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫می‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ، ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬‫کا‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫شوند‬‫مال‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتبانی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫علمی‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫این‬ ‫که‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫باالیی‬ ‫دقت‬ ‫نیازمند‬ ‫هم‬ ‫کار‬. ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫نکته‬‫س‬ ‫پشتیبانی‬‫می‬ ‫سئو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ، ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ایت‬‫ب‬‫نحوه‬ ،‫اشد‬ ‫استاندارد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫گذاشتن‬ ‫ی‬،‫مطالب‬ ‫های‬ ‫متاتگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫لینک‬ ‫ساختار‬‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫کانونی‬ ‫ی‬ ‫واژه‬ ‫کلید‬ ‫انتخاب‬ ، ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬‫و‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬...‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫توسط‬ ‫مطالب‬ ‫شناخت‬ ‫نحوهی‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬‫باشد‬. ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫رعایت‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫کوچکترین‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫شو‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬‫د‬. ‫تر‬ ‫اجمالی‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پشتیبانی‬‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ‫با‬ ، ‫پردازیم‬ ‫می‬... ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬:‫نگهداری‬‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫اطمی‬‫نان‬ ‫ب‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اینترانت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫عملیاتی‬ ‫یکپارچگی‬ ‫از‬‫عبارت‬ ‫ه‬‫کارهای‬ ‫تمامی‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ،‫دیگر‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫همواره‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کردن‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.
 • 4. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ،‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬: ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬‫مرتبط‬ ‫سایت‬ ‫بروزرسانی‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫محتوا‬ ‫تولید‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫مشخصی‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫طبق‬ ‫ید‬‫برای‬ ‫مخصوصا‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫براساس‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬‫سئو‬‫سایت‬‫ه‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬‫ا‬ ‫شود‬ ‫انجام‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫امر‬ ‫این‬‫شناسای‬ ‫و‬ ‫بررسی‬‫های‬ ‫خطا‬‫خطاها‬ ‫این‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ، ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫احتمالی‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫نیز‬ ‫احتمالی‬ ‫خطاهای‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برطرف‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شناسایی‬‫شود‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫انتقادات‬ ‫و‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بک‬ ‫فید‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫سازگار‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬‫بازدیدکندگ‬ ‫با‬.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫دریافت‬‫اعمال‬ ، ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫منظم‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫مشتریان‬ ‫انتظارات‬‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫سلیقه‬ ‫کار‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫پسند‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫سایت‬‫کرد‬ ‫ارائه‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬. ‫ن‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫ظارت‬: ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موفقیت‬ ‫ارزیابی‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهی‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهمی‬ ‫عوامل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫و‬‫دقت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫تاثیر‬ ، ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫پایه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اساس‬‫و‬ ‫بررسی‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫بررسی‬ ‫توا‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ند‬‫آنالیتیک‬ ‫گوگل‬ ، ‫مستر‬ ‫وب‬ ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ...‫و‬.
 • 5. ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ، ‫هاست‬ ، ‫سرور‬ ، ‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫مناسب‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫امنیت‬ ‫سرور‬ ‫خطای‬ ‫نداشتن‬ ‫پا‬ ‫سرعت‬‫مناسب‬ ‫دهی‬ ‫سخ‬ ‫سرور‬ ‫پایین‬ ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫میزان‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫پشتیبانگیری‬ ‫احتمالی‬ ‫حمالت‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫هاست‬ ‫ایمنی‬ ‫سطح‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫خطا‬ ‫بروز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫افزونه‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫سرور‬ ‫مناسب‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬... ‫سایت‬ ‫تغییرات‬ ‫کنترل‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تغییرات‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫کار‬ ‫این‬‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫هماهنگ‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تغییرات‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫توسط‬ ‫معموال‬. ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ،‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫یک‬‫تسریع‬ ‫مسئول‬‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫وظایف‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬‫پ‬ ‫از‬‫تعیین‬ ‫یش‬ ‫ی‬ ‫شده‬‫های‬ ‫تیم‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫انواع‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬‫وس‬ ‫بسیار‬ ‫معموال‬ ،‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬‫یع‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫است‬ ‫زیر‬: ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫رهبر‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ )‫گر‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫(ویراستار‬ ‫انتشارات‬ ‫نماینده‬
 • 6. ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫نماینده‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫فیدبک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بازخورد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫نماینده‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫عملکرد‬ ‫نماینده‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫نماینده‬ ‫پشتیبان‬ ‫تغییرات‬ ‫کنترل‬ ‫نماینده‬‫سایت‬ ‫ی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬،‫باشد‬ ‫کوچک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫احتماال‬‫شما‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫یک‬ ‫نباید‬‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نقش‬ ‫چندین‬ ‫سایت‬. ‫برای‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫گر‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫ویراستار‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ،‫مثال‬‫سا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تیم‬ ‫رهبر‬ ‫یک‬‫عمل‬ ‫یت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫و‬ ،‫کند‬‫کند‬ ‫رسیدگی‬ ‫ها‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیدبک‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫یا‬. ‫چنین‬ ‫حتی‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬‫داشته‬ ‫را‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫تیم‬‫ا‬ ‫به‬ .‫باشند‬‫ین‬ ‫بسیار‬ ‫حاضر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دلیل‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫ضروری‬. ‫دارید؟‬ ‫نیاز‬ ‫کاری‬ ‫نیروی‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫روش‬ ‫یک‬‫ورد‬‫تیم‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تعداد‬‫وب‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫مقیاس‬ ،‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫سه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مقیاس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫پارامتر‬: ‫سایت‬ ‫اندازه‬ ‫سایت‬ ‫پیچیدگی‬ ‫پیچیدگی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫سایت‬ ‫هر‬‫مشترک‬ ‫گسترده‬ ‫اینترانت‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تخمین‬ ‫یک‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازه‬‫نفر‬ ‫تعداد‬-‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫تمامی‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ساعت‬. ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نفرات‬ ‫تعداد‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امر‬ ‫این‬‫مخصوص‬ ،‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬‫ا‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫انتشارات‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫آن‬ ‫کیفیت‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پیچیدگی‬ ‫بافتگی‬ ‫درهم‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫یک‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پیچیدگی‬‫سای‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫فنی‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬‫با‬ ‫می‬ ‫ت‬‫سطح‬ ‫سه‬ .‫شد‬ ‫از‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬: ‫عمومی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سایت‬‫محتوای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫متن‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ..‫و‬ ‫تبلیغاتی،خبری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫ساده‬‫مانند‬ ‫دانلودی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫دارای‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ،‫باشند‬ ‫می‬ ‫ای‬pdf‫باشند‬ ‫می‬ ...‫و‬ ‫ها‬. ‫پویا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ،‫پویا‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫در‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫سایت‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫الزامات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫برخی‬‫به‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬‫های‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فروم‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫گف‬ ‫و‬ ‫بحث‬‫تگو‬.
 • 7. ‫تراکنشی‬ ‫و‬ ‫معامالتی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫است‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ،‫تراکنشی‬ ‫و‬ ‫معامالتی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬‫بیزینسی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫بخشیدن‬ ‫تسهیل‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫و‬‫سایر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ،‫نوع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫سایت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫درآمد‬ ‫ایجاد‬‫برای‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آور‬ ‫جمع‬‫بستگی‬ ‫سفارشات‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ی‬‫دارد‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فعالیت‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فعالیت‬‫و‬ ‫ها‬ ‫دانلو‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تجربه‬ ‫های‬ ‫ترافیک‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ . ... ‫و‬ ،‫بازدیدکنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬ ،‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫های‬ ‫پرینت‬‫پشت‬ ‫میزان‬ ‫برای‬ ‫سنجی‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫ی‬‫بانی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫سایت‬. ‫سایت‬ ‫یک‬‫تعداد‬ ‫به‬ ‫احتماال‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫خود‬ ‫ماهیت‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫شلوغ‬‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫کارمندان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫زیاد‬ ‫اطالعات‬ ‫داشتن‬ ‫در‬ ‫پایانی‬ ‫ی‬ ‫نقطه‬ ‫هیچ‬‫شم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آنالین‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫مکانیسمی‬ ‫هیچ‬ ‫ا‬ ‫نداشته‬‫و‬ ‫منظم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ .‫باشید‬‫برنامه‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫هدفمند‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ریزی‬.‫دارد‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫یک‬ ،‫دید‬ ‫خواهیم‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫خو‬ ‫سیستم‬‫و‬ ‫بسیارمناسب‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫تیمی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫دوستون‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ب‬‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫منظم‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫تیم‬ ‫در‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫برای‬ ‫مسئول‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ،‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬‫مد‬‫زندگ‬ ‫چرخه‬ ‫یریت‬‫ی‬ ‫معموال‬ ،‫تیمی‬ ‫چنین‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آنالین‬ ‫محتوای‬‫های‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫نمایندگانی‬ ‫و‬ ‫ویراستار‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫برای‬ ‫محتوا‬‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬: -‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ -‫سایت‬ ‫طراح‬ -‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ -‫کننده‬ ‫(تعدیل‬ ‫گرداننده‬) -‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ویراستار‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ویراستار‬ ‫یک‬‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫مواردیست‬ ‫تمامی‬ ‫گوی‬ ‫پاسخ‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬‫و‬ ،‫تصاویر‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ،‫اطالعات‬ ‫دقت‬... . ‫موارد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫او‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫مانند‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫محتویات‬ ‫چرخه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ،‫باشد‬: ‫پیشرفت‬ ‫درحال‬ ‫کارهای‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫موجود‬ ‫محتوای‬ ‫حفظ‬ ‫سایت‬ ‫موجود‬ ‫محتویات‬ ‫درباره‬ ‫کاربران‬ ‫نظرات‬ ‫به‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫سایت‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫محتویات‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ویراستار‬ ،‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫هماهنگی‬ ‫برای‬‫هریک‬ ‫در‬ ‫محتوایی‬ ‫تولید‬ ‫جلسات‬ ‫تشکیل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منظمی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫احتماال‬ ‫از‬‫محتویات‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ،‫بررسی‬ ،‫ایجاد‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ،‫دهد‬ ‫تشکیل‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫موارد‬‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آنالین‬ ‫شوند‬ ‫می‬.
 • 8. ‫محتوا‬ ‫مولف‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تولید‬ ،‫محتوا‬ ‫های‬ ‫مولف‬‫بر‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫محتویات‬ ‫آپدیت‬ ‫یا‬ ‫اساس‬‫باید‬ ‫مولفان‬ ،‫ال‬ ‫ایده‬ ‫درحالت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫انتشاراتی‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫الزامات‬‫باشند‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ،)‫نگاران‬ ‫روزنامه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬‫بکا‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫طور‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫ر‬. ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬ ‫تنظیم‬ ‫مسئول‬ ،‫مدیر‬ ‫یک‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ویدیو‬ ،‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ،‫ها‬ ‫ویکی‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫یا‬‫و‬ ،‫کاربران‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تصاویر‬... . ‫به‬ )‫کودکان‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫مخاطبان‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫نظارت‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫طور‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظر‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظر‬ ‫نقش‬‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬،‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫شده‬‫از‬ ‫دیگری‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫(و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫در‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬‫در‬ .)‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مقررات‬‫یک‬ ‫وجود‬ ‫قانونی‬ ‫بخش‬ ‫هیچ‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ،‫کوچک‬ ‫سازمان‬‫ها‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ویراستار‬ ،‫ندارد‬ ‫را‬ ‫اقداماتی‬‫کند‬ ‫اتخاذ‬. ‫سایت‬ ‫طراح‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ،‫طراح‬ ‫یک‬ ‫نقش‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتویات‬ ‫از‬ ‫بصری‬ ‫تعامالت‬ ‫ارائه‬ ‫باشد‬.‫مع‬ ‫طراحان‬‫ویراستار‬ ‫و‬ ،‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ،‫محتوا‬ ‫مولفان‬ ‫با‬ ‫نزدیکی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫موال‬‫و‬ ‫توافقی‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫مناسب‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ، ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫یک‬‫را‬ ‫آن‬ ‫وسپس‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فرمت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫س‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫اینترنت‬‫فایل‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سنتی‬ ‫روش‬ .‫ازد‬HTML،‫متن‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫متوسط‬ ‫مقیاس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ،‫تصاویر‬‫سایر‬ ‫برای‬ ‫احتماال‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سرورها‬‫گیرن‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ،‫گیرد‬ ‫قرار‬‫مانند‬ ‫د‬ASP،PHP، RUBY،JAVA SCRIPT GAVA PT SCRI‫و‬... . ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ،‫اخیر‬ ‫سالهای‬ ‫در‬‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬‫مدیریت‬ ‫توسط‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫سایت‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬‫است‬ ‫شده‬ ‫جایگزین‬ ‫سایت‬(WCM)‫از‬ ‫استفاده‬WCM‫در‬ ،‫پشتیبانی‬‫سایت‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫جهت‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫گذاری‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫انتشار‬ ‫خاصی‬‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬. WCM‫و‬ ‫زمان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫تولید‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کمتری‬ ‫انرژی‬ ‫سای‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬‫مهمتر‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫ت‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫رسیدگی‬.
 • 9. ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫انتشار‬ ‫روند‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫انتشار‬‫مشخص‬ ‫زمانبندی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رسانی‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫شده‬. ‫مثبت‬ ‫نمره‬ ‫دارند‬ ‫مرتبی‬ ‫یروزرسانیی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫فرشنس‬ ‫الگوریتم‬‫ر‬ ‫باعث‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬‫شد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫شوند.هدف‬ ‫می‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫انتشار‬ ‫روند‬ ‫محتوای‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تولید‬‫یک‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬‫بر‬ ‫مشخصی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تولید‬ ‫معمولی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سایت‬ ‫روی‬‫در‬ ‫سایت‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫محتوا‬‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬‫مت‬ ‫مزایای‬‫عددی‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫مزایا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬‫شد‬: ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫محتوای‬ ‫انتشار‬ ‫از‬‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫امکان‬. ‫تصمیم‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫اجازه‬ ‫بگیرند‬ ‫را‬ ‫درست‬. ‫ت‬ ‫و‬ ‫نویسندگان‬ ‫تشویق‬ ‫باعث‬‫شود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫ولیدکنندگان‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫منابع‬ ،‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫هریک‬‫ابزاری‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ، ‫تصاویر‬ ‫ها‬ ‫فرم‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬‫تولید‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫محتوای‬‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫جهت‬. ‫سایت‬ ‫ناشر‬ ‫و‬ ‫سردبیر‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫وب‬ ‫ناشر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سردبیر‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬ ،‫سایت‬ ‫باشد‬‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫قوانین‬ ‫که‬‫این‬ .‫شوند‬ ‫رعایت‬ ‫دقیقی‬ ‫طور‬ ‫شامل‬ ‫موارد‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬: -‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ -‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫راهنمایی‬
 • 10. -‫شرکتی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ -‫سازمانی‬ ‫هویت‬ -‫سازمان‬ ‫لغت‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫دیکشنری‬ -‫نامه‬ ‫اصطالح‬ -‫زبان‬ ‫دستور‬ ‫راهنمای‬ ‫محتوا‬ ‫نویسندگان‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫نویس‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬‫محتوا‬ ‫ندگان‬،‫و‬ ‫ناشران‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫یکسان‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫عناصر‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سر‬‫می‬ ‫مشابهی‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫احتماال‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫حتی‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫دبیران‬‫باشد‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظر‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫گزیده‬ ‫و‬ ‫منتخب‬ ‫شامل‬ ‫موارد‬ ‫این‬‫و‬ ،‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫که‬‫برای‬ ‫نظر‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫مقایسه‬ ‫این‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مقایسه‬ ‫مورد‬ ‫محتوایی‬ ‫نظر‬‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ناظران‬: ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫مقایسه‬ ‫قضایی‬ ‫مشکالت‬ ‫نداشتن‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫قانونی‬ ‫مقایسه‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫محتوایی‬ ‫منابع‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬... ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحان‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫طراحان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬‫شامل‬ ‫،اغلب‬ ‫سایت‬‫وجو‬ ‫ویراستار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشابهی‬ ‫و‬ ‫یکسان‬ ‫منابع‬‫د‬‫دارد‬. ‫موارد‬ ‫و‬ ، ‫نوشتاری‬ ‫فونت‬ ،‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمامی‬‫نرم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫بصری‬ ‫و‬ ‫سمعی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫طراحی‬ ‫افزارهای‬‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬. ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫نی‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫شامل‬ ،‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫انتشار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫باشد‬.