Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

หนังสือเพลงเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ สลึง

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
เว็บไซต์กลุ่มสลึง 25satanggroup.multiply.com
หนังสือเพลงเพื่อชีวิตสร้�งสรรค์

                ส ลึ ง
ฉบับปรับเปลี่ยน ๙ (ปรับปรุงแก้ไข ตุลาคม ๒๕๕๒)
จัดท...
ไ ล่เรื่องราว
    โหมโรง…
     ๑๒        Blowing in the Wind
 พระบรมราโชวาท        How many roads...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 300 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Plus par Wasan Yodsanit (9)

Publicité

หนังสือเพลงเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ สลึง

 1. 1. เว็บไซต์กลุ่มสลึง 25satanggroup.multiply.com
 2. 2. หนังสือเพลงเพื่อชีวิตสร้�งสรรค์ ส ลึ ง ฉบับปรับเปลี่ยน ๙ (ปรับปรุงแก้ไข ตุลาคม ๒๕๕๒) จัดทำ�โดย กองทุนหนังสือสลึง ร�ยได้ เพื่อจัดทำ�หนังสือสลึงเผยแพร่สืบต่อไป วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสืบทอดและเผยแพร่บทเพลง และบทกวีในแนวสร้�งสรรค์ เพื่อก�รดำ�เนินชีวิตอย่�ง สร้�งสรรค์และมีคุณค่�ต่อสังคม ๒. เพื่อปลูกจิตสำ�นึกในก�รรับรู้และทำ�คว�มเข้�ใจต่อปัญห�ต่�งๆ ในสังคม,รับรู้และเปิด กว้�งที่จะเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ที่ผ่�นม�โดยมีสติและใช้ปัญญ�พิจ�รณ�อย่�งเป็นกล�ง จนกระทั่งรู้ถึงบทบ�ทของตนและส�ม�รถกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�รงชีวิตของตนใน สังคมได้ ขอขอบคุณ ๑. ศิลปินทุกท่�นที่แต่งเพลง ร้องเพลง และแต่งบทกวีที่มีคุณค่�ให้พวกเร� ได้อ่�น ได้ฟัง และได้ขับร้อง ๒. ผู้ค้นคว้�รวบรวม และจ�รึกตำ�น�นและประวัติศ�สตร์ที่ได้คัดสรรม�ลง ในหนังสือเล่มนี้ ๓. พี่ๆ ที่ก่อกำ�เนิดและพัฒน�ชีทเพลง จนกล�ยม�เป็นหนังสือ ‘สลึง’ ( ฉบับเดิม ) อันเป็นแรงบันด�ลใจในก�รทำ�หนังสือเล่มนี้ ๔. จิตใจที่พร้อมจะเปิดกว้�งเพื่อเรียนรู้ แสวงห� และพร้อมจะรับใช้สังคมทุก ๆ ดวง ๕. น้องๆ พี่ๆ เจ้�ของหนังสือทุกคนที่เก็บรักษ�หนังสือสลึงเล่มนี้ไว้เป็นอย่�งดี ขอบคุณเป็นพิเศษ .... สำ�หรับทุกคนที่พย�ย�มหัดร้องเพลงในสลึงเล่มนี้ และเพลงเพื่อชีวิตสร้�งสรรค์อื่นๆ รวมทั้งผู้ที่พย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจกับ ตัวหนังสือทั้งหล�ยที่ปร�กฏอยู่ในสลึงเล่มนี้
 3. 3. ไ ล่เรื่องราว โหมโรง… ๑๒ Blowing in the Wind พระบรมราโชวาท How many roads ๖๙ ๑๓ Tsunami กระแสคลื่นที่ซัด ๑๑๖ เพลงเพื่อชีวิต ก จารึกสายธารแห่งการต่อสู้ กรรมาชน มองข้าวในนา ๖๒ ๒๗๘ กระแตตื่นเช้า ดูเจ้ากระแต ๑๘๑ กลิ่นรวงทอง ท่ามกลางเปลว ๑๑๘ คน ดนตรี มหิดล กว่าจะรัก แต่ก่อนนั้น ๒๖๕ ๒๘๗ ก้อนหินและดอกไม้ ก้อนหินส�าหรับ ๗๖ คน ดนตรี เพื่อชีวิต กันภัยมหิดล กันภัยมหิดล ๒๐ ๒๘๙ กาแฟ ตื่นนอนตอน ๑๗๔ กายภาพที่รัก เรารักกันน้องพี่ ๒๔ ทำาไมถึงเป็นสลึง การเริ่มต้น ทุกทุกวัน ๒๔๗ ๒๙๒ กำาลังใจ โบกมือลา ๒๖๖ กำาลังใจ ในยามที่ท้อแท้ ๒๓๖ บันทึกการเดินทาง กีฬาเวชสัมพันธ์ ยามเหม่อ ๓๑ บนเส้นทางชีวิต เก็บตะวัน เก็บตะวัน ๒๔๙ ๒๙๓ เก็บฝัน ฝันแล้วก็ ๒๒๙ เก็บไว้ให้เธอ ลมที่โชยพัด ๒๔๙
 4. 4. ...ร่ายบทเพล ใกล้ตาไกลตีน ไกลโอ้ไกล ข ง ๑๒๕ ความหวัง เมื่อความผิดหวัง คาราวาน แสงแดดส่อง ๔๙ คารวะด้วยเสียงเพลง มาเถิดหนา ๖๓ ๑๖๗ ขอ ไม่ได้ขอ ๑๘๗ คำาตอบในสายลม อีกสักกี่คน ๑๑๒ ของฝากจากทะเล อยากเก็บ ๑๕๒ คำ่าลง ค�่าลงค�่าลง ๘๕ ของฝากจากภูเขา หยุดเวลา ๑๕๒ คำาสัญญา ก่อนจากกัน ๒๖๖ ขอเพื่อนจงหยัดยืน นกพิราบ ๒๓๓ คำาสัญญา(แห่งเดือนตุลา) เขาใหญ่ กว่าจะเป็น ๑๔๐ กลางป่าเขา ๙๐ เขาใหญ่ ๒ ดงพญาไฟ ๑๔๑ คิดถึง เราเคยอยู่ ๒๕๗ แขวนรัก รักยังอยู่ ๒๑๗ คิดถึงกันบ้างนะ หากทะเล ๒๖๑ คิดถึงบ้าน จากมานาน ๑๓๓ ค คึดถึงบ้าน มองดูดวงดาว คืนรัง โอ้ยอดรัก ๑๓๒ ๑๒๑ คงจะมีสักวัน คงจะมีสักวัน ๒๔๓ คนกับควาย คนกับคน ๘๓ คืนสู่รัง ฝนโปรยโปรย ๑๒๐ คนเก็บฟืน เบื้องบนเป็น ๑๒๔ คุณค่าชีวิต มาพี่น้อง ๔๒ คนของเพื่อน จะล้าจะเหนื่อย ๒๕๓ โคมฉาย ข้ามเขาล�าธาร ๖๔ คนดี ฟ้าหมอง คนตีเหล็ก สูบไฟให้แรง ๕๓ ๑๐๔ ง คนภูเขา ร้อยดาวร้อยเดือน ๙๐ งามถิ่นรามา งามซึ้งใจ ๒๖ คนสร้างบ้าน มีไม้กระดาน ๔๕ ครอบครัวใหม่ เรา...เราร่วม ๔๒ จ ครูน้อย บอบบางในร่าง ๗๐ จดหมายถึงพ่อ อ่านค�าบรรยาย ๑๙๑ ความรัก ความรักคือ ๒๐๑ จันทร์เจ้าขา ฉันเหมือนนก ๗๙ ความรัก เมื่อรักต้อง ๒๐๑ จันทร์เจ้าเอย จันทร์เจ้าเอย ๑๙๙
 5. 5. จากเพื่อนถึงเพื่อน กว่าจะรู้ใจกัน จากภูผาถึงทะเล ฝากลมพา ๒๖๔ ๑๑๙ ด จิตร ภูมิศักดิ์ เขาตายใน ๙๓ ด.ญ.ปรางค์ ขยะในถัง ๗๗ จุดหมายเดียวกัน เรา...ต่าง ๒๔๕ ดวงใจน้อยๆ อยากไปอยู่ ๒๔๔ เจ้าผีเสื้อ โอ้โอเจ้า ๑๘๑ ด้วยรักและผูกพัน เจ้าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใด ๑๗๒ หากเราต้องจากกัน ๒๖๓ ใจประสานใจ มองแววตา ๒๑๓ ดอกไม้ ดอกไม้ ๔๓ ดอกไม้ จ�าปาที่ ๒๐๒ ฉ ดอกไม้ของนำ้าใจ อาจจะมี ดอกไม้พฤษภา ฝนเอ๋ยฝน ๒๑๔ ๑๑๓ ฉันจึงมาหาความหมาย ฉันเยาว์ ฉันเขลา ๔๗ ดอกไม้พลาสติก เวลาดู ๑๗๐ ฉันเป็นดอกไม้ ฉันเป็นดอกไม้ ๑๒๑ ดอกไม้ให้คุณ ขอมอบดอกไม้ ๕๗ เฉาเลี้ยง เฉาเลี้ยง เฉาเลี้ยง ๑๙๘ ด้ายน้อย จากด้ายน้อย ๓๐ ดาวดวงน้อย เพราะเธอนั้นคือ ๑๙๒ ช ดาวน์สาว ไอ้ไข่นุ้ย ดิน นำ้า ลม ไฟ ดิน ดินให้ ๑๖๒ ๑๔๕ ช่างมันฉันไม่แคร์ กี่เช้าที่เราตื่น ๑๒๙ ดินแดนรังสี ดินแดนรังสี ๒๕ ชาวดง กลางดงพงป่า ๑๓๖ ดินเลือกไม้ ล่องลอยมา ๑๔๓ ชีวิตกับความหวัง เราได้เกิด ๒๓๔ ดินสอโดม(จากภูพานถึงลานโพธิ์) ชีวิตสัมพันธ์ เจ้านกเอย ๑๔๔ ดินสอโดม ๙๔ ซ ดุริยางคศิลป์ บนเส้นทาง ดูดาว หากดาวดวง ๓๐ ๑๘๐ เซิ้งอีสาน ทุ่งโล่งโจงโปง ๘๒ เด็กชายเกตุกนกกับเด็กหญิงบุญเย็น ฉัน โซลิดารีตี้ มาพวกเรา ๙๘ เกิดมา ๗๕ เด็กดั่งดวงดาว เมื่อดาว ๑๘๕ ณ เดินทางไกล เดินทางไกล ๑๖๔ ณ ที่นี้ ด้วย ณ ที่นี้ ๒๙ เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญ ๙๖ เดือนแรม เดือนแรม ๙๗
 6. 6. แด่...เจ้าดอกไม้ กอบเอาหัวใจ ๒๓๗ แด่เพื่อน เตือนเพื่อน ๔๘ ท แด่หนุ่มสาว มาเถิดมา ๕๖ ทะเลใจ แม้ชีวิต ๑๒๓ แด่หนุ่มสาว ความเอยความรัก ๕๖ ทัพธรรม ดาวดวงคง ๒๓๑ แด่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน ความเป็น ๒๔๒ ทั่วทุกทิศ เราต่างมา ๔๐ ทางเดินหนุ่มสาว หนุ่มสาวจง ๒๔๐ ต ทานตะวัน ตะวันส่อง ทาบธรรม ขอยินดี ๒๓๘ ๒๕๒ ต้นชบากับคนตาบอด ผลิดอกงาม ๑๗๕ ทำาไม ท�าไม...เขา ๗๑ ต้นไม้ เกิดบนดิน ๑๔๗ ที่นี่ไม่มีครู ท�าไมครู ๗๑ ต้นไม้ของพ่อ นานมาแล้ว ๑๙๐ ที่ศาลายา สิ่งดีๆ ๒๖๘ ตรงเส้นขอบฟ้า ตรงเส้นขอบฟ้า ๒๔๑ ทุ่งแสงตะวัน เรานัดกัน ๑๘๐ ตราบใดความฝันยังไม่จบ เทคนิคการแพทย์ ล�าน�้าเจ้าพระยา ๒๔ ถ้าหากจะ ๒๒๕ เทิดพระนามมหิดล ตลอดเวลา พักสายตา ๒๐๓ มหิดลคือพระนาม ๑๔ ตะกายดาว อยากจะเป็น ๒๔๔ เทิดพระบิดา เรามหิดลทุกคน ๑๔ ตะวัน ตะวัน... ๑๐๕ เทียน จากวันนั้น ๓๕ ตะวันชิงพลบ ตะวันสาดแสง ๒๑๕ เทียน(หนึ่ง) เทียนหนึ่งถูก ๓๕ ใต้ต้นศรีตรัง ใต้ต้นศรีตรัง ๑๙ เทียนไข น�้าตาเทียน ๓๗ เทียนชีวิต หากชีวิต ๖๑ ถ เที่ยวละไม เที่ยวไปตาม ๑๖๖ ถั่งโถมโหมแรงไฟ ปฏิวัติโค่นล้ม ๙๕ แทนความห่วงใย อยากจะเก็บ ๒๖๗ ถามยาย นับตั้งแต่ ถ้ามีวันนั้น ถ้าหากมี ๑๓๐ ๒๔๓ ธ ถึงเธอผู้มาใหม่ ถึงเธอผู้มาใหม่ ๔๓ ธรรมนำาใจ คุณธรรมส่อง ๑๐๘ ถึงเพื่อน ในโลกแห่ง ๒๓๔ ธูปดอกสุดท้าย เดินคนเดียว ๒๓๙ เธอ ถึงเดือนเคลื่อน ๖๐
 7. 7. เธอคือความหวัง เธอคือความหวัง ๑๐๓ บทเพลงใต้แสงดาว ผ่านไปคล้าย ๒๖๐ เธอผู้เสียสละ รุ่งเช้าวันหนึ่ง ๑๐๕ บางกอก พ่อฉันเรียก ๑๓๓ เธอรู้ไหม(คนดี) อาจจะมี ๒๑๗ บ้านบนดอย บ้านข้าอยู่ ๑๖๐ เธอวันนี้ เธอคือมวล ๔๔ บ้านหลังนี้ ต้องอยู่กัน ๑๔๙ เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม บินหลา บินหลา ๑๑๐ เธอเห็นท้องฟ้า ๒๐๖ แบ่งปัน หอมอันใด ๖๐ น ป นก นก นก เจ้านกน้อย ๕๑ ประกายดาว คืนนี้ฟ้า ๖๔ นกเขาน้อย เด็กเอ๋ยเด็ก ๗๔ ประกายไฟ ประกายไฟ ๖๕ นกเขาไฟ ภูบ่สูง ๑๕๕ ประชาธิปตน ตราบใด ๑๑๑ นกที่บินลับฟ้า อยากบินบน ๘๘ ประชานิยมงมงาย ประชาชน ๑๐๙ นกละเมอ รักจากไป ๒๐๒ ประตู หลายวันก่อน ๒๐๙ นกแล นกแลก็คือ ๑๘๔ ปลูกดอกไม้ เมื่อยามเช้า ๑๘๒ นกสีเหลือง กางปีกหลีกบิน ๙๒ ป่า เสียง...นกกา ๑๔๐ นักเดินทาง จากเวลา ๑๖๕ ปากกา กระดาษ บ้านงาม ๑๔๖ นักเดินทาง หยิบกระเป๋าเจ้า ๑๖๔ ป่าเขา อยากอยู่กลาง ๑๔๒ นักแสวงหา เสียงรถไฟ ๒๒๓ ป่าไทย หวีดหวิวเสียง ๑๔๒ นับดาวทะเล นั่งดูนับ ๑๑๔ ป่าลั่น เมื่ออาทิตย์ ๑๔๙ นางนวล ขอบทะเล ๒๓๙ ปีกแห่งฝัน ความฝันของฉัน ๒๒๖ นายพลน้อย อยากบอกคุณ ๑๘๔ เปลวเทียน จากเมืองที่ ๓๖ นายแพทย์สนุกสนาน ไม่มีผู้ใด ๑๗๖ เปลวเทียน จุดเทียนเล่มน้อย ๓๗ นำ้า เพราะคนไม่หยุดตัดไม้ ๑๓๘ เป้าหมายการศึกษา ฉันเยาว์ ๔๗ นำ้าท่วม น�้าท่วมหลาก ๗๒ เปิบข้าว เปิบข้าวทุก ๘๔ นิทานหิ่งห้อย เด็กน้อยได้ ๑๘๖ ผ บ ผิงดาว ฝากดอกไม้ ๒๔๘
 8. 8. ไผ่แดง ไผ่เป็นล�า ๑๑๓ เพาะรัก บ้านที่สร้าง ๑๘๙ เพียงลมพัดผ่าน ฉันไม่อยาก ๒๖๓ ฝ เพียงเอื้อมมือ แม้ว่ายัง ๒๕๑ ฝนแรก ฝนแรกเดือน ๙๙ เพื่อใคร มองน�้าค้าง ๕๘ ฝันและฝาก ฝันไปสู่ ๒๕๔ เพื่อชีวิตใหม่ ยามอาทิตย์ ๔๔ ฝันแห่งศรัทธา ท่ามกลางความ ๒๒๗ เพื่อแผ่นดิน ก่อนตะวัน ๑๐๒ ฝันอันยิ่งใหญ่ ด้วยพลังความฝัน ๒๗ เพื่อมวลชน ถ้าหากฉัน ๕๒ ฝากรัก สายน�้าน�้า ๒๐๕ เพื่อเมืองไทย ถึงมันไม่ ๕๘ พ ฟ พรุ่งนี้ ค�่านี้ ตะวัน ๘๙ ฟ้า โลกของฟ้า ๒๔๕ พลังใจ ดังสายลม ๕๒ ฟ้าสูงแผ่นดินตำ่า ฟ้าสูงแผ่นดิน ๘๔ พลังเพลง เพลงนั้นคือ ๖๒ ไฟแห่งสัจธรรม ฮือ ฮือ ฮือ ๑๐๔ พ่อ เมื่อก่อน ๑๙๔ พ่อ เมื่อต้นโพธิ์ ๑๙๓ ภ พ่อกล่อมลูก ดึกแล้วหนา ๑๙๒ ภราดร สตรีเขาเห็น ๘๗ พ่อหายไปไหน ตักนิ่มเคย ๑๙๔ ภาพฝัน เมฆขาวฟ้าใส ๑๔๓ พักตรงนี้ พักตรงนี้ ๒๑๒ ภูเขาและทะเล เมื่อมีค�าถาม ๒๐๔ พิกุลรำาลึก เราเคยร่วม ๒๓ พิทักษ์แผ่นดิน จะสร้างสรรค์ พี่ชายที่แสนดี เมฆดูสวยงาม ๒๘ ม ๑๙๗ มงคลนาม มงคลนามเภสัชกรรม ๒๘ พี่สาวครับ พี่สาวครับ ๑๖๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ๔๘ เพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นฉะนี้ มหิดลฉลองชัย นามมหิดล ๑๕ แม้เวลาผ่าน ๒๐๗ มหิดลน้องพี่ มหิดลน้องพี่ ๑๖ เพราะอะไร เธอเคยถาม ๒๑๘ ม่อนแสงดาว ม่อนแสงดาว ๑๘๘ เพลงกล่อม นอนนะนอน ๑๙๙ มาร์ชประชาชนเดิน เร็ว เร็ว มา ๙๕ เพลินไพร เบื้องหน้า ๒๔๐ มาร์ชเยาวชนเพื่อสาธารณสุข
 9. 9. พวกเราเหล่า ๓๑ เยาวชน โอ้ชีวี ๕๔ มาร์ชวิดยา พวกเราน้องพี่ ๒๖ เยาวชนเพื่อชาติ เยาวชนชาว ๑๐๗ มาร์ชอุปกรณ์การแพทย์ ดินแดนแสน มาร่วมใจ มาเร็วมา ๒๙ ๒๓๔ ร รวมเคียวเกี่ยวฟ้า เหมือนดั่งดาว ๙๘ มิดะ บนฟ้ามี ๑๕๗ รักคุณเท่าฟ้า หากฉันบิน ๑๔๘ มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดิน ๑๓๗ รักงอมแงม ล้อมวงบรรลง ๒๐๓ แม่ ตื่นขึ้นมา ๑๙๖ รักน้อง เจ้านกน้อย ๓๙ แม้เราจะไม่พบกัน ไกลสุดไกล ๒๖๑ รักนั้น กับค�าถาม ๒๑๑ แมลงปอปีกใส ตรงที่ริมธาร ๑๘๒ รัตติกาล รัตติกาล ๒๓๒ แมลงสาบกับนกในกรงทอง รับขวัญ มาซิมา ๓๔ เป็นกาจั๊ว ๑๖๙ รับขวัญบายศรี โอ...โอ้ละหนอ ๓๔ แม่สาย ฟากฟ้ายามเย็น ๑๒๗ รางวัลแด่คนช่างฝัน ไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวัน อย่ากลับคืนค�า ๒๒๗ เจ้าไม้ขีด ๒๐๘ ราชดำาเนิน โอ้ราชด�าเนิน ๑๑๒ ไม้ไผ่ร้องเพลง อ่อ อี๋ ออ ๑๘๓ ราชพฤกษ์พิไล ไม่รักแต่คิดถึง ชีวิตบางช่วง ๒๐๖ พวกเราสาธารณสุข ๒๗ รามาปณิธาน หนึ่งในฤทัย ๒๖ ย รำาวงวันเมย์เดย์ เราร�าวง ๙๙ ยังมี เธอเคยบอก ๒๐๕ รุ่งอรุณในฝัน รุ่งอรุณ ๗๙ ยามห่างไกล ขอฝากเสียง ๒๖๒ รู้สึกสบายดี ร้องเถิดร้อง ๑๗๘ ยิ่งสูงยิ่งหนาว ก่อนตะวัน ๑๗๑ เร่ขายฝัน ใครอยากมี ๒๒๘ ยินดีเพื่อนใหม่ วันนี้ยินดี ๔๑ เรามีเรา แต่ก่อนแต่ไร ๒๑๒ ยิ้มกลางสายฝน เราและเธอ ส่งดวงใจ ๒๕๘ เย็นฝนพร�าพรั่งพรู ๑๑๐ เราอาสาพัฒนา เราอาสา ๕๕ ยิ้มเหงา ๆ เศร้างาม ๆ เรียน ต่างคน ต่างแย่ง ๔๙ ยิ้มเหงาเหงา ๒๕๗ เรียนและงาน ออกเดินจาก ๑๓๑
 10. 10. เรือลำาหนึ่ง หากชีวิต ๒๑๙ ศิริราชรื่นเริง รื่นเริง ๒๓ โรงเรียนของหนู สายลมหนาว ๗๒ ส ล สงสารจันทร์ จันทร์เจ้าเอ๋ย ๑๒๘ ลมรำาเพย จากไปแล้ว ๒๕๙ สยามพาเหรดถึงผู้ทำาลาย ลิงทโมน ลิงทโมน ๑๕๐ อยากจะเป็น ๑๕๓ ลุกขึ้นสู้ รีบตื่นขึ้นมา ๑๐๑ สลัม ข้ามสะพาน ๗๗ ลุงขี้เมา อุทาหรณ์ ๑๒๖ สลึง เป็นเพียง ๖๖ ลุ้น แอบลุ้น ๔๑ สวรรค์บ้านนอก ฟ้าผ่องเพ็ญ ๑๕๖ ลูกหมูใส่รองเท้า ในเช้าแจ่มใส ๑๘๑ สอดคล้องและสมดุล โลก(world) โว…โว…โว… ๑๕๑ ด้วยปีกแห่ง ๒๑๐ โลกสวยด้วยมือเรา สะพานสายรุ้ง ขอบฟ้าทิ้งโค้ง ๑๘๓ ธรรมชาติสร้าง ๑๓๗ สัจธรรมที่แอบแฝง มองดูความ ๗๓ ว สัญญา มาจากแดน สานศรัทธา ผูกดวงใจ ๓๙ ๕๑ วันของเรา หากใคร ๑๑๑ วันเวลา วันเวลา ๒๒๒ สานแสงทอง ขอผองเรา ๙๑ วาดฝัน มองดูดวง ๒๒๓ สามัคคี จับมือกัน ๒๓๓ วาดฝัน วาดรูปสวย ๒๒๔ สายสัมพันธ์ ท่ามกลางหัวใจ ๑๐๒ สาวเชียงใหม่ ข้าเจ้าเป็น ๑๖๐ ศ สาวมอเตอร์ไซค์ อ้ายคนจน สาวเอย สาวเอยเธอ ๑๕๙ ๔๕ ศรัทธาเมื่อมาค่าย เราจากบ้าน ๕๕ ศรีตรัง ศรีตรัง ฝังใจ ๑๗ สิ่งฝันในใจนี้ ชีวิตคน ๖๘ ศักดิ์ศรีตรัง สู่ดินแดน ๑๘ สิทธิมนุษยชน ภายใต้แสง ๘๐ ศาลายา เมื่อมาพบพาน ๒๑ สิบสี่ตุลา สิบสี่ตุลา ๙๑ ศาลายา อยู่ท่ามกลาง ๒๑ สีนำ้าเงิน ศรีตรังยั่งยืน ๑๗ ศาลายา ดื่มด�่าความรู้สึก ๒๒ สืบ นาคะเสถียร ดวงตาของเจ้า ๑๓๙
 11. 11. สุทธาสิโนบล สุทธาสิโนบล สู่บ้านนา ฉันเบื่อเมืองกรุง ๒๕ ๘๕ อ สู้ไม่ถอย สู้เข้าไป ๘๙ อยากกลับบ้าน ๑ จะอยู่แห่งไหน ๑๓๔ สู่เส้นชัย ทางข้างหน้า ๒๓๖ อยากกลับบ้าน ๒ จะอยู่แห่งไหน ๑๓๔ เสียงครวญจากสลัม ฉัน...เป็นเด็ก ๗๘ อยากให้ความรักแก่คนทั้งโลก เสียงจากคีตาญชลี มาเถิดมา ๖๓ อยากให้ความรัก ๖๘ เสียงเพรียกจากมาตุภูมิ อย่ายอมแพ้ หากวันนี้ ๒๔๖ ม่านฟ้ายามค�่า ๑๐๖ อย่าร้องไห้ ทุกเวลา ๑๑๗ เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ วันเวลาผัน ๘๖ อรุณสวัสดิ์ แม้วันที่รอ ๒๕๐ แสงดาวแห่งศรัทธา พร่างพรายแสง ๕๓ อหังการของดอกไม้ สตรีมีสองมือ ๘๗ แสงเทียน จะมีกี่คน ๓๖ อ้อมอกศรีตรัง สู่อ้อมอกรั้ว ๑๘ แสงแห่งอุดมการณ์ มองท้องนภา ๑๐๓ อิฐก้อนหนึ่ง ให้ลมมันแรง ๒๕๕ อิ่มอุ่น อุ่นใดๆ ๑๙๕ ห อุ๊ยคำา อุ๊ยค�า... เอกเขนก ฟ้าฟ้าชวน ๑๕๘ ๑๗๗ หนุ่มพเนจร บนถนน ๒๒๑ หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ เอ้อ ก่อนเราจะ ๑๘๐ ฝากหัวใจ ๒๑๖ โอ้อดีต โอ้อดีต ๒๒๑ หยดนำ้า น�้าเพียงหยด ๘๑ ห่วงใยเหลือเกิน ฝากรักของฉัน ๒๖๘ หวังดี อยากขอบคุณ ๒๖๐ หากรัก หากรัก เป็นแค่ ๒๑๖ เหงา เหงา เหงา เหงา ๕๔ เหงา เธอบอกว่า ๑๒๔ ไหวเอน หญ้ายังคง ๑๑๙
 12. 12. ดินแดนแห่งมนุษยธรรมและนำ้าใจ มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน... มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมชือว่� “มห�วิทย�ลัยแพทยศ�สตร์” มีประวัติ ่ ย�วน�นและเริ่มต้น ม�จ�ก “โรงศิริร�ชพย�บ�ล” ที่พระบ�ทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้�เจ้�อยูหวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ตงขึน เมือ พ.ศ. ๒๔๒๙ ่ั ั้ ้ ่ เพือรักษ�พย�บ�ล ร�ษฎรทีเ่ จ็บป่วย โดยพระร�ชท�นสิงของจ�กก�รพระเมรุ ่ ่ สมเด็จพระเจ้�ลูกย�เธอเจ้�ฟ้� ศิริร�ชกกุธภัณฑ์ พระร�ชโอรส ที่ทรง สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิด เมื่อพระชนม�ยุ เพียง ๑ ปี ๗ เดือน ต่อม�ขย�ยกิจก�รเป็นโรงเรียนแพทย์ชื่อว่� โรงเรียนแพทยากร (๒๔๓๕) และพระร�ชท�นน�มว่� ราชแพทยาลัย เมื่อ ๒๔๔๓ เมื่อก่อตั้ง จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ใน พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้รวม ร�ชแพทย�ลัยเข้�ไว้ด้วย แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น คณะแพทยศ�สตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงได้สถ�ปน�ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ภ�ยหลังมีก�รจัด ตั้งคณะต่�งๆ เพิ่มม�กขึ้น และในวันที่ ๒ มีน�คม ๒๕๑๒ จึงประก�ศจัดตั้ง เป็น มหาวิทยาลัยมหิดล โดย พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูหวพระร�ชท�นน�ม ่ั ต�มพระน�ม สมเด็จเจ้�ฟ้�มหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขล�นครินทร์ พระน�มเดิมของ สมเด็จพระมหิตล�ธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมร�ชชนก
 13. 13. โหมโรง... บทเพลงเพื่อชีวิต... เป็นตำ�น�นแห่งยุคสมัย เป็นส�ยธ�รก�รต่อสู้ของนักศึกษ� และประช�ชน หนังสือเพลงเพื่อชีวิต… จึงเป็นแหล่งรวมของเรื่องร�วแห่งยุคสมัย จึงต้องมีทั้งเรื่องร�วในอดีตและปัจจุบัน จึงต้องเปิดกว้�งสำ�หรับผู้ต้องก�ร ค้นห� แนวท�งแห่งก�รต่อสู้เพื่อคว�มดีง�ม ๑ สลึง… เป็นคุณค่�ของยุคสมัยที่กำ�ลังจะถูกลืม ๒ ส เพร�ะบทเพลงจำ�นวนม�กใน สลึง ลึ กำ�ลังลบเลือนไปจ�กคว�มทรงจำ� ง และถูกละล�ยไปจ�กส�ยธ�รก�รถ่�ยทอด บทเพลงเพื่อชีวิตที่สร้างสรรค์… จึงเป็นคว�มพย�ย�มที่จะนำ�เสนอ ก�รเลือกสรรเพื่อก�รรู้จักเพลงเพื่อชีวิต…ที่สร้�งสรรค์ และเพลงเพื่อก�รทำ�ชีวิต….ให้สร้�งสรรค์ โดยหวังให้ สลึง… ที่ปรับเปลี่ยน เป็นแหล่งรวมตำ�น�นแห่งยุคสมัย ที่จะต้องมีก�รปรับเปลี่ยน อยู่เรื่อยไป ด้วยคว�ม….ใส่ใจ ของ หนุ่มส�วนักแสวงห�รุ่นใหม่
 14. 14. “...มหาวิทยาลัยมหิดล และโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาใน มหาวิทยาลัยนี้ ก็ถือว่าต่างเป็นลูกของท่าน (สมเด็จ พระบรมราชชนก) ก็นับว่าเรามีสิ่งที่ใกล้เคียงกัน เพราะว่าเป็นลูกของท่านเหมือนกัน และนับได้ด้วยว่า มีพี่น้องจำานวนมากน่าชื่นใจ คนที่เป็นพี่น้อง ควร ๑ ๓ จะช่วยกันเสมอ มีความสามัคคีกัน เพื่อที่จะให้วงศ์ ส ลึ ตระกูลชื่อเสียง ของตนดี สร้างสรรค์ให้ทำาประโยชน์ ง ให้ส่วนรวม มีความเจริญก้าวหน้า…” พระบรมร�โชว�ทพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว พระร�ชท�นแก่ คณะนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล ในโอก�สเสด็จฯ ทรงดนตรีเป็นก�รส่วนพระองค์ ณ สวนอัมพร พระร�ชวังดุสิต วันเส�ร์ที่ ๒๕ กรกฎ�คม ๒๕๑๓
 15. 15. เทิดพระนามมหิดล E C#m F#m B F#m * มหิดล คือพระน�ม ปิ่นสย�มพระร�ชบิด� E7 A B7 E C#7 F#m(B) B(E) ที่โปรดเกล้�พระร�ชท�นม� เป็นชื่อมห�วิทย�ลัย (ซำ้� *) E C#m F#m B F#m ** อัตต�นัง อุปปะมัง กเร เร�จะทุ่มเทพลังก�ยใจ E7 A G#m C#m C#7 F#m B7 E เพื่อสนองพระบ�ทไท้ พระทรงมุ่งใจตั้งปณิธ�น (ซำ้� **) E F#m G#m F#m E *** พวกเร� ช�วมหิดล ถ้วนทุกคนพร้อมรักสมัครสม�น F#m B E C#m B G#(E) จะกอปรกิจเทิดน�มพระร�ชท�น ให้ตระก�รก้องหล้�ทั่วฟ้�ดิน (ซำ้� ***) ๑ ๔ ส เทิดพระบิดา ลึ ง Dm C Dm A Dm Dm Gm Bb A เร�มหิดลทุกคนใฝ่คว�มดี เร�พร้อมมีศักดิ์ศรีแห่งมวลชน Dm C Gm Dm A Bb A Dm เร�มอบรักพิทักษ์ไทยทุกคน เร�ผจญเพื่อทุกคนกินอยู่ดี Dm Gm Dm A Dm Dm Gm Bb A เร�พร้อมใจป้องโรคภัยให้ปวงชน เร�ทุกคนสู้ทนไม่หน่�ยหนี Dm C Gm A C F A Dm เร�ยอมทุกข์เทใจให้เป็นพลี เร�ชีพนี้พลีเพื่อพระบิด� Dm C A Dm Dm Gm Bb A Dm * เร�ลำ�เค็ญย�กเข็ญสู้ฝ่�ฟัน เร�รักกันสร้�งสรรค์ด้วยศรัทธ� C Gm Bm A Dm เร�มหิดลทุกคนมั่นสัจจ� ต�มรอยพระบิด�คือสัญญ�เพื่อปวงชน ( ซำ้� * )
 16. 16. มหิดลฉลองชัย F G C C7 น�มมหิดล เป็นศรีแก่ชน ผองช�วแพทย์ไทย Bb C A A7 เป็นพระบิด� ของแพทย์ทุกวัย เทอดไว้น�นม� F G C C7 พวกเร�ปลื้มใจ น�มพระเกริกไกร ซึ้งในศรัทธ� Bb C F สถ�บันนี้ พระน�มนี้ม� ศึกษ�กว้�งไกล F G ไชโย ไชโย ทั่วกัน เร�ร่วมสัมพันธ์ ร่วมใจ C Bb C C7 ในสถ�บันนี่ไซร้ ยืนยง F G C C7 น�มมหิดล เป็นศรีกมล ของเร�มั่นคง Bb C F ม�นะย�มเรียน พร้อมเพียรพะวง ประสงค์เทอดทูน F G C C7 ๑ ปลื้มในอุร� ศึกษ�ได้ม� วิช�เกื้อกูล ๕ Bb C A A7 ส คร�นี้ปลื้มใจ ผลได้สมบูรณ์ ที่หวังปริญญ� F G C C7 ลึ จึงม�ร่วมวัน ฉลองร่วมกัน สัมพันธ์อุร� ง Bb C F อย�กเห็นม�น�น สำ�ร�ญสักคร� ให้ส�แก่ใจ F G ไชโย ไชโย พวกเร� ม�ร่วมรักเน� แนบใจ C Bb C C7 ฉลองคว�มสดใส ทั่วกัน F G C C7 ช�วมหิดล ร่วมพร้อมกมล พร้อมใจผูกพัน Bb C F ม�นะจำ�นง พะวงสำ�คัญ ร่มขวัญช�ติไทย
 17. 17. มหิดลน้องพี่ ประกายดาว Intro : Em Am B7 Em G มหิดลน้องพี่ เร�นั้นมีคว�มผูกพัน Em C D7 ร่วมส�ยใยคล้องใจกัน ไม่มีวันเสื่อมคล�ย Em G มหิดล เร�ทุกคนไม่แหนงหน่�ย Am B แม้นลำ�บ�กเพียงใด ฝ่�ฟันไปไม่หวั่นเกรง Em G มหิดล เร�ทุกคนใช่อวดเก่ง Em C D7 มีนำ้�ใจเป็นนักเลง แต่ไม่เบ่งกับใคร Em G มหิดล เร�ทุกคนต่�งฝันใฝ่ ๑ Am D7 G G A Bb ๖ อุดมก�รณ์อันสดใส ด้วยดวงใจมั่นคง Bm (Em) Em (Am) ส * เร�ต่�งยินดี ต่�งเปรมปรีดิ์สุขีทุกคน ลึ C (C) Am (Bm) B (Em) ง ในรั้วมหิดล เร�ทุกคนต่�งภูมิใจ Em G ** มหิดล เร�ทุกคนมีดวงไฟ Am D7 G คุณธรรมนำ�จิตใจ เพื่อช�วไทยทุกคน( ซำ้� * , **, * , * ) สีนำ้าเงิน...เป็นสีประจำ�มห�วิทย�ลัยมหิดลที่ยังห�ข้อสรุปไม่แน่ชัดว่�มีที่ม�อย่�งไร ศรีตรัง...เป็นสิ่งที่ช�วมหิดลยึดถือม�น�นว่�เป็นต้นไม้ประจำ�มห�วิทย�ลัย ดังจะเห็นได้จ�กเพลงเก่�ที่รุ่นพี่แต่งไว้ เช่น ศรีตรัง, ใต้ต้นศรีตรัง, ศักดิ์ศรีตรัง, สีนำ้�เงิน ฯลฯ ที่ล้วนมีคำ�ว่�ศรีตรังอยู่ทุกเพลง ทั้งที่ไม่ได้ประก�ศอย่�งเป็นท�งก�รว่�เป็นต้นไม้ประจำ�มห�วิทย�ลัยมหิดล จวบจนกระทั่งในโอก�สครบรอบ ๓๐ ปีแห่งวันพระร�ชท�นน�มมหิดล ( ๒ มี.ค.๔๒ )จึงได้จัดประกวดต้นไม้สัญลักษณ์มห�วิทย�ลัย ได้เป็น “กันภัยมหิดล” อตฺตานำ อุปมำ กเร...จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคติพจน์ที่ช�วมหิดลล้วนยึดถือเป็นแบบอย่�งในก�รดำ�รงชีวิต
 18. 18. สีนำ้าเงิน ประกายไฟ G G7 C G ศรีตรังยั่งยืนเด่นง�ม ทั่วเขตค�มง�มด้วยนำ้�ใจ Em E Am G Am D7 นำ้�เงินเด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่มีหวั่นไหว ลำ�บ�กเพียงไหนด้วยใจใฝ่คุณธรรม G G7 C G ศรีตรังยิ่งง�มสง่� ประก�ศท�ยท้�ต่อคว�มชั่วช้�ใด ๆ C D G D7 G/G7 จะร่วมสร้�งสรรค์ด้วยธรรมส่องนำ�จิตใจ สว่�งไสวเพื่อไทยเพื่อผองประช� C G * แม้ผจญคว�มย�กลำ�บ�ก ถึงต้องทุกข์ย�กอย่�งไรจะไม่สับสน C D G Am D7 จะขอฟันฝ่�ต่อไปด้วยใจอดทน เพื่อบรรลุผลดั่งคำ�ร�ชบิด� G G7 C G ศรีตรังนั้นง�มเพียงใด คงอยู่ในใจพี่น้องเสมอม� Em E Am G D7 G เลือดสีนำ้�เงินต้องคงอยู่คู่ประช� ดุจดังแผ่นฟ้�ดุจดังแผ่นดิน ( ซำ้� * ) ๑ ๗ ส ลึ ศรีตรัง ง C Am Dm F G ศรีตรัง ฝังใจ ผูกพันหทัย ให้ถือในสัญญ� F Dm G C นำ้�เงิน โสภ� ที่เป็นขวัญต� ในอ�ณ�จักรเร� C Am Dm F G ศรีตรัง แสนง�ม เชิดชูเขตค�ม อยู่ทุกย�มเย็นเช้� C Em F Dm C ศรีตรัง แดนเร� ยิ่งมองปองเร้� ใจของเร�ผูกพัน F G * ปลุกเร�นี้ ส�มัคคีร่วมกัน F G7 ปลอบเร�นั้น ขวัญชีวันมั่นคง C Am Dm F G ศรีตรัง สัญญ� เชิดชูศรัทธ� ที่พร้อมพ�ประสงค์ C Am F G C มิคล�ย จำ�นง ที่เร�ประสงค์ เร�ทะนงภ�คภูมิ ( ซำ้� * )
 19. 19. ศักดิ์ศรีตรัง ประกายไฟ Intro : A D Dm E A Amaj7 สู่ดินแดนศรีตรังง�มสง่�กว้�งไกล F#m Bm Bm7 E7 สู่ดวงใจพึงในรักส�มัคคีที่มีมอบให้ A Amaj7 ร่วมเดินท�งทุกคนมั่นในศักดิ์ศรีตรัง F#m Bm Bm7 E7 A ม�ร่วมกันสร้�งสรรค์ให้สังคมง�ม ด้วยคว�มมั่นใจของเธอ A7 D F#m Bm E7 * ม�ต่อสู้ด้วยคว�มทุกข์ทนแม้จะลำ�บ�ก F#m E7 F#m E7 จะฝ่�ฟันไปตลอดท�ง A Amaj7 เร�ทุกคนล้วนภูมิใจในศักดิ์ศรีตรัง ๑ F#m Bm Bm7 E7 A ๘ จงร่วมกันสร้�งสรรค์ให้สังคมง�ม ด้วยคว�มมั่นใจของเธอ ส ( ซำ้� * ) ลึ Amaj7 D Dm A ง ศรีตรัง ... ฝังจิต ... ตรึงใจ ... มิคล�ย ... อ้อมอกศรีตรัง ประกายไฟ A C#m D สู่อ้อมอกรั้วมหิดล นี่คือมห�วิทย�ลัยสูงค่� A F#m Bm E เร�ภ�คภูมิใจที่เร�ได้ม�ร่วมสถ�บัน Bm หยิ่งในศักดิ์ศรี... ศรีตรัง C#m D เทิดทูนคว�มดี... ศรีตรัง A E A จดจำ�ภ�พศรีตรังนี้ นิรันดร์ ( ซำ้�ทั้งหมด )
 20. 20. ใต้ต้นศรีตรัง ประกายดาว Intro : C Am F G7 C F G C C Em C ใต้ต้นศรีตรัง ยังจำ�ฝังใจ G G7 ร่วมก้�วรุดไป สู่คว�มฝันใฝ่รวีร้อนแรง F C เลือดมหิดลข้น สร้�งวีรชนแกร่ง G CFCGC ก�กบ�ทแดง แรงศรัทธ�ฝ่�ภัยพ�ล C Em C เทอดอุดมก�รณ์ ในใจทุกคน G G7 อุทิศพลีตนเพื่อชีวิตใหม่ ไม่แปรผันคืน F C หยัดยืนทะนงกล้� ท�ยท้�ปลุกไทยตื่น สู้เพื่อพลิกฟื้น G อุดมก�รณ์อันเกรียงไกร C ๑ F Fm C ๙ * ขอพลีตน ก้�วสู่แห่งหนเพื่อสร้�งโลกนี้สดใส ส G ลึ รีบม�เร็วไว ฝ่�ฟัน ผองภัย ง G G7 สร้�งสรรค์ไทยใหม่ ให้เริงฤดีอ�บแสงรวี C Em G G7 ง�มดอกศรีตรัง เร่งรวมพลังรับใช้ประช�กู้สิทธิ์เสรี F C เพื่อมวลมนุษย์ช�ติ ดอกไม้จ�กใจพลี G C FCGC เพื่อเกียรติศักดิ์ศรี คุณธรรม จรรย�บรรณ ( ซำ้� * )
 21. 21. กันภัยมหิดล C Dm G C กันภัยมหิดล ทั่วสกลน�มมงคลประดับฟ้� C Dm G C เอกมณีหนึ่งเดียวในโลก� ม่วงอร่�มง�มสง่�ตระก�รไกล C Dm G C กันภัยมหิดล แหล่งสร้�งคนให้เป็นคนให้เป็นไทย C Dm G C เพื่อก้�วสู่คว�มฝันอันยิ่งใหญ่ พร้อมรวมใจเป็นหนึ่งในมวลประช� Am Am G ปณิธ�นในพระร�ชบิด� ปลุกศรัทธ�พี่น้องดังทรงฝันใฝ่ C Dm G C F G กระแสส�มัคคีพร้อมยอมพลีเพื่อประช�ไทย ประก�ศเกรียงไกรตลอดก�ล C Dm G C กันภัยมหิดล หลั่งเลือดข้นนำ้�เงินเข้มสมัครสม�น C Dm G C จะไหลนองป้องไทยพ้นภัยพ�ล คำ�ส�บ�นกังว�นก้องเพื่อผองไทย ๒ C Dm G C ๐ C กันภัยมหิดล Dm จะแตกต้นแลชูช่อสว่�งไสว G C ส บนดินแดนมนุษยธรรมและนำ้�ใจ คงบ�นอยู่ในใจเต็มภ�คภูมิ ลึ C Dm G C ง ดินแดนมนุษยธรรมและนำ้�ใจ แห่งมห�วิทย�ลัยเพื่อปวงชน กันภัยมหิดล: เมื่อวันที่ 20 มีน�คม พ.ศ. 2542 มห�วิทย�ลัยมหิดลได้จัดก�รประกวด ต้นไม้สญลักษณ์โดยสมเด็จพระเจ้�พีน�งเธอเจ้�ฟ้�กัลย�ณิวฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ช ั ่ ั นครินทร์ ได้พระร�ชท�นพระกรุณ�ธิคณทรงมีพระวินจฉัยชีข�ดให้ “กันภัยมหิดล” เป็นต้น ุ ิ ้ ไม้สัญลักษณ์ประจำ�มห�วิทย�ลัยมหิดล ด้วยเหตุผลว่�เป็นต้นไม้ที่พบในประเทศไทย ส�ม�รถปลูกได้ง�ย มีน�มเป็นมงคล มีชอพ้องกับน�มมห�วิทย�ลัยและมีลกษณะสวยง�ม ่ ื่ ั แม้จะเป็นไม้เถ�แต่ก็ส�ม�รถจัดแต่งเป็นทรงพุ่มได้หล�ยแบบ มีอ�ยุยืนหล�ยปีและเมื่อ เถ�แห้งไปก็ส�ม�รถงอกง�มขึ้นได้ใหม่ ซึ่งคว�มเป็นไม้เถ�นี้สื่อคว�มหม�ยถึงคว�ม ก้�วหน้�และคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวให้พัฒน�ไปต�มสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปได้อย่�งดี
 22. 22. ศาลายา ประกายดาว Intro : Dm Dm Gm F#m D D G F Dm Dm Dm A7 Gm D เมื่อม�พบพ�น สถ�นแห่งนี้ เหมือนดังมีมนต์ คอยดลใจให้ไปใฝ่ห� A Dm Gm A7 ซึ้งในฤดี ที่ศ�ล�ย� แม้ใครได้ม�ล้วนพ�สุขใจ Dm A7 Gm Dm เหม่อมองนกก� บนฟ้�ที่เห็น เหินบินเล่นลม ดูน่�ชมสมใจหนักหน� A Gm A7 Dm แม้มันบินสู่ผ่�นหมู่เมฆ� ช่�งง�มจับต�ห�ใดเปรียบป�น Dm A7 ให้หวนคิดดังเมื่อครั้งอยู่หอ เฝ้�รอพ�กเพียร Gm Dm A Gm A7 Dm เคยเล่�เรียนที่ตึกแมลงปอครั้นพอย�มเย็นเดินเล่นในหอ ชีวิตช�วหอแสนสุขใจ Bb Gm Dm * แดนดินถิ่นนี้ ล้วนมีคว�มหม�ย ติดตรึงใจไม่ลืมเลือน Bb Am Dm Dm ๒ คว�มหลังฝังจิตคิดถึงเพื่อน ๆ อย�กกลับไปเยือนถิ่นศ�ล�ย� ๑ Solo : Dm C Bb A7 Dm Gm F A Dm Dm ส ลึ ง ศาลายา ประกายไฟ A F#m A C#m C# อยู่ท่�มกล�งท้องน� กว้�งไกลแลลิบต� แสนจะเงียบเหง� D A Bm E กล�งวันร้อนผ่�ว กล�งคืนหน�วเหน็บ เผชิญผองภัย Bm D แกร่งดังขุนเข� ข�วร�วปุยนุ่น ละมุนฤทัย A E A C# หนท�งกว้�งใหญ่ ปูไว้ให้เธอ ช�วศ�ล�ย� F#m Bm E ขอจงเชื่อมั่น สรรค์สร้�งคว�มดี A F#m C#m Bm ด้วยศรัทธ�นี้ มีมอบให้แด่ผองประช� B F#m B D Dm อ�บแสงแห่งสัจจะ ประก�ศท้�คว�มเหนื่อยย�กไม่ยอมแพ้… A E A ดวงแด ยิ่งแน่วแน่แด่เธอ ..... ช�วศ�ล�ย�
 23. 23. ศาลายา A D A D A ดื่มดำ่�คว�มรู้สึกอบอุน มหิดลก�รุณยที่ศ�ล�ย� ่ ์ F#m B7 D/ Dm A F#m Bm E แหลงพักสำ�นักศึกษ� ่ สอนศิษย์ก้�วหน้�ทุกท�ง A B7 C#7 F#m ม�กมวลหมู่ครูทั้งหล�ย ม�กม�ยช่วยเหลือทุกอย่�ง D A E A ม�กมิตรสนิทใจไม่จ�ง แม้เมื่อย�มร้�งห่�งไกล A F#m D A Bm E A * โอ้ศ�ล�ย� โอ้ศ�ล�ย� ถิ่นศึกษ�เริ่มต้นวิช�ชื่อที่สดใส A F#m D A Bm E A โอ้ศ�ล�ย� โอ้ศ�ล�ย� ถิ่นศึกษ�เริ่มต้นวิช�ชื่อที่สดใส D E C#m F#m B7 E A ศิษย์มหิดล ทุกคนภูมิใจ ติดชื่อตรึงไว้ อยู่กล�งใจ ตลอดก�ล ( ซำ้� * ) ๒ D Dm A ๒ ศ�ล�ย� …. ศ�ล�ย� ….. ศ�ล�ย� ส ลึ ง ศ�ล�ย� เป็นโครงก�รจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๑๘ เปิดเป็นที่เรียนของนักศึกษ�ชั้นปี ๑ ทุกคณะของมห�วิทย�ลัยมหิดล ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๕ ถือเป็นรุ่น “ศ�ล�ย�รุ่นที่ ๑” และนับรุ่นต่อกันม�ตั้งแต่บัดนั้น ศ�ล�ย� มีคว�มเป็นพิเศษที่เป็นทั้งที่เรียนที่กินอยู่หลับนอนร่วมกัน ทั้งหมดของเด็กมหิดลโดยไม่แบ่งแยกคณะ ศ�ล�ย� เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นที่รวมของคว�มทรงจำ�ที่ ... แม้จ�กไปไม่ลืมเลือน
 24. 24. มห�วิ ท ย�ลั ย มหิ ด ลมี กำ � เนิ ด และพั ฒ น�ก�รที่ ย �วน�น คณะต่ � งๆ จึ ง มี จุ ด เริ่ ม ต้ น และ ประวัติศ�สตร์ของตนเองที่แตกต่�งกันที่เห็นได้ชัดคืออ�ยุที่ต่�งกันม�กตั้งแต่กว่�ร้อยปีจนถึง คณะเกิดใหม่อ�ยุเพียงไม่กี่ขวบ ช่องว่�งระหว่�งวัยย่อมมีอยู่ แต่ช่องว่�งระหว่�ง “มนุษยธรรม และนำ้�ใจ” คงมีเพียงน้อยนิดถ้�เร�มั่นใจว่�เร�คือเพื่อนพี่น้องร่วมสถ�บัน มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชรื่นเริง รื่นเริง (รื่นเริง) ร่วมบันเทิงสนุกแสนสำ�ร�ญ (สนุกแสนสำ�ร�ญ) เบิกบ�น (เบิกบ�น) ส�มัคคีผูกพัน (ส�มัคคีผูกพัน) จิตใจ (จิตใจ) ไม่มีวันเสื่อมคล�ยรักมั่น (เสื่อมคล�ยรักมั่น) ศิริร�ช (ศิริร�ช) ส�ยสัมพันธ์มั่นคง (ส�ยสัมพันธ์มั่นคง) * ต่�งคนเบิกบ�นสร�ญหทัยแท้ ส�ยสัมพันธ์ไม่ลืม ๒ ๓ อิ่มเอมเปรมปรีดิ์ ดีใจหทัยล้วน ชวนสนุกเฮฮ� ส ลึ ** ถิ่นเร� (ถิ่นเร�) ศิริร�ชอันเป็นน�มเร้�ใจ (อันเป็นน�มเร้�ใจ) ง จ�กไป (จ�กไป) ใจเร�ลืมไม่ลง (ใจเร�ลืมไม่ลง) ( ซำ้� *,** ) พิกุลรำาลึก เร�เคยร่วมกันสนุกสน�น เร�เคยประส�นดวงใจ เร�เคยสุขทุกข์มิหวั่นไหว เร�เคยก้�วไปพร้อมใจกัน * ฝ่�ไปให้ถึงซึ่งจุดที่มุ่งหม�ย ฝ่�ไปด้วยดวงใจเปี่ยมคว�มหวัง ฝ่�ไปส�นส�ยใยเปี่ยมพลัง ฝ่�ไปถึงปล�ยท�งรับใช้ประช� ** อย่�ลืมฉัน ใจมั่นอุดมก�รณ์ อย่�ลืมล�นพิกุลง�มดั่งคว�มฝัน อย่�ลืมสุขทุกข์เคยฝ่�ฟัน อย่�ลืมคืนและวันฉันและเธอ ( ซำ้� *,** )
 25. 25. กายภาพที่รัก เร�รักกันน้องพี่ ร่วมสร้�งคว�มดีไม่มีเสื่อมคล�ย จวบจนฟ้�ดินมล�ย เร�ตั้งใจไว้มั่น รับใช้มวลชน เพื่อคนพิก�รทั่วหล้� เปี่ยมด้วยคุณธรรม และนำ้�ใจมั่นพวกเร�ยอมพลี มีจิตไมตรี พวกเร� PT เป็นมิตรนิรันดร์ แพรชมพูง�มเด่น ดุจเป็นพย�นของก�รผูกพัน รื่นเริงสรรค์สร้�งสังคม เกียรติศักดิ์ของเร� เทิดอุดมก�รณ์ ๒ คือง�นเร�ก�ยภ�พ ๔ ด้วยพลังสร้�งสรรค์ และสองมือมั่นประส�นดวงใจ ส ลึ ร่วมฝ่�ฟันไปเพื่อสังคมไทย ประช�รื่นรมย์ ง เทคนิคการแพทย์ ลำ�นำ้�เจ้�พระย� ไหลม�จ�กแดนไกล อุ้มชูผองเร�ช�วไทย เลี้ยงดูให้สดใสชื่นบ�น ริมฝั่งเจ้�พระย� สรรม�สถ�บันใจ เทคนิคก�รแพทย์วิไล มหิดลหลักชัยนิรันดร์ * พ�กเพียรเรียนวิช� ร่วมใจพัฒน�น้องพี่ ผลง�นด้�นนี้ ผองเร�ไม่มีเสื่อมคล�ย อยู่ยังฝั่งนที สองปีที่เร�เรียน รักมั่นไม่แปรเปลี่ยน เจ้�พระย�เหมือนเพื่อนเตือนใจ (*)
 26. 26. ดินแดนรังสี ดินแดนรังสี ของเร�นี้เฉิดฉ�ย พี่น้องหญิงช�ย สุทธาสิโนบล ร่วมใจก�ยเกลียวกลม สุทธ�สิโนบล คู่ส�ยชลง�มวิไล โน่นพี่นี่น้อง คุณธรรมประจำ�ใจ ต้องมีไว้คู่วิช� แสนปรองดองสุขสม สุทธ�สิโนบล ใครได้ยลตรึงติดใจ เร�ม�อบรม บัวง�มม่วงคร�มไสว เหลืองสดใสในเกสร สุคนธ์ระรวยรื่น พ�จิตชื่น กลิ่นขจร ๒ เพื่อช่วยชนช�วไทย ๕ นำ้�ใจรังสี แม้นเป็นเช่นภมร จะขอซ่อนอยู่ใกล้บัว ส ลึ มิรู้จ�งเหือดห�ย ม่วงคร�มแสนง�มนี้ ถือเป็นสีประจำ�ตัว ง ย�มจ�กกันไกล ทันตแพทย์ทุกคนทั่ว นิยมบัวต่�งสมญ� เฝ้�ห่วงใยอ�ทร กลีบน้อยรวมเป็นดอก ดังจะบอกทุกทิศ� ถิ่นเก่�เร�จ๋� ด้วยรักและศรัทธ� ผูกพันพ� ส�มัคคี แม้ก�ยล�จ�กจร ศักดิ์ศรีวิช�ชีพ ดั่งประทีปแห่งฤดี สุดห่วงอ�วรณ์ ม่วงคร�มดอกง�มนี้ แนบชีวีนิรันดร ถึงจะจรแต่ก�ย ตั้งจิต อธิษฐ�น ขอบนบ�นเทพไท้ เป่�มนต์ดลใจ มิให้ลืมถิ่นเร�...
 27. 27. มาร์ชวิดยา พวกเร�น้องพี่ ร่วมส�มัคคีเป็นพี่น้องกัน พวกเร�วิดย�อยู่ร่วมฟ้�เดียวกัน กลมเกลียวรักมั่นสัมพันธ์จิตใจ พวกเร�ร่วมกัน ร่วมสร้�งสรรค์ให้ช�ติก้�วไกล ให้โลกรู้ว่�เร�คือไทย เร�ต่�งภูมิใจในสถ�บัน เร�วิดย� เร�วิดย� วิดย�มหิดล รามาปณิธาน ๒ หนึ่งในฤทัยฉัน คือร�ม�ธิบดี ถ้อยคำ�คำ�นี้แสนซึ้งทรวง ๖ ประกอบกิจก�รง�นใดใดทั้งปวง ยังห่วงหวงชื่อร�ม�ธิบดี ส ลึ ขอปฏิญ�ณ ตั้งจิตมุ่งใจ อยู่ที่แห่งใดในโลกนี้ ง ขอกระทำ�แต่คว�มดี สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีร�ม�ธิบดีมหิดล งามถิ่นรามา ง�มซึ้งใจง�มถิ่นนี้ มีที่ใดไหนป�น ยินเสียงดนตรีขับข�น ประส�นส�ยใยสัมพันธ์ ม�เถิดพี่น้องผองช�วร�ม� ม�เถิดจงม�ร่วมใจ ม�ร่วมสร้�งสรรค์ ด้วยฝันอันยิ่งใหญ่ สร้�งเมืองไทยรุ่งเรือง จะขอ….ปฏิญ�ณ จะสม�น….ส�มัคคี ช�วร�ม�ธิบดี ด้วยศักดิ์ศรี…อันเกรียงไกร
 28. 28. ราชพฤกษ์พิไล พวกเร�ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ แผนผง�ด ม�ดงดง�มต�มกันหน� สุข�ภิบ�ลนั้นสันฐ�นสง่� นักโภชน� วิทย�พ�เพริดพร�ว พวกสุขะศึกษ�เอ�ก�ร พวกเอ�ง�นนั้นพย�บ�ลหว�นซึ้งสว�ทว�ว อ�ชีวะอน�มัยเกริกกร�ว ง�มเหมือนเดือนและด�ว สก�วพร�วนภ� พวกเร�ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ หม�ยช่วยช�ติร�ชก�รง�นอ�ส� ใฝ่ฝันนั้นมันขลังหวังนั้นมันกล้� รักเรียนเพียรพ�เอ�วิช�ม�ช่วยไทย มิ่งชีวัน ขวัญชีวิตเร� สัญลักษณ์แห่งเร�และเร� พริ้งเพร�พร�วประไพ เหลืองพิล�ศร�ชพฤกษ์พิไล ๒ ประทับใจไฉไลเร�ไว้ไม่ลบเลือน ๗ ส ลึ ฝันอันยิ่งใหญ่ ง ด้วยพลังคว�มฝันอันยิ่งใหญ่ ด้วยแรงใจสร้�งสรรค์เพื่อปวงประช� เขียวของเร�ดังโลหิตลูกพระบิด� สร้�งคุณค่� PI ผูกส�ยสัมพันธ์ เปรียบเป็นดินใช่เร�นั้นจะไร้ค่� ศักดิน�หรือไรที่เร�ใฝ่ฝัน เสียสละและอดทนเป็นสิ่งสำ�คัญ จงมุ่งมั่นทำ�หน้�ที่เพื่อสังคมไทย ที่แห่งนี้หลอมรวมให้เร�เป็นหนึ่ง (เร�เป็นหนึ่ง) ที่แห่งนี้สอนเร�เข้�ใจคว�มหม�ย ชนชั้น วรรณะ ยศศักดิ์ ทรัพย์สินใดๆ ไม่อ�จวัดใจค่�คว�มเป็นคน พระบรมร�ชชนกยึดมั่น อุดมก�รณ์ยำ้�เตือนอยู่ทุกแห่งหน เมตต�ธรรมคือหัวใจแพทย์มหิดล เพื่อประช�ชนช�วไทยได้พึ่งพิง คือหัวใจของเร�แพทย์มหิดล เพื่อประช�ชนช�วไทยได้พึ่งพิง
 29. 29. มงคลนาม มงคลน�มเภสัชกรรม เป็นหนึ่งพึงจำ�น�มขจร รวมพลังเภสัชกร เภสัชขจรระบือกร้�วแกร่ง ทุกถิ่นไกลทั่วไทยร่วมแรง ต่�งเข้มแข็งด้วยกันทุกคน ร่วมใจกันยึดมั่นคุณธรรม เภสัชกรรมเพื่อปวงชน ปวงโรค�มีม�กหล�กล้น เร�เส�ะเร�ค้นคิดย�ม�ป้อง พร้อมฉีดกินหมดสิ้นทั้งผอง เพื่อป้องกันโรคภัยนับคณ� ล้วนตั้งใจเมื่อได้ร่วมใจร่วมในนโยบ�ย หม�ยมั่นในสวัสดิภ�พของช�วประช� ผองโรคภัยขจัดออกไปอย่�ให้ม�บีฑ� แม้ประช�ไกลห่�งโรค�พวกเร�พอใจ ๒ * มงคลน�ม มงคลน�ม มงคลน�ม เภสัชกรรม ๘ ส มงคลน�มเภสัชกรรม เป็นหนึ่งพึงจำ�จนเจนใจ ลึ ง รวมพลังเภสัชทั่วไทย เขียวมะกอกสดใสรักดั่งชีว� ถึงอยู่ไกลรวมใจบูช� เภสัชสถ�บันแสนเกรียงไกร ( ซำ้� * ) พิทักษ์แผ่นดิน จะสร้�งสรรค์โลกสวยด้วยสื่อโสต บอกคุณโทษสอนหลักออมรักษ� จะร่วมเสริมสร้�ง ภูมิปัญญ� สร้�งนำ้�ฟ้�ปลูกป่�ในจิตใจคน จะสร้�งฝันให้เป็นจริงใช่สิ่งฝัน ลบภ�พอันเลวร้�ยในทุกหน แม้เหนื่อยย�กก็พร้อมก็ยอมทน เพื่อล้�งมลพิษภัยให้แผ่นดิน เพื่อพิทักษ์แผ่นดินไทย เพื่อพิทักษ์แผ่นดินไทย เพื่อพิทักษ์แผ่นดินไทย
 30. 30. มาร์ชอุปกรณ์การแพทย์ ดินแดนแสนเด่นเป็นสง่� ศ�ล�ย�เป็นที่ตั้งของเร�นั้น คืออุปกรณ์ก�รแพทย์สถ�บัน สิ่งสำ�คัญเรื่องวิจัยพัฒน� เครื่องมือแพทย์ทั้งหล�ยเร�ถนัด คว�มสันทัดจ�กก�รเรียนเพียรศึกษ� ทั้งนี้นั้นสถ�บันให้เร�ม� นำ�วิช�ทั้งหล�ยไปใช้กัน ก�รกีฬ�เร�ก็สู้ด้วยคว�มกล้� อุปกรณ์ศ�ล�ย�นั้นไม่หวั่น แม้นมีนิดแต่มีพิษภัยอนันต์ ย�มแข่งกันเร�สู้ สู้ข�ดใจ อุปกรณ์ก�รแพทย์เรียนก็เด่น เร�ก็เป็นนักศึกษ�มห�’ลัย ทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่เร�ร่วมใจ สร้�งสรรค์อุปกรณ์จงเจริญ...จงเจริญ ๒ ๙ ส ลึ ณ ที่นี้ ง ด้วย ณ ที่นี้ พวกเร�นั้นมี สัมพันธ์ เป็นพี่น้อง เร�หม�ยปอง สร้�งคว�มเป็นจริง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ ม�อยู่ร่วมกันดัวยผูกพัน สร้�งส�ยสัมพันธ์ ไม่ห่�งไกล เพื่อที่นี่ส่องไสว รวมเป็นวิศวะ ส�มัคคี ศักดิ์ศรีสง่� ม�เถิดเร็วม� ผองเร�รวมกัน เป็นพี่น้อง เร�ปรองดอง สร้�งคว�มสัมพันธ์ไม่ห�ย สร้�งคว�มสัมพันธ์ สร้�งพลังเป็นสง่� ม�เถิดเร็วม� เพื่อวิศวะมหิดล
 31. 31. ดุริยางคศิลป์ (ญ.) บนเส้นท�งสร้�งเสียงด้วยสีสัน เพื่อแรงฝันกว้�งไกลในแดนสรวง บรรจงร้อยถ้อยสำ�เนียงเสียงทั้งปวง ฝ�กในดวงจิตมั่นดั่งสัญญ� (ช.) ดั่งสัญญ�มั่นไว้ในดวงจิต เป็นมิ่งมิตรสัมพันธ์ใจมุ่งใฝ่ห� บำ�รุงเสริมเพิ่มพลังสร้�งศรัทธ� สู่ประช�มวลสังคมนิยมไทย (พร้อมกัน) * ดุริย�งคศิลป์ ถิ่นดีดนตรีประจักษ์ แหล่งรวมรักษ์คนดนตรีศรีสมัย ประส�นเพลงบรรเลงรมย์สมฤทัย ภ�คภูมิในทิพย์สถ�นวิม�นเพลง ๓ ๐ ส ลึ ด้ายน้อย ง จ�กด้�ยน้อยเล็ก ๆ รวมเป็นผืนใหญ่ ถักทอไว้ ประดุจส�นส�มัคคี แต่งสี แต้มสัน ต่�งกันคว�มหม�ยที่มี คือถิ่นนี้ ที่เร�ก้�วม� * ญ. ศ�สน ช. ศ�สน ญ. ศึกษ� ช. ศึกษ� เร�ช�วปรัชญ� ศรัทธ�มุ่งไปในสังคม อุดมก�รณ์กว้�งไกล เปรียบแสงนำ�ท�งสว่�งกล�งดวงใจ ** จ�กวันนี้พี่น้องร่วมกันฝันใฝ่ อยู่ที่ไหนหัวใจยังมีเธอ จะน�นเท่�ไรต่อให้ไกลสุดส�ยต� จะกลับม�ห�เพื่อนเก่�ที่เคยเรียน (ซำ้� *,**) (ผูกพันเหมือนเก่�มิเคยเลือน)

×