Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

F Ler

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

F Ler

  1. 1. FİİLER Abdulcelil KAHVECI
  2. 2. Giriş <ul><li>FİİLLERDE KİP </li></ul><ul><li>Fiillerde Kip : Fiillerin bir hareketi, durumu,oluşu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır bazen bir koşula bağlanır,bazen istenen bir durum aktarılır. Buna “fiilin kipi denir. Türkçe‘de kipler iki grupta incelenir.Bunlar: </li></ul>
  3. 3. 1. Haber (Bildirme) Kipleri: <ul><li>Fiilin çekiminde kesin bir zaman ifadesi varsa, fiil haber kipindedir.Örnek:yap acak , gel miş , alı yor ... </li></ul><ul><li>Haber kipinin beş çekimi vardır. Bunlar: </li></ul><ul><li>Geniş Zaman Ekleri: Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman ekleridir.Türkçe’de geniş zaman kipi –r, -ır, -ir, -ur, -ür, -ar, -er ekleriyle kurulur. </li></ul><ul><li>1. Tekil şahıs: çalış-ır-ım </li></ul><ul><li>2. Tekil şahıs: çalış-ır-sın </li></ul><ul><li>3. Tekil şahıs: çalış-ır </li></ul><ul><li>1. Çoğul şahıs: çalış-ır-ız </li></ul><ul><li>2. Çoğul şahıs: çalış-ır-sınız </li></ul><ul><li>3. Çoğul şahıs: çalış-ır-lar </li></ul><ul><li>Şimdiki Zaman Eki: Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunan zamanda başladığını, ve devam etmekte olduğunu bildiren zaman ekleridir. Şimdiki zaman eki “-yor” dur. </li></ul><ul><li>1. Tekil şahıs: çalış-ı-yor-um </li></ul><ul><li>2. Tekil şahıs: çalış- ı-yor-sun </li></ul><ul><li>3. Tekil şahıs: çalış- ı-yor </li></ul><ul><li>1. Çoğul şahıs: çalış- ı-yor-uz </li></ul><ul><li>2. Çoğul şahıs: çalış- ı-yor-sunuz </li></ul><ul><li>3. Çoğul şahıs: çalış- ı-yor-lar </li></ul><ul><li>Not: Fiile şimdiki zaman anlamı veren bir diğer ek de “-mekte, -makta” ekidir. </li></ul><ul><li>Örnek: koş-makta-yım, koş-makta </li></ul>Metin Metin Metin
  4. 4. Kelime Haznesi <ul><li>Terimler sözlüğü </li></ul><ul><li>Terimleri konu içinde kullanıldığı biçimde tanımlayın </li></ul>
  5. 5. 1. Başlık <ul><li>Ayrıntıları anlatın </li></ul><ul><li>Örnekler verin </li></ul><ul><li>Öğrenmeyi pekiştirmek için alıştırmalar yapın </li></ul>
  6. 6. 2. Başlık <ul><li>Ayrıntıları anlatın </li></ul><ul><li>Örnekler verin </li></ul><ul><li>Öğrenmeyi pekiştirmek için alıştırmalar yapın </li></ul>
  7. 7. Özet <ul><li>Neler öğrenildiğini özetleyin </li></ul><ul><li>Alınan eğitimin nasıl uygulanacağını anlatın </li></ul><ul><li>Verilen eğitim hakkındaki yorumları alın </li></ul>
  8. 8. Ek Bilgilerin Nerelerde Bulunabileceği <ul><li>Diğer eğitim kursları </li></ul><ul><li>Kitaplar, makaleler, elektronik kaynaklar listeleri </li></ul><ul><li>Danışmanlık hizmetleri, diğer kaynaklar </li></ul>

×