Procedura organizacji pracy przedszkola nr 240 im

W

procedura

1
PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
PRZEDSZKOLA nr 240 im. POLSKICH OLIMPIHJCZYKÓW” w WARSZAWIE
OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.
I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
I. Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy przedszkola w związku z
zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych
mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.
II. Zakres procedury
Procedurę należy stosować w przedszkolu oraz także podczas zajęć
organizowanych przez przedszkole we współpracy z innymi podmiotami, po
uprzednim otrzymaniu od nich pisemnej informacji o przestrzeganiu zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących danego podmiotu.
III. Osoby odpowiedzialne zawdrożenie procedury
Dyrektor przedszkola, kierownik gospodarczy
IV. Postanowieniaogólne
1. Do przedszkola może przychodzić tylko:
a) dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
b) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję
dróg oddechowych.
3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2 rozumie się:
 podwyższoną temperaturę ciała ( powyżej 37,5°C)
 ból głowy i mięśni,
 ból gardła,
 kaszel,
 duszności i problemy z oddychaniem,
 uczucie wyczerpania,
 wymioty,
 uporczywą biegunkę,
 utratę węchu bądź smaku,
 katar niezwiązany z alergią.
2
4. Pracownicy przedszkola są upoważnieni do dokonywania pomiarów
temperatury ciała dziecka, po otrzymaniu zgody od rodziców/opiekunów
prawnych.
5. Na terenie przedszkola ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich
obecność jest niezbędna, są oni zobowiązani do stosowania środków
ochronnych ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola jest możliwe tylko w
wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z
zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których
mowa w pkt. 3.
8. Wychowawcy oddziałów na zebraniach grupowych ustalają sposoby szybkiej
komunikacji z rodzicami/opiekunami dzieci.
9. Rodzice/opiekunowie dzieci są zobowiązani do podania na początku roku
szkolnego i przy okazji każdorazowej zmiany prawidłowych numerów
telefonów oraz adresów poczty elektronicznej.
V. Higienai dezynfekcja
1. Wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania
najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności
po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
2. Na terenie przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust inosa
podczas kaszlu i kichania,unikanie dotykania oczu, ust inosa. Rekomendowane
jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz podczas
przemieszczania poza budynkiem przedszkola.
3. Rodzice/opiekunowie przebywający na terenie budynku oraz ogrodu
przedszkolnego zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki
lub przyłbicy.
4. Przedszkole wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania
pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
5. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowe termometry, a pomiar
temperatury ciała każdego dziecka jest dokonywany w godzinach porannych i
zawsze w przypadku występowania niepokojących objawów.
6. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zaleceń
producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego
do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
7. Na terenie przedszkola przeprowadzany jest monitoring codziennych prac
porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach ,
pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów,
oparć krzeseł, sprzętu terenowego w ogrodzie, klawiatur i włączników. Karty
monitorowania, które wypełniają wyznaczeni pracownicy przedszkola
stanowią załączniki od nr 2 do nr 20 do niniejszej procedury.
3
8. Przed wejściem do budynku przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk.
Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu
9. Przed wejściem do budynku przedszkola i szatni umieszczony jest środek do
dezynfekcji rąk.
10. Przy wejściu do przedszkola znajdują się numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk,
zasady prawidłowej dezynfekcji.
12. Przedszkole zapewnia pojemnik do wrzucania zużytych jednorazowych
maseczek i rękawic , zgodnie z wytycznymi GIS.
13. W salach zajęć znajdują się przedmioty i sprzęty oraz zabawki, które można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
14. Sale zajęć oraz inne zamykane pomieszczenia przedszkola są codziennie
ozonowane.
15. Sprzęt terenowy oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są
codziennie dezynfekowane.
16. Przedszkole zapewnia pomieszczenie (IZOLATKĘ) dla dzieci, pracowników, u
których wystąpiły objawy chorobowe określone w dziale IV pkt 3.
17. Sale zajęć wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
18. W okresie pandemii nie korzysta się z oczyszczaczy powietrza.
VI. Organizacjapracy przedszkola
1. W celu ograniczenia gromadzenia się rodziców/opiekunów w holu przedszkola
oraz mieszania się dzieci z różnych grup wiekowych rano i po południu, zaleca
się przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy danego oddziału
zgodnie z organizacją opublikowaną na stronie internetowej przedszkola.
2. Rodzice/opiekunowie dzieci z wszystkich oddziałów wchodzą do przedszkola
wejściem głównym.
3. Jedno dziecko odprowadza/odbiera jeden rodzic/opiekun.
4. Rodziców/opiekunów dzieci odprowadzających/odbierających dzieci
obowiązuje w holu i w szatni zasada zachowania dystansu społecznego od
kolejnego rodzica/opiekuna i pracownika przedszkola minimum 2 m.
5. Rodzice/opiekunowie dzieci najmłodszych z oddziału I „KOTKI”, jako jedyni
mogą odprowadzać dziecko bezpośrednio do sali tego oddziału, z zakazem
wstępu do niej.
6. W przypadku trudności adaptacyjnych związanych z rozłąką, rodzice
najmłodszych dzieci mogą z nimi przebywać w holu głównym do czasu
uspokojenia się dziecka, nie dłużej jednak niż przez 1 godzinę.
7. Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów od II do V nie mogą wchodzić na
przestrzenie przedszkolne ograniczone barierkami.
8. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców/opiekunów bezpośrednio z ogrodu
lub w holu głównym po uprzednim podaniu dyżurującemu pracownikowi
imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy.
4
9. Rowery i hulajnogi można zostawiać w wyznaczonym miejscu na terenie
ogrodu przedszkolnego.
10. Wejście do budynku przedszkola od strony ogrodu zarezerwowane jest dla
pracowników przedszkola.
11. W miarę możliwości jedna grupa dzieci (poza rankiem i po południu) przebywa
w swojej wyznaczonej i stałej sali oraz korzysta z wyznaczonych pomieszczeń
sanitarnych.
12. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
13. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, w
tym rotacyjnie korzysta się z szatni przez poszczególne oddziały.
14. Unika się mieszania ze sobą dzieci młodszych i starszych na terenie ogrodu
przedszkolnego.
15. Dzieci obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek, poza
wychowankami oddziału I, którzy przechowują swoją zabawkę w wyznaczonej
imiennej szufladzie.
16. Dzieci z oddziału V korzystają z własnych przyborów do pisania, rysowania
zgromadzonych w podpisanym piórniku, przechowywanym w indywidualnych
szufladach.
17. Dopuszcza się organizowanie w przedszkolu przedstawień teatralnych,
warsztatów, zajęć sportowo-rekreacyjnych z zachowaniem zaleceń GIS i
ograniczeniem liczby dzieci biorących w nich udział.
18. Przedszkole nie organizuje wycieczek uwzględniających korzystanie z środków
komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro).
19. Dopuszczalne jest organizowanie wycieczek autokarowych dla dzieci po
upewnieniu się, że:
 autokar został zdezynfekowany,
 kierowca, osoby prowadzące z dziećmi zajęcia podczas wycieczki nie
ma objawów chorobowych,
 w miejscu docelowym nie będzie innych grup dzieci,
 dzieci/pracownicy przedszkola mają możliwość mycia/dezynfekcji rąk,
 sprzęt, z którego korzystać będą dzieci został zdezynfekowany,
 spisaniu listy kontaktów wraz z telefonami osób, które stykały się z
dziećmi podczas wycieczki.
20. Dopuszczalne jest organizowanie spacerów po terenie AWF z zachowaniem
ochrony ust i nosa przez dzieci od lat 4 i pracowników przedszkola.
21. Podczas zabaw w terenie leśnym przy ograniczonym kontakcie z osobami
postronnymi dzieci i pracownicy przedszkola nie muszą korzystać z
masek/przyłbic.
22. Dzieci powyżej 4 roku życia obowiązkowo przynoszą do przedszkola maseczki
wielokrotnego użytku, które przechowują w podpisanej i zamkniętej torebce
strunowej w imiennej szafce w szatni. Maseczki te są oddawane rodzicom do
prania/wymiany w każdy piątek.
23. Dzieci z oddziału I mają zorganizowany odpoczynek na leżakach. W miarę
możliwości leżaki są oddalone od siebie lub przegrodzone przegrodami. Pościel
5
na leżaki zapewniają rodzice. Pościeloddawana jestrodzicom do prania co dwa
tygodnie.
24. Walne zebranie rodziców organizowane jest online.
25. Grupowe zebrania rodziców oraz zebrania Rady Rodziców mogą być
organizowane w przedszkolu z zachowaniem reżimu sanitarnego lub online.
VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków
1. Pracownikom kuchni zapewnia się środki ochrony osobistej, płyny
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
2. Pracownicy kuchni są zobowiązani do utrzymanie wysokiej higieny, mycia i
dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Posiłki przygotowane w kuchni są odbierane przez woźne bez wchodzenia do
pomieszczeń kuchennych tuż przed podaniem jedzenia dzieciom.
4. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie jedzenia na wózkach podawczych w
korytarzach.
5. Po każdym posiłku zaleca się czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł w
każdej grupie.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
7. Ze stołów należy usunąć zbędne dodatki takie jak np. wazoniki, pudełka na
serwetki, podkładki.
8. Dzieci nie mogą same nakładać sobie porcji jedzenia. Robią to wyznaczeni
pracownicy pozostawiając dzieciom decyzję dotyczącą wielkościporcji i wyboru
dodatkowych składników, jeśli są dostępne.
9. Zawiesza się dyżury dzieci przy posiłkach (rozdawanie talerzy, kubków,
sztućców, podkładek).
10. Podczas pobytu w przedszkolu i zabaw oraz zajęć organizowanych poza
budynkiem dziecimają zapewniony dostęp do wody. Każde dziecko przynosi do
przedszkola podpisany bidon. Bidony są codziennie płukane i uzupełniane
wodą przez wyznaczonych pracowników przedszkola. Dzieci mogą korzystać
wyłącznie ze swoich bidonów.
VIII. Postępowanie w przypadkupodejrzeniazakażeniaudziecka
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m
odległości.
2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez
dyrektora. Pracownik ten stosuje środki ochrony osobistej( ochrona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe, fartuch foliowy jednorazowy).
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej –
należy niezwłocznie powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia
6
konieczności odebrania dziecka i przypomnieć o obowiązku skorzystania z
teleporady medycznej,
 jeżeli podczas pobytu w przedszkolu u dziecka występują objawy
chorobowe, a temperatura ciała dziecka nie jest podwyższona, należy
niezwłocznie powiadomić rodziców dziecka i ustalić ewentualną konieczność
sposobu odebrania z przedszkola.
4. Rodzic jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka z przedszkola w
przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
5. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma
obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
6. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia
dziecka.
7. Rodzice dzieci z oddziału dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie
telefonicznie lub drogą mailową informowani są o zaistniałej sytuacji.
8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie
poddać gruntownemu sprzątaniu.
9. Dyrektor przedszkola informuje Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
10.Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
11.Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić
notatkę lub protokół.
IX. Postępowanie w przypadkupodejrzeniazakażeniaupracownika
przedszkola.
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu:
gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle
głowy, bóle mięśni , temperatura ciała powyżej 38° C niezwłocznie informuje o
tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:
a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia
(unikając kontaktu z innymi osobami),
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i
zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik
niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie
poddać gruntownemu sprzątaniu.
3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie
uzasadnionej potrzeby.
7
4. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w pkt. 1 nie mogą
przychodzić do pracy.
5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego iorgan
prowadzący o zaistniałej sytuacji.
6. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić
notatkę lub protokół.
X. Postępowanie w przypadkukontaktu z osobą podejrzanąo
zakażenie
1.Definicja KONTAKTU obejmuje:
a) każdego pracownika przedszkola/rodzica/opiekuna dziecka pozostającego w
bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż
2 metry przez ponad 15 minut,
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba
chora.
2 .Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i
prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome
zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia
codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka,
kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie,
telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-
zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszytryb postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania
szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani
zostaną kwalifikacjiw zależnościod rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we
współpracy ze służbami sanitarnymi.
XI. PotwierdzeniezakażeniaSARS-CoV-2 naterenieprzedszkola
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o
zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu
8
pozytywnej opinii Sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu
przedszkola/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/wychowanka
informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola
zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury
biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Dyrektor ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części
pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona i
przekazują ją do Sanepidu.
5. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub zapomocą innych środków łącznościnależy sporządzić notatkę
lub protokół.
6. Opodjętej decyzji dotyczącej zamknięcia przedszkola/zmianie modelu kształcenia
lub zastosowaniu innych środków prewencyjnych dyrektor niezwłocznie
zawiadamia rodziców drogą mailową za potwierdzeniem odbioru wiadomości, a
przy braku takiego potwierdzenia – drogą telefoniczną.
7. Rodzice zobowiązani są do podporządkowania się decyzji dyrektora ustalonej
wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
XII. Postanowieniakońcowe
1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części
IV pkt.3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego21,
01-864 Warszawa
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J.
Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:
 infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,
 numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,
 kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900
 adres email: koronawirus@pssewawa.pl
3. Zastrzegasięzmianę procedury w przypadku objęciaterenu, na którym znajduje
się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez
Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
9
4. Przed rozpoczęciem pobytu w przedszkolu przez dziecko w roku szkolnym
2020/2021 rodzice/opiekunowie prawni pisemnie deklarują zapoznanie się z
niniejszą procedurą oraz składają pisemne oświadczenie stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszej procedury.
Dyrektor Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”
Ewa Skwarka
10
Załącznik nr 1 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
Oświadczenia Rodziców/Opiekunów Prawnych
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Procedury organizacji pracy Przedszkola
nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i
postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie
zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do jej przestrzegania w zakresie
dotyczącym postępowania rodziców.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka
termometrem bezdotykowym przez pracowników przedszkola.
3. Zobowiązujęsię do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym
otoczeniu, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci i personelu przedszkola.
Administratorem zebranych danych jest Przedszkole nr 240 im. Polskich
Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34. Kontakt do inspektora ochrony danych:
iodo@dbfobielany.waw.pl
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej
wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych
interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku
szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania.
Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą
udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie
zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i
organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi
bezpieczne warunki pracy przedszkola.
Data …………………………… Podpis matki/opiekunki prawnej……………………………….
Podpis ojca/opiekuna prawnego……………………………..
Załącznik nr 1 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
Oświadczenia Rodziców/Opiekunów Prawnych
11
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Procedury organizacji pracy Przedszkola
nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i
postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie
zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do jej przestrzegania w zakresie
dotyczącym postępowania rodziców.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka
termometrem bezdotykowym przez pracowników przedszkola.
6. Zobowiązujęsię do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym
otoczeniu, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci i personelu przedszkola.
Administratorem zebranych danych jest Przedszkole nr 240 im. Polskich
Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34. Kontakt do inspektora ochrony danych:
iodo@dbfobielany.waw.pl
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej
wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych
interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku
szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania.
Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą
udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie
zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i
organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi
bezpieczne warunki pracy przedszkola.
Data …………………………… Podpis matki/opiekunki prawnej……………………………….
Podpis ojca/opiekuna prawnego……………………………..
Załącznik nr 2 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA
ODDZIAŁ ……………. DATA …………………………2020 r.
Lp. Nazwisko i imię dziecka Godzina °C Dodatkowe pomiary w przypadku
wystąpienia objawów chorobowych
Godzina °C Godzina °C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Podpis osoby wykonującej pomiary……………………………………………………………………………………
Załącznik nr 3 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SALI ODDZIAŁU ……………. DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY
STOŁÓW
OPARCIA
KRZESEŁ
BIURKO
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
13
KLAMKI
ZABAWKI
TELEFON
KLAWIATURA
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SALI ODDZIAŁU ……………. DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY
STOŁÓW
OPARCIA
KRZESEŁ
BIURKO
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
ZABAWKI
TELEFON
KLAWIATURA
Załącznik nr 4 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU LOGOPEDY DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY
STOŁÓW ,
PARAPETÓW
OPARCIA
KRZESEŁ
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
14
KLAMKI
POMOCE
DYDAKTYCZNE
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU LOGOPEDY DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY
STOŁÓW ,
PARAPETÓW
OPARCIA
KRZESEŁ
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
POMOCE
DYDAKTYCZNE
Załącznik nr 5 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI GABINETU DYREKTORA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY BIURKA I
PARAPETÓW
KRZESEŁO/FOTELE
KSEROKOPIARKA
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
15
KLAMKI
TELEFON
KLAWIATURA
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI GABINETU DYREKTORA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY BIURKA I
PARAPETÓW
KRZESEŁO/FOTELE
KSEROKOPIARKA
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
TELEFON
KLAWIATURA
Załącznik nr 6 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI IZOLATKI DNIA.……………………………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
PARAPETY
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
KRZESŁA
16
LEŻAKI
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI IZOLATKI DNIA.…………………………………..…2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
PARAPETY
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
KRZESŁA
LEŻAKI
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI IZOLATKI DNIA.………………………………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
PARAPETY
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
KRZESŁA
LEŻAKI
Załącznik nr 7 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI TOALETY ODDZIAŁU ……………DNIA.……………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
KRANY
DESKI SEDESOWE
17
DRZWI/ZASŁONKI
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI TOALETY ODDZIAŁU ……………DNIA.……………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
KRANY
DESKI SEDESOWE
DRZWI/ZASŁONKI
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI TOALETY ODDZIAŁU ……………DNIA.……………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
KRANY
DESKI SEDESOWE
DRZWI/ZASŁONKI
Załącznik nr 8 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH
DNIA.……………………..…2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY
POWIERZCHNI
ROBOCZYCH
WYŁĄCZNIKI
18
KLAMKI
KRANY
TOALETA
URZĄDZENIA
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH
DNIA.……………………..…2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY
POWIERZCHNI
ROBOCZYCH
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
KRANY
TOALETA
URZĄDZENIA
Załącznik nr 9 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI ZMYWALNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY
POWIERZCHNI
ROBOCZYCH
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
19
PAPRAPETY
SZAFKI
KRANY
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI ZMYWALNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY
POWIERZCHNI
ROBOCZYCH
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
PAPRAPETY
SZAFKI
KRANY
Załącznik nr 10 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SZATNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
PORĘCZE
SCHODÓW
20
PODŁOGA
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SZATNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
PORĘCZE
SCHODÓW
PODŁOGA
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SZATNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
PORĘCZE
SCHODÓW
PODŁOGA
Załącznik nr 11 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI HOLU GŁÓWNEGO DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
WYŁĄCZNIKI
KRZESŁA
21
PODŁOGA
SZAFKI
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI HOLU GŁÓWNEGO DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
WYŁĄCZNIKI
KRZESŁA
PODŁOGA
SZAFKI
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI HOLU GŁÓWNEGO DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
WYŁĄCZNIKI
KRZESŁA
PODŁOGA
SZAFKI
Załącznik nr 12 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI KORYTARZA nr …… DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BRAMKI
WYŁĄCZNIKI
MEBLE
22
PODŁOGA
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI KORYTARZA nr …… DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BRAMKI
WYŁĄCZNIKI
MEBLE
PODŁOGA
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI KORYTARZA nr …… DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BRAMKI
WYŁĄCZNIKI
MEBLE
PODŁOGA
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI KORYTARZA nr …… DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BRAMKI
WYŁĄCZNIKI
MEBLE
PODŁOGA
Załącznik nr 13 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PRZEDSIONKA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
KLAMKI
WYŁĄCZNIKI
23
MEBLE
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PRZEDSIONKA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
KLAMKI
WYŁĄCZNIKI
MEBLE
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PRZEDSIONKA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
KLAMKI
WYŁĄCZNIKI
MEBLE
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PRZEDSIONKA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
KLAMKI
WYŁĄCZNIKI
MEBLE
Załącznik nr 14 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU SOCJALNEGO DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
KLAMKI
24
WYŁĄCZNIKI
TELEFON
URZĄDZENIA
MEBLE
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU SOCJALNEGO DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
KLAMKI
WYŁĄCZNIKI
TELEFON
URZĄDZENIA
MEBLE
Załącznik nr 15 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI OGRODU DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
FURTKA
WYŁĄCZNIKI
SPRZĘT TEREN I
25
SPRZĘT TEREN II
SPRZĘT TEREN III
BRAMKI
DOMEK
OGRODOWY
KRANY
SPRZĘT
OGRODNICZY
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI OGRODU DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
FURTKA
WYŁĄCZNIKI
SPRZĘT TEREN I
SPRZĘT TEREN II
SPRZĘT TEREN III
BRAMKI
DOMEK
OGRODOWY
KRANY
SPRZĘT
OGRODNICZY
Załącznik nr 16 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
WYŁĄCZNIKI
26
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
WYŁĄCZNIKI
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
WYŁĄCZNIKI
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
WYŁĄCZNIKI
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
DRZWI
WYŁĄCZNIKI
Załącznik nr 17 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA OZONOWANIA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis
SALA ODDZIAŁU I
SALAODDZIAŁU II
27
SALA ODDZIAŁU III
SALA ODDZIAŁU IV
SALA ODDZIAŁU V
ŁAZIENKA III
TOALETA PERSONELU
IZOLATKA
KARTA MONITOROWANIA OZONOWANIA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis
SALA ODDZIAŁU I
SALAODDZIAŁU II
SALA ODDZIAŁU III
SALA ODDZIAŁU IV
SALA ODDZIAŁU V
ŁAZIENKA III
TOALETA PERSONELU
IZOLATKA
Załącznik nr 18 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU KIEROWNIKA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY BIURKA I
PARAPETÓW
KRZESEŁA
KSEROKOPIARKA
28
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
TELEFON
KLAWIATURA
KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU KIEROWNIKA DNIA.…………………2020 r.
Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis
BLATY BIURKA I
PARAPETÓW
KRZESEŁA
KSEROKOPIARKA
SZAFKI
WYŁĄCZNIKI
KLAMKI
TELEFON
KLAWIATURA
Załącznik nr 19 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA KONTAKTÓW – ODDZIAŁ ……..
Data Nazwisko i imię
osoby
Dane kontaktowe w
przypadku osób
niebędących pracownikami
Uwagi
29
Załącznik nr 20 do Procedury organizacji pracy
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
w czasie zagrożenia epidemicznego
KARTA MONITOROWANIA KONTAKTÓW – OSOBY Z ZEWNĄTRZ
Data Nazwisko i imię
osoby
Dane kontaktowe Uwagi
30

Recommandé

Wytyczne uczniowie par
Wytyczne uczniowieWytyczne uczniowie
Wytyczne uczniowieGrupa PTWP S.A.
14.8K vues7 diapositives
Smakosz3 par
Smakosz3Smakosz3
Smakosz3Anna Cybulska
398 vues25 diapositives
Smakosz (open off) par
Smakosz (open off)Smakosz (open off)
Smakosz (open off)gosiaki
635 vues25 diapositives
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci par
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieciProcedura przyprowadzania i odbierania dzieci
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieciwiosenka
109 vues4 diapositives
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci par
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieciProcedura przyprowadzania i odbierania dzieci
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieciwiosenka
897 vues4 diapositives
Raport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015j par
Raport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015jRaport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015j
Raport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015jwiosenka
488 vues7 diapositives

Contenu connexe

Plus de wiosenka

Ósemkowy przewodnik ok.pptx par
Ósemkowy przewodnik ok.pptxÓsemkowy przewodnik ok.pptx
Ósemkowy przewodnik ok.pptxwiosenka
16 vues21 diapositives
Adaptacja 2021 par
Adaptacja 2021Adaptacja 2021
Adaptacja 2021wiosenka
484 vues10 diapositives
Zielone przedszkole oferta par
Zielone przedszkole ofertaZielone przedszkole oferta
Zielone przedszkole ofertawiosenka
125 vues11 diapositives
Co widzisz.? par
Co widzisz.?Co widzisz.?
Co widzisz.?wiosenka
134 vues14 diapositives
Poland par
PolandPoland
Polandwiosenka
69 vues10 diapositives
Raport z ewaluacji. 2019.2020docx par
Raport z ewaluacji. 2019.2020docxRaport z ewaluacji. 2019.2020docx
Raport z ewaluacji. 2019.2020docxwiosenka
2.1K vues10 diapositives

Plus de wiosenka(20)

Ósemkowy przewodnik ok.pptx par wiosenka
Ósemkowy przewodnik ok.pptxÓsemkowy przewodnik ok.pptx
Ósemkowy przewodnik ok.pptx
wiosenka16 vues
Adaptacja 2021 par wiosenka
Adaptacja 2021Adaptacja 2021
Adaptacja 2021
wiosenka484 vues
Zielone przedszkole oferta par wiosenka
Zielone przedszkole ofertaZielone przedszkole oferta
Zielone przedszkole oferta
wiosenka125 vues
Co widzisz.? par wiosenka
Co widzisz.?Co widzisz.?
Co widzisz.?
wiosenka134 vues
Raport z ewaluacji. 2019.2020docx par wiosenka
Raport z ewaluacji. 2019.2020docxRaport z ewaluacji. 2019.2020docx
Raport z ewaluacji. 2019.2020docx
wiosenka2.1K vues
Statut p 240 28.08.2020 r. par wiosenka
Statut p 240 28.08.2020 r.Statut p 240 28.08.2020 r.
Statut p 240 28.08.2020 r.
wiosenka8.5K vues
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021 par wiosenka
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
wiosenka2.1K vues
Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020 par wiosenka
Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020
Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020
wiosenka673 vues
Organizacja pracy w roku szkolnym 2020.2021 par wiosenka
Organizacja pracy w roku szkolnym 2020.2021Organizacja pracy w roku szkolnym 2020.2021
Organizacja pracy w roku szkolnym 2020.2021
wiosenka7.8K vues
Wiosna par wiosenka
WiosnaWiosna
Wiosna
wiosenka1.9K vues
Ankiety po angielsku par wiosenka
Ankiety po angielskuAnkiety po angielsku
Ankiety po angielsku
wiosenka67 vues
Prezentacja par wiosenka
Prezentacja Prezentacja
Prezentacja
wiosenka198 vues
Ankiety po polsku par wiosenka
Ankiety po polskuAnkiety po polsku
Ankiety po polsku
wiosenka254 vues
Ankieta rodzice par wiosenka
Ankieta rodziceAnkieta rodzice
Ankieta rodzice
wiosenka37 vues

Procedura organizacji pracy przedszkola nr 240 im

 • 1. 1 PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA nr 240 im. POLSKICH OLIMPIHJCZYKÓW” w WARSZAWIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I. Cel Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. II. Zakres procedury Procedurę należy stosować w przedszkolu oraz także podczas zajęć organizowanych przez przedszkole we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim otrzymaniu od nich pisemnej informacji o przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących danego podmiotu. III. Osoby odpowiedzialne zawdrożenie procedury Dyrektor przedszkola, kierownik gospodarczy IV. Postanowieniaogólne 1. Do przedszkola może przychodzić tylko: a) dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, b) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 2. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2 rozumie się:  podwyższoną temperaturę ciała ( powyżej 37,5°C)  ból głowy i mięśni,  ból gardła,  kaszel,  duszności i problemy z oddychaniem,  uczucie wyczerpania,  wymioty,  uporczywą biegunkę,  utratę węchu bądź smaku,  katar niezwiązany z alergią.
 • 2. 2 4. Pracownicy przedszkola są upoważnieni do dokonywania pomiarów temperatury ciała dziecka, po otrzymaniu zgody od rodziców/opiekunów prawnych. 5. Na terenie przedszkola ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, są oni zobowiązani do stosowania środków ochronnych ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola jest możliwe tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach. 7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3. 8. Wychowawcy oddziałów na zebraniach grupowych ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dzieci. 9. Rodzice/opiekunowie dzieci są zobowiązani do podania na początku roku szkolnego i przy okazji każdorazowej zmiany prawidłowych numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej. V. Higienai dezynfekcja 1. Wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 2. Na terenie przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust inosa podczas kaszlu i kichania,unikanie dotykania oczu, ust inosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz podczas przemieszczania poza budynkiem przedszkola. 3. Rodzice/opiekunowie przebywający na terenie budynku oraz ogrodu przedszkolnego zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy. 4. Przedszkole wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 5. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowe termometry, a pomiar temperatury ciała każdego dziecka jest dokonywany w godzinach porannych i zawsze w przypadku występowania niepokojących objawów. 6. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń. 7. Na terenie przedszkola przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach , pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów, oparć krzeseł, sprzętu terenowego w ogrodzie, klawiatur i włączników. Karty monitorowania, które wypełniają wyznaczeni pracownicy przedszkola stanowią załączniki od nr 2 do nr 20 do niniejszej procedury.
 • 3. 3 8. Przed wejściem do budynku przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu 9. Przed wejściem do budynku przedszkola i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. 10. Przy wejściu do przedszkola znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk, zasady prawidłowej dezynfekcji. 12. Przedszkole zapewnia pojemnik do wrzucania zużytych jednorazowych maseczek i rękawic , zgodnie z wytycznymi GIS. 13. W salach zajęć znajdują się przedmioty i sprzęty oraz zabawki, które można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 14. Sale zajęć oraz inne zamykane pomieszczenia przedszkola są codziennie ozonowane. 15. Sprzęt terenowy oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są codziennie dezynfekowane. 16. Przedszkole zapewnia pomieszczenie (IZOLATKĘ) dla dzieci, pracowników, u których wystąpiły objawy chorobowe określone w dziale IV pkt 3. 17. Sale zajęć wietrzone są co najmniej raz na godzinę. 18. W okresie pandemii nie korzysta się z oczyszczaczy powietrza. VI. Organizacjapracy przedszkola 1. W celu ograniczenia gromadzenia się rodziców/opiekunów w holu przedszkola oraz mieszania się dzieci z różnych grup wiekowych rano i po południu, zaleca się przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy danego oddziału zgodnie z organizacją opublikowaną na stronie internetowej przedszkola. 2. Rodzice/opiekunowie dzieci z wszystkich oddziałów wchodzą do przedszkola wejściem głównym. 3. Jedno dziecko odprowadza/odbiera jeden rodzic/opiekun. 4. Rodziców/opiekunów dzieci odprowadzających/odbierających dzieci obowiązuje w holu i w szatni zasada zachowania dystansu społecznego od kolejnego rodzica/opiekuna i pracownika przedszkola minimum 2 m. 5. Rodzice/opiekunowie dzieci najmłodszych z oddziału I „KOTKI”, jako jedyni mogą odprowadzać dziecko bezpośrednio do sali tego oddziału, z zakazem wstępu do niej. 6. W przypadku trudności adaptacyjnych związanych z rozłąką, rodzice najmłodszych dzieci mogą z nimi przebywać w holu głównym do czasu uspokojenia się dziecka, nie dłużej jednak niż przez 1 godzinę. 7. Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów od II do V nie mogą wchodzić na przestrzenie przedszkolne ograniczone barierkami. 8. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców/opiekunów bezpośrednio z ogrodu lub w holu głównym po uprzednim podaniu dyżurującemu pracownikowi imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy.
 • 4. 4 9. Rowery i hulajnogi można zostawiać w wyznaczonym miejscu na terenie ogrodu przedszkolnego. 10. Wejście do budynku przedszkola od strony ogrodu zarezerwowane jest dla pracowników przedszkola. 11. W miarę możliwości jedna grupa dzieci (poza rankiem i po południu) przebywa w swojej wyznaczonej i stałej sali oraz korzysta z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych. 12. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 13. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, w tym rotacyjnie korzysta się z szatni przez poszczególne oddziały. 14. Unika się mieszania ze sobą dzieci młodszych i starszych na terenie ogrodu przedszkolnego. 15. Dzieci obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek, poza wychowankami oddziału I, którzy przechowują swoją zabawkę w wyznaczonej imiennej szufladzie. 16. Dzieci z oddziału V korzystają z własnych przyborów do pisania, rysowania zgromadzonych w podpisanym piórniku, przechowywanym w indywidualnych szufladach. 17. Dopuszcza się organizowanie w przedszkolu przedstawień teatralnych, warsztatów, zajęć sportowo-rekreacyjnych z zachowaniem zaleceń GIS i ograniczeniem liczby dzieci biorących w nich udział. 18. Przedszkole nie organizuje wycieczek uwzględniających korzystanie z środków komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro). 19. Dopuszczalne jest organizowanie wycieczek autokarowych dla dzieci po upewnieniu się, że:  autokar został zdezynfekowany,  kierowca, osoby prowadzące z dziećmi zajęcia podczas wycieczki nie ma objawów chorobowych,  w miejscu docelowym nie będzie innych grup dzieci,  dzieci/pracownicy przedszkola mają możliwość mycia/dezynfekcji rąk,  sprzęt, z którego korzystać będą dzieci został zdezynfekowany,  spisaniu listy kontaktów wraz z telefonami osób, które stykały się z dziećmi podczas wycieczki. 20. Dopuszczalne jest organizowanie spacerów po terenie AWF z zachowaniem ochrony ust i nosa przez dzieci od lat 4 i pracowników przedszkola. 21. Podczas zabaw w terenie leśnym przy ograniczonym kontakcie z osobami postronnymi dzieci i pracownicy przedszkola nie muszą korzystać z masek/przyłbic. 22. Dzieci powyżej 4 roku życia obowiązkowo przynoszą do przedszkola maseczki wielokrotnego użytku, które przechowują w podpisanej i zamkniętej torebce strunowej w imiennej szafce w szatni. Maseczki te są oddawane rodzicom do prania/wymiany w każdy piątek. 23. Dzieci z oddziału I mają zorganizowany odpoczynek na leżakach. W miarę możliwości leżaki są oddalone od siebie lub przegrodzone przegrodami. Pościel
 • 5. 5 na leżaki zapewniają rodzice. Pościeloddawana jestrodzicom do prania co dwa tygodnie. 24. Walne zebranie rodziców organizowane jest online. 25. Grupowe zebrania rodziców oraz zebrania Rady Rodziców mogą być organizowane w przedszkolu z zachowaniem reżimu sanitarnego lub online. VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków 1. Pracownikom kuchni zapewnia się środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 2. Pracownicy kuchni są zobowiązani do utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 3. Posiłki przygotowane w kuchni są odbierane przez woźne bez wchodzenia do pomieszczeń kuchennych tuż przed podaniem jedzenia dzieciom. 4. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie jedzenia na wózkach podawczych w korytarzach. 5. Po każdym posiłku zaleca się czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł w każdej grupie. 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 7. Ze stołów należy usunąć zbędne dodatki takie jak np. wazoniki, pudełka na serwetki, podkładki. 8. Dzieci nie mogą same nakładać sobie porcji jedzenia. Robią to wyznaczeni pracownicy pozostawiając dzieciom decyzję dotyczącą wielkościporcji i wyboru dodatkowych składników, jeśli są dostępne. 9. Zawiesza się dyżury dzieci przy posiłkach (rozdawanie talerzy, kubków, sztućców, podkładek). 10. Podczas pobytu w przedszkolu i zabaw oraz zajęć organizowanych poza budynkiem dziecimają zapewniony dostęp do wody. Każde dziecko przynosi do przedszkola podpisany bidon. Bidony są codziennie płukane i uzupełniane wodą przez wyznaczonych pracowników przedszkola. Dzieci mogą korzystać wyłącznie ze swoich bidonów. VIII. Postępowanie w przypadkupodejrzeniazakażeniaudziecka 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik ten stosuje środki ochrony osobistej( ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, fartuch foliowy jednorazowy). 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:  jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej – należy niezwłocznie powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia
 • 6. 6 konieczności odebrania dziecka i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,  jeżeli podczas pobytu w przedszkolu u dziecka występują objawy chorobowe, a temperatura ciała dziecka nie jest podwyższona, należy niezwłocznie powiadomić rodziców dziecka i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania z przedszkola. 4. Rodzic jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych. 5. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza. 6. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia dziecka. 7. Rodzice dzieci z oddziału dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie lub drogą mailową informowani są o zaistniałej sytuacji. 8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu. 9. Dyrektor przedszkola informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji. 10.Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 11.Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. IX. Postępowanie w przypadkupodejrzeniazakażeniaupracownika przedszkola. 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni , temperatura ciała powyżej 38° C niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania: a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami), b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu. 3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 • 7. 7 4. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w pkt. 1 nie mogą przychodzić do pracy. 5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego iorgan prowadzący o zaistniałej sytuacji. 6. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 7. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. X. Postępowanie w przypadkukontaktu z osobą podejrzanąo zakażenie 1.Definicja KONTAKTU obejmuje: a) każdego pracownika przedszkola/rodzica/opiekuna dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 2 .Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszytryb postępowania medycznego. 3. Pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacjiw zależnościod rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi. XI. PotwierdzeniezakażeniaSARS-CoV-2 naterenieprzedszkola 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu
 • 8. 8 pozytywnej opinii Sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu przedszkola/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych. 2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/wychowanka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty. 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 4. Dyrektor ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona i przekazują ją do Sanepidu. 5. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub zapomocą innych środków łącznościnależy sporządzić notatkę lub protokół. 6. Opodjętej decyzji dotyczącej zamknięcia przedszkola/zmianie modelu kształcenia lub zastosowaniu innych środków prewencyjnych dyrektor niezwłocznie zawiadamia rodziców drogą mailową za potwierdzeniem odbioru wiadomości, a przy braku takiego potwierdzenia – drogą telefoniczną. 7. Rodzice zobowiązani są do podporządkowania się decyzji dyrektora ustalonej wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. XII. Postanowieniakońcowe 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego21, 01-864 Warszawa 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:  infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,  numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,  kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900  adres email: koronawirus@pssewawa.pl 3. Zastrzegasięzmianę procedury w przypadku objęciaterenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • 9. 9 4. Przed rozpoczęciem pobytu w przedszkolu przez dziecko w roku szkolnym 2020/2021 rodzice/opiekunowie prawni pisemnie deklarują zapoznanie się z niniejszą procedurą oraz składają pisemne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Dyrektor Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” Ewa Skwarka
 • 10. 10 Załącznik nr 1 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego Oświadczenia Rodziców/Opiekunów Prawnych 1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do jej przestrzegania w zakresie dotyczącym postępowania rodziców. 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym przez pracowników przedszkola. 3. Zobowiązujęsię do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci i personelu przedszkola. Administratorem zebranych danych jest Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34. Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@dbfobielany.waw.pl Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola. Data …………………………… Podpis matki/opiekunki prawnej………………………………. Podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………….. Załącznik nr 1 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego Oświadczenia Rodziców/Opiekunów Prawnych
 • 11. 11 4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do jej przestrzegania w zakresie dotyczącym postępowania rodziców. 5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym przez pracowników przedszkola. 6. Zobowiązujęsię do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci i personelu przedszkola. Administratorem zebranych danych jest Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34. Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@dbfobielany.waw.pl Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola. Data …………………………… Podpis matki/opiekunki prawnej………………………………. Podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………….. Załącznik nr 2 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA ODDZIAŁ ……………. DATA …………………………2020 r. Lp. Nazwisko i imię dziecka Godzina °C Dodatkowe pomiary w przypadku wystąpienia objawów chorobowych Godzina °C Godzina °C 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • 12. 12 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Podpis osoby wykonującej pomiary…………………………………………………………………………………… Załącznik nr 3 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SALI ODDZIAŁU ……………. DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY STOŁÓW OPARCIA KRZESEŁ BIURKO SZAFKI WYŁĄCZNIKI
 • 13. 13 KLAMKI ZABAWKI TELEFON KLAWIATURA KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SALI ODDZIAŁU ……………. DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY STOŁÓW OPARCIA KRZESEŁ BIURKO SZAFKI WYŁĄCZNIKI KLAMKI ZABAWKI TELEFON KLAWIATURA Załącznik nr 4 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU LOGOPEDY DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY STOŁÓW , PARAPETÓW OPARCIA KRZESEŁ SZAFKI WYŁĄCZNIKI
 • 14. 14 KLAMKI POMOCE DYDAKTYCZNE KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU LOGOPEDY DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY STOŁÓW , PARAPETÓW OPARCIA KRZESEŁ SZAFKI WYŁĄCZNIKI KLAMKI POMOCE DYDAKTYCZNE Załącznik nr 5 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI GABINETU DYREKTORA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY BIURKA I PARAPETÓW KRZESEŁO/FOTELE KSEROKOPIARKA SZAFKI WYŁĄCZNIKI
 • 15. 15 KLAMKI TELEFON KLAWIATURA KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI GABINETU DYREKTORA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY BIURKA I PARAPETÓW KRZESEŁO/FOTELE KSEROKOPIARKA SZAFKI WYŁĄCZNIKI KLAMKI TELEFON KLAWIATURA Załącznik nr 6 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI IZOLATKI DNIA.……………………………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis PARAPETY WYŁĄCZNIKI KLAMKI KRZESŁA
 • 16. 16 LEŻAKI KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI IZOLATKI DNIA.…………………………………..…2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis PARAPETY WYŁĄCZNIKI KLAMKI KRZESŁA LEŻAKI KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI IZOLATKI DNIA.………………………………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis PARAPETY WYŁĄCZNIKI KLAMKI KRZESŁA LEŻAKI Załącznik nr 7 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI TOALETY ODDZIAŁU ……………DNIA.……………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis WYŁĄCZNIKI KLAMKI KRANY DESKI SEDESOWE
 • 17. 17 DRZWI/ZASŁONKI KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI TOALETY ODDZIAŁU ……………DNIA.……………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis WYŁĄCZNIKI KLAMKI KRANY DESKI SEDESOWE DRZWI/ZASŁONKI KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI TOALETY ODDZIAŁU ……………DNIA.……………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis WYŁĄCZNIKI KLAMKI KRANY DESKI SEDESOWE DRZWI/ZASŁONKI Załącznik nr 8 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH DNIA.……………………..…2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY POWIERZCHNI ROBOCZYCH WYŁĄCZNIKI
 • 18. 18 KLAMKI KRANY TOALETA URZĄDZENIA KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH DNIA.……………………..…2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY POWIERZCHNI ROBOCZYCH WYŁĄCZNIKI KLAMKI KRANY TOALETA URZĄDZENIA Załącznik nr 9 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI ZMYWALNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY POWIERZCHNI ROBOCZYCH WYŁĄCZNIKI KLAMKI
 • 19. 19 PAPRAPETY SZAFKI KRANY KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI ZMYWALNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY POWIERZCHNI ROBOCZYCH WYŁĄCZNIKI KLAMKI PAPRAPETY SZAFKI KRANY Załącznik nr 10 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SZATNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis SZAFKI WYŁĄCZNIKI PORĘCZE SCHODÓW
 • 20. 20 PODŁOGA KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SZATNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis SZAFKI WYŁĄCZNIKI PORĘCZE SCHODÓW PODŁOGA KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI SZATNI nr ……………..DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis SZAFKI WYŁĄCZNIKI PORĘCZE SCHODÓW PODŁOGA Załącznik nr 11 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI HOLU GŁÓWNEGO DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI WYŁĄCZNIKI KRZESŁA
 • 21. 21 PODŁOGA SZAFKI KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI HOLU GŁÓWNEGO DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI WYŁĄCZNIKI KRZESŁA PODŁOGA SZAFKI KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI HOLU GŁÓWNEGO DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI WYŁĄCZNIKI KRZESŁA PODŁOGA SZAFKI Załącznik nr 12 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI KORYTARZA nr …… DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BRAMKI WYŁĄCZNIKI MEBLE
 • 22. 22 PODŁOGA KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI KORYTARZA nr …… DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BRAMKI WYŁĄCZNIKI MEBLE PODŁOGA KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI KORYTARZA nr …… DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BRAMKI WYŁĄCZNIKI MEBLE PODŁOGA KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI KORYTARZA nr …… DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BRAMKI WYŁĄCZNIKI MEBLE PODŁOGA Załącznik nr 13 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PRZEDSIONKA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI KLAMKI WYŁĄCZNIKI
 • 23. 23 MEBLE KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PRZEDSIONKA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI KLAMKI WYŁĄCZNIKI MEBLE KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PRZEDSIONKA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI KLAMKI WYŁĄCZNIKI MEBLE KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PRZEDSIONKA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI KLAMKI WYŁĄCZNIKI MEBLE Załącznik nr 14 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU SOCJALNEGO DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI KLAMKI
 • 24. 24 WYŁĄCZNIKI TELEFON URZĄDZENIA MEBLE KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU SOCJALNEGO DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI KLAMKI WYŁĄCZNIKI TELEFON URZĄDZENIA MEBLE Załącznik nr 15 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI OGRODU DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis FURTKA WYŁĄCZNIKI SPRZĘT TEREN I
 • 25. 25 SPRZĘT TEREN II SPRZĘT TEREN III BRAMKI DOMEK OGRODOWY KRANY SPRZĘT OGRODNICZY KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI OGRODU DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis FURTKA WYŁĄCZNIKI SPRZĘT TEREN I SPRZĘT TEREN II SPRZĘT TEREN III BRAMKI DOMEK OGRODOWY KRANY SPRZĘT OGRODNICZY Załącznik nr 16 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI WYŁĄCZNIKI
 • 26. 26 KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI WYŁĄCZNIKI KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI WYŁĄCZNIKI KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI WYŁĄCZNIKI KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI PIWNICY DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis DRZWI WYŁĄCZNIKI Załącznik nr 17 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA OZONOWANIA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis SALA ODDZIAŁU I SALAODDZIAŁU II
 • 27. 27 SALA ODDZIAŁU III SALA ODDZIAŁU IV SALA ODDZIAŁU V ŁAZIENKA III TOALETA PERSONELU IZOLATKA KARTA MONITOROWANIA OZONOWANIA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis SALA ODDZIAŁU I SALAODDZIAŁU II SALA ODDZIAŁU III SALA ODDZIAŁU IV SALA ODDZIAŁU V ŁAZIENKA III TOALETA PERSONELU IZOLATKA Załącznik nr 18 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU KIEROWNIKA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY BIURKA I PARAPETÓW KRZESEŁA KSEROKOPIARKA
 • 28. 28 SZAFKI WYŁĄCZNIKI KLAMKI TELEFON KLAWIATURA KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI POKOJU KIEROWNIKA DNIA.…………………2020 r. Miejsce godzina podpis godzina podpis godzina podpis godzina podpis BLATY BIURKA I PARAPETÓW KRZESEŁA KSEROKOPIARKA SZAFKI WYŁĄCZNIKI KLAMKI TELEFON KLAWIATURA Załącznik nr 19 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA KONTAKTÓW – ODDZIAŁ …….. Data Nazwisko i imię osoby Dane kontaktowe w przypadku osób niebędących pracownikami Uwagi
 • 29. 29 Załącznik nr 20 do Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego KARTA MONITOROWANIA KONTAKTÓW – OSOBY Z ZEWNĄTRZ Data Nazwisko i imię osoby Dane kontaktowe Uwagi
 • 30. 30