Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Checklist chest drain 1

2 445 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
  • Login to see the comments

Checklist chest drain 1

  1. 1. กรุณาตรวจสอบทันทีเมื่อ แรกรับผู้ป่วย รับเวร หรือมีการปรับเปลี่ยนระบบสาย และลงลายมือกากับท้ายเอกสาร รายการตรวจสอบ เช้า บ่าย ดึก หมายเหตุ Yes No Yes No Yes No 1. แผล 1.1 แผลไม่ซึม 1.2 มีการปิดแผลเรียบร้อย ป้องกันการเลื่อนหลุด 1.3 ถ้ามีการเปิดทาแผล - สังเกตไหมเย็บยึดสายระบายแน่นหนา ไม่หลวม ไม่ขาด-หลุด - การเย็บปิดระหว่างผิวหนังกับท่อระบายไม่มีช่องว่างที่ผิวหนัง - ตาแหน่งของสายไม่เลื่อน ไม่มีรูเปิดโผล่ออกนอกผิวหนัง 2. ผิวหนัง 2.1 ไม่มี subcutaneous emphysema 2.2 ไม่มีการอักเสบ บวมแดง 2.3 ไม่มีรอยช้า เขียว ecchymosis หรือ hematoma 3. สายระบาย 3.1 ไม่มีการดึงรั้ง มีการยึดติดเพื่อป้องกันการดึงรั้ง 3.2 ไม่มีการหัก พับ งอ ตกคล้องช้าง 3.3 ไม่มีการรั่วของสายระบาย ไม่พบ bubbling ที่เกิดจากการรั่วของสาย 4. ระบบสายระบาย เป็นระบบปิด ยึดติดข้อต่อแน่นหนา ในแต่ละระบบมีการต่อถูกต้อง ดังนี้ 5. ขวดระบาย 5.1 ไม่วางพื้น วางสูงกว่าระดับพื้น 5.2 วางต่ากว่าระดับทรวงอก 2-3 ฟุต 6. การทางาน 6.1 มีการขยับหรือ fluctuate ในแท่งแก้วยาวที่จุ่มน้าตามการหายใจ 6.2 ระบายได้ดี ไม่มีการอุดตัน 7. ระบบเครื่องดูดสูญญากาศ (suction) 7.1 ทางานได้ดี 7.2 ระดับน้าในขวดควบคุมความดันของเครื่อง อยู่ในระดับถูกต้องตามที่ต้องการ 8. มีความพร้อมในการถอดสายออก ได้แก่ ปอดขยายตัวได้ดี ไม่มีลมรั่ว content ไม่มี/น้อยกว่า 50 ml. (ยกเว้น กรณีที่เป็นหนองต้องไม่มีและclinical ดี) Sticker ชื่อผู้ป่วย ผู้ตรวจสอบ RN. ช……….……………….…………../บ…………..………………………/ด……………..……………….…… วันที่………………………………………………………. Oระบบ 1 ขวด O ระบบ 2 ขวด O ระบบ 3 ขวด การตรวจสอบสายระบายทรวงอก (Chest drain checklist) O Rt. ICD O Lt. ICD O ……………………. SRINAGARIND HOSPITAL FACULTY OF MEDICINE KHONKAEN UNIVERSITY Edit by…Weerawan Uengaram APNs S&E ICU E-mail: weerawane@gmail.com
  2. 2. กรุณาตรวจสอบทันทีเมื่อ แรกรับผู้ป่วย รับเวร หรือมีการปรับเปลี่ยนระบบสาย และลงลายมือกากับท้ายเอกสาร รายการตรวจสอบ เช้า บ่าย ดึก หมายเหตุ Yes No Yes No Yes No 1. แผล 1.1 แผลไม่ซึม 1.2 มีการปิดแผลเรียบร้อย ป้องกันการเลื่อนหลุด 1.3 ถ้ามีการเปิดทาแผล - สังเกตไหมเย็บยึดสายระบายแน่นหนา ไม่หลวม ไม่ขาด-หลุด - การเย็บปิดระหว่างผิวหนังกับท่อระบายไม่มีช่องว่างที่ผิวหนัง - ตาแหน่งของสายไม่เลื่อน ไม่มีรูเปิดโผล่ออกนอกผิวหนัง 2. ผิวหนัง 2.1 ไม่มี subcutaneous emphysema 2.2 ไม่มีการอักเสบ บวมแดง 2.3 ไม่มีรอยช้า เขียว ecchymosis หรือ hematoma 3. สายระบาย 3.1 ไม่มีการดึงรั้ง มีการยึดติดเพื่อป้องกันการดึงรั้ง 3.2 ไม่มีการหัก พับ งอ ตกคล้องช้าง 3.3 ไม่มีการรั่วของสายระบาย ไม่พบ bubbling ที่เกิดจากการรั่วของสาย 4. ระบบสายระบาย เป็นระบบปิด ยึดติดข้อต่อแน่นหนา ในแต่ละระบบมีการต่อถูกต้อง ดังนี้ 5. ขวดระบาย 5.1 ไม่วางพื้น วางสูงกว่าระดับพื้น 5.2 วางต่ากว่าระดับทรวงอก 2-3 ฟุต 6. การทางาน ระบายได้ดี ไม่มีการอุดตัน 7. ไม่มี clinical ของ mediastinal swing เช่น ความผิดปกติในการหายใจ ความดันโลหิต ต่า Low cardiac output Sticker ชื่อผู้ป่วย ผู้ตรวจสอบ RN. ช……….……………….…………../บ…………..………………………/ด……………..……………….…… วันที่………………………………………………………. การตรวจสอบสายระบายทรวงอก (Chest drain checklist) ระบบ Balance system SRINAGARIND HOSPITAL FACULTY OF MEDICINE KHONKAEN UNIVERSITY Edit by…Weerawan Uengaram APNs S&E ICU E-mail: weerawane@gmail.com

×