Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

WITTEC - Mobile - Trendrapport

3 967 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Business
 • Soyez le premier à commenter

WITTEC - Mobile - Trendrapport

 1. 1. Mobile apps trendonderzoekOpdrachtgever: KenniskringBegeleidend docent: dhr. Luc de KrosseStudenten: Jordi Ebbing 100488 Charlotte Jansen 2416584 Merel de Klerk 2424533 Rick Koopman 107807 Elisa Wagenaar 2423653
 2. 2. ColofonDatum 31 mei 2011Referentie HIDS – Onderzoek Mobile appsVersie 2.0Status: definitieve versieAuteurs: Charlotte Jansen, Elisa Wagenaar, Jordi Ebbing, Merel de Klerk & Rick Koopman© Saxion. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, ofopenbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 3. 3. InhoudsopgaveInleiding ....................................................................................................................................................11 Project opdracht ...............................................................................................................................2 1.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 2 1.2 Aanleiding opdracht ...................................................................................................................... 2 1.3 Centrale vraag ............................................................................................................................... 2 1.4 Doelstelling .................................................................................................................................... 2 1.7 Deelvragen..................................................................................................................................... 2 1.8 Samengevat ................................................................................................................................... 22 Wat zijn mobile apps? ......................................................................................................................3 2.1 Definities van mobile apps ...................................................................................................... 3 2.2 Mobiele Websites ................................................................................................................... 4 2.3 Applicaties voor notebook of pc ................................................................................................... 5 2.4 Toegevoegde waarde van een mobile app ............................................................................. 5 2.5 Wat maakt een app, een app ........................................................................................................ 5 2.6 Samengevat ................................................................................................................................... 6 2.7 Terugkoppeling .............................................................................................................................. 63 Wat zijn trends? ...............................................................................................................................7 3.1 Definitie trends ........................................................................................................................ 7 3.2 Trend, hype en rage................................................................................................................. 8 3.3 Samengevat ............................................................................................................................. 8 3.4 Terugkoppeling .............................................................................................................................. 84 App Stores en Operating Systems ....................................................................................................9 4.1 Smartphones ........................................................................................................................... 9 4.2 Tablets ................................................................................................................................... 10 4.3 MP4 Spelers ........................................................................................................................... 11 4.4 Besturingssystemen en App Stores ....................................................................................... 11 4.5 Samengevat ........................................................................................................................... 14 4.6 Terugkoppeling ...................................................................................................................... 145 Wie zijn de gebruikers en welke behoeftes hebben zij? ............................................................... 15 5.1 Gebruikers ............................................................................................................................. 15 5.2 Gebruikers in het buitenland................................................................................................. 15 5.3 Mobile apps in Nederland ..................................................................................................... 17
 4. 4. 5.4 Samengevat ........................................................................................................................... 20 5.5 Terugkoppeling ...................................................................................................................... 206 Populaire apps ............................................................................................................................... 21 6.1 Categorie indeling.................................................................................................................. 21 6.2 Uitkomsten betreft prijs en categorie ................................................................................... 24 6.3 Gratis vs. Betaald ................................................................................................................... 25 6.4 Verdienmodellen ................................................................................................................... 26 6.5 Wat bepaald de populariteit van een app? ........................................................................... 26 6.6 Samengevat ................................................................................................................................. 27 6.6 Terugkoppeling ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.7 De huidige mogelijkheden en toekomstvisie van mobile apps ..................................................... 29 7.1 Opkomst van mobile apps ..................................................................................................... 29 7.2 Mogelijkheden van mobile apps ........................................................................................... 29 7.3 Usability ................................................................................................................................. 30 7.4 Wifi ........................................................................................................................................ 31 7.5 Bluetooth ............................................................................................................................... 31 7.6 NFC ........................................................................................................................................ 31 7.7 High-end Games .................................................................................................................... 31 7.8 In-app Betalingen .................................................................................................................. 31 7.9 Cloud services ........................................................................................................................ 32 7.10 Ontwikkeling van displays ..................................................................................................... 32 7.11 Touchscreen / touch gevoelige knoppen .............................................................................. 33 7.12 Gewone knoppen .................................................................................................................. 34 7.13 Sensors .................................................................................................................................. 34 7.14 Microfoon .............................................................................................................................. 34 7.15 Camera .................................................................................................................................. 34 7.16 Nabijheidsensor ..................................................................................................................... 35 7.17 Locatiegebaseerde diensten.................................................................................................. 35 7.18 Gps ......................................................................................................................................... 35 7.19 Gyroscoop & Accelerometer & kompas ................................................................................ 36 7.20 Barometer ............................................................................................................................. 36 7.21 Samengevat ........................................................................................................................... 36 7.22 Toekomst van mobile apps & de verschillende applicaties .................................................. 37 7.23 Gartners top 10 mobile apps voor 2012 ............................................................................... 38
 5. 5. 7.24 Zelf herstellend touchscreen ................................................................................................. 41 7.25 Flexibele schermen ................................................................................................................ 41 7.26 Samengevat ........................................................................................................................... 428 Welke bedrijven zitten er achter de mobile apps? ....................................................................... 43 8.1 Bedrijven................................................................................................................................ 43 8.2 Ontwikkelaars van mobile apps ............................................................................................ 44 8.3 Samengevat ........................................................................................................................... 459 Wat hebben mobile apps voor invloed op de werkgelegenheid? ................................................ 46 9.1 Situatie Nederland................................................................................................................. 46 9.2 Internationale groeicijfers ..................................................................................................... 47 9.3 Enquête ................................................................................................................................. 48 9.4 Profiel voor studenten........................................................................................................... 51 9.5 Samengevat ........................................................................................................................... 5210 Samenvatting................................................................................................................................. 5311 Conclusie ....................................................................................................................................... 56Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 58Bijlagen .................................................................................................................................................. 65 BIJLAGE I ............................................................................................................................................ 65 BIJLAGE II ........................................................................................................................................... 69 BIJLAGE III .......................................................................................................................................... 79 BIJLAGE IV .......................................................................................................................................... 83
 6. 6. InleidingIn het kader van de opleiding HIDS (Human Information Design en Strategy) wordt er onderzoekuitgevoerd naar trends van mobile apps. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van dekenniskring in samenwerking met WITTEC. In dit onderzoek wordt er gekeken of mobile apps een trendzijn en wat het effect van mobile apps op de werkgelegenheid is.WITTEC is een expertisecentrum dat zich richt op het bevorderen van de werkgelegenheid in deNederlandse innovatie en vernieuwende ICT-sector. Het centrum volgt trends in technologie enwerkgelegenheid en probeert deze op verschillende manieren met elkaar in lijn te brengen. Doelstellingis vooral de employablity van de MBO-ICT-er te vergroten. Om maximale impact op de lokale bedrijvenen (jonge) potentiële werknemers te hebben zijn de expertisecentra regionaal georganiseerd. InDeventer is het eerste centrum in 2010 vormgegeven. (WITTEC)Voor een goed onderzoek is het belangrijk dat er informatie verzameld wordt uit verschillende bronnen.Ondanks dat er heel veel informatie met betrekking tot dit onderwerp op internet te vinden is, zal hetnoodzakelijk zijn om ook informatie te verzamelen uit andere bronnen zoals boeken en tijdschriften. Hetis bij de digitale bronnen van belang dat er extra goed gekeken wordt naar de kwaliteit ervan. Er valt eenonderscheid te maken tussen webpagina’s en gedigitaliseerde content. Met name bij webpagina’s is hetvan belang om te controleren wie de auteur is en hoe betrouwbaar de inhoud is. Wij zullen met namegebruik maken van websites die gericht zijn op nieuwe media, trends en gadgets zoals dutchcowboys.nl,mobilecowboys en tweakers.net. Verder zullen we gebruik maken van boeken als crossmediaconcepting van Dijkerman en Reynaert. 1
 7. 7. 1 Project opdracht1.1 InleidingIn dit eerste hoofdstuk wordt de centrale vraag en daarbij horende deelvragen geformuleerd. Ook vindtu hier de aanleiding van de opdracht en de doelstelling.1.2 Aanleiding opdrachtMobile apps is een vrij nieuwe ontwikkeling die tot nu toe steeds blijft groeien. De kenniskring wil insamenwerking met WITTEC weten of het een trend is. Ook zijn ze benieuwd naar de mogelijke invloedvan deze mobile apps op de werkgelegenheid.1.3 Centrale vraagIn hoeverre kan er gesproken over een trend op het gebied van mobile apps en wat is de invloed hiervanop de werkgelegenheid?1.4 DoelstellingDe doelstelling van het project is om antwoord te geven op de centrale vraag “In hoeverre kan ergesproken worden over een trend op het gebied van mobile apps en wat is de invloed hiervan op dewerkgelegenheid?”. Dit onderzoeksrapport moet gerealiseerd en gepresenteerd worden in een periodevan 15 weken.1.7 DeelvragenNaar aanleiding van het vaststellen van de centrale vraag en doelstelling zijn onderstaande deelvragenopgesteld om hier een antwoord op te geven. A. Wat zijn mobile apps? B. Wat zijn trends? C. Welke verschillende platformen/ app stores zijn er en wat zijn de kenmerken? D. Wie zijn de gebruikers en welke behoeften hebben zij? E. Wat zijn populaire apps en waarom? F. Wat zijn de ontwikkelingen van mobile apps en wat zijn de huidige mogelijkheden? G. Wat zijn de toekomstige mogelijkheden? H. Welke bedrijven zitten er achter de mobile apps? I. Wat hebben mobile apps voor invloed op de werkgelegenheid?1.8 SamengevatNu de aanleiding, doelstelling, centrale vraag en deelvragen helder zijn, kan het onderzoek beginnen. Dehierop volgende hoofdstukken zullen antwoord geven op de deelvragen met terugkoppeling naar decentrale vraag. 2
 8. 8. 2 Wat zijn mobile apps?In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar wat de term “mobile apps” precies inhoudt. Er wordt gekekennaar mogelijke definities en kenmerken. Door de nodige deskresearch kan er een antwoord gegevenworden op de vraag: ‘Wat zijn mobile apps?’. 2.1 Definities van mobile appsDe mobile apps zijn de laatste jaren echt in opkomst. Het is zelfs zo nieuw dat deze term nog niet isopgenomen in de Dikke van Dale. Dit is gebleken tijdens het opzoeken van ‘mobiel’ en ‘applicatie’.  mo·biel bn beweeglijk: ~e eenheid snel verplaatsbare en bijzonder uitgeruste eenheid van het politiekorps, afgek ME  ap·pli·ca·tie de; v -s 1 aanwending, toepassing 2 computerprogramma (Dikke van Dale, 2010)Aangezien een precieze definitie niet gevonden kan worden in het woordenboek, is er verder gegaanmet deskresearch. Dit keer wordt er deskresearch gepleegd op het internet. Hieronder volgen tweedefinities; eerst in het Engels en dan de vertaling in het Nederlands. 1. Mobile application; also called mobile apps, it is a term used to describe internet applications that run on smartphones and other mobile devices.“Mobile applications kortweg mobile apps is een term dit gebruikt wordt voor internet applicaties diegedraaid worden op smartphones en andere mobiele apparaten.” (Webopedia) 2. A mobile application or app is software that can run on a mobile device such as a cell phone or MP3 player that will allow the device to perform specific tasks that are typically restricted to PCs.“Een mobile applicatie of mobile app is software dat kan draaien op een mobiele apparaat zoals eenmobiele telefoon of mp3 speler. Dit zorgt ervoor dat het apparaat specifieke taken kan uitvoeren dievoorheen voornamelijk voor computers bestemd waren.”(Ehow)Na het vinden van deze definities wordt de conclusie getrokken dat mobile apps de volgende definitiebeslaat.  Een mobile app is software die het mogelijk maakt internet applicaties op smartphones en andere mobiele apparaten te gebruiken.Een beknopte omschrijving van een smartphone, is dat het een mobiele telefoon is die uitgebreiderecomputer mogelijkheden biedt. In hoofdstuk 4 wordt hier dieper op ingegaan.De term mobile device (mobiele apparaten) vergt wat extra uitleg. Een mobiel device is een computerop broekzakformaat en wordt daarom ook wel handheld computer genoemd. Een mobiel device heeftaltijd een relatief groot scherm en een toetsenbord als invoerapparaat. Tegenwoordig zijn de in- enuitvoer heel vaak gecombineerd in een touchscreen. 3
 9. 9. Tijdens dit onderzoek is er een onderscheid gemaakt tussen apparaten die wel of geen mobile devicezijn. Specifieke mobile devices tijdens dit onderzoek zijn:  PDA’s  Smartphones  Tablets  MP4-Players (iPod touch etc.)Hieronder volgt een lijst van apparaten die tijdens dit onderzoek niet gerekend worden tot mobiledevices.  Handheld gameconsoles  Foto- en videocamera’s  Pieper  Navigatieapparatuur (TomTom)  Netbook/Notebook2.2 Mobiele WebsitesNaast mobile apps bestaan er ook mobiele websites. Mobiele websites zijn ook speciaal ontwikkeld voorsmartphones, zodat internetpagina’s makkelijker weergegeven kunnen worden. Om de scheiding helderte houden vindt u hieronder een lijst van kenmerken van zowel de mobile app als mobiele website.Een mobiele applicatie heeft de volgende kenmerken:  Een mobiele applicatie kan de vele functionaliteiten (GPS, kompas, camera) van een mobiele telefoon benutten. Afhankelijk van de locatie (via GPS) kan er verschillende content worden geladen dat perfect aansluit bij de gebruiker.  Een ander voordeel is dat een mobiele applicatie geïnstalleerd wordt op de mobiele telefoon. Daardoor heeft de gebruiker meteen de informatie beschikbaar.  Ten opzichte van een mobiele website is de gebruikerservaring van een mobiele applicatie nog beter. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de web standaarden en beperkingen van internet browsers.  Het is op dit moment lastig om te bepalen voor welk mobiele platform u het beste een applicatie kunt ontwikkelen. Zo heeft elke smartphone zijn eigen “app store”. iPhone applicaties zijn daardoor niet automatisch beschikbaar in andere app stores. Het is daarom belangrijk om daarin een goede keuze te maken. Statistieken van uw huidige website geven inzicht in het gedrag van mobiele bezoekers op uw website.Een mobiele website (is een website die is geoptimaliseerd voor mobiele bezoekers) heeft de volgendekenmerken:  De gebruikerservaring (ook wel usability genoemd) is beter wanneer een website is geoptimaliseerd voor mobiele bezoekers.  Mobiele internetverbindingen zijn lang niet zo snel, een mobiele website kan ervoor zorgen dat mobiele bezoekers minder lang hoeven te wachten voordat een pagina geladen is.  Het is mogelijk een mobiele website voor verschillende mobiele telefoons te optimaliseren. Het bereik van een mobiele website is daardoor hoger dan één mobiele applicatie.  Een mobiele website kan geen gebruik maken van de geavanceerde functies van de mobiele telefoon. 4
 10. 10. Een mobiele website is dus géén mobile app. Toch wordt de mobiele website wel meegenomen in ditonderzoek omdat het relevante informatie met betrekking tot de hoofdvraag kan opleveren. Daarnaastwordt een mobiele website veel gebruikt als alternatief voor een mobile app.2.3 Applicaties voor notebook of pcMobiele apps verschillen zowel qua vorm als aard van applicaties voor notebooks en pc’s. De verschillenin vorm worden vooral bepaald door een aantal beperkende factoren waar een mobiel device aangebonden is. Zoals al vaker genoemd zijn dat ten eerste de grootte van het scherm, die is al gauw 10keer kleiner dan een 15inch monitor. Daarnaast is de processor van een mobiel device veel kleiner enkunnen er dus minder zware toepassingen op een mobiel device gebruikt worden. Bovendien heb je temaken met beperkte navigatiemogelijkheden, ook al is door komst van een touchscreen al veelverbeterd en wordt de beperkte grote van een mobiel device optimaal benut, het blijft een stap terugvergeleken met grotere apparatuur. • Klein scherm • Weinig navigatiegemak • Minder ‘rekenkracht’Naast deze beperkingen zijn er nog een aantal platform specifieke beperkingen zoals het nietondersteunen van Flash bestanden bij de iPhones.Als dit de enige factoren zouden zijn die een mobiele app onderscheiden van applicaties kunnen weervan uitgaan dat het verschil de komende jaren snel kleiner wordt of zelfs helemaal verdwijnt.Schermen worden groter, processoren kleiner en sneller en navigatiemogelijkheden worden beter. Devraag is of we alle software die op een notebook gebruiken, ook mobiel willen gebruiken. Is er eennoodzaak om Photoshop te gebruiken of tekst te verwerken terwijl je op de trein staat te wachten? Ditverschil in gebruik zal ongeacht technologische ontwikkelingen niet snel veranderen.2.4 Toegevoegde waarde van een mobile appDe toegevoegde waarde van een mobiele app ten opzichte van andere applicaties zijn de nieuwemogelijkheden die ontstaan door de functionaliteit en het formaat van het device. De ’tilt’ functie vande meeste smartphones bijvoorbeeld biedt tal van nieuwe mogelijkheden op het gebied van games enentertainment. De gps functionaliteit biedt niet alleen mogelijkheden op het gebied van navigatie maaris ook uitermate geschikt voor een app als ‘Nike+’ die afstanden en tijden meet bij het hardlopen.Internet in combinatie met de gps biedt de mogelijkheid om altijd bij up-to-date informatie over deomgeving en bijvoorbeeld horecagelegenheden en winkels te kunnen. Een goed voorbeeld daarvan is deAppie van Albert Heijn. Deze toont de dichtstbijzijnde AH, de openingstijden, lokale aanbiedingen enwijst je de weg.2.5 Wat maakt een app, een appDat ‘app’ afgeleid is van het woord applicatie en dat dit computerprogramma of toepassing betekentbehoeft geen uitleg. Een computerprogramma is een reeks instructies waarmee een gebruikerbewerkingen kan uitvoeren op een computer. In zoverre is een mobiele app dus makkelijk te definiërenals een applicatie die speciaal is ontwikkeld voor een mobiele device. Als je online zoekt naar eenbetekenis worden vaak alleen smartphones genoemd. Ook al zijn smartphones waarschijnlijk hetbelangrijkste medium is het toch een beetje kort door de bocht. Een iPod, e-reader of PDA zijn immersideaal voor ‘mobiel’ gebruik. 5
 11. 11. 2.6 SamengevatEen mobile app is software die het mogelijk maakt internet applicaties op smartphones en anderemobiele apparaten te gebruiken. Een aantal kenmerken hiervan zijn:  Een mobiele applicatie kan de vele functionaliteiten (GPS, kompas, camera) van een mobiele telefoon benutten. Afhankelijk van de locatie (via GPS) kan er verschillende content worden geladen dat perfect aansluit bij de gebruiker.  Een ander voordeel is dat een mobiele applicatie geïnstalleerd wordt op de mobiele telefoon. Daardoor heeft de gebruiker meteen de informatie beschikbaar.  Ten opzichte van een mobiele website is de gebruikerservaring van een mobiele applicatie nog beter. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de web standaarden en beperkingen van internet browsers.  Het is op dit moment lastig om te bepalen voor welk mobiele platform u het beste een applicatie kunt ontwikkelen. Zo heeft elke smartphone zijn eigen “app store”. iPhone applicaties zijn daardoor niet automatisch beschikbaar in andere app stores. Het is daarom belangrijk om daarin een goede keuze te maken. Statistieken van uw huidige website geven inzicht in het gedrag van mobiele bezoekers op uw website.2.7 TerugkoppelingIn dit tweede hoofdstuk is er een omschrijving gegeven van wat een mobile app is en wat debijbehorende kenmerken zijn. Daarnaast is er een duidelijke beschrijving van de kenmerken, voor- ennadelen. Wanneer er naar de centrale vraag gekeken wordt, kan er aan de hand van dit hoofdstuk nogniet geconcludeerd worden of mobile apps een trend is en of het invloed heeft op de werkgelegenheid.Er is echter wel geconstateerd dat er in een korte periode veel ontwikkelingen zijn op het gebied vanmobile apps. Dit kan worden opgemaakt uit het feit dat er veel informatie gevonden is op de vraag “Watis een mobile apps?” en dat sommige informatie al niet meer up-to-date is. 6
 12. 12. 3 Wat zijn trends?Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken wat de trends op het gebied van mobile apps zijn.Voordat we onderzoek kunnen doen naar de trends van mobile apps is het belangrijk dat duidelijk wordtwelke definitie er onder trends wordt verstaan. Daarom wordt in dit hoofdstuk uiteen gezet wat dedefinitie van een trend is. 3.1 Definitie trendsOm te beginnen is er gekeken naar wat de Dikke van Dale aangeeft als betekenis van het woord trend:trend de; m -s 1 ontwikkelingslijn; neiging, richting 2 mode: de nieuwste ~s (Dikke van dale, 2011)Volgens Kothel staat het begrip ‘trend’ anders gedefinieerd, namelijk: Een onderliggend patroon vanafzetgroei of –neergang, dat wordt veroorzaakt door elementaire veranderingen in de bevolking,kapitaalvorming en technologie.(Kotler, 2009)Toch blijkt het woord ‘trend’ een ruim begrip te zijn. Vooral internet en de daarbij snel groeiendetechnologie zorgen hiervoor. Het woord ‘trend’ roept ook allerlei vragen en reacties op. Trends zijn er inallerlei soorten en maten en is dus voor ieder individu anders.  Macro trend  Mini trend  Micro trendDeze niveaus verschillen in omvang, inhoud, termijn en mate van abstractie. De microtrend beweegtzich op het marktniveau, de minitrend is pas van toepassing als de consument centraal staat. De macrotrends bewegen zich op maatschappelijk niveau.Macro trendDe macro trends hebben niets te maken met de omvang, maar juist met de sporen die ze nalaten in demaatschappij. Ze komen heel langzaam en zijn daardoor nauwelijks merkbaar. Macro trends hebbenniets te maken met omvang, maar met de sporen die ze nalaten in de maatschappij. Ze komen heellangzaam en zijn daarom bijna onzichtbaar. Macro trends kunnen een levensduur hebben van 15 tot 50jaar. Voorbeeld van een macro trend: Macro trend: vrijheid en ongebondenheid.Mini trendMini trends zijn een van de vele verschijnings- en verspreidingsvormen van een Macro trend. Ze latenveel kleinere sporen na, zijn beter waar te nemen en hebben een veel kortere levensloop. Mini trendshebben een levensduur van 5 tot 15 jaar. Voorbeeld van een mini trend: Mini trend: het dragen vanjeans.Micro trendMicro trends vind je terug op product niveau of als kleinschalige symptomen (mode, hypes, rages, etc.).Micro trends gaan snel vervelen, worden minder belangrijk naarmate de tijd verstrijkt wordt. Microtrends zijn korte termijnveranderingen. De levensduur van een Micro trend is tussen de 0 en 5 jaar. Ditkomt omdat niet alle trends het jaar halen. Een voorbeeld van een Micro trend: Een donkere of lichteblauwe jeans. 7
 13. 13. 3.2 Trend, hype en rageHypeHypes en rages zijn niets meer dan een extreme uitingsvorm van modeverschijnsels. Een hype is iets wattijdelijke populair is. Een rage en een hype laten geen sporten na in de maatschappij, een trend doet ditwel. Een hype is als bijvoorbeeld het hele land praat over date fenomeen. Een voorbeeld hiervan is: BigBrother of 9-11.RageEen rage is iets wat je doet of verzamelt, wat van korte duur is. Er ontstaat tijdelijk een hogepopulariteit. Vaak is dit na één seizoen weer verdwenen. Het product blijft nog wel bestaan. Voorbeeldvan een rage is: Pokémon kaarten, knikkers of bijvoorbeeld de flippo’s.TrendEen trend is iets van lange duur. Een trend verdwijnt wanneer het voordeel ervan zo vanzelfsprekend isgeworden dat men zich gaat concentreren op de beperkingen. Een typisch signaal voor het einde vaneen trend is dat hij gaat vervelen of dat de trend zover is uitgedijd dat er geen verdere verbeteringen ofvariaties mogelijk zijn. De gevolgen van het einde van een trend zijn vermoeidheid ( dit houdt in dat alser in dit stadium nog iets wordt toegevoegd aan de trend dit lichte irritaties kan opwekken).(Trends the world in 2015, 2011)(Projecttrends, 2011) 3.3 SamengevatEen trend kan gezien worden als een onderliggend patroon van afzetgroei of –neergang, dat wordtveroorzaakt door elementaire veranderingen in de bevolking, kapitaalvorming en technologie. Toch iseen trend een ruim begrip, het heeft voor veel mensen een andere betekenis. Verder hebben trendsdrie verschillende niveaus: Micro, mini en macro trends.3.4 TerugkoppelingOp basis van de rest van het onderzoek kunnen we concluderen dat mobile apps een trend zijn. Dit blijktomdat uit bijna elk hoofdstuk eruit komt dat er nog steeds nieuwe ontwikkelingen zijn en ook merk jedat in de maatschappij mobile apps een rol spelen. Er kan geconcludeerd worden dat er sprake is vaneen mini trend. 8
 14. 14. 4 App Stores en Operating SystemsIn dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de diverse operating systems en de verschillende app stores diedaar bij horen. De resultaten van deze deelvraag zijn noodzakelijk om de hoofdvraag te beantwoorden.Mobile apps werken op mobiele devices. Deze devices hebben allemaal hun eigen besturingssysteem.Mobile apps hebben een besturingssysteem nodig om op te kunnen draaien, anders zou de mobile appniet bestaan. Een omschrijving van een besturingssysteem (op zijn engels: Operation System, afgekortOS) kan luiden:“Een geïntegreerd geheel van software die het gebruik van een computer en al zijn onderdelen (ofrandapparatuur) mogelijk maakt. Het zorgt voor het opstarten van het systeem en voorziet deapplicaties van interfaces waarmee de onderdelen van de computer worden gecontroleerd.”1De computer die in voorgaande omschrijving genoemd is, wordt tijdens het onderzoek beschouwd alseen smartphone, tablet of mp4 player. Omdat een besturingssysteem en een app onlosmakelijk metelkaar verbonden zijn, wordt in dit hoofdstuk uitgelegd welke besturingssystemen op dit moment vanbelang zijn en wordt er vervolgens gekeken op welke manier besturingssystemen omgaan met apps.Hierdoor wordt duidelijk welke besturingssystemen populair zijn en welke besturingssystemen in detoekomst een rol zullen spelen. 4.1 SmartphonesSmartphones zijn mobiele telefoons, maar dan met veel toegevoegde mogelijkheden. Op smartphonesis het bijvoorbeeld mogelijk om een agenda te beheren, tekst te bewerken, e-mail te ontvangen eninternetten en muziek te beluisteren. Daarnaast bestaat er op smartphones dus de mogelijkheid ommobile apps te installeren.Smartphones zijn een steeds meer voorkomend apparaat. TNS NIPO brengt op 29 maart 2011 haaronderzoek TNS Mobile Life 2011 naar buiten. Hieruit blijkt dat Nederland inmiddels de smartphoneheeft omarmd. Dit komt omdat de techniek steeds gebruiksvriendelijker is geworden en detoepassingen op smartphones (bijvoorbeeld apps) steeds interessanter worden. TNS durft zelfs tezeggen dat 2011 het jaar van de smartphone wordt. Dit is dan ook zeker een mogelijkheid, aangezien erbegin 2010 zo’n 1,3 miljoen smartphone bezitters waren, is dit getal gestegen naar zo’n 3,3 miljoen aanhet einde van 2010. Dit wijst uit onderzoek van Gfk.De consumentenbond heeft onlangs mobiele besturingssystemen getest. De besturingssystemen diegetest zijn, zijn de vijf grootste op dit moment. Daarom wordt dit onderzoek ook op dezebesturingssystemen gebaseerd.Daarnaast moet er wel gezegd worden, dat Samsung’s Bada in de gaten gehouden moet worden. Op ditmoment is Bada nog geen grote speler op de markt, maar heeft zeker wel de intentie om dit te worden.Marktonderzoeker ABI heeft op 31 maart 2011 namelijk een onderzoek naar buiten gebracht betreftbesturingssystemen. Ze voorspellen hierbij dat Bada een vierde plek inneemt, in navolging van Android,Apple en RIM. Windows Phone eindigt hierbij op plaats vijf.1 http://www.encyclo.nl/begrip/besturingssysteem 9
 15. 15. Merk BesturingssysteemGoogle AndroidApple iOSRIM Blackberry OSMicrosoft Windows PhoneNokia SymbianFiguur 4.1 - De besturingssystemenDe verschillende besturingssystemen zijn niet (allemaal) specifiek ontwikkeld voor één merksmartphones. Alleen iOS en Blackberry OS zijn specifiek ontwikkeld. iOS is het besturingssysteem vanApple en daarom ook alleen geschikt voor apparaten van Apple. Blackberry OS is door RIM (Research inMotion) ontwikkeld, speciaal voor Blackberry smartphones.De overige drie besturingssystemen zijn wel verkrijgbaar op verschillende merken telefoons. Zo isAndroid beschikbaar op Google telefoons, maar ook op verscheidene HTC, Samsung, Sony Ericsson ende T-Mobile G1 toestellen.Windows Phone, de opvolger van Windows Mobile, draait ook op verschillende merken toestellen. Demeest voorkomende zijn HTC, Samsung en Sony Ericsson.Als laatste Symbian. Symbian is ook beschikbaar op verscheidene Samsung en Sony Ericsson toestellen,maar daarnaast ook op modellen van Nokia. Symbian richt zich vanaf dit jaar vooral op de zakelijkemarkt in samenwerking met Nokia.2 4.2 TabletsTablets worden soms omschreven als grote smartphones, alleen de mogelijkheid tot bellen ontbreekt.Maar tegenwoordig gaat deze omschrijving niet meer op, want op sommige tablets is het mogelijk omeen telefoongesprek te voeren. Een tablet is een computer, die bedient kan worden zonder vasttoetsenbord of muis. De bediening vindt plaats door middel van een touchscreen.Uit het onderzoek van TNS blijkt ook, dat van de Europese wereldbevolking 6 % een tablet pc heeftaangeschaft en daarnaast 28 % er één aan wil schaffen. Het aantal procent van de Nederlandsebevolking wat een tablet aan wil schaffen is 23 procent, wat ook aangeduid kan worden als een redelijkhoog percentage. De tablet wordt dan gezien als uitbreiding van de producten die al aanwezig zijn. Deaanschaf van een tablet gaat niet ten koste van een smartphone, maar eerder een klein beetje ten kostevan een laptop.2 http://nokloc25.thesedays.com/nl/2011/04/12/nokia-versterkt-smartphoneportfolio-met-twee-nieuwe-producten-en-een-vernieuwde-gebruikservaring/ 10
 16. 16. Ook tablets hebben besturingssystemen nodig om te kunnen functioneren. Voor de tablets zijn op ditmoment Apple, Android en Blackberry grote spelers op de markt. Windows Mobile kan aan dit rijtje ophet gebied van tablets niet toegevoegd worden omdat op dit moment nog maar weinig tablets met eenWindows besturingssysteem aanwezig zijn. Windows is hier wel druk mee bezig.Android is tot nu toe het meest te vinden in de tabletwereld. Verschillende merken tablets zijn voorzienvan verschillende versies van Android. Deze tablets zijn voorzien van Android versies die ook gebruiktworden op de smartphones. Dit is Android 2.3 (Gingerbread). Daarna is in februari 2011 Android 3.0gelanceerd, het besturingssysteem speciaal ontwikkeld voor tabletgebruik. Op deze manier past allesbeter in het scherm, omdat een tablet pc minstens de helft groter is dan een smartphone. Op dezemanier draaien ook de Apps beter op de tablets.Apple is een andere grote speler op het gebied van tablets. Natuurlijk geheel op eigen wijze, want Appleheeft eigenlijk maar één tablet, namelijk de iPad. De iPad is voorzien van iOS, het besturingssysteem watook op de iPhone gebruikt wordt.Research in Motion (RIM) komt ook met zijn eigen tablet PC, namelijk de Blackberry Playbook. DePlaybook wordt uitgerust met een ‘nieuw’ besturingssysteem, QNX OS. RIM had hierin weinig keuze,want de ontwikkeling van Blackberry OS lag grotendeels in handen van Sun, die ervoor gekozen heeftom Blackberry OS niet verder te ontwikkelen. Daarom heeft RIM ervoor gekozen een nieuwbesturingssysteem op de markt te brengen, op dit moment nog speciaal voor de Playbook. 4.3 MP4 SpelersDe MP4 speler lijkt een beetje buiten de boot te vallen tussen een smartphone en een tablet pc. EenMP4 speler is in de eerste instantie bedoelt om muziek te luisteren en video’s te bekijken. Maar Applepakt het net even anders aan en ontwikkeld de iPod touch. Deze iPod is evenals zijn broertjes en zusjesontwikkeld om muziek te luisteren, maar heeft daarnaast nog veel meer mogelijkheden. Zo zit er eengeïntegreerde camera in, waardoor het mogelijk wordt om een foto of video te maken. Daarnaast is deiPod touch uitgerust met het besturingssysteem van Apple, iOS, zodat ook op de iPod touch hetdownloaden van Apps mogelijk is, mits er een WiFi punt in de buurt is.Al deze apparaten beschikken over besturingssystemen, met daaraan elk hun eigen App Store. Ditbetekent dat op elke smartphone, tablet of MP4 speler een standaard snelkoppeling in het menu heeftstaan, die de gebruiker stuurt naar de App Store van het desbetreffende besturingssysteem. 4.4 Besturingssystemen en App StoresVolgend overzicht laat het merk, het bijbehorende besturingssysteem en de daaraan gekoppelde AppStore zien.Figuur 4.2 – Besturingssystemen met bijbehorende app storesMerk Besturingssysteem App StoreApple iOS Apple App StoreGoogle Android Android MarketRIM Blackberry OS App World 11
 17. 17. Microsoft Windows Phone Market PlaceNokia Symbian Ovi StoreThe Phone House heeft begin 2011 een onderzoek gedaan naar het gebruik van de verschillendebesturingssystemen in Nederland. Android komt hier als grote winnaar uit de bus. Maar liefst 34% vande toestellen draait op Android. 1. Android (Google): 34% 2. iOS (Apple): 21% 3. Windows Mobile (Microsoft): 17% 4. Blackberry OS (Blackberry): 16% 5. Symbian (Nokia): 13%Android en iOS komen als meest gebruikte besturingssystemen uit de test, waardoor het aannemelijk isdat de App Stores van deze twee besturingssystemen het meest gebruikt worden en ook het meestuitgebreid zijn.Echter, er bestaan grote verschillen tussen de apps in de Apple App Store en de apps in de AndroidMarket.Apple is de oprichter van de eerst echte App Store en heeft zich hiermee erg goed geprofileerd. Delancering gebeurde in juli 2008. Als de Apple App Store wordt vergeleken met de Android Market(lancering oktober 2008) is de Apple App Store het meest volwassen.Het eerste verschil wat van groot belang is, is dat Android ‘open source’ is. Dit betekent dat de broncodevan Android vrij beschikbaar wordt gesteld aan iedereen die hier iets mee wil doen.http://source.Android.com verteld precies welke ‘source code’ je nodig hebt om iets te ontwikkelen watop Android draait. Dit betekent dus ook, dat iedere programmeur een app kan ontwikkelen voorAndroid en deze vervolgens in de Android Market kan aanbieden. Android hanteert namelijk geensysteem om apps te testen, deze kunnen vrij in de Market worden geplaatst.Apple daarentegen, is juist een totaal gesloten bron. Apple ontwikkelt alles zelf, en biedt ook geen(legale) mogelijkheid om zelf apps te ontwikkelen en te draaien op het iOS besturingssysteem. Het isdaarom ook niet mogelijk om zomaar een app in de Apple App Store te plaatsen. De apps voor de AppleApp Store worden namelijk eerst uitgebreid getest, om te kijken of ze passen binnen het stramien vanApple, en daarnaast natuurlijk op kwaliteit van de app.Daarnaast is de indeling van de stores zelf erg anders. De Apple App Store heeft zoals eerder genoemd,een zeer uitgebreide indeling op categorie. Op deze manier is het veel makkelijker naar apps zoeken, alsje nog niet precies weet wat je zoekt. Doordat de Android Market deze vergaande indeling niethanteert, moet je binnen de Android Market goed weten wat je zoekt, omdat anders de mogelijkheidbestaat, dat een app niet gevonden wordt.Op Marketingfacts is over het verschil tussen de Apple App Store en de Android Market een interessantstuk geschreven door Rian Visser en Bert Vegelien. (BIJLAGE III) In dit stuk wordt uiteengezet, waaromeen App die je eerder uitbracht in de Apple App Store, wel of niet uitgebracht moet worden in deAndroid Market.De conclusie die gevonden wordt luidt als volgt;“Maar voor wat betreft de vraag wie van de twee commercieel het meest interessant is, ligt Apple 12
 18. 18. lichtjaren voor. Android is een prachtig open systeem, dat mijn hart meer heeft dan iOS, maar de AndroidMarket verhoudt zich ten opzichte van de App Store als die van een kruidenier uit de jaren ’50 tenopzichte van een moderne supermarkt van nu. Ik twijfel er geen moment aan dat die inhaalslag gauwgemaakt wordt, maar voorlopig is Android Market vooral een product gedreven winkel; in de App Storestaat de klant centraal. Daarom heet dit stukje Android versus Apple.”De algemene conclusie betreft de App Stores is daarom ook, dat de Apple App Store op dit moment demeest uitgebreide en beste Store is. Android mag dan meer Apps in de Market hebben staan, toch ligtde kwaliteit van de apps hoger bij Apple. De verwachting is, dat dit in de toekomst zal afnemen en datAndroid een geduchte concurrent wordt voor Apple. Ook de App Stores van RIM, Nokia en Microsoftzullen uitgebreid worden met meer apps, maar op dit moment wordt er nog niet verwacht dat dezeAndroid of Apple zullen overstijgen. In hoofdstuk (?! Deelvraag E) zal een verdere uitsplitsing wordengegeven van de inhoud van de verschillende App Stores.Echter, de App Stores die gekoppeld zijn aan een besturingssysteem zijn niet de enige App Stores. Er zijnnog veel meer App Stores, die zich onafhankelijk profileren.Distimo (www.distimo.nl) verdiept zich in de App Stores en de markt die daar bij komt kijken. Ze makenhet bijvoorbeeld mogelijk om per land te bekijken, welke app stores apps aanbieden. Daarnaast kun jeook direct zien op welke wijze er betaald dient te worden.Figuur 4.3 App Stores die benaderbaar zijn vanaf de Nederlandse markt.Adobe AndAppStore Appitalism Apple App Store Appp Store forInMarket for iPad iPhonple AeArchos Blackberry App Dell Mobile Applications GetJar Google AndroidAppsLib World Store MarketHandango Handmark Handster Intel AppUp MobangoNokia Ovi Opera Mobile OpnMarket PocketGear Samsung AppsStore Store StoreSlideMe Vodafone 360 Windows Marketplace for Mobile(Bron:www.distimo.nl)Een belangrijke noot hierbij is wel, dat het ook bij deze stores van belang is welk besturingssysteem opeen apparaat draait. Het is natuurlijk nog steeds niet mogelijk om op een Android toestel in de store vanBlackberry te kijken en te kopen. 13
 19. 19. 4.5 SamengevatOndanks dat de nadruk binnen dit onderzoek op de mobile apps ligt, is het toch nodig om kennis tehebben van de verschillende besturingssystemen. Mobile apps kunnen namelijk niet draaien zonder eenbesturingssysteem. De vijf grootste systemen van dit moment zijn, iOS (Apple), Android (Google),Blackberry OS (RIM), Windows Phone (Microsoft) en Symbian (Nokia). iOS en Android zijn op ditmoment de meest toonzettende besturingssystemen, mede daarom zijn ook de apps voor dezebesturingssystemen het meest interessant. Mobile apps zijn op dit moment ontwikkeld voorsmartphones, tablets en mp4 spelers. De smartphone is op dit moment het meest populair om apps opte gebruiken.Elk besturingssysteem heeft een andere visie, daarom bestaan er ook (grote) verschillen in debesturingssystemen. Voor App Stores geldt eigenlijk precies hetzelfde. Omdat er inmiddels zoveel appsbeschikbaar zijn, is het van belang om een juiste categorie indeling te hanteren, om de gebruikers vande App Stores structuur te bieden. Echter, de Apple App Store is op dit moment de enige store die ditvanaf het begin in de gaten heeft gehad. Ook de Android Market doet het goed qua aantal downloads,maar is nog lang niet zo volwassen als de Apple App Store.De overige drie App Stores; Blackberry App World, Windows Market Place en Nokia Ovi Store, proberenook terrein te winnen, maar zullen nog hard aan de weg moeten timmeren om net zo groot als de AppleApp Store of Android Market te worden. Dit komt ook omdat deze stores bijvoorbeeld in het buitenlandal wel lopen, maar dat Nederland nog achter blijft.Ook bestaan er nog App Stores, die onafhankelijk zijn. Volgens Distimo dat er voor Nederland 16. Eenvoorbeeld hiervan is ‘GetJar’, een site die verschillende apps voor verschillende besturingssystemenverzamelt en ze vervolgens beschikbaar stelt. 4.6 TerugkoppelingIn dit vierde hoofdstuk werd er gekeken naar de diverse operating systems en de verschillende appstores die daar bij horen. Uit ons onderzoek in hoofdstuk drie is gebleken dat mobile apps een trend is.Het is dus een blijvend en ontwikkelend product. Hierdoor zal het een positief effect geven aan dewerkgelegenheid ten opzichte van de app stores. Er zal meer vraag komen naar mobile apps en de eisenzullen steeds hoger komen te liggen. De diverse operating systems zullen het aanbod moeten vergrotenen verbeteren om aan de eisen van de gebruiker te voldoen. En daarnaast ook de concurrentie voor tekunnen blijven. 14
 20. 20. 5 Wie zijn de gebruikers en welke behoeftes hebben zij?In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de gebruikers van mobile apps. Want wie zijn de gebruikers, enzijn deze in te delen in bepaalde groepen. Ook wordt er gekeken welke apps er gebruikt worden enwaarom. Hierdoor wordt het mogelijk om de gebruikers in kaart te brengen en op hun behoeften in tespelen. 5.1 GebruikersDe definitie van een gebruiker is volgens de Dikke van Dale als volgt.  ge·brui·ker de; m,v -s iem die iets gebruikt, m.n. alcohol of drugsIemand die iets ‘gebruikt’ is een vage omschrijving. Door middel van meer toegespitste deskresearchvan het woord gebruiker met betrekking tot mobile apps kunnen wij het volgende concluderen: 1. Eenieder die van een gegevensverwerkend systeem gebruik maakt 2. Elk toepassingsprogramma waar het gaat om het gebruik van systeemelementenCategoriseren van de gebruikersVoor het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek, is het noodzakelijk te weten wie degebruikers nou eigenlijk zijn. Eerst is er onderzoek gedaan op internet. Wederom worden de vijfgrootste aanbieders van apps aangehouden.  Apple (App store)  Google (Android Market)  Microsoft (Marketplace)  RIM (App World  Nokia (Ovi Store)Na het bekijken van de sites van deze vijf aanbieders, is het duidelijk dat zij ervoor gekozen hebben deapps onder te verdelen in soorten applicaties. Hierbij wordt gedacht aan amusement, muziek, fotografieetc. Een compleet overzicht van de onderverdeling per aanbieder is terug te vinden in hoofdstuk 6 en inde bijlage.Alleen op de website van Apple, word er ook een onderverdeling qua type gebruiker gemaakt, zij kiezenvoor de onderstaande types:  Apps voor ouders  Apps voor koks  Apps voor je vermaak  Apps voor muziek  Apps voor buitensporters  Apps voor tijdens het sporten  Apps voor op het werk  Apps voor studenten  Apps voor op reis  Apps voor een avondje uit 5.2 Gebruikers in het buitenlandOm een goed inzicht te krijgen over hoe de markt van mobile apps zich aan het ontwikkelen is, wordt erin dit onderzoek ook gekeken naar de buitenlandse ontwikkelingen. Men zou verwachten dat apps inAmerika vooral populair zijn, maar dit blijkt toch niet het geval te zijn. Het is niet Amerika, maar Chinadie koploper is in het gebruik van mobile apps. Volgens onderzoeken uitgevoerd in 2010 gebruikt meer 15
 21. 21. dan de helft (54%) van de mobiele gebruikers in China, de mobiele telefoon voor geavanceerdeprogramma’s. In onderstaande grafiek worden de verschillen tussen de Amerikaanse en Chinesegebruikers weergegeven.figuur 5.1 Mobiel gebruik Amerika vs ChinaDe conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat Amerikaanse gebruikers het meest gebruik makenvan de volgende drie mogelijkheden:  mms  e-mail  gpsWanneer er wordt gekeken naar wat de Chinezen het meest gebruiken, steken de volgende drie er verreweg boven uit:  sms  mobile internet  pre-installed gamesDe conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat Chinezen een stuk actiever zijn met het mobieleinternet en mobile apps dan Amerikanen. Daarom is het belangrijk juist die markt in de gaten te houden.(www.pointabout.com) 16
 22. 22. 5.3 Mobile apps in NederlandOm een beeld te kunnen schetsen van het mobile app gebruik in Nederland is er ten behoeve van hetonderzoek een enquête opgesteld. In totaal hebben 105 mensen meegewerkt aan dit onderzoek.Hieronder ziet u de resultaten van de vraag “Welk type app gebruikt u regelmatig?”. De volledigeenquête is terug te vinden in de bijlage.Figuur 5.2 – soorten mobile apps. 17
 23. 23. Aan de hand van dit staafdiagram kan de volgende top vijf van de meest en minst gebruikte type appsworden samengesteld.Meest gebruikt: Minst gebruikt:1. Amusement (80%) 1. Medisch (2%)2. Communicatie (64%) 2. Bibliotheken (6%)3. Sociaal (61%) 3. Live achtergrond (6%)4. Weer (58%) 4. Onderwijs (6%)5. Muziek & Radio (56%) 5. Comics (11%)Vervolgens is er gevraagd, wat de intentie is om een bepaalde app aan te schaffen. De resultaten vindt uin onderstaand figuur.Figuur 5.3 – motivatie aanschaffen mobile apps.Ook hier kan weer een lijst worden samengesteld van de redenen waarom mensen mobile appsgebruiken. Alleen zoals duidelijk weergegeven in figuur 5.3 liggen de opties heel dicht bij elkaar.Wat wel opvalt is dat ‘noodzakelijk’, ‘werk ‘en ‘populair onder vrienden’ het minst gekozen zijn alsredenen van waarom de mobile apps wordt gebruikt. 18
 24. 24. In onderstaand cirkeldiagram wordt weergegeven hoevaak en hoeveel gebruikers mobile appsdownloaden.Figuur 5.4 – downloaden mobile apps.Conclusie die hieruit getrokken is, is dat van de 69 mensen die de enquête ingevuld hebben met hetantwoord dat zij mobile apps gebruiken, 50% een paar keer per maand mobile apps download.Als laatste ziet u hier de resultaten van de vraag of mensen bereid zijn te betalen voor mobile apps.Indien er ‘ja’ geantwoord is, konden de mensen ook een prijs indicatie geven.Figuur 5.5 – betaal overzicht mobile apps.De conclusie die uit bovenstaand figuur getrokken kan worden is dat van de 69 mensen die mobile appswel gebruikt, bijna 50% als antwoord heeft gegeven niet te willen betalen voor mobile apps.45% van deze mensen zou tussen de € 0,01 en € 2,99 uit willen geven aan een mobile app. 19
 25. 25. 5.4 SamengevatNa de diverse operating systems is er in dit hoofdstuk gekeken naar de gebruiker van mobile apps. In ditonderzoek wordt er voornamelijk gekeken naar mobile apps Nederland. De conclusie die kan wordengetrokken naar aanleiding van de enquête, is dat Nederlanders die een smartphones hebben ook veelgebruik maken van mobile apps. Daarnaast kan vastgesteld worden dat de helft van de Nederlandersniet wil betalen voor een mobile app.Om rekening te houden met de trends is er gekeken naar het buitenland en dan vooral naar wat zij doenmet mobile apps. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat China de voorloper is en niet zoalsverwacht Amerika. 5.5 TerugkoppelingIn dit vijfde hoofdstuk is er gekeken naar de gebruiker van mobile apps. Nu er een helder beeld is vanwensen en behoeften kan het toegepast worden op de centrale vraag. De gevolgen voor de gebruikerszijn dat er bij de ontwikkeling van mobile apps steeds meer diverse apps bijkomen. Door de groei van devraag, zal het aanbod van mobile apps alleen maar uitbreiden. 20
 26. 26. 6 Populaire appsIn hoofdstuk vier is al ingegaan op de mogelijkheid om apps via de App Store van een apparaat tedownloaden. Deze App Stores zijn er in vele soorten en maten. De belangrijkste stores zijn de stores vande vijf grote besturingssystemen. Daarom is ervoor gekozen om deze App Stores in kaart te brengen indit hoofdstuk. Daarnaast wordt er nog gekeken naar de populariteit van apps, want wie of wat bepaaltde populariteit van een app? Deze informatie is van belang, omdat hieruit duidelijk wordt welk soortapps populair zijn en waarom dit zo is.In onderstaand figuur is duidelijk weergegeven hoe de stores van de verschillende besturingssystemenheten. Daarnaast is er te zien, dat de eerste store (de Apple App Store) ‘pas’ in 2008 is geopend. De‘appconomy’ is in korte tijd dus erg gestegen, en aangenomen wordt is dat deze trend alleen nog maarzal toenemen.Besturingssysteem App store Opening App Store Hoeveelheid appsApple Apple App Store Juli 2008 >350.000 apps (Januari 2011)Android Android Market Oktober 2008 290.000 apps (Maart 2011)Symbian Ovi Store Augustus 2008 43.535 apps ( Oktober 2010)Blackberry OS App World April 2009 16.121 apps (December 2010)Windows Phone Marketplace Oktober 2010 11.206 apps (Maart 2011)Figuur 6.1 – App Stores in kaart gebracht 6.1 Categorie indelingDe App Stores zijn niet zomaar plekken waar alle apps neer worden gezet. Alle App Stores beschikkennamelijk over een eigen categorisering.Apple App StoreApple heeft op haar eigen site een gedeelte waar het gebruik van apps wordt uitgelegd. (Apple.com >iPhone > Apps voor iPhone) De indeling voor apps die Apple op de internetsite hanteert is als volgt:Apps voor ouders Apps voor Koks Apps voor je Apps voor Apps voor Vermaak Muziek BuitensportersApps voor Tijdens het Apps voor op Apps voor Apps voor op Apps voor eensporten het werk studenten reis avondje uitFiguur 6.2 – Apple internet indeling app storeDit zijn de 10 verschillende categorieën die Apple op de website hanteert. Echter, deze categorieënlaten elk maar een paar apps zien. Als er verder door wordt geklikt, komt men op de App Store uit, waarálle beschikbare apps terug te vinden zijn. 21
 27. 27. De indeling die in de echte App Store gehanteerd wordt is als volgt:Boeken Zakelijk Onderwijs Amusement FinanciënSociale netwerken Sport Reizen Diensten Het weerGames Gezond & Fitness Lifestyle Geneeskunde MuziekNavigatie Nieuws Fotografie Productiviteit NaslagwerkenFiguur 6.3 – Apple app store indelingWel toont de site bij de categorie ‘games’ nog een onderverdeling in het type games dat bestaat. Dit isbij de ‘apps’ niet het geval.Android MarketOp de site van de Android Market wordt een onderverdeling gemaakt tussen ‘games’ en ‘apps’. Onderdeze twee wordt ook weer een onderverdeling gemaakt. Er is tijdens dit onderzoek voor gekozen, omde uitsplitsing van de categorieën van games weg te laten, aangezien games ‘alleen’ zijn bedoelt om tezorgen voor vermaak, ze hebben verder geen toegevoegde waarde.Amusement Bibliotheken en Boeken en Comics Communicatie demo referentieFinanciën Fotografie Gezondheid & Lifestyle Live Fitness achtergrondMedia & Medisch Muziek en audio Nieuws en OnderwijsVideo tijdschriftenPersonalisatie Productiviteit Reizen en lokaal Sociaal SportTools Vervoer Weer Wigdets WinkelenZakelijkFiguur 6.4 – Google Android Market indelingMarketplaceDe Marketplace van Microsoft maakt net zoals de Apple App Store geen verschil tussen games en apps.De indeling van de Marketplace is niet erg uitgebreid, en ook het aantal apps is nog beperkt. Dit komtmede omdat de Marketplace ‘pas’ uit 2010 stamt, en zich nog volop aan het ontwikkelen is.Games Entertainment Nieuws & Weer Productiviteit Sociale netwerkenCommunicatie Lifestyle Muziek & Video Kaarten & Zoeken ReizenZakelijk Referentie ToolsFiguur 6.5 – Windows Marketplace indelingApp WorldBlackberry App World is ook een vrij jonge App Store. De store is alleen nog maar beschikbaar in hetAmerikaans, dus ook van Blackberry valt in de toekomst meer te verwachten. De indeling is op dit 22
 28. 28. moment als volgt.Business Education Entertainment Finance GamesHealth & IM & Social Maps & Navigation Music & NewsWelness Networking AudioPhoto & Video Productivity Reference & Shopping Sports & eBooks RecreationTest Center Themes Travel Utilities WeatherFiguur 6.6 – Blackberry app worldOvi StoreDe Ovi Store van Nokia hanteert online een wat andere indeling dan de voorgaande App Stores. Bij Oviworden de apps eerst ingedeeld op ‘toepassingen’, ‘games’, ‘audio & video’, en ‘personalisatie’.Wederom is hier de uitsplitsing van games weggelaten.ToepassingenAmusement Foto & Video Hulpprogramma’s Muziek Nieuws en InfoReferentie Sociale netwerken Sport Stadsgidsen en kaarten ZakelijkAudio & VideoPodcasts Video’sPersonalisatieAchtergronden Beltonen Thema’sFiguur 6.7 – Nokia Ovi store indelingUit deze tabellen is te concluderen dat de verschillende besturingssystemen ook een verschillendeindeling hanteren qua categoriseren van apps. Dit laat goed zien, waar de App Stores hun kundevandaan halen. Een goed gecatalogiseerde store zal nu eenmaal meer in de smaak vallen dan een storedie wel over categorieën beschikt, maar hier nog niet genoeg aandacht aan besteed.Vervolgens is er per App Store gekeken naar de meest populaire apps. Hierbij is rekening gehouden metde betaalde en gratis apps. Ook zijn de games in kaart gebracht, omdat dit de meeste populaire vormvan apps zijn. Deze meting is gehouden op 31 maart 2011, en probeert inzicht te geven in deprijscategorie waarin apps gekocht worden, en welke categorieën hierbij populair zijn. De populariteitvan de apps wisselt natuurlijk per dag, maar er vinden nooit zulke grote verschillen plaats, dat een appopeens helemaal uit de top 10 verdwijnt. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om naar de Nederlandsemarkt te kijken, maar dit was helaas niet mogelijk voor App World (Blackberry) en de Ovi Store (Nokia).Daarom is ervoor gekozen om deze wereldwijd te bekijken. Alle hierbij horende tabellen zijn terug tevinden in de bijlagen. In dit stuk worden alleen de belangrijke uitkomsten toegelicht. 23
 29. 29. 6.2 Uitkomsten betreft prijs en categorieAndroid- AppsDe prijs van de apps ligt gemiddeld op €3.76. De goedkoopste app kost €1.38, terwijl de duurste €10.37kost. Dit is ‘documents ToGo’ wat valt onder de categorie ‘tools’. ‘Tools’ is samen met ‘productiviteit’het meest aanwezig in de top 10, allebei met drie apps.Binnen de gratis apps zijn de ‘sociale apps’ populair. Drie apps die hier betrekking tot hebben staangenoteerd.- GamesDe prijzen van de betaalde games variëren erg. Zo zijn de goedkoopste games €0.69, terwijl de duurstegame €3.45 kost. De helft van de betaalde games valt onder de categorie ‘arcade en actie’.De populariteit van de arcade en actie games valt niet terug te zien in de onbetaalde games. Hier deeltde categorie ‘arcade en actie’ de eerste plek met ‘casual games’, allebei met drie games.Apple- AppsDe apps in de top 10 van de Apple App Store zijn relatief goedkoop. De gemiddelde app kost €1.35. Erzitten dan ook niet echte uitschieters bij. De goedkoopste apps kosten €0.79 cent, de duurste app kost€2.39. De categorieën zijn erg verspreid. ‘Het weer’, ‘Lifestyle’ en ‘fotografie’ beslaan allemaal tweeapps in de top 10. Daarnaast staan ‘diensten’, ‘nieuws’, ‘sport’ en ‘muziek’ genoteerd, allemaal met éénapp.Uit de categorie ‘diensten’ worden de meeste gratis apps gedownload.- GamesDe games die de top 10 beslaan van Apple zijn in ieder geval eenduidig in prijs, namelijk €0.79. ‘Actie’ isde categorie waaruit het meest gedownload wordt, er staan vier games in de top 10. Al deze games zijnvormen van Angry Birds, een erg goed lopend spel.‘Puzzel’ en ‘actie’ zijn de meest gedownloade categorie in de gratis games, beide met drie games.RIM- AppsDe prijzen van de apps in de Blackberry App World zijn zeer gevarieerd. Met een gemiddelde van $2.99zijn de apps iets duurder. Dit komt, omdat er een paar dure apps tussen zitten van $6.99 dollar. De appsvan $0.99 halen het gemiddelde weer een stuk naar beneden. Het valt op dat de apps in de top 10vooral betrekking hebben op het personaliseren van de telefoon, en op sociale contacten.Binnen de gratis apps is dit nog meer terug te zien. Maar liefst de helft van de apps valt in de categorie‘IM & Social Networking’.- GamesEr bestaan in de top 10 maar twee prijzen voor de games in de App World. $0.99 of $4.99, wat op eengemiddelde van $2.99 uitkomt. De categorieën zijn erg verdeeld, alleen ‘puzzels’ steekt er boven uit metvier games.Ook bij de gratis games beslaat de categorie ‘puzzels’ het hoogste aantal games, namelijk drie. 24
 30. 30. Microsoft- AppsDe apps uit de Windows Market Place kosten gemiddeld €6.48. Dit is erg duur in vergelijking met devoorgaande App Stores. Niet alles kost zoveel, want het gemiddelde wordt aardig omhoog gehaald doorde app ‘SPB Mobile Shell’ wat ervoor zorgt dat er gewerkt wordt met een vernieuwde gebruikersinterface. De rest van de apps liggen om en nabij de €3.00.Het blijkt, dat de betaalde apps vooral ‘tool’ apps zijn. Deze apps zijn er voor bedoeld om het apparaatverder uit te breiden met mogelijkheden.Onder de gratis apps zijn vooral apps uit de categorie ‘nieuws en weer’ populair. Dit is een goedvoorbeeld van de nog niet goed uitgesplitste categorieën, aangezien het 3 nieuws apps zijn in de top 10,en maar één weer app.- GamesDe games uit de Marketplace variëren erg qua prijs. De gemiddelde prijs ligt op €2.69, wat komt omdat‘Mahjong Shanghai’ gemiddeld wat meer kost, met €5.89. Wat opvallend is, is dat er in de Marketplacegeen verschil wordt gemaakt tussen de games. Er is geen verdere uitsplitsing van games bekend.Voor de Nederlandse markt zijn er nog maar weinig gratis game apps beschikbaar. Online waren er maarvijf te vinden. Wat opvallend is qua ontwikkelaars, is dat SPB Software Inc. erg veel apps en gamesontwikkeld.Nokia- AppsDe gemiddelde prijs van een app is €3.96. Het gemiddelde wordt erg omhoog gehaald door ‘Gravity’,wat valt onder de categorie ‘sociale netwerken’. Met €9.00 is dit de duurste app uit de top 10. De restvan de apps kost €4.00 of minder. Ook bij de Ovi Store is het opvallend, dat de meeste apps in de top 10(namelijk vier) uit de categorie ‘hulpprogramma’s’ komen.- GamesDe gemiddelde prijs van de games van €2.05 is een prijs die de prijs goed omvat. De duurste app kost€3.00, de goedkoopste daarentegen €1.10. Ook bij deze games is er niet een categorie wat het meestpopulair is. ‘Puzzle’ staat met vier wel bovenaan, gevolgd door ‘arcade’.Opvallend is wel, dat bij de gratis games geen een puzzel game in de top 10 staat. ‘Arcade’ komt welgoed terug in de gratis games, namelijk met vier noteringen.Uit deze gegevens is geprobeerd een conclusie te trekken op het gebied van overeenkomsten tussen decategorieën apps als wordt gekeken naar betaalde en gratis apps. In principe is hierin geen rode draadte ontdekken. Wat wel naar voren komt, is dat games de meest gedownloade apps zijn. De vraag dievervolgens gesteld wordt is; Wat zijn de verschillen tussen betaalde en gratis apps, en wanneer wordt dekeuze gemaakt om een betaalde of gratis app te kiezen? 6.3 Gratis vs. BetaaldAls er zonder voorkennis wordt gekeken naar deze vraag, is met zekerheid te zeggen dat iedereen zegtdat de betaalde app beter is. Redenen hiervoor zijn ‘je betaalt er voor, dus er wordt professionaliteitgeboden’, ‘Een app waar je voor betaald is vast met meer kennis gebouwd’ en ‘een app waar je nietvoor hoeft te betalen bevat vast weinig nuttige functionaliteit.’Echter, uit onderzoek van The Nielsen Company blijkt, dat er verschil zit in het aankoopgedrag vangebruikers van verschillende besturingssystemen. Dit geld voor de gebruikers in de VS, maar is ook zekertoepasbaar op de Nederlandse markt. Gebruikers van Apple downloaden ongeveer twee gratis apps, omvervolgens één betaalde app te downloaden. Bij Android en Blackberry ligt dit percentage een stukjehoger, namelijk op 3.5 gratis app tegenover één betaalde app. Ook opmerkelijk is, dat Blackberry 25
 31. 31. gebruikers het minst zitten te wachten op een ‘lite’ versie van een app. Deze lite versie is vervolgens omte zetten in een volledige (betaalde) versie.Een belangrijke noot hierbij, is dat gratis apps ook geld kunnen opleveren. Dit is bijvoorbeeld een manierom kwaliteit te waarborgen. Gebruikers merken bij de aanschaf van een gratis app nog vrij weinig vandit verdienmodel, maar kan dit in de toekomst wel ondervinden. 6.4 VerdienmodellenBetaalde apps worden aangeboden voor een ‘X’ bedrag. Een aantal procent van dit bedrag komt terechtbij de App Store waarin de app te downloaden is, en de rest van het bedrag is voor de ontwikkelaar vande app zelf.Een andere mogelijkheid om (extra) geld te genereren uit een app, is om additionele services toe tevoegen. Dit kan zowel gebeuren bij betaalde als bij onbetaalde apps. Dit houdt in, dat debasisfunctionaliteit van een app gratis of voor een kleine prijs wordt aangeboden, maar wel demogelijkheid biedt om extra functionaliteit toe te voegen door middel van kleine betalingen (microbetalingen).De laatste mogelijkheid om via een andere manier dan direct te betalen voor een app geld binnen tehalen, is het adverteren in apps. De app kan gewoon gedownload worden, maar tijdens het gebruik zaler (bijvoorbeeld onderin) op het scherm een kleine advertentie zichtbaar zijn.Het verschil van apps zit hem dus niet altijd in de aanschafprijs, maar in de ontwikkeling en afstemmingvan de app op het apparaat waar het op gaat draaien, en natuurlijk op het gebruiksgemak van degebruiker.Het is op deze manier duidelijk geworden dat er per besturingssysteem verschillende categorieën in deapp stores bestaan, en dan het verschil niet altijd wordt gemaakt door een app betaald of juist gratis temaken. Maar wie of wat maakt dan, dat een app populair wordt? 6.5 Wat bepaald de populariteit van een app?Als deze vraag gesteld wordt aan een App Store, is het antwoord ‘de hoeveelheid downloads’. Eenlogisch antwoord, maar deze populariteit moet ergens beginnen, anders zou geen enkele app populairte noemen zijn. Uit de enquête die gehouden is betreft dit onderzoek, blijkt dat 34% bereid is om tot€2.99 te betalen voor een app. 33% geeft aan dat de apps liever gratis gedownload worden. De overige33% is bereid iets meer te betalen voor apps. Ook is ervoor gekozen om games als een aparte categoriete beschouwen, aangezien uit ons onderzoek is gebleken dat games een van de populairste apps zijn.Onderzoek van The Nielsen Company bewijst dit ook.The Nielsen Company heeft daarnaast ook gekeken, wat mensen motiveert om een app aan te schaffenin een App Store. Het doorzoeken van een App Store is het grootste middel. Doordat het mogelijk iseerst informatie over de app te lezen, kan men altijd nog besluiten de app niet te kopen. Op de tweedeplek staan apps die worden aangeraden door familie en/of vrienden. Deze mensen kennen de gebruiker,waardoor ze gegronde tips kunnen geven over apps. Daarnaast spelen ‘ratings en reviews’ in de appstores zelf een grote rol. Als iemand een app gekocht heeft, heeft hij of zij de mogelijkheid om sterren tegeven aan een app, of om een kleine beoordeling te schrijven.In onderstaand figuur is precies te lezen op welke wijze er gekozen wordt op een app te downloaden. 26
 32. 32. figuur 6.8 – Aankoopintentie app stores6.6 SamengevatDe opening van App Stores is ‘pas’ begonnen in 2008, maar dat betekent niet dat er nog maar weinigapps op de markt zijn. Zo zorgt de Apple App Store al voor meer dan 350.000 beschikbare apps. Dekleinste App Store op dit moment is de Windows Marketplace met circa 11.206 apps, maar daarbij dientgezegd te worden dat deze app store pas open is sinds oktober 2010. Apps zijn dus erg goede business,er is als het ware een ‘appconomy’ ontstaan.Het is onmogelijk om de vijf grootste app stores te gaan vergelijken. De vijf App Stores zijn in kaartgebracht door van elke Store de categorie indeling weer te geven. Het blijkt, dat er overeenkomstentussen de categorisering bestaan, maar dat deze niet voor elke store hetzelfde zijn.Vervolgens is er per App Store in kaart gebracht wat de populairste apps en games zijn, onderverdeeldin ‘betaald’ en ‘gratis’. Helaas kwamen hier geen eenduidige antwoorden naar voren betreft populariteitvan een bepaalde categorie of soort apps. Wel heeft het in kaart gebracht wat de gemiddelde kostenvan de apps en games zijn en in welke prijscategorie de apps passen. Apple komt hier bij apps en gameshet goedkoopste uit de bus, namelijk met gemiddeld €1.35 voor apps en €0.79 voor games. De AppStore met de duurste top 10 is op dit moment Microsoft Marketplace. De apps kosten gemiddeld €6.48,de games kosten gemiddeld €2.69.Vooraf was de verwachting dat vooral de gratis apps populair zijn. Echter, het blijkt dat gratis apps nietaltijd volledig gratis zijn. Daarnaast verschilt ook het aankoopgedrag van gebruikers van verschillendebesturingssystemen. Maar de gratis apps, zijn dus wel apps die geld op kunnen leveren. Want achterdeze apps hangen ook verdienmodellen. Bijvoorbeeld het toevoegen van advertenties in apps, of dooradditionele services die toegevoegd worden. Dit betekent dat er extra functionaliteit verkregen kanworden door micro betalingen te doen. 27
 33. 33. De populariteit van een app wordt dus niet alleen bepaald door de eventuele prijs. Er zijn ook anderedrijfveren. Met stipt op één staat het doorzoeken van de app store op interessante apps. Op plaats tweestaat de mening van familie en vrienden, omdat op deze manier de app al uitgeprobeerd kan worden.Ook de ratings van de verschillende apps, die te zien zijn als de app gedownload kan worden, zijn vanbelang. 28
 34. 34. 7 De huidige mogelijkheden en toekomstvisie van mobile appsIn voorgaande hoofdstukken is er kennis gemaakt met de term mobile apps en de besturingssystemendie nodig zijn om mobile apps te kunnen draaien. Ook is er een beeld geschetst van de gebruiker vandeze mobile apps. In dit hoofdstuk worden de huidige mogelijkheden uitgelegd met betrekking totmobile apps. Hierbij wordt gekeken naar de trends en technieken. Ook de geschiedenis wordt enigszinsbekeken, om nog meer duidelijkheid te creëren. 7.1 Opkomst van mobile appsDe reden dat mobile apps voor 2008 niet populair waren, is omdat er op dat moment nog geenmarktstandaard bestond. Zo werd er gebruikt gemaakt van verschillende browsers en was er ook geenstandaard voor software en programma ontwikkelaars. Daarom hadden applicaties ook geen toegangtot functionaliteiten van een mobiele telefoon zoals de camera en bewegingssensors. De belevenis vangebruikers was telkens weer anders en dit alles zorgde voor chaos.Apple komt uiteindelijk met de oplossing. Apple bracht één smartphone op de markt waardoor iedereApple gebruiker de zelfde resolutie, besturingssysteem en specificaties had. Andere standaarden zoalsAbode Flash werden overboord gegooid. Deze oplossingen zorgde voor consistentie. Daarnaast werd dedistributie van software allemaal via een kanaal gedaan, de ‘App Store’. De App Store werd gelijk eengroot succes omdat het vertrouwen gaf aan de consument. Gebruikers dachten dat software wel moestwerken omdat het eerst gekeurd werd door Apple zelf. Dit verminderde risico’s en de drempel om eenapp aan te schaffen werd dus lager. Na het succes van Apple kwamen ook Blackberry met de App Worlden Android met de Android Market.Functionaliteiten van applicaties zijn door de jaren heen ook sterk veranderd. Zo werden bij de eersteapps de functionaliteiten van de mobiele telefoon niet optimaal benut. De eerste apps op mobieletelefoons waren arcade games, ringtone editors, rekenmachine, kalenders, etc. Maar in hoeverre kun jezeggen dat dit echt apps zijn? Het is moeilijk te zeggen wat de eerste app was en wie deze heeftgeprogrammeerd. Het is daarom ook interessanter om te kijken welke technologieën door de jarenheen zijn ontwikkeld en wat deze ontwikkelingen voor een invloed op de mobile apps hebben gehad. 7.2 Mogelijkheden van mobile appsDe mogelijkheden die apps bieden komen voort uit de mogelijkheden van de hardware en softwarewaar de App op draait. Een goed voorbeeld hiervan is de NFC chip die in de nieuwe Nexus S zit. Hetduurde maar een aantal dagen voordat de eerste app beschikbaar was die gebruik maakte van denieuwe functionaliteit. Dit zie je ook terug als er nieuwe mogelijkheden voortkomen uit softwareevolutie. Het werd duidelijk dat er met de NFC chip gegevens weg geschreven konden worden, enslechts enkele dagen later werd de eerste hierop gebaseerde app gelanceerd. Er kan daarom ook gesteldworden, dat de mogelijkheden van de hardware en software gelijk staan aan de mogelijkheden die appsbieden.Maar dit gaat niet altijd op. Op het moment dat er een extra krachtige grafische chip in toestellenworden verwerkt duurt het vaak een tijdje voordat er apps (voornamelijk games) beschikbaar komen diehier ten volle gebruik van maken. Dit is voornamelijk te wijten aan de lange ontwikkelingstijd van games.Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn; op het moment dat de producten van de grafische chips eenruime tijd voor de massa productie samples naar de game ontwikkelaars stuurt, kan de ontwikkelaar degame gelijktijdig met de release van de nieuwe hardware zijn game uitbrengen. 29
 35. 35. 7.3 UsabilityApple heeft de trend van de usability als eerste ingezet. Na Apple zijn ook Android, Blackberry enWindows hier sterk op aan het inzetten. Zo is Android van begin af aan opgezet met usability als basis,heeft Blackberry een compleet nieuw OS geschreven waarbij usability een belangrijke pijler is en heeftook Windows een complete nieuw design van haar Windows mobile platform uitgevoerd.Deze veranderde interfaces hebben ook gevolgen voor de hardware eisen die aan de toestellen wordengesteld. Deze gebruiksvriendelijke interfaces vereisen vaak relatief zware hardware. Daarnaast willenbedrijven graag een minimum aan beleving aan haar consumenten leveren. Dit proberen ze te doendoor (hoge) minimum eisen te stellen aan de hardware. (Wokke 2011)Internet/ telefonie generatie;  0G 1946 De eerste commerciële draadloze telefoon. Deze maakte gebruik van analoge radiosignalen en had ongeveer de grootte van een zakenkoffertje. ● 1G 1980 De eerste draadloze telefoon voor thuisgebruik. Ze hadden ongeveer de grootte van een walkie- talkie en maakten ook van analoge radiosignalen gebruik. De Motorola DynaTAC 8000X was de eerste commerciële mobiele telefoon. In 1983 begon de verkoop in de Verenigde Staten. ● 2G 1998 De eerste gsms zoals we ze nu kennen. Ze waren niet groter dan een hand en maakten voor het eerst gebruik van digitale signalen. Denk aan de Nokia 3310, maar ook de eerste IPhone(2007) had een 2G netwerk. ● 3G 2003 3G is een verzameling van verschillende technologieen.3G-technieken zijn in 2001 ontwikkeld in Japan door 3GPP en voor het eerst in gebruik genomen in Azië rond 2002, gevolgd door de VS. ● 4G 2010 4G is gebaseerd op geavanceerde LTE-technologie (Long Term Evolution) en biedt een veilige IP- gebaseerde oplossing voor nieuwe telecommunicatiediensten zoals IP-telefonie, ultrabreedband mobiel internet, online gaming diensten en performante multimedia-streaming. In Nederland moeten deze licenties nog verkocht worden (“Generaties mobiele telefonie” 2011). De groei van mobiel internet neemt al een aantal jaren gestaagd toe. Zo wordt er verwacht dat rond 2013/2014 mobiel internet groter word dan Desktop internet. Hier liggen veel kansen voor bedrijven en marketeers. Vooral door huidige trends in de gaten te houden kunnen bedrijven op tijd anticiperen op veranderingen in de markt. De huidige generaties van telefonie bieden een stabiele internet verbinding dat weer deuren opent voor andere technologieën. Zo is er al een tijd de discussie over native apps en webbased apps. Uit een onderzoek van appcelerator blijkt dat 42% van de ontwikkelaars zowel native apps als webbased apps wil maken. Een belangrijkste reden is echter dat webapps cross-platform zijn (69 procent). Ontwikkelaars maken zich namelijk zorgen om versnippering van de smartphone markt (Wokke, 2011) 30
 36. 36. 7.4 WifiWiFi, ook wel bekend als “draadloos” netwerk heeft ervoor gezorgd dat men (vaak) gratis grotehoeveelheden data snel kan downloaden. Dit heeft de weg geopend naar data intensieve toepassingenals Voice over IP, videobellen en het downloaden en streamen van muziek, films en toepassingen.De organisatie achter Wi-Fi geeft de volgende definitie“Wi-Fi networks use radio technologies called 802.11 to provide secure, reliable, fast wirelessconnectivity. A Wi-Fi network can be used to connect electronic devices to each other, to the Internet,and to wired networks which use Ethernet technology.” (wi-fi.org) 7.5 BluetoothBluetooth maakte zijn intreden in 1994, toen Ericsson een goedkope oplossing zocht om via eenradioverbinding communicatie tussen mobiele apparaten mogelijk te maken. In 1999 werd het echt opde markt gebracht door middel van het SIG (Bluetooth Special Interest Group),waarbij alle grote ITbedrijven/ontwikkelaars zich aansloten.Bluetooth heeft ervoor gezorgd dat apparaten draadloos met elkaar kunnen communiceren. Hierbij kunje denken aan draadloze headsets, verzenden van bestanden van en naar de pc of andere smartphonesen het luisteren van muziek via een bluetooth koptelefoon. De mogelijkheden zijn echter nog veel groteren fabrikanten zijn dan ook vrij om zelf randapparatuur uit te brengen. Grote nadelen aan detechnologie zijn echter het stroom verbruik (opgelost in nieuwste versie) en het lastig koppelen vanapparaten (Google I/O 2011: How to NFC’ 2011). 7.6 NFCDe grote barrière van het koppelen van apparaten en het stroom verbruik is iets waar NFC geen last vanheeft. NFC staat voor Near Field Communication deze techniek laat apparaten op zeer korte afstand (toteen theoretische 10cm) met elkaar communiceren. Ondanks dat de techniek al oud is en zeerwijdverspreid is het nog maar net begonnen aan zijn opmars in portable devices. De mogelijkheden zijnechter veelbelovend, met name de zeer lage drempel om informatie uit te wisselen en de zeer lagekosten voor de NFC stickers hebben ervoor gezorgd dat grote marktpartijen als Google, Pay-Pal enMastercard zwaar op de techniek gaan inzetten (Cheng 2011, Reijerman 2011) Mede hierdoor zijn deverwachtingen dat het een snelle opmars betreft (Stout 2011) 7.7 High-end GamesZoals al eerder verteld is, bepalen de mix van hardware en software de mogelijkheden van apps. Methet volwassen worden van zowel de hardware als software platformen worden ook de apps volwassen.Bijvoorbeeld op het gebied van marketing wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat steeds meer bedrijveneen eigen app uitbrengen. Dit gebeurt ook steeds meer op het gebied van gaming. Dit blijkt uit het feitdat grote ontwikkelstudio spelletjes voor deze mobiele platformen zijn gaan ontwikkelen zoals Fifa enEA. Deze ontwikkelstudio’s hebben de macht dure games te ontwikkelen en ports te maken van huidigeconsole en pc games. 7.8 In-app BetalingenEr zijn verschillende manier om geld te verdienen met apps. Op dit moment zijn er vier gangbaremanieren te weten:  Paid downloads  Sponsorships  Advertising 31
 37. 37.  In app purchaseMet name rondom de laatst genoemde zijn momenteel veel ontwikkelingen. Zo voegen de groteplatformen op het moment mogelijkheden toe om in app betalingen te doen. Dit is een vrij nieuwe vormen dit biedt dan ook mogelijkheden voor app ontwikkelaars. Hierbij moet je met name denken aan hetin app aanschaffen van extra content of goodies. Zodat er aan gratis games toch nog verdiend kanworden. 7.9 Cloud servicesDoor de ontwikkelingen van mobiel internet en de algemene ontwikkelingen van ICT wordt de vraagnaar Cloud services steeds groter. Cloud services zijn services die in de “cloud” worden beheerd. Dithoudt in dat de specifieke software of bestanden op servers staan van de aanbieder van de dienst. Dezeservers zijn vaak fysiek verspreid over een groot gebied zodat de gegevens in geval van bijvoorbeeld eenramp ook nog veilig elders opgeslagen zijn. Het voordeel van cloud services is dat de software draait opservers die veel krachtiger zijn dan smartphones. En de gegevens altijd vanaf elke plek te benaderen zijnom een paar actuele voorbeelden aan te halen.DropboxDeze service stelt je in staat een bestand van je mobile te uploaden naar de servers van dropboxwaarnaar ze vervolgens vanaf elke pc met internet verbindingen beschikbaar zijn. Zodat je ze makkelijkmet anderen kunt delen, als backup kunt bewaren, of gewoon omdat je meer ruimte op je telefoonnodig hebt.Goolge docsGoogle docs stelt je in staat vanaf je browser (zowel smartphone als pc) realtime met meerderepersonen tegelijk aan hetzelfde document te werken. Ook hier geldt weer dat het vanaf elke pc tebenader is en je het makkelijk kunt delen.Google music:Naar alle waarschijnlijkheid zullen Google en Apple binnen afzienbare tijd een service introduceren dieervoor zorgt dat je je muziek bestanden niet fysiek op je telefoon op hoeft te slaan maar deze gewoonlive kunt streamen vanaf de servers (cloud) van Google of Apple.Het succes van deze services is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt voor mobieleproviders. Waar onbeperkt internet abonnementen voorheen is sommige gevallen nog gratis werdenweggegeven heeft de druk op het netwerk ervoor gezorgd dat aanbieder van mobiel internet vanstrategie veranderen en weer limieten gaan stellen aan het verbruik. Data intensieve diensten als hetstreamen van muziek zullen dan aanzienlijk minder populair zijn.Dit is waarschijnlijk iets van een redelijk korte duur omdat er gezocht wordt naar opvolgers van 3/3.5gverbinding. Als dit netwerk is uitgerold zullen zij veel beter in staat zijn de druk op de verbindingen teverwerken en zullen de datalimieten mogelijk weer vervallen. Dit nieuwe netwerk zal de kwaliteit van deverbinding sterk verhogen. Op deze manier zal het bereik beter en betrouwbaarder zijn en zal desnelheid sterk vergroten. Dit zal de vraag naar cloud toepassing nog verder vergroten. 7.10 Ontwikkeling van displaysAls er iets veranderd is aan telefoons de afgelopen jaren is het wel het scherm. Een display van eentelefoon is de interface die het heeft. Vroeger werd gebruik gemaakt van STN(super-twisted numeticdisplay) in de bekende Nokia 3310. Zijn opvolger was de CSTN(Color super-twisted numetic display) dieal kleuren kon weergeven. De Nokia 3510 had zo’n scherm. 32
 38. 38. Op het grafische gebied zijn er veel ontwikkeling. Bijvoorbeeld (s) Amoled schermen, retina displays en3D schermen, die je nu al terugziet in de nieuwste Nintendo 3DS of de HTC Evo 3D. Een groot voordeelvan een Amoled scherm, is dat deze altijd kan werken bij laag stroomverbruik. Dit resulteert in eenconstante helderheid. Dit maakt Amoled schermen zeer aantrekkelijk voor draagbare elektronicawaarbij het energieverbruik belangrijk is en waarbij de schermen groter dan 2 tot 3 inch in diagonalerichting zijn. Tevens is het zicht in zonlicht aanzienlijk beter dan op reguliere LCD en TFT schermen(Wokke 2011b).En dan een retina display. De engineers van Apple hebben pixels ontworpen met een breedte vanslechts 78 micrometer. De resulterende pixeldichtheid van 326 pixels per inch maakt dat tekst enafbeeldingen er op iPhone 4 op elke grootte vloeiend en scherp uitzien. Het Retina-display is voorzienvan led-achtergrondverlichting en een omgevingslichtsensor. Hiermee wordt de helderheid van hetscherm op slimme wijze aangepast voor een optimale weergave en een zo lang mogelijke werktijd vande batterij (“Retina display” 2010).Displays worden niet alleen beter maar ook steeds groter. Op het moment zie je dat 3.5 inch tot 4.3 inchvooral populair is op duurdere modellen. 7.11 Touchscreen / touch gevoelige knoppenEen touch sensitive screen, oftewel een touchscreen, is een scherm dat de aanraking van de gebruikerop het scherm registreert. Hierbij is voornamelijk de positie van belang. Touchscreens hebben als grotevoordeel dat zij veel intuïtiever werken dan andere invoermethoden zoals muisinvoer door middel vaneen track button die je bijvoorbeeld terug vind in HTC toestellen of in Blackberry’s. Daarnaast is hetmogelijk een oneindig aantal virtuele knoppen te creëren.Er zijn momenteel verschillende manieren van touch input beschikbaar. Hiervan zijn de capacitieve enresistieve de meest gangbare zijn. Een capacitief scherm reageert op het wegvloeien van spanning via jevinger of een daarvoor bestemde stylus. Deze manier van registreren zorgt ervoor dat de schermennauwkeurig zijn en aan de lichtste aanraking voldoende hebben. De voorheen populairdere engoedkopere resistieve touchscreens werken door middel van druk. Dit scherm registreert de druk die opeen scherm wordt uitgeoefend. Dit zorgt ervoor dat het met elk voorwerp te bieden is.Een nadeel van deze techniek is dat het minder gevoelig is en men dus minder makkelijk “swipe”bewegingen kan maken, waardoor het scherm niet zo nauwkeurig is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de(duurdere) capacitatieve schermen momenteel het populairst zijn op mid en high end smartphones.Resistieve schermen daarentegen zijn eigenlijk enkel nog populair op goedkope low end smartphones offuturephones (“Touchscreens” 2011).De ontwikkelingen van displays hebben een enorme invloed gehad op mobiele telefonie. Het heeftervoor gezorgd dat er zowel op het gebied van hardware als op het gebied van software groteontwikkelingen zijn geweest. Zo was het niet meer nodig om nog fysieke numerieke toetsten te hebben.Dit heeft als gevolg gehad dat deze weg werden gelaten en werden vervangen voor scherm oppervlakte.Waar voorheen clamscheel en sliders nog populaire modellen waren omdat ze de numerieke toetsenmoesten bedekken zijn deze vormen tegenwoordig niet meer nodig omdat deze knoppen niet meernoodzakelijk zijn. Een monomblok design is momenteel dan ook het populairst in smartphone land. Ophet gebied van software hebben de capacitieve touchscreens voor een revolutie gezorgd. Dit komt doorde bediening ervan. De eerste fabrikant die hier succesvol gebruik van maakte was Apple. Apple zorgdeer destijds met iOS voor dat ze op het gebied van vormgeving en interfaces voor op de concurrentievooruit liepen en dit bleef niet ongemerkt. Alle fabrikanten zetten alles op alles om de iPhone teevenaren. De capacitieve touchscreen is dan ook van de grootste revoluties in smartphone land.Doordat touchscreens met vingers worden bediend moesten interfaces daarop worden aangepast. Alle 33

×