สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 1 of 3...
สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 2 of 3...
สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 3 of 3...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Solution Wireless Link 10 – 20 KM Speed 200 Mbps MikroTik RB SXT 5nDr2 Lite 5 - RB SXT 5nDr2 Lite 5 Complete Set

11 797 vues

Publié le

Solution Wireless Link 10 – 20 KM Speed 200 Mbps MikroTik RB SXT 5nDr2 Lite 5 - RB SXT 5nDr2 Lite 5 Complete Set

1 commentaire
2 j’aime
Statistiques
Remarques
Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
11 797
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
9
Actions
Partages
0
Téléchargements
111
Commentaires
1
J’aime
2
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Solution Wireless Link 10 – 20 KM Speed 200 Mbps MikroTik RB SXT 5nDr2 Lite 5 - RB SXT 5nDr2 Lite 5 Complete Set

  1. 1. สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 1 of 3 Solution Wireless Link 10 – 20KM 200Mbps Throughput Speed MikroTik RB/SXT 5nDr2 Lite 5  RB/SXT 5nDr2 Lite 5 Point to Point (P-t-P) อินเตอร์เน็ต/Internet 10 - 20 KM โซลูชั่นไวร์เลสลิ้งค์ ระยะ 10-20KM แบบ Point to Point ประกอบด้วย SXT 5nDr2 Lite 5 จำนวน 2 ตัว เป็นชุด Complete Set. ราคาชุดละ บาท (รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง ชุดนี้คอมพลีทเซทพร้อมใช้งำน ตั้งค่ำคอนฟิกส์สมบูรณ์แล้ว เมื่อติดตั้งเสร็จจะใช้งำนได้ทันที) (VAT included) Wireless Link Calculation Site1: SXT 5nDr2 Lite 5 MIMO 2X2 16dBi 500mW 10/100 FE Site2: SXT 5nDr2 Lite 5 MIMO 2X2 16dBi 500mW 10/100 FE สถำนะของลิ้งค์มีเสถียรภำพสูง (Reliable) และ ค่ำ RX Sensitivity ที่ได้ อยู่ในระดับที่ดีมำก
  2. 2. สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 2 of 3 Site 1 & Site2 RB/SXT 5nDr2 Lite 5 Specifications Test Speed: ก่อนคอนฟิกส์ Advance Mode : Maximum Throughput send & recieve direction speed test NV2 is based on TDMA. NV2 is a Wireless Protocol built-in 2GHz และ 5GHz in MikroTik Wireless Devices.
  3. 3. สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 3 of 3 Test Speed: หลังคอนฟิกส์ Advance Mode : Maximum Throughput “Receive” direction speed test รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง ค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศ  SXT 5nDr2 Lite 5 ที่ตั้งค่าคอนฟิกส์สมบรูณ์แล ้วจานวน 2 ตัว  Pole Mounting Bracket  Mounting Ring  PoE Injector  Power Adapter  Quick Setup Guide การติดตั้งเบื้องต้น  http://youtu.be/-KNo1B7K-YY  กรณีจุดติดตั้งมีแนวต้นไม้บังควรติดตั้งบนเสำให้พ้นแนวต้นไม้ เพรำะต้นไม้อำจจะดึงสัญญำณได้  กำรติดตั้งในระยะสูงจะต้องจัดหำสำย UTP หรือ STP พร้อมแจ๊ค RJ45 แบบ Outdoor ยำวประมำณ 10-15 เมตร

×