Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

โครงการ Safety valve

3 822 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
  • Login to see the comments

โครงการ Safety valve

  1. 1. โครงการการประยุกต์อุปกรณ์ป้ องกันอันตราย (safety valve) จากนํ้าในขวดผนึกกั้นอากาศ (under water seal) ถูกดูดย้อนทาง วีระวรรณ อึ้งอร่าม โครงการในครั้งนี้ เป็นการประยุกต์อุปกรณ์ป้ องกันอันตราย (safety valve) จากนํ้าในขวด ผนึกกั้นอากาศ (under water seal) ถูกดูดย้อนทางและการจัดทําคู่มือในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบาย ทรวงอก โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based practice) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทําอุปกรณ์ป้ องกันอันตราย (safety valve) จากนํ้าในขวดผนึกกั้นอากาศถูกดูด ย้อนทางสําเร็จรูป 2. เพื่อให้ผู้ป่วยมีการระบายทรวงอกมีประสิทธิภาพและช่วยให้ปอดขยายตัวได้ดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อระบายทรวงอก 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวก ลดขั้นตอนในการปฏิบัติการดูแลระบบท่อระบาย ทรวงอก 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบิการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนนํามาซึ่งคุณภาพการพยาบาล ขอบเขต ผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตศัลยกรรมและฉุกเฉินที่ได้รับการใส่ท่อระบาย ทรวงอกทุกราย งบประมาณ (ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย safety valve) 1. กระบอกฉีดยาพลาสติก (syringe) ขนาด 3 ml. ราคา 1.26 บาท/เครื่อง 2. เม็ดโฟมขนาดที่เหมาะสม 50 เม็ด ราคา 5.00 บาท/ห่อ 3. กาวเอนกประสงค์ ราคา 19.00 บาท/หลอด 4. ค่าอบอุปกรณ์ ราคา 5.00 บาท / หน่วย สรุป ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (safety valve) 1 ชุด ราคาประมาณ 7 บาท
  2. 2. Safety Valve ICD วีระวรรณ อึ้งอร่าม S&E ICU MD KKU’ 2554 หน้า 2 2 การประยุกต์อุปกรณ์ป้ องกันอันตราย (safety valve) 1. อุปกรณ์ที่ใช้ และขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์ ดังนี้ 1.1 กระบอกฉีดยาพลาสติก (syringe) ขนาด 3 ml. 1 เครื่อง นําปลอกนอก (cartridge) มาตัดส่วนหัว ส่วนแกน piston ของ syringe และส่วนท้ายออก ดังภาพ นํามาตัดแต่งไว้ใส่ใน cartridge ดังภาพ 1.2 เม็ดโฟม นํามาเลือกขนาดที่เหมาะสม 1 เม็ด (เส้นผ่าศูนย์กลางก่อนอบแก๊ส 0.6-0.7 เซนติเมตร เมื่อผ่านการอบแก๊สจะได้ขนาดที่ เหมาะสม คือ 0.4-0.5 เซนติเมตร) ใส่เม็ดโฟมในปลอกนอก (cartridge) และนําแกน piston ของ syringe ที่ตัดไว้มาติดให้ แน่นที่ส่วนท้ายของปลอกนอกโดยใช้กาว เอนกประสงค์ดังภาพ 1.3 สายยาง เป็นสายยางขนาดที่ใช้ในท่อระบายทรวงอกทั่วไปนํามาตัดเพื่อใช้เป็นข้อต่อ ยาว 1.5 นิ้ว ดังภาพ
  3. 3. Safety Valve ICD วีระวรรณ อึ้งอร่าม S&E ICU MD KKU’ 2554 หน้า 3 3 นํามาอุปกรณ์ทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยนําสายยางมาต่อเข้าส่วนท้ายปลอกนอก ของ syringe ที่ภายในมีการติดแน่นของแกน piston แล้ว ได้อุปกรณ์ดังภาพ หลังจากนั้นนําอุปกรณ์ที่ได้ส่งอบแก๊ส เพื่อทําให้ปราศจากเชื้อ (sterile) 2. วิธีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ 2.1 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่ออุปกรณ์ป้ องกันอันตราย (safety valve) เข้ากับระบบท่อ ระบายทรวงอก (ICD) เดิม 1. กรรไกร 2. พลาสเตอร์ผ้า 3. ไม้พันสําลี 4. Providine solution 5. Clamp (สําหรับหนีบสาย ICD) 6. อุปกรณ์ป้ องกันอันตราย (safety valve)
  4. 4. Safety Valve ICD วีระวรรณ อึ้งอร่าม S&E ICU MD KKU’ 2554 หน้า 4 4 2.2 การต่ออุปกรณ์ป้องกันอันตราย (safety valve) เข้ากับระบบ ICD เดิม 1. ตัดสายยางที่ต่อจากขวดที่ 1 (ขวดเก็บสารเหลว; content; collection) มายังขวดที่ 2 ให้ มีความยาวที่เหมาะสมไม่เกิน 30-45 cms. 2. นําอุปกรณ์ป้ องกันอันตราย (safety valve) ด้านท้าย (สายยาง) มาต่อเข้ากับแท่งแก้ว ยาวที่จุ่มนํ้าในขวดผนึกกั้นอากาศ (under water seal; ขวดที่ 2) ดังภาพ หลังจากเช็ดทําลายเชื้อด้วย สารละลายโพรวิดีน (providine solution) แล้ว 3. ต่อสายยางจากขวดที่ 1 เข้ากับส่วนบนของอุปกรณ์ป้ องกันอันตราย (safety valve) ใช้พลาสเตอร์ผ้าขนาดที่เหมาะสมพันหุ้มระหว่างข้อต่อ ทุกข้อต่อเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด ดังภาพ อุปกรณ์ป้ องกัน อันตราย (safety valve) สายยางต่อระหว่างขวดที่ 1 ไปขวดที่ 2จากผู้ป่ วย กรณีแบบ 2 ขวด 1 2 3 4 กรณีแบบ 3 ขวด
  5. 5. Safety Valve ICD วีระวรรณ อึ้งอร่าม S&E ICU MD KKU’ 2554 หน้า 5 5 ต่อระหว่างขวดที่ 1 ไปขวดที่ 2 เช่นเดียวกับการต่อแบบ 2 ขวด ดังภาพ ต่อ wall suction จากผู้ป่ วย ขวดที่ 1 เก็บสารเหลว Collection ขวดที่ 2 ผนึกกั้นอากาศ under water seal ขวดที่ 3 ควบคุม ความดันลบ อุปกรณ์ป้ องกัน อันตราย (safety valve) อุปกรณ์ป้ องกัน อันตราย (safety valve)
  6. 6. Safety Valve ICD วีระวรรณ อึ้งอร่าม S&E ICU MD KKU’ 2554 หน้า 6 6 กลไกการทํางานของอุปกรณ์ป้ องกันอันตราย (safety valve) 1. อากาศสามารถไหลผ่านจากขวดที่ 1 ไปขวดที่ 2 ได้สะดวกตลอดเวลาโดยอัตราการไหล (flow rate) ไม่ลดลงจากเดิม จึงไม่มีผลต่อการระบายลม และสารเหลว 2. หากเกิดแรงดูดกลับ (ความดันอากาศในขวดที่ 1 น้อยกว่าในขวดที่ 2) valve (ลูกโฟม) จะ ถูกนํ้าดันขึ้น เคลื่อนไปอยู่ในตําแหน่งปิดที่ส่วนบนของ safety valve ทันที เพื่อไม่ให้นํ้าจากขวดที่ 2 ไหลไปที่ขวดที่ 1 ได้แต่ถ้าแรงดูดสูงมากอาจไหลไปได้บ้าง แต่จะผ่านไปในปริมาณน้อย และไม่ทํา ให้นํ้าในขวดที่ 2 ลดลงตํ่ากว่าปลายแท่งแก้ว การเคลื่อนปิดของ valve ดังภาพ 3. เมื่อความดันอากาศในขวดที่ 2 กลับมาอยู่ในภาวะปกติ (ในขวดที่ 1 มีความดันสูงกว่าใน ขวดที่ 2) valve จะเคลื่อนลงกลับไปอยู่ในตําแหน่งเปิดได้เอง โดยอัตโนมัติ สามารถระบายลมและ สารเหลวออกจากช่องเยื่อหุ้มปอดได้ตามปกติ

×