skema sum2 t3.docx

W

sumatif

Bahagian A
1 D 6 D 11 D 16 B
2 A 7 C 12 B 17 A
3 D 8 B 13 A 18 B
4 D 9 B 14 D 19 B
5 C 10 C 15 C 20 C
Bahagian B1a [4 markah]
No. Pernyataan (✓) atau
(Х)
(i) Penghuni neraka akan berjalan dalam satu barisan. x
(ii) Orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan
bakar api neraka.
/
(iii) Golongan munafik kekal di dalam neraka dan akan dikeluarkan apabila
mereka bertaubat.
x
(iv) Muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan mereka
terhadap Allah SWT.
/
(b) Terangkan dua cara anda mencari kebenaran menggunakan mata yang dianugerahkan
oleh Allah SWT.
(2 markah)
1. Melihat alam sekitar ciptaan Allah
2 membaca alquran
(c) Padankan potongan ayat di bawah dengan maksud yang betul.
(i)
(ii)
(2 markah)
2
Mereka mempunyai mata (tetapi) tidak mahu
melihat (bukti keesaan Allah) dengannya
Mereka itulah orang yang lalai
Mereka mempunyai hati (tetapi) tidak mahu
memahami (ayat Allah) dengannya
[4 markah]
(b) Jelaskan satu kelebihan bagi setiap amalan sedekah berikut:
Berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah
-Menenteramkan hati dua belah
Mengucapkan perkataan yang baik
-Menenangkan hati pendengar.
Berjalan untuk menunaikan solat
-Menyihatkan badan.
Mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan
-Mengurangkan risiko di jalan.
[4 markah]
(b) Qholifh perlu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan akhirat.(I) Sekiranya
dia mampu bangun untuk mendaki gunung, sepatutnya bangun bagi menunaikan solat
lebih mudah baginya.(H) Lebih-lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha
Pemberi Kesihatan (H) Oleh itu, kehidupannya akan menjadi seimbang antara dunia
dengan akhirat [4 markah]
Bahagian C
1(a) Tuliskan jawapan yang betul dengan maksud berikut.
‫سالمی‬ ‫كل‬ i. Setiap sendi
‫صدقة‬
ii. Sedekah
‫الكلمة‬
‫الطيبة‬
iii. Perkataan yang baik
‫خطوة‬
‫تمشيها‬
iv. Langkah kamu berjalan
Maksud Jawapan
1.
Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan
dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintahkan
untuk menyampaikannya kepada umat.
Rasul
2.
Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah
kepada nabi dan rasul untuk menmbuktikan
kebenaran kenabian dan kerasulan mereka.
Mukjizat
3.
Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan
dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak
diperintankan untuk menyampaikannya kepada
orang lain.
Nabi
[4 markah]
(b) Tuliskan (W) bagi sifat wajib, (M) bagi sifat mustahil atau (H) bagi sifat harus bagi rasul.
( 7 markah )
a) Tabligh (W)
b) Kitman (M)
c) Basyariyah (H)
d) Amanah (W)
e) Kazib (M)
f) Siddiq (W)
g) Khianat (M)
(c) Padankan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul. ( 5 markah )
1. Mukjizat yang difahami dengan
pemikiran dan pemerhatian berdasarkan
ilmu.
Dalil kewajipan
beriman kepada
rasul
2. Ciri mukjizat hissi
3. Mukjizat yang dapat dikesan dengan
pacaindera tetapi tidak berkekalan.
Ciri mukjizat
maknawi
4. Mukjizat yang berlaku ketika rasul yang
diberi mukjizat tersebut masih hidup.
5. Mukjizat yang kekal sehingga kiamat.
(b) Huraikan pandangan anda bagaimana program-program di atas dapat mendidik
remaja ke arah mencintai rasul. [4 markah]
Memperingati jasa rasul dalam membawa Islam kepada ummah (lm) sekaligus menjadikan
remaja hari ini mengamalkan nilai-nilai islami dalam kehidupan (lm) termasuklah cara
pergaulan, berpakaian dan percakapan. wajib (Im). Kesimpulannya, program-program di
atas amat baik diteruskan agar kita tidak melupai rasul junjungan besar SAW (1m).
Bahagian D
1(a)
i. Selepas terbenam matahari pada 1 Syawal. Haram
ii. Sepanjang bulan Ramadhan. Harus
iii. Sebelum solat sunat Aidilfitri. Sunat
iv. Selepas solat Aidilfitri hingga terbenam matahari 1 Syawal. Makruh
4.
Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan
hati untuk menghadapi ujian dalam dakwah.
Rasul Ulul Azmi
(b) Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah tentang
zakat perniagaan. (4 markah)
i. Nisab bagi zakat perniagaan ialah 85 gram emas. /
ii. Harta perniagaan yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. /
iii. Kadar zakatnya ialah 2.5%. /
iv. Dikeluarkan sebanyak dua kali dalam setahun. x
(c) Senaraikan dua syarat wajib zakat harta. (2 markah)
- Cukup haul
- Cukup nisab
- Sempurna milik
2 (a) Senaraikan harta-harta yang diwajibkan zakat. (4 markah)
(b) Nyatakan kadar zakat bagi ternakan berikut: (2 markah)
i. Kambing: 40 ekor
ii. Lembu: 30 ekor
(c) Agihan zakat yang dilakukan secara sistematik dapat menjamin kesejahteraan hidup
masyarakat Islam di negara ini.
Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. (4 markah)
Harta zakat yang diagih dengan sistematik dapat mensejahterakan masyarakat kerana
wujudnya ketelusan pengagihan zakat kepada golongan sasar dan asnaf yang layak. Tadbir
urus zakat yang baik sangat diperlukan bagi mewujudkan masyarakat Islam yang harmoni.
Oleh itu harta zakat dapat membantu golongan tertentu menaikkan taraf ekonomi mereka ke
tahap yang lebih baik
Bahagian E
1 (a) Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul dan (Х) pada pernyataan yang salah
tentang peristiwa Pembukaan Kota Mekah. ( 6 markah )
No. Pernyataan (✓) atau (Х)
(i) Kabilah Bani Bakar menyerang Bani Khuzaah. /
HARTA
DIWAJIBKAN
ZAKAT
Zakat tanaman
dan buah-
buahan
Zakat haiwan
ternakan
Zakat galian dan
rikaz
Zakat
perniagaan
(ii) 12 sahabat gugur syahid dan dua Musyrikin terbunuh. x
(iii) Kota Mekah berjaya dibuka pada tahun ke-8 hijrah. x
(iv) Rasulullah SAW melantik Zubair bin al-Awwam, Khalid bin
al-Walid dan Abu Ubaidah al-Jarrah sebagai panglima
tentera.
/
(v) Rasulullah SAW mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan
azan selepas pembukaan Kota Mekah
/
(vi) Selepas pembukaan Kota Mekah, Rasulullah SAW menyeru
Musyrikin Mekah supaya memeluk Islam.
/
(b) Rasulullah SAW mengatur strategi yang tersusun dan sistematik dalam peristiwa
pembukaan kota Mekah. Pada pandangan anda, mengapakah sesuatu strategi sangat
penting dalam melaksanakan sesuatu perkara yang besar? (4 markah)
Seseorang murid perlu membuat persediaan dan perancangan rapi dalam menuntut ilmu (I)
kerana tanpa perancangan seseorang itu akan gagal mengejar cita-citanya.(H) Ilmu yang
dipelajari tanpa kesungguhan tidak akan diperoleh tanpa ada jadual belajar, strategi dalam
mengulangkaji, dan cara belajar di sekolah atau di rumah. Justeru, murid perlu bijak
menyeimbangkan jadual seharian agar mencapai kejayaan yang cemerlang di dunia
mahupun akhirat.(K)
2 (a) Jelaskan (satu) contoh sifat qanaah Rasulullah SAW. (2 markah)
-Rasulullah SAW tidur hanya beralaskan tikar hingga berbekas di badan baginda.
-Rasulullah sekeluarga tidak pernah makan makanan yang mewah seperti roti yang
diperbuat daripada gandum halus apatah lagi makan hingga kekenyangan.
(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul mengenai ciri-
ciri sifat qanaah. (4 markah)
i. Hidup secara sederhana dan tidak boros.
ii. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup.
iii. Sabar dan reda menerima segala Ketentuan daripada Allah SWT.
iv. Sentiasa bersyukur dengan segala nikmat kurniaan Allah SWT.
v.
(c) Pada pandangan anda, huraikan hujah anda untuk menyokong rasionalnya
saranan di atas. (4 markah)
Manusia yang melihat keadaan orang yang berada di bawahnya tidak akan mudah berasa
tamak (l) kerana berasa cukup dengan sekadar nikmat yang ada pada dirinya (H).
Kesannya, dia juga tidak akan bertindak dengan cara yang tidak halal atau penindasan
untuk menjadi lebih daripada orang lain kerana ingin mencapai taraf sepertimana yang ada
pada orang yang berada di atas (HL). Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan
saranan Rasulullah SAW ini agar melahirkan rasa qana'ah dalam diri setiap manusia.
A berserah
B redha
C bertafakur
D bersegera
19 Apakah maksud qanaah menurut istilah?
A Menzahirkan pujian kepada Allah swt.
B Berasa cukup dan reda dengan nikmat Allah swt
C Melepaskan seseorang daripada kesalalahan.
D Bertawakkal kepada Allah swt.
20. Antara contoh qanaah Rasulullah SAW ialah
A Rasulullah hanya memakan roti setiap hari
B Rasulullah hanya memakan buah tamar setiap hari
C Pernah berbulan-bulan rumah Baginda tiada sesuatu untuk dimasak
D Rasulullah hanya memakan roti setiap hari
Isikan jawapan bagi soalan Objektif di ruangan ini:
1 6 11 16
2 7 12 17
3 8 13 18
4 9 14 19
5 10 15 20
Bahagian B
[20 markah]
1. (a) Firman Allah SWT:
(Surah al-A’raf: 179)
Ayat di atas menjeaskan tentang ramainya penghuni neraka daripada kalangan jin
dan manusia. Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul tentang keadaan penghuni neraka
dan (Х) pada pernyataan yang salah. [4 markah]
No. Pernyataan (✓) atau
(Х)
(i) Penghuni neraka akan berjalan dalam satu barisan.
(ii) Orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan
bakar api neraka.
(iii) Golongan munafik kekal di dalam neraka dan akan dikeluarkan apabila
mereka bertaubat.
(iv) Muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan mereka
terhadap Allah SWT.
(b) Terangkan dua cara anda mencari kebenaran menggunakan mata yang dianugerahkan
oleh Allah SWT. (2 markah)
1.
2
(c) Padankan potongan ayat di bawah dengan maksud yang betul.
(i)
(ii)
(2 markah)
2 Sabda Rasulullah:
‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬
‫ﷺ‬
‫رسول‬ ‫قال‬ :‫قال‬
‫ہللا‬
: ‫ﷺ‬
‫الناس‬ ‫من‬ ‫سالمى‬ ‫كل‬
‫تطلع‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ،‫صدقة‬ ‫عليه‬
،‫صدقة‬ ‫االثنين‬ ‫بين‬ ‫تعدل‬ ،‫الشمس‬ ‫فيه‬
‫عليها‬ ‫ترفع‬ ‫أو‬ ،‫عليها‬ ‫فتحمل‬ ‫دابته‬ ‫على‬ ‫الرجل‬ ‫وتعين‬
،‫صدقة‬ ‫مناعة‬
‫وتميط‬ ،‫صدقة‬ ‫الصالة‬ ‫إلى‬ ‫تمشيها‬ ‫خطوة‬ ‫وكل‬ ،‫صدقة‬ ‫الطيبة‬ ‫والكلمة‬
‫عن‬ ‫األذى‬
‫صدقة‬ ‫الطريق‬
(‫ومسلم‬ ‫البخاري‬ ‫)رواه‬
Hadis di atas menjelaskan tuntutan amalan bersedekah dalam kehidupan.
Mereka mempunyai mata (tetapi) tidak mahu
melihat (bukti keesaan Allah) dengannya
Mereka itulah orang yang lalai
Mereka mempunyai hati (tetapi) tidak mahu
memahami (ayat Allah) dengannya
(a) Isikan potongan kalimah berikut dengan maksud yang diberi.
Perkataan yang baik Setiap sendi Sedekah
Berlaku adil Langkah kamu berjalan
[4 markah]
(b) Jelaskan satu kelebihan bagi setiap amalan sedekah berikut:
(i) Berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah
(ii) Mengucapkan perkataan yang baik
(iii) Berjalan untuk menunaikan solat
(iv) Mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan.
[4 markah]
(b) Qhalifh suka aktiviti mendaki gunung. Dia akan mendaki gunung pada setiap Sabtu,
sebelum masuknya waktu subuh. Aktiviti itu membantu dia untuk kekal sihat dan cergas.
Namun pada hari lain, dia tidak mampu untuk bangun bagi melaksanakan solat subuh
berjemaah. Apakah pandangan anda terhadap keadaan Qhalifh? Huraikan. [4 markah]
[4 markah]
‫سالمی‬ ‫كل‬ i.
‫صدقة‬ ii.
‫الكلمة‬
‫الطيبة‬
iii.
‫خطوة‬
‫تمشيها‬
iv.
NAMA :
TINGKATAN :
Bahagian C
[20 markah]
Jawab semua soalan.
1(a) Tuliskan jawapan yang betul dengan maksud berikut.
Rasul Rasul Ulul Azmi Nabi Mukjizat
[4 markah]
(b) Tuliskan (W) bagi sifat wajib, (M) bagi sifat mustahil atau (H) bagi sifat harus bagi rasul.
( 7 markah )
a) Tabligh ( )
b) Kitman ( )
c) Basyariyah ( )
d) Amanah ( )
e) Kazib ( )
f) Siddiq ( )
Maksud Jawapan
1.
Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan
dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintahkan
untuk menyampaikannya kepada umat.
2.
Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah
kepada nabi dan rasul untuk menmbuktikan
kebenaran kenabian dan kerasulan mereka.
3.
Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan
dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak
diperintankan untuk menyampaikannya kepada
orang lain.
4.
Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan
hati untuk menghadapi ujian dalam dakwah.
g) Khianat ( )
(c) Padankan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul. ( 5 markah )
1. Mukjizat yang difahami dengan
pemikiran dan pemerhatian berdasarkan
ilmu.
Dalil kewajipan
beriman kepada
rasul
2. Ciri mukjizat hissi
3. Mukjizat yang dapat dikesan dengan
pacaindera tetapi tidak berkekalan.
Ciri mukjizat
maknawi
4. Mukjizat yang berlaku ketika rasul yang
diberi mukjizat tersebut masih hidup.
5. Mukjizat yang kekal sehingga kiamat.
1. Program Sambutan Maulidur Rasul
2. Selawat
3. Kempen Amalkan Sunnah
(b) Huraikan pandangan anda bagaimana program-program di atas dapat mendidik
remaja ke arah mencintai rasul. [4 markah]
Bahagian D
[20 markah]
Jawab semua soalan.
1(a) Pilih hukum yang betul bagi pernyataan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah di
bawah. (4 markah)
Wajib Sunat Harus Makruh Haram
i. Selepas terbenam matahari pada 1 Syawal. -----------------
ii. Sepanjang bulan Ramadhan. -----------------
iii. Sebelum solat sunat Aidilfitri. -----------------
iv. Selepas solat Aidilfitri hingga terbenam matahari 1 Syawal. -----------------
(b) Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah tentang
zakat perniagaan. (4 markah)
i. Nisab bagi zakat perniagaan ialah 85 gram emas.
ii. Harta perniagaan yang melibatkan barangan atau perkhidmatan.
iii. Kadar zakatnya ialah 2.5%.
iv. Dikeluarkan sebanyak dua kali dalam setahun.
(c) Senaraikan dua syarat wajib zakat harta. (2 markah)
3 (a) Senaraikan harta-harta yang diwajibkan zakat. (4 markah)
(b) Nyatakan kadar zakat bagi ternakan berikut: (2 markah)
iii. Kambing: .................. ekor
iv. Lembu: ................. ekor
(c) Agihan zakat yang dilakukan secara sistematik dapat menjamin kesejahteraan hidup
masyarakat Islam di negara ini.
Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. (4 markah)
Bahagian E
[20 markah]
Jawab semua soalan.
1 (a) Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul dan (Х) pada pernyataan yang salah
tentang peristiwa Pembukaan Kota Mekah. ( 6 markah )
No. Pernyataan (✓) atau (Х)
(i) Kabilah Bani Bakar menyerang Bani Khuzaah.
(ii) 12 sahabat gugur syahid dan dua Musyrikin terbunuh.
(iii) Kota Mekah berjaya dibuka pada tahun ke-8 hijrah.
(iv) Rasulullah SAW melantik Zubair bin al-Awwam, Khalid bin
al-Walid dan Abu Ubaidah al-Jarrah sebagai panglima
tentera.
(v) Rasulullah SAW mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan
azan selepas pembukaan Kota Mekah
(vi) Selepas pembukaan Kota Mekah, Rasulullah SAW menyeru
Musyrikin Mekah supaya memeluk Islam.
HARTA
DIWAJIBKAN
ZAKAT
(b) Rasulullah SAW mengatur strategi yang tersusun dan sistematik dalam peristiwa
pembukaan kota Mekah.
Pada pandangan anda, mengapakah sesuatu strategi sangat pentin dalam melaksanakan
sesuatu perkara yang besar? (4 markah)
2 (a) Jelaskan contoh sifat qanaah Rasulullah SAW. (2 markah)
(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul mengenai ciri-
ciri sifat qanaah. (4 markah)
Ketentuan kualiti bersyukur hikmah sederhana
vi. Hidup secara dan tidak boros.
vii. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan hidup.
viii. Sabar dan reda menerima segala daripada Allah SWT.
ix. Sentiasa dengan segala nikmat kurniaan Allah SWT.
(c) Pada pandangan anda, huraikan hujah anda untuk menyokong rasionalnya saranan di
atas. (4 markah)
Rasulullah SAW menyarankan umatnya agar melihat orang yang
berada di bawah dan jangan melihat orang yang berada di atas.
skema sum2 t3.docx

Recommandé

sumatif 2 pai T3.docx par
sumatif 2 pai T3.docxsumatif 2 pai T3.docx
sumatif 2 pai T3.docxworksajar
19 vues11 diapositives
Ujian mac t.2 par
Ujian mac t.2Ujian mac t.2
Ujian mac t.2Rosliza Md Isa
212 vues5 diapositives
Latihan p.islam par
Latihan p.islamLatihan p.islam
Latihan p.islamnor syakirah
582 vues10 diapositives
percubaan 1.doc par
percubaan 1.docpercubaan 1.doc
percubaan 1.docwirdaana
11 vues4 diapositives
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc par
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.docKertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.docwirdaana
3 vues9 diapositives
ujian pengesanan pi t2 50markah.docx par
ujian pengesanan pi t2 50markah.docxujian pengesanan pi t2 50markah.docx
ujian pengesanan pi t2 50markah.docxworksajar
5 vues7 diapositives

Contenu connexe

En vedette

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
27.1K vues69 diapositives
Getting into the tech field. what next par
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.4K vues22 diapositives
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.8K vues99 diapositives
How to have difficult conversations par
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.5K vues19 diapositives
Introduction to Data Science par
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K vues51 diapositives
Time Management & Productivity - Best Practices par
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K vues42 diapositives

En vedette(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd27.1K vues
Getting into the tech field. what next par Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.4K vues
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.8K vues
Time Management & Productivity - Best Practices par Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K vues
The six step guide to practical project management par MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K vues
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K vues
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues

skema sum2 t3.docx

 • 1. Bahagian A 1 D 6 D 11 D 16 B 2 A 7 C 12 B 17 A 3 D 8 B 13 A 18 B 4 D 9 B 14 D 19 B 5 C 10 C 15 C 20 C Bahagian B1a [4 markah] No. Pernyataan (✓) atau (Х) (i) Penghuni neraka akan berjalan dalam satu barisan. x (ii) Orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan bakar api neraka. / (iii) Golongan munafik kekal di dalam neraka dan akan dikeluarkan apabila mereka bertaubat. x (iv) Muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan mereka terhadap Allah SWT. / (b) Terangkan dua cara anda mencari kebenaran menggunakan mata yang dianugerahkan oleh Allah SWT. (2 markah) 1. Melihat alam sekitar ciptaan Allah 2 membaca alquran (c) Padankan potongan ayat di bawah dengan maksud yang betul. (i) (ii) (2 markah) 2 Mereka mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat (bukti keesaan Allah) dengannya Mereka itulah orang yang lalai Mereka mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami (ayat Allah) dengannya
 • 2. [4 markah] (b) Jelaskan satu kelebihan bagi setiap amalan sedekah berikut: Berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah -Menenteramkan hati dua belah Mengucapkan perkataan yang baik -Menenangkan hati pendengar. Berjalan untuk menunaikan solat -Menyihatkan badan. Mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan -Mengurangkan risiko di jalan. [4 markah] (b) Qholifh perlu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan akhirat.(I) Sekiranya dia mampu bangun untuk mendaki gunung, sepatutnya bangun bagi menunaikan solat lebih mudah baginya.(H) Lebih-lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Pemberi Kesihatan (H) Oleh itu, kehidupannya akan menjadi seimbang antara dunia dengan akhirat [4 markah] Bahagian C 1(a) Tuliskan jawapan yang betul dengan maksud berikut. ‫سالمی‬ ‫كل‬ i. Setiap sendi ‫صدقة‬ ii. Sedekah ‫الكلمة‬ ‫الطيبة‬ iii. Perkataan yang baik ‫خطوة‬ ‫تمشيها‬ iv. Langkah kamu berjalan Maksud Jawapan 1. Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Rasul 2. Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada nabi dan rasul untuk menmbuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Mukjizat 3. Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintankan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Nabi
 • 3. [4 markah] (b) Tuliskan (W) bagi sifat wajib, (M) bagi sifat mustahil atau (H) bagi sifat harus bagi rasul. ( 7 markah ) a) Tabligh (W) b) Kitman (M) c) Basyariyah (H) d) Amanah (W) e) Kazib (M) f) Siddiq (W) g) Khianat (M) (c) Padankan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul. ( 5 markah ) 1. Mukjizat yang difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Dalil kewajipan beriman kepada rasul 2. Ciri mukjizat hissi 3. Mukjizat yang dapat dikesan dengan pacaindera tetapi tidak berkekalan. Ciri mukjizat maknawi 4. Mukjizat yang berlaku ketika rasul yang diberi mukjizat tersebut masih hidup. 5. Mukjizat yang kekal sehingga kiamat. (b) Huraikan pandangan anda bagaimana program-program di atas dapat mendidik remaja ke arah mencintai rasul. [4 markah] Memperingati jasa rasul dalam membawa Islam kepada ummah (lm) sekaligus menjadikan remaja hari ini mengamalkan nilai-nilai islami dalam kehidupan (lm) termasuklah cara pergaulan, berpakaian dan percakapan. wajib (Im). Kesimpulannya, program-program di atas amat baik diteruskan agar kita tidak melupai rasul junjungan besar SAW (1m). Bahagian D 1(a) i. Selepas terbenam matahari pada 1 Syawal. Haram ii. Sepanjang bulan Ramadhan. Harus iii. Sebelum solat sunat Aidilfitri. Sunat iv. Selepas solat Aidilfitri hingga terbenam matahari 1 Syawal. Makruh 4. Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dalam dakwah. Rasul Ulul Azmi
 • 4. (b) Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah tentang zakat perniagaan. (4 markah) i. Nisab bagi zakat perniagaan ialah 85 gram emas. / ii. Harta perniagaan yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. / iii. Kadar zakatnya ialah 2.5%. / iv. Dikeluarkan sebanyak dua kali dalam setahun. x (c) Senaraikan dua syarat wajib zakat harta. (2 markah) - Cukup haul - Cukup nisab - Sempurna milik 2 (a) Senaraikan harta-harta yang diwajibkan zakat. (4 markah) (b) Nyatakan kadar zakat bagi ternakan berikut: (2 markah) i. Kambing: 40 ekor ii. Lembu: 30 ekor (c) Agihan zakat yang dilakukan secara sistematik dapat menjamin kesejahteraan hidup masyarakat Islam di negara ini. Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. (4 markah) Harta zakat yang diagih dengan sistematik dapat mensejahterakan masyarakat kerana wujudnya ketelusan pengagihan zakat kepada golongan sasar dan asnaf yang layak. Tadbir urus zakat yang baik sangat diperlukan bagi mewujudkan masyarakat Islam yang harmoni. Oleh itu harta zakat dapat membantu golongan tertentu menaikkan taraf ekonomi mereka ke tahap yang lebih baik Bahagian E 1 (a) Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul dan (Х) pada pernyataan yang salah tentang peristiwa Pembukaan Kota Mekah. ( 6 markah ) No. Pernyataan (✓) atau (Х) (i) Kabilah Bani Bakar menyerang Bani Khuzaah. / HARTA DIWAJIBKAN ZAKAT Zakat tanaman dan buah- buahan Zakat haiwan ternakan Zakat galian dan rikaz Zakat perniagaan
 • 5. (ii) 12 sahabat gugur syahid dan dua Musyrikin terbunuh. x (iii) Kota Mekah berjaya dibuka pada tahun ke-8 hijrah. x (iv) Rasulullah SAW melantik Zubair bin al-Awwam, Khalid bin al-Walid dan Abu Ubaidah al-Jarrah sebagai panglima tentera. / (v) Rasulullah SAW mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan selepas pembukaan Kota Mekah / (vi) Selepas pembukaan Kota Mekah, Rasulullah SAW menyeru Musyrikin Mekah supaya memeluk Islam. / (b) Rasulullah SAW mengatur strategi yang tersusun dan sistematik dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Pada pandangan anda, mengapakah sesuatu strategi sangat penting dalam melaksanakan sesuatu perkara yang besar? (4 markah) Seseorang murid perlu membuat persediaan dan perancangan rapi dalam menuntut ilmu (I) kerana tanpa perancangan seseorang itu akan gagal mengejar cita-citanya.(H) Ilmu yang dipelajari tanpa kesungguhan tidak akan diperoleh tanpa ada jadual belajar, strategi dalam mengulangkaji, dan cara belajar di sekolah atau di rumah. Justeru, murid perlu bijak menyeimbangkan jadual seharian agar mencapai kejayaan yang cemerlang di dunia mahupun akhirat.(K) 2 (a) Jelaskan (satu) contoh sifat qanaah Rasulullah SAW. (2 markah) -Rasulullah SAW tidur hanya beralaskan tikar hingga berbekas di badan baginda. -Rasulullah sekeluarga tidak pernah makan makanan yang mewah seperti roti yang diperbuat daripada gandum halus apatah lagi makan hingga kekenyangan. (b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul mengenai ciri- ciri sifat qanaah. (4 markah) i. Hidup secara sederhana dan tidak boros. ii. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup. iii. Sabar dan reda menerima segala Ketentuan daripada Allah SWT. iv. Sentiasa bersyukur dengan segala nikmat kurniaan Allah SWT. v. (c) Pada pandangan anda, huraikan hujah anda untuk menyokong rasionalnya saranan di atas. (4 markah) Manusia yang melihat keadaan orang yang berada di bawahnya tidak akan mudah berasa tamak (l) kerana berasa cukup dengan sekadar nikmat yang ada pada dirinya (H). Kesannya, dia juga tidak akan bertindak dengan cara yang tidak halal atau penindasan untuk menjadi lebih daripada orang lain kerana ingin mencapai taraf sepertimana yang ada pada orang yang berada di atas (HL). Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan saranan Rasulullah SAW ini agar melahirkan rasa qana'ah dalam diri setiap manusia.
 • 6. A berserah B redha C bertafakur D bersegera 19 Apakah maksud qanaah menurut istilah? A Menzahirkan pujian kepada Allah swt. B Berasa cukup dan reda dengan nikmat Allah swt C Melepaskan seseorang daripada kesalalahan. D Bertawakkal kepada Allah swt. 20. Antara contoh qanaah Rasulullah SAW ialah A Rasulullah hanya memakan roti setiap hari B Rasulullah hanya memakan buah tamar setiap hari C Pernah berbulan-bulan rumah Baginda tiada sesuatu untuk dimasak D Rasulullah hanya memakan roti setiap hari Isikan jawapan bagi soalan Objektif di ruangan ini: 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 20 Bahagian B [20 markah] 1. (a) Firman Allah SWT: (Surah al-A’raf: 179)
 • 7. Ayat di atas menjeaskan tentang ramainya penghuni neraka daripada kalangan jin dan manusia. Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul tentang keadaan penghuni neraka dan (Х) pada pernyataan yang salah. [4 markah] No. Pernyataan (✓) atau (Х) (i) Penghuni neraka akan berjalan dalam satu barisan. (ii) Orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan bakar api neraka. (iii) Golongan munafik kekal di dalam neraka dan akan dikeluarkan apabila mereka bertaubat. (iv) Muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan mereka terhadap Allah SWT. (b) Terangkan dua cara anda mencari kebenaran menggunakan mata yang dianugerahkan oleh Allah SWT. (2 markah) 1. 2 (c) Padankan potongan ayat di bawah dengan maksud yang betul. (i) (ii) (2 markah) 2 Sabda Rasulullah: ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫ﷺ‬ ‫رسول‬ ‫قال‬ :‫قال‬ ‫ہللا‬ : ‫ﷺ‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫سالمى‬ ‫كل‬ ‫تطلع‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ،‫صدقة‬ ‫عليه‬ ،‫صدقة‬ ‫االثنين‬ ‫بين‬ ‫تعدل‬ ،‫الشمس‬ ‫فيه‬ ‫عليها‬ ‫ترفع‬ ‫أو‬ ،‫عليها‬ ‫فتحمل‬ ‫دابته‬ ‫على‬ ‫الرجل‬ ‫وتعين‬ ،‫صدقة‬ ‫مناعة‬ ‫وتميط‬ ،‫صدقة‬ ‫الصالة‬ ‫إلى‬ ‫تمشيها‬ ‫خطوة‬ ‫وكل‬ ،‫صدقة‬ ‫الطيبة‬ ‫والكلمة‬ ‫عن‬ ‫األذى‬ ‫صدقة‬ ‫الطريق‬ (‫ومسلم‬ ‫البخاري‬ ‫)رواه‬ Hadis di atas menjelaskan tuntutan amalan bersedekah dalam kehidupan. Mereka mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat (bukti keesaan Allah) dengannya Mereka itulah orang yang lalai Mereka mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami (ayat Allah) dengannya
 • 8. (a) Isikan potongan kalimah berikut dengan maksud yang diberi. Perkataan yang baik Setiap sendi Sedekah Berlaku adil Langkah kamu berjalan [4 markah] (b) Jelaskan satu kelebihan bagi setiap amalan sedekah berikut: (i) Berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah (ii) Mengucapkan perkataan yang baik (iii) Berjalan untuk menunaikan solat (iv) Mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. [4 markah] (b) Qhalifh suka aktiviti mendaki gunung. Dia akan mendaki gunung pada setiap Sabtu, sebelum masuknya waktu subuh. Aktiviti itu membantu dia untuk kekal sihat dan cergas. Namun pada hari lain, dia tidak mampu untuk bangun bagi melaksanakan solat subuh berjemaah. Apakah pandangan anda terhadap keadaan Qhalifh? Huraikan. [4 markah] [4 markah] ‫سالمی‬ ‫كل‬ i. ‫صدقة‬ ii. ‫الكلمة‬ ‫الطيبة‬ iii. ‫خطوة‬ ‫تمشيها‬ iv.
 • 9. NAMA : TINGKATAN : Bahagian C [20 markah] Jawab semua soalan. 1(a) Tuliskan jawapan yang betul dengan maksud berikut. Rasul Rasul Ulul Azmi Nabi Mukjizat [4 markah] (b) Tuliskan (W) bagi sifat wajib, (M) bagi sifat mustahil atau (H) bagi sifat harus bagi rasul. ( 7 markah ) a) Tabligh ( ) b) Kitman ( ) c) Basyariyah ( ) d) Amanah ( ) e) Kazib ( ) f) Siddiq ( ) Maksud Jawapan 1. Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. 2. Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada nabi dan rasul untuk menmbuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. 3. Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintankan untuk menyampaikannya kepada orang lain. 4. Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dalam dakwah.
 • 10. g) Khianat ( ) (c) Padankan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul. ( 5 markah ) 1. Mukjizat yang difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Dalil kewajipan beriman kepada rasul 2. Ciri mukjizat hissi 3. Mukjizat yang dapat dikesan dengan pacaindera tetapi tidak berkekalan. Ciri mukjizat maknawi 4. Mukjizat yang berlaku ketika rasul yang diberi mukjizat tersebut masih hidup. 5. Mukjizat yang kekal sehingga kiamat. 1. Program Sambutan Maulidur Rasul 2. Selawat 3. Kempen Amalkan Sunnah (b) Huraikan pandangan anda bagaimana program-program di atas dapat mendidik remaja ke arah mencintai rasul. [4 markah]
 • 11. Bahagian D [20 markah] Jawab semua soalan. 1(a) Pilih hukum yang betul bagi pernyataan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah di bawah. (4 markah) Wajib Sunat Harus Makruh Haram i. Selepas terbenam matahari pada 1 Syawal. ----------------- ii. Sepanjang bulan Ramadhan. ----------------- iii. Sebelum solat sunat Aidilfitri. ----------------- iv. Selepas solat Aidilfitri hingga terbenam matahari 1 Syawal. ----------------- (b) Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah tentang zakat perniagaan. (4 markah) i. Nisab bagi zakat perniagaan ialah 85 gram emas. ii. Harta perniagaan yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. iii. Kadar zakatnya ialah 2.5%. iv. Dikeluarkan sebanyak dua kali dalam setahun. (c) Senaraikan dua syarat wajib zakat harta. (2 markah) 3 (a) Senaraikan harta-harta yang diwajibkan zakat. (4 markah)
 • 12. (b) Nyatakan kadar zakat bagi ternakan berikut: (2 markah) iii. Kambing: .................. ekor iv. Lembu: ................. ekor (c) Agihan zakat yang dilakukan secara sistematik dapat menjamin kesejahteraan hidup masyarakat Islam di negara ini. Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. (4 markah) Bahagian E [20 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul dan (Х) pada pernyataan yang salah tentang peristiwa Pembukaan Kota Mekah. ( 6 markah ) No. Pernyataan (✓) atau (Х) (i) Kabilah Bani Bakar menyerang Bani Khuzaah. (ii) 12 sahabat gugur syahid dan dua Musyrikin terbunuh. (iii) Kota Mekah berjaya dibuka pada tahun ke-8 hijrah. (iv) Rasulullah SAW melantik Zubair bin al-Awwam, Khalid bin al-Walid dan Abu Ubaidah al-Jarrah sebagai panglima tentera. (v) Rasulullah SAW mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan selepas pembukaan Kota Mekah (vi) Selepas pembukaan Kota Mekah, Rasulullah SAW menyeru Musyrikin Mekah supaya memeluk Islam. HARTA DIWAJIBKAN ZAKAT
 • 13. (b) Rasulullah SAW mengatur strategi yang tersusun dan sistematik dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Pada pandangan anda, mengapakah sesuatu strategi sangat pentin dalam melaksanakan sesuatu perkara yang besar? (4 markah) 2 (a) Jelaskan contoh sifat qanaah Rasulullah SAW. (2 markah) (b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul mengenai ciri- ciri sifat qanaah. (4 markah) Ketentuan kualiti bersyukur hikmah sederhana vi. Hidup secara dan tidak boros. vii. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan hidup. viii. Sabar dan reda menerima segala daripada Allah SWT. ix. Sentiasa dengan segala nikmat kurniaan Allah SWT. (c) Pada pandangan anda, huraikan hujah anda untuk menyokong rasionalnya saranan di atas. (4 markah) Rasulullah SAW menyarankan umatnya agar melihat orang yang berada di bawah dan jangan melihat orang yang berada di atas.