teori pemerolehan-bahasa

Teori Pemerolehan Bahasa
Teori-Teori Pemerolehan Bahasa
• Teori Behavioris (Skinner)
• Teori Mentalis (Chomsky)
• Teori Kognitif (Piaget)
• Teori Interaksionalis (Haliday)
Teori Behaviorisme
• Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya
Language (1933)
• Penguasaan bahasa dikuasai melalui
latihan bukan semata-mata ilmu
• Pendapat ini melahirkan aliran yang
menganggap P&P bahasa adalah proses
mekanikal untuk membentu tabiat dan
melalui latihan pengulangan
Teori Behavioris
• TB menganggap bahasa adalah
peraturan-peraturan yang mempunyai
tatabahasa yang sistematik dan sentiasa
mengalami perubahan.
• Aspek lisan diberi perhatian
• Memberi penekanan kepada penghuraian
jenis pola ayat – analisis konstituen
terdekat
Hubungan Teori Behavioral dalam
P&P
• Menekan analisis tatabahasa mengenai
morfologi dan sintaksis berdasarkan KT
• Berfahaman bahawa data-data bahasa
dapat dikaji (diperhati)
• Mengkaji semua ayat/ujaran dengan
tujuan melihat ciri yang berbeza
• Kategori tatabahasa adalah berdasarkan
struktur tiap-tiap aspek bahasa
Prinsip Teori Behaviorisme
• Bahasa yang diutamakan ialah lisan.
Tulisan kedua penting
• Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan
• Pengukuhan penting dalam P&P
• Latihan bahasa perlu diperkukuhkan
• Model-model bahasa yang terbaik perlu
diutamakan
• Wujudkan unsur ransangan dan
tindakabalas dalam P&P
TEORI BEHAVIORIS
• Pendekatan: sintisis
• Kaedah: Terus/dengar sebut
• Teknik: Lakonan. Nahu diajar secara
tidak formal
Teori Behavioris (Skinner)
• Ahli psikologi di Harvard
• Pembelajaran berlaku dengan adanya
ransangan dan tindak balas yang berulang
• Ujikaji dengan burung merpati dan tikus:
bahasa adalah hasil proses perilaku hasil
operasi RT
• Pengukuhan menambah kemungkinan
berulangnya sesuatu laku
• Sangat penting RT dalam p&p
Pembelajaran bahasa
• Pembelajaran bahasa merupakan
penguasaan atau kebiasaan yang
diperoleh dengan mengulang-ulang aktiviti
yang hendak dikuasai
2 jenis ransangan
• Ransangan Automatik: contoh, lutut
diketuk
• Ransangan Operan: ransangan dan
tindak balas yang wujud dalam keadaan
tertentu yang ada kaitan dengan
biologikal, sosial dan lain-lain.
Pandangan Skinner
• Sebagai pengikut behaviur otak
merupakan sebuah kotak yang gelap dan
tidak dapat difahami, oleh itu tidak sesuai
dalam linguistik
Teori Mentalis
• Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller,
Katz dan Lakoff
• Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya
• Memperkenalkan analisis bahasa
Transformasi generatif (Chomsky)
• Mendokong istilah generatif, kreatif,
eksplisit, kegramatisan dan transformasi
• Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P
bahasa sebagai satu proses kognitif
Penutur
Pendengar
Mental/otak
kemampuan (set
rumus-rumus
tatabahasa)
Kalimat-kalimat
Kalimat
Skim – laku ucapan Teori Chomsky
Prestasi
Pandangan Chomsky
• Penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi
• Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang
diperolehi semula jadi. Setelah 5 tahun membentuk
tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya
• Bahasa merupakan proses mental yang dapat
menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skim ini
dikenali S-O-R (stimulus-organism-response)
• Memperkenalkan Transformational Grammar (TG).
Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD (Language
Acquisition Device)
Ciri-ciri Teori Mentalis
• Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan
kebolehan mental
• Manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan
untuk menguasai bahasa
• Competence dan performance mempunyai daya cipta
untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang
diketahui
• Bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi-
genaratif yang mengandungi struktur dalaman dan
struktur luaran
• Kesalahan membentuk rumus tidak dianggap sebagai
kegagalan sebaliknya sebagai percubaan hipotesis.
Ciri Tatabahasa
• Terdiri daripada rumus-rumus yang
berurutan dan teratur
• Menghuraikan bagaimana bahasa boleh
dihasilkan dan difahami
• Menganalisis fonologi, morfologi dan
sintaksis
Kelebihan Menggunakan Teori Pemerolehan
Bahasa Mentalis
• Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-
kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara
berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan.
Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru
dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara
berperingkat-peringkat.
• Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana
murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran
berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.
• Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran
berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam
aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran
berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar
kemahiran berbahasa.
Hubungan Teori Mentalis dalam
P&P
• Ada dua perkara penting dalam
penguasaan bahasa kecekapan dan
prestasi
• Prinsip: undang-undang bahasa
ditekankan
• Tulisan dan bacaan diutamakan
• Pendekatan Analisis
• Kaedah: koda-kognitif
• Teknik: hafalan
Teori Kognitif (Piaget)
• Manusia mempunyai peringkat otak dan
saraf yang tinggi - berkebolehan
mempelajari pelbagai perkara
• P&P adalah proses mental bukan mekanis
• Kanak-kanak menyerap dan
menyesuaikan pengetahuan sedia ada
dalam otaknya dengan data-data yang
diperoleh daripada persekitaran
Pemerolehan Bahasa - Piaget
• Berasaskan perkembangan kognitif pusat
• Kecekapan diperolehi kanak-kanak
melalui pengalaman dalam interaksi
persekitaran
Peringkat Perkembangan Bahasa
Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa
bermula 18 bulan hingga 2 tahun
• Kanak-kanak secara aktif meneroka
persekitaran yang akhirnya membentuk pola-
pola tindakan yang dinamakan skema atau
struktur kognitif
• Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan
• Hasil pembentukan skema dapat
menggambarkan pengetahuannya dalam
pelbagai bentuk simbolik, lukisan, gambaran
mental, bahasa dll
Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun
• Bahasa makin berkembang akibat tindakannya
dengan persekitaran
• Dapat menguasai pola-pola tindakan yang
kompleks seperti hukum pengekalan
(conservation rules), konsep hubungan
(relational concepts), pemasukan kelas (class
inclution) dan persirian (seriation)
• Dapat memperkembangkan pengetahuan
mereka tentang objek-objek dalam persekitaran
Sinclair –Menyokong Piaget
• Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak
tidak mampu menggunakan bahasa yang
kompleks sebelum mencapai ke peringkat
intelek tertentu (operasi konkrit)
• Kanak-kanak hanya boleh menggunakan
istilah tanpa dapat memahami
Teori Interaksionalis (Haliday)
• Berkembang dalan Tahun 60an
• Tokoh-tokohnya ialah Bloom
(1970),Bowennan (1973),Gromer (1976)
dll
• Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh
menjelaskan penguasaan bahasa – hanya
boleh manfsirkan makna yang tidak
menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa
Pandangan ahli Interaksionalis
• Kanak-kanak perlu didedahkan kepada
interaksi lingguistik bagi menggambarkan
bentuk linguistik yang jelas dan tepat
Pandangan Dalam P&P
• Sebagai satu alat berinteraksi dan ia
melibatkan proses mental dan linguistik
• Mementingkan proses pembentukan
hipotesis mengenai undang-undang
bahasa dalam p&p
• Seseorang pelajar perlu menggunakan
struktur-struktur bahasa yang betul dari
segi tatabahasa dan makna
• Guru perlu banyak memberi latihan
kepada murid
• Menganggap penyampaian makna
(semantik) penting namun struktur bahasa
perlu berjalan serentak
• Ini membantu murid menggunakan sistem
bahasa yang dipelajari dengan betul
Prinsip P&P Interaksionalis
• Penyampaian makna bermakna dalam
komunikasi
• Pembelajaran bahasa merupakan proses
mental dan linguistik
• P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti
yang bermakna
1 sur 28

Recommandé

Tajuk 1 prabacaan par
Tajuk 1 prabacaanTajuk 1 prabacaan
Tajuk 1 prabacaankuliahpismp09
4.8K vues19 diapositives
Peringkat kemahiran menulis par
Peringkat kemahiran menulis Peringkat kemahiran menulis
Peringkat kemahiran menulis fitri norlida
30.8K vues19 diapositives
Konsep Kesusasteraan Melayu par
Konsep Kesusasteraan MelayuKonsep Kesusasteraan Melayu
Konsep Kesusasteraan MelayuArifahAzlanShah1
3.3K vues27 diapositives
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular par
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular Antasha Kamaruzzaman
24.7K vues20 diapositives
Teknik Bercerita par
Teknik BerceritaTeknik Bercerita
Teknik BerceritaHanzalah Tajudin
23.7K vues24 diapositives
TUGASAN LITERASI BAHASA par
TUGASAN LITERASI BAHASATUGASAN LITERASI BAHASA
TUGASAN LITERASI BAHASAfitri norlida
14.6K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Pemikiran dan akal budi masyarakat melayu par
Pemikiran dan akal budi masyarakat melayuPemikiran dan akal budi masyarakat melayu
Pemikiran dan akal budi masyarakat melayuIzzat Hakim
3.6K vues7 diapositives
Fonem suprasegmental slide full par
Fonem suprasegmental slide fullFonem suprasegmental slide full
Fonem suprasegmental slide fullprincess Sakura
10.7K vues37 diapositives
LITERASI BAHASA - TOPIK 1 par
LITERASI BAHASA - TOPIK 1LITERASI BAHASA - TOPIK 1
LITERASI BAHASA - TOPIK 1Jalalludin Ibrahim
11.1K vues27 diapositives
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu) par
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)Rafiza Diy
20.6K vues40 diapositives
Fonetik dan Fonologi bmm 3108 (autosaved) par
 Fonetik dan Fonologi bmm 3108 (autosaved) Fonetik dan Fonologi bmm 3108 (autosaved)
Fonetik dan Fonologi bmm 3108 (autosaved)Kemeterian Pendidikan Malaysia
31.2K vues46 diapositives
Kumpulan 2 teori huraian bahasa par
Kumpulan 2 teori huraian bahasaKumpulan 2 teori huraian bahasa
Kumpulan 2 teori huraian bahasapikaosman
16.5K vues35 diapositives

Tendances(20)

Pemikiran dan akal budi masyarakat melayu par Izzat Hakim
Pemikiran dan akal budi masyarakat melayuPemikiran dan akal budi masyarakat melayu
Pemikiran dan akal budi masyarakat melayu
Izzat Hakim3.6K vues
Fonem suprasegmental slide full par princess Sakura
Fonem suprasegmental slide fullFonem suprasegmental slide full
Fonem suprasegmental slide full
princess Sakura10.7K vues
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu) par Rafiza Diy
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)
Morfologi Bahasa Melayu (Pembentukan Perkataan Baharu)
Rafiza Diy20.6K vues
Kumpulan 2 teori huraian bahasa par pikaosman
Kumpulan 2 teori huraian bahasaKumpulan 2 teori huraian bahasa
Kumpulan 2 teori huraian bahasa
pikaosman16.5K vues
Definisi kemahiran membaca par Alia Maisarah
Definisi kemahiran membacaDefinisi kemahiran membaca
Definisi kemahiran membaca
Alia Maisarah28.6K vues
Kemahiran mendengar par Rickson JD
Kemahiran mendengarKemahiran mendengar
Kemahiran mendengar
Rickson JD35K vues
Perbezaan fonetik & fonologi par fitri norlida
Perbezaan fonetik & fonologiPerbezaan fonetik & fonologi
Perbezaan fonetik & fonologi
fitri norlida11.1K vues
Tugasan bmm 3104 pengajaran kemahiran bahasa melayu par Ahmad NazRi
Tugasan bmm 3104 pengajaran kemahiran bahasa melayuTugasan bmm 3104 pengajaran kemahiran bahasa melayu
Tugasan bmm 3104 pengajaran kemahiran bahasa melayu
Ahmad NazRi37.7K vues
Penulisan mekanis dan mentalis par Aini Kifli
Penulisan mekanis dan mentalisPenulisan mekanis dan mentalis
Penulisan mekanis dan mentalis
Aini Kifli9K vues
Kemahiran Membaca (PKP 3107) par Izzati Zamburi
Kemahiran Membaca (PKP 3107)Kemahiran Membaca (PKP 3107)
Kemahiran Membaca (PKP 3107)
Izzati Zamburi13.6K vues

Similaire à teori pemerolehan-bahasa

teori pemerolehan-bahasa (2) par
teori pemerolehan-bahasa (2)teori pemerolehan-bahasa (2)
teori pemerolehan-bahasa (2)ELena LuLia
16.7K vues29 diapositives
Teori huraian bahasa par
Teori huraian bahasaTeori huraian bahasa
Teori huraian bahasaArifahAzlanShah2
430 vues30 diapositives
Semantik Topik 2 par
Semantik Topik 2Semantik Topik 2
Semantik Topik 2PAKLONG CIKGU
2.6K vues11 diapositives
51772285 teori-pemerolehan-bahasa par
51772285 teori-pemerolehan-bahasa51772285 teori-pemerolehan-bahasa
51772285 teori-pemerolehan-bahasaTayar Botal
4.7K vues9 diapositives
Kumpulan 3 (minggu 3) Sifat Bahasa par
Kumpulan 3 (minggu 3) Sifat BahasaKumpulan 3 (minggu 3) Sifat Bahasa
Kumpulan 3 (minggu 3) Sifat BahasaShamimi Jamudin
4.5K vues23 diapositives
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK (ETD 1113) par
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK (ETD 1113)PSIKOLOGI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK (ETD 1113)
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK (ETD 1113)Adilah Said
9.6K vues16 diapositives

Similaire à teori pemerolehan-bahasa(20)

teori pemerolehan-bahasa (2) par ELena LuLia
teori pemerolehan-bahasa (2)teori pemerolehan-bahasa (2)
teori pemerolehan-bahasa (2)
ELena LuLia16.7K vues
51772285 teori-pemerolehan-bahasa par Tayar Botal
51772285 teori-pemerolehan-bahasa51772285 teori-pemerolehan-bahasa
51772285 teori-pemerolehan-bahasa
Tayar Botal4.7K vues
Kumpulan 3 (minggu 3) Sifat Bahasa par Shamimi Jamudin
Kumpulan 3 (minggu 3) Sifat BahasaKumpulan 3 (minggu 3) Sifat Bahasa
Kumpulan 3 (minggu 3) Sifat Bahasa
Shamimi Jamudin4.5K vues
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK (ETD 1113) par Adilah Said
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK (ETD 1113)PSIKOLOGI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK (ETD 1113)
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK (ETD 1113)
Adilah Said9.6K vues
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi par azirah azizul
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan StrategiPendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
azirah azizul66.7K vues
Teori Pemerolehan Bahasa Chomsky_Hasni Yaacob.pptx par CikguHijau1
Teori Pemerolehan Bahasa Chomsky_Hasni Yaacob.pptxTeori Pemerolehan Bahasa Chomsky_Hasni Yaacob.pptx
Teori Pemerolehan Bahasa Chomsky_Hasni Yaacob.pptx
CikguHijau13 vues
KUMPULAN 10 : Pendekatan Pengajaran Matematik Dalam bilik Darjah par Izawati Saat
KUMPULAN 10 : Pendekatan Pengajaran Matematik Dalam bilik Darjah KUMPULAN 10 : Pendekatan Pengajaran Matematik Dalam bilik Darjah
KUMPULAN 10 : Pendekatan Pengajaran Matematik Dalam bilik Darjah
Izawati Saat578 vues
(Group 10) pendekatan pengajaran matematik dalam bilik darjah par DIHYAUDDIN SAAD
(Group 10) pendekatan pengajaran matematik dalam bilik darjah(Group 10) pendekatan pengajaran matematik dalam bilik darjah
(Group 10) pendekatan pengajaran matematik dalam bilik darjah
DIHYAUDDIN SAAD473 vues
Trends and issues in education present par Liyana Hamdan
Trends and issues in education presentTrends and issues in education present
Trends and issues in education present
Liyana Hamdan858 vues

teori pemerolehan-bahasa

 • 2. Teori-Teori Pemerolehan Bahasa • Teori Behavioris (Skinner) • Teori Mentalis (Chomsky) • Teori Kognitif (Piaget) • Teori Interaksionalis (Haliday)
 • 3. Teori Behaviorisme • Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya Language (1933) • Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan bukan semata-mata ilmu • Pendapat ini melahirkan aliran yang menganggap P&P bahasa adalah proses mekanikal untuk membentu tabiat dan melalui latihan pengulangan
 • 4. Teori Behavioris • TB menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalami perubahan. • Aspek lisan diberi perhatian • Memberi penekanan kepada penghuraian jenis pola ayat – analisis konstituen terdekat
 • 5. Hubungan Teori Behavioral dalam P&P • Menekan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis berdasarkan KT • Berfahaman bahawa data-data bahasa dapat dikaji (diperhati) • Mengkaji semua ayat/ujaran dengan tujuan melihat ciri yang berbeza • Kategori tatabahasa adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa
 • 6. Prinsip Teori Behaviorisme • Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisan kedua penting • Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan • Pengukuhan penting dalam P&P • Latihan bahasa perlu diperkukuhkan • Model-model bahasa yang terbaik perlu diutamakan • Wujudkan unsur ransangan dan tindakabalas dalam P&P
 • 7. TEORI BEHAVIORIS • Pendekatan: sintisis • Kaedah: Terus/dengar sebut • Teknik: Lakonan. Nahu diajar secara tidak formal
 • 8. Teori Behavioris (Skinner) • Ahli psikologi di Harvard • Pembelajaran berlaku dengan adanya ransangan dan tindak balas yang berulang • Ujikaji dengan burung merpati dan tikus: bahasa adalah hasil proses perilaku hasil operasi RT • Pengukuhan menambah kemungkinan berulangnya sesuatu laku • Sangat penting RT dalam p&p
 • 9. Pembelajaran bahasa • Pembelajaran bahasa merupakan penguasaan atau kebiasaan yang diperoleh dengan mengulang-ulang aktiviti yang hendak dikuasai
 • 10. 2 jenis ransangan • Ransangan Automatik: contoh, lutut diketuk • Ransangan Operan: ransangan dan tindak balas yang wujud dalam keadaan tertentu yang ada kaitan dengan biologikal, sosial dan lain-lain.
 • 11. Pandangan Skinner • Sebagai pengikut behaviur otak merupakan sebuah kotak yang gelap dan tidak dapat difahami, oleh itu tidak sesuai dalam linguistik
 • 12. Teori Mentalis • Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katz dan Lakoff • Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya • Memperkenalkan analisis bahasa Transformasi generatif (Chomsky) • Mendokong istilah generatif, kreatif, eksplisit, kegramatisan dan transformasi • Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P bahasa sebagai satu proses kognitif
 • 14. Pandangan Chomsky • Penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi • Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang diperolehi semula jadi. Setelah 5 tahun membentuk tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya • Bahasa merupakan proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skim ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response) • Memperkenalkan Transformational Grammar (TG). Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD (Language Acquisition Device)
 • 15. Ciri-ciri Teori Mentalis • Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan kebolehan mental • Manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa • Competence dan performance mempunyai daya cipta untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahui • Bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi- genaratif yang mengandungi struktur dalaman dan struktur luaran • Kesalahan membentuk rumus tidak dianggap sebagai kegagalan sebaliknya sebagai percubaan hipotesis.
 • 16. Ciri Tatabahasa • Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur • Menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan dan difahami • Menganalisis fonologi, morfologi dan sintaksis
 • 17. Kelebihan Menggunakan Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis • Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak- kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat. • Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri. • Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa.
 • 18. Hubungan Teori Mentalis dalam P&P • Ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa kecekapan dan prestasi • Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan • Tulisan dan bacaan diutamakan • Pendekatan Analisis • Kaedah: koda-kognitif • Teknik: hafalan
 • 19. Teori Kognitif (Piaget) • Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf yang tinggi - berkebolehan mempelajari pelbagai perkara • P&P adalah proses mental bukan mekanis • Kanak-kanak menyerap dan menyesuaikan pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada persekitaran
 • 20. Pemerolehan Bahasa - Piaget • Berasaskan perkembangan kognitif pusat • Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui pengalaman dalam interaksi persekitaran
 • 21. Peringkat Perkembangan Bahasa Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun • Kanak-kanak secara aktif meneroka persekitaran yang akhirnya membentuk pola- pola tindakan yang dinamakan skema atau struktur kognitif • Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan • Hasil pembentukan skema dapat menggambarkan pengetahuannya dalam pelbagai bentuk simbolik, lukisan, gambaran mental, bahasa dll
 • 22. Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun • Bahasa makin berkembang akibat tindakannya dengan persekitaran • Dapat menguasai pola-pola tindakan yang kompleks seperti hukum pengekalan (conservation rules), konsep hubungan (relational concepts), pemasukan kelas (class inclution) dan persirian (seriation) • Dapat memperkembangkan pengetahuan mereka tentang objek-objek dalam persekitaran
 • 23. Sinclair –Menyokong Piaget • Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak tidak mampu menggunakan bahasa yang kompleks sebelum mencapai ke peringkat intelek tertentu (operasi konkrit) • Kanak-kanak hanya boleh menggunakan istilah tanpa dapat memahami
 • 24. Teori Interaksionalis (Haliday) • Berkembang dalan Tahun 60an • Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970),Bowennan (1973),Gromer (1976) dll • Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa – hanya boleh manfsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa
 • 25. Pandangan ahli Interaksionalis • Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat
 • 26. Pandangan Dalam P&P • Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik • Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam p&p • Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna
 • 27. • Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid • Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak • Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betul
 • 28. Prinsip P&P Interaksionalis • Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi • Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik • P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna