Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
www.etda.or.th
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2555 
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2555 
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-974-9765-34-0 
สร้างสรรค์โดย...
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 5 
¤í Ò¹í Ò 
เมื่ออินเทอรเ์น็ตไดก้ลายมาเปน็สว่นหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราหลาย ๆ คน 
ทั้งเด็กและผู้ใหญ...
à¹×éÍËÒ... 
º··Õè 2 Êѧ¤ÁÍ͹䬏 ã¹Âؤ´Ô¨Ô·ÑÅ 20 
6 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
º··Õè 1 ãªOEÍÔ¹à·ÍÏà¹çμẺ¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ 8 
มารู้จักกั...
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 7 
º··Õè 4 äËÇμÑǷѹ ¡‹Í¹àÊÕÂÃOE Ù 46 
ไวรัสร้าย ภัยบน Cyber 48 
3 M ผู้หวังร้าย 50 
เปิดร้านแล้วเผ่น 52...
8 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
º··Õè 1
ãªOEÍÔOEOEÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ 
çμμ 
Ẻ¤¹ÃØ‹¹‹ãËÁ‹‹ 
ãËÁ‹ 
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 9 
“ 
“
10 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
ÁÒÃÙOE¨Ñ¡¡ÑºÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ 
พูดถึงอินเทอร์เน็ต ใคร ๆ ก็รู้จักว่าคืออะไร แต่เด็ดกว่านั้น 
วันนี้พุดนอ้ย...
และเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยระดับบิ๊ก 4 แหง่ คือ สแตนดฟ์อรด์ (standford), ยูซีแอลเอ 
(UCLA), ยูซี ซานต้า บาร์บาร่า (UC Santa Ba...
¹ÕèáËÅÐ ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμã¹»˜¨¨ØºÑ¹·ÕèàÃÒãªOE¡Ñ¹ Áѹ¨Ö§¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃÃÇÁμÑÇ 
¡Ñ¹¢Í§ NFS net, ARP Anet, CIX áÅÐÃкºà¹çμàÇÔÏ¡Í×è¹ÍÕ...
¨Ò¡¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÏÊÙ‹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ 
สำหรับหัวข้อนี้ พุดน้อยจะชักชวนพวกเรามาดูเส้นทางข้อมูล 
จากคอมพิวเตอร์ที่ถูกส่งต่อไปถึงระบบ...
อินเทอร์เน็ตให้เราได้ใช้แล้ว เขายังคิดวิธีแปลงตัวเลขยุ่งยากของ IP Address 
ให้กลายเป็นชื่อของเครื่อง ลดความน่าปวดหัว ที่เร...
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 15 
Terms of Service 
àªç¤ÊÑ¡¹Ô´...äÁ‹àÊÕÂËÒ 
ก่อนใช้อินเทอร์เน็ต 
พุดน้อยมีข้อแนะนำเล็กๆ สำหรับสิงห์อิ...
ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น เว็บไซต์นาย ก เปิดให้บริการเชื่อมโยงเว็บไซต์ 
อื่น ๆ มาที่หน้าแรกเว็บไซต์ของเขาได้ ถ้าเราต้องการเชื่...
μÑé§áÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒ¾ÒÊàÇÔÏ´ 
Í‹ҧ¤¹ÃÙOE·Ñ¹...(ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ) 
ก่อนใช้อินเทอร์เน็ต มีกฎอีกข้อที่ต้องให้ความสำคัญ 
คือการตั้งแ...
หรือขึ้นต้นหรือตามด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 เช่น 1secret, secret1 
ไม่ใช้ตัวสะกดย้อนหลัง เช่น ADTE เป็นการสะกดย้อนหลังของ ETDA 
ซ...
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 19
20 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
º··Õè 2
Êѧ¤ÁÍ͹䬏
ã¹Âؤ´Ô¨Ô·ÑÅ 
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 21 
“ 
“
22 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
μÔ´μ‹Íà¾×è͹§‹Ò æ 
´OEǨ´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ (e-Mail) 
พอมีอินเทอร์เน็ตใช้ อะไร ๆ ก็ดูเหมือนถูกย่อล...
จำพวกอีเมลโฆษณาตา่ง ๆ ดังนั้น ผูใ้ชก้็ตอ้งคอยลบอยูเ่สมอ เพื่อไมใ่หพ้ื้นที่การรับ 
จดหมายของเราเต็ม 
เรายังต้องระวังการคลิก...
24 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
Facebook 
Êѧ¤ÁÍ͹䬏ÂÍ´ÎÔμ 
วันก่อนบังเอิญเจอเพื่อนเก่า พุดน้อยเลยได้ปักหลักนั่งคุยกัน 
อยู่เป็นนา...
มาเล่นเกมและทำกิจกรรมร่วมกันก็ยังได้ ซึ่งก็ต้องชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ดีๆ 
ของมารก์ เอลเลียต ซักเกอรเ์บิรก์ (Mark Elliot Z...
26 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
Twitter 
ÊÑé¹ §‹Ò ä´OEÃѺàÃçÇ 
นอกจากเฟซบุ๊ค (Facebook) แล้ว ก็เห็นจะมีทวิตเตอร์ (Twitter) 
นี่แหละ...
นอกจากการติดตามอ่านทวีตของคนอื่นแล้ว เรายังสามารถรีทวีต (Re-tweet) 
หรือสง่ตอ่ขอ้ความนั้นไปยังเพื่อนคนอื่น ๆ โดยสามารถเพิ่...
28 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
Line app 
á;¾ÅÔपÑè¹à¾×è͹ÃÑ¡¹Ñ¡Í͹䬏 
หลังจากเห็นใครต่อใครคุยกันอย่างออกรสผ่านแอพพลิเคชั่น 
บนม...
และแมค (Mac) ออกมาให้ใช้งาน ต่อไปเราก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์แชทกับมือ 
ถือผ่านแอพพลิเคชั่นตัวนี้ได้ เพียงแค่สมัครผ่านทางมือถ...
á¨OE§à¡Ô´ ẋ§¤ÅÔ»ãËOE´Ùä´OE·Õè¹Õè 
30 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
www.youtube.com 
เสียดายมากเลยที่เมื่อคืนเผลอหลับ เลยพลาดดูละครต...
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 31 
คลิกเข้าชมซึ่งแสดงอยู่บนหน้าเว็บได้เลย 
ในแตล่ะวันยอดการคลิกเขา้ชมยูทูปทะลุหลัก 100 ลา้นครั้ง แตล่ะเ...
ÁÒÃÂÒ·Êѧ¤ÁÍ͹䬏 
เพื่อน ๆ คงเห็นด้วยเหมือนกับพุดน้อยใช่ไหมว่า 
ชุมชนออนไลน์ถือเป็นอีกชุมชนสาธารณะที่มีคนใช้บริการ 
ไม่น...
เพื่อความสบายใจ ไม่ต้องกลัวโดนโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ก่อนเข้าใช้ 
บริการของเว็บไซต์เราควรอ่านกฎ ระเบียบ ข้อควรระวังในเว็บไซต...
ว่าเป็นโฆษณา ข่าวลือ ความจริง หรือความคิดเห็น เพื่อป้องกันการสับสน จำได้ 
มั้ย ข่าวลือเรื่องโลกแตกที่ทำให้เครียดกันไปทั้งเ...
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 35
36 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
º··Õè 3
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 37 
“ 
«×éÍÁÒ 
¢ÒÂä» 
“
ÃÙOEäËÁÇ‹Ò¸ØáÃÃÁ·Ò§ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ 
38 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
¤×ÍÍÐäÃ...? 
ก่อนอื่นพุดน้อยขอเกริ่นสักนิดนะครับว่า 
ปัจจุบันการ...
ไหนมาลองดูกันสิว่า จากลิสต์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรา 
ทำกันที่ไหนก็ได้ ใช้เมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ เพืี่อน ๆ เคยใช้บ...
ข้อดีของการที่พวกบริษัทฯ ต่างๆ เปิดให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กับเขาคืออะไร 
จริง ๆ มีเหตุผลเยอะเลยครับ ไม่ว่าจะ...
e-Commerce ᤋ»ÅÒ¹ÔéǤÅÔ¡... 
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 41 
¡çªOEÍ»»oe§ä´OEáÅOEÇ 
รู้บ้างไหมครับว่าการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน...
ส่วนคนขายก็ไม่ต้องมีร้านค้าจริงโชว์สินค้า ไม่ต้องใช้พนักงานขาย แค่มี 
เว็บไซต์เป็นของตัวเองก็เสมือนว่าเราผู้ขายได้เปิดร้าน...
ขอ้ดีมีหลายอยา่งใชไ่หม แตมั่นมีขอ้เสียเหมือนกันไอเ้จา้ e-Commerce นี่ 
อย่างแรกเลย รูปในสินค้ามันสวยมาก ไม่รู้จะด้วยมุมกล้...
«×éͧ͢Í͹䬏…ÃÐÇѧÊÑ¡¹Ô´ 
เชื่อไหมครับ เดี๋ยวนี้การซื้อของทางอินเทอร์เน็ตอย่างไรไม่ให้ถูกโกง 
กลายเป็นหัวข้อระดมความคิดส...
และอาจดูข้อมูลการโกงและวิธีการรับมือการโกงทางออนไลน์ได้จากไทยเซิร์ต 
(ThaiCERT) หรือที่ www.ThaiCERT.or.th เว็บไซตท์ี่ใหบ้...
46 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
º··Õè 4
©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 47 
äËÇμμÑǷѹ 
¡‹‹Í¹àÊÕÂÃÙOEOEÙ 
äËÇμÑÇ¡‹àÊÕÂÃOEÙ 
“ 
“
+ äÇÃÑÊÃOEÒ ÀѺ¹ Cyber + 
เดี๋ยวนี้นี่พวกเจ้าเล่ห์หัวหมอล่อหลอกเราให้ไปติดกับมัน 
เยอะเหลือเกิน เห็นเว็บอะไรมีรูปภาพน่าส...
Ê»ÒÂáÇÏ (Spyware) พวกสิงห์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายมักจะโดนเจ้าตัวนี้ 
เล่นงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่อาศัยช่องโหว่ของเว็บ พอเราคล...
50 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 
+ 3 M ¼ÙOEËÇѧÃOEÒ + 
ทุกวันนี้การคุกคามทางอินเทอร์เน็ตนี่มีไม่หยุดหย่อนจริง ๆ 
วันก่อนเพิ่งได้ข้อม...
M ตัวที่สอง Man-in-the-Browser เป็นการโจมตีที่เกิดจากโทรจันที่ฝัง 
ตัวอยู่ในเบราว์เซอร์ พวกนี้นี่มักจะจ้องลักลอบขโมยข้อมูล...
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
ฉลาดรู้เน็ต
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ฉลาดรู้เน็ต

1 045 vues

Publié le

ฉลาดรู้เน็ต : คลังความรู้การใช้อินเตอร์เน็ตให้ถุกต้องและปลอดภัย
Read more: http://goo.gl/WE4RUk

Publié dans : Internet
 • Login to see the comments

ฉลาดรู้เน็ต

 1. 1. www.etda.or.th
 2. 2. พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2555 พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2555 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-974-9765-34-0 สร้างสรรค์โดย : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 120 ม.3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2142 1160 www.etda.or.th ร่วมแรงกันทำ : สุรางคณา วายุภาพ มีธรรม ณ ระนอง พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ ปริญญา สุวรรณชินกุล กริช ขาวอุปถัมภ์ ณัฐพงศ์ วรพิวุฒิ ลงมือดำเนินการ : บริษัท พาบุญมา จำกัด โทร. 0 2635 3339 พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์จอมทอง โทร. 0 2875 7529, 0 2468 4100 Copyright @ 2012 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์โดย : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). ฉลาดรู้เน็ต.-- กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 76 หน้า. 1. อินเทอร์เน็ต. I. ชื่อเรื่อง 004.678 ISBN 978-974-9765-34-0
 3. 3. ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 5 ¤í Ò¹í Ò เมื่ออินเทอรเ์น็ตไดก้ลายมาเปน็สว่นหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราหลาย ๆ คน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ สืบค้นข้อมูลทุกเรื่องที่อยากรู้ เช่น กูเกิ้ล (Google) หรือยาฮู (Yahoo) หรือจะ เปน็การเปดิโลกกวา้งทางสังคมออนไลน ์เพื่อเชื่อมโยงผูค้นมากมายใหส้ามารถติดตอ่กัน อย่างรวดเร็ว เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือทวิตเตอร์ (Twitter) หรือแม้กระทั่งใช้ อินเทอรเ์น็ตเพื่อสรา้งความบันเทิง ความสนุกสนาน และจินตนาการ ดว้ยแอพพลิเคชั่น หรือเกมออนไลน์ ไม่เพียงเท่านั้น อินเทอร์เน็ตยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทาง ค้าขายสินคา้ทางออนไลนใ์หค้นไดมี้อาชีพ สว่นผูบ้ริโภคก็มีชอ่งทางและตัวเลือกในการ ชอ้ปปงิ้ รัฐบาลยุค (ปี 55) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเพื่อให้มีการเข้าถึงและ ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง จึงได้สร้างจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณไร้สาย (WiFi) ใหกั้บประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และตา่งจังหวัด และจัดหาแท็บเล็ตใหกั้บเด็ก ๆ เพราะต้องการให้คนไทยมีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้ทัดเทียมกัน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้คนไทยที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ อินเทอร์เน็ตได้รู้และเข้าใจ เห็นประโยชน์และโทษที่แฝงมา และมีความมั่นใจที่จะ ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากยิ่งขึ้น โดยจะมีตัวละคร “พุดน้อย” ที่จะนำพาทุกท่านท่อง ไปในเนื้อหาของหนังสืออย่างสนุกสนาน ได้รู้เคล็ดลับ และไม่ตกเป็นเหยื่อของภัย คุกคามในโลกออนไลน์ อย่างไรก็ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากความรู้ของหนังสือเล่มนี้ที่ สพธอ. ตั้งใจ จะถา่ยทอดไปสูผู่อ้า่น จะนำไปสูก่ารผลักดันเพื่อสรา้งองคค์วามรูเ้ชิงรุกในอนาคตตอ่ไป สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 30 มีนาคม 2555
 4. 4. à¹×éÍËÒ... º··Õè 2 Êѧ¤ÁÍ͹䬏 ã¹Âؤ´Ô¨Ô·ÑÅ 20 6 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ º··Õè 1 ãªOEÍÔ¹à·ÍÏà¹çμẺ¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ 8 มารู้จักกับอินเทอร์เน็ต 10 จากคอมพิวเตอร์สู่อินเทอร์เน็ต 13 Terms of Service เช็คสักนิด...ไม่เสียหาย 15 ตั้งและเก็บรักษาพาสเวิร์ด 17 อย่างคนรู้ทัน...(อินเทอร์เน็ต) ติดตอ่เพื่อนงา่ย ๆ ดว้ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 22 Facebook สังคมออนไลน์ยอดฮิต 24 Twitter สั้น ง่าย ได้รับเร็ว 26 Line app แอพพลิเคชั่นเพื่อนรักนักออนไลน์ 28 แจ้งเกิด แบ่งคลิปให้ดูได้ที่นี่ www.youtube.com 30 มารยาทสังคมออนไลน์ 32 º··Õè 3 «×éÍÁÒ¢ÒÂä» 36 รู้ไหมว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร...? 38 e-Commerce แค่ปลายนิ้วคลิก...ก็ช้อปปิ้งได้แล้ว 41 ซื้อของออนไลน์...ระวังสักนิด 44
 5. 5. ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 7 º··Õè 4 äËÇμÑǷѹ ¡‹Í¹àÊÕÂÃOE Ù 46 ไวรัสร้าย ภัยบน Cyber 48 3 M ผู้หวังร้าย 50 เปิดร้านแล้วเผ่น 52 หลอกให้เชื่อ...แล้วเชือด 54 งานลูกโซ่...รวยไม่จริง 56 ช่วยด้วย...ถูกโกง 57 º··Õè 5 ÃÙOE·Ñ¹¡çÁÑè¹ã¨ 60 กฎหมายของชาวชุมชนออนไลน์ 62 ผิดกับคอมพิวเตอร์...ก็ผิดกฎหมายนะ 64 กฎหมายช้อปปิ้งออนไลน์ 66 º··Õè 6 à¡Ãç´¹‹ÒÃÙOEâÅ¡Í͹䬏 68 Smartphone 70 Tablet 72 Cloud Computing 74 ความแตกต่างของเจ้า Http กับ Https 76 ÈѾ·¹‹ÒÃÙOE㹡ÒÃãªOEà¹çμ 78 à¡Á¤í Òä˹à¢Õ¹¶Ù¡ 83 à¡Á»ÃÔȹÒÍÑ¡ÉÃä¢ÇOE 86
 6. 6. 8 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ º··Õè 1
 7. 7. ãªOEÍÔOEOEÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ çμμ Ẻ¤¹ÃØ‹¹‹ãËÁ‹‹ ãËÁ‹ ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 9 “ “
 8. 8. 10 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ ÁÒÃÙOE¨Ñ¡¡ÑºÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ พูดถึงอินเทอร์เน็ต ใคร ๆ ก็รู้จักว่าคืออะไร แต่เด็ดกว่านั้น วันนี้พุดนอ้ยมีเรื่องเลา่ประวัติความเปน็มาของอินเทอรเ์น็ตมาใหอ้า่นกัน แบบได้สาระ และสนุกสนานครับ แทบจะพูดได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราเกี่ยวข้องกับการใช้ อินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าตัว ข้อมูลล่าสุดจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 พบว่า เฉพาะเมืองไทย เรามีเด็กจนถึงวัยทำงานหรือสูงอายุ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวน สูงขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนรวมเป็น 13.48 ล้านคนเชียวนะ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.nso.or.th) ถามว่ากิจกรรมที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง คำตอบก็มีตั้งแต่ค้นหา ข้อมูลการเรียนหรือทำงาน ส่งงานให้ครูหรือเจ้านาย ติดต่อเพื่อนผ่าน เฟซบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter) ช้อปกระจายตามเว็บไซต์ขายของ นี่ยังไม่ได้ รวมถึงกลุ่มคนที่สนใจและรวมตัวกันเป็นเว็บเพจเฉพาะด้านต่าง ๆ แต่ใครจะรู้ บ้างว่า จริง ๆ แล้วอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาอย่างไร อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1969 จำง่าย ๆ ว่าเป็น ปีเดียวกับที่มนุษย์สามารถขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นั่นเอง ááàÃÔèÁ¹Ñé¹à¢ÒãªOEà¹çμàÇÔÏ¡·ÕèÁÕª×èÍÇ‹Ò ARP Anet เป็นตัวกลาง ส่งผ่านข้อมูลเพื่อใช้ในทางการทหาร กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ
 9. 9. และเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยระดับบิ๊ก 4 แหง่ คือ สแตนดฟ์อรด์ (standford), ยูซีแอลเอ (UCLA), ยูซี ซานต้า บาร์บาร่า (UC Santa Barbara) และมหาวิทยาลัยยูทาห์ (Utah) เข้าด้วยกัน แต่แรก ๆ ยังมีปัญหาอยู่ คือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใดตัว หนึ่งที่เชื่อมตอ่ในระบบหยุดทำงานหรือเสียขึ้นมาละ่ก็ ระบบจะเดินตอ่ไมไ่ด้ ˹Ö觻‚μ‹ÍÁÒ ARP Anet ถูกนำมาใช้ในวงกว้างขึ้น ทำให้เขาเริ่มมีการ กำหนดรูปแบบการสื่อสารให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน จึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ที่มาทำงานและสามารถเชื่อมโยงพูดคุย หรือติดต่อเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ซึ่งเรียกวา่ เน็ตเวิรก์ หลังจากนั้นมีเน็ตเวิรก์ใหม ่ๆ เกิดขึ้นอีกมาก เชน่ NFS net อันเปน็ เน็ตเวิร์กที่ใช้ในการค้นคว้างานวิจัย หรือ CIX เน็ตเวิร์กที่เอื้อประโยชน์ในการ คา้ขาย คนทั่วไปเลยเริ่มแหแ่หนมาเชื่อมคอมพิวเตอรต์ัวเองเขา้สูเ่น็ตเวิรก์กัน ARP Anet ในฐานะพี่ใหญ่ เลยกำหนดให้คอมพิวเตอร์ทุกตัวในระบบใช้มาตรฐานที่เรียกว่า Transmission Control Protocol/Internet Protocol หรือ TCP/IP TCP/IP ¤×ÍÍÐäà ? พุดน้อยขออธิบายง่าย ๆ ว่า TCP/IP คือ กฎข้อบังคับที่ใช้กำหนดวิธี ในการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง มีอยู่มากมายหลายชนิด ใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไปสามารถสื่อสาร เข้าด้วยกันได้ นั่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ เพราะอินเทอร์เน็ตไม่ได้สร้างขึ้นจากระบบ คอมพิวเตอร์เพียงชนิดเดียว TCP/IP จะ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกหลายร้อยรูป แบบสามารถสื่อสารร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ได้ และมาตรฐานตัวนี้ก็ยังคงใช้อยู่จนถึง ปัจจุบัน ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 11
 10. 10. ¹ÕèáËÅÐ ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμã¹»˜¨¨ØºÑ¹·ÕèàÃÒãªOE¡Ñ¹ Áѹ¨Ö§¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃÃÇÁμÑÇ ¡Ñ¹¢Í§ NFS net, ARP Anet, CIX áÅÐÃкºà¹çμàÇÔÏ¡Í×è¹ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂà¾×èÍ¡ÒÃãªOE »ÃÐ⪹·Ñ駡ÒÃμÔ´μ‹ÍÊ×èÍÊÒà ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅФOE¹ËÒ¢OEÍÁÙÅ ¡ÒäOEÒ¡ÒâÒ áÅÐ ¡ÒÃãËOEºÃÔ¡ÒÃà¾èÍ× ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ ¡Ò÷í Ò¡Ô¨¡ÃÃÁμ‹Ò§ æ ·ÕèàÃÒáÅÐã¤Ã æ ¡çãªOEªÕÇÔμ ÍÂÙ‹ã¹Êѧ¤ÁÍ͹䬏äÁ‹¹OEÍ¡NjÒÊѧ¤Á㹪ÕÇÔμ¨Ãԧ仫ÐáÅOEÇ 12 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ
 11. 11. ¨Ò¡¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÏÊÙ‹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ สำหรับหัวข้อนี้ พุดน้อยจะชักชวนพวกเรามาดูเส้นทางข้อมูล จากคอมพิวเตอร์ที่ถูกส่งต่อไปถึงระบบอินเทอร์เน็ต ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 13 ว่าทำงานอย่างไรกันนะครับ พูดง่ายๆ ก็คือ อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก โดยเป็นเน็ตเวิร์กที่มีตัวกลางในการถ่ายต่อข้อมูลเรียกว่า Transmission Control Protocol/Internet Protocol หรือเรียก สั้น ๆ วา่ TCP/IP และมี Dynamic Host Confi guration Protocol หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DHCP เป็นตัวจ่าย ไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือเลขที่อยู่ไอพี เพื่อระบุ พิกัดเครื่องคอมพิวเตอรข์องเราในเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต ไอพีแอดเดรสจึงเปน็เหมือน ที่อยู่หรือบ้านเลขที่ของเราบนโลกอินเทอร์เน็ต IP Address มีลักษณะเป็นตัวเลขระบุพิกัดตำแหน่ง เช่น 202.44.202. 222 นั่นคือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่จะปรากฏอยู่บนเน็ตเวิร์ก อ้างอิงการมีตัวตนอยู่ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้รับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเอง มีการจดบันทึกในระบบว่าใครใช้งาน IP อะไรในวงกว้าง ดังนั้น หากทำอะไรที่ไม่ อยากให้ใครรู้หรือทำอะไรผิด ระวัง IP Address ไปโผล่ฟ้องขึ้นมานะครับ ซึ่งก็ หมายความว่า ทำให้เราพอจะรู้ได้ว่า ใครนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น IP Address จึงเป็นพยานหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการแกะรอยผู้กระทำความผิด แต่เลขพวกนี้จำยาก และนี่เองที่เป็นข้อเสีย คือไม่สามารถสื่อความหมาย ให้ทราบได้โดยตรง แต่ไม่ต้องกลัว นอกจากนักคอมพิวเตอร์อัจฉริยะจะสร้าง
 12. 12. อินเทอร์เน็ตให้เราได้ใช้แล้ว เขายังคิดวิธีแปลงตัวเลขยุ่งยากของ IP Address ให้กลายเป็นชื่อของเครื่อง ลดความน่าปวดหัว ที่เรียกว่าการกำหนด ดีเอ็นเอส ( DNS) หรือ เครื่องบริการชื่อโดเมน (Domain Name Server) ให้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ชื่อย่อว่า ETDA มีเลขพิกัด IP 202.44.202.222 แต่ตัวเลขดูยาก จำก็ยาก ถ้าเปลี่ยน เป็นกำหนดพิกัดแบบ DNS เป็นชื่อแทนซะ ก็สามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องให้จำง่ายเป็น etda.or.th ก็จะสื่อความหมาย ทำให้เราจำและรู้เจ้าของ IP ได้ชัดเจนขึ้นครับ ÍÒ‹¹ æ áÅÇOE¶ÒOE处 Á¢Õ ÍOEʧÊÂÑ ¡¹Ñ Í ‹Ù §¹Ñé¾´Ø ¹ÍOEÂÇÒ‹àÃÒÁÒ´ÃÙ »Ù ÀÒ¾»ÃСͺ à¾×èͤÇÒÁà¢OEÒ㨧‹ÒÂ æ ¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò 14 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ
 13. 13. ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 15 Terms of Service àªç¤ÊÑ¡¹Ô´...äÁ‹àÊÕÂËÒ ก่อนใช้อินเทอร์เน็ต พุดน้อยมีข้อแนะนำเล็กๆ สำหรับสิงห์อินเทอร์เน็ตที่ชอบเข้าไป ในเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเสนอครับ เคยสังเกตเห็นเจ้ากล่องเล็ก ๆ ที่ เรียกว่า เงื่อนไขและกติกาของการใช้บริการเว็บไซต์ของพวกเขา หรือว่าที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Terms of Service กันบ้างไหม ฮั่นแน่ คุ้น ๆ แล้วใช่ไหมครับ ไอ้เจ้ากล่องตัวนี้นี่เป็น สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับ แต่เราหลายคนรวมทั้งพุดน้อย เองตอนแรก ๆ ก็มองข้ามมันไปเหมือนกัน เจ้ากล่องเล็ก ๆ นี้ มักจะอยู่ท้าย ๆ เว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้งาน มีปุ่มให้กดยืนยัน ว่าเรารับรู้เงื่อนไขกติกาของการใช้อินเทอร์เน็ต หลายคนมักจะคลิกยอมรับ Terms of Service โดยที่ไม่ได้อ่านข้อมูล ยาวยืดในนั้นซะด้วยซ้ำ เพราะเห็นว่าเสียเวลา อ่านไปก็ไม่ได้อะไร วันนี้เราคงต้อง ปรับมุมมองใหม่กับเจ้าสิ่งนั้นซะแล้ว ถ้าหากเรารู้ว่า มันสำคัญมากถึงขั้นใช้กล่าว อ้างเมื่อขึ้นโรงขึ้นศาลได้เลยทีเดียว เพราะข้อมูลที่อยู่ในเงื่อนไขการยอมรับการใช้ บริการ โดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลในเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ข้อสงวนหรือข้อ จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้มีความผูกพันทางกฎหมาย
 14. 14. ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น เว็บไซต์นาย ก เปิดให้บริการเชื่อมโยงเว็บไซต์ อื่น ๆ มาที่หน้าแรกเว็บไซต์ของเขาได้ ถ้าเราต้องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ขายสินค้า ของเรากับของนาย ก เราก็ทำการแจ้งไปที่นาย ก หากเราอ่าน Terms of Service ผ่าน ๆ ก็อาจไม่เห็นข้อแตกต่างอะไร แต่ ถ้าเราสนใจในรายละเอียดอีกสักนิด เราจะรู้ว่านาย ก ให้สิทธิเราแค่แปะเว็บไซต์ ลิงค์บนหน้าแรกของเขาเท่านั้น แต่ถ้าเราไปสุ่มสี่สุ่มห้าแปะขายสินค้าภายในเว็บไซต์ ทุกหน้าของนาย ก เลย โดยไม่ได้ขออนุญาตเพิ่ม เราก็อาจจะโดนฟ้องเอาได้ ¡®ËÁÒÂäÁ‹ãª‹àÃ×èͧÅOEÍàÅ‹¹ áÅÐàÃÒàͧ¤§äÁ‹ÍÂҡ໚¹¼ÙOEàÊÕÂà»ÃÕºà¾Õ§à¾ÃÒÐ ¤ÇÒÁäÁ‹ãʋ㨠¤ÇÒÁà¼ÍàÃÍ ËÃ×ͤÇÒÁàÅÔ¹àÅ‹Í ´Ñ§¹Ñé¹ ¡‹Í¹¨Ð¤ÅÔ¡ÂÍÁÃѺà§×è͹ä¢ÍÐäà àÊÕÂàÇÅÒÍ‹Ò¹áÅзí Ò¤ÇÒÁà¢OEÒã¨ÊÑ¡¹Ô´ ¤§äÁ‹àÊÕÂàÇÅÒÁÒ¡¹Ñ¡ÍÕ¡μ‹Íä»ãª‹äËÁ¤ÃѺ 16 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ
 15. 15. μÑé§áÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒ¾ÒÊàÇÔÏ´ Í‹ҧ¤¹ÃÙOE·Ñ¹...(ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ) ก่อนใช้อินเทอร์เน็ต มีกฎอีกข้อที่ต้องให้ความสำคัญ คือการตั้งและเก็บรักษารหัสผ่าน (password) พุดน้อยมีกลเม็ดเคล็ดลับในการตั้งพาสเวิร์ดแบบเก๋ ๆ แฮกยากหน่อย มั่นใจได้มากขึ้นว่าข้อมูลความลับส่วนตัว ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 17 ของเรามีการปกป้องขึ้นอีกชั้น...มาบอก รู ้ๆ กันอยูว่า่ในปจัจุบัน การโจรกรรมขอ้มูลในอินเทอรเ์น็ตมีมาก ขึ้นทุกวัน เพื่อความมั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นกฎเหล็กด้าน ซีเคียวริตี้ (Security) ของผูใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตอยา่งพวกเรา เทคนิคการตั้งและเก็บ รักษารหัสผา่นใหม้ั่นคงปลอดภัยจากพวกแฮกเกอรจ์ึงเปน็สิ่งที่ไมอ่าจมองขา้ม อย่างแรกเลยนะครับ รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยไม่ใช่คำที่สามารถค้นหาได้ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ เราจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรกทันทีที่ได้รับรหัสผ่านจากเว็บไซต์ใน อินเทอร์เน็ต รวมทั้งกรณีที่เราตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเราเองด้วย และเราควรเปลี่ยน รหัสผ่านทุก 3 เดือน ป้องกันเผื่อว่าอาจจะมีคนล่วงรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูล ของเราได้ รหัสที่จะตั้งนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว ชื่อคนในครอบครัว คน รู้จัก เพื่อนสนิทในที่ทำงาน ชื่อพระเอกละครที่กำลังฮิตที่ชอบอย่างนี้ก็ไม่ควรใช้ ชื่อคำสั่ง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) คอมพิวเตอร์ พวกนี้ก็เหมือนเรายื่นขนมหวานให้บรรดาแฮกเกอร์ รวมทั้งพวก คำหรือตัวเลขในลักษณะเรียงลำดับ เช่น aaabbb, stuvwxyz, 123321, 123456
 16. 16. หรือขึ้นต้นหรือตามด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 เช่น 1secret, secret1 ไม่ใช้ตัวสะกดย้อนหลัง เช่น ADTE เป็นการสะกดย้อนหลังของ ETDA ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วรหัสผ่านต้องตั้งอย่างไรล่ะ เพื่อนของพุดน้อยแนะนำมาว่า รหัสผ่าน ที่ดีสามารถเลือกผสมได้ระหว่าง ตัวอักษรเล็ก ตัวอักษรใหญ่ ตัวเลข และอักขระ พิเศษ (เช่น @#$%^&()_+|~-=`{}[]:“;‘<>/ ) โดยควรเลือกผสมอย่างน้อย 3 ประเภทตัวอักษรจากที่กล่าวมา เช่น MahNoi@69 รหัสผ่านจะต้องเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่ควรเปิดเผยให้คนอื่นรู้ ไม่ ว่าเป็นทางอีเมล บอกปากเปล่า หรือไปกรอกเอกสารแบบฟอร์มสำรวจต่าง ๆ เพราะเราอาจไม่รู้เท่าทันเว็บไซต์เหล่านั้น และถูกเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ ¡¶çÒOEâ¨ÃÃÒOEÂÁ¹Ñ áΡàÍÒû٠·¾èÕ ´Ø ¹ÍOE¶ҋ¡ºÑ ¡¡êÔä»â¾Êμ⏪Ǣ¹éÖÁÒ ËÇҹ㨠μÑǨÃÔ§¤§â¡Ã¸ËÃ×ͧ͹¾Ø´¹OEÍÂμÒÂàÅÂ!! 18 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ
 17. 17. ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 19
 18. 18. 20 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ º··Õè 2
 19. 19. Êѧ¤ÁÍ͹䬏 ã¹Âؤ´Ô¨Ô·ÑÅ ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 21 “ “
 20. 20. 22 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ μÔ´μ‹Íà¾×è͹§‹ÒÂ æ ´OEǨ´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ (e-Mail) พอมีอินเทอร์เน็ตใช้ อะไร ๆ ก็ดูเหมือนถูกย่อลงมาให้อยู่แค่ หน้าจอสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แถมจากที่ไกลก็ยังดูใกล้กัน นิดเดียวเองนะครับ ดูอย่างพุดน้อยจะส่งจดหมาย เล่าเรื่องที่ไปเที่ยวมาช่วงปิดเทอมให้เพื่อนที่อยู่อเมริกาฟัง ใช้แค่ปลายนิ้วคลิกเท่านั้น เพื่อนก็ได้รับทั้งข้อความและรูปสวย ๆ ของพุดน้อยแล้วละ อย่างที่พุดน้อยบอกนั่นแหละครับ เดี๋ยวนี้จะส่งจดหมาย ข้อความ หรือ ข้อมูลทั้งไฟล์รูป ไฟล์เสียงให้กัน ก็ไม่ต้องพึ่งคุณบุรุษไปรษณีย์แล้ว เพราะมีอีเมล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่แค่ผู้ส่งคลิกปุ๊บ ผู้รับก็ได้รับปั๊บ ช่วยเพิ่มความ สะดวกรวดเร็วในการสื่อสารและยังลดค่าใช้จ่ายในการส่งได้เยอะ การเริ่มเปิดใช้งานอีเมลนั้นง่ายมาก เพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ที่ให้บริการ ใชง้านอีเมล (ฟรี) ซึ่งปจัจุบันมีใหเ้ลือกมากมายตามแตใ่จจะสรรหา เชน่ ฮอตเมล (hotmail.com), จีเมล (gmail.com) หรือยาฮู (yahoo.com) จากนั้นก็ลงทะเบียน (Sign Up) เพื่อขอใช้อีเมล โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมตั้งชื่ออีเมลที่จะใช้ (อย่าให้ซ้ำกับใครนะครับ เพราะถ้าซ้ำก็จะต้องตั้งใหม่จนกว่าระบบจะยอมให้ผ่าน) และรหัสผ่าน เท่านี้ก็สามารถใช้งานอีเมลได้สบาย ๆ อย่างของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีชื่ออีเมลที่ใช้ ติดต่อว่า webmaster@etda.or.th ไงครับ แตน่า่เศรา้จริง ๆ ที่ความสะดวกเหลา่นี้มาพรอ้มกับอีเมลขยะ (Junk Mail)
 21. 21. จำพวกอีเมลโฆษณาตา่ง ๆ ดังนั้น ผูใ้ชก้็ตอ้งคอยลบอยูเ่สมอ เพื่อไมใ่หพ้ื้นที่การรับ จดหมายของเราเต็ม เรายังต้องระวังการคลิกเข้าไปอ่านอีเมลจากคนไม่รู้จักด้วยนะครับ เพราะ อาจจะมีไวรัสรา้ยแฝงตัวมาดว้ยก็ได ้และเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการใชง้าน ควรหมั่นเปลี่ยนพาสเวิร์ดทุก ๆ 3 เดือน หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรเปิดเข้าอีเมลจาก เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่นในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพราะเสี่ยงต่อการถูก แฮกข้อมูลมาก ๆ เลยละ ที่สำคัญต้องไซน์เอาต์ (Sign Out) ทุกครั้งหลังเปิดใช้ งานอีเมลด้วย ÍÕ¡àÃèÍ× §·èÕÍÂÒ¡½Ò¡äÇé¡ç¤×Í ¡ÒÃãªé¤íÒ¾Ù´·èÕÊØÀҾ㹡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅ áÅÐ ËÅ¡Õ àÅÂèÕ §¡ÒÃ㪤OE ÒíμÅ¡¢º¢Ñ¹ËÃÍ× ¤ Òí¾´Ù ·Õ·è ÒíãˤOE´Ôä»ä´ËOEÅÒ·ҧ à¾ÃÒмÃOE٠ѺÍÒ¨ äÁ‹à¢OEÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÍÒÃÁ³·Õè¼ÙOEÊ‹§μOEͧ¡ÒÃÊ×èÍ ¨¹àÃ×èͧÅOEÍàÅ‹¹àÅç¡ æ ÍÒ¨¡ÅÒ ໚¹àÃ×èͧãËÞ‹ãËOEà«ç§¨Ôμä»àÅ¡çä´OE ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 23
 22. 22. 24 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ Facebook Êѧ¤ÁÍ͹䬏ÂÍ´ÎÔμ วันก่อนบังเอิญเจอเพื่อนเก่า พุดน้อยเลยได้ปักหลักนั่งคุยกัน อยู่เป็นนานสองนาน ถึงรู้ว่าเพื่อนคนนี้ชอบเที่ยวมาก ไปไหนก็จะ ถ่ายรูปสถานที่นั้นแล้วเอามาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ในสังคมออนไลน์ได้ชม เห็นว่าได้รับคำชมมากมายทั้งจากคนรู้จักและไม่รู้จัก ทำเอาเพื่อนยิ้มไม่หุบเลย สังคมออนไลน์ (Social Network) นับได้ว่าเป็นจุดนัดพบของคนที่มี ความสนใจในเรื่องเดียวกันเขา้มาแบง่ปนัขอ้มูลและเรื่องราว ไมว่า่จะเปน็การถา่ยรูป ทอ่งเที่ยว ทำอาหาร งานศิลปะ หรือเรื่องอื่น ๆ ก็สามารถมาพูดคุยกันที่นี่ได้โดย ไม่ต้องนัดออกไปนอกบ้าน เหมือนยุคหนึ่งที่ใครต่อใครต้องนัดกันไปเจอที่สยามฯ เพียงแค่ทำการสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุค๊ (Facebook), ไฮไฟว (Hi5), ทวิตเตอร (Twitter), มายสเปซ (Myspace) และอื่น ๆ ตามชอบใจ ก็สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนได้ทันทีที่เขาเข้ามา โพสต์เรื่องราวลงในนั้น พุดน้อยค้นข้อมูลเจอว่า จากการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 พบว่าสังคมออนไลน์ในเฟซบุ๊คมีผู้ใช้งานมาเป็นอันดับหนึ่งคือ 630 ล้านคน จากทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยเองมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คถึง 8,400,000 คน คิดเป็น ครึ่งหนึ่งของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เยอะจนน่าตกใจใช่ไหมล่ะครับ แต่ที่เฟซบุ๊คได้รับความนิยมล้นหลามขนาดนี้ก็น่าจะมาจากการที่ให้ผู้ใช้ สามารถโพสต์ทั้งข้อความยาว ๆ และรูป หรือแม้แต่คลิปวิดีโอลงไปได้นั่นเอง แถม เรายังเช็คอิน (check in) ระบุสถานที่ที่ตนเองอยู่ให้เพื่อน ๆ รู้ หรือจะชวนเพื่อน
 23. 23. มาเล่นเกมและทำกิจกรรมร่วมกันก็ยังได้ ซึ่งก็ต้องชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ดีๆ ของมารก์ เอลเลียต ซักเกอรเ์บิรก์ (Mark Elliot Zuckerberg) ผูท้ำคลอดเฟซบุค๊ ออกมาเมื่อปี ค.ศ. 2004 ที่เบื้องต้นเขามีแนวคิดที่จะจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อรวบรวม รายชื่อและภาพถ่ายของนักศึกษาเท่านั้น ใครจะเชื่อล่ะว่าสุดท้ายจะกลายเป็น เว็บที่ฮิตกระจายขนาดนี้ ·§éÑ ËÁ´¹·éÕ Ò íã˾OE´Ø ¹ÍOEÂËÒÂʧÊÂÑ áÅÇOEÅЋ¤ÃºÑ ÇÒ‹ ·Ò íäÁà¿«º¤Ø ¶§Öä´¤OEÃͧ㨠¤¹·ÑèÇâÅ¡ä´OEàÂÍÐÁÒ¡ áμ‹·ÕèÂѧ໚¹¤í Ò¶ÒÁÍÂÙ‹¡ç¤×ÍàÃ×èͧ¼Ñ¡¢Í§¾Ø´¹OEÍ·Õè»ÅÙ¡äÇOEã¹ à¡Áã¹à¿«ºØ¤¹‹ÐÊÔ ËÒ»ÃШí ÒàÅ äÁ‹ÃÙOEÇ‹Òä»Í‹ä٠˹ÊÔ¹‹Ò ! ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 25 Mark Zuckerberg
 24. 24. 26 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ Twitter ÊÑé¹ §‹Ò ä´OEÃѺàÃçÇ นอกจากเฟซบุ๊ค (Facebook) แล้ว ก็เห็นจะมีทวิตเตอร์ (Twitter) นี่แหละครับที่เป็นอีกหนึ่งสังคมออนไลน์ ที่พุดน้อยเห็นว่า ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนไม่น้อยทีเดียว โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานจากทั่วโลกเป็นจำนวนกว่า 175 ล้านคนเลยล่ะ ทวิตเตอร์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 โดยช่วงแรกสามารถโพสต์ได้ เพียงข้อความสั้น ๆ หรือในภาษาชาวทวิตเตอร์จะเรียกว่าเป็นการทวีต (tweet) ข้อความให้เพื่อน ๆ ได้อ่านและติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ทวีต เช่น “พุดน้อย กำลังจะไปเที่ยว” “แกงส้มผักรวมใส่กุ้งกับปลาทอดกระเทียมพริกไทย...อาหารเย็น วันนี้” หรือ “พรุ่งนี้มีปาร์ตี้ที่บ้าน พุดน้อยเชิญเพื่อน ๆ ทุกคนด้วยนะครับ” ซึ่งก็ สะดวกดีสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆ ทราบว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ที่ไหน ทำอะไร เป็นอย่างไร ในช่วงเวลาที่กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี 2008 โอบามาก็ใช้ทวิตเตอร์นี่แหละเป็นช่องทางหนึ่งในการหาเสียง ซึ่งสร้างความฮือฮา และความได้เปรียบคู่แข่งที่ยังคงใช้วิธีหาเสียงแบบเดิม ๆ อยู่ เพราะนี่คือยุคแห่ง ดิจิทัลครองเมือง ความสนุกของทวิตเตอร์นั้นอยู่ที่เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ของคนอื่น ๆ ได้ด้วย โดยผู้ที่เราติดตามความเคลื่อนไหวจะเรียกว่า ฟอลโลวิง (Following) และผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเราเรียกว่า ฟอลโลเวอร์ส (Fol-lowers) ซึ่งจะแสดงให้เห็นในหน้าแรกของสมาชิก
 25. 25. นอกจากการติดตามอ่านทวีตของคนอื่นแล้ว เรายังสามารถรีทวีต (Re-tweet) หรือสง่ตอ่ขอ้ความนั้นไปยังเพื่อนคนอื่น ๆ โดยสามารถเพิ่มความเห็นสว่นตัว ต่อท้ายข้อความของเจ้าของทวีตได้ด้วย การติดตามอ่านทวีตของคนอื่น ๆ นี่ แหละครับเปน็แหลง่ขา่วสารชั้นดีเลย อยา่งตอนนี้พุดนอ้ยก็กลายเปน็ฟอลโลเวอรส์ ประจำของนิชคุณ กาละแมร์ และวู้ดดี้ เรียบร้อยแล้ว »¨˜ ¨ºØ ¹Ñ ·ÇμÔàμÍÃ䏴ÁOE¡Õ Òþ²Ñ ¹Ò»ÃºÑ »Ã§Ø Å¡Ù àŹ‹ÁÒ¡¢¹éÖ ´§Ñ ¹¹éÑ ¹Í¡¨Ò¡ ¡Ò÷ÇÕμ¢OEͤÇÒÁÊÑé¹ æ ¨í Ò¡Ñ´μÑÇÍÑ¡ÉÃäÁ‹à¡Ô¹ 140 μÑÇÍÑ¡ÉÃáÅOEÇ àÃÒÂѧÊÒÁÒö â¾ÊμÃÙ»ÀÒ¾âªÇ¡Ñ¹ä´OEÍÕ¡´OEÇ ¹‹Òʹء㪋äËÁŋФÃѺ ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 27
 26. 26. 28 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ Line app á;¾ÅÔपÑè¹à¾×è͹ÃÑ¡¹Ñ¡Í͹䬏 หลังจากเห็นใครต่อใครคุยกันอย่างออกรสผ่านแอพพลิเคชั่น บนมือถือที่มีชื่อเก๋ ๆ ว่าวอตแอพ (What App) แล้ว ทำให้ พุดน้อยรู้สึกว่าการสื่อสารเดี๋ยวนี้ช่างสะดวกสบายเหลือเกิน เลยอยากนำเสนออีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า ไลน์แอพ (Line App) ซึ่งเป็นคู่แข่งฝีมือพอฟัดพอเหวี่ยงกับวอตแอพเลยละครับ ไลน์แอพเป็นแอพพลิเคชั่นสายพันธุ์ที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น และอย่างที่ บอกไปครับว่าเป็นคู่แข่งฝีมือสูสีกับวอตแอพ เพราะฉะนั้นความสามารถของไลน์ แอพจึงไม่แตกต่างจากวอตแอพสักเท่าไร นั่นคือ สามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบ กับเพื่อน ๆ ได้ โดยการใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการเพิ่มชื่อผู้ติดต่อผ่านไลน์แอพ แต่ที่มากกว่านั้นคือ ดูเหมือนว่าไลน์แอพจะมีลูกเล่นที่เป็นพันธุ์ผสมจาก สุดยอดโปรแกรมแชตบันลือโลกอย่างเอ็มเอสเอ็น (MSN) เพิ่มเข้าไปด้วย นั่นคือ เราสามารถใส่รูปโปรไฟล์ แสดงให้เพื่อน ๆ ที่กำลังคุยกับเราอยู่เห็นได้ และยัง สามารถคุยฟังเสียงกันได้จริงผ่านแอพพลิเคชั่นตัวนี้ โดยไม่ ต้องเสียค่าโทรศัพท์โทร.ออกอีกด้วย (แต่ต้องเสียค่าบริการ อินเทอรเ์น็ตเลน่ไลนแ์อพใหกั้บผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยมือถือนะครับ) เป็นอย่างไรบ้างครับ ความสามารถอันน่าทึ่งของไลน์ แอพ ดูน่าสนใจมาก ๆ เลยใช่ไหมล่ะครับ แต่ที่น่าตื่นเต้นมาก ไปกว่านั้นก็คือ ตอนนี้ไลน์แอพเขาพัฒนาไปถึงขั้นปล่อยเวอร์ชันวินโดว์ (Window)
 27. 27. และแมค (Mac) ออกมาให้ใช้งาน ต่อไปเราก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์แชทกับมือ ถือผ่านแอพพลิเคชั่นตัวนี้ได้ เพียงแค่สมัครผ่านทางมือถือในระบบแอนดรอยด์ โอเอส (Android OS) หรือแอปเปิลไอโอเอส (Apple iOS) โดยใช้อีเมลในการ สมัครก่อน เรียกว่าสร้างความสะดวกสบายและง่ายต่อการติดต่อกันแบบ 360 องศาไปเลย ¶OEÒã¤Ãʹ㨨ÐÅͧ´ÒǹâËÅ´á;¾ÅÔपÑè¹μÑǹÕéÁÒãªOE§Ò¹·Ñé§ã¹Á×Ͷ×ÍáÅÐ ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÏ¡çä´OE¹Ð¤ÃѺ à¾ÃÒСÒôÒǹâËÅ´áÅÐμÔ´μÑé§ ÃÇÁ¶Ö§ÊÁѤâÍãªOE§Ò¹ ¡çÊÒÁÒö·í Òä´OEäÁ‹ÂÒ¡àÅ à¾èÍ× ¹ æ ¢Í§¾Ø´¹OEÍ¡çãªOE¡Ñ¹ËÅÒ¤¹ ¨ÐÇ‹Ò仾ش¹OEÍ ¢Íä»ÊÁѤÃãªOE§Ò¹äŹá;¡‹Í¹´Õ¡Ç‹Ò¹Ð¤ÃѺ ¨Ðä´OEäÁ‹¾ÅÒ´¡ÒÃμÔ´μ‹Í¡Ñºà¾×è͹·Ø¡ ·Õè·Ø¡àÇÅÒ ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 29
 28. 28. á¨OE§à¡Ô´ ẋ§¤ÅÔ»ãËOE´Ùä´OE·Õè¹Õè 30 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ www.youtube.com เสียดายมากเลยที่เมื่อคืนเผลอหลับ เลยพลาดดูละครตอนจบซะนี่ แต่โชคดีที่พุดน้อยอยู่ในยุคดิจิทัล ก็เลยเปิดดูย้อนหลังได้ ทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่พุดน้อยคิดว่าจะเข้าไปดูละครย้อนหลัง ได้เป็นอันดับต้น ๆ ก็คือยูทูป (Youtube) เพราะเป็นแหล่งรวม ทั้งละครย้อนหลัง รายการทีวี มิวสิกวิดีโอ คลิปสอนเล่นดนตรี สอนประดิษฐส์ิ่งของ และรวมการแสดงแปลก ๆ ไวม้ากมายมหาศาล นาทีนี้หากพูดถึงยูทูป พุดน้อยคิดว่าน้อยคนนักที่เล่นอินเทอร์เน็ตแล้ว จะไม่รู้จัก เพราะยูทูปได้กลายเป็นศูนย์รวมความบันเทิง ที่ไม่ว่าใครก็สามารถ เข้ามาอัพโหลดและแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอต่าง ๆ กันได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก็สามารถเป็นเจ้าของพื้นที่ในการ อัพโหลดคลิปวิดีโอต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซต์ได้แล้วละ วิดีโอในยูทูปสามารถดูได้โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์แฟลชบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือจะดูผ่านมือถือโดยการติดตั้งแอพพลิเคชั่นก็ได้ หลายครั้งจะ เห็นว่านอกจากเราจะดูคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ยูทูปโดยตรงแล้ว ยังอาจพบลิงค์ คลิปวิดีโอน่าสนใจในยูทูปตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่นักท่องเว็บบางคนนำลิงค์ไปแปะ ไว้บนบล็อก (Blog) หรือเว็บบอร์ด (Webboard) ด้วย แถมหากใครอยากจะเก็บ ไฟล์คลิปวิดีโอจากยูทูปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง ก็สามารถดาวน์โหลด โดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ หรือจะดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์บางเว็บไซต์ก็ได้ง่ายมาก คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่ส่วนใหญ่จะมีความยาวประมาณ 1-10 นาที ซึ่ง คลิปไหนใช่ ! คลิปไหนโดน ! มีคนเข้าชมจำนวนเท่าไร สามารถดูได้จากสถิติผู้
 29. 29. ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 31 คลิกเข้าชมซึ่งแสดงอยู่บนหน้าเว็บได้เลย ในแตล่ะวันยอดการคลิกเขา้ชมยูทูปทะลุหลัก 100 ลา้นครั้ง แตล่ะเดือนมีผู้ อัพโหลดวิดีโอขึ้นเว็บไซต์กว่า 65,000 เรื่อง หลายคนใช้ประโยชน์จากยูทูปในการ โฆษณาสินคา้ บางครั้งก็แจง้เกิดใหตั้วเอง อยา่งไอดอลหนุม่หนา้ใส จัสติน บีเบอรน์ั่นไง ในเมืองไทยเรายูทูปถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมที่มาแรงเป็นอันดับ 4 รองจากกูเกิลของไทย (Google.co.th), เฟซบุ๊ค (Facebook) และกูเกิลของ สหรัฐอเมริกา (Google.com) เลยทีเดียวเชียวครับ เพราะฉะนั้นลองมาสืบสาว ประวัติการถือกำเนิดของยูทูปกันสักหน่อยดีกว่า ยูทูปก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 โดยแชด เฮอร์ลีย์ (Chad Hurley), สตีฟ เชง (Steve Chen) และ ยาวีด คาริม (Jawed Karim) อดีตพนักงานบริษัทเพย์พอล (Paypal) จากการปฏิบัติงานของ 3 องค์กรร่วมกัน ได้แก่ เพย์พอล (Paypal), ซาน บรูโน (San Bruno) และอะโดบี แฟลช (Adobe Flash) ปจัจุบันกูเกิลไดต้กลงใจเขา้ซื้อกิจการยูทูปดว้ยมูลคา่มหาศาล โดยยังคงให้ สิทธิ์การดำเนินงานตามนโยบายแก่ยูทูปอย่างอิสระ ซึ่งนโยบายหนึ่ง ที่พุดน้อยเห็น ด้วยมาก ๆ ก็คือ การไม่ให้อัพโหลดคลิปที่มีภาพโป๊เปลือย เสนอเรื่องราวรุนแรง และคลิปที่มีลิขสิทธ์ิ นอกจากเจ้าของลิขสิทธิ์อัพโหลดเอง «§èÖËÒ¡¾ºà˹ç¤Å»ÔäÁ´‹ÕÅ¡Ñ É³Ð´§Ñ ¡ÅÒ‹ÇÅС ç¤ÇêNj¡¹Ñ ᨧOEźà¾Íè× ãËÂOE·Ù »Ù ¡ÅÒÂ໚¹Ê×èÍ·ÕèÊÃOEÒ§ÊÃäáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÁÑ蹤§»ÅÍ´ÀÑÂÊí ÒËÃѺ¼ÙOEãªOEÍ‹ҧàÃÒ æ μÅÍ´ 仹ФÃѺ
 30. 30. ÁÒÃÂÒ·Êѧ¤ÁÍ͹䬏 เพื่อน ๆ คงเห็นด้วยเหมือนกับพุดน้อยใช่ไหมว่า ชุมชนออนไลน์ถือเป็นอีกชุมชนสาธารณะที่มีคนใช้บริการ ไม่น้อยกว่าบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่ใช้แบบดี ๆ ก็มีเยอะ เป็นเวทีของ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ทำไม มักมีการใช้เวทีอินเทอร์เน็ตพูดกันแรง บางครั้งก็ 32 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ มุ่งเน้นเพื่อสร้างความแตกแยก บ้างก็หยาบคาย บ้างก็ใส่ร้ายป้ายสีหรือติฉินนินทา มารยาทบนเน็ตเป็นอย่างไร...อยู่ที่เราทุกคนครับ ถ้าไม่อยากให้โลกออนไลน์ปั่นป่วน พุดน้อยว่าเราควรจะมาทำความเข้าใจ ถึงมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตกันดีกว่า เพื่อทำให้สังคมออนไลน์เป็นสังคมที่ น่าอยู่ไม่น้อยไปกว่าสังคมในชีวิตจริง เริ่มต้นในฐานะเราที่เป็น “ผู้ใช้” เราควรใช้บัญชีชื่อและรหัสผ่านของตัว เองเท่านั้น อย่าลืมเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองให้ดีเสียด้วยล่ะ และไม่ใช้หรือ แอบถอดรหัสผ่านของคนอื่นมาใช้อย่างเด็ดขาด พุดน้อยชอบประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่า “เปลี่ยนจากแย่ง เป็นแบ่งกัน” เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตก็เหมือนกัน เราควรแบ่งปัน พื้นที่อินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้คนอื่นด้วย โดยวางแผน การใช้งานล่วงหน้า เลือกถ่ายโอนข้อมูลและโปรแกรม เฉพาะที่จำเป็น จะช่วยประหยัดพลังงานและประหยัด เวลาได้เยอะเลย
 31. 31. เพื่อความสบายใจ ไม่ต้องกลัวโดนโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ก่อนเข้าใช้ บริการของเว็บไซต์เราควรอ่านกฎ ระเบียบ ข้อควรระวังในเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อน รวมถึงควรเคารพสิทธิข้อมูลของแหล่งที่เผยแพร่ ถือเป็นมารยาทอย่างยิ่งนะครับ ที่ควรมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูล ไม่แอบอ้างผลงานคนอื่นมาเป็นของตัว รวมถึง ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวคนอื่นก่อนได้รับอนุญาต เวลาโต้ตอบกับใครทางอินเทอร์เน็ตควรใช้ภาษาสุภาพ กะทัดรัด เข้าใจง่าย ไม่ส่อไปในทางดูถูก เสียดสี เหยียดหยาม หรือใส่ร้ายให้เขาได้รับความเดือดร้อน แล้วไอ้ประเภทจดหมายลูกโซ่นั่นน่ะ เลิกส่งเหอะ ถึงคนที่ส่งให้จะเป็นเพื่อนของ เราก็ตาม เพราะมันหลอกลวงและน่ารำคาญ เดี๋ยวเพื่อนจะเปลี่ยนจากมิตรมา เป็นศัตรูกับเราซะอย่างนั้น ส่วนถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็น “ผู้เผยแพร่ข้อมูล” ลงบนอินเทอร์เน็ต อย่าง แรกเลยคือ เราต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แหล่งที่มา และระบุให้ชัดเจน ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 33
 32. 32. ว่าเป็นโฆษณา ข่าวลือ ความจริง หรือความคิดเห็น เพื่อป้องกันการสับสน จำได้ มั้ย ข่าวลือเรื่องโลกแตกที่ทำให้เครียดกันไปทั้งเมือง พุดน้อยว่าขอให้เปลี่ยนมาส่ง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์กันดีกว่าครับ อีกเรื่องที่สำคัญคือ ควรตรวจสอบข้อมูลของเราก่อนส่งว่าปลอดไวรัส ไม่มีโปรแกรมที่จะสร้างความเสียหายส่งเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ก็ ควรเป็นภาษาสุภาพ และเพื่อประหยัดเวลาในการดึงหรือดาวน์โหลดข้อมูล เราควรทำการย่อขนาดภาพหรือข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดเหมาะสมที่จะลง ในอินเทอร์เน็ตเสียก่อนก็ยิ่งดี ÁÒÃÂÒ·§‹Ò æ à¾Õ§෋ҹÕé àÃÒ¡ç¨Ð໚¹Ë¹Öè§ã¹μÑÇÍ‹ҧ¼ÙOEãªOE§Ò¹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ ·´èÕ Õ áÅÐàÁÍè× ·¡Ø ¤¹·Ò í´áÕ ÅÇOE ¤§äÁ‹ҡ·¨èÕ ÐÁÊÕ §Ñ ¤ÁÍ͹䏷ÊèÕ ÃÒOE§¤ÇÒÁ梯 ã˾OEÇ¡àÃÒ ·Ø¡¤ÃÑé§àÁ×è͹Ñè§ÍÂً˹OEҨ͹ФÃѺ 34 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ
 33. 33. ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 35
 34. 34. 36 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ º··Õè 3
 35. 35. ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 37 “ «×éÍÁÒ ¢ÒÂä» “
 36. 36. ÃÙOEäËÁÇ‹Ò¸ØáÃÃÁ·Ò§ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ 38 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ ¤×ÍÍÐäÃ...? ก่อนอื่นพุดน้อยขอเกริ่นสักนิดนะครับว่า ปัจจุบันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาท ในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้น แต่เอาเข้าจริง ลองไปถามคนทั่วไปว่า “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าอะไร ต่างจากคำว่า “ธุรกรรม” เฉย ๆ ยังไง เชื่อว่าหลายคนคงส่ายหัว มึน ๆ กับคำถามของเราก็ได้ บทนี้พุดน้อยมีคำศัพท์มาเสนอให้รู้จักกันก่อนนะครับว่า... “¸ØáÃÃÁ” หรือที่ภาษาอังกฤษคือ ทรานเซคชั่น (Transaction) ง่าย ๆ คือ การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะ ทางด้านธุรกิจและการเงิน เช่น การฝากหรือโอนเงิน การจ่ายค่าสินค้าบริการต่าง ๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ ที่มีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง เขา้มาเปน็สื่อในการคา้ขาย เชน่ ใชโ้ทรศัพท ์สง่แฟกซ ์สง่อีเมล ถึงจะไมต่ลอดทั้ง กระบวนการ เพียงแค่ให้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของขั้นตอนการค้าหรือการติดต่อที่ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ เช่น ใช้อีเมลในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเพียงขั้นตอนเดียว แต่ขั้นตอนอื่น ๆ เช่น การออกใบเสร็จ การส่งของ การจัดสต็อก ฯลฯ ไม่ได้ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็เรียกได้ว่าเป็นการทำ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” เหมือนกัน ก็เหมือนที่ธนาคารได้ให้เราใช้ ATM กดเงินสดจากตู้เข้ามาตุงอยู่ในกระเป๋า ของเราอย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องไปธนาคาร ก็ใช่ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรา ใช้กันจนเคยชินในชีวิตประจำวันนั่นเอง
 37. 37. ไหนมาลองดูกันสิว่า จากลิสต์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรา ทำกันที่ไหนก็ได้ ใช้เมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ เพืี่อน ๆ เคยใช้บริการอะไรกันมาแล้วบ้าง ขอใบอนุญาตจดทะเบียนการค้าทางออนไลน์ ขอใบรับรองการขนส่ง สินค้าทางศุลกากร การขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ การรับรองสิทธิ์พวกนี้ เรียกว่า e-Certifi cate ซื้อ-ขายสินคา้ผา่นเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต หรือที่เราเคยไดยิ้นวา่เปน็ e-Trading and Service หมายความรวมถึง e-Commerce ที่เราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไป เติมเงินมือถือออนไลน์ เติมเงินเกมออนไลน์ หรือว่าโอนเงินออนไลน์ อัน ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 39 นี้เรียกว่า e-Payment ครับ บันทึกประวัติอาการเจ็บป่วย การสั่งยาของแพทย์เวลาเราไปโรงพยาบาล ทำเป็นเวชระเบียนผู้ป่วย ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จัดเก็บลงบนกระดาษแล้วนะ แต่ใช้วิธี ถ่ายภาพลงในไมโครฟิล์ม (Microfi lm) หรือสแกน (Scan) เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ซีดี เทป หรือรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคอื่น ๆ เรียกว่า e-Medical Record อัพโหลด-ดาวน์โหลดรายงานของราชการทางออนไลน์ เช่น แบบฟอร์ม ขอวีซา่ ยื่นชำระภาษีเงินไดผ้า่นอินเทอรเ์น็ต พวกนี้จัดอยูใ่นประเภท e-Reporting
 38. 38. ข้อดีของการที่พวกบริษัทฯ ต่างๆ เปิดให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับเขาคืออะไร จริง ๆ มีเหตุผลเยอะเลยครับ ไม่ว่าจะช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ ที่ยิ่งกว่าสำคัญคือ เดี๋ยวนี้อะไรที่เกี่ยวกับ e หรือดิจิทัลพวกนี้นะ จะ ทำให้บริษัทดูทันสมัย ภาพลักษณ์ดี ลูกค้าก็ประทับใจ 40 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ ໚¹ä§¤ÃѺ ¾Í¨Ðá¡ÍÍ¡áÅOEÇ㪋äËÁ Ç‹Ò “¸ØáÃÃÁ” ¡Ñº “¸ØáÃÃÁ·Ò§ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ” μ‹Ò§¡Ñ¹Í‹ҧäà º·Ë¹OEÒ àÃÒ¨ÐÁÒ´Ù¡Ñ¹Ç‹Ò e-Commerce ¤×ÍÍÐäà áÅOEÇÁѹÁÕº·ºÒ· 㹪ÕÇÔμ¢Í§àÃÒÁҡᤋä˹
 39. 39. e-Commerce ᤋ»ÅÒ¹ÔéǤÅÔ¡... ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 41 ¡çªOEÍ»»oe§ä´OEáÅOEÇ รู้บ้างไหมครับว่าการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องง่าย เคยได้ยินใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่า e-Commerce ก่อนอื่นพุดน้อยขอพูดถึง e-Commerce (ÍÕ¤ÍÁàÁÔÏ«) หรือ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รู้จักกันมากที่สุด ก่อนนะครับว่า เป็นการสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการชำระเงินหรือมีการจัดส่งสินค้าหรือไม่ เพียงแค่สั่งซื้ออย่าง เดียวก็เข้าข่ายเป็น e-Commerce แล้วครับ อีคอมเมิร์ซมีบทบาทมากในตลาดธุรกิจปัจจุบัน ที่พุดน้อยรู้มา ประเทศ ที่มีการเจริญเติบโตด้านอีคอมเมิร์ซอย่างรวดเร็วก็อย่างชาติพี่ยุ่น ญี่ปุ่นเพื่อนรัก ของไทยเรา ออสเตรเลีย ไต้หวัน และนิวซีแลนด์ ส่วนในประเทศไทยพอระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ครอบคลุมกว้าง ไกล และรัฐบาลปี 55 ได้ผลักดันให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่ ก็ยิ่ง ทำให้ตลาดค้าขายออนไลน์ในบ้านเราร้อนแรง เพราะ... อีคอมเมิร์ซทำให้เราช้อปปิ้งหรือขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน เรียกว่าถ้าเกิดอยากได้ของตอนตีสาม ก็กดคลิก ๆ เลือกหาของ ได้แบบไม่ต้องง้อห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าในชีวิตจริงกันเลยทีเดียว
 40. 40. ส่วนคนขายก็ไม่ต้องมีร้านค้าจริงโชว์สินค้า ไม่ต้องใช้พนักงานขาย แค่มี เว็บไซต์เป็นของตัวเองก็เสมือนว่าเราผู้ขายได้เปิดร้าน และมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจ แวะเข้ามาดูที่เว็บไซต์ ไม่ต้องเสียเวลานั่งเฝ้าสินค้า แถมยังสามารถขายสินค้าให้ ลูกค้าได้ทั่วโลก และประชาสัมพันธ์สินค้าได้ทั่วโลกด้วย อีกข้อดีที่พุดน้อยปลื้มมาก ๆ ก็คือ การช้อปปิ้งออนไลน์เหมาะกับช่วง นี้ที่น้ํ ามันแพงมากครับ ช่วยประหยัดเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ “¤¹ÍÂÒ¡¢Ò” และอำนวยความสะดวก ลดค่าเดินทางต่าง ๆ ให้ “¤¹ÍÂÒ¡«éÍ× ” ที่ไม่ค่อยจะมี เวลาในการเดินซื้อของสักเท่าไหร่ แค่เลือก ๆ คลิกๆ เท่านั้นเอง 42 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ
 41. 41. ขอ้ดีมีหลายอยา่งใชไ่หม แตมั่นมีขอ้เสียเหมือนกันไอเ้จา้ e-Commerce นี่ อย่างแรกเลย รูปในสินค้ามันสวยมาก ไม่รู้จะด้วยมุมกล้อง หรือสินค้า ตัวจริงกันแน่ ทำให้ยังมีคนไม่มั่นใจจะเลือกใช้บริการซื้อของออนไลน์เหมือนกัน อย่างที่สอง มีแต่รูป สินค้ามีหรือเปล่าก็ไม่รู้ ออกแนวกดสั่งปุ๊บจะโดน ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 43 โกงเงินหรือเปล่า จะซื้อของยังต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนู่นนี่ ไม่เหมือนไปเห็นสินค้าจริง ใ นร้าน ถูกใจก็ควักกระเป๋าเลย อย่างสุดท้ายเลยนะที่โจษจันกันมาก คนขายไว้ใจได้หรือเปล่า เห็นโพสต์ รูปยิ้มหวานต้อนรับ ตัวจริงอาจจะอำมหิต ชิ่งเงินลูกค้าไปหน้าตาเฉยก็ได้ àËç¹äËÁÇ‹ÒÃOEÒ¹¤OEÒÍ͹䬏à´ÕëÂǹÕéÁÕàÂÍÐ áμ‹ÍѹμÃÒ·ÕèÁҡѺÍÕ¤ÍÁàÁÔÏ« ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ¡çÁÕäÁ‹¹OEÍÂ仡Njҡѹ §Ñé¹àÃÒ¤§μOEͧÃÙOE¡ÅÇÔ¸Õ ÁÕà¤Åç´ÅѺ㹡ÒÃàÅ×Í¡ «×éͧ͢·Ò§ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμÍ‹ҧäÃãËOE»ÅÍ´ÀÑ¡ѹ«ÐáÅOEÇ à´ÕëÂÇàÃÒ¨ÐÁҴ١ѹã¹ËÑÇ¢OEÍ μ‹Íä»Ç‹Ò ªOEÍ»»oe§·Ò§ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμÍ‹ҧäÃäÁ‹ãËOE¶Ù¡â¡§
 42. 42. «×éͧ͢Í͹䬏…ÃÐÇѧÊÑ¡¹Ô´ เชื่อไหมครับ เดี๋ยวนี้การซื้อของทางอินเทอร์เน็ตอย่างไรไม่ให้ถูกโกง กลายเป็นหัวข้อระดมความคิดสำหรับนักช้อปปิ้งออนไลน์ตัวยงกันไปแล้ว (ฮา) พุดน้อยว่าเป็นเพราะตอนนี้เหตุการณ์ประเภทสั่งซื้อ เชื่อใจโอนเงินไปแล้ว กลับโดนลอยแพ หรือไม่ก็ผู้ขายตัวแสบเปลี่ยนเบอร์มือถือ ยกเลิกร้าน เชิดเงินกัน ไปต่อหน้าต่อตามันมีเยอะขึ้น จนสร้างความไม่มั่นใจให้กับชุมชนชาวออนไลน์ว่า ควรจะป้องกันสิทธิตัวเองอย่างไรกันดี เลยอยากฝากเทคนิคง่าย ๆ ที่จะทำให้เรามั่นใจกับการซื้อของออนไลน์ ได้มากขึ้นมาให้ได้ทราบกัน อันดับแรกเลย คือ ก่อนซื้อเพื่อน ๆ ต้องตรวจสอบรายละเอียดผู้ขายว่า เป็นใคร มีตัวตนจริงหรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ พุดน้อยขอแนะนำให้ดูไปถึงว่าเขาได้รับการจดทะเบียน นิติบุคคลอย่างถูกต้องหรือเปล่า รายชื่อหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือไม่ ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคล เช็คสถานะและการมีอยู่ จริงของผู้ขายได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th เลย 44 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ
 43. 43. และอาจดูข้อมูลการโกงและวิธีการรับมือการโกงทางออนไลน์ได้จากไทยเซิร์ต (ThaiCERT) หรือที่ www.ThaiCERT.or.th เว็บไซตท์ี่ใหบ้ริการเกี่ยวกับเรื่อง Security ภายใต ้สพธอ. รวมทั้งอาจเช็คขอ้มูลเรื่องเว็บไซตท์ี่นา่เชื่อถือจากบริการทรัสตม์ารค์ (Trustmark) ของ สพธอ. ที่พร้อมจะให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ. 2555 (www.etda.or.th) ต่อมาเราต้องมาดูว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือมาก น้อยเพียงไหน เขาจะช่วยเหลืออะไรบ้างหากเรากลายเป็นผู้เสียหายในการซื้อของ กับผู้ขายรายนั้น ๆ เช่น มีการเก็บประวัติ รายละเอียดของการซื้อขายไว้หรือเปล่า พวกเว็บบอรด์ (Web Board) หรือกระดานขา่วที่ใหพ้วกเราเขา้ไปวิพากษ์ วิจารณ์ หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า คอมเมนต์ (comment) ประวัติการซื้อขายกับผู้ซื้อรายก่อน ๆ หรือผู้ซื้อรายอื่นเป็นอย่างไรบ้าง ก็เป็นเรื่อง มองข้ามไม่ได้ แนะนำว่าควรตรวจสอบย้อนหลังไปสักหนึ่งเดือน ดูการเคลื่อนไหว ตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า การแจ้งโอนเงินจากผู้ซื้อ การส่งของจากผู้ขายให้ผู้ซื้อ อาจ จะมีคนเข้ามาโพสต์ว่าได้รับสินค้าถูกต้องมากน้อยแค่ไหน พวกนี้เป็นข้อมูลช่วย ให้เราตัดสินใจได้ถูกทั้งนั้น ที่สำคัญเลยคือ ควรเก็บรวบรวมหลักฐานการติดต่อ หลักฐานการทำ ธุรกรรมในอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ไว้ด้วย เผื่อเกิดการฉ้อโกงในอนาคต Í‹Ò¹áÅOEÇÍÒ¨¨Ð´ÙàËÁ×͹‹§Ø ÂÒ¡ ¨Ø¡¨Ô¡ä»ÊÑ¡¹Ô´ ¡Ñºá¤‹àÅ×Í¡«×éͧ͢·Ò§ ÍÔ¹à·ÍÏà¹çμ áμ‹ËÒ¡àÊÕÂàÇÅÒμÃǨÊͺáÅÐã¤Ã‹¤ÃÇÞ¶Ö§¢OEÍÁÙÅàËÅ‹Ò¹ÕéÊÑ¡¹Ô´ ¤§´Õ ¡Ç‹Ò “àÊÕ¨Ôμ” àÁ×èͶ١⡧ä»áÅOEǹФÃѺ ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 45
 44. 44. 46 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ º··Õè 4
 45. 45. ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 47 äËÇμμÑǷѹ ¡‹‹Í¹àÊÕÂÃÙOEOEÙ äËÇμÑÇ¡‹àÊÕÂÃOEÙ “ “
 46. 46. + äÇÃÑÊÃOEÒ ÀѺ¹ Cyber + เดี๋ยวนี้นี่พวกเจ้าเล่ห์หัวหมอล่อหลอกเราให้ไปติดกับมัน เยอะเหลือเกิน เห็นเว็บอะไรมีรูปภาพน่าสนใจพวก ข่าวซุบซิบดารา คนนั้นเลิกกับคนนี้ คนนี้กิ๊กกับคนนั้น อย่าได้ไปกดดูเข้าให้ล่ะ เพราะพวกนั้นน่ะวายร้าย 48 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ กดทีเดียวเจ๊งไปทั้งเครื่อง!!! เอาแบบเบาะ ๆ ก่อนเลยนะ ก็พวก... ÁÑÅáÇÏ (Malware) เรียกเก๋ ๆ ว่า “หนอนไวรัส” มันถูกสร้างและออกแบบ มาเพื่อให้เข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นี่ก็ว่าร้ายแล้วนะ ลองมา ดูตัวต่อไป äÇÃÑÊ (Virus) ตอนแรก ๆ ก็กะว่าสร้างมาแค่ก่อกวน สร้างความรำคาญ ในการใช้คอมพิวเตอร์ พวกโหลดเครื่องนาน รอก็ช้าอยู่นั่นละ แต่รู้หรือเปล่าว่ามี พวกหัวใสแต่นิสัยไม่ดีไปพัฒนามันให้เข้าไปทำลายไฟล์ข้อมูลในเครื่องเพิ่มไปอีก แถมมีตัวที่เจ๋งกว่านั้น ลองอ่านตัวถัดไป â·Ã¨Ñ¹ (Trojan) หรือ “ÁOEÒäÁOE” ตัวนี้แสบตัวพี่ เพราะแอบซ่อนอยู่ใน คอมพิวเตอร์ของเรา แล้วกลางค่ำกลางคืนหรือเวลาไหนที่ถูกกำหนดไว้ก็ตาม ก็จะสง่ไวรัสใหเ้พื่อน ๆ ในรายชื่ออีเมลของเรายาวเปน็หาง ว่าว จำไว้เลยว่า ถ้าวันดีคืนดีถูกเพื่อนถามว่าส่งอีเมลนั่น นี่มาหรือเปล่า นั่นล่ะ หมายความว่าเครื่องเราเป็นตัวแพร่ ไวรัส Trojan เข้าให้แล้ว
 47. 47. Ê»ÒÂáÇÏ (Spyware) พวกสิงห์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายมักจะโดนเจ้าตัวนี้ เล่นงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่อาศัยช่องโหว่ของเว็บ พอเราคลิกดาวน์โหลดปั๊บ เราก็ได้เปิดประตูให้เจ้าไวรัสตัวนี้มาขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าทันที อย่างเช่น อาจจะมาแฮกพาสเวิร์ดเข้าอีเมลของเราเข้าให้นั่น แหม ฟังดูน่ากลัวใช่ไหม แต่อย่าเพิ่งตกใจ ทุกอย่างมีทางออก เพียง แค่เราติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และเปิดโปรแกรมทำงานสม่ำเสมอ รวมทั้ง ไฟร์วอลล์ ป้องกันอันตรายทั้งจากอินเทอร์เน็ตหรือเน็ตเวิร์กภายนอก อ้อ! อย่าลืมอัพเดตบ้างล่ะ บางคนใช้แต่โปรแกรมป้องกันไวรัสดึกดำบรรพ์ ไวรัสถึงยังเข้าเรื่อย ๆ ที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่ากัน อย่าเปิดไฟล์จากคนที่ไม่รู้จัก แม้ จะน่าสนใจ ดูเชิญชวนให้เปิดใจจะขาดยังไงก็ตาม เพราะไม่คุ้มกันหรอก เปิด ทีเดียวได้ของแถมเป็นไวรัส แถมไอ้ที่รอจะดูก็ไม่มีอะไรให้ดู เจ็บทั้งใจ แถมอาจ จะเจ็บกระเป๋าเงินตัวเอง เอาเครื่องไปซ่อมแก้ไวรัสอีกต่างหาก ÃÙOE¨Ñ¡à¨OEÒμÑÇÇÒÂÃOEÒÂáÅСÒû‡Í§¡Ñ¹áÅOEÇ ¡çÍ‹ÒÅ×ÁºÍ¡μ‹Íà¾×è͹ æ ´OEÇ ¹Ð¤ÃºÑ à¾ÃÒÐà¤ÃÍè× §àÃÒÍÒ¨¨Ð»ÅÍ´ÀÂÑ á춋ÒOEà¾Í×è¹äÁË ÙOEà¾×Í蹡ÍçҨʧ‹äÇÃÊÑ ÁÒ¶§Ö à¤Ã×èͧàÃÒ« ÒéíáÅOEÇ« ÒéíàÅ‹Ò ¨¹àÃÒμOEͧμÒÁá¡OEà¨OEÒäÇÃÑÊÇÒÂÃOEÒÂÍ‹¹Ù Ñè¹áËÅÐ!! ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 49
 48. 48. 50 ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ + 3 M ¼ÙOEËÇѧÃOEÒ + ทุกวันนี้การคุกคามทางอินเทอร์เน็ตนี่มีไม่หยุดหย่อนจริง ๆ วันก่อนเพิ่งได้ข้อมูลสด ๆ ร้อน ๆ จากพุดน้อย สิงห์อินเทอร์เน็ต ว่ามีการคุกคามระหว่างการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้สนทนา มีชื่อเรียกเก๋ ๆ เป็นบรรดา M ทั้งหลาย เริ่มจาก Man-in-the-Middle (MitM), Man-in-the-Browser และตัว สุดทา้ย Man-in-the-Mailbox เดี๋ยวเราจะมาดูกันวา่ แตล่ะตัวกอ่กวนพวกเรา ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ขนาดไหน เริ่มตัวแรกก่อนเลยนะ... Man-in-the-Middle (MitM) ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวแทรกกลาง และ แน่นอนว่าหวังร้ายแอบดักจับข้อมูลในช่วงการรับส่งข้อมูลระหว่างพวกเรา ตัวอย่าง ง่าย ๆ ก็อย่างเรากำลังแชทคุยอยู่กับเพื่อน แต่ดันมีคนมาแอบดู ดักอ่านข้อมูล ซำ้ยิ่งรา้ยอีกตรงที่วา่ พวกเราหรือเจา้ตัวทั้งสองที่สง่ขอ้มูลหากันกลับไมรู่เ้รื่องอะไรเลย
 49. 49. M ตัวที่สอง Man-in-the-Browser เป็นการโจมตีที่เกิดจากโทรจันที่ฝัง ตัวอยู่ในเบราว์เซอร์ พวกนี้นี่มักจะจ้องลักลอบขโมยข้อมูลทางการเงิน คิดง่าย ๆ ว่า เราจะเข้าเว็บไซต์โอนเงิน แต่โดนหลอกไปเข้าเว็บที่หน้าตาดูเหมือนเว็บธนาคาร เว็บนี้แทน เท่านั้นล่ะ เสร็จ! โดนขโมยพาสเวิร์ด สแกนข้อมูลไปเฉย แถมถูกเอา ข้อมูลไปทำธุรกรรมต่าง ๆ อย่างไม่รู้ตัว ส่วน M ตัวสุดท้ายเป็น Man-in-the-Mailbox ร้ายสุดในตระกูลตัว M เพราะอาศัยแค่เราพิมพ์ตกหล่นดอท ( . ) หรือเว้นวรรคของตัวอักษรผิดแค่จุด เดียวจริง ๆ เช่น เราจะส่งอีเมลไปหา spot@th.bank.com แต่รีบไปหน่อย เลย พิมพ์เป็น spot@thbank.com อีเมลตัวที่ผิดนี้จะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้โจมตี เท่านั้นไม่พอ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล เนื้อหา แม้แต่หัวข้อแล้วส่งกลับไปหา ผู้รับแท้จริง spot@th.bank.com โดยใช้ชื่ออีเมลของเรา ก็เลยกลายเป็นว่าอีเมล ของเราถูกใช้แอบอ้างส่งไวรัสไปให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัว ฉะนั้น คราวหน้าคราวหลัง ตรวจทานตัวสะกดอีเมลก่อนส่งออกไปสักนิดนะ จะได้ไม่โดนเพื่อนต่อว่าถ้าโดน สวมรอย เจา้ M ทั้งหลายนี่รา้ยกินกันไมล่งเลยทีเดียว การปอ้งกันก็คือ ทุกครั้งที่ เราเข้าเว็บไซต์เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ที่สำคัญ ๆ ให้คลิกสัญลักษณ์แม่กุญแจที่ ปรากฏอยู่บนจอ จะเห็นใบรับรองปรากฏขึ้นพร้อมชื่อผู้ให้บริการออกใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (CA - Certifi cate Authority) ให้นำชื่อ CA นั้นไปตรวจสอบว่า น่าเชื่อถือหรือไม่ ถ้าใช่ก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัย นอกจากนั้นยังควรหมั่นปรับปรุงโปรแกรมตรวจจับไวรัส การไม่ติดตั้ง โปรแกรมที่น่าสงสัยก็น่าจะช่วยได้เยอะ อีกวิธีที่สำคัญมากไม่แพ้กัน กรณีที่ส่ง ข้อมูลที่เป็นความลับผ่านทางอีเมล ควรทำการเข้ารหัสลับข้อมูลก่อนจะส่งออก ไปด้วยนะ ໹šä§ºÒOE§ ËÅ§Ñ ¨Ò¡Ã¢OEÙ ÍOEÁÅÙ ·àèÕ »¹š»ÃÐ⪹¹áéÕ ÅÇOE ¡ÒÃÃºÑ ÁÍ× à¨ÒOE M ·§éÑ ËÅÒ ©ÅÒ´ÃÙOEàOEà¹çμçμ 51 ¤§äÁ‹ÂÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õè¤Ô´ãª‹äËÁ

×