Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021

W
1
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 07-2020/2021 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyk z dnia 28.08.2020 r.
Roczny plan pracy
Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”
na rok szkolny 2020/2021
2
Podstawa prawna:
 art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
Plan opracowany został w oparciuo:
 kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
 priorytety Biura Edukacji
 podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I
stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz.U.
2017 r. poz. 356 )
Zawartość planu:
I. Priorytety przedszkola na rok szkolny 2020/2021
II. Sposoby realizacji – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.
III. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci.
IV. Realizacja innowacji pedagogicznych.
V. Planowany kalendarz imprez i uroczystości.
VI. Planowany harmonogram warsztatów i teatrzyków.
VII. Plan współpracy z rodzicami.
VIII. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym i współpracy międzynarodowej.
IX. Plan wycieczek przedszkolnych.
3
I. PRIORYTETY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021:
1. Rozwój świadomości, kompetencji, postaw oraz wartości, motywujących do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
(priorytet z ubiegłego roku szkolnego częściowo niezrealizowany z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola).
2. Wspieranie dzieci w kształtowaniu preorientacji zawodowej (priorytet z ubiegłego roku szkolnego częściowo niezrealizowany z powodu
czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola).
3. Uzmysłowienie dzieciom roli wartości w życiu każdego człowieka, umiejętności ich rozpoznawania i nazywania
II. SPOSOBY REALIZACJI – ZAKRES DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO UZYSKANIA SPODZIEWANYCH EFEKTÓW
1. Priorytet 1 - Rozwój świadomości, kompetencji, postaw oraz wartości, motywujących do podejmowania działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Zadania z podstawy programowej: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
2. Efekty dla nauczycieli:
-znają i rozumieją cele zrównoważonego rozwoju i jego znaczenie,
- stosują różne metody i formy pracy z dziećmi w ramach edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym metody aktywne,
- pogłębiają wiedzę na temat działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój z wykorzystaniem zasobów internetowych,
- potrafią przeprowadzić projekty badawcze zgodnie z ich metodyką,
- systematycznie organizują wycieczki, spacery po terenie AWF połączone z obserwacją i uwrażliwianiem dzieci na piękno przyrody i potrzebę jej
szanowania,
- umożliwiają dzieciom samodzielną zabawę z wykorzystaniem elementów przyrodniczych.
3. Efekty dla dzieci:
-mają świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju dla ich przyszłości i przyszłości społeczeństwa;
- znają wybrane relacje i zależności we współczesnym świecie,
- znają niektóre prawa i współzależności rządzące przyrodą, a także zachodzące pomiędzy przyrodą a człowiekiem,
- czują jedność ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturalnym, potrzebę ochrony środowiska naturalnego i zasobów Ziem;
- potrafią obserwować środowisko, gromadzić o nim informacje,
- są wrażliwe na piękno przyrody i ład przestrzenny,
- wiedzą jaka działalność człowieka ma negatywny wpływ na środowisko,
- znają wybrane zagrożone gatunki roślin i zwierząt,
4
- zna i stosuje proste sposoby wpływające na ochronę środowiska
mają szacunek do życia i zdrowia własnego oraz innych ludzi, a także zwierząt i roślin,
- rozpoznają i nazywają wartości związane z zachowaniami społecznymi,
- czuje potrzebę budowania więzi ze społecznością przedszkolną i wspólnotą narodową,
- respektują prawa i obowiązki własne oraz innych osób,
- mają umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego myślenia, umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów
formułowania wniosków i spostrzeżeń
4. Efekty rodzice:
- znają cele zrównoważonego rozwoju,
- poruszają z dziećmi tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, dyskutują z nimi, szukają rozwiązań,
- starają się w domu postępować w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju,
- są dla dzieci dobrym przykładem w zakresie ochrony środowiska.
Działania Termin Odpowiedzialni
Zapoznanie z celami zrównoważonego rozwoju – szkolenie
online dla rodziców
11.2020 E. Skwarka, J. Banaś, J. Wróbel
Organizacja warsztatów dla dzieci dotyczących z
zrównoważonego rozwoju
Raz w miesiącu w
oddziałach III, IV, V
E. Skwarka we współpracy z „Tup Tup Tup a Fundacja
CultureLab”
Organizacja zajęć kierowanych dotyczących wybranych 4 celów
zrównoważonego rozwoju zgodnie z możliwościami dzieci np.
dotyczących zagrożonych gatunków zwierząt i roślin i ich
ochrony, niemarnowanie żywności, wpływ reklam, zjawiska
głodu i biedy, świadomej konsumpcji
W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
Organizowanie spacerów i wycieczek związanych tematycznie z
ekologią
W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
Upowszechnianie literatury i filmów popularnonaukowych
dotyczących zrównoważonego rozwoju
W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
Tworzenie warunków do samodzielnej i bezpiecznej eksploracji
świata przyrody
W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
5
Organizacja obchodów Dnia Ziemi – happening połączony z
organizacją wystawy prac dzieci, listemdo władz miasta i
ministerstwa środowiska
04.2021 A. Dąbrowska, J, Wróbel, J. Banaś, E. Firmanty, M.
Wierzowiecka
- organizacja konkursu wewnątrz-przedszkolnego „Ekologiczna
choinka”
11.2020 J. Banaś
- przeprowadzenie minimum jednego projektu badawczego
dotyczącego wybranego zagadnienia związanego z celami
zrównoważonego rozwoju
W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
-prowadzenie upraw kwiatów, owoców i warzyw w ogrodzie i w
sali połączonych z systematyczną obserwacją i wykorzystaniem
plonów
W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
- systematyczna segregacja śmieci w przedszkolu Cały rok Wszyscy pracownicy
- organizacja miesiąca/ tygodnia bez zabawek 06.2021 Wszyscy wychowawcy
- udział w wybranej akcji charytatywnej 12.2020 A. Dąbrowska
- organizacja warsztatów podróżniczych „Poznaję Świat” Raz w miesiącu w
oddziałach IV, V
E. Skwarka we współpracy z grupą podróżników
- organizacja kącika zrównoważonego rozwoju w holu
przedszkola
1 cel w miesiącu K. Ziółkowska, E. Pietrzak-Białek
Priorytet 2: Wspieranie dzieci w kształtowaniu preorientacji zawodowej
Zadania z podstawy programowej: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
1. Efekty dla nauczycieli:
- lepiej poznają dzieci, ich zainteresowań i możliwości,
- ukierunkują zajęcia adekwatnie do zainteresowań dzieci.
2. Efekty dla dzieci:
- określają co robią dobrze oraz podają przykłady różnych swoich zainteresowań;
- opowiadają o sobie w grupie rówieśniczej;
- nazywają etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);
- odgrywają różne role zawodowe w zabawie;
- podają nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te, które wzbudziły ich zainteresowanie oraz identyfikują i
opisują czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
6
- opisują różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach;
- wskazują zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczą (np. zakupy, koncert,
poczta...)
- podejmują próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
- opowiadają, kim chciałyby zostać w przyszłości;
- na miarę swoich możliwości planują własne działania (lub działania grupy) poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do
realizacji celu;
- podejmują próby decydowania w ważnych dla nich sprawach (indywidualnie i w ramach grupy).
3. Efekty dla rodziców:
- poszerzają świadomość w zakresie zadań i możliwości rozwojowych ich dzieci (działania prewencyjne w zakresie zbyt intensywnej i zbyt
szerokiej stymulacji, orientacji na samych efektach działań, a nie przyjemności z nich płynącej);
- współpracują z przedszkolem w obszarze preorientacji zawodowej (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, organizacja wycieczek do
zakładów pracy czy organizacja spotkań z pasjonatami);
- szanują pracę dzieci, pracowników przedszkola;
- poważnie traktują plany dzieci, potrafią z nimi rozmawiać o ich przyszłości.
Działania Termin Odpowiedzialni
Prowadzenie zajęć, rozmów indywidualnych umożliwiających dzieciom poznanie
własnych zasobów (ulubionych zajęć, zainteresowań, mocnych stron…)
W ciągu całego
roku szkolnego
Wszyscy wychowawcy
Zapoznanie dzieci ze światem różnorodnych zawodów z wykorzystaniem serii książek
„Mam przyjaciela…. oraz książki „Fach, że ach”, spotkań z przedstawicielami różnych
zawodów oraz poszerzanie świadomości dotyczącej świata zawodów z wykorzystaniem
prostych zabaw, np. „Kto to zrobił?” (dzieci wspólnie z nauczycielem identyfikują osoby
i zawody, „Jedziemy autobusem” (Kto prowadzi? Kto wyprodukował...? Kto
posprzątał...?)
W ciągu całego
roku szkolnego
Wszyscy wychowawcy
Organizacja warsztatów archeologicznych, architektonicznych, podróżniczych, z
ratownictwa medycznego
Zgodnie z planem
warsztatów
Wychowawcy oddziałów od II
do V, E. Skwarka
Organizacja kącików tematycznie związanych z różnymi zawodami W ciągu całego
roku szkolnego
Wszyscy wychowawcy
Organizacja wycieczek, spacerów związanych z różnymi zawodami np. remiza strażacka,
sklep, poczta, przychodnia, biblioteka, AWF
W ciągu całego
roku szkolnego
Wszyscy wychowawcy
7
Inspirowanie dzieci do rozmowy na temat różnych etapów edukacji i jej znaczenia oraz
źródeł pozyskiwania wiedzy
W ciągu całego
roku szkolnego
Wychowawcy oddziałów IV, V
Poznanie zawodów dziadków i ich zainteresowań, pasji 01.2021 Wychowawcy oddziałów III, IV,
V
Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania związanych z wybranymi zawodami Wg potrzeb Wychowawcy oddziału V i IV
Rozwijanie samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie
ładu, doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy
W ciągu całego
roku szkolnego
Wszyscy wychowawcy
Organizację pracy w parach, grupach, zespołach zadaniowych z wyznaczaniem funkcji
lidera
W ciągu całego
roku szkolnego
Wychowawcy oddziałów od II
do V
Eliminowanie stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych. W ciągu całego
roku szkolnego
Wychowawcy oddziałów IV, V
Priorytet 3: Uzmysłowienie dzieciom roli wartości w życiu każdego człowieka, umiejętności ich rozpoznawania i nazywania.
Zadania z podstawy programowej: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
1. Efekty dla nauczycieli:
- znają, rozumieją oraz szanują wartości,
- są przykładem dla dzieci,
- potrafią rozwiązywać konflikty zgodnie z przyjętymi wartościami,
- szanują prawa innych,
- pozbędą się nawyku zrzucania winy na innych,
- traktują wszystkich jako niepowtarzalne jednostki, są tolerancyjni,
- mają ustalony swój własny system wartości,
- stwarzają okazje do wymiany doświadczeń, dyskusji, współpracy,
2. Efekty dla dzieci:
- znają, rozumieją i szanują podstawowe wartości,
- znają swoje prawa i obowiązki,
- rozpoznają i nazywają emocje,
- są empatyczne, tolerancyjne,
- szanują innych,
- próbują rozwiązywać konflikty odwołując się do wartości,
8
- stają się coraz bardziej odpowiedzialne i samodzielne,
- potrafią współpracować z innymi,
3. Efekty dla rodziców:
- rozumieją potrzebę rozmawiania z dziećmi o wartościach i są dla nich dobrym przykładem
- szanują siebie i innych,
- znają prawa dzieci,
- odrzucają nawyk zrzucania winy na innych,
- potrafią współpracować z dziećmi i nauczycielami.
Działania Termin Odpowiedzialni
- opracowanie i wdrożenie innowacji „Emocje” w oparciu o międzynarodowy
projekt pod tym samym tytułem
W ciągu całego roku
szkolnego
Wychowawcy oddziału IV
- kontynuacja projektu Fundacji Kulczyk „W krainie uczuć” W I semestrze Wychowawcy oddziału V
- przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z prawami dziecka W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
- szkoleniowa rada pedagogiczna dotycząca wychowania do wartości połączona z
wypracowaniem systemu wartości dla przedszkola
I semestr E. Skwarka, zespół ds.
planowania i koncepcji pracy
przedszkola
- przeprowadzenie przez dzieci wywiadów z rodzicami na temat wartości II semestr Wychowawcy oddziałów IV, V
- stworzenie ogólnoprzedszkolnej prezentacji/książki na temat wartości i emocji
wykonanej z udziałem dzieci (prace plastyczne, wypowiedzi)
II semestr Wszyscy wychowawcy
- zorganizowanie wewnątrz-przedszkolnego konkursu poetyckiego „Emocje
wierszem malowane”
II semestr A.Dąbrowska, M. Szczepańska,
K. Ziółkowska
- przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z rozpoznawaniem i nazywaniem
emocji dostosowanego do możliwości dzieci
W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
- uczestniczenie i celebrowanie wydarzeń i świąt związanych z polskimi tradycjami W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
- uczestnictwo w warsztatach podróżniczych: poznawanie różnych kultur i
tradycji, nauka tolerancji i szacunku do różnorodności, odmienności,
Zgodnie z
harmonogramem
warsztatów
Wychowawcy oddziałów IV i V
9
- udział w treningach osób niepełnosprawnych II semestr Wychowawcy oddziału V
- słuchanie i analiza treści „Mądrych bajek z całego świata” W ciągu całego roku
szkolnego
Wychowawcy oddziałów od II
do V
- realizacja programu „Poznaję i akceptuję siebie i innych” W ciągu całego roku
szkolnego
Wychowawcy oddziałów od I do
III
- przeprowadzenie zajęć z elementami filozofii na podstawie książek Oskara
Brenifiera „Życie, co to takiego?”, „Ja, co to takiego?”, „Uczucia, co to takiego?”,
„Dobro i zło”- co to takiego
W ciągu całego roku
szkolnego
Wychowawcy oddziałów IV i V
- organizacja warsztatów „Uważność żabki” we współpracy z K. Pałyską Zgodnie z
harmonogramem
warsztatów
Wychowawcy oddziału V
- kontynuacja działań związanych z realizacją edukacji Daltońskiej W ciągu całego roku
szkolnego
Wszyscy wychowawcy
III. DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH DZIECI
Cel główny: dostosowanie oferty przedszkola do zdiagnozowanych potrzeb wychowanków
Nazwa zadania i sposób realizacji Wymagane dokumenty
Osoby
odpowiedzialne za
realizację
Terminy
Podsumowanie grupowych wyników obserwacji
oraz wyników oceny efektywności udzielanej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej z roku
szkolnego 2019/2020, w tym w okresie pandemii
COVID-19
Arkusze obserwacji, arkusze oceny efektywności
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, arkusze
monitorowania postępów i trudności dzieci
prowadzone w trakcie edukacji na odległość
Wszyscy nauczyciele i
logopeda
09.2020
Przeprowadzenie obserwacji dzieci w oddziałach
II, III, IV
Arkusze obserwacji Nauczyciele
oddziałów II, III, IV
09.2020
10
Prowadzenie obserwacji i diagnozy gotowości
szkolnej oraz przekazanie wyników rodzicom
Arkusze obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej Wszyscy nauczyciele 10.2020
01.2021/06.202
Wytypowanie dzieci, którym niezbędne jest
udzielenie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej
Informacja o potrzebie objęcia dziecka pomocą Wszyscy nauczyciele i
logopeda, rodzice
10.2020 i w
przypadku potrzeby
Opracowanie informacji o gotowości szkolnej Informacja o gotowości szkolnej Nauczyciele oddziału
V
04.2018
Organizowanie zajęć wspomagających rozwój
dzieci w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.
Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych, plany pracy z
dzieckiem – cały rok szkolny.
Nauczyciele dzieci
zakwalifikowanych do
pomocy
Cały rok
Współpraca ze specjalistami w zakresie
udzielania pomocy dzieciom z trudnościami i
dzieciom szczególnie uzdolnionym
Dzienniki zajęć logopedy, dokumentacja
psychologa
Wszyscy nauczyciele Wg potrzeb
Współpraca z rodzicami i specjalistami, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną w zakresie
udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej
Dzienniki zajęć i dzienniki zajęć specjalistów
Ocena efektywności udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Wszyscy nauczyciele i
specjaliści
Na bieżąco
IV. REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH „EMOCJE” I „EDUKACJA DALTOŃSKA – OD NAUCZANIA DO UCZENIA SIĘ”
Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji Terminy realizacji i wymagane dokumenty
Osoby odpowiedzialne
za realizację
1. Zapoznanie członków rady pedagogicznej z założeniami i celami 08.2020 E. Skwarka, J. Banaś, J.
Wróbel, M.
11
innowacji oraz jej opisem Szczepańska
2. Uzyskanie zgód autorów i zgód rodziców 08-09.2020 autorzy
3. Uchwała Rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania
innowacji
09.2020 E. Skwarka
4. Ewaluacja poszczególnych etapów innowacji Cały rok szkolny, zgodnie z harmonogramem
innowacji
Zespół ds. innowacji
V.PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji
1. Sprzątanie Ziemi 09.2020
2. Międzynarodowy Dzień Kropki 09.2020
3. Dzień Edukacji Narodowej 10.2020
4. Pasowanie na przedszkolaka 10. 2020
5. Międzynarodowy Dzień Zwierząt 10.2020
6. Święto Niepodległości 11.2020
7. Mikołajki 12. 2020
8. Uroczystość z okazji jubileuszu 70-lecia przedszkola 12.2020
9. Świąteczne spotkanie z rodzicami 12. 2020
10. Dzień z Babci i Dziadka 01.2021
11. Dzień Kubusia Puchatka 01.2021
12. Bal karnawałowy 02.2021
13. Powitanie wiosny 03.2021
14. Wielkanoc – świąteczne spotkania z rodzicami 04.2021
15. Światowy Dzień Ziemi 04.2021
12
16. Olimpijski Bieg Przedszkolaków 05.2021
17. Święto Rodziny - piknik 05.2021
18. Dzień Dziecka 06.2021
19. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 06.2021
VI.PLANOWANY HARMONOGRAM PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH I WARSZTATÓW W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
VII. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:
Zadania Sposoby realizacji Termin
Osoby
odpowiedzialne
1. Organizacja walnego
zebrania z rodzicami w
formie online.
 Omówienie spraw organizacyjnych oraz dotyczących
zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
 Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej
prowadzonej w poprzednim roku szkolnym.
09.2020 Dyrektor
Lp. Rodzaj Termin Oddział
1. Warsztaty zrównoważonego rozwoju Raz w miesiącu IV, V
2. Warsztaty przyrodnicze Raz w miesiącu I, II,III, IV, V
3. Warsztaty podróżnicze Raz w miesiącu IV, V
4. Warsztaty architektoniczne Raz w miesiącu I, II,III, IV, V
5. Warsztaty archeologiczne Raz w roku IV, V
6. Warsztaty taneczno-ruchowe Raz na dwa tygodnie I, II, III
7. Zumba Raz na tydzień IV, V
8. Piłka nożna Raz na tydzień II, III, IV, V
9. Nauka pływania (we współpracy z Hasten) Raz na tydzień II, III, IV, V
10. Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate Dwa razy w miesiącu I, II,III, IV, V
11. Teatrzyki Raz w miesiącu I, II,III, IV, V
13
 Przedstawienie priorytetów przedszkola na rok szkolny
2020/2021
 Sprawozdanie z działalności rady Rodziców w poprzednim
roku szkolnym.
 Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców.
 Informacja o zasadach wzajemnej komunikacji.
 Zapoznanie z procedurami udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
2. Organizacja zebrań
grupowych
 Zapoznanie z podstawą programową wychowania
przedszkolnego.
 Zapoznanie z zaplanowanymi działaniami w bieżącym roku
szkolnym
 Omówienie wzajemnych oczekiwań.
 Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i
zamierzeniach wychowawczo--dydaktycznych.
09.2020/01.2021/
06.2021 oraz wg
potrzeb
Wychowawcy
3. Współpraca z Radą
Rodziców
 Wybory do Rady Rodziców
 Ustalenie zakresu współpracy i sposobu komunikacji
 Ukonstytuowanie się Rady Rodziców
 Ustalenie planu pracy
 Systematyczne spotkania z członkami Rady Rodziców
09.2020
raz na kwartał
Dyrektor
4. Integracja między
nauczycielami
a rodzicami .
 Organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami.
 Organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach
wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców.
Wg potrzeb wychowawcy
14
 Udział rodziców w wycieczkach.
 Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości.
 Włączanie rodziców do udziału w konkursach
organizowanych dla dzieci i rodziców.
 Włączanie rodziców do organizacji wizyty partnerów
programu Erasmus+.
 Prezentacja ważnych informacji na stronie internetowej, w
komunikatorze oraz na tablicy dla rodziców.
 Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej
grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do
zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie
kącika przyrody.
 Zachęcanie rodziców do śledzenia wydarzeń na stronie
internetowej, facebooku i blogu przedszkola.
 Zachęcanie rodziców do udziału w projektach w roli
ekspertów.
 Organizacja spotkań z rodzicami, podczas których dzielić się
będą swoimi zawodami, pasjami, zainteresowaniami,
hobby.
5. Organizacja pomocy
psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci
i rodziców.
 Informowanie rodziców o trudnościach i postępach dziecka,
kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie
z zaleceniami nauczyciela, ocena efektywności udzielanej
pomocy
 Włączenie rodziców do udziału w konsultacjach ze
specjalistami w przedszkolu oraz w poradni
09.2019 / 01.2021
i na bieżąco
Na bieżąco
Wychowawcy
Wychowawcy,
specjaliści
15
6. Poszerzanie wiedzy
rodziców na temat
rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym i
zagadnień związanych z
priorytetami
przedszkola
 Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami
(rozmowy, prezentacje, szkolenia online)
Wg potrzeb Dyrektor,
specjaliści
7. Organizacja
przedstawienia
teatralnego dla dzieci
 Pomoc przy realizacji przedstawienia (scenografia, próby,
zakup potrzebnych materiałów)
Wg potrzeb Dyrektor,
wychowawcy
VIII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Lp. Zakres współpracy Termin Odpowiedzialni
1. Współpraca z AWF w zakresie administrowania przedszkolem i organizacji imprez
sportowo- rekreacyjnych
cały rok Dyrektor
2. Współpraca z BielańskimKlubem Karate i AZS AWF przy organizacji treningów/zajęć
dla dzieci
cały rok Wychowawcy
oddziałów IV, V
3. Współpraca z dyrektorami bielańskich przedszkoli w zakresie wymiany informacji i
wspólnych szkoleń
cały rok Dyrektor
4. Współpraca ze szkołą podstawową – wizyty w szkole II semestr E. Firmanty
5. Współpraca z Fundacja CultureLab w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. cały rok Dyrektor
6. Współpraca z Fundacją Kulczyk w zakresie realizacji projektu „W królestwie uczuć” I semestr Wychowawcy oddziału
V
7. Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
w zakresie kierunków pracy w zakresie edukacji Daltońskiej
wg potrzeb Dyrektor i chętni
nauczyciele
16
8. Współpraca z firmą FunActive przy organizacji Olimpiady Przedszkolaków z okazji 70-
lecia przedszkola
I semestr Dyrektor, A. Dąbrowska
Współpraca międzynarodowa
9. Podsumowanie projektu „Freedom Without Chaos” programu Erasmus + 09.2020 Dyrektor
10. Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocje” cały rok Wychowawcy oddziału
IV
11. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z byłymi partnerami projektów
międzynarodowych
wg potrzeb Dyrektor i chętni
nauczyciele
IX. PLAN WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH I WYJŚĆ GRUPOWYCH
Tematyka wycieczek Oddział
Termin realizacji Osoby
odpowiedzialne
Spacery po terenie AWF I, II, III, IV, V wg potrzeb, starsze grupy raz w tygodniu wychowawcy
Wycieczki do okolicznych parków, lasów IV, V minimum raz w miesiącu wychowawcy
Wycieczki po Warszawie i poza miasto I, II, III
IV, V
minimum dwa razy w roku
minimum raz na kwartał
M. Cichocka
M. Wierzowiecka
Uwaga - w okresie pandemii wycieczki mogą być odwołane !
Roczny plan pracy zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 07-2020/2021 z dnia 28.08.2020 r.
1 sur 16

Recommandé

Prezentacja plan daltoński par
Prezentacja  plan daltońskiPrezentacja  plan daltoński
Prezentacja plan daltońskiwiosenka
3K vues24 diapositives
Statut p 240 28.08.2020 r. par
Statut p 240 28.08.2020 r.Statut p 240 28.08.2020 r.
Statut p 240 28.08.2020 r.wiosenka
8.5K vues37 diapositives
Raport z ewaluacji. 2019.2020docx par
Raport z ewaluacji. 2019.2020docxRaport z ewaluacji. 2019.2020docx
Raport z ewaluacji. 2019.2020docxwiosenka
2.1K vues10 diapositives
Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ par
Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJRaport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJwiosenka
1.5K vues4 diapositives
Przygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolaków par
Przygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolakówPrzygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolaków
Przygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolakówwiosenka
2.9K vues16 diapositives
Wyniki ewaluacji wewnętrznej 2016 2017 par
Wyniki ewaluacji wewnętrznej 2016 2017Wyniki ewaluacji wewnętrznej 2016 2017
Wyniki ewaluacji wewnętrznej 2016 2017wiosenka
425 vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tekst jednolity z dnia12.01.2012 par
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012themewa
2.2K vues27 diapositives
Roczny plan par
Roczny planRoczny plan
Roczny planwiosenka
465 vues18 diapositives
Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012 par
Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012
Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012ewkak5
4.9K vues28 diapositives
Priorytety przedszkola nr rok szkolny 2017 par
Priorytety przedszkola nr rok szkolny 2017Priorytety przedszkola nr rok szkolny 2017
Priorytety przedszkola nr rok szkolny 2017wiosenka
176 vues1 diapositive
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i par
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg iWychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg iwiosenka
214 vues12 diapositives
Drabina rozwoju po zmianach par
Drabina rozwoju po zmianachDrabina rozwoju po zmianach
Drabina rozwoju po zmianachwiosenka
1.4K vues11 diapositives

Tendances(20)

Tekst jednolity z dnia12.01.2012 par themewa
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
themewa2.2K vues
Roczny plan par wiosenka
Roczny planRoczny plan
Roczny plan
wiosenka465 vues
Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012 par ewkak5
Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012
Spotkanie z rodzicami -wrzesień 2012
ewkak54.9K vues
Priorytety przedszkola nr rok szkolny 2017 par wiosenka
Priorytety przedszkola nr rok szkolny 2017Priorytety przedszkola nr rok szkolny 2017
Priorytety przedszkola nr rok szkolny 2017
wiosenka176 vues
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i par wiosenka
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg iWychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
Wychowanie do szczä˜ĺšcia i przyszĺoĺšc po poprawkacg i
wiosenka214 vues
Drabina rozwoju po zmianach par wiosenka
Drabina rozwoju po zmianachDrabina rozwoju po zmianach
Drabina rozwoju po zmianach
wiosenka1.4K vues
Nowa ok prezentacja dla rodzicow 2016ppt [odzyskano] par wiosenka
Nowa ok prezentacja dla rodzicow 2016ppt [odzyskano]Nowa ok prezentacja dla rodzicow 2016ppt [odzyskano]
Nowa ok prezentacja dla rodzicow 2016ppt [odzyskano]
wiosenka651 vues
Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395 par wiosenka
Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395
Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395
wiosenka383 vues
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2918 par wiosenka
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2918Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2918
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2918
wiosenka1K vues
Prezentacja plan daltoński par wiosenka
Prezentacja  plan daltońskiPrezentacja  plan daltoński
Prezentacja plan daltoński
wiosenka6.5K vues
Roczny plan_pracy_2018 _2019 par wiosenka
 Roczny plan_pracy_2018 _2019 Roczny plan_pracy_2018 _2019
Roczny plan_pracy_2018 _2019
wiosenka313 vues
Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014 par wiosenka
Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014
Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014
wiosenka1.3K vues
Prezentacja koncepcja pracy przedszkola par wiosenka
Prezentacja koncepcja pracy przedszkolaPrezentacja koncepcja pracy przedszkola
Prezentacja koncepcja pracy przedszkola
wiosenka6.1K vues
Przedszkole nr 240 par wiosenka
Przedszkole nr 240 Przedszkole nr 240
Przedszkole nr 240
wiosenka15.8K vues
Prezdszkole nr 240 dla dyrektorów par wiosenka
Prezdszkole nr 240 dla dyrektorówPrezdszkole nr 240 dla dyrektorów
Prezdszkole nr 240 dla dyrektorów
wiosenka162 vues
Walne zebranie rodziców - informacje par wiosenka
Walne zebranie rodziców - informacjeWalne zebranie rodziców - informacje
Walne zebranie rodziców - informacje
wiosenka722 vues
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model... par wszystkojasne
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
wszystkojasne3.5K vues
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ par wiosenka
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJRaport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
wiosenka1.7K vues

Similaire à Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021

Koncepcja pracy przedszkola par
Koncepcja pracy przedszkolaKoncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkolawiosenka
1.3K vues15 diapositives
Program wychowawczy par
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczythemewa
2.3K vues21 diapositives
Koncepcja pracy prezentacja par
Koncepcja pracy prezentacjaKoncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacjaghandi2020
1.2K vues21 diapositives
Koncepcja par
KoncepcjaKoncepcja
Koncepcjawiosenka
3.5K vues12 diapositives
Elementy dydaktyki (1) par
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)szczypek96
1.8K vues30 diapositives
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),... par
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...Julia Sarnecka, née Płachecka
16 vues50 diapositives

Similaire à Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021(20)

Koncepcja pracy przedszkola par wiosenka
Koncepcja pracy przedszkolaKoncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola
wiosenka1.3K vues
Program wychowawczy par themewa
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczy
themewa2.3K vues
Koncepcja pracy prezentacja par ghandi2020
Koncepcja pracy prezentacjaKoncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacja
ghandi20201.2K vues
Koncepcja par wiosenka
KoncepcjaKoncepcja
Koncepcja
wiosenka3.5K vues
Elementy dydaktyki (1) par szczypek96
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
szczypek961.8K vues
Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8 par przeds8
Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8
Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8
przeds81.8K vues
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5. par wiosenka
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
wiosenka3K vues
Program wychowawczy prezentacja k. par Aga Szajda
Program wychowawczy prezentacja k.Program wychowawczy prezentacja k.
Program wychowawczy prezentacja k.
Aga Szajda312 vues
Program wychowawczy prezentacja par Aga Szajda
Program wychowawczy prezentacja Program wychowawczy prezentacja
Program wychowawczy prezentacja
Aga Szajda461 vues
Sześciolatek w i klasie par SP114
Sześciolatek w i klasieSześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasie
SP1142.7K vues
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.4 par wiosenka
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.4Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.4
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.4
wiosenka2K vues
Informacje dla rodziców par sp20wek
Informacje dla rodzicówInformacje dla rodziców
Informacje dla rodziców
sp20wek1K vues
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3 par wiosenka
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
wiosenka3.3K vues
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach par Aga Szajda
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Aga Szajda3.1K vues
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli par Monika Dąbrowska
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieliPrezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli

Plus de wiosenka

Ósemkowy przewodnik ok.pptx par
Ósemkowy przewodnik ok.pptxÓsemkowy przewodnik ok.pptx
Ósemkowy przewodnik ok.pptxwiosenka
17 vues21 diapositives
Adaptacja 2021 par
Adaptacja 2021Adaptacja 2021
Adaptacja 2021wiosenka
484 vues10 diapositives
Zielone przedszkole oferta par
Zielone przedszkole ofertaZielone przedszkole oferta
Zielone przedszkole ofertawiosenka
125 vues11 diapositives
Co widzisz.? par
Co widzisz.?Co widzisz.?
Co widzisz.?wiosenka
134 vues14 diapositives
Poland par
PolandPoland
Polandwiosenka
69 vues10 diapositives
Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020 par
Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020
Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020wiosenka
673 vues1 diapositive

Plus de wiosenka(20)

Ósemkowy przewodnik ok.pptx par wiosenka
Ósemkowy przewodnik ok.pptxÓsemkowy przewodnik ok.pptx
Ósemkowy przewodnik ok.pptx
wiosenka17 vues
Adaptacja 2021 par wiosenka
Adaptacja 2021Adaptacja 2021
Adaptacja 2021
wiosenka484 vues
Zielone przedszkole oferta par wiosenka
Zielone przedszkole ofertaZielone przedszkole oferta
Zielone przedszkole oferta
wiosenka125 vues
Co widzisz.? par wiosenka
Co widzisz.?Co widzisz.?
Co widzisz.?
wiosenka134 vues
Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020 par wiosenka
Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020
Oferta przedszkola w roku szkolnym 2020
wiosenka673 vues
Procedura organizacji pracy przedszkola nr 240 im par wiosenka
Procedura organizacji pracy przedszkola nr 240 imProcedura organizacji pracy przedszkola nr 240 im
Procedura organizacji pracy przedszkola nr 240 im
wiosenka1.9K vues
Organizacja pracy w roku szkolnym 2020.2021 par wiosenka
Organizacja pracy w roku szkolnym 2020.2021Organizacja pracy w roku szkolnym 2020.2021
Organizacja pracy w roku szkolnym 2020.2021
wiosenka7.8K vues
Wiosna par wiosenka
WiosnaWiosna
Wiosna
wiosenka1.9K vues
Ankiety po angielsku par wiosenka
Ankiety po angielskuAnkiety po angielsku
Ankiety po angielsku
wiosenka67 vues
Prezentacja par wiosenka
Prezentacja Prezentacja
Prezentacja
wiosenka198 vues
Ankiety po polsku par wiosenka
Ankiety po polskuAnkiety po polsku
Ankiety po polsku
wiosenka254 vues
Ankieta rodzice par wiosenka
Ankieta rodziceAnkieta rodzice
Ankieta rodzice
wiosenka37 vues
Ankieta dla nauczycieli par wiosenka
Ankieta dla nauczycieliAnkieta dla nauczycieli
Ankieta dla nauczycieli
wiosenka29 vues

Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021

 • 1. 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 07-2020/2021 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyk z dnia 28.08.2020 r. Roczny plan pracy Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” na rok szkolny 2020/2021
 • 2. 2 Podstawa prawna:  art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Plan opracowany został w oparciuo:  kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.  priorytety Biura Edukacji  podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz.U. 2017 r. poz. 356 ) Zawartość planu: I. Priorytety przedszkola na rok szkolny 2020/2021 II. Sposoby realizacji – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów. III. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci. IV. Realizacja innowacji pedagogicznych. V. Planowany kalendarz imprez i uroczystości. VI. Planowany harmonogram warsztatów i teatrzyków. VII. Plan współpracy z rodzicami. VIII. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym i współpracy międzynarodowej. IX. Plan wycieczek przedszkolnych.
 • 3. 3 I. PRIORYTETY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021: 1. Rozwój świadomości, kompetencji, postaw oraz wartości, motywujących do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (priorytet z ubiegłego roku szkolnego częściowo niezrealizowany z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola). 2. Wspieranie dzieci w kształtowaniu preorientacji zawodowej (priorytet z ubiegłego roku szkolnego częściowo niezrealizowany z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola). 3. Uzmysłowienie dzieciom roli wartości w życiu każdego człowieka, umiejętności ich rozpoznawania i nazywania II. SPOSOBY REALIZACJI – ZAKRES DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO UZYSKANIA SPODZIEWANYCH EFEKTÓW 1. Priorytet 1 - Rozwój świadomości, kompetencji, postaw oraz wartości, motywujących do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zadania z podstawy programowej: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 2. Efekty dla nauczycieli: -znają i rozumieją cele zrównoważonego rozwoju i jego znaczenie, - stosują różne metody i formy pracy z dziećmi w ramach edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym metody aktywne, - pogłębiają wiedzę na temat działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój z wykorzystaniem zasobów internetowych, - potrafią przeprowadzić projekty badawcze zgodnie z ich metodyką, - systematycznie organizują wycieczki, spacery po terenie AWF połączone z obserwacją i uwrażliwianiem dzieci na piękno przyrody i potrzebę jej szanowania, - umożliwiają dzieciom samodzielną zabawę z wykorzystaniem elementów przyrodniczych. 3. Efekty dla dzieci: -mają świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju dla ich przyszłości i przyszłości społeczeństwa; - znają wybrane relacje i zależności we współczesnym świecie, - znają niektóre prawa i współzależności rządzące przyrodą, a także zachodzące pomiędzy przyrodą a człowiekiem, - czują jedność ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturalnym, potrzebę ochrony środowiska naturalnego i zasobów Ziem; - potrafią obserwować środowisko, gromadzić o nim informacje, - są wrażliwe na piękno przyrody i ład przestrzenny, - wiedzą jaka działalność człowieka ma negatywny wpływ na środowisko, - znają wybrane zagrożone gatunki roślin i zwierząt,
 • 4. 4 - zna i stosuje proste sposoby wpływające na ochronę środowiska mają szacunek do życia i zdrowia własnego oraz innych ludzi, a także zwierząt i roślin, - rozpoznają i nazywają wartości związane z zachowaniami społecznymi, - czuje potrzebę budowania więzi ze społecznością przedszkolną i wspólnotą narodową, - respektują prawa i obowiązki własne oraz innych osób, - mają umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego myślenia, umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów formułowania wniosków i spostrzeżeń 4. Efekty rodzice: - znają cele zrównoważonego rozwoju, - poruszają z dziećmi tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, dyskutują z nimi, szukają rozwiązań, - starają się w domu postępować w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, - są dla dzieci dobrym przykładem w zakresie ochrony środowiska. Działania Termin Odpowiedzialni Zapoznanie z celami zrównoważonego rozwoju – szkolenie online dla rodziców 11.2020 E. Skwarka, J. Banaś, J. Wróbel Organizacja warsztatów dla dzieci dotyczących z zrównoważonego rozwoju Raz w miesiącu w oddziałach III, IV, V E. Skwarka we współpracy z „Tup Tup Tup a Fundacja CultureLab” Organizacja zajęć kierowanych dotyczących wybranych 4 celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z możliwościami dzieci np. dotyczących zagrożonych gatunków zwierząt i roślin i ich ochrony, niemarnowanie żywności, wpływ reklam, zjawiska głodu i biedy, świadomej konsumpcji W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Organizowanie spacerów i wycieczek związanych tematycznie z ekologią W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Upowszechnianie literatury i filmów popularnonaukowych dotyczących zrównoważonego rozwoju W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Tworzenie warunków do samodzielnej i bezpiecznej eksploracji świata przyrody W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy
 • 5. 5 Organizacja obchodów Dnia Ziemi – happening połączony z organizacją wystawy prac dzieci, listemdo władz miasta i ministerstwa środowiska 04.2021 A. Dąbrowska, J, Wróbel, J. Banaś, E. Firmanty, M. Wierzowiecka - organizacja konkursu wewnątrz-przedszkolnego „Ekologiczna choinka” 11.2020 J. Banaś - przeprowadzenie minimum jednego projektu badawczego dotyczącego wybranego zagadnienia związanego z celami zrównoważonego rozwoju W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy -prowadzenie upraw kwiatów, owoców i warzyw w ogrodzie i w sali połączonych z systematyczną obserwacją i wykorzystaniem plonów W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy - systematyczna segregacja śmieci w przedszkolu Cały rok Wszyscy pracownicy - organizacja miesiąca/ tygodnia bez zabawek 06.2021 Wszyscy wychowawcy - udział w wybranej akcji charytatywnej 12.2020 A. Dąbrowska - organizacja warsztatów podróżniczych „Poznaję Świat” Raz w miesiącu w oddziałach IV, V E. Skwarka we współpracy z grupą podróżników - organizacja kącika zrównoważonego rozwoju w holu przedszkola 1 cel w miesiącu K. Ziółkowska, E. Pietrzak-Białek Priorytet 2: Wspieranie dzieci w kształtowaniu preorientacji zawodowej Zadania z podstawy programowej: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 1. Efekty dla nauczycieli: - lepiej poznają dzieci, ich zainteresowań i możliwości, - ukierunkują zajęcia adekwatnie do zainteresowań dzieci. 2. Efekty dla dzieci: - określają co robią dobrze oraz podają przykłady różnych swoich zainteresowań; - opowiadają o sobie w grupie rówieśniczej; - nazywają etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej); - odgrywają różne role zawodowe w zabawie; - podają nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te, które wzbudziły ich zainteresowanie oraz identyfikują i opisują czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
 • 6. 6 - opisują różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach; - wskazują zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczą (np. zakupy, koncert, poczta...) - podejmują próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; - opowiadają, kim chciałyby zostać w przyszłości; - na miarę swoich możliwości planują własne działania (lub działania grupy) poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; - podejmują próby decydowania w ważnych dla nich sprawach (indywidualnie i w ramach grupy). 3. Efekty dla rodziców: - poszerzają świadomość w zakresie zadań i możliwości rozwojowych ich dzieci (działania prewencyjne w zakresie zbyt intensywnej i zbyt szerokiej stymulacji, orientacji na samych efektach działań, a nie przyjemności z nich płynącej); - współpracują z przedszkolem w obszarze preorientacji zawodowej (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, organizacja wycieczek do zakładów pracy czy organizacja spotkań z pasjonatami); - szanują pracę dzieci, pracowników przedszkola; - poważnie traktują plany dzieci, potrafią z nimi rozmawiać o ich przyszłości. Działania Termin Odpowiedzialni Prowadzenie zajęć, rozmów indywidualnych umożliwiających dzieciom poznanie własnych zasobów (ulubionych zajęć, zainteresowań, mocnych stron…) W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Zapoznanie dzieci ze światem różnorodnych zawodów z wykorzystaniem serii książek „Mam przyjaciela…. oraz książki „Fach, że ach”, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów oraz poszerzanie świadomości dotyczącej świata zawodów z wykorzystaniem prostych zabaw, np. „Kto to zrobił?” (dzieci wspólnie z nauczycielem identyfikują osoby i zawody, „Jedziemy autobusem” (Kto prowadzi? Kto wyprodukował...? Kto posprzątał...?) W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Organizacja warsztatów archeologicznych, architektonicznych, podróżniczych, z ratownictwa medycznego Zgodnie z planem warsztatów Wychowawcy oddziałów od II do V, E. Skwarka Organizacja kącików tematycznie związanych z różnymi zawodami W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Organizacja wycieczek, spacerów związanych z różnymi zawodami np. remiza strażacka, sklep, poczta, przychodnia, biblioteka, AWF W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy
 • 7. 7 Inspirowanie dzieci do rozmowy na temat różnych etapów edukacji i jej znaczenia oraz źródeł pozyskiwania wiedzy W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów IV, V Poznanie zawodów dziadków i ich zainteresowań, pasji 01.2021 Wychowawcy oddziałów III, IV, V Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania związanych z wybranymi zawodami Wg potrzeb Wychowawcy oddziału V i IV Rozwijanie samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu, doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Organizację pracy w parach, grupach, zespołach zadaniowych z wyznaczaniem funkcji lidera W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów od II do V Eliminowanie stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych. W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów IV, V Priorytet 3: Uzmysłowienie dzieciom roli wartości w życiu każdego człowieka, umiejętności ich rozpoznawania i nazywania. Zadania z podstawy programowej: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 1. Efekty dla nauczycieli: - znają, rozumieją oraz szanują wartości, - są przykładem dla dzieci, - potrafią rozwiązywać konflikty zgodnie z przyjętymi wartościami, - szanują prawa innych, - pozbędą się nawyku zrzucania winy na innych, - traktują wszystkich jako niepowtarzalne jednostki, są tolerancyjni, - mają ustalony swój własny system wartości, - stwarzają okazje do wymiany doświadczeń, dyskusji, współpracy, 2. Efekty dla dzieci: - znają, rozumieją i szanują podstawowe wartości, - znają swoje prawa i obowiązki, - rozpoznają i nazywają emocje, - są empatyczne, tolerancyjne, - szanują innych, - próbują rozwiązywać konflikty odwołując się do wartości,
 • 8. 8 - stają się coraz bardziej odpowiedzialne i samodzielne, - potrafią współpracować z innymi, 3. Efekty dla rodziców: - rozumieją potrzebę rozmawiania z dziećmi o wartościach i są dla nich dobrym przykładem - szanują siebie i innych, - znają prawa dzieci, - odrzucają nawyk zrzucania winy na innych, - potrafią współpracować z dziećmi i nauczycielami. Działania Termin Odpowiedzialni - opracowanie i wdrożenie innowacji „Emocje” w oparciu o międzynarodowy projekt pod tym samym tytułem W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziału IV - kontynuacja projektu Fundacji Kulczyk „W krainie uczuć” W I semestrze Wychowawcy oddziału V - przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z prawami dziecka W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy - szkoleniowa rada pedagogiczna dotycząca wychowania do wartości połączona z wypracowaniem systemu wartości dla przedszkola I semestr E. Skwarka, zespół ds. planowania i koncepcji pracy przedszkola - przeprowadzenie przez dzieci wywiadów z rodzicami na temat wartości II semestr Wychowawcy oddziałów IV, V - stworzenie ogólnoprzedszkolnej prezentacji/książki na temat wartości i emocji wykonanej z udziałem dzieci (prace plastyczne, wypowiedzi) II semestr Wszyscy wychowawcy - zorganizowanie wewnątrz-przedszkolnego konkursu poetyckiego „Emocje wierszem malowane” II semestr A.Dąbrowska, M. Szczepańska, K. Ziółkowska - przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji dostosowanego do możliwości dzieci W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy - uczestniczenie i celebrowanie wydarzeń i świąt związanych z polskimi tradycjami W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy - uczestnictwo w warsztatach podróżniczych: poznawanie różnych kultur i tradycji, nauka tolerancji i szacunku do różnorodności, odmienności, Zgodnie z harmonogramem warsztatów Wychowawcy oddziałów IV i V
 • 9. 9 - udział w treningach osób niepełnosprawnych II semestr Wychowawcy oddziału V - słuchanie i analiza treści „Mądrych bajek z całego świata” W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów od II do V - realizacja programu „Poznaję i akceptuję siebie i innych” W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów od I do III - przeprowadzenie zajęć z elementami filozofii na podstawie książek Oskara Brenifiera „Życie, co to takiego?”, „Ja, co to takiego?”, „Uczucia, co to takiego?”, „Dobro i zło”- co to takiego W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów IV i V - organizacja warsztatów „Uważność żabki” we współpracy z K. Pałyską Zgodnie z harmonogramem warsztatów Wychowawcy oddziału V - kontynuacja działań związanych z realizacją edukacji Daltońskiej W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy III. DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH DZIECI Cel główny: dostosowanie oferty przedszkola do zdiagnozowanych potrzeb wychowanków Nazwa zadania i sposób realizacji Wymagane dokumenty Osoby odpowiedzialne za realizację Terminy Podsumowanie grupowych wyników obserwacji oraz wyników oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020, w tym w okresie pandemii COVID-19 Arkusze obserwacji, arkusze oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, arkusze monitorowania postępów i trudności dzieci prowadzone w trakcie edukacji na odległość Wszyscy nauczyciele i logopeda 09.2020 Przeprowadzenie obserwacji dzieci w oddziałach II, III, IV Arkusze obserwacji Nauczyciele oddziałów II, III, IV 09.2020
 • 10. 10 Prowadzenie obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej oraz przekazanie wyników rodzicom Arkusze obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej Wszyscy nauczyciele 10.2020 01.2021/06.202 Wytypowanie dzieci, którym niezbędne jest udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Informacja o potrzebie objęcia dziecka pomocą Wszyscy nauczyciele i logopeda, rodzice 10.2020 i w przypadku potrzeby Opracowanie informacji o gotowości szkolnej Informacja o gotowości szkolnej Nauczyciele oddziału V 04.2018 Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych, plany pracy z dzieckiem – cały rok szkolny. Nauczyciele dzieci zakwalifikowanych do pomocy Cały rok Współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy dzieciom z trudnościami i dzieciom szczególnie uzdolnionym Dzienniki zajęć logopedy, dokumentacja psychologa Wszyscy nauczyciele Wg potrzeb Współpraca z rodzicami i specjalistami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej Dzienniki zajęć i dzienniki zajęć specjalistów Ocena efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wszyscy nauczyciele i specjaliści Na bieżąco IV. REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH „EMOCJE” I „EDUKACJA DALTOŃSKA – OD NAUCZANIA DO UCZENIA SIĘ” Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji Terminy realizacji i wymagane dokumenty Osoby odpowiedzialne za realizację 1. Zapoznanie członków rady pedagogicznej z założeniami i celami 08.2020 E. Skwarka, J. Banaś, J. Wróbel, M.
 • 11. 11 innowacji oraz jej opisem Szczepańska 2. Uzyskanie zgód autorów i zgód rodziców 08-09.2020 autorzy 3. Uchwała Rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania innowacji 09.2020 E. Skwarka 4. Ewaluacja poszczególnych etapów innowacji Cały rok szkolny, zgodnie z harmonogramem innowacji Zespół ds. innowacji V.PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji 1. Sprzątanie Ziemi 09.2020 2. Międzynarodowy Dzień Kropki 09.2020 3. Dzień Edukacji Narodowej 10.2020 4. Pasowanie na przedszkolaka 10. 2020 5. Międzynarodowy Dzień Zwierząt 10.2020 6. Święto Niepodległości 11.2020 7. Mikołajki 12. 2020 8. Uroczystość z okazji jubileuszu 70-lecia przedszkola 12.2020 9. Świąteczne spotkanie z rodzicami 12. 2020 10. Dzień z Babci i Dziadka 01.2021 11. Dzień Kubusia Puchatka 01.2021 12. Bal karnawałowy 02.2021 13. Powitanie wiosny 03.2021 14. Wielkanoc – świąteczne spotkania z rodzicami 04.2021 15. Światowy Dzień Ziemi 04.2021
 • 12. 12 16. Olimpijski Bieg Przedszkolaków 05.2021 17. Święto Rodziny - piknik 05.2021 18. Dzień Dziecka 06.2021 19. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 06.2021 VI.PLANOWANY HARMONOGRAM PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH I WARSZTATÓW W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 VII. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: Zadania Sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Organizacja walnego zebrania z rodzicami w formie online.  Omówienie spraw organizacyjnych oraz dotyczących zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.  Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w poprzednim roku szkolnym. 09.2020 Dyrektor Lp. Rodzaj Termin Oddział 1. Warsztaty zrównoważonego rozwoju Raz w miesiącu IV, V 2. Warsztaty przyrodnicze Raz w miesiącu I, II,III, IV, V 3. Warsztaty podróżnicze Raz w miesiącu IV, V 4. Warsztaty architektoniczne Raz w miesiącu I, II,III, IV, V 5. Warsztaty archeologiczne Raz w roku IV, V 6. Warsztaty taneczno-ruchowe Raz na dwa tygodnie I, II, III 7. Zumba Raz na tydzień IV, V 8. Piłka nożna Raz na tydzień II, III, IV, V 9. Nauka pływania (we współpracy z Hasten) Raz na tydzień II, III, IV, V 10. Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate Dwa razy w miesiącu I, II,III, IV, V 11. Teatrzyki Raz w miesiącu I, II,III, IV, V
 • 13. 13  Przedstawienie priorytetów przedszkola na rok szkolny 2020/2021  Sprawozdanie z działalności rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym.  Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców.  Informacja o zasadach wzajemnej komunikacji.  Zapoznanie z procedurami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2. Organizacja zebrań grupowych  Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  Zapoznanie z zaplanowanymi działaniami w bieżącym roku szkolnym  Omówienie wzajemnych oczekiwań.  Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo--dydaktycznych. 09.2020/01.2021/ 06.2021 oraz wg potrzeb Wychowawcy 3. Współpraca z Radą Rodziców  Wybory do Rady Rodziców  Ustalenie zakresu współpracy i sposobu komunikacji  Ukonstytuowanie się Rady Rodziców  Ustalenie planu pracy  Systematyczne spotkania z członkami Rady Rodziców 09.2020 raz na kwartał Dyrektor 4. Integracja między nauczycielami a rodzicami .  Organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami.  Organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców. Wg potrzeb wychowawcy
 • 14. 14  Udział rodziców w wycieczkach.  Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości.  Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.  Włączanie rodziców do organizacji wizyty partnerów programu Erasmus+.  Prezentacja ważnych informacji na stronie internetowej, w komunikatorze oraz na tablicy dla rodziców.  Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody.  Zachęcanie rodziców do śledzenia wydarzeń na stronie internetowej, facebooku i blogu przedszkola.  Zachęcanie rodziców do udziału w projektach w roli ekspertów.  Organizacja spotkań z rodzicami, podczas których dzielić się będą swoimi zawodami, pasjami, zainteresowaniami, hobby. 5. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i rodziców.  Informowanie rodziców o trudnościach i postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, ocena efektywności udzielanej pomocy  Włączenie rodziców do udziału w konsultacjach ze specjalistami w przedszkolu oraz w poradni 09.2019 / 01.2021 i na bieżąco Na bieżąco Wychowawcy Wychowawcy, specjaliści
 • 15. 15 6. Poszerzanie wiedzy rodziców na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i zagadnień związanych z priorytetami przedszkola  Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami (rozmowy, prezentacje, szkolenia online) Wg potrzeb Dyrektor, specjaliści 7. Organizacja przedstawienia teatralnego dla dzieci  Pomoc przy realizacji przedstawienia (scenografia, próby, zakup potrzebnych materiałów) Wg potrzeb Dyrektor, wychowawcy VIII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Lp. Zakres współpracy Termin Odpowiedzialni 1. Współpraca z AWF w zakresie administrowania przedszkolem i organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych cały rok Dyrektor 2. Współpraca z BielańskimKlubem Karate i AZS AWF przy organizacji treningów/zajęć dla dzieci cały rok Wychowawcy oddziałów IV, V 3. Współpraca z dyrektorami bielańskich przedszkoli w zakresie wymiany informacji i wspólnych szkoleń cały rok Dyrektor 4. Współpraca ze szkołą podstawową – wizyty w szkole II semestr E. Firmanty 5. Współpraca z Fundacja CultureLab w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. cały rok Dyrektor 6. Współpraca z Fundacją Kulczyk w zakresie realizacji projektu „W królestwie uczuć” I semestr Wychowawcy oddziału V 7. Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie kierunków pracy w zakresie edukacji Daltońskiej wg potrzeb Dyrektor i chętni nauczyciele
 • 16. 16 8. Współpraca z firmą FunActive przy organizacji Olimpiady Przedszkolaków z okazji 70- lecia przedszkola I semestr Dyrektor, A. Dąbrowska Współpraca międzynarodowa 9. Podsumowanie projektu „Freedom Without Chaos” programu Erasmus + 09.2020 Dyrektor 10. Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocje” cały rok Wychowawcy oddziału IV 11. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z byłymi partnerami projektów międzynarodowych wg potrzeb Dyrektor i chętni nauczyciele IX. PLAN WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH I WYJŚĆ GRUPOWYCH Tematyka wycieczek Oddział Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Spacery po terenie AWF I, II, III, IV, V wg potrzeb, starsze grupy raz w tygodniu wychowawcy Wycieczki do okolicznych parków, lasów IV, V minimum raz w miesiącu wychowawcy Wycieczki po Warszawie i poza miasto I, II, III IV, V minimum dwa razy w roku minimum raz na kwartał M. Cichocka M. Wierzowiecka Uwaga - w okresie pandemii wycieczki mogą być odwołane ! Roczny plan pracy zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 07-2020/2021 z dnia 28.08.2020 r.