ศาสนาอิสลาม

นายวินิตย์ ศรีทวี
นายวินิตย์ ศรีทวีนายวินิตย์ ศรีทวี
วินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง
เนื้อหา
                   www.themegallery.com
  บทนา
1. ความหมายของอิสลาม
2. ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม
3. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม
4. การเผยแผ่ศาสนาอิสลาม
5.หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
6. นิกายของศาสนาอิสลาม
7. หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย์
8. หลักศรัทธาอิสลามแนวชีฮะห์
9. ข้อปฏิบัติบางประการในอัลกุระอาน
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
                           www.themegallery.com
     ภาพ : พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
     ที่มา : http://www.thai.cri.cn
จุฬาราชมนตรีประมุขของศาสนาอิสลามไทย
                           www.themegallery.com
 ต้นสกุล บุญนาค เป็น
ตาแหน่งจุฬาราชมนตรี
ท่านแรก ของไทยในสมัย   ภาพ : กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
             ที่มา : งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนประภัสสรรังสิต
อยุธยา
ความหมายของศาสนาอิสลาม
                        www.themegallery.com อิสลาม เป็นคาภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับ:‫)اإلسالم‬
   แปลว่า การสวามิภักดิ์ หมายถึง การสวามิภักดิ์อย่าง
บริบูรณ์แด่ อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้า ด้วยการปฏิบัติตามคา
บัญชาของพระองค์
   อิสลาม มาจากรากศัพท์ คาว่า อัส-สิลมฺ หมายถึง สันติ
โดยนัยว่าการสวามิภักดิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าจะทาให้มนุษย์ได้พบ
กับสันติภาพทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
ความหมายของศาสนาอิสลาม
                              www.themegallery.com ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาของมนุษยชาติ ตั้งแต่แรกเริ่ม
ของการกาเนิดของมนุษย์จนถึงปัจจุบันและอนาคต
 มีอิสลามมิกชนมาก เป็นอันดับ 2 รองจากศาสนาคริสต์

             ภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
             ที่มา : http://www.thai.cri.cn
ความหมายของศาสนาอิสลาม
                        www.themegallery.com    ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นทางนาใน
  การดารงชีวิตทุกด้าน แก่มนุษย์ทุกคน ไม่ยกเว้น อายุ เพศ
  เผ่าพันธุ์ วรรณะ หรือฐานันดร
ภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
ที่มา : http://www.thai.cri.cn
ความหมายของศาสนาอิสลาม
                            www.themegallery.com
      อิสลาม คือ รูปแบบการดาเนินชีวิตทีถูกกาหนดโดยผู้รู้
   เรื่องราวของมนุษย์มากที่สุด คือ ผู้สร้าง..อัลเลาะห์
           คาว่า อัลเลาะห์ แปลว่า พระเจ้า ซึ่งเป็นคาเรียก
           เฉพาะที่แยกออกจากคาในภาษาอาหรับอื่นๆที่มี
           ความหมายว่า พระเจ้าภาพ : สัญลักษณ์ศาสนาอิสลาม
ที่มา : http://www.cthn-kk.spaces.live.com
ความหมายของศาสนาอิสลาม
                            www.themegallery.com  สาส์น แห่งอิสลามที่ถูกประทานให้มาแก่มนุษย์
มีจุดประสงค์หลัก 3 ประการ
              ภาพ : จิตรกรรมจาลองคัมภีร์อัลกุรอาน
              ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com
ความหมายของศาสนาอิสลาม
                       www.themegallery.com 1.เป็นอุดมการณ์ที่สอนมนุษย์ให้ศรัทธาในอัลลอหฺ พระผู้
เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่สมควรแก่การเคารพบูชาและ
ภักดี ศรัทธาในความยุติธรรมของพระองค์ศรัทธาในพระ
โองการแห่งพระองค์ ศรัทธาในวันปรโลก วันซึ่งมนุษย์ฟื้น
คืนชีพอีกครั้งเพื่อรับการพิพากษาและรับผลตอบแทนของ
ความดีความชั่วที่ตนได้ปฏิบัติไปในโลกนี้ มั่นใจและ
ไว้วางใจต่อพระองค์
ความหมายของศาสนาอิสลาม
                       www.themegallery.com 2. เป็นธรรมนูญสาหรับมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสงบสุขใน
ชีวิตส่วนตัว และสังคม เป็นธรรมนูญที่ครอบคลุมทั้ง ด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจ หรือนิติศาสตร์
    สั่งสอนให้มนุษย์อยู่กันด้วยความเป็นมิตร ละเว้นการ
รบราฆ่าฟัน การทะเลาะเบาะแว้ง การละเมิดและรุกรานสิทธิ
ของผู้อื่น ไม่ลักขโมย ฉ้อฉลหลอกลวง ไม่ผิดประเวณี หรือ
ทาอนาจาร ไม่ดื่มของมึนเมาหรือรับประทานสิ่งที่เป็นโทษ
ต่อร่างกายและจิตใจ ไม่บ่อนทาลายสังคม
ความหมายของศาสนาอิสลาม
                      www.themegallery.com
 3. เป็นจริยธรรมอันสูงส่งเพื่อการครองชีพ
   เน้นความอดกลั้น ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา
ความกตัญญูกตเวที ความสะอาดของกายและใจ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกล้าหาญ การให้อภัย
ความเท่าเทียมและความเสมอภาค การเคารพสิทธิของผู้อื่น
    สั่งสอนให้ละเว้น ความตระหนีถี่เหนียว ความอิจฉา
                  ่
ริษยา การติฉินนินทา ความโง่เขลาและ การทรยศและ
อกตัญญู การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม
                        www.themegallery.com  ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนอาหรับ สมัยนั้นบริเวณนี้ยังมี
  ความล้าหลัง แห้งแล้ง โจรผู้ร้ายชุกชุม มีความเชื่องมงาย
  ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนา ประเภท เอกเทวนิยม (เชื่อในพระ
  เจ้าองค์เดียว)
ภาพ : จิตรกรรมวิถชีวิตดินแดนอาหรับโบราณ
          ี
ที่มา : http://www.thai.cri.cn
ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม
                         www.themegallery.com
   ภาพ : จิตรกรรม ศาสนาทูตศาสนาอิสลาม
   ที่มา : http://www.thai.cri.cn

ศาสนทูตในศาสนาอิสลาม มี 2 ประเภท คือ
 1. นบี หมายถึง ผู้รับโองการเพื่อมาปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้า
ไม่มีหน้าที่เผยแผ่คาสอน
 2. รซูล หมายถึง ผู้ที่เป็นนบี มีหน้าทีมากกว่านบี โดยทั่วไปคือ
                    ่
ต้องนาโองการที่ได้รับจากพระเจ้ามาเผยแผ่แก่มนุษย์โดยทั่วไป
ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม
                          www.themegallery.com
    มีบรรดาศาสนทูต ในอดีตได้รับมอบหมายให้สอนศาสนา
   อิสลาม แก่มนุษยชาติหลายท่าน
    ศาสนทูตท่านสุดท้าย คือมุฮัมหมัด ได้รับมอบหมาย
   ให้เผยแผ่สาส์นของอัลเลาะห์ในช่วงปี ค.ศ. 610 - 632ภาพ : ภาพเขียนศาสดาศาสนาอิสลาม
ที่มา : http://www.i.thaimuslim.com
ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม
                        www.themegallery.com  ศาสดามุฮัมมัด เกิด เมื่อ ค.ศ. 571 ที่ เมืองเมกกะ บุตรของ
อับดุลเลาะฮ์ บินอับดิลมุฏฏอลิบ จากเผ่า กุเรช
แห่งซุดิอาระเบีย กาพร้าบิดาตั้งแต่ยังไม่เกิด และมารดา
สิ้นชีวิต ตั้งแต่ ยังเยาว์ อยู่ในความอุปการะของลุง ช่วยทางาน
บ้านและค้าขาย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และซื่อสัตย์


ภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
ที่มา : http://www.thai.cri.cn
ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม
                       www.themegallery.com
  อายุ 25 ปี แต่งงานกับหญิงม่ายชื่อคอดิยะห์ ชีวิตใน
ครอบครัวสงบสุขและมีฐานะดี ท่านชอบ ออกไปแสวงหา
ความสงบที่ถ้าในเนินเขาฮิรอ ปีละ1 เดือน
  โดยเลือกเดือนรอมฏอน ซึ่งมีอากาศร้อน และ ในเดือน
รอมฏอน ปี ค.ศ. 610 ขณะที่ทาสมาธิอยู่ ทูตสวรรค์
ได้มาแจ้งแก่ท่าน ให้ท่านเป็น ศาสนทูตของอัลเลาะห์
ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม
                      www.themegallery.com
   ท่านศาสดาประกาศศาสนาในกลุ่มญาติมิตร และเผยแผ่
ออกไปได้รับการต่อต้านในระยะแรก เพราะท่านติเตียนการ
บูชารูปเคารพทั้งหลาย แต่ศาสนาอิสลาม สามารถเผยแผ่ออกไป
ทั่วดินแดนอาหรับ
   ใน ค.ศ. 632 ท่านได้สิ้นพระชนม์ที่ เมืองมะดีนะห์
ตลอดชีวิตของท่านดารงอยู่ด้วยความเรียบง่ายปราศจาก
ความฟุ้งเฟ้อ มีแต่ความเคร่งครัดศาสนาเป็นพื้นฐาน
ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม
                         www.themegallery.com
    เดือนสิบสองตามปฏิทินจันทรคติ อิจเราะห์ศักราช มี
   การประกอบพิธีอัจญ์เพื่อระลึกท่านศาสดา นบีมุฮัมมัด ณ
   เมืองเมกกะ ซาอุดิอาระเบียภาพ : กิจกรรมของศาสนาอิสลาม
ที่มา : http://www.thwikipedia.org
การเผยแผ่ของศาสนาอิสลาม
                        www.themegallery.comศาสนาอิสลาม มีการเผยแผ่เข้าสู่ดินแดนต่าง ๆ ตามเส้นทาง
ค้าขายในขณะนั้นซึ่งมีพ่อค้าชาวอาหรับและอินเดียแลกเปลี่ยน
สินค้ากันทั้งทางบกและทางทะเลเส้นทาง ทางบกใช้เส้นทาง
สายไหมผ่านช่องเขาฮินดูกูช เข้าสู่ชมพูทวีปผ่านมายังอ่าว เบง
กอล ประกอบกับราชวงศ์โมกุลมีบทบาทในการปกครอง
อินเดีย ซึ่งผู้นาเป็นมุสลิม
การเผยแผ่ของศาสนาอิสลาม
                       www.themegallery.com ศาสนาอิสลาม เผยแผ่เข้าสู่ดินแดนต่าง ๆมีการรวมชนเผ่าต่าง
ๆ ด้วยวิธีการแต่งงาน กับดินแดนต่างๆ เพื่อความเป็นสมาชิก
เดียวกัน เพราะดินแดนอาหรับมีความเชื่อทางศาสนาที่
แตกต่างกัน และมีความขัดแย้งที่รุนแรงมาตั้งแต่ อาณาจักร
เมโสโปเตเมียแถบแม่น้าไทกริส-ยูเฟรติสตอนเหนือของ
คาบสมุทรอาหรับ ในยุคปัจจุบันยังมีความขัดแย้งทางความคิด
ที่ต่อเนื่องมา
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
                       www.themegallery.com     ภาพ : สถาปัตยกรรม มัสยิด
     ที่มา : http://www.muslimthai.com
  ศาสนสถานของชาวมุสลิมคือ มัสยิด เป็นสถานที่ชาว
มุสลิมร่วมกันเพื่อทากิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ
มัสยิดที่มีความสาคัญต่อมุสลิมมากที่สด คือมัสยิดอัลหะ
                  ุ
รอย ที่นครเมกกะ
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
                                 www.themegallery.com
                         ภาพ : กิจกรรมทางศาสนาอิสลามพิธีอัจญ์
                         ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com
ภาพ : มัสยิดสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
ที่มา : http://www.islam.startth.com

      มัสยิด หรือ สุเหร่า ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
      นมัสการพระเจ้า อบรมศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งมีการ
      นมัสการพระเจ้าทุกวันศุกร์
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
                         www.themegallery.com
ภาพ : ทัชมาฮาล สถาปัตยกรรมมุสลิม
ที่มา : http://www.islam.startth.com

   มัสยิดหรือสุเหร่า เป็นสถาปัตยกรรมมุสลิมที่มีเอกลักษณ์
   เฉพาะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นมัสการพระเจ้า
   อบรมศีลธรรม จริยธรรม และ พิธีการสมรส ฯลฯ
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
                       www.themegallery.comในศาสนสถานมี การนมัสการทุกวันศุกร์ เพื่อให้ชาวมุสลิม
ได้มาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้า
ร่วมกัน รับการอบรมศีลธรรม รับคาสั่งสอนจากผู้มีความรู้
ชาวมุสลิม นิยมนุ่งโสร่งและสวมหมวกผ้า เป็นเอกลักษณ์
 ภาพ : การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
 ที่มา : http://www.islam.startth.com
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
                       www.themegallery.com


      ราชวงศ์โมกุล กษัตริย์มุสลิม
       บทบาทสาคัญ ในอินเดีย
 กษัตริย์อินเดีย ผู้สร้างจักรวรรดิโมกุล คือ พระเจ้าอักบาร์
มหาราช (ค.ศ.1556-1605) ทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ อาณาจักร
กว้างใหญ่ เป็นนักปกครองที่ชาญฉลาด ปกครองประเทศ
ขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยพลเมือง หลายเผ่าพันธุ์ หลายศาสนา
และหลายภาษา บริหารการปกครองทรงได้รับอิทธิพลมาจาก
อิหร่าน เปิดโอกาสให้คนฮินดู เข้า รับราชการเท่าเทียมกับพวก
มุสลิม
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
                      www.themegallery.com
ทัชมาฮาล เป็นสถาปัตยกรรม เด่นของมุสลิมในอินเดีย
  เมื่อ พระเจ้าชาห์จาหัน ขึ้นครองราชย์ ดาเนินนโยบาย
แบบอย่างพระเจ้าอัคบาร์ ทรงมีพระทัยกว้าง รับทุกศาสนา
และรักคนทุกเชื้อชาติในอาณาจักรของพระองค์ ชาว ดัช
อังกฤษ โปรตุเกส ฝรั่งเศส ต่างเดินทางเข้ามาค้าขายและ
เผยแพร่ศาสนา
  ทรงสร้าง สุเหร่ามุก (Pearl Mosque) และ ทัชมาฮาล
(Taj Mahal) ขึ้นที่เมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้า ยมุนา
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
                           www.themegallery.com


               ภาพ : ทัชมาฮาล สร้างในสมัยพระเจ้าชาห์จาหัน
               ที่มา : http://www.islam.startth.com
 อารยธรรมอิสลามในอินเดียเข้ามาโดยผ่านเปอร์เซีย
อิทธิพลจากศาสนาอิสลามเข้มงวดกับผู้หญิงฮินดู จานวน
การแต่งงาน วัยเด็ก และกับผู้หญิงมีเพิ่มมากขึ้น
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                            www.themegallery.com
        ภาพ : จิตรกรรมจาลองคัมภีร์อัลกุรอาน
        ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com

 คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม คือ คัมภีร์อัลกุรอาน
บันทึกเป็นภาษาอาหรับ ประกอบด้วย 6,200 โองการ หรือ
114 บท
  สรุปหลักคาสอน เป็น 2 ระดับ คือ
  สอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า
  สอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                               www.themegallery.com  พระโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการรวบรวมขึ้นเป็น
เล่มมีชื่อว่า อัลกุรอาน เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตมนุษย์ เพื่อที่จะ
ได้ครองตนบนโลกนี้อย่างถูกต้อง
            ภาพ : ภาพจาลองคัมภีร์ ทางศาสนาอิสลาม
            ที่มา : http://www.thai.cri.cn
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                              www.themegallery.com
            ภาพ : กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
            ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com
 ศาสนาอิสลามไม่มีพระหรือนักบวชแต่ถือว่ามุสลิมทุกคน
เป็นผู้สืบทอดศาสนา เป็นผู้ปฏิบัติและเผยแผ่คาสอนไป
พร้อมกัน เพราะศาสนาอิสลาม เป็นทั้งวัฒนธรรมและ
ธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิม
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                         www.themegallery.com  หลักคาสอนของศาสนาอิสลามแบ่งไว้ 3 หมวด
    หลักการศรัทธา
    หลักจริยธรรม

    หลักการปฏิบัติ
ภาพ : กิจกรรมทางศาสนา
ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                     www.themegallery.com
หลักธรรมของศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามประกอบด้วยโครงสร้างสาคัญที่มุสลิมทุก
คนต้องยึดมั่นและปฏิบัติ เพื่อความเป็นเอกภาพของ
มุสลิม
 2 ส่วน คือ หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                    www.themegallery.com
  หลักศรัทธา 6 ประการ

1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า คือ อัลเลาะห์องค์เดียว
2. ศรัทธาในบรรดามลาอิกะห์ คือ เทพบริวารของอัลเลาะห์
 มีจานวนมากมายแตกต่างตามมนุษย์ในการดารงชีวิต สามารถ
 เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หลาย ๆ แบบ
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                       www.themegallery.com
     ภาพ : การเสวนาผูนาศาสนา
               ้
     ที่มา : http://www.cidou.obct.net3. ศรัทธาในคัมภีร์อัล- กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ฉบับ
สุดท้ายที่พระเจ้าประทานให้แก่ นบีมุฮัมมัด
4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต ในคัมภีรอัล - กุรอาน
                    ์
กล่าวถึงศาสนทูตว่ามีทั้งหมด 25 ท่าน คนสุดท้าย คือ
นบีมุฮัมมัดกับ กฎภาวการณ์ของอัลเลาะห์
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                     www.themegallery.com
5. ศรัทธาในวันพิพากษา มุสลิมต้องเชื่อว่าโลกนี้ไม่จีรัง
ต้องมีการแตกสลายเรียกว่า วันสิ้นโลก หรือ วันพิพากษา
มุสลิมทีตายไปแล้ว วิญญาณจะไม่สูญสิ้นและจะฟื้นขึ้นใน
    ่
วันพิพากษา
6. ศรัทธาต่อ กฎสภาวการณ์ของอัลเลาะห์ ชาวมุสลิมเชื่อ
ว่า ทุกข์ - สุข ย่อมเกิดขึ้น
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                       www.themegallery.com
หลักปฏิบัติ 5 ประการ
1. การปฏิญาณตน มุสลิมจะกล่าวคาปฎิญาณออกมาด้วย
จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาอย่างแท้จริง 2 ประการ คือ
ยอมรับความเป็นเอกภาพของพระเจ้าองค์เดียว คือ อัลเลาะห์
ยอมรับในความเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัด
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                          www.themegallery.com
 ภาพ : การละหมาด
 ที่มา : http://www.annisaa.com

2. การละหมาด หรือ นมาซ มีความหมายและความสาคัญดังนี้
   1) ละหมาด มาจากภาษาอาหรับว่า “อัศเศาะลาต” แปลว่า
การขอพร เป็นการแสดงความเคารพ ต่ออัลเลาะห์ ทั้งร่างกายและ
จิตใจ
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                          www.themegallery.com
                      ภาพ : การละหมาด
                      ที่มา : http://www.annisaa.com

2) ในหนึ่งวัน มุสลิมต้องละหมาด 5 เวลา คือ ย่ารุ่ง กลางวัน
เย็น พลบค่า และกลางคืน ไม่จากัดสถานที่
3) การทาละหมาด มุสลิมทุกคนจะต้องหันหน้าไปทาง
สถานอัลกะบะห์ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
4) ก่อนละหมาดต้องทาความสะอาดร่างกายตามหลักศาสนา
การทาละหมาด เริ่มเมื่ออายุ 10 ขวบจนสิ้นชีวิต
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                         www.themegallery.com
3. การถือศีลอด มีความหมายและความสาคัญดังนี้
 1) การถือศีลอด หมายถึง การงดเว้นจากการบริโภคอาหาร
เครื่องดื่ม การร่วมสังวาสและการรักษาอวัยวะให้พ้นจากการทาชั่วทั้ง
ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ถึงตกดิน
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                         www.themegallery.com
2) ความมุ่งหมายในการถือศีลอด คือ เพื่อฝึกฝนชาวมุสลิมให้มี
ความสารวม อดทน เสียสละและรู้จักควบคุมอารมณ์ในทุก ๆ
ด้านทั้งนี้เพื่อให้ได้ทราบถึงความหิวโหยของผู้ยากจนและเพื่อให้
จิตใจเมตตาการถือศีลอดต้องถือเป็นเวลา 1 เดือน ในเดือน
รอมฏอน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 แห่งปีศักราชอิสลาม ทั้งนี้ยกเว้นได้
กรณีที่เจ็บป่วย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะถือศีลอดได้
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                      www.themegallery.com
4. การบริจาคซะกาต มีความหมายและความสาคัญดังนี้
“ซะกาต” ภาษาอาหรับแปลว่าการทาให้บริสุทธิ์หมดมลทิน
“ซะกาต” หมายถึง การจ่ายทานโดยบังคับจากผู้ที่มีทรัพย์สิน
เมื่อครบรอบปีจะต้องบริจาคซะกาต ตามอัตราที่กาหนดไว้
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                          www.themegallery.com
 การบริจาคซะกาตเป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้บริจาค ให้
สะอาดบริสุทธิ์ลดความตระหนี่ ให้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อน
มนุษย์ ผู้รับบริจาคซะกาต ได้แก่ คนอนาถา คนขัดสน การไถ่
ทาสหรือเชลยผู้เดินทางที่ขาดปัจจัย ฯลฯ
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                               www.themegallery.com
           ภาพ : การประกอบพิธีฮจญ์ /เมกกะ
                        ั
           ที่มา : http://www.thaigoodview..com
 5. การประกอบพิธีฮัจญ์
 “ฮัจญ์” แปลว่า การมุ่งไปสู่หรือการไปเยือน
หมายถึง การไปประกอบศาสนกิจ ณ บัยตุลลอฮ และที่ต่าง ๆ
ในนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                        www.themegallery.com
2) ความมุ่งหมายของการประกอบพิธีฮัจญ์ มีดังนี้คือ
    - เพื่อเป็นการฝึกหรือทดสอบการเสียสละในด้าน
ทรัพย์สิน รู้จักอดทน ละความสะดวกสบายในชีวิต
    - เพื่อให้มุสลิมทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์
เป็นการแสดงถึงเอกภาพของอัลเลาะห์ ภาพ : การประกอบพิธีฮจญ์ /เมกกะ
              ั
 ที่มา : http://www.thaigoodview..com
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
                             www.themegallery.com
         ภาพ : จุฬาราชมนตรี /พิธีฮัจญ์ /เมกกะ
         ที่มา : http://www.site.google..com

ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาได้รับเกียรติให้ใช้คาว่า
“ฮัจญี” นาหน้าสาหรับชาย
”ฮัจญะ” นาหน้าสาหรับหญิง
นิกายของศาสนาอิสลาม
                        www.themegallery.com
        นิกายของศาสนาอิสลาม
  นิกายซุนนี นับถือเคร่งครัดตามแบบคัมภีร์เดิม
และถือว่ามีกาหลิบ (ผู้นาทางการเมืองและศาสนา) สืบต่อจาก
พระนบีมะหะหมัด 1 องค์ ใช้หมวกสีขาวเป็นเครื่องสังเกต
นิกายของศาสนาอิสลาม
                     www.themegallery.com
     นิกายของศาสนาอิสลาม

นิกายซิอะห์ มีความเชื่อว่า เชื้อสายของท่านอาลี
(บุตรเขยของท่านศาสดา) ควรได้รับการยกย่องให้เป็น
ผู้นาในศาสนาสืบต่อมา เรียกว่า อิหม่าม ใช้หมวกสีแดง
เป็นสัญลักษณ์
นิกายของศาสนาอิสลาม
                        www.themegallery.com
      นิกายของศาสนาอิสลาม
  นอกจากนี้ยังมีนิกายอื่น ๆ เช่น นิกายวาฮาบี
นิกายคอวาริจ นิกายอสมาอิลลี นิกายซูฟีฯลฯ
หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย์
                       www.themegallery.com  ศรัทธาว่าอัลเลาะห์ เป็นพระเจ้า
  ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ที่อัลลอหฺประทานลงมาใน
อดีต เช่น เตารอต อินญีล ซะบูร และ อัลกุรอาน
  ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตต่าง ๆ ที่อัลลอฮฺได้ทรงส่งมายัง
หมู่มนุษย์ และ นบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เป็นศาสนทูตคนสุดท้าย
หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย์
                       www.themegallery.com  ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะฮฺ บ่าวผู้รับใช้อัลลอฮฺ
  ศรัทธาในวันสิ้นสุดท้าย คือหลังจากสิ้นโลกแล้ว มนุษย์จะ
ฟื้นขึ้น เพื่อรับการตอบสนองความดีความชั่วที่ได้ทาไปบนโลก
นี้
  ศรัทธาในกฎสภาวะ
หลักศรัทธาอิสลามแนวชีอะหฺ
                        www.themegallery.com   ศรัทธาเตาฮีด (เอกภาพ) คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์ทรงเป็นพระ
 ผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจาก
 พระองค์
   ศรัทธาอะดาละฮฺ (ความยุติธรรม) คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์
 ทรงยุติธรรมยิ่ง
  ศรัทธานุบูวะฮฺ (ศาสดาพยากรณ์) คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์ได้
 ทรงส่งศาสนทูตต่าง ๆ มายังหมู่มนุษย์ หนึ่งในจานวนนั้น
คือ นบีมุฮัมมัด
หลักศรัทธาอิสลามแนวชีอะหฺ
                         www.themegallery.com  ศรัทธาอิมามะฮฺ (การเป็นผู้นา) ศรัทธาว่าผู้นาสูงสุดใน
ศาสนาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาสนทูตมุฮัมมัด
เท่านั้น ผู้นาเหล่านั้น มี 12 คนคือ อะลีย์ บินอะบีฏอลิบ และ
บุตรหลาน ของอะลีย์ และฟาฏิมะฮ์ อีก 11 คน
  ศรัทธามะอาด (การกลับคืน)วันสินโลกและวันกียามัต
                   ้
ศรัทธาในวันฟื้นคืนชีพ คือหลังจากสิ้นโลกแล้ว มนุษย์จะฟื้น
ขึ้น เพื่อรับการตอบสนองความดีความชั่วที่ได้ทาไปบนโลกนี้
หลักจริยธรรม
                           www.themegallery.com
  ศาสนาอิสลามสอนว่า ในการดาเนินชีวิต จงเลือกสรร
เฉพาะสิ่งที่ดี อันเป็นที่ยอมรับของสังคม จงทาตนให้เป็นผู้
ดารงอยู่ในศีลธรรม พัฒนาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี
  เป็นคนที่รู้จักหน้าที่ ห่วงใย มีเมตตา มีความรัก ซื่อสัตย์ต่อ
ผู้อื่น รู้จักปกป้องสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นผู้มี
ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว และหมั่นใฝ่หาความรู้ เป็น
คุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม
หลักจริยธรรม
                               www.themegallery.com


 การอบรมสั่งสอน พิธีกรรมต่างๆ ถือ เป็นศาสนกิจที่มุสลิม
ต้องปฏิบัติตั้งแต่วัยเยาว์
              ภาพ : กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
              ที่มา : http://www.thaigoodview..com
หลักการปฏิบัติ
                            www.themegallery.com
   ผู้ที่ละเมิดคาสั่งต่าง ๆ ของศาสนา มิได้ถือว่าเขาเป็นผู้ที่
  ศรัทธาอย่างแท้จริง

ภาพ : การการละหมาด
ที่มา : http://www.thaigoodview..com
หลักการปฏิบัติ
                     www.themegallery.com
 คาสอนของศาสนาอิสลาม ใน อัล-กุรอาน นั้น หมายถึง
"แนวทางในการดาเนินชีวิต ที่มนุษย์จะปราศจากมันไม่ได้“
  ความแตกต่างระหว่างศาสนา กับ กฎของสังคม คือ ศาสนา
ได้ถูกประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า
  ส่วนกฎของสังคมเกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์
  ศาสนาอิสลาม จึงหมายถึงการดาเนินของสังคม ที่เคารพ
ต่ออัลเลาะห์ และเชื่อฟังปฏิบัติตามคาบัญชาของพระองค์
www.themegallery.com
 สรุป
 ศาสนาอิสลาม เป็นทั้ง กฎหมายและจารีตประเพณี จึงมีข้อปฏิบัติ
และข้อห้ามในรูปของกฎหมาย ที่สาคัญ เช่น ให้เคารพและกราบได้
เฉพาะอัลเลาะห์เพียงองค์เดียว ให้หญิงแต่งกายมิดชิดห้ามบูชารูป
เคารพ ห้ามดื่มสุรา ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเผาศพให้นาไปฝัง
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                        www.themegallery.com
       ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน

  ในบทที่ 2 วรรคที่ 168 แห่งคัมภีร์อัล-กุรอาน
ความว่า "โอ้มนุษย์ จงบริโภคสิ่งที่อนุมัติ (ฮาลาล) ที่ดี
(ตอยยิบ) จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดา
ก้าวเดินของมาร (ซัยตอน) แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้ง
ของพวกเจ้า"
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                        www.themegallery.com
นักวิชาการอิสลามได้ให้คานิยามว่า
 "ฮาลาล คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูล (นบีมูฮัมมัด) อนุมติ
                           ั
 ฮารอม คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลทรงห้าม
 มัสบุฮฺ คือ สิ่งที่ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยและระบุไม่ได้ว่า
ฮาลาลหรือฮารอม จนกว่าจะวินิจฉัยให้ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง"
   ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                         www.themegallery.com
  อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์
อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือ
ใช้ประโยชน์ได้"โดยสรุปอาหารตามหลักการอิสลามจาแนก
ออกเป็น 3 ประเภท คือ
  1.อาหารที่อนุมัติ ( Halal Food )
  2.อาหารที่ไม่อนุมัติ ( Haram Food )
  3.อาหารที่ยังมีข้อเคลือบแคลงน่าสงสัย ( Masbuh Food)
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                           www.themegallery.com
สิ่งที่ฮารอมเป็นที่ต้องห้ามสาหรับทุกคน
   กฎหมายอิสลาม ได้บัญญัติกฎที่เกี่ยวกับสิ่งที่ฮาลาล
– ฮารอม จะถูกนาไปใช้อย่างสากล สิ่งใดที่พระองค์อัลลอฮฺ
อนุมัติ (ฮาลาล) ก็คือสิ่งที่ได้อนุมัติสาหรับมนุษยชาติ และสิ่งที่
พระองค์อัลลอฮฺทรงห้าม (ฮารอม )ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสาหรับ
มนุษยชาติทุกคน
  ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                           www.themegallery.com
สิ่งใดที่เคลือบแคลงสงสัยให้หลีกเลียง
                 ่
    ท่านศาสดา มุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ ความว่า "ฮาลาล
 และฮารอมนั้นเป็นที่แจ้งชัด แต่ระหว่างสองสิ่งนี้ มีสิ่งที่น่าสงสัย
 เกี่ยวกับสิ่งที่คนไม่รู้ว่ามันฮาลาลหรือฮารอม ผู้ที่หลีกเลี่ยงมัน
เพื่อปกป้องศาสนา และเกียรติของเขา คือผู้ปลอดภัย ในขณะที่
ถ้าใครเข้าไปมีส่วนกับมัน เขาผู้นั้นอาจจะทาสิ่งที่ฮารอม....
  ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                          www.themegallery.com
  หลักโภชนาการเพื่อสร้างจิตสานึกและแนวทางให้กับมุสลิมในเรื่อง
ของการเลือกอาหารและความผูกพันระหว่างมุสลิมกับพระผู้เป็นเจ้า
 ผู้ซึ่งประทานปัจจัยยังชีพให้กับมนุษย์และความสัมพันธ์ของ
การบริโภคกับสังคมดังต่อไปนี้
3.1 อาหารหรือปัจจัยยังชีพเป็นเนาะห์มัต ที่องค์อัลลอฮฺ
ทรงประทานให้
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                         www.themegallery.com
3.2 ต้องเป็นอาหารที่อนุมัติ (ฮาลาล)
   ในตัวอาหารเองหรือการได้มาของอาหารต้องเป็นการได้มา
ที่ถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่หารอมหรือซุบฮาต
(คลางแคลงไม่แน่ชัดว่าหาลาลหรือ ฮารอม)
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                        www.themegallery.com
3.3 เป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ
   ไม่ใช่อาหารที่มีโทษและอันตรายต่อผู้บริโภคหรือเป็น
สาเหตุให้เกิดโทษต่อคนรอบข้างหรือต่อสังคม
  ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                         www.themegallery.com
  อิสลามให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของครอบครัวเพราะ
อิสลามถือว่าครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่บรรลุถึงความต้องการ
ทางร่างและจิตใจ หากครอบครัวถูกทาลายด้วยการหย่าร้าง
สามีและภรรยาต้องสูญเสียคู่ชีวิต และลูก ๆ ก็ต้องขาดพ่อหรือแม่
หรือทั้งสองคน
  ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                               www.themegallery.com
 ครอบครัวเป็นสถานบรมสุข
  ครอบครัวเป็นสถาบันที่จะพัฒนาเด็กทั้งด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย
  อิสลามจึงปกป้องครอบครัว ป้องกันเด็ก
อีกนัยหนึ่งก็คืออิสลามปกป้องทุกๆ คน
            ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                           www.themegallery.com
  การปกป้องเด็ก
  มีหลายวิธีการ คือการป้องกันไม่ให้มีการเกิดของเด็ก ๆ ภายนอก
ครอบครัว
  อิสลามป้องกันการมีลูกที่นอกเหนือจากการแต่งงาน
คืออิสลามป้องกันลูกนอกกฎหมาย
  เด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกส่งไปยังศูนย์ลูกกาพร้า ซึ่งเด็กได้รับอาหาร
และเสื้อผ้า
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                               www.themegallery.com


             ภาพ : การแต่งกายมุสลิม
             ที่มา : http://www.muslimthai.com


ไม่มีลูกนอกกฎหมาย (ในอิสลาม)
  ได้กาหนดความสัมพันธ์ทางเพศภายในขอบเขตของการแต่งงานเท่านั้น
อิสลามห้ามการปะปนกันระหว่างเพศสองเพศอย่างเสรี
 อิสลามมีคาสอน ถ้าหากคนสองคนต่างเพศอยู่ดวยกันอย่างเสรีผลก็คือการ
                        ้
กระทาผิดประเวณีและการเกิดลูกนอกสมรส ต้องการลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้
 เพราะฉะนั้นอิสลามป้องกันการมั่วสุมกันอย่างเสรีของคนสองคนต่างเพศ
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                            www.themegallery.com
                      ภาพ : การแต่งกายมุสลิม
การแต่งกายที่เหมาะสม            ที่มา : http://www.muslimthai.com

  อิสลามยังเรียกร้องให้สตรีแต่งกายสุภาพเหมาะสมด้วย
ในอิสลามเสื้อผ้าของสตรีต้องปกปิดผมและร่างกายทุกส่วน
ยกเว้นใบหน้ามือ และเท้า
  การที่สตรีในบางประเทศแต่งตัวในสภาพเปลือย
 (แต่งตัวโป๊) ผลที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆย่อมมีสิ่งที่
เสื่อมทรามติดตามมา
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                           www.themegallery.com
 คาว่า“ภรรยา” และ คาว่า “แม่”
  อิสลาม มองสตรีในฐานะ ภรรยาและแม่ เพศหญิงมีค่าตามบทบาท
ในฐานะภรรยาและในฐานะแม่
  ผลของการกาหนดคาสอนเพื่อให้เข้ากับบทบาทของสตรีในฐานะ
ภรรยาและบทบาทสตรีในฐานะแม่เพราะว่าครอบครัวต้องการภรรยาที่
อุทิศตนต่อสามีและแม่ที่อุทิศตนต่อลูก ๆ
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                          www.themegallery.com
ไม่มีการมั่วสุมกันอย่างเสรี
   อิสลามไม่อนุญาตสามีให้มีการมั่วสุมอย่างเสรีกับสตรี
อื่น เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ของเขากับภรรยา และไม่ให้ภรรยา
มั่วสุมอย่างเสรีกับชายอื่น เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ของหล่อนกับ
สามี
  เป็นวิธีการปกป้อง การแต่งงาน การหย่าร้าง ป้องกันครอบครัว
ให้พ้นจากความล้มเหลวและเพื่อปกป้องเด็ก ไม่มีพ่อ หรือไม่มีแม่
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน
                          www.themegallery.com
  การป้องกันการแต่งงาน
   ในบางประเทศการแต่งงาน 60 เปอร์เซ็นต์ต้องจบลง
ด้วยการหย่าร้าง โครงสร้างทางสังคมที่นั่นได้ทาลายการแต่งงาน
และวิธีการดาเนินชีวิตนาไปสู่ความล้มเหลวของการแต่งงานและ
ความแตกแยกของครอบครัว คือผลการมั่วสุมกันอย่างเสรี
 ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
สรุปศาสนาอิสลาม
                                  www.themegallery.com
         พระเจ้า
                           คัมภีร์และหนังสือ
         อัลลอฮฺ
         ศาสดา
         มุฮมมัด
          ั            อัลกุรอาน · เตารอต · อินญีล · ซะบูร
        การปฏิบัติ
                           จุดแยกอะกีดะห์
                            ซุนนี · ชีอะหฺ
ปฎิญานตน · ละหมาด· ศีลอด · ซะกาต · ฮัจญ์
                          สังคมศาสนาอิสลาม

        บุคคลสาคัญ
                        เมือง · ปฏิทิน · สถาปัตยกรรม
  มุฮมมัด · อีซา · มูซา · อิบรอฮีม · นุหฺ
   ั                         ศิลปะ · บุคคล
ที่มา : สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร
                                www.themegallery.com


              จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
                http://th.wikipedia.org
                http://www.i.thaimuslim.com
                http://www.trueplookpanya.com
                http://www.cthn-kk.spaces.live.com
                http://www.namzee.212cate.com

                  http://www.islamhouse.com
                 http://www.mutphysices.com
                 http://www.thaigoodview.com
                         คลิกเพื่อทาแบบฝึกหัด
วินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสร รังสิต จ.พัทลุง
1 sur 76

Recommandé

ศาสนาคริสต์ par
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์นายวินิตย์ ศรีทวี
20.7K vues55 diapositives
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา par
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาPadvee Academy
26.2K vues56 diapositives
ศาสนาคริสต์ par
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์Padvee Academy
21.3K vues62 diapositives
ศาสนาอิสลาม par
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามพัน พัน
8.9K vues14 diapositives
ความหมายและประเภทของศาสนา par
ความหมายและประเภทของศาสนาความหมายและประเภทของศาสนา
ความหมายและประเภทของศาสนานายวินิตย์ ศรีทวี
24.3K vues48 diapositives
พระพุทธศาสนา par
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนานายวินิตย์ ศรีทวี
8.6K vues72 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูPadvee Academy
22.8K vues134 diapositives
ศาสนาซิกส์ par
ศาสนาซิกส์ศาสนาซิกส์
ศาสนาซิกส์นายวินิตย์ ศรีทวี
1.9K vues54 diapositives
ศาสนาคริสต์ par
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์thnaporn999
6.8K vues4 diapositives
ศาสนายิว par
ศาสนายิวศาสนายิว
ศาสนายิวPadvee Academy
39K vues49 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ par
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
16.3K vues5 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ par
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
54.5K vues5 diapositives

Tendances(20)

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Padvee Academy
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Padvee Academy22.8K vues
ศาสนาคริสต์ par thnaporn999
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
thnaporn9996.8K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99916.3K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99954.5K vues
ศาสนาสากล par ThanaponSuwan
ศาสนาสากลศาสนาสากล
ศาสนาสากล
ThanaponSuwan1.5K vues
ศาสนาซิกข์ par Padvee Academy
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
Padvee Academy36.3K vues
พระพุทธศาสนา par Padvee Academy
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
Padvee Academy20.7K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ 1 par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
thnaporn99939.5K vues
กฎหมายที่ควรรู้ par montira
กฎหมายที่ควรรู้กฎหมายที่ควรรู้
กฎหมายที่ควรรู้
montira8.8K vues
ศาสนาบาไฮ par Padvee Academy
ศาสนาบาไฮศาสนาบาไฮ
ศาสนาบาไฮ
Padvee Academy21.9K vues
ศาสนาชินโต par Padvee Academy
ศาสนาชินโตศาสนาชินโต
ศาสนาชินโต
Padvee Academy26.6K vues
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร par Padvee Academy
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
Padvee Academy3.8K vues
ศาสนาซิกข์ par Nattha Namm
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
Nattha Namm15.2K vues
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย par Padvee Academy
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยการเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
Padvee Academy6.1K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย par Bom Anuchit
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
Bom Anuchit11.4K vues

En vedette

ศาสนาอิสลาม par
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามthnaporn999
9.2K vues6 diapositives
ศาสนาอิสลาม par
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามDnnaree Ny
3.9K vues92 diapositives
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page par
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pageสไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pagePrachoom Rangkasikorn
2.4K vues7 diapositives
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
3.9K vues48 diapositives
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
5.8K vues48 diapositives
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 2 ป.6 par
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 2 ป.6หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 2 ป.6
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 2 ป.6sompriaw aums
1.8K vues125 diapositives

En vedette(12)

ศาสนาอิสลาม par thnaporn999
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
thnaporn9999.2K vues
ศาสนาอิสลาม par Dnnaree Ny
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
Dnnaree Ny3.9K vues
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pageสไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Jani Kp
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Jani Kp3.9K vues
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Jani Kp
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Jani Kp5.8K vues
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 2 ป.6 par sompriaw aums
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 2 ป.6หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 2 ป.6
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา หน่วยที่ 2 ป.6
sompriaw aums1.8K vues
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ par Anchalee BuddhaBucha
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
แผ่นพับวันมาฆบูชา par thanaetch
แผ่นพับวันมาฆบูชาแผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชา
thanaetch11.9K vues
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ par niralai
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
niralai5.2K vues
ประชุมผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย par Sorapong Premwiriyanon
ประชุมผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

Similaire à ศาสนาอิสลาม

คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ par
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ Islamic Invitation
2.4K vues61 diapositives
590806 บทที่-5-แก้ไขแล้ว par
590806 บทที่-5-แก้ไขแล้ว590806 บทที่-5-แก้ไขแล้ว
590806 บทที่-5-แก้ไขแล้วเตชะชิน เก้าเดือนยี่
1.2K vues17 diapositives
อาณาจักรตามพรลิงค์ par
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์sangworn
3.3K vues58 diapositives
เวสสันดรวิเคราะห์ par
เวสสันดรวิเคราะห์เวสสันดรวิเคราะห์
เวสสันดรวิเคราะห์Tongsamut vorasan
364 vues56 diapositives
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง par
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงแนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงMuttakeen Che-leah
728 vues24 diapositives
วัฒนธรรมไทย par
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยbabyoam
664 vues58 diapositives

Similaire à ศาสนาอิสลาม(20)

คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ par Islamic Invitation
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
Islamic Invitation2.4K vues
อาณาจักรตามพรลิงค์ par sangworn
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์
sangworn3.3K vues
เวสสันดรวิเคราะห์ par Tongsamut vorasan
เวสสันดรวิเคราะห์เวสสันดรวิเคราะห์
เวสสันดรวิเคราะห์
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง par Muttakeen Che-leah
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงแนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
วัฒนธรรมไทย par babyoam
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
babyoam664 vues
อิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ par Kumobarick Achiroki
อิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบอิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ
อิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ
ใบความรู้ศาสนาคริสต์ par Proud N. Boonrak
ใบความรู้ศาสนาคริสต์ใบความรู้ศาสนาคริสต์
ใบความรู้ศาสนาคริสต์
Proud N. Boonrak3.4K vues
กำเนิดศาสนาอิสลาและโลกอาหรับ par sherbet nichda
กำเนิดศาสนาอิสลาและโลกอาหรับกำเนิดศาสนาอิสลาและโลกอาหรับ
กำเนิดศาสนาอิสลาและโลกอาหรับ
sherbet nichda140 vues
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง par พัน พัน
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด par pentanino
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
pentanino3.3K vues
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร par ampy48
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ampy4812.1K vues

ศาสนาอิสลาม

 • 2. เนื้อหา www.themegallery.com บทนา 1. ความหมายของอิสลาม 2. ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม 3. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม 4. การเผยแผ่ศาสนาอิสลาม 5.หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม 6. นิกายของศาสนาอิสลาม 7. หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย์ 8. หลักศรัทธาอิสลามแนวชีฮะห์ 9. ข้อปฏิบัติบางประการในอัลกุระอาน
 • 3. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก www.themegallery.com ภาพ : พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ที่มา : http://www.thai.cri.cn
 • 4. จุฬาราชมนตรีประมุขของศาสนาอิสลามไทย www.themegallery.com ต้นสกุล บุญนาค เป็น ตาแหน่งจุฬาราชมนตรี ท่านแรก ของไทยในสมัย ภาพ : กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่มา : งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนประภัสสรรังสิต อยุธยา
 • 5. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com อิสลาม เป็นคาภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับ:‫)اإلسالم‬ แปลว่า การสวามิภักดิ์ หมายถึง การสวามิภักดิ์อย่าง บริบูรณ์แด่ อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้า ด้วยการปฏิบัติตามคา บัญชาของพระองค์ อิสลาม มาจากรากศัพท์ คาว่า อัส-สิลมฺ หมายถึง สันติ โดยนัยว่าการสวามิภักดิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าจะทาให้มนุษย์ได้พบ กับสันติภาพทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
 • 6. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาของมนุษยชาติ ตั้งแต่แรกเริ่ม ของการกาเนิดของมนุษย์จนถึงปัจจุบันและอนาคต มีอิสลามมิกชนมาก เป็นอันดับ 2 รองจากศาสนาคริสต์ ภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thai.cri.cn
 • 7. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นทางนาใน การดารงชีวิตทุกด้าน แก่มนุษย์ทุกคน ไม่ยกเว้น อายุ เพศ เผ่าพันธุ์ วรรณะ หรือฐานันดร ภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thai.cri.cn
 • 8. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com อิสลาม คือ รูปแบบการดาเนินชีวิตทีถูกกาหนดโดยผู้รู้ เรื่องราวของมนุษย์มากที่สุด คือ ผู้สร้าง..อัลเลาะห์  คาว่า อัลเลาะห์ แปลว่า พระเจ้า ซึ่งเป็นคาเรียก เฉพาะที่แยกออกจากคาในภาษาอาหรับอื่นๆที่มี ความหมายว่า พระเจ้า ภาพ : สัญลักษณ์ศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.cthn-kk.spaces.live.com
 • 9. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com สาส์น แห่งอิสลามที่ถูกประทานให้มาแก่มนุษย์ มีจุดประสงค์หลัก 3 ประการ ภาพ : จิตรกรรมจาลองคัมภีร์อัลกุรอาน ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com
 • 10. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com  1.เป็นอุดมการณ์ที่สอนมนุษย์ให้ศรัทธาในอัลลอหฺ พระผู้ เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่สมควรแก่การเคารพบูชาและ ภักดี ศรัทธาในความยุติธรรมของพระองค์ศรัทธาในพระ โองการแห่งพระองค์ ศรัทธาในวันปรโลก วันซึ่งมนุษย์ฟื้น คืนชีพอีกครั้งเพื่อรับการพิพากษาและรับผลตอบแทนของ ความดีความชั่วที่ตนได้ปฏิบัติไปในโลกนี้ มั่นใจและ ไว้วางใจต่อพระองค์
 • 11. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com  2. เป็นธรรมนูญสาหรับมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสงบสุขใน ชีวิตส่วนตัว และสังคม เป็นธรรมนูญที่ครอบคลุมทั้ง ด้าน การปกครอง เศรษฐกิจ หรือนิติศาสตร์ สั่งสอนให้มนุษย์อยู่กันด้วยความเป็นมิตร ละเว้นการ รบราฆ่าฟัน การทะเลาะเบาะแว้ง การละเมิดและรุกรานสิทธิ ของผู้อื่น ไม่ลักขโมย ฉ้อฉลหลอกลวง ไม่ผิดประเวณี หรือ ทาอนาจาร ไม่ดื่มของมึนเมาหรือรับประทานสิ่งที่เป็นโทษ ต่อร่างกายและจิตใจ ไม่บ่อนทาลายสังคม
 • 12. ความหมายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com  3. เป็นจริยธรรมอันสูงส่งเพื่อการครองชีพ เน้นความอดกลั้น ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที ความสะอาดของกายและใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกล้าหาญ การให้อภัย ความเท่าเทียมและความเสมอภาค การเคารพสิทธิของผู้อื่น สั่งสอนให้ละเว้น ความตระหนีถี่เหนียว ความอิจฉา ่ ริษยา การติฉินนินทา ความโง่เขลาและ การทรยศและ อกตัญญู การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 • 13. ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนอาหรับ สมัยนั้นบริเวณนี้ยังมี ความล้าหลัง แห้งแล้ง โจรผู้ร้ายชุกชุม มีความเชื่องมงาย ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนา ประเภท เอกเทวนิยม (เชื่อในพระ เจ้าองค์เดียว) ภาพ : จิตรกรรมวิถชีวิตดินแดนอาหรับโบราณ ี ที่มา : http://www.thai.cri.cn
 • 14. ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : จิตรกรรม ศาสนาทูตศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thai.cri.cn ศาสนทูตในศาสนาอิสลาม มี 2 ประเภท คือ 1. นบี หมายถึง ผู้รับโองการเพื่อมาปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีหน้าที่เผยแผ่คาสอน 2. รซูล หมายถึง ผู้ที่เป็นนบี มีหน้าทีมากกว่านบี โดยทั่วไปคือ ่ ต้องนาโองการที่ได้รับจากพระเจ้ามาเผยแผ่แก่มนุษย์โดยทั่วไป
 • 15. ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com มีบรรดาศาสนทูต ในอดีตได้รับมอบหมายให้สอนศาสนา อิสลาม แก่มนุษยชาติหลายท่าน ศาสนทูตท่านสุดท้าย คือมุฮัมหมัด ได้รับมอบหมาย ให้เผยแผ่สาส์นของอัลเลาะห์ในช่วงปี ค.ศ. 610 - 632 ภาพ : ภาพเขียนศาสดาศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.i.thaimuslim.com
 • 16. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสดามุฮัมมัด เกิด เมื่อ ค.ศ. 571 ที่ เมืองเมกกะ บุตรของ อับดุลเลาะฮ์ บินอับดิลมุฏฏอลิบ จากเผ่า กุเรช แห่งซุดิอาระเบีย กาพร้าบิดาตั้งแต่ยังไม่เกิด และมารดา สิ้นชีวิต ตั้งแต่ ยังเยาว์ อยู่ในความอุปการะของลุง ช่วยทางาน บ้านและค้าขาย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และซื่อสัตย์ ภาพ : พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thai.cri.cn
 • 17. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com อายุ 25 ปี แต่งงานกับหญิงม่ายชื่อคอดิยะห์ ชีวิตใน ครอบครัวสงบสุขและมีฐานะดี ท่านชอบ ออกไปแสวงหา ความสงบที่ถ้าในเนินเขาฮิรอ ปีละ1 เดือน โดยเลือกเดือนรอมฏอน ซึ่งมีอากาศร้อน และ ในเดือน รอมฏอน ปี ค.ศ. 610 ขณะที่ทาสมาธิอยู่ ทูตสวรรค์ ได้มาแจ้งแก่ท่าน ให้ท่านเป็น ศาสนทูตของอัลเลาะห์
 • 18. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ท่านศาสดาประกาศศาสนาในกลุ่มญาติมิตร และเผยแผ่ ออกไปได้รับการต่อต้านในระยะแรก เพราะท่านติเตียนการ บูชารูปเคารพทั้งหลาย แต่ศาสนาอิสลาม สามารถเผยแผ่ออกไป ทั่วดินแดนอาหรับ ใน ค.ศ. 632 ท่านได้สิ้นพระชนม์ที่ เมืองมะดีนะห์ ตลอดชีวิตของท่านดารงอยู่ด้วยความเรียบง่ายปราศจาก ความฟุ้งเฟ้อ มีแต่ความเคร่งครัดศาสนาเป็นพื้นฐาน
 • 19. ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com เดือนสิบสองตามปฏิทินจันทรคติ อิจเราะห์ศักราช มี การประกอบพิธีอัจญ์เพื่อระลึกท่านศาสดา นบีมุฮัมมัด ณ เมืองเมกกะ ซาอุดิอาระเบีย ภาพ : กิจกรรมของศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thwikipedia.org
 • 20. การเผยแผ่ของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสนาอิสลาม มีการเผยแผ่เข้าสู่ดินแดนต่าง ๆ ตามเส้นทาง ค้าขายในขณะนั้นซึ่งมีพ่อค้าชาวอาหรับและอินเดียแลกเปลี่ยน สินค้ากันทั้งทางบกและทางทะเลเส้นทาง ทางบกใช้เส้นทาง สายไหมผ่านช่องเขาฮินดูกูช เข้าสู่ชมพูทวีปผ่านมายังอ่าว เบง กอล ประกอบกับราชวงศ์โมกุลมีบทบาทในการปกครอง อินเดีย ซึ่งผู้นาเป็นมุสลิม
 • 21. การเผยแผ่ของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ศาสนาอิสลาม เผยแผ่เข้าสู่ดินแดนต่าง ๆมีการรวมชนเผ่าต่าง ๆ ด้วยวิธีการแต่งงาน กับดินแดนต่างๆ เพื่อความเป็นสมาชิก เดียวกัน เพราะดินแดนอาหรับมีความเชื่อทางศาสนาที่ แตกต่างกัน และมีความขัดแย้งที่รุนแรงมาตั้งแต่ อาณาจักร เมโสโปเตเมียแถบแม่น้าไทกริส-ยูเฟรติสตอนเหนือของ คาบสมุทรอาหรับ ในยุคปัจจุบันยังมีความขัดแย้งทางความคิด ที่ต่อเนื่องมา
 • 22. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : สถาปัตยกรรม มัสยิด ที่มา : http://www.muslimthai.com ศาสนสถานของชาวมุสลิมคือ มัสยิด เป็นสถานที่ชาว มุสลิมร่วมกันเพื่อทากิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ มัสยิดที่มีความสาคัญต่อมุสลิมมากที่สด คือมัสยิดอัลหะ ุ รอย ที่นครเมกกะ
 • 23. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : กิจกรรมทางศาสนาอิสลามพิธีอัจญ์ ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com ภาพ : มัสยิดสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.islam.startth.com มัสยิด หรือ สุเหร่า ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นมัสการพระเจ้า อบรมศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งมีการ นมัสการพระเจ้าทุกวันศุกร์
 • 24. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : ทัชมาฮาล สถาปัตยกรรมมุสลิม ที่มา : http://www.islam.startth.com มัสยิดหรือสุเหร่า เป็นสถาปัตยกรรมมุสลิมที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นมัสการพระเจ้า อบรมศีลธรรม จริยธรรม และ พิธีการสมรส ฯลฯ
 • 25. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ในศาสนสถานมี การนมัสการทุกวันศุกร์ เพื่อให้ชาวมุสลิม ได้มาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้า ร่วมกัน รับการอบรมศีลธรรม รับคาสั่งสอนจากผู้มีความรู้ ชาวมุสลิม นิยมนุ่งโสร่งและสวมหมวกผ้า เป็นเอกลักษณ์ ภาพ : การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ที่มา : http://www.islam.startth.com
 • 26. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ราชวงศ์โมกุล กษัตริย์มุสลิม บทบาทสาคัญ ในอินเดีย กษัตริย์อินเดีย ผู้สร้างจักรวรรดิโมกุล คือ พระเจ้าอักบาร์ มหาราช (ค.ศ.1556-1605) ทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ อาณาจักร กว้างใหญ่ เป็นนักปกครองที่ชาญฉลาด ปกครองประเทศ ขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยพลเมือง หลายเผ่าพันธุ์ หลายศาสนา และหลายภาษา บริหารการปกครองทรงได้รับอิทธิพลมาจาก อิหร่าน เปิดโอกาสให้คนฮินดู เข้า รับราชการเท่าเทียมกับพวก มุสลิม
 • 27. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ทัชมาฮาล เป็นสถาปัตยกรรม เด่นของมุสลิมในอินเดีย เมื่อ พระเจ้าชาห์จาหัน ขึ้นครองราชย์ ดาเนินนโยบาย แบบอย่างพระเจ้าอัคบาร์ ทรงมีพระทัยกว้าง รับทุกศาสนา และรักคนทุกเชื้อชาติในอาณาจักรของพระองค์ ชาว ดัช อังกฤษ โปรตุเกส ฝรั่งเศส ต่างเดินทางเข้ามาค้าขายและ เผยแพร่ศาสนา ทรงสร้าง สุเหร่ามุก (Pearl Mosque) และ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ขึ้นที่เมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้า ยมุนา
 • 28. ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : ทัชมาฮาล สร้างในสมัยพระเจ้าชาห์จาหัน ที่มา : http://www.islam.startth.com อารยธรรมอิสลามในอินเดียเข้ามาโดยผ่านเปอร์เซีย อิทธิพลจากศาสนาอิสลามเข้มงวดกับผู้หญิงฮินดู จานวน การแต่งงาน วัยเด็ก และกับผู้หญิงมีเพิ่มมากขึ้น
 • 29. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : จิตรกรรมจาลองคัมภีร์อัลกุรอาน ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม คือ คัมภีร์อัลกุรอาน บันทึกเป็นภาษาอาหรับ ประกอบด้วย 6,200 โองการ หรือ 114 บท สรุปหลักคาสอน เป็น 2 ระดับ คือ สอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า สอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
 • 30. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com พระโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการรวบรวมขึ้นเป็น เล่มมีชื่อว่า อัลกุรอาน เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตมนุษย์ เพื่อที่จะ ได้ครองตนบนโลกนี้อย่างถูกต้อง ภาพ : ภาพจาลองคัมภีร์ ทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thai.cri.cn
 • 31. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com ศาสนาอิสลามไม่มีพระหรือนักบวชแต่ถือว่ามุสลิมทุกคน เป็นผู้สืบทอดศาสนา เป็นผู้ปฏิบัติและเผยแผ่คาสอนไป พร้อมกัน เพราะศาสนาอิสลาม เป็นทั้งวัฒนธรรมและ ธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิม
 • 32. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com หลักคาสอนของศาสนาอิสลามแบ่งไว้ 3 หมวด  หลักการศรัทธา  หลักจริยธรรม  หลักการปฏิบัติ ภาพ : กิจกรรมทางศาสนา ที่มา : http://www.namsee.212cafe.com
 • 33. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com หลักธรรมของศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามประกอบด้วยโครงสร้างสาคัญที่มุสลิมทุก คนต้องยึดมั่นและปฏิบัติ เพื่อความเป็นเอกภาพของ มุสลิม 2 ส่วน คือ หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ
 • 34. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com หลักศรัทธา 6 ประการ 1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า คือ อัลเลาะห์องค์เดียว 2. ศรัทธาในบรรดามลาอิกะห์ คือ เทพบริวารของอัลเลาะห์ มีจานวนมากมายแตกต่างตามมนุษย์ในการดารงชีวิต สามารถ เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หลาย ๆ แบบ
 • 35. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : การเสวนาผูนาศาสนา ้ ที่มา : http://www.cidou.obct.net 3. ศรัทธาในคัมภีร์อัล- กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ฉบับ สุดท้ายที่พระเจ้าประทานให้แก่ นบีมุฮัมมัด 4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต ในคัมภีรอัล - กุรอาน ์ กล่าวถึงศาสนทูตว่ามีทั้งหมด 25 ท่าน คนสุดท้าย คือ นบีมุฮัมมัดกับ กฎภาวการณ์ของอัลเลาะห์
 • 36. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com 5. ศรัทธาในวันพิพากษา มุสลิมต้องเชื่อว่าโลกนี้ไม่จีรัง ต้องมีการแตกสลายเรียกว่า วันสิ้นโลก หรือ วันพิพากษา มุสลิมทีตายไปแล้ว วิญญาณจะไม่สูญสิ้นและจะฟื้นขึ้นใน ่ วันพิพากษา 6. ศรัทธาต่อ กฎสภาวการณ์ของอัลเลาะห์ ชาวมุสลิมเชื่อ ว่า ทุกข์ - สุข ย่อมเกิดขึ้น
 • 37. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com หลักปฏิบัติ 5 ประการ 1. การปฏิญาณตน มุสลิมจะกล่าวคาปฎิญาณออกมาด้วย จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาอย่างแท้จริง 2 ประการ คือ ยอมรับความเป็นเอกภาพของพระเจ้าองค์เดียว คือ อัลเลาะห์ ยอมรับในความเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัด
 • 38. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : การละหมาด ที่มา : http://www.annisaa.com 2. การละหมาด หรือ นมาซ มีความหมายและความสาคัญดังนี้ 1) ละหมาด มาจากภาษาอาหรับว่า “อัศเศาะลาต” แปลว่า การขอพร เป็นการแสดงความเคารพ ต่ออัลเลาะห์ ทั้งร่างกายและ จิตใจ
 • 39. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : การละหมาด ที่มา : http://www.annisaa.com 2) ในหนึ่งวัน มุสลิมต้องละหมาด 5 เวลา คือ ย่ารุ่ง กลางวัน เย็น พลบค่า และกลางคืน ไม่จากัดสถานที่ 3) การทาละหมาด มุสลิมทุกคนจะต้องหันหน้าไปทาง สถานอัลกะบะห์ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 4) ก่อนละหมาดต้องทาความสะอาดร่างกายตามหลักศาสนา การทาละหมาด เริ่มเมื่ออายุ 10 ขวบจนสิ้นชีวิต
 • 40. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com 3. การถือศีลอด มีความหมายและความสาคัญดังนี้ 1) การถือศีลอด หมายถึง การงดเว้นจากการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาสและการรักษาอวัยวะให้พ้นจากการทาชั่วทั้ง ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ถึงตกดิน
 • 41. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com 2) ความมุ่งหมายในการถือศีลอด คือ เพื่อฝึกฝนชาวมุสลิมให้มี ความสารวม อดทน เสียสละและรู้จักควบคุมอารมณ์ในทุก ๆ ด้านทั้งนี้เพื่อให้ได้ทราบถึงความหิวโหยของผู้ยากจนและเพื่อให้ จิตใจเมตตาการถือศีลอดต้องถือเป็นเวลา 1 เดือน ในเดือน รอมฏอน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 แห่งปีศักราชอิสลาม ทั้งนี้ยกเว้นได้ กรณีที่เจ็บป่วย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะถือศีลอดได้
 • 42. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com 4. การบริจาคซะกาต มีความหมายและความสาคัญดังนี้ “ซะกาต” ภาษาอาหรับแปลว่าการทาให้บริสุทธิ์หมดมลทิน “ซะกาต” หมายถึง การจ่ายทานโดยบังคับจากผู้ที่มีทรัพย์สิน เมื่อครบรอบปีจะต้องบริจาคซะกาต ตามอัตราที่กาหนดไว้
 • 43. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com การบริจาคซะกาตเป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้บริจาค ให้ สะอาดบริสุทธิ์ลดความตระหนี่ ให้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อน มนุษย์ ผู้รับบริจาคซะกาต ได้แก่ คนอนาถา คนขัดสน การไถ่ ทาสหรือเชลยผู้เดินทางที่ขาดปัจจัย ฯลฯ
 • 44. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : การประกอบพิธีฮจญ์ /เมกกะ ั ที่มา : http://www.thaigoodview..com 5. การประกอบพิธีฮัจญ์ “ฮัจญ์” แปลว่า การมุ่งไปสู่หรือการไปเยือน หมายถึง การไปประกอบศาสนกิจ ณ บัยตุลลอฮ และที่ต่าง ๆ ในนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 • 45. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com 2) ความมุ่งหมายของการประกอบพิธีฮัจญ์ มีดังนี้คือ - เพื่อเป็นการฝึกหรือทดสอบการเสียสละในด้าน ทรัพย์สิน รู้จักอดทน ละความสะดวกสบายในชีวิต - เพื่อให้มุสลิมทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ เป็นการแสดงถึงเอกภาพของอัลเลาะห์ ภาพ : การประกอบพิธีฮจญ์ /เมกกะ ั ที่มา : http://www.thaigoodview..com
 • 46. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com ภาพ : จุฬาราชมนตรี /พิธีฮัจญ์ /เมกกะ ที่มา : http://www.site.google..com ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาได้รับเกียรติให้ใช้คาว่า “ฮัจญี” นาหน้าสาหรับชาย ”ฮัจญะ” นาหน้าสาหรับหญิง
 • 47. นิกายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com นิกายของศาสนาอิสลาม นิกายซุนนี นับถือเคร่งครัดตามแบบคัมภีร์เดิม และถือว่ามีกาหลิบ (ผู้นาทางการเมืองและศาสนา) สืบต่อจาก พระนบีมะหะหมัด 1 องค์ ใช้หมวกสีขาวเป็นเครื่องสังเกต
 • 48. นิกายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com นิกายของศาสนาอิสลาม นิกายซิอะห์ มีความเชื่อว่า เชื้อสายของท่านอาลี (บุตรเขยของท่านศาสดา) ควรได้รับการยกย่องให้เป็น ผู้นาในศาสนาสืบต่อมา เรียกว่า อิหม่าม ใช้หมวกสีแดง เป็นสัญลักษณ์
 • 49. นิกายของศาสนาอิสลาม www.themegallery.com นิกายของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังมีนิกายอื่น ๆ เช่น นิกายวาฮาบี นิกายคอวาริจ นิกายอสมาอิลลี นิกายซูฟีฯลฯ
 • 50. หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย์ www.themegallery.com ศรัทธาว่าอัลเลาะห์ เป็นพระเจ้า ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ที่อัลลอหฺประทานลงมาใน อดีต เช่น เตารอต อินญีล ซะบูร และ อัลกุรอาน ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตต่าง ๆ ที่อัลลอฮฺได้ทรงส่งมายัง หมู่มนุษย์ และ นบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นศาสนทูตคนสุดท้าย
 • 51. หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย์ www.themegallery.com ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะฮฺ บ่าวผู้รับใช้อัลลอฮฺ ศรัทธาในวันสิ้นสุดท้าย คือหลังจากสิ้นโลกแล้ว มนุษย์จะ ฟื้นขึ้น เพื่อรับการตอบสนองความดีความชั่วที่ได้ทาไปบนโลก นี้ ศรัทธาในกฎสภาวะ
 • 52. หลักศรัทธาอิสลามแนวชีอะหฺ www.themegallery.com ศรัทธาเตาฮีด (เอกภาพ) คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์ทรงเป็นพระ ผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจาก พระองค์ ศรัทธาอะดาละฮฺ (ความยุติธรรม) คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์ ทรงยุติธรรมยิ่ง ศรัทธานุบูวะฮฺ (ศาสดาพยากรณ์) คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์ได้ ทรงส่งศาสนทูตต่าง ๆ มายังหมู่มนุษย์ หนึ่งในจานวนนั้น คือ นบีมุฮัมมัด
 • 53. หลักศรัทธาอิสลามแนวชีอะหฺ www.themegallery.com ศรัทธาอิมามะฮฺ (การเป็นผู้นา) ศรัทธาว่าผู้นาสูงสุดใน ศาสนาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาสนทูตมุฮัมมัด เท่านั้น ผู้นาเหล่านั้น มี 12 คนคือ อะลีย์ บินอะบีฏอลิบ และ บุตรหลาน ของอะลีย์ และฟาฏิมะฮ์ อีก 11 คน ศรัทธามะอาด (การกลับคืน)วันสินโลกและวันกียามัต ้ ศรัทธาในวันฟื้นคืนชีพ คือหลังจากสิ้นโลกแล้ว มนุษย์จะฟื้น ขึ้น เพื่อรับการตอบสนองความดีความชั่วที่ได้ทาไปบนโลกนี้
 • 54. หลักจริยธรรม www.themegallery.com ศาสนาอิสลามสอนว่า ในการดาเนินชีวิต จงเลือกสรร เฉพาะสิ่งที่ดี อันเป็นที่ยอมรับของสังคม จงทาตนให้เป็นผู้ ดารงอยู่ในศีลธรรม พัฒนาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนที่รู้จักหน้าที่ ห่วงใย มีเมตตา มีความรัก ซื่อสัตย์ต่อ ผู้อื่น รู้จักปกป้องสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นผู้มี ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว และหมั่นใฝ่หาความรู้ เป็น คุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม
 • 55. หลักจริยธรรม www.themegallery.com การอบรมสั่งสอน พิธีกรรมต่างๆ ถือ เป็นศาสนกิจที่มุสลิม ต้องปฏิบัติตั้งแต่วัยเยาว์ ภาพ : กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มา : http://www.thaigoodview..com
 • 56. หลักการปฏิบัติ www.themegallery.com ผู้ที่ละเมิดคาสั่งต่าง ๆ ของศาสนา มิได้ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ ศรัทธาอย่างแท้จริง ภาพ : การการละหมาด ที่มา : http://www.thaigoodview..com
 • 57. หลักการปฏิบัติ www.themegallery.com คาสอนของศาสนาอิสลาม ใน อัล-กุรอาน นั้น หมายถึง "แนวทางในการดาเนินชีวิต ที่มนุษย์จะปราศจากมันไม่ได้“ ความแตกต่างระหว่างศาสนา กับ กฎของสังคม คือ ศาสนา ได้ถูกประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า ส่วนกฎของสังคมเกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์ ศาสนาอิสลาม จึงหมายถึงการดาเนินของสังคม ที่เคารพ ต่ออัลเลาะห์ และเชื่อฟังปฏิบัติตามคาบัญชาของพระองค์
 • 58. www.themegallery.com สรุป ศาสนาอิสลาม เป็นทั้ง กฎหมายและจารีตประเพณี จึงมีข้อปฏิบัติ และข้อห้ามในรูปของกฎหมาย ที่สาคัญ เช่น ให้เคารพและกราบได้ เฉพาะอัลเลาะห์เพียงองค์เดียว ให้หญิงแต่งกายมิดชิดห้ามบูชารูป เคารพ ห้ามดื่มสุรา ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเผาศพให้นาไปฝัง
 • 59. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน ในบทที่ 2 วรรคที่ 168 แห่งคัมภีร์อัล-กุรอาน ความว่า "โอ้มนุษย์ จงบริโภคสิ่งที่อนุมัติ (ฮาลาล) ที่ดี (ตอยยิบ) จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดา ก้าวเดินของมาร (ซัยตอน) แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้ง ของพวกเจ้า" ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 60. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com นักวิชาการอิสลามได้ให้คานิยามว่า "ฮาลาล คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูล (นบีมูฮัมมัด) อนุมติ ั ฮารอม คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลทรงห้าม มัสบุฮฺ คือ สิ่งที่ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยและระบุไม่ได้ว่า ฮาลาลหรือฮารอม จนกว่าจะวินิจฉัยให้ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง" ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 61. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์ อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือ ใช้ประโยชน์ได้"โดยสรุปอาหารตามหลักการอิสลามจาแนก ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.อาหารที่อนุมัติ ( Halal Food ) 2.อาหารที่ไม่อนุมัติ ( Haram Food ) 3.อาหารที่ยังมีข้อเคลือบแคลงน่าสงสัย ( Masbuh Food) ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 62. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com สิ่งที่ฮารอมเป็นที่ต้องห้ามสาหรับทุกคน กฎหมายอิสลาม ได้บัญญัติกฎที่เกี่ยวกับสิ่งที่ฮาลาล – ฮารอม จะถูกนาไปใช้อย่างสากล สิ่งใดที่พระองค์อัลลอฮฺ อนุมัติ (ฮาลาล) ก็คือสิ่งที่ได้อนุมัติสาหรับมนุษยชาติ และสิ่งที่ พระองค์อัลลอฮฺทรงห้าม (ฮารอม )ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสาหรับ มนุษยชาติทุกคน ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 63. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com สิ่งใดที่เคลือบแคลงสงสัยให้หลีกเลียง ่ ท่านศาสดา มุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ ความว่า "ฮาลาล และฮารอมนั้นเป็นที่แจ้งชัด แต่ระหว่างสองสิ่งนี้ มีสิ่งที่น่าสงสัย เกี่ยวกับสิ่งที่คนไม่รู้ว่ามันฮาลาลหรือฮารอม ผู้ที่หลีกเลี่ยงมัน เพื่อปกป้องศาสนา และเกียรติของเขา คือผู้ปลอดภัย ในขณะที่ ถ้าใครเข้าไปมีส่วนกับมัน เขาผู้นั้นอาจจะทาสิ่งที่ฮารอม.... ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 64. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com หลักโภชนาการเพื่อสร้างจิตสานึกและแนวทางให้กับมุสลิมในเรื่อง ของการเลือกอาหารและความผูกพันระหว่างมุสลิมกับพระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งประทานปัจจัยยังชีพให้กับมนุษย์และความสัมพันธ์ของ การบริโภคกับสังคมดังต่อไปนี้ 3.1 อาหารหรือปัจจัยยังชีพเป็นเนาะห์มัต ที่องค์อัลลอฮฺ ทรงประทานให้ ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 65. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com 3.2 ต้องเป็นอาหารที่อนุมัติ (ฮาลาล) ในตัวอาหารเองหรือการได้มาของอาหารต้องเป็นการได้มา ที่ถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่หารอมหรือซุบฮาต (คลางแคลงไม่แน่ชัดว่าหาลาลหรือ ฮารอม) ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 66. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com 3.3 เป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ ไม่ใช่อาหารที่มีโทษและอันตรายต่อผู้บริโภคหรือเป็น สาเหตุให้เกิดโทษต่อคนรอบข้างหรือต่อสังคม ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 67. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com อิสลามให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของครอบครัวเพราะ อิสลามถือว่าครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่บรรลุถึงความต้องการ ทางร่างและจิตใจ หากครอบครัวถูกทาลายด้วยการหย่าร้าง สามีและภรรยาต้องสูญเสียคู่ชีวิต และลูก ๆ ก็ต้องขาดพ่อหรือแม่ หรือทั้งสองคน ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 68. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com ครอบครัวเป็นสถานบรมสุข ครอบครัวเป็นสถาบันที่จะพัฒนาเด็กทั้งด้าน อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย อิสลามจึงปกป้องครอบครัว ป้องกันเด็ก อีกนัยหนึ่งก็คืออิสลามปกป้องทุกๆ คน ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 69. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com การปกป้องเด็ก มีหลายวิธีการ คือการป้องกันไม่ให้มีการเกิดของเด็ก ๆ ภายนอก ครอบครัว อิสลามป้องกันการมีลูกที่นอกเหนือจากการแต่งงาน คืออิสลามป้องกันลูกนอกกฎหมาย เด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกส่งไปยังศูนย์ลูกกาพร้า ซึ่งเด็กได้รับอาหาร และเสื้อผ้า ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 70. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com ภาพ : การแต่งกายมุสลิม ที่มา : http://www.muslimthai.com ไม่มีลูกนอกกฎหมาย (ในอิสลาม) ได้กาหนดความสัมพันธ์ทางเพศภายในขอบเขตของการแต่งงานเท่านั้น อิสลามห้ามการปะปนกันระหว่างเพศสองเพศอย่างเสรี อิสลามมีคาสอน ถ้าหากคนสองคนต่างเพศอยู่ดวยกันอย่างเสรีผลก็คือการ ้ กระทาผิดประเวณีและการเกิดลูกนอกสมรส ต้องการลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้ เพราะฉะนั้นอิสลามป้องกันการมั่วสุมกันอย่างเสรีของคนสองคนต่างเพศ ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 71. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com ภาพ : การแต่งกายมุสลิม การแต่งกายที่เหมาะสม ที่มา : http://www.muslimthai.com อิสลามยังเรียกร้องให้สตรีแต่งกายสุภาพเหมาะสมด้วย ในอิสลามเสื้อผ้าของสตรีต้องปกปิดผมและร่างกายทุกส่วน ยกเว้นใบหน้ามือ และเท้า การที่สตรีในบางประเทศแต่งตัวในสภาพเปลือย (แต่งตัวโป๊) ผลที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆย่อมมีสิ่งที่ เสื่อมทรามติดตามมา ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 72. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com คาว่า“ภรรยา” และ คาว่า “แม่” อิสลาม มองสตรีในฐานะ ภรรยาและแม่ เพศหญิงมีค่าตามบทบาท ในฐานะภรรยาและในฐานะแม่ ผลของการกาหนดคาสอนเพื่อให้เข้ากับบทบาทของสตรีในฐานะ ภรรยาและบทบาทสตรีในฐานะแม่เพราะว่าครอบครัวต้องการภรรยาที่ อุทิศตนต่อสามีและแม่ที่อุทิศตนต่อลูก ๆ ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 73. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com ไม่มีการมั่วสุมกันอย่างเสรี อิสลามไม่อนุญาตสามีให้มีการมั่วสุมอย่างเสรีกับสตรี อื่น เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ของเขากับภรรยา และไม่ให้ภรรยา มั่วสุมอย่างเสรีกับชายอื่น เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ของหล่อนกับ สามี เป็นวิธีการปกป้อง การแต่งงาน การหย่าร้าง ป้องกันครอบครัว ให้พ้นจากความล้มเหลวและเพื่อปกป้องเด็ก ไม่มีพ่อ หรือไม่มีแม่ ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 74. ข้อปฏิบัติบางประการใน อัลกรุอาน www.themegallery.com การป้องกันการแต่งงาน ในบางประเทศการแต่งงาน 60 เปอร์เซ็นต์ต้องจบลง ด้วยการหย่าร้าง โครงสร้างทางสังคมที่นั่นได้ทาลายการแต่งงาน และวิธีการดาเนินชีวิตนาไปสู่ความล้มเหลวของการแต่งงานและ ความแตกแยกของครอบครัว คือผลการมั่วสุมกันอย่างเสรี ข้อมูลโดย http://www.muslimthai.com
 • 75. สรุปศาสนาอิสลาม www.themegallery.com พระเจ้า คัมภีร์และหนังสือ อัลลอฮฺ ศาสดา มุฮมมัด ั อัลกุรอาน · เตารอต · อินญีล · ซะบูร การปฏิบัติ จุดแยกอะกีดะห์ ซุนนี · ชีอะหฺ ปฎิญานตน · ละหมาด· ศีลอด · ซะกาต · ฮัจญ์ สังคมศาสนาอิสลาม บุคคลสาคัญ เมือง · ปฏิทิน · สถาปัตยกรรม มุฮมมัด · อีซา · มูซา · อิบรอฮีม · นุหฺ ั ศิลปะ · บุคคล
 • 76. ที่มา : สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร www.themegallery.com จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org http://www.i.thaimuslim.com http://www.trueplookpanya.com http://www.cthn-kk.spaces.live.com http://www.namzee.212cate.com http://www.islamhouse.com http://www.mutphysices.com http://www.thaigoodview.com คลิกเพื่อทาแบบฝึกหัด วินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสร รังสิต จ.พัทลุง