สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 1 of 3...
สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 2 of 3...
สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 3 of 3...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Solution Wireless Link 15 – 30 KM Speed 200 Mbps MikroTik RB SXT G-2HnD - RB SXT G-2HnD Complete Set

4 749 vues

Publié le

Solution Wireless Link 15 – 30 KM Speed 200 Mbps MikroTik RB SXT G-2HnD - RB SXT G-2HnD Complete Set

2 commentaires
1 j’aime
Statistiques
Remarques
Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
4 749
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
78
Commentaires
2
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Solution Wireless Link 15 – 30 KM Speed 200 Mbps MikroTik RB SXT G-2HnD - RB SXT G-2HnD Complete Set

  1. 1. สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 1 of 3 Solution Wireless Link 15 – 30 KM 200Mbps Throughput Speed MikroTik SXT G-2HnD  SXT G-2HnD Point to Point (P-t-P) อินเตอร์เน็ต/Internet 15 - 30 KM Wireless Link Calculation Site1: SXT G-2HnD MIMO 2X2 10dBi 60° 1600mW 10/100/1000 GbE โซลูชั่นไวร์เลสลิ้งค์ ระยะ 15 – 30 KM แบบ Point to Point ประกอบด้วย SXT G-2HnD จำนวน 2 ตัว เป็นชุด Complete Set. ราคาชุดละ บาท (รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง ชุดนี้คอมพลีทเซทพร้อมใช้งำน ตั้งค่ำคอนฟิกส์สมบูรณ์แล้ว เมื่อติดตั้งเสร็จจะใช้งำนได้ทันที) (VAT included) Site2: SXT G-2HnD MIMO 2X2 10dBi 60° 1600mW 10/100/1000 GbE สถำนะของลิ้งค์มีเสถียรภำพสูง (Reliable) และ ค่ำ RX Sensitivity ที่ได้ อยู่ในระดับที่ดีมำก
  2. 2. สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 2 of 3 Site 1 & Site 2 : SXT G-2HnD Specification Test Speed: ก่อนคอนฟิกส์ Advance Mode : Maximum Throughput send & recieve direction Speed Test NV2 is based on TDMA. NV2 is a Wireless Protocol built-in 2GHz และ 5GHz in MikroTik Wireless Devices.
  3. 3. สั่งซื้อได้ที่ E-Professionals Solution Tel: 089 882 1501, 081 055 8858 http://www.facebook.com/e-professionals Pg. 3 of 3 Test Speed: หลังคอนฟิกส์ Advance Mode : Maximum Throughput “Receive” direction Speed Test รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง ค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศ  SXT G-2HnD ที่ตั้งค่าคอนฟิกส์สมบรูณ์แล ้วจานวน 2 ตัว  Pole Mounting Bracket  Mounting Ring  PoE Injector  Power Adapter  Quick Setup Guide การติดตั้งเบื้องต้น  http://youtu.be/-KNo1B7K-YY  กรณีจุดติดตั้งมีแนวต้นไม้บังควรติดตั้งบนเสำให้พ้นแนวต้นไม้ เพรำะต้นไม้อำจจะดึงสัญญำณได้  กำรติดตั้งในระยะสูงจะต้องจัดหำสำย UTP หรือ STP พร้อมแจ๊ค RJ45 แบบ Outdoor ยำวประมำณ 10-15 เมตร

×