Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
โครงการ “Be Local… Buy Local”
(อยูที่นี่...ซื้อที่นี่/ เปนคนทองถิ่น...ซื้อในทองถิ่น)
การเปนคนทองถิ่น หมายความถึงทุกส...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

โครงการ Blbl 1

1 127 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

โครงการ Blbl 1

  1. 1. โครงการ “Be Local… Buy Local” (อยูที่นี่...ซื้อที่นี่/ เปนคนทองถิ่น...ซื้อในทองถิ่น) การเปนคนทองถิ่น หมายความถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เราทําทั้งในและรอบๆชุมชนของเรา อันเปนการสนับสนุนถิ่นที่ เราอยูอาศัย การซื้อในทองถิ่น เปนการสนับสนุนธุรกิจในทองถิ่น เพื่อใหเกิดเสถียรภาพความหลากหลายของสินคาและ บริการ ที่จะทําใหเรายังคงรูสึกเหมือนอยูในบานของเรา Be Local…Buy Local (BLBL) คืออะไร BLBL เปนการรณรงค ที่ทาง หอการคา จังหวัดกระบี่ ไดศึกษาและขอสนับสนุนความรูจากทาง หอการคา นอรทฟลล (Northfield Area Chamber of Commerce) เพื่อประชาสัมพันธความสําคัญของการ “จับจายใชสอยในทองถิ่น” สําหรับสินคาและบริการในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ โดยอาศัย กลไกการสนับสนุนที่ สําคัญ(Key Partners) อาทิเชน สื่อทางวิทยุทองถิ่น สื่อสิ่งพิมพ การจูงใจ และโปรโมชั่นตางๆ เพื่อใหคน ทองถิ่น หันมาความสําคัญกับรานคาทองถิ่น กันอยางแพรหลาย ความสําคัญของ Be Local…Buy Local (BLBL) รักษาลักษณะที่โดดเดนของจังหวัดกระบี่ใหคงอยู1) ผสมผสานเสนหของเมืองเล็กๆกับความรวมสมัย ที่จะทําให จังหวัดกระบี่เปนเมืองในอุดมคติที่จะ จับจายใชสอย และทําธุรกิจ โดยยังคงรักษาความหลากหลายของสินคาและบริการ และความ หลากหลายของวัฒนธรรม สันทนาการ และความบันเทิง 2) ชวยคงความยั่งยืนของธุรกิจที่หลากหลาย3) การซื้อจากธุรกิจในทองถิ่น ชวยใหเม็ดเงินหมุนเวียนอยูใน จังหวัด ในพื้นที่เกษตรกรรม ในรานคาและ บริการโดยรอบตัวเมือง ชวยใหการผลิตยังคงมีอยู และยังคงรักษาการบริการเฉพาะดานใหยังมีความ หลากหลายอยู อันจะเปนการชวยสนับสนุนซึ่งกันและกัน 4) ชวยใหจังหวัดกระบี่กาวไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม5) การลงทุนในจังหวัดของเรา เปนเสมือนหนึ่งวา เรากําลังบรรจงปูทางเดิน เพื่อนําไปสูความเจริญของ จังหวัดที่เราอยูอาศัยนี้ 6) เงินทุกบาททุกสตางคที่เราใชจายภายในทองถิ่น ชวยสรางงาน สรางโอกาส สรางชีวิตและความ หลากหลายใหกับจังหวัดของเรา 7)

×