Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dra Cristina García (UB) - QUORUM SENSING REGULA LA FORMACIÓ DE BIOFILM ENVIBRIO SCOPHTHALMI

 1. El quorum sensing regula la formació de biofilm enVibrio scophthalmi 13 de juliol de 2012
 2. Què és el quorum sensing? R E - Producció d’antibiòtics S - Alliberació de factors de virulència P - Swarming O - Formació d’endòspores - Formació de biofilm S - Síntesi d’exopolisacàrids T A
 3. Tipus d’autoinductors
 4. Vibrio fischeri Engebrecht J & Silverman M (1984) Identification of genes and gene products necessary for bacterial bioluminescence. Proc Natl Acad Sci U S A 81: 4154-4158.
 5. Diversitat de circuits de QS… V. harveyi, V. cholerae… Waters, C.M. and Bassler, B.L. 2005. Quorum Sensing: cell-to-cell communication in bacteria. Annu. Rev. Cell. Dev. Biol. 21:319-346.
 6. El cas de Vibrio scophthalmi… Especificitat alta amb el turbot tot i que no és l’espècie més abundant a l’aigua de mar on viuen aquests peixos* * Cerdà-Cuéllar et al. 1997. Vibrio scophthalmi sp. nov., a new species from turbot (Scophthalmus maximus). International Journal of Systematic Bacteriology 47(1); 58-61. HIPÒTESI DE TREBALL La colonització de l’intestí del turbot per aquesta espècie podria estar regulada per mecanismes de quorum sensing?
 7. Objectius - Quins circuits de quorum sensing presenta? - Quines funcions regulen?
 8. Materials i mètodes Detecció d’AHLs Detecció de l’AI-2 - Extracció d’AHLs - Detecció en el sobrenedant utilitzant la soca biosensora de l’AI-2 de V. harveyi BB886 (AI-1 +, AI-2 -). - Separació AHLs mitjançant cromatografia en capa fina i detecció amb el biosensor - Detecció i seqüenciació de la seva d’AHLs A. tumefaciens NTL4 sintasa, luxS, mitjançant PCR utilitzant encebadors degenerats. - Identificació mitjançant espectrometria de masses
 9. Materials i mètodes DETECCIÓ DE GENS IMPLICATS EN LA TRANSDUCCIÓ DEL SENYAL luxR V. harveyi-like, luxR V.fisheri-like, luxN - Detecció gens mitjançant - Seqüenciació complerta del encebadors degenerats. gen mitjançant PCR inversa. ER Control negatiu V. scophthalmi PhiX174HaeIII ER V. vulnificus Encebador1 Encebador 2 Seqüència ADN coneguda Regió desconeguda PCR Digestió i lligació luxR Seq. coneguda Seq. desconeguda ER: enzim de restricció
 10. Materials i mètodes SEQÜENCIACIÓ GENÒMICA DE V. scophthalmi (soques A089 i A102) Sequenciador 454 (Roche Diagnostics) i ensamblatge amb el programa Newbler Identificació d’altres gens relacionats amb circuits de quorum sensing en vibris
 11. Materials i mètodes IDENTIFICACIÓ DE FUNCIONS REGULADES PER QUORUM SENSING Creació de recombinants productors Creació de mutants amb els gens de la lactonasa Aiia de Bacillus sp. luxS i luxR delecionats
 12. Materials i mètodes IDENTIFICACIÓ DE FUNCIONS REGULADES PER QUORUM SENSING - Cinètica de creixement - Motilitat - Formació de biofilm en microplaques de poliestirè
 13. Resultats Detecció d’autoinductors A089 A102 - Detecció de 3 molècules activadores del 1 biosensor A. tumefaciens NTL4 2 3 - Identificació de la molècula 3 com a una AHL amb una m/z de 300.2414 corresponent amb una N-(3-hidroxi- dodecanoil)-L-homoserin lactona
 14. Resultats - Detecció de l’autoinductor AI-2 en els sobrenedants de V. scophthalmi 12000 2 1,8 10000 1,6 relative light units 1,4 8000 OD 600 nm 1,2 6000 1 0,8 4000 0,6 0,4 2000 0,2 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 hours - Detecció i seqüenciació del gen codificant per la seva sintasa (519 bp amplimer): Similitud del 78% amb el gen luxS de V. vulnificus.
 15. Resultats Detecció de gens implicats en la transducció del senyal (PCR) -Detecció i seqüenciació del gen luxR V. harveyi-like (615 bp): Similitud del 75% amb el gen luxR de V. vulnificus. -Els gens luxR V. fischeri-like i luxN no van ser detectats mitjançant l’amplificació mitjançant PCR utilitzant encebadors degenerats.
 16. Resultats Detecció de gens implicats en la transducció del senyal (seqüenciació genòmica) - En el cas de la soca A089 es van obtenir un total de 287 contigs que es van agrupar en 20 scaffolds representant un total de 4.5 Mb. - En el cas de la soca A102 es van obtenir un total de 223 contigs que es van agrupar en 4 scaffolds representant un total de 4.45 Mb. - En ambdues soques es van detectar homòlegs dels següents gens implicats en la transducció del senyal:
 17. Resultats Funcions regulades pels circuits QS en V. scophthalmi Efecte de les AHLs en el creixement Efecte de les AHLs en la motilitat pACYC pACYC-aiiA % motilitat 100 49,39 SD 16,76
 18. Resultats Funcions regulades pels circuits QS en V. scophthalmi Efecte de la deleció de luxR i luxS en la formació de biofilms C- wt ∆luxR ∆luxS
 19. Resultats Efecte de la deleció de luxR i luxS en les proteïnes de membrana externa ∆luxS ∆luxR wt
 20. Conclusions - Vibrio scophthalmi presenta uns circuits de quorum sensing similars als que presenta V. harveyi. -V. scophthalmi produeix 3 molècules del tipus AHL una de les quals es va identificar com a N-(3-hidroxi)-L-homoserin lactona, tot i que es desconeix la seqüència de la seva sintasa. - La disminució de la concentració d’aquestes AHLs mitjançant la lactonasa AiiA de Bacillus sp. provoca una disminució en la taxa de creixement. - El regulador luxR regula positivament la formació de biofilm a elevades densitats cel·lulars. - La deleció del gen luxS disminueix la formació de biofilm. - V. scophthalmi té un gen codificant pel receptor de l’autoinductor CqsA, el gen cqsS, tot i que no s’ha identificat el gen codificant per aquest autoinductor.
 21. AGRAÏMENTS:
Publicité