WEEK-4-PPT.pptx

W
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Mga Pamamaraan
ng Pamimilosopiya
Modyul 2
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Ano ang
Katotohanan?
Aralin 1
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
LAYUNIN
Nakilala ang pagkakaiba ng katotohanan sa
opinyon,
Nakapagsusuri ng isang karanasan na
nagpapakita ng pagkakaiba ng katotohanan sa
opinyon lamang,
Natataya ang katotohanang at opinyon sa iba’t
ibang sitwasyon gamit ang pamamaraan ng
pamimilosopiya.
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Basahin mong mabuti ang bawat pahayag sa ibaba.
Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay tama ngunit
kung ito ay MALI.Isulat ang iyong sagot sa iyong
kuwaderno.
Balikan
1. Ang pagninilay-nilay ay isang aktibidad ng tao
na nangangailangan ng pagsusuri ng kanyang
pag-iisip, damdamin, at kilos at matuto mula sa
karanasan.
2. Ang salitang “pilosopiya” ay nagmula sa Latin,
na nangangahulugang “pag-ibig ng kaalaman.”
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Balikan
3. Ang pilosopiya ay ang pag-aaral o disiplina na
gumagamit ng kadahilanan ng tao upang siyasatin
ang tunay na mga sanhi, dahilan, at mga prinsipyo
na namamahala sa lahat ng mga bagay.
4. Si Aristotle ang itinuring na pinakaunang
pilosopo ng sinaunang panahon pagkakatakda.
5. Ang metapisika ay sangay ng Pilosopiya na
tumutukoy sa mga katanungan tungkol sa
katotohanan at eksistensiya.
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Basahin at unawaing mabuti ang
maikling kuwento, at pagkatapos
ay sagutin ang mga sumusunod na
tanong. Isulat ang sagot sa inyong
kuwaderno
Tuklasin
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Maikling Kuwento
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Mga gabay na tanong
1. Bakit kaya hindi tugma ang dumating na
produkto sa mga inorder niya?
2. Kung ikaw si Moses, ano ang gagawin
mo?
3. Paano makatutulong ang pagkaalam ng
katotohanan sa sitwasyong ito?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGBABAHAGI NG
SAGOT SA KLASE
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
SURIIN
Sa ngayon, marami na tayong mapagkukunan ng
impormasyon tulad ng telebisyon, internet, medya, at maging
ang mga komento mula sa ating kapamilya, kaibigan at ibang
miyembro ng lipunan. Malaking tulong ang mga ito lalo pa at
marami tayong matututuhan ngunit minsan napapaniwala tayo
sa mga bagay na hindi naman pala totoo. Kaya naman, may
negatibong epekto ito sa ating buhay. Halimbawa, marami na
ang nabiktima ng mga kumakalat na fake news at scammers
na madalas na mangyari sa social media. Gayundin, ang mga
balita sa internet at social media site ay madalas na
nakasalalay sa pamukaw na atensyon ng mga tao na
pumipilipit sa katotohanan.
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
SURIIN
Kaya naman, nagreresulta ito upang magkaroon ng
mainitang debate at mga pag-aaway pa nga. Sa ibang
mga pagkakataon, ang mga inosenteng tao ang
pinupuntirya upang maging biktima. Araw-araw kung
tayo ay magbubukas ng ating social media mababasa
natin ang iba’t ibang mga balita, mga testimonya at
anunsiyo mula sa ating mga kaibigan, kapamilya,
gobyerno at iba pa. Ngunit, paano ba natin malalaman
kung alin sa mga nababasa at nalalaman natin ang
pawang katotohanan?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Matagal nang nakikipagpunyagi sa katotohanan
ang mga pilosopo. Ang katotohanan ay nakapaloob
sa bawat katanungan. Ang kaalaman ay dapat na
maging totoo upang magkaroon ito ng katunayan at
upang maging katanggaptanggap. Gayunpaman,
ang konsepto ng katotohanan ay nananatiling mainit
na usapin at lubha pa ring pinagdedebatihan ng
mga pilosopo. Itinuturing ng mga pilosopo ang
katotohanan bilang isang uri ng kalidad o halaga.
Ano ang Katotohanan?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Halimbawa
Kung tayo ay sasagot ng pagsusulit na “Tama o Mali”
tayo ay humuhusga kung totoo ang mga pahayag na
ating nabasa. Nangangahulugan ito na maaaring ang
pahayag ay totoo o hindi. Ang proposisyon ay mga
pahayag na maaaring nagtataglay ng ng mga pahayag
na totoo o panloloko. Ito ay nagmula sa konsepto ng
daigdig at realidad. Kadalasan ng naipapahayag ito
gamit ang maiikling pananalita o pangungusap.
Ano ang Katotohanan?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Mahalaga na ginagampanan ng kaalaman yamang
sa pamamagitan nito ay mauunawaan mo kung
paano mababatid ang katotohanan. Ang kaalaman ay
ang malinaw na kabatiran at pagkaunawa sa isang
bagay mula sa mga katanungang nagpapahintulot ng
malinaw na kasagutan na naglalaan ng katotohanan.
Ito ay binubuo ng mga ideya at mga paniniwala na
may pagkaalam na ito ay totoo.
Ano ang katotohanan at bakit
ito mahalaga?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Ating siyasatin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng
pagbuo sa mga pahayag na ito:
Alam ko na…
Alam ko kung bakit…
Alam ko kung paano…
Ang mga pahayag na ito ay tumutugma sa isang
mahalagang aspeto ng kaalaman na batay sa katotohanan.
Nangangahulugan lamang ito na ang alam natin ay kung ano
ang nakikita o maliwanag sa totoong mundo.
Ano ang katotohanan at bakit
ito mahalaga?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Halimbawa
Maaari nating sabihin, “Alam ko na ang isda ay
nabubuhay sa tubig” dahil ang isda ay talagang
nabubuhay sa tubig. Ang proposisyon o mga pahayag
na itinunuring na totoo ay mga katunayan.
Subalit, may mga pahayag na hindi malinaw o hindi
agad-agad na nakikilala kung ito ay totoo.
Ano ang katotohanan at bakit
ito mahalaga?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Halimbawa
Maaari mong sabihin na “ang pinakamagandang
kanta na narinig ko ay ang paborito kong kanta.” Ang
pahayag na tulad nito ay tinatawag na pag-aangkin
dahil hindi ito maaaring maging totoo yamang hindi ito
malinaw at kailangan pa ng karagdagang
impormasyon upang maitaguyod kung ito ay totoo o
hindi.
Ano ang katotohanan at bakit
ito mahalaga?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Halimbawa
Ang makatotohanang pahayag samakatuwid ay maaaring
isaalang-alang batay sa mga katunayan. Itinuturing ng
agham ang katotohanan bilang isang bagay na nakikita at
empirikal. Nangangahulugan ito na ang anumang pag-angkin
ay maaaring mapatunayan sa pamamagitan ng katiyakan at
pag-eeksperimento. Ang pilosopiya ay may iba’t ibang mga
pananaw na makatutulong sa iyo upang malutas ang mga
konsepto ng pag-alam ng katotohanan at dumating sa isang
makatuwirang pagtatasa kung ang isang ideya ng pahayag,
o kaganapan ay maaaring paniwalaan.
Ano ang katotohanan at bakit
ito mahalaga?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Ipinapalagay natin na ang lahat ng alam natin tungkol sa
mundong ito ay totoo. Ngunit ang mga pilosopo ay pinag-
iisipan ang pinagmulan at nag-alinlangan sa lahat ng dapat
malaman tungkol sa kanilang sarili at sa mundo.
Ating siyasatin ang likas na katangian ng kaalaman.
Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga
napakaliwanag na bagay na alam natin tungkol sa ating sarili.
Ako ay buhay.
Mayroon akong katawan.
Humihinga ako.
Paano natin malalaman kung
ano ang katotohanan?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Naniniwala ka ba na totoo ang mga pahayag na ito
para sa iyo? Maaaring sagutin mo, aba, siyempre
naman! Ngunit tandaan na bilang isang pilosopo,
mahalaga ang pagdududa yamang nagbibigay ito ng
pagnanasang malaman nang higit pa ang
katotohanan upang hindi kaagad maniwala sa bawat
pahayag.
Gamit ang sistematikong pagdududa, ating baguhin
ang pahayag upang mas madali itong masuri.
Paano natin malalaman kung
ano ang katotohanan?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Ako ba ay buhay?
Mayroon ba akong katawan?
Humihinga ba ako?
Paano mo ngayon masasagot ang mga katanungan na
iyan? Makatutulong ang pagsusuri sa iyong sarili upang
higit na malaman kung ikaw nga ba ay buhay, may
katawan at humihinga. Mayroon ka bang pulso?
Tumitibok ba ang iyong puso? Mayroon ka bang kamay,
paa, binti at ulo? Huminga ka ng malalim. Kaya mo ba
itong gawin?
Paano natin malalaman kung
ano ang katotohanan?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
Kung “oo” ang iyong sagot sa lahat ng mga tanong na
ito, may katiyakan ka na ang mga naunang pahayag
tungkol sa iyong sarili ay totoo. Ngayon ay masasabi
mo nang:
Ako ay buhay!
Mayroon akong katawan!
Humihinga ako!
Paano natin malalaman kung
ano ang katotohanan?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGYAMANIN
Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
Batay sa sistematikong pagdududa, baguhin
ang pahayag upang mas madali itong masuri.
Sagutin ang sumusunod na mga katanungan sa
iyong kuwaderno.
Ako ay isang
Pilipino. .
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGYAMANIN
Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
1. Bakit hindi sapat lang na gamitin ang ating
pandama upang matukoy ang katotohanan sa
pahayag na ito?
2. Ano ang maaari mong gawin upang
malaman mo kung totoo ang pahayag na ito?
3. Ano ang iba pang paraan para
mapatunayan mo na ikaw talaga ay isang
Pilipino?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGBABAHAGI NG
SAGOT SA KLASE
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGYAMANIN
Ito ay isa pang batayan sa pagtukoy ng katotohanan –
na ang isang paniniwala o pahayag ay totoo kung batay
sa mga katunayan. Maaaring hanapin mo ang salitang
“Pilipino” sa diksyunaryo upang malaman kung ano ang
kahulugan nito. Kapag sinuri mo ang iyong kapamilya
hinggil sa kung sila ay isang Pilipino, maaaring sabihin
nilang “oo!” Bukod sa pagtatanong nito, ano pa ang pwede
mong gawin upang mapatunayan na ikaw nga ay isa
talagang Pilipino?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGYAMANIN
Ang isa pang batayan sa pagtukoy ng katotohanan ay
ang pagkuha ng isang pinagkasunduan o pagkakaroon
ng mga tao ng kaparehong pagsang-ayon sa isang
karaniwalang paniniwala ay isang paraan pa upang
malaman ang katotohanan.
Sa iyong matiyagang paghahanap upang malaman kung
ikaw ay isang Pilipino, nalaman mo ang mga sumusunod:
1. Lahat ng iyong mga magulang at kamag-anak ay
sumasang-ayon na ikaw ay isang Pilipino.
2. Ang iyong sertipiko ng kapanganakan ay nagpapatunay
na ikaw ay ipinanganak sa Pilipinas.
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGYAMANIN
Kasama ang mga katotohanang ito, sa wakas ikaw
ay may kumpiyansa sa pagtawag sa iyong sarili ng
isang tunay na Pilipino!
Sa kabilang banda, may pagkakataon na hindi
sapat na basta na mapatunayan ang isang
paniniwala o pahayag kung totoo base sa pandama
at mga karanasan gayundin sa pagkuha ng
pinagkasunduan o pagkakaroon ng mga tao ng
kaparehong pagsang-ayon upang malaman ang
katotohanan. Ngunit, ano pa ang kulang?
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGYAMANIN
Para matukoy pa ang katotohanan ay nangangailangang
patunayan ang pahayag sa pamamagitan ng isang aksyon na
dapat mapatunayan o masubok. Ang mga pahayag,
samakatuwid ay totoo lamang kung maaari itong mangyari sa
totoong buhay. Bilang halimbawa, sa pag-aaral, ang
pinakamahusay na paraan upang matukoy kung naintindihan
mo ang isang aralin ay kung nakakuha ka ng mataas na marka
sa pagsusulit. Gayundin, naniniwala ang mga pilosopo na ang
mga pag-angkin at paniniwala ay dapat ding isailalim sa mga
pagsubok upang matukoy ang katotohanan. Ang anumang pag-
aangkin samakatuwid ay dapat isailalim sa mga pagsubok
upang mapatunayan kung ito ay totoo.
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGYAMANIN
Ang lahat ng mga pamamaraang ito ay
makatutulong sa iyo na matukoy kung ang mga
pahayag ay totoo o naaangkop para sa iyo. Ang
pagtatanong ay magreresulta sa alinman sa mga
sumusunod na pagkaunawa.
Ako ay buhay!
Mayroon akong katawan!
Humihinga ako!
Ako ay isang Pilipino!
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
PAGYAMANIN
Ang pagtuklas ng katotohanan tungkol sa
iyong sarili ay ang unang hakbang patungo sa
paggalugad ng kaalaman at katotohanan.
Habang inilalagay natin ang iba't ibang mga
ideya at kaalaman sa ating pang-araw-araw na
pakikipag-ugnay, makatutulong ang pilosopiya
upang matukoy kung aling impormasyon ang
maaasahan at katanggap-tanggap, at
kailangang masuri pa ng higit upang matukoy
ang katotohanan.
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
ISAGAWA
Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
Gamit ang sistematikong pagdududa, baguhin ang
pahayag upang mas madali itong masuri.
Ipaliwanag kung paano mo nalaman na ito ay
katotohanan. Sagutin ito sa iyong kuwaderno.
1. Ang aming bahay ay malinis.
2. Malaki ang aming paaralan.
3. Masunurin akong anak.
4. Nakatira ako sa payapang komunidad.
5. Mahal ko ang aking sarili.
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
ISAGAWA
Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
Module
1
LONG QUIZ
FRIDAY
1 sur 35

Recommandé

g9 filipino.pptx par
g9 filipino.pptxg9 filipino.pptx
g9 filipino.pptxferdinandsanbuenaven
1.4K vues78 diapositives
g9 filipino lesson 1,2,3.pptx par
g9 filipino lesson 1,2,3.pptxg9 filipino lesson 1,2,3.pptx
g9 filipino lesson 1,2,3.pptxDenandSanbuenaventur
187 vues79 diapositives
Tekstong informativ par
Tekstong informativTekstong informativ
Tekstong informativAldrin Ansino
26.3K vues6 diapositives
Tekstong informativ par
Tekstong informativTekstong informativ
Tekstong informativAldrin Ansino
70.3K vues6 diapositives
SCCS 2013 TOP FOUR SYNTHESIS PAPERS: SUMMARY par
SCCS 2013 TOP FOUR SYNTHESIS PAPERS: SUMMARYSCCS 2013 TOP FOUR SYNTHESIS PAPERS: SUMMARY
SCCS 2013 TOP FOUR SYNTHESIS PAPERS: SUMMARYWilson II Mandin
4.9K vues24 diapositives
Ang Pagsusuri sa Katotohanan par
Ang Pagsusuri sa Katotohanan Ang Pagsusuri sa Katotohanan
Ang Pagsusuri sa Katotohanan KokoStevan
21 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à WEEK-4-PPT.pptx

Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx par
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxMataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxCrislynTabioloCercad
4.7K vues35 diapositives
ESP-REVIEWER.pdf par
ESP-REVIEWER.pdfESP-REVIEWER.pdf
ESP-REVIEWER.pdfRayverMarcoMManalast
143 vues4 diapositives
HEALTHQ2W4 Aralin 1&2.pptx par
HEALTHQ2W4 Aralin 1&2.pptxHEALTHQ2W4 Aralin 1&2.pptx
HEALTHQ2W4 Aralin 1&2.pptxJoelAcab
409 vues107 diapositives
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx par
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptxmodyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptxJADIAZ4
76 vues54 diapositives
ESP 10-QUARTER-4-KATOTOHANAN par
ESP 10-QUARTER-4-KATOTOHANANESP 10-QUARTER-4-KATOTOHANAN
ESP 10-QUARTER-4-KATOTOHANANSherylBuao
12 vues30 diapositives
ANG SANHI, EPEKTO AT PARAAN KUNG PAANO MALULUNASAN ANG LABIS NA PAGPUPUYAT NG... par
ANG SANHI, EPEKTO AT PARAAN KUNG PAANO MALULUNASAN ANG LABIS NA PAGPUPUYAT NG...ANG SANHI, EPEKTO AT PARAAN KUNG PAANO MALULUNASAN ANG LABIS NA PAGPUPUYAT NG...
ANG SANHI, EPEKTO AT PARAAN KUNG PAANO MALULUNASAN ANG LABIS NA PAGPUPUYAT NG...Kim Zedrick Antonio
932 vues67 diapositives

Similaire à WEEK-4-PPT.pptx(20)

Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx par CrislynTabioloCercad
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxMataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
HEALTHQ2W4 Aralin 1&2.pptx par JoelAcab
HEALTHQ2W4 Aralin 1&2.pptxHEALTHQ2W4 Aralin 1&2.pptx
HEALTHQ2W4 Aralin 1&2.pptx
JoelAcab409 vues
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx par JADIAZ4
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptxmodyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
JADIAZ476 vues
ESP 10-QUARTER-4-KATOTOHANAN par SherylBuao
ESP 10-QUARTER-4-KATOTOHANANESP 10-QUARTER-4-KATOTOHANAN
ESP 10-QUARTER-4-KATOTOHANAN
SherylBuao12 vues
ANG SANHI, EPEKTO AT PARAAN KUNG PAANO MALULUNASAN ANG LABIS NA PAGPUPUYAT NG... par Kim Zedrick Antonio
ANG SANHI, EPEKTO AT PARAAN KUNG PAANO MALULUNASAN ANG LABIS NA PAGPUPUYAT NG...ANG SANHI, EPEKTO AT PARAAN KUNG PAANO MALULUNASAN ANG LABIS NA PAGPUPUYAT NG...
ANG SANHI, EPEKTO AT PARAAN KUNG PAANO MALULUNASAN ANG LABIS NA PAGPUPUYAT NG...
Kontemporaryong programang panradyo par Dianah Martinez
Kontemporaryong programang panradyoKontemporaryong programang panradyo
Kontemporaryong programang panradyo
Dianah Martinez18.5K vues
Teoryang wika par abanil143
Teoryang wikaTeoryang wika
Teoryang wika
abanil143153.7K vues
Mga Gawaing Pangkomunikasyon ng mga Pilipino.pptx par Joseph Cemena
Mga Gawaing Pangkomunikasyon ng mga Pilipino.pptxMga Gawaing Pangkomunikasyon ng mga Pilipino.pptx
Mga Gawaing Pangkomunikasyon ng mga Pilipino.pptx
Joseph Cemena1.8K vues
Sinaunang paniniwala par Ruth Cabuhan
Sinaunang paniniwala Sinaunang paniniwala
Sinaunang paniniwala
Ruth Cabuhan75.8K vues
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx par KHAMZFABIA1
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptxPrinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
KHAMZFABIA1212 vues

WEEK-4-PPT.pptx

 • 1. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1
 • 2. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Mga Pamamaraan ng Pamimilosopiya Modyul 2
 • 3. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Ano ang Katotohanan? Aralin 1
 • 4. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 LAYUNIN Nakilala ang pagkakaiba ng katotohanan sa opinyon, Nakapagsusuri ng isang karanasan na nagpapakita ng pagkakaiba ng katotohanan sa opinyon lamang, Natataya ang katotohanang at opinyon sa iba’t ibang sitwasyon gamit ang pamamaraan ng pamimilosopiya.
 • 5. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Basahin mong mabuti ang bawat pahayag sa ibaba. Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay tama ngunit kung ito ay MALI.Isulat ang iyong sagot sa iyong kuwaderno. Balikan 1. Ang pagninilay-nilay ay isang aktibidad ng tao na nangangailangan ng pagsusuri ng kanyang pag-iisip, damdamin, at kilos at matuto mula sa karanasan. 2. Ang salitang “pilosopiya” ay nagmula sa Latin, na nangangahulugang “pag-ibig ng kaalaman.”
 • 6. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Balikan 3. Ang pilosopiya ay ang pag-aaral o disiplina na gumagamit ng kadahilanan ng tao upang siyasatin ang tunay na mga sanhi, dahilan, at mga prinsipyo na namamahala sa lahat ng mga bagay. 4. Si Aristotle ang itinuring na pinakaunang pilosopo ng sinaunang panahon pagkakatakda. 5. Ang metapisika ay sangay ng Pilosopiya na tumutukoy sa mga katanungan tungkol sa katotohanan at eksistensiya.
 • 7. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Basahin at unawaing mabuti ang maikling kuwento, at pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno Tuklasin
 • 8. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Maikling Kuwento
 • 9. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Mga gabay na tanong 1. Bakit kaya hindi tugma ang dumating na produkto sa mga inorder niya? 2. Kung ikaw si Moses, ano ang gagawin mo? 3. Paano makatutulong ang pagkaalam ng katotohanan sa sitwasyong ito?
 • 10. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGBABAHAGI NG SAGOT SA KLASE
 • 11. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 SURIIN Sa ngayon, marami na tayong mapagkukunan ng impormasyon tulad ng telebisyon, internet, medya, at maging ang mga komento mula sa ating kapamilya, kaibigan at ibang miyembro ng lipunan. Malaking tulong ang mga ito lalo pa at marami tayong matututuhan ngunit minsan napapaniwala tayo sa mga bagay na hindi naman pala totoo. Kaya naman, may negatibong epekto ito sa ating buhay. Halimbawa, marami na ang nabiktima ng mga kumakalat na fake news at scammers na madalas na mangyari sa social media. Gayundin, ang mga balita sa internet at social media site ay madalas na nakasalalay sa pamukaw na atensyon ng mga tao na pumipilipit sa katotohanan.
 • 12. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 SURIIN Kaya naman, nagreresulta ito upang magkaroon ng mainitang debate at mga pag-aaway pa nga. Sa ibang mga pagkakataon, ang mga inosenteng tao ang pinupuntirya upang maging biktima. Araw-araw kung tayo ay magbubukas ng ating social media mababasa natin ang iba’t ibang mga balita, mga testimonya at anunsiyo mula sa ating mga kaibigan, kapamilya, gobyerno at iba pa. Ngunit, paano ba natin malalaman kung alin sa mga nababasa at nalalaman natin ang pawang katotohanan?
 • 13. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Matagal nang nakikipagpunyagi sa katotohanan ang mga pilosopo. Ang katotohanan ay nakapaloob sa bawat katanungan. Ang kaalaman ay dapat na maging totoo upang magkaroon ito ng katunayan at upang maging katanggaptanggap. Gayunpaman, ang konsepto ng katotohanan ay nananatiling mainit na usapin at lubha pa ring pinagdedebatihan ng mga pilosopo. Itinuturing ng mga pilosopo ang katotohanan bilang isang uri ng kalidad o halaga. Ano ang Katotohanan?
 • 14. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Halimbawa Kung tayo ay sasagot ng pagsusulit na “Tama o Mali” tayo ay humuhusga kung totoo ang mga pahayag na ating nabasa. Nangangahulugan ito na maaaring ang pahayag ay totoo o hindi. Ang proposisyon ay mga pahayag na maaaring nagtataglay ng ng mga pahayag na totoo o panloloko. Ito ay nagmula sa konsepto ng daigdig at realidad. Kadalasan ng naipapahayag ito gamit ang maiikling pananalita o pangungusap. Ano ang Katotohanan?
 • 15. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Mahalaga na ginagampanan ng kaalaman yamang sa pamamagitan nito ay mauunawaan mo kung paano mababatid ang katotohanan. Ang kaalaman ay ang malinaw na kabatiran at pagkaunawa sa isang bagay mula sa mga katanungang nagpapahintulot ng malinaw na kasagutan na naglalaan ng katotohanan. Ito ay binubuo ng mga ideya at mga paniniwala na may pagkaalam na ito ay totoo. Ano ang katotohanan at bakit ito mahalaga?
 • 16. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Ating siyasatin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbuo sa mga pahayag na ito: Alam ko na… Alam ko kung bakit… Alam ko kung paano… Ang mga pahayag na ito ay tumutugma sa isang mahalagang aspeto ng kaalaman na batay sa katotohanan. Nangangahulugan lamang ito na ang alam natin ay kung ano ang nakikita o maliwanag sa totoong mundo. Ano ang katotohanan at bakit ito mahalaga?
 • 17. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Halimbawa Maaari nating sabihin, “Alam ko na ang isda ay nabubuhay sa tubig” dahil ang isda ay talagang nabubuhay sa tubig. Ang proposisyon o mga pahayag na itinunuring na totoo ay mga katunayan. Subalit, may mga pahayag na hindi malinaw o hindi agad-agad na nakikilala kung ito ay totoo. Ano ang katotohanan at bakit ito mahalaga?
 • 18. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Halimbawa Maaari mong sabihin na “ang pinakamagandang kanta na narinig ko ay ang paborito kong kanta.” Ang pahayag na tulad nito ay tinatawag na pag-aangkin dahil hindi ito maaaring maging totoo yamang hindi ito malinaw at kailangan pa ng karagdagang impormasyon upang maitaguyod kung ito ay totoo o hindi. Ano ang katotohanan at bakit ito mahalaga?
 • 19. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Halimbawa Ang makatotohanang pahayag samakatuwid ay maaaring isaalang-alang batay sa mga katunayan. Itinuturing ng agham ang katotohanan bilang isang bagay na nakikita at empirikal. Nangangahulugan ito na ang anumang pag-angkin ay maaaring mapatunayan sa pamamagitan ng katiyakan at pag-eeksperimento. Ang pilosopiya ay may iba’t ibang mga pananaw na makatutulong sa iyo upang malutas ang mga konsepto ng pag-alam ng katotohanan at dumating sa isang makatuwirang pagtatasa kung ang isang ideya ng pahayag, o kaganapan ay maaaring paniwalaan. Ano ang katotohanan at bakit ito mahalaga?
 • 20. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Ipinapalagay natin na ang lahat ng alam natin tungkol sa mundong ito ay totoo. Ngunit ang mga pilosopo ay pinag- iisipan ang pinagmulan at nag-alinlangan sa lahat ng dapat malaman tungkol sa kanilang sarili at sa mundo. Ating siyasatin ang likas na katangian ng kaalaman. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga napakaliwanag na bagay na alam natin tungkol sa ating sarili. Ako ay buhay. Mayroon akong katawan. Humihinga ako. Paano natin malalaman kung ano ang katotohanan?
 • 21. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Naniniwala ka ba na totoo ang mga pahayag na ito para sa iyo? Maaaring sagutin mo, aba, siyempre naman! Ngunit tandaan na bilang isang pilosopo, mahalaga ang pagdududa yamang nagbibigay ito ng pagnanasang malaman nang higit pa ang katotohanan upang hindi kaagad maniwala sa bawat pahayag. Gamit ang sistematikong pagdududa, ating baguhin ang pahayag upang mas madali itong masuri. Paano natin malalaman kung ano ang katotohanan?
 • 22. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Ako ba ay buhay? Mayroon ba akong katawan? Humihinga ba ako? Paano mo ngayon masasagot ang mga katanungan na iyan? Makatutulong ang pagsusuri sa iyong sarili upang higit na malaman kung ikaw nga ba ay buhay, may katawan at humihinga. Mayroon ka bang pulso? Tumitibok ba ang iyong puso? Mayroon ka bang kamay, paa, binti at ulo? Huminga ka ng malalim. Kaya mo ba itong gawin? Paano natin malalaman kung ano ang katotohanan?
 • 23. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 Kung “oo” ang iyong sagot sa lahat ng mga tanong na ito, may katiyakan ka na ang mga naunang pahayag tungkol sa iyong sarili ay totoo. Ngayon ay masasabi mo nang: Ako ay buhay! Mayroon akong katawan! Humihinga ako! Paano natin malalaman kung ano ang katotohanan?
 • 24. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGYAMANIN Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. Batay sa sistematikong pagdududa, baguhin ang pahayag upang mas madali itong masuri. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan sa iyong kuwaderno. Ako ay isang Pilipino. .
 • 25. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGYAMANIN Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1. Bakit hindi sapat lang na gamitin ang ating pandama upang matukoy ang katotohanan sa pahayag na ito? 2. Ano ang maaari mong gawin upang malaman mo kung totoo ang pahayag na ito? 3. Ano ang iba pang paraan para mapatunayan mo na ikaw talaga ay isang Pilipino?
 • 26. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGBABAHAGI NG SAGOT SA KLASE
 • 27. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGYAMANIN Ito ay isa pang batayan sa pagtukoy ng katotohanan – na ang isang paniniwala o pahayag ay totoo kung batay sa mga katunayan. Maaaring hanapin mo ang salitang “Pilipino” sa diksyunaryo upang malaman kung ano ang kahulugan nito. Kapag sinuri mo ang iyong kapamilya hinggil sa kung sila ay isang Pilipino, maaaring sabihin nilang “oo!” Bukod sa pagtatanong nito, ano pa ang pwede mong gawin upang mapatunayan na ikaw nga ay isa talagang Pilipino?
 • 28. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGYAMANIN Ang isa pang batayan sa pagtukoy ng katotohanan ay ang pagkuha ng isang pinagkasunduan o pagkakaroon ng mga tao ng kaparehong pagsang-ayon sa isang karaniwalang paniniwala ay isang paraan pa upang malaman ang katotohanan. Sa iyong matiyagang paghahanap upang malaman kung ikaw ay isang Pilipino, nalaman mo ang mga sumusunod: 1. Lahat ng iyong mga magulang at kamag-anak ay sumasang-ayon na ikaw ay isang Pilipino. 2. Ang iyong sertipiko ng kapanganakan ay nagpapatunay na ikaw ay ipinanganak sa Pilipinas.
 • 29. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGYAMANIN Kasama ang mga katotohanang ito, sa wakas ikaw ay may kumpiyansa sa pagtawag sa iyong sarili ng isang tunay na Pilipino! Sa kabilang banda, may pagkakataon na hindi sapat na basta na mapatunayan ang isang paniniwala o pahayag kung totoo base sa pandama at mga karanasan gayundin sa pagkuha ng pinagkasunduan o pagkakaroon ng mga tao ng kaparehong pagsang-ayon upang malaman ang katotohanan. Ngunit, ano pa ang kulang?
 • 30. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGYAMANIN Para matukoy pa ang katotohanan ay nangangailangang patunayan ang pahayag sa pamamagitan ng isang aksyon na dapat mapatunayan o masubok. Ang mga pahayag, samakatuwid ay totoo lamang kung maaari itong mangyari sa totoong buhay. Bilang halimbawa, sa pag-aaral, ang pinakamahusay na paraan upang matukoy kung naintindihan mo ang isang aralin ay kung nakakuha ka ng mataas na marka sa pagsusulit. Gayundin, naniniwala ang mga pilosopo na ang mga pag-angkin at paniniwala ay dapat ding isailalim sa mga pagsubok upang matukoy ang katotohanan. Ang anumang pag- aangkin samakatuwid ay dapat isailalim sa mga pagsubok upang mapatunayan kung ito ay totoo.
 • 31. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGYAMANIN Ang lahat ng mga pamamaraang ito ay makatutulong sa iyo na matukoy kung ang mga pahayag ay totoo o naaangkop para sa iyo. Ang pagtatanong ay magreresulta sa alinman sa mga sumusunod na pagkaunawa. Ako ay buhay! Mayroon akong katawan! Humihinga ako! Ako ay isang Pilipino!
 • 32. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 PAGYAMANIN Ang pagtuklas ng katotohanan tungkol sa iyong sarili ay ang unang hakbang patungo sa paggalugad ng kaalaman at katotohanan. Habang inilalagay natin ang iba't ibang mga ideya at kaalaman sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnay, makatutulong ang pilosopiya upang matukoy kung aling impormasyon ang maaasahan at katanggap-tanggap, at kailangang masuri pa ng higit upang matukoy ang katotohanan.
 • 33. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 ISAGAWA Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. Gamit ang sistematikong pagdududa, baguhin ang pahayag upang mas madali itong masuri. Ipaliwanag kung paano mo nalaman na ito ay katotohanan. Sagutin ito sa iyong kuwaderno. 1. Ang aming bahay ay malinis. 2. Malaki ang aming paaralan. 3. Masunurin akong anak. 4. Nakatira ako sa payapang komunidad. 5. Mahal ko ang aking sarili.
 • 34. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 ISAGAWA Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
 • 35. INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON Module 1 LONG QUIZ FRIDAY