ศาสนาพราหมณ์

นายวินิตย์ ศรีทวี
นายวินิตย์ ศรีทวีนายวินิตย์ ศรีทวี
วินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง
          Company
          LOGO
เนื้อหา

        บทนา

1  ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์

2   สาระเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์

3  การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

4     คัมภีร์ทางศาสนา

5  หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์

6   นิกายของศาสนาพราหมณ์
วิถีชาวพุทธกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ต่อสังคมปัจจุบัน                  "วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ" เครื่องพึ่งทาง
                  จิตใจในสังคมไทยกับ ศาสนาพราหมณ์ใน
                  จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงซึ่งเชื่อ
                  และศรัทธาว่าวิถีชาวพุทธกับพราหมณ์เป็น
ภาพ : ท้าวจตุคามรามเทพ
                  ของคู่กันที่ต้องปฏิบัตในการดาเนินชีวตใน
                             ิ       ิ
ที่มา : http://www.palungjit.com  สังคมปัจจุบัน
วิถีชาวพุทธกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์
        ต่อสังคมไทยปัจจุบัน
  วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ มีการสร้างรุ่นแรกในปี 2530
กระทั่งปี 2542 มีคนสนใจมากขึ้น เนืองจากผู้มีประสบการณ์
                   ่
อธิบายบอกกันในลักษณะว่า "บูชาแล้วค้าขายดี บูชาแล้วธุรกิจ
ไม่มีปัญหา บูชาแล้วสามารถอธิษฐานขออะไรก็ได้“ ทาให้ทราบ
ว่า วิถีชีวิตสังคมปัจจุบันให้ความสาคัญต่อความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ที่พัฒนาการมาอยู่ในวิถีชาวพุทธ และปฏิบัติสืบต่อกัน
มาช้านาน พบร่องรอยศาสนสถานพราหมณ์อยู่ทั่วไปในประเทศ
ไทยทุกภาค
วิถีชาวพุทธกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ต่อสังคมปัจจุบัน


          ภาพ : ท้าวจตุคามรามเทพ
          ที่มา : http://www.palungjit.com

   เรื่องราวขององค์ท้าวจตุคามฯ สาหรับผู้ที่นับถือองค์ท่าน
 ควรนับถือด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ ไม่งมงาย และขอให้สร้าง
 กุศลกรรมดีเป็นสิ่งตอบแทนกับตนเองในทุกด้าน จึงจะถือได้ว่า
 เป็นการนับถือที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง.
ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์
  คาว่า พราหมณ์ เป็นชื่อของชาวอารยันกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาท
เหนือกว่าคนกลุ่มอื่น ที่อาศัยอยู่ในดินแดนชมพูทวีป(ส่วนที่เป็น
ภาคพื้นทวีปของภูมิภาคเอเชียใต้)แถบ ลุ่มแม่น้าสินธุและคงคา
(ปากีสถานและอินเดียภาคเหนือ )
 เนื่องจากชนกลุ่มนี้ มีลัทธิความเชื่อถือที่ สันนิษฐานว่าเป็น
แนวปฏิบัติตนในขณะนั้น เรียกว่า ลัทธิพราหมณ์
ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์
  ศาสนาพราหมณ์ เป็นลัทธิความเชื่อของชาวอารยันที่อาศัย
ในดินแดนชมพูทวีปบริเวณแม่น้า คงคา (อินเดียภาคเหนือ )
  สันนิษฐาน ว่าอพยพมาจากแถบยูเรเชีย(ยุโรปกับเอเชีย)
เทือกเขาคอเคซัส แม่น้าอูราล ทะเลสาบแคสเปียน แถบประเทศ
ตุรกี ก่อนกาเนิดพุทธศาสนา 1,000 ปี                 ภาพ : พระพิฆเนศ
                 ที่มา : http://www.rmutphysics.com
ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์
 ชาวอารยัน (อริยกะ) เริ่มอพยพเข้าสู่อินเดียทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ (ตอนเหนือของลุ่มแม่น้าสินธุ) ปะปนกับคนพื้นเมือง
ถิ่นเดิม คือชาวมิลักขะหรือทราวิท
 ชาวอารยันและชาวมิลักขะ มีศาสนาเดิมของตนอยู่ ชาวมิลักขะ
นับถือธรรมชาติ คือ ดิน น้า ลม ไฟ เชือว่า เทพเจ้าประทับอยู่บน
                    ่
สวรรค์(ภูเขาพระสุเมรุ) มีพิธีบวงสรวงเทพเจ้าด้วยไฟ เพราะ
เชื่อว่าควันไฟที่ลอยขึ้นสู่เบื้องบนนั้น เป็นสื่อนาความประสงค์
ของผู้สังเวยไปให้เทพเจ้าทราบ
ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์
  ศาสนาเดิมชาวอารยัน ก่อนอพยพเข้าอินเดีย คือการนับถือ
ธรรมชาติ และวิญญาณบรรพบุรุษ
  ธรรมชาติที่ชาวอารยันนับถือว่าเป็นเทพเจ้า ผู้บันดาลสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลก
  "อินทร์" เทพผู้ให้ความร้อนและแสงสว่าง
  "สาวิตรี" เทพผู้ให้ ความเย็นความชุ่มชื้น "วรุณ ”
  "ยม" หรือ "มฤตยู" เทพผู้ทาลายชีวิตมนุษย์และสัตว์
ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์
  มีการสืบต่อกันมายาวนาน จากลัทธิพราหมณ์ จนถึงยุค
ศาสนาฮินดู จึงมักเรียกรวมๆ กันว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู


                        ภาพ : สัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู
                        ที่มา : http://www.heritage.thaigov.net
         ภาพ : พระศิวะกับพระนางสรัสวดี
         ที่มา : http://www.thaigoodview.com
สาระเกี่ยวกับพราหมณ์
  คาว่า “ฮินดู” เป็นคาที่ใช้เรียกชาวอารยันที่อพยพเข้าไป ตั้ง
ถิ่นฐานในลุ่มแม่น้าสินธุ และ ใช้ เรียกชนเผ่า ลูกผสมระหว่าง
ชาวอารยันกับชาวพื้นเมือง ในชมพูทวีป
  ชนพื้นเมืองได้พัฒนา แล้วเรียกศาสนานี้ว่า “ศาสนาฮินดู”
เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์ มีอีก ชื่อว่า “ฮินดู”
  เมืองพาราณสี (อินเดีย) ริมฝั่งแม่น้าคงคา เป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาฮินดู ปัจจุบันนี้มีคนนับถือมากใน อินเดีย เนปาล
บังคลาเทศ ศรีลังกา ฯลฯ
สาระเกี่ยวกับพราหมณ์
 พระพุทธศาสนา เกิดขึ้นท่ามกลางสังคมพราหมณ์
พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกสมัยแรกๆ เคยนับถือลัทธิพราหมณ์
หรือเกี่ยวข้องกับวรรณะพราหมณ์มาก่อน
 เจ้าชายสิทธัตถะเกิดในครอบครัวพราหมณ์ ในนิทานชาดก
และเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าก็มักจะมี
พราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
 ศาสนาพุทธและพราหมณ์ จึงมีอทธิพลต่อกันและกัน
                ิ
สาระเกี่ยวกับพราหมณ์
  ศาสนาพราหมณ์ คาว่า พราหมณ์ หมายถึง คนในวรรณะที่
สูงที่สุดของสังคมอินเดีย มีหน้าที่สอนความรู้เกี่ยวกับพระเวท
และทาหน้าที่ติดต่อเทพเจ้า ผู้ที่เป็นพราหมณ์เป็นโดยกาเนิด คือ
บุตรของพราหมณ์ก็จะมีสถานภาพเป็นพราหมณ์ด้วย
สาระเกี่ยวกับพราหมณ์
   ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู คือศาสนาเดียวกัน เรียกว่า
“พราหมณ์-ฮินดู” เพราะผู้ให้กาเนิด ศาสนานี้ เรียกตัวเอง
ว่า “พราหมณ์” ต่อมาศาสนาเสื่อมลงระยะหนึ่ง
   ฟื้นฟูปรับปรุงเป็นศาสนาฮินดู โดย เพิ่ม บางสิ่งบางอย่าง
เข้าไป มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักธรรม คาสอน ให้ดีขึ้น
  ศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ในอินเดียปัจจุบัน
คือ เมืองพาราณสี
การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์    วรรณะพราหมณ์ คือ ผู้ทาพิธีกรรม มีหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้า
  สั่งสอนศาสนา และ ประกอบพิธีกรรม
  แก่ประชาชนทุกวรรณะ มีหน้าที่ศึกษา
  จดจาและสืบต่อคัมภีร์พระเวท

ภาพ : เอกลักษณ์พราหมณ์
ที่มา : http://www.etcband.net
การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ คือ กษัตริย์หรือนักรบ
ทาหน้าที่ป้องกันชาติบ้านเมือง
และทาศึกสงคราม
 วรรณะแพศย์ คือ ผู้ประกอบพาณิชกรรม
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคน
ส่วนใหญ่ในสังคม
การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์
  วรรณะศูทร คือ กรรมกร
   การแต่งงานข้ามวรรณะ บุตรที่เกิดมาก็จะกลายเป็น
จัณฑาล (ในภาษาไทยคือ กาลกิณี) เป็นผู้อยู่นอกวรรณะ
เป็นที่รังเกียจของทุกวรรณะ
การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์
 ในอินโดนีเซีย ไม่ค่อยเคร่งวรรณะเหมือนกับในอินเดีย
เอกสารบางเล่มกล่าวว่า วรรณะพราหมณ์, กษัตริย์ และ
แพศย์ เป็นวรรณะของคนอารยัน คือชนผิวขาว ผู้ริเริ่ม
ศาสนา ส่วน วรรณะศูทร เป็นของ คนดราวิเดียน ชนผิวดา
ชนพื้นเมืองเก่าของอินเดีย
การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

(1) สมัยอริยกะ (ประมาณ 950 ปีก่อนพุทธกาล )
(2) สมัยพระเวท(ประมาณ 957-475 ปีก่อนพุทธกาล)
(3) สมัยพราหมณ์(เวลาประมาณ 257 ปีก่อนพุทธกาล-พ.ศ. 43)
(4) สมัยฮินดูเก่า (ฮินดูแท้) และอุปนิษัท ประมาณ 57 ปี
ก่อนพุทธกาล-ต้นพุทธกาล )
(5) สมัยสูตร ระยะเวลาประมาณ พ.ศ.60-พ.ศ.360 )
การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

(6) สมัยอวตาร ( ประมาณ พ.ศ.220-พ.ศ.660 )
(7) สมัยเสื่อม (เวลาประมาณ พ.ศ.861-พ.ศ.1190 )
(8) สมัยฟื้นฟู (เวลาประมาณ พ.ศ.1200-พ.ศ.1740)
(9) สมัยภักติ (เวลาประมาณ พ.ศ.1740-พ.ศ.2300)
ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า
  เป็นศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ "พหุเทวนิยม"
 เทพเจ้าแต่ละองค์ มีบทบาท และตานานต่างกันไป
  โดยทั่วไปเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุด 3 องค์
   1. พระพรหม เป็น ผู้สร้างโลก
   2. พระศิวะ เป็น ผู้ทาลาย
   3. พระวิษณุ(หรือ พระนารายณ์ ) เป็น
ผู้ปกป้อง และรักษาโลก
           ภาพ : จิตรกรรมพระนารายณ์
           ที่มา : http://www.etcband.net
ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า
ภาพ : รูปปั้นพระนารายณ์กับพระลักษมี  ภาพ : พระกฤษณะ บุตรพระนารายณ์กับพระลักษมี
ที่มา : http://www.etcband.net    ที่มา : http://www.etcband.net

  พระนารายณ์ พระลักษมี พระกฤษณะ เทพเจ้าสาคัญของ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า
ภาพ : จิตรกรรมพระศิวะ
ที่มา : http://www.etcband.net  ภาพ : จิตรกรรมพระนารายณ์กับพระลักษมีทรงครุฑ
                 ที่มา : http://www.etcband.net

พระอิศวร พระวิษณุ(นารายณ์)เทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า
 ภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆของศาสนาฮินดู
 ที่มา : http://www.etcband.net

เทพเจ้าต่าง ๆ (พหุเทวนิยม)ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
คัมภีร์ทางศาสนา
  คัมภีร์พระเวท (ภาษาสันสกฤต: वेद) โดยทั่วไปถือว่าเป็น
คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู หมายถึง บทสวดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อของชาวอินโดอารยัน หรืออาจเรียกได้ว่าศาสนา
พราหมณ์ฮินดู
        ภาพ : คัมภีร์พระเวทและศาสนสถานพราหมณ์
        ที่มา : http://www.punsanid.com
คัมภีร์ทางศาสนา


    คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์
  1. ฤคเวท ใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้า
  2. สามเวท ใช้สาหรับสวดในพิธีกรรมถวายน้าโสมแก่พระ
อินทร์และขับกล่อมเทพเจ้า
  3. ยชุรเวท ว่าด้วยวิธีการในการประกอบพิธีบูชายัญและ
บวงสรวงต่าง ๆ
  4. อาถรรพเวท ใช้เป็นที่รวบรวมคาถาอาคมหรือเวทมนต์
คัมภีร์ทางศาสนา

     คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์
  นักประวัติศาสตร์ ถือว่า พระเวท ส่วนที่เก่าที่สุด มีอายุ
ราว 1,000 ปีก่อนพุทธกาล ส่วนที่ใหม่สุดของพระเวท น่าจะมี
อายุราวพุทธกาล
  นักภารตวิทยาเชื่อว่า เนื้อหาของคัมภีร์เหล่านี้น่าจะได้มีการ
ท่องจากันมา ก่อนการบันทึกเป็นเวลานาน ซึ่งมีหลักฐานจาก
ลักษณะทางภาษา และปริบททางสังคมต่างๆ
การประกอบพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์
           ภาพ : การบูชาศิวลึงค์/พิธีกรรมในอินเดียปัจจุบน
                                  ั
           ที่มา : http://www.punsanid.com


  ชาวฮินดู ในอินเดียปัจจุบันยังคงเคร่งครัดในพิธีกรรมอันเป็น
วิถีชีวิตของตนเอง แถบลุ่มแม่น้าคงคา - ยมุนา
ร่องรอยโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์
ภาพ : ปราสาทนครวัดสถาปัตยกรรมศาสนาพราหมณ์
ที่มา : http://www.oknation.net
ร่องรอยโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์
ภาพ : ปราสาทหินบายน/ศาสนาพราหมณ์
ที่มา : http://www.etcband.net
ร่องรอยโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์
ภาพ : โบราณสถานศาสนาพราหมณ์
ที่มา : http://www.etcband.net
ร่องรอยโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์
                  ภาพ : โบราณสถานศาสนาพราหมณ์
ภาพ : เอกลักษณ์วฒนธรรมพราหมณ์
        ั          ที่มา : http://www.etcband.net
ที่มา : http://www.etcband.net
หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์
  อาศรม 4 หลักอาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนของชีวิตหรือ
ทางปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนกระทั่งหลุดพ้นจาก
สังสารวัฏ มี 4 ขั้นตอน
หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์
    1. พรหมจารี เป็นวัยศึกษาเล่าเรียนและประพฤติพรหมจรรย์
ผู้เข้าศึกษาจะต้องประประกอบพิธีอุปนยสังสการ ( พิธีรับศิษย์เข้า
ศึกษาในสานัก ) ศึกษาอยู่จนอายุ 25 ปี (แต่งงานไม่ได้)
    2. คฤหัสถ์ เป็นวัยที่จบการศึกษาต้องไปช่วยบิดามารดา
ทางานเพื่อรักษาวงศ์ตระกูล และสร้างฐานะให้มั่นคง
หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์
 3. วานปรัสถ์ หรือ สังคมกาล เป็นช่วงเวลาที่บิดามารดามอบ
ทรัพย์สมบัติให้บุตรธิดา แล้วตนเองออกไปสู่อาศรมในป่าเพื่อ
ฝึกจิตให้บริสุทธิ์
 4. สันยาสี หรือ วิศวกาล เป็นระยะสุดท้ายของชีวิตของ
คฤหัสถ์ออกแสวงหาความสงบในป่า เพื่อความหลุดพ้น เพื่อไป
อยู่ที่ ปรมาตมัน
หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์
หลักปุรุษารถะ หรือจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต(ประโยชน์ 4) ดังนี้
   อรรถะ หมายถึง การแสวงหาทรัพย์หรือสร้างฐานะทาง
เศรษฐกิจ
   กามะ หมายถึง การแสวงหาความสุขทางโลกตามควร
  ธรรมะ หมายถึง การถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นประโยชน์ที่
ต่อเนื่อง จากอรรถะและกามะ
  โมกษะ หมายถึง ความเป็นอิสระทางวิญญาณพ้นจากการ
เวียนว่าย ตายเกิด เพื่อเข้าสู่ความสุขอันนิรันดร
หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์
   ปรัชญาภควัทคีตา
    ภควัทคีตา มาจากคาว่า “ ภควัต”แปลว่า ผู้เป็นที่เคารพ
อย่างสูงกับคาว่า “คีตา” แปลว่า เพลง ดังนั้น คาว่า ภควัทคีตา
มีความสาคัญเพราะเป็นคัมภีร์ว่าด้วยศาสนาวิทยาและปรัชญา
ถือเป็นยอดวรรณคดีที่เป็นหัวใจปรัชญาอินดู
    โดยเน้นว่าการไปสู่โมกษะนั้นมีหลายทางแต่ทางที่สาคัญ
ที่สุดคือ ความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า
หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์
หลักธรรม 10 ประการของศาสนาพราหมณ์
– 1.  ธฤติ แปลว่า ความมั่นคง ความกล้า ความพากเพียร
– 2.  กษมา แปลว่า ความอดกลั้น หรือความอดทน
– 3.  ทมะ แปลว่า การรู้จักข่มใจ
– 4.  อัสเตยะ แปลว่า การไม่ลักขโมย
– 5.  เศาจะ แปลว่า การทาตนให้บริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์
หลักธรรม 10 ประการของศาสนาพราหมณ์

 – 6. อินทรียนิครหะ แปลว่า การระงับอินทรีย์ 10
 – 7. ธี แปลว่า การมีปัญญา
 – 8. วิทยา แปลว่า ความรู้ทางปรัชญา
 – 9. สัตยะ แปลว่า การแสดงความซื่อสัตย์ต่อกัน
 – 10. อโกธะ แปลว่า การรู้จักข่มใจให้สงบ ความไม่โกรธ
นิกายของศาสนาพราหมณ์

  วิถีชีวิตของชาวฮินดูในปัจจุบันนั้น จะนับถือและปฏิบัติกัน
ในแนวทางของ ๓ นิกายใหญ่ ๆ คือ ไศวะนิกาย ไวษณพนิกาย
และศักตินิกาย ลัทธินิกายที่เกิดมาในตอนปลายของยุค มี ๔
ลัทธิด้วยกัน คือ
  ๑. ลัทธิไศวะนิกาย
  ๒. ลัทธิไวษณพนิกาย
  ๓. ลัทธิบูชามเหสีของพระผู้เป็นเจ้า ( ลัทธิศักติ )
  ๔. ลัทธิตันตระ
นิกายของศาสนาพราหมณ์
 หลักปรัชญาทางศาสนา ของอินเดียยังได้มีวิวัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงจากจุดกาเนิด จนเกิดแนวความคิดหรือลัทธิที่
แตกต่างกันออกไปอีกหลายลัทธิ เช่น นยายะ, ไวเศษิกะ,
สางขยะ, โยคะ, มีมางสา และ เวทานตะ
 เป็นส่วนหนึ่งในรูปความคิดและจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
ของชาวอินเดียและสังคมที่มีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ภาพ : พิธีกรรมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
                   พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์
ที่มา : http://www.palungjit.com

                  พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย
                  ปรากฏอยู่ทั่วไป ทั้งในสถาบันครอบ ศาสนา
                  และสถาบันการเมืองการปกครองและ
                  พิธีกรรมสาคัญของประเทศชาติ                     Company
                     LOGO
พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์
  การสร้างอาคารขนาดใหญ่ในประเทศไทยมักมีรูปเคารพเทพ
เจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประดิษฐานอยู่ทุกอาคาร ที่เรียกว่า
ศาลพระภูมิเจ้าที่
  ภาพ : เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  ที่มา : http://www.palungjit.com  Company
                    LOGO
ในสังคมไทยปัจจุบันทั่วไป มีพื้นฐานทางศาสนาพราหมณ์อยู่
   ทุกภูมิภาค เช่น มีการสร้างศาลพระภูมิไว้บูชาหน้าอาคาร ที่อยู่
   อาศัย สานักงาน
ภาพ : ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์
ที่มา : http://www.palungjit.com
                  Company
                  LOGO
• หนังสืออ้างอิง
 Dissanayake, Wimal. 1987. in Kincaid, D. Lawrence. (ed). Communication
 theory: Eastern and western perspective. NY: Academic Press, INC., pp. 151-160
 มนต์ ทองชัย. 2530. 4 ศาสนาสาคัญของโลกปัจจุบัน พราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์
 และ อิสลาม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
 วนิดา ขาเขียว. 2541. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: เจนเดอร์เพรส.
 อารี วิชาชัย. 2543. ปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. กรุงเทพฯ:
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.                  Company
                  LOGO
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
                   http://th.wikipedia.org
                 http://www.okanation.net
                http://www.saimganesh.com
                 http://www.nigtsiam.com
               http://www.palungdham.com
               http://www.thaigoodview.com
                    http://arunsawat.com
                  http://www.amulet1.com
                http://www.rmutphysics.com
               http://www.srinagathurka.com

                         คลิกเพื่อทาแบบฝึกหัด
                  Company
วินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง
                   LOGO
1 sur 46

Recommandé

พระพุทธศาสนา par
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนานายวินิตย์ ศรีทวี
8.6K vues72 diapositives
ศาสนาคริสต์ par
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์นายวินิตย์ ศรีทวี
20.7K vues55 diapositives
ความหมายและประเภทของศาสนา par
ความหมายและประเภทของศาสนาความหมายและประเภทของศาสนา
ความหมายและประเภทของศาสนานายวินิตย์ ศรีทวี
24.3K vues48 diapositives
ศาสนาซิกส์ par
ศาสนาซิกส์ศาสนาซิกส์
ศาสนาซิกส์นายวินิตย์ ศรีทวี
1.9K vues54 diapositives
ศาสนาอิสลาม par
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามนายวินิตย์ ศรีทวี
12.2K vues76 diapositives
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูPadvee Academy
22.7K vues134 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
3.9K vues48 diapositives
ศาสนาซิกข์ par
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Padvee Academy
36.2K vues34 diapositives
ศาสนาคริสต์ par
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์Padvee Academy
21.3K vues62 diapositives
ศาสนายิว par
ศาสนายิวศาสนายิว
ศาสนายิวPadvee Academy
38.9K vues49 diapositives
ศาสนาอิสลาม par
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามพัน พัน
8.9K vues14 diapositives
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism par
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana BuddhismPadvee Academy
11.6K vues35 diapositives

Tendances(20)

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Jani Kp
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Jani Kp3.9K vues
ศาสนาซิกข์ par Padvee Academy
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
Padvee Academy36.2K vues
ศาสนาคริสต์ par Padvee Academy
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
Padvee Academy21.3K vues
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism par Padvee Academy
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
Padvee Academy11.6K vues
พุทธศาสนานิกายมหายาน par Chainarong Maharak
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายาน
Chainarong Maharak19.7K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย par Bom Anuchit
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
Bom Anuchit11.4K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ 1 par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
thnaporn99939.5K vues
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน par Padvee Academy
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
Padvee Academy19.2K vues
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ par Padvee Academy
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
Padvee Academy17K vues
ศาสนาสากล par ThanaponSuwan
ศาสนาสากลศาสนาสากล
ศาสนาสากล
ThanaponSuwan1.5K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99954.5K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99916.3K vues
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก par Anchalee BuddhaBucha
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก

En vedette

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
5.8K vues48 diapositives
ศาสนาอิสลาม par
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามDnnaree Ny
3.9K vues92 diapositives
ศาสนาซิกข์ par
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Nattha Namm
15.2K vues38 diapositives
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page par
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pageสไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pagePrachoom Rangkasikorn
2.4K vues7 diapositives
ศาสนาอิสลาม par
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามthnaporn999
9.2K vues6 diapositives
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ par
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆAnchalee BuddhaBucha
21.3K vues47 diapositives

En vedette(9)

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Jani Kp
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Jani Kp5.8K vues
ศาสนาอิสลาม par Dnnaree Ny
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
Dnnaree Ny3.9K vues
ศาสนาซิกข์ par Nattha Namm
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
Nattha Namm15.2K vues
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pageสไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
ศาสนาอิสลาม par thnaporn999
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
thnaporn9999.2K vues
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ par Anchalee BuddhaBucha
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
แผ่นพับวันมาฆบูชา par thanaetch
แผ่นพับวันมาฆบูชาแผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชา
thanaetch11.9K vues
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ par niralai
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
niralai5.2K vues
อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1 par Omm Suwannavisut
อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1
อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1
Omm Suwannavisut53.2K vues

Similaire à ศาสนาพราหมณ์

Chapter2 par
Chapter2Chapter2
Chapter2Garsiet Creus
1K vues27 diapositives
อาณาจักรตามพรลิงค์ par
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์sangworn
3.3K vues58 diapositives
วัฒนธรรมไทย par
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยbabyoam
663 vues58 diapositives
เวสสันดรวิเคราะห์ par
เวสสันดรวิเคราะห์เวสสันดรวิเคราะห์
เวสสันดรวิเคราะห์Tongsamut vorasan
364 vues56 diapositives
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร par
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรSarod Paichayonrittha
791 vues40 diapositives
ศาสนาพราหมณ์ par
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์sorrachat keawjam
2.6K vues27 diapositives

Similaire à ศาสนาพราหมณ์(20)

อาณาจักรตามพรลิงค์ par sangworn
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์
sangworn3.3K vues
วัฒนธรรมไทย par babyoam
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
babyoam663 vues
เวสสันดรวิเคราะห์ par Tongsamut vorasan
เวสสันดรวิเคราะห์เวสสันดรวิเคราะห์
เวสสันดรวิเคราะห์
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร par Sarod Paichayonrittha
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระพุทธเจ้าสอนอะไร What did the buddha t... par Tongsamut vorasan
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  พระพุทธเจ้าสอนอะไร What did the buddha t...สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  พระพุทธเจ้าสอนอะไร What did the buddha t...
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระพุทธเจ้าสอนอะไร What did the buddha t...
Tongsamut vorasan2.5K vues
พราหมณ์ par thnaporn999
พราหมณ์พราหมณ์
พราหมณ์
thnaporn9992.2K vues
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง par พัน พัน
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร par ampy48
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ampy4812.1K vues
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย par Padvee Academy
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยการเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
Padvee Academy6.1K vues
บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Dnnaree Ny
บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูบทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Dnnaree Ny6.9K vues

ศาสนาพราหมณ์

 • 2. เนื้อหา บทนา 1 ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ 2 สาระเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ 3 การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 4 คัมภีร์ทางศาสนา 5 หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ 6 นิกายของศาสนาพราหมณ์
 • 3. วิถีชาวพุทธกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ต่อสังคมปัจจุบัน "วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ" เครื่องพึ่งทาง จิตใจในสังคมไทยกับ ศาสนาพราหมณ์ใน จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงซึ่งเชื่อ และศรัทธาว่าวิถีชาวพุทธกับพราหมณ์เป็น ภาพ : ท้าวจตุคามรามเทพ ของคู่กันที่ต้องปฏิบัตในการดาเนินชีวตใน ิ ิ ที่มา : http://www.palungjit.com สังคมปัจจุบัน
 • 4. วิถีชาวพุทธกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ต่อสังคมไทยปัจจุบัน วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ มีการสร้างรุ่นแรกในปี 2530 กระทั่งปี 2542 มีคนสนใจมากขึ้น เนืองจากผู้มีประสบการณ์ ่ อธิบายบอกกันในลักษณะว่า "บูชาแล้วค้าขายดี บูชาแล้วธุรกิจ ไม่มีปัญหา บูชาแล้วสามารถอธิษฐานขออะไรก็ได้“ ทาให้ทราบ ว่า วิถีชีวิตสังคมปัจจุบันให้ความสาคัญต่อความเชื่อของศาสนา พราหมณ์ที่พัฒนาการมาอยู่ในวิถีชาวพุทธ และปฏิบัติสืบต่อกัน มาช้านาน พบร่องรอยศาสนสถานพราหมณ์อยู่ทั่วไปในประเทศ ไทยทุกภาค
 • 5. วิถีชาวพุทธกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ต่อสังคมปัจจุบัน ภาพ : ท้าวจตุคามรามเทพ ที่มา : http://www.palungjit.com เรื่องราวขององค์ท้าวจตุคามฯ สาหรับผู้ที่นับถือองค์ท่าน ควรนับถือด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ ไม่งมงาย และขอให้สร้าง กุศลกรรมดีเป็นสิ่งตอบแทนกับตนเองในทุกด้าน จึงจะถือได้ว่า เป็นการนับถือที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง.
 • 6. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ คาว่า พราหมณ์ เป็นชื่อของชาวอารยันกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาท เหนือกว่าคนกลุ่มอื่น ที่อาศัยอยู่ในดินแดนชมพูทวีป(ส่วนที่เป็น ภาคพื้นทวีปของภูมิภาคเอเชียใต้)แถบ ลุ่มแม่น้าสินธุและคงคา (ปากีสถานและอินเดียภาคเหนือ ) เนื่องจากชนกลุ่มนี้ มีลัทธิความเชื่อถือที่ สันนิษฐานว่าเป็น แนวปฏิบัติตนในขณะนั้น เรียกว่า ลัทธิพราหมณ์
 • 7. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์ เป็นลัทธิความเชื่อของชาวอารยันที่อาศัย ในดินแดนชมพูทวีปบริเวณแม่น้า คงคา (อินเดียภาคเหนือ ) สันนิษฐาน ว่าอพยพมาจากแถบยูเรเชีย(ยุโรปกับเอเชีย) เทือกเขาคอเคซัส แม่น้าอูราล ทะเลสาบแคสเปียน แถบประเทศ ตุรกี ก่อนกาเนิดพุทธศาสนา 1,000 ปี ภาพ : พระพิฆเนศ ที่มา : http://www.rmutphysics.com
 • 8. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ ชาวอารยัน (อริยกะ) เริ่มอพยพเข้าสู่อินเดียทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือ (ตอนเหนือของลุ่มแม่น้าสินธุ) ปะปนกับคนพื้นเมือง ถิ่นเดิม คือชาวมิลักขะหรือทราวิท ชาวอารยันและชาวมิลักขะ มีศาสนาเดิมของตนอยู่ ชาวมิลักขะ นับถือธรรมชาติ คือ ดิน น้า ลม ไฟ เชือว่า เทพเจ้าประทับอยู่บน ่ สวรรค์(ภูเขาพระสุเมรุ) มีพิธีบวงสรวงเทพเจ้าด้วยไฟ เพราะ เชื่อว่าควันไฟที่ลอยขึ้นสู่เบื้องบนนั้น เป็นสื่อนาความประสงค์ ของผู้สังเวยไปให้เทพเจ้าทราบ
 • 9. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาเดิมชาวอารยัน ก่อนอพยพเข้าอินเดีย คือการนับถือ ธรรมชาติ และวิญญาณบรรพบุรุษ ธรรมชาติที่ชาวอารยันนับถือว่าเป็นเทพเจ้า ผู้บันดาลสิ่ง ทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลก "อินทร์" เทพผู้ให้ความร้อนและแสงสว่าง "สาวิตรี" เทพผู้ให้ ความเย็นความชุ่มชื้น "วรุณ ” "ยม" หรือ "มฤตยู" เทพผู้ทาลายชีวิตมนุษย์และสัตว์
 • 10. ความหมายความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ มีการสืบต่อกันมายาวนาน จากลัทธิพราหมณ์ จนถึงยุค ศาสนาฮินดู จึงมักเรียกรวมๆ กันว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ภาพ : สัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู ที่มา : http://www.heritage.thaigov.net ภาพ : พระศิวะกับพระนางสรัสวดี ที่มา : http://www.thaigoodview.com
 • 11. สาระเกี่ยวกับพราหมณ์ คาว่า “ฮินดู” เป็นคาที่ใช้เรียกชาวอารยันที่อพยพเข้าไป ตั้ง ถิ่นฐานในลุ่มแม่น้าสินธุ และ ใช้ เรียกชนเผ่า ลูกผสมระหว่าง ชาวอารยันกับชาวพื้นเมือง ในชมพูทวีป ชนพื้นเมืองได้พัฒนา แล้วเรียกศาสนานี้ว่า “ศาสนาฮินดู” เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์ มีอีก ชื่อว่า “ฮินดู” เมืองพาราณสี (อินเดีย) ริมฝั่งแม่น้าคงคา เป็นศูนย์กลางของ ศาสนาฮินดู ปัจจุบันนี้มีคนนับถือมากใน อินเดีย เนปาล บังคลาเทศ ศรีลังกา ฯลฯ
 • 12. สาระเกี่ยวกับพราหมณ์ พระพุทธศาสนา เกิดขึ้นท่ามกลางสังคมพราหมณ์ พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกสมัยแรกๆ เคยนับถือลัทธิพราหมณ์ หรือเกี่ยวข้องกับวรรณะพราหมณ์มาก่อน เจ้าชายสิทธัตถะเกิดในครอบครัวพราหมณ์ ในนิทานชาดก และเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าก็มักจะมี พราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ศาสนาพุทธและพราหมณ์ จึงมีอทธิพลต่อกันและกัน ิ
 • 13. สาระเกี่ยวกับพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์ คาว่า พราหมณ์ หมายถึง คนในวรรณะที่ สูงที่สุดของสังคมอินเดีย มีหน้าที่สอนความรู้เกี่ยวกับพระเวท และทาหน้าที่ติดต่อเทพเจ้า ผู้ที่เป็นพราหมณ์เป็นโดยกาเนิด คือ บุตรของพราหมณ์ก็จะมีสถานภาพเป็นพราหมณ์ด้วย
 • 14. สาระเกี่ยวกับพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู คือศาสนาเดียวกัน เรียกว่า “พราหมณ์-ฮินดู” เพราะผู้ให้กาเนิด ศาสนานี้ เรียกตัวเอง ว่า “พราหมณ์” ต่อมาศาสนาเสื่อมลงระยะหนึ่ง ฟื้นฟูปรับปรุงเป็นศาสนาฮินดู โดย เพิ่ม บางสิ่งบางอย่าง เข้าไป มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักธรรม คาสอน ให้ดีขึ้น ศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ในอินเดียปัจจุบัน คือ เมืองพาราณสี
 • 15. การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์ วรรณะพราหมณ์ คือ ผู้ทาพิธีกรรม มีหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้า สั่งสอนศาสนา และ ประกอบพิธีกรรม แก่ประชาชนทุกวรรณะ มีหน้าที่ศึกษา จดจาและสืบต่อคัมภีร์พระเวท ภาพ : เอกลักษณ์พราหมณ์ ที่มา : http://www.etcband.net
 • 16. การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ คือ กษัตริย์หรือนักรบ ทาหน้าที่ป้องกันชาติบ้านเมือง และทาศึกสงคราม วรรณะแพศย์ คือ ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวรรณะของคน ส่วนใหญ่ในสังคม
 • 17. การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์ วรรณะศูทร คือ กรรมกร การแต่งงานข้ามวรรณะ บุตรที่เกิดมาก็จะกลายเป็น จัณฑาล (ในภาษาไทยคือ กาลกิณี) เป็นผู้อยู่นอกวรรณะ เป็นที่รังเกียจของทุกวรรณะ
 • 18. การแบ่งชนชั้น - วรรณะในศาสนาพราหมณ์ ในอินโดนีเซีย ไม่ค่อยเคร่งวรรณะเหมือนกับในอินเดีย เอกสารบางเล่มกล่าวว่า วรรณะพราหมณ์, กษัตริย์ และ แพศย์ เป็นวรรณะของคนอารยัน คือชนผิวขาว ผู้ริเริ่ม ศาสนา ส่วน วรรณะศูทร เป็นของ คนดราวิเดียน ชนผิวดา ชนพื้นเมืองเก่าของอินเดีย
 • 19. การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (1) สมัยอริยกะ (ประมาณ 950 ปีก่อนพุทธกาล ) (2) สมัยพระเวท(ประมาณ 957-475 ปีก่อนพุทธกาล) (3) สมัยพราหมณ์(เวลาประมาณ 257 ปีก่อนพุทธกาล-พ.ศ. 43) (4) สมัยฮินดูเก่า (ฮินดูแท้) และอุปนิษัท ประมาณ 57 ปี ก่อนพุทธกาล-ต้นพุทธกาล ) (5) สมัยสูตร ระยะเวลาประมาณ พ.ศ.60-พ.ศ.360 )
 • 20. การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (6) สมัยอวตาร ( ประมาณ พ.ศ.220-พ.ศ.660 ) (7) สมัยเสื่อม (เวลาประมาณ พ.ศ.861-พ.ศ.1190 ) (8) สมัยฟื้นฟู (เวลาประมาณ พ.ศ.1200-พ.ศ.1740) (9) สมัยภักติ (เวลาประมาณ พ.ศ.1740-พ.ศ.2300)
 • 21. ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า เป็นศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ "พหุเทวนิยม" เทพเจ้าแต่ละองค์ มีบทบาท และตานานต่างกันไป โดยทั่วไปเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุด 3 องค์ 1. พระพรหม เป็น ผู้สร้างโลก 2. พระศิวะ เป็น ผู้ทาลาย 3. พระวิษณุ(หรือ พระนารายณ์ ) เป็น ผู้ปกป้อง และรักษาโลก ภาพ : จิตรกรรมพระนารายณ์ ที่มา : http://www.etcband.net
 • 22. ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า ภาพ : รูปปั้นพระนารายณ์กับพระลักษมี ภาพ : พระกฤษณะ บุตรพระนารายณ์กับพระลักษมี ที่มา : http://www.etcband.net ที่มา : http://www.etcband.net พระนารายณ์ พระลักษมี พระกฤษณะ เทพเจ้าสาคัญของ ฮินดู
 • 23. ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า ภาพ : จิตรกรรมพระศิวะ ที่มา : http://www.etcband.net ภาพ : จิตรกรรมพระนารายณ์กับพระลักษมีทรงครุฑ ที่มา : http://www.etcband.net พระอิศวร พระวิษณุ(นารายณ์)เทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 • 24. ศาสนาพราหมณ์ศรัทธาต่อพระเจ้า ภาพ : เทพเจ้าต่าง ๆของศาสนาฮินดู ที่มา : http://www.etcband.net เทพเจ้าต่าง ๆ (พหุเทวนิยม)ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 • 25. คัมภีร์ทางศาสนา คัมภีร์พระเวท (ภาษาสันสกฤต: वेद) โดยทั่วไปถือว่าเป็น คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู หมายถึง บทสวดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ความเชื่อของชาวอินโดอารยัน หรืออาจเรียกได้ว่าศาสนา พราหมณ์ฮินดู ภาพ : คัมภีร์พระเวทและศาสนสถานพราหมณ์ ที่มา : http://www.punsanid.com
 • 26. คัมภีร์ทางศาสนา คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ 1. ฤคเวท ใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้า 2. สามเวท ใช้สาหรับสวดในพิธีกรรมถวายน้าโสมแก่พระ อินทร์และขับกล่อมเทพเจ้า 3. ยชุรเวท ว่าด้วยวิธีการในการประกอบพิธีบูชายัญและ บวงสรวงต่าง ๆ 4. อาถรรพเวท ใช้เป็นที่รวบรวมคาถาอาคมหรือเวทมนต์
 • 27. คัมภีร์ทางศาสนา คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ นักประวัติศาสตร์ ถือว่า พระเวท ส่วนที่เก่าที่สุด มีอายุ ราว 1,000 ปีก่อนพุทธกาล ส่วนที่ใหม่สุดของพระเวท น่าจะมี อายุราวพุทธกาล นักภารตวิทยาเชื่อว่า เนื้อหาของคัมภีร์เหล่านี้น่าจะได้มีการ ท่องจากันมา ก่อนการบันทึกเป็นเวลานาน ซึ่งมีหลักฐานจาก ลักษณะทางภาษา และปริบททางสังคมต่างๆ
 • 28. การประกอบพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ ภาพ : การบูชาศิวลึงค์/พิธีกรรมในอินเดียปัจจุบน ั ที่มา : http://www.punsanid.com ชาวฮินดู ในอินเดียปัจจุบันยังคงเคร่งครัดในพิธีกรรมอันเป็น วิถีชีวิตของตนเอง แถบลุ่มแม่น้าคงคา - ยมุนา
 • 32. ร่องรอยโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ ภาพ : โบราณสถานศาสนาพราหมณ์ ภาพ : เอกลักษณ์วฒนธรรมพราหมณ์ ั ที่มา : http://www.etcband.net ที่มา : http://www.etcband.net
 • 33. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ อาศรม 4 หลักอาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนของชีวิตหรือ ทางปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนกระทั่งหลุดพ้นจาก สังสารวัฏ มี 4 ขั้นตอน
 • 34. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ 1. พรหมจารี เป็นวัยศึกษาเล่าเรียนและประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เข้าศึกษาจะต้องประประกอบพิธีอุปนยสังสการ ( พิธีรับศิษย์เข้า ศึกษาในสานัก ) ศึกษาอยู่จนอายุ 25 ปี (แต่งงานไม่ได้) 2. คฤหัสถ์ เป็นวัยที่จบการศึกษาต้องไปช่วยบิดามารดา ทางานเพื่อรักษาวงศ์ตระกูล และสร้างฐานะให้มั่นคง
 • 35. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ 3. วานปรัสถ์ หรือ สังคมกาล เป็นช่วงเวลาที่บิดามารดามอบ ทรัพย์สมบัติให้บุตรธิดา แล้วตนเองออกไปสู่อาศรมในป่าเพื่อ ฝึกจิตให้บริสุทธิ์ 4. สันยาสี หรือ วิศวกาล เป็นระยะสุดท้ายของชีวิตของ คฤหัสถ์ออกแสวงหาความสงบในป่า เพื่อความหลุดพ้น เพื่อไป อยู่ที่ ปรมาตมัน
 • 36. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ หลักปุรุษารถะ หรือจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต(ประโยชน์ 4) ดังนี้ อรรถะ หมายถึง การแสวงหาทรัพย์หรือสร้างฐานะทาง เศรษฐกิจ กามะ หมายถึง การแสวงหาความสุขทางโลกตามควร ธรรมะ หมายถึง การถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นประโยชน์ที่ ต่อเนื่อง จากอรรถะและกามะ โมกษะ หมายถึง ความเป็นอิสระทางวิญญาณพ้นจากการ เวียนว่าย ตายเกิด เพื่อเข้าสู่ความสุขอันนิรันดร
 • 37. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ ปรัชญาภควัทคีตา ภควัทคีตา มาจากคาว่า “ ภควัต”แปลว่า ผู้เป็นที่เคารพ อย่างสูงกับคาว่า “คีตา” แปลว่า เพลง ดังนั้น คาว่า ภควัทคีตา มีความสาคัญเพราะเป็นคัมภีร์ว่าด้วยศาสนาวิทยาและปรัชญา ถือเป็นยอดวรรณคดีที่เป็นหัวใจปรัชญาอินดู โดยเน้นว่าการไปสู่โมกษะนั้นมีหลายทางแต่ทางที่สาคัญ ที่สุดคือ ความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า
 • 38. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ หลักธรรม 10 ประการของศาสนาพราหมณ์ – 1. ธฤติ แปลว่า ความมั่นคง ความกล้า ความพากเพียร – 2. กษมา แปลว่า ความอดกลั้น หรือความอดทน – 3. ทมะ แปลว่า การรู้จักข่มใจ – 4. อัสเตยะ แปลว่า การไม่ลักขโมย – 5. เศาจะ แปลว่า การทาตนให้บริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 • 39. หลักคาสอนของศาสนาพราหมณ์ หลักธรรม 10 ประการของศาสนาพราหมณ์ – 6. อินทรียนิครหะ แปลว่า การระงับอินทรีย์ 10 – 7. ธี แปลว่า การมีปัญญา – 8. วิทยา แปลว่า ความรู้ทางปรัชญา – 9. สัตยะ แปลว่า การแสดงความซื่อสัตย์ต่อกัน – 10. อโกธะ แปลว่า การรู้จักข่มใจให้สงบ ความไม่โกรธ
 • 40. นิกายของศาสนาพราหมณ์ วิถีชีวิตของชาวฮินดูในปัจจุบันนั้น จะนับถือและปฏิบัติกัน ในแนวทางของ ๓ นิกายใหญ่ ๆ คือ ไศวะนิกาย ไวษณพนิกาย และศักตินิกาย ลัทธินิกายที่เกิดมาในตอนปลายของยุค มี ๔ ลัทธิด้วยกัน คือ ๑. ลัทธิไศวะนิกาย ๒. ลัทธิไวษณพนิกาย ๓. ลัทธิบูชามเหสีของพระผู้เป็นเจ้า ( ลัทธิศักติ ) ๔. ลัทธิตันตระ
 • 41. นิกายของศาสนาพราหมณ์ หลักปรัชญาทางศาสนา ของอินเดียยังได้มีวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงจากจุดกาเนิด จนเกิดแนวความคิดหรือลัทธิที่ แตกต่างกันออกไปอีกหลายลัทธิ เช่น นยายะ, ไวเศษิกะ, สางขยะ, โยคะ, มีมางสา และ เวทานตะ เป็นส่วนหนึ่งในรูปความคิดและจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม ของชาวอินเดียและสังคมที่มีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 • 42. ภาพ : พิธีกรรมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ ที่มา : http://www.palungjit.com พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย ปรากฏอยู่ทั่วไป ทั้งในสถาบันครอบ ศาสนา และสถาบันการเมืองการปกครองและ พิธีกรรมสาคัญของประเทศชาติ Company LOGO
 • 43. พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ การสร้างอาคารขนาดใหญ่ในประเทศไทยมักมีรูปเคารพเทพ เจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประดิษฐานอยู่ทุกอาคาร ที่เรียกว่า ศาลพระภูมิเจ้าที่ ภาพ : เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่มา : http://www.palungjit.com Company LOGO
 • 44. ในสังคมไทยปัจจุบันทั่วไป มีพื้นฐานทางศาสนาพราหมณ์อยู่ ทุกภูมิภาค เช่น มีการสร้างศาลพระภูมิไว้บูชาหน้าอาคาร ที่อยู่ อาศัย สานักงาน ภาพ : ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ที่มา : http://www.palungjit.com Company LOGO
 • 45. • หนังสืออ้างอิง Dissanayake, Wimal. 1987. in Kincaid, D. Lawrence. (ed). Communication theory: Eastern and western perspective. NY: Academic Press, INC., pp. 151-160 มนต์ ทองชัย. 2530. 4 ศาสนาสาคัญของโลกปัจจุบัน พราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์ และ อิสลาม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. วนิดา ขาเขียว. 2541. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: เจนเดอร์เพรส. อารี วิชาชัย. 2543. ปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. Company LOGO
 • 46. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org http://www.okanation.net http://www.saimganesh.com http://www.nigtsiam.com http://www.palungdham.com http://www.thaigoodview.com http://arunsawat.com http://www.amulet1.com http://www.rmutphysics.com http://www.srinagathurka.com คลิกเพื่อทาแบบฝึกหัด Company วินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง LOGO