Beowolf

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

خوشه بندی با beowolf

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫با‬ ‫بندی‬ ‫خوشه‬beowolf
‫ساده‬ ‫مثال‬ ‫با‬ ‫همراه‬
: ‫نویسنده‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬
: ‫نسخه‬۰.۱
:My name is yashar esmaildokht
I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle
Dba
:my tel 09141100257
( ) : .my resume fa goo gl/oUQopW
: .Linkedin goo gl/Ljb9SF
:website
: .http //unixmen ir
: .http //oraclegeek ir
: .http //webmom ir
:my nick name royafash
Beowolf
‫بمانم‬ ‫تا‬ ‫مینویسم‬
: ‫به‬ ‫تقدیم‬
‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
(: ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/
‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬
‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬
‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬
‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬.‫عامل‬‫سیستم‬
‫گنو‬/‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬.‫عاملی‬‫سیستم‬
‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬۲۲‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اش‬‫سالگی‬
‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬»‫هوشمند‬«‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬
‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬.‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬
‫و‬ ‫موبایل‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬…
‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬.
‫گنو‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬/‫لینوکس‬
‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬
‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬;
‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ای‬‫فلسفه‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬
‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬/‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬GPL‫مجوز‬ ‫که‬
،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬
‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬.‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬
‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بال‬.
‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫توجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬
‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫تجاوز‬ ‫درصد‬
‫است‬‫نکرده‬.‫های‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬
‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬
‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬.‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬
‫گیرد؟‬‫نمی‬
‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫ی‬‫برنامه‬ ‫هر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫اجرایی‬:
۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬.
۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫گیرد‬‫می‬.
‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬.
۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat
‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬.‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬
‫آن‬ ‫پسوند‬jpg‫باشد‬.
۲.‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬
‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬Ntfs‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬.
‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬.‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬
‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬
‫رود‬‫می‬.‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬.
‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫آید‬‫می‬.‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬.
‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬)debian(‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬
‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴
‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫میلیارد‬
‫است‬‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دلر‬.
‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬
‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬.
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬
‫آمده‬ ‫وجود‬.‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬
‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬.‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬.
‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬
‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬
‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬.
‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬
‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬
‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬
‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬)Pleo(‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬
‫کاتانا‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬.
‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Trafc(
‫هایی‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬
‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬.
‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬
‫خبر‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫دارید‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬
‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬.
‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬.
‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬
‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ً ‫کامل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬.‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬
‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬.
‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬
‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬
‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬
‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬.
‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫ی‬‫آماده‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصلحا‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬
‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬.‫سیستم‬ ‫اشکالت‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬.
‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬
‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬.
‫سریع‬ ‫پیشرفت‬
‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬.‫به‬
‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬.‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬.
‫درایورها‬ ‫نصب‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬
‫کند‬‫می‬.
‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬.
‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬
‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬.
‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬ ‫به‬compiz‫یا‬Kwin‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬.
‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬.
‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬
‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬
،‫اند‬‫کرده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬…
‫کرد‬ ‫اشاره‬.
‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬
‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫شبیه‬ ‫محیطی‬
command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬
‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬.‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬
‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬.‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬
‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬.‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬.
‫رایگان‬ ‫دانلود‬
‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬
‫کنید‬ ‫دانلود‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬
‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬.
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬
‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬.
•‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬(
•‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬
‫کرد‬‫می‬(
•‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬
•‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬
•‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬
•‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬
•‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬
‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬(
‫سازی‬ ‫بومی‬
‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬
‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬
‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬libreofce , gimp‫و‬..
‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬
‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫برخلف‬ ‫ایران‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬
‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫باشد‬‫می‬“GNU’s Not Unix‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ”
‫سپتامبر‬۱۹۸۳‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬۱۹۸۵‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬
‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ «‫»گنو‬ ‫نام‬
‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬“GNU’s Not Unix‫)یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬ ”
.‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ (‫خواندن‬
‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ «‫آزاد‬ ‫افزار‬‫»نرم‬ ‫در‬ «‫»آزاد‬ ‫کلمه‬
‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬
‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬
‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬
‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫)اگر‬ .‫جامعه‬
.(‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬
‫ســال‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ »‫گنو‬ ‫«پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬۱۹۸۳‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬
‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫روحا‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬
‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬
.‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬
‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ .‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬
.‫دادند‬‫می‬
‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬
.‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬
‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬
.‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬
.‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬
‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬
‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬
.‫کرد‬‫می‬
،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫بنابرایـن‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬
‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬۱۹۸۴‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬
‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬۱۹۸۵‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬
.‫شد‬ ‫تاسیس‬
‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬
‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫یــک‬
‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫افـزار‬‫نــرم‬
‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬/
.‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬/
‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬
.‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬
‫تهیه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬
‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬
.‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬
‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬
،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫آزاد‬
‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬
‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬
.‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬
‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
Open Source
Software
‫مقدمه‬
‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬
‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬
.‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬
۱‫معرفی‬ .
‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬
‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬
.‫است‬
‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬-
‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬-
‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬
.‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬
‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬
‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬
‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬
) ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬
. .www opensource org.(
‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫جمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬
‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ .‫دهد‬‫می‬
‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬
‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ .‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬
‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬
) ‫آپاچی‬ ‫وب‬. .httpd apache org.(
‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬
‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬
‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬MySQL‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬
( . . )MySQL www mysql com.
‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬
‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬
‫بخاطر‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬
‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬
. ‫رسیدند‬
‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬
‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬
‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬
‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬
.‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬
‫دهد‬‫نمی‬ ‫شرحا‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬
‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬
‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬
.‫گیرند‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬
‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬‫مستقل‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ ‫کلستر‬ ‫یا‬
‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫یکپارچه‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬‫گره‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬
‫درواقع‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫پردازنده‬ ‫چند‬ ‫روی‬ ‫بر‬ (‫است‬‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫تری‬‫کوچک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫به‬ ‫)که‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫موازی‬ ‫محاسبات‬
‫تقسیم‬ ‫خردتری‬ ‫زیروظایف‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ً‫ل‬‫معمو‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬ ‫حل‬ ‫فرایند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫اید‬ .‫شود‬‫می‬ ‫اطلق‬ ‫بیشتر‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ٔ‫ه‬
.‫شود‬‫می‬ ‫حل‬ ‫کوتاهتری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫مسئله‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫هماهنگ‬ ‫و‬ ‫زیروظایف‬ ‫این‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کرد‬
‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫گذشته‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫ایست‬ ‫رایانه‬ ‫موازی‬ ‫محاسبات‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫کنار‬ ‫در‬ ‫پردازنده‬ ‫چندین‬ ،‫ای‬‫چندهسته‬ ‫های‬‫تراشه‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬ ،‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫جداگانه‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پردازنده‬ ‫هر‬ ‫چندپردازنده‬
. ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬
‫موازی‬ ‫پردازش‬‫در‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫افزایش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پردازنده‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پردازش‬ ‫عملیات‬ ‫تقسیم‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ،‫زمان‬‫هم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬
‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ،‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫اشتراک‬ ‫تکنیکهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گاهی‬ .‫است‬ ‫جواب‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫بخشیدن‬ ‫سرعت‬ ‫نهایت‬
‫طور‬ ‫به‬ ‫مسئله‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مبنا‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫اید‬ .(‫شوند‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫موازی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پروسه‬ ‫)چند‬ ‫آورند‬‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ٔ‫ه‬
‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫تر‬‫کوچک‬ ‫های‬‫مسئله‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تر‬‫کوچک‬ ‫انداز‬ ‫با‬ ‫مسئله‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫تقسیم‬ ‫قابل‬ ‫معمول‬ٔ‫ه‬
.‫آید‬ ‫بدست‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫ادغام‬ ‫نهایت‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫صرفه‬ ،‫حافظه‬ ‫های‬‫محدودیت‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ،‫تر‬‫بزرگ‬ ‫مسایل‬ ‫حل‬ ‫امکان‬ ،‫محاسبه‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬
.‫شود‬‫می‬ ‫برشمرده‬ (‫اطلعات‬ ‫پردازش‬ ‫تر‬ ‫سنتی‬ ‫)روش‬ ‫سریال‬ ‫پردازش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫برتری‬
.‫نمود‬ ‫لیست‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ابررایانه‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫مزایای‬
•‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫کارایی‬‫به‬ ‫هزینه‬ ‫نسبت‬
•‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬
•‫ساده‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬
•‫نیاز‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫قابلیت‬
•‫سیستم‬ ‫روزرسانی‬‫به‬ ‫امکان‬
•‫سیستم‬ ‫دهی‬‫سرویس‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫بالی‬ ‫زمان‬
•‫کاربردی‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬
•‫تحقیقات‬ ‫دامنه‬ ‫گسترش‬
•‫تر‬‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫امکان‬
•‫از‬ ‫استفاده‬IO.(‫توزیعی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫)مثل‬ ‫آلت‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ (‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫)سیستم‬
‫ده‬ ‫در‬ ‫کلستر‬ ‫برای‬ ‫الهام‬ ‫و‬ ‫جرقه‬ ‫اولین‬ٔ‫ه‬۶۰‫جهت‬ ‫پیشنهادی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫بررسی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫زده‬ ‫ام‬ ‫بی‬ ‫آی‬ ‫در‬ ‫میلدی‬
‫دو‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫برسند‬ ‫باشد‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫موازی‬‫پردازش‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ،‫بودند‬ ‫مرکزی‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫مابین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬
‫کارآمد‬ ‫سیستم‬HASP‫و‬JES‫مهندسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مرکزی‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫از‬ ‫ای‬‫خوشه‬ ‫مابین‬ ‫کارها‬ ‫توزیع‬ ‫اجاز‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬‫موفقیت‬ ‫و‬ٔ‫ه‬
‫توسع‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫لزم‬ ‫شتاب‬ ‫کلستر‬ ‫پردازش‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫داد‬‫می‬ٔ‫ه‬۳‫ده‬ ‫در‬ ‫کلستر‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫اساسی‬ ‫تکنولوژی‬ٔ‫ه‬۸۰‫این‬ .‫نگرفت‬ ‫بخود‬ ‫را‬
۳:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اساسی‬ ‫تکنولوژی‬
•‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫پردازنده‬
•‫بال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫شبکه‬
•‫پردازش‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ابزارهای‬ ‫توسع‬ٔ‫ه‬
‫همزمانی‬ ‫توان‬‫می‬ ً‫ل‬‫احتما‬۲‫شتاب‬ ‫این‬ ‫بروز‬ ‫برای‬ ‫دلیل‬ ‫را‬ ‫سنتی‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫ابر‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫بال‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫قدرت‬ ‫بر‬ ‫نیاز‬ ‫مولف‬ٔ‫ه‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ها‬‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫توسع‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫پیشرفت‬ .‫دانست‬ٔ‫ه‬
‫زیرساخت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫معقول‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫ایستگاه‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫کلسترها‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫باعث‬
‫کارائی‬ ‫با‬ ‫های‬‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫کلسترها‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬
‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫مسیر‬ .‫شدند‬ ‫بال‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫های‬‫پردازش‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫پردازشهای‬ ‫و‬ ‫بال‬
‫دستگاه‬ ‫مانند‬ ‫یافته‬ ‫تخصیص‬/ ۳Cray SGI T E‫ای‬‫پردازنده‬ ‫چند‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬
‫و‬ ‫آکادمیک‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫کلسترها‬ ‫ناگهانی‬ ‫شتاب‬ ‫و‬ ‫ظهور‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫متصل‬ ‫بهم‬ ‫ونامتقارن‬ ‫نامنظم‬ ‫ویا‬ ‫ومتقارن‬ ‫منظم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬
‫مانند‬ ‫دانشگاهی‬Beowulf‫و‬Berkeley NOW‫و‬HPVM‫سنتی‬ ‫های‬‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫کلسترها‬ ‫برتری‬ ‫اثبات‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ،‫شد‬ ‫رانده‬
.‫شد‬
‫به‬ ‫کلسترها‬ ‫عموما‬۲‫جهت‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلستر‬ .‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ :‫شوند‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫اساسی‬ ‫بخش‬
‫تنها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتر‬ ‫پردازشی‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫جهت‬ ‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫سرویس‬ ‫ایجاد‬
.‫اند‬‫شده‬ ‫طراحی‬
‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬
‫مرتبط‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫های‬‫الگوریتم‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫ابر‬ ‫توسع‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شاخه‬ ‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫پردازش‬ٔ‫ه‬
:‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫هزین‬ ‫بخاطر‬ ‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫پردازش‬ .‫است‬‫شده‬ ‫تمرکز‬ٔ‫ه‬
۱‫تحقیقات‬ - ‫محیط‬ ‫سازی‬‫شبیه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ - ‫محصولت‬ ‫پیشرفته‬ ‫طراحی‬ :‫محاسباتی‬ ‫مهم‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ .
۲‫تصویر‬ ‫پردازش‬ - ‫اطلعات‬ ‫جستوجوی‬ :‫ها‬‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ .
‫بئوولف‬ ‫کلسترهای‬
‫تاریخ‬ ‫در‬ .‫است‬‫شده‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫که‬ ،‫نامید‬ ‫موازی‬ ‫های‬‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫مخصوص‬ ‫ماشینی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫بئوولف‬۱۹۹۴
‫با‬ ‫کلستری‬ ‫بکر‬ ‫دان‬ ‫و‬ ‫استرلینگ‬ ‫توماس‬۱۶‫اید‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫اولین‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫کردند‬ ‫نامگذاری‬ ‫بئوولف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ساختند‬ ‫گره‬ٔ‫ه‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کلستر‬ ‫ساخت‬COTS‫پردازشی‬ ‫منابع‬ ‫برای‬ ‫انتظار‬ ‫سازی‬‫برآورده‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫معنی‬ ‫به‬
.‫یافت‬ ‫توسعه‬ ‫علمی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫ناسا‬ ‫از‬ ‫که‬ ،‫داشت‬ ‫را‬۲:‫است‬ ‫موجود‬ ‫بئوولف‬ ‫برای‬ ‫متفاوت‬ ‫کلس‬
.‫باشند‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫رایج‬ ‫استانداردهای‬ ‫و‬ ‫معمول‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بئوولف‬ ‫اول‬ ‫کلس‬
.‫باشند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫خاص‬ ‫استفاد‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫رایج‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫لزوما‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بئوولف‬ ‫دوم‬ ‫کلس‬ٔ‫ه‬
‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬
‫کلسترهای‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫عملکرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫منطقی‬ ‫ساختار‬ .‫شوند‬‫نمی‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫براحتی‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬
‫کلسترهایی‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫تفکر‬ ‫برترین‬ ‫اینکه‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫مجموع‬ ‫زیر‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ٔ‫ه‬
‫شاخ‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫خود‬ ‫گاهی‬ ‫اما‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫دست‬ ‫زیر‬ ‫وب‬ ‫کلسترهای‬ ‫اگرچه‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ٔ‫ه‬ ٔ‫ه‬
‫که‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫تقلید‬ ‫را‬ ‫همدیگر‬ ‫رفتار‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ماشین‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫معمول‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دیگر‬
۲‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اول‬ ‫ماشین‬ ‫گر‬‫نظاره‬ ‫فقط‬ ‫دوم‬ ‫ماشین‬ ‫اول‬ ‫شمای‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫موجود‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫جهت‬ ‫کلی‬ ‫شمای‬
‫مراقب‬ ‫باید‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫فعالیت‬ ‫مجوز‬ ‫دوم‬ ‫شمای‬ .‫کند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫صبر‬ ‫اول‬ ‫ماشین‬ ‫در‬
‫از‬ ‫گره‬ ‫هر‬ ‫کارهای‬ ‫که‬ ‫بود‬۵۰‫یک‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫مشکل‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نکند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫درصد‬
‫که‬ ‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫منعکس‬ ‫و‬ ‫یکسان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آرایه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آرایه‬ ‫یک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫هستند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫دیسک‬ ‫ارائه‬
‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫باید‬ .‫شود‬ ‫گارانتی‬ ‫رکورد‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫شدگی‬ ‫قفل‬ ،‫اطلعات‬ ‫یکپارچگی‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬ ‫زیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫جلوگیری‬ ‫نیز‬ ‫خطا‬ ‫بروز‬ ‫از‬
‫های‬‫راه‬ .‫کنند‬ ‫کار‬ ‫دیگری‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫اطلعات‬ ‫یکپارچگی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ماشین‬ ‫خطا‬ ‫بروز‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬
.‫است‬ ‫شدن‬ ‫بزرگ‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫لیست‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫زیادی‬
‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬ ‫بندی‬‫طبقه‬ ‫شمای‬
‫مدل‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ DMMP ‫سطح‬ ‫شرح‬ ‫اینحال‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫کامپیوتر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫سازی‬‫پیاده‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫فلوین-جانسون‬ ‫الگوی‬ ‫از‬ٔ‫ه‬
‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫زیر‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬ ‫شمای‬ ‫استرلینگ‬ ‫توماس‬ ‫الگو‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫هم‬ ‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫:بالیی‬
•‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬
•Pile of PCs
•Beowulf
•-NT PC clusters
•-DSHMEM NUMA
•/NOW COW
•/WS Farms Cycle Harvesting]
‫کلستر‬ ‫معماری‬
‫ارتباطاتی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫اتصالت‬ ‫فناوریهای‬
‫بین‬ ‫کم‬ ‫تاخیر‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫پردازنده‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫اتصال‬ ‫های‬‫آوری‬ ‫فن‬ ‫ترکیب‬ ‫نیازمند‬ ‫کلسترها‬
‫بهبود‬ ‫آوریهای‬ ‫فن‬ ،‫امروزه‬ .‫اند‬‫بوده‬ ‫کلستر‬ ‫محاسبات‬ ‫برای‬ ‫حیاتی‬ ‫عملکرد‬ ‫تنگنای‬ ‫همیشه‬ ‫آهسته‬ ‫اتصال‬ ‫های‬‫آوری‬ ‫فن‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫های‬‫گره‬
‫عوامل‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫کلستر‬ ‫شبکه‬ ‫بندی‬ ‫بهم‬ ‫برای‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ .‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫کلستر‬ ‫بهتر‬ ‫ساختهای‬ ‫زیر‬ ‫تحقق‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫یافته‬
‫برای‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫معیار‬ ‫دو‬ .‫دارد‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫کلستر‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬
‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫شده‬ ‫منتقل‬ ‫زمانی‬ ‫ثابت‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطلعاتی‬ ‫مقدار‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ .‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫داخلی‬ ‫اتصالت‬
.‫است‬ ‫مقصد‬ ‫گره‬ ‫به‬ ‫گره‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫آماده‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ،‫تاخیر‬ ‫زمان‬
‫تصویر‬ ‫تک‬ ‫سیستم‬
‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫یکپارچه‬ ‫محاسباتی‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دیدگاهی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫تصویر‬ ‫تک‬ ‫سیستم‬
.‫کند‬‫می‬ ‫پنهان‬ ‫را‬ ‫کلستر‬ ‫ناهمگن‬ ‫طبیعت‬ ‫و‬ ‫گی‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫پای‬ ‫های‬‫پیچیدگی‬ ‫که‬‫طوری‬‫به‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ٔ‫ه‬SSI‫از‬ ‫تواند‬‫می‬
‫افزار‬‫نرم‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫افزار‬‫سخت‬ :‫مانند‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫برقرار‬ ‫کلستر‬ ‫معماری‬ ‫در‬ ‫انتزاع‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫مکانیسم‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫طریق‬
.‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫میانی‬
‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫افزار‬ ‫میان‬
‫سیستم‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫میان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خوشه‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬SSI‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫عمل‬ ‫این‬ .‫کند‬‫می‬ ‫عمل‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خوشه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬
‫یک‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کلستر‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫پیچیدگی‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫بتوانند‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬RMS‫چهار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خوشه‬
.‫کار‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ،‫کار‬ ‫صف‬ ،‫منابع‬ ‫مدیریت‬ :‫یعنی‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫عمده‬ ‫شاخه‬
‫ابزارها‬
:‫است‬‫آمده‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫این‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫همراه‬ ‫کلستر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫جهت‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬
‫لینوکس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫محصولت‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫ها‬‫قابلیت‬
Oracle Grid Engine Oracle ‫کارها‬ ‫زمانبندی‬
Ganglia Platform ‫کلستر‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
Platform ISF
Platform
Computing
‫منابع‬ ‫زمانبندی‬
xCat ClusterCorp ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫استقرار‬
PBS Professional Altair ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ ،‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬
Platform HPC
Platform
Computing
‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫پورتال‬
Amazon Elastic Amazon ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬
‫با‬ ‫کلستر‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬beowolf
: ‫است‬ ‫مفروض‬ ‫زیر‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫چهار‬
Control :node
Hostname: command
: ۱.۱.۱.۱Private IP Address
۱Worker node :
Hostname: work1
: ۱.۱.۱.۲Private IP Address
۲Worker node :
Hostname: work2
: ۱.۱.۱.۳Private IP Address
۳Worker node :
Hostname: work3
: ۱.۱.۱.۴Private IP Address
Create a Cluster User
-- ۹۰۰adduser cluster uid
Create ssh
Log into to control node with ssh
su – cluster
-ssh keygen
- -ssh copy id localhost
exit
mpi
- ۲sudo apt get install mpich
Create a snapshot of the Control Node
‫طریق‬ ‫از‬vm‫شما‬snapshot‫میگیرید‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬snapshot‫های‬ ‫سیستم‬ ‫ما‬ ‫ها‬worker‫سازیم‬ ‫می‬ ‫را‬
‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬control‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫میشویم‬ ‫وارد‬ ‫روت‬ ‫کاربر‬ ‫با‬ : ‫نکته‬
apt-get update && sudo apt-get install nfs-kernel-server
nano /etc/exports
: ‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫ساختار‬ ‫و‬
/home/cluster *(rw,sync,no_subtree_check)
‫میکنیم‬ ‫ریستارت‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫سرویس‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫بعد‬
service nfs-kernel-server restart
: ‫میکنید‬ ‫استفاده‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫قدیمی‬ ‫شما‬ ‫اوبونتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اگر‬
service nfs restart
) ‫شده‬ ‫سیستم‬ ‫هر‬ ‫وارد‬ ‫سپس‬control , work1 , work2 , work3‫رنگ‬ (‫سبز‬‫ها‬
‫و‬hostname‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ip/ ‫فایل‬ ‫در‬ : ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ، ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫قبل‬ ‫که‬etc/hosts
127.0.0.1 localhost command
1.1.1.1 command
1.1.1.2 work1
1.1.1.3 work2
1.1.1.4 work3
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫---------------------ادامه‬WORK----------------------------------
‫میشویم‬ ‫وارد‬ ‫روت‬ ‫کاربر‬ ‫با‬ : ‫نکته‬
‫های‬ ‫نود‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫حال‬work: ‫میرویم‬
: ‫میکنیم‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
apt-get install nfs-common -y
: ‫ببینیم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خروجی‬ ‫باید‬ ‫بزنیم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اگر‬ ‫حال‬
showmount -e command
Export list for command:
/home/cluster *
mkdir /home/cluster
service nfs-kernel-server restart
mount command:/home/cluster /home/cluster
/ ‫فایل‬ ‫داحل‬ ‫در‬etc/fstab‫میکنیم‬ ‫اضافه‬ ‫خط‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬
command:/home/cluster /home/cluster nfs
su – cluster
ssh command
exit
nano ~/hosts
: ‫میکنیم‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫وعبارات‬
work1
work2
work3
: ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫وسپس‬
mkdir ~/bin
------------------------Test the Cluster------------------------
‫سیستم‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫ادامه‬control:
apt-get build-dep mpich2
‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دادم‬ ‫بهتون‬ ‫که‬ ‫زیپ‬ ‫فایل‬extract: ‫کنید‬
tar xzvf mpich*
cd mpich*
./configure && make
su – cluster
cp /home/regular_user/mpich2-1.4.1/examples/cpi /home/cluster/bin
:::: ‫تست‬ ‫::::حال‬
mpiexec -f hosts -iface eth1 -n 12 /home/cluster/bin/cpi
‫دستور‬ ‫با‬ : ‫نکته‬ifconfig‫اینجا‬ ‫در‬ ‫)ما‬ ‫چیست‬ ‫شما‬ ‫شبکه‬ ‫دوایس‬ ‫مسیر‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬eth1‫کردیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ (
‫باشه‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خروجی‬ ‫باید‬
Process 6 of 12 is on work1
Process 2 of 12 is on work3
Process 9 of 12 is on work1
Process 11 of 12 is on work3
Process 0 of 12 is on work1
Process 5 of 12 is on work3
Process 8 of 12 is on work3
Process 3 of 12 is on work1
Process 7 of 12 is on work2
Process 10 of 12 is on work2
Process 4 of 12 is on work2
Process 1 of 12 is on work2
pi is approximately 3.1415926544231256, Error is 0.0000000008333325
wall clock time = 0.003485
Beowolf
Beowolf
Beowolf

Recommandé

Package management par
Package managementPackage management
Package managementYashar Esmaildokht
80 vues53 diapositives
ips/ids par
ips/idsips/ids
ips/idsYashar Esmaildokht
151 vues54 diapositives
تجارت الکترونبکی با opencart par
تجارت الکترونبکی با opencartتجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartYashar Esmaildokht
79 vues123 diapositives
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬Yashar Esmaildokht
465 vues47 diapositives
Partition in oracle mysql |Mariadb par
Partition in oracle mysql |MariadbPartition in oracle mysql |Mariadb
Partition in oracle mysql |MariadbYashar Esmaildokht
122 vues44 diapositives
virsh vmware par
virsh vmwarevirsh vmware
virsh vmwareYashar Esmaildokht
161 vues93 diapositives

Contenu connexe

Tendances

how config Naxsi par
how config Naxsi how config Naxsi
how config Naxsi Yashar Esmaildokht
630 vues32 diapositives
Osm par
OsmOsm
OsmYashar Esmaildokht
710 vues67 diapositives
how enable ceph dashboard par
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboardYashar Esmaildokht
141 vues16 diapositives
Varnish par
VarnishVarnish
VarnishYashar Esmaildokht
65 vues33 diapositives
Zfs and btrfs par
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfsYashar Esmaildokht
1K vues81 diapositives
کتاب Samba and Nfs par
کتاب Samba and Nfsکتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and NfsYashar Esmaildokht
263 vues126 diapositives

Tendances(20)

‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
Natural Language Processing with Python par Hassan Saleh
Natural Language Processing with PythonNatural Language Processing with Python
Natural Language Processing with Python
Hassan Saleh32 vues

Similaire à Beowolf

مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
Nfs Acl par
Nfs AclNfs Acl
Nfs AclYashar Esmaildokht
116 vues63 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives
nbd par
nbdnbd
nbdYashar Esmaildokht
28 vues23 diapositives
nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
openstack designate par
openstack designateopenstack designate
openstack designateYashar Esmaildokht
93 vues81 diapositives

Similaire à Beowolf(19)

مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم par Yashar Esmaildokht
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... par Muhibullah Aman
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
Muhibullah Aman728 vues
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه par S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معماری سیستم عامل آندروید par Hamid Saberi
معماری سیستم عامل آندرویدمعماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندروید
Hamid Saberi1.8K vues

Plus de Yashar Esmaildokht

raid with megacli par
raid with megacliraid with megacli
raid with megacliYashar Esmaildokht
36 vues28 diapositives
Openstack Rally par
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack RallyYashar Esmaildokht
202 vues40 diapositives
OpenStack and its service par
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
118 vues75 diapositives
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackYashar Esmaildokht
192 vues32 diapositives
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...Yashar Esmaildokht
83 vues32 diapositives
linux industry par
linux industrylinux industry
linux industryYashar Esmaildokht
36 vues166 diapositives

Beowolf

 • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫بندی‬ ‫خوشه‬beowolf ‫ساده‬ ‫مثال‬ ‫با‬ ‫همراه‬ : ‫نویسنده‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نسخه‬۰.۱
 • 2. :My name is yashar esmaildokht I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle Dba :my tel 09141100257 ( ) : .my resume fa goo gl/oUQopW : .Linkedin goo gl/Ljb9SF :website : .http //unixmen ir : .http //oraclegeek ir : .http //webmom ir :my nick name royafash
 • 5. : ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ (: ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
 • 6. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬ ‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬.‫عامل‬‫سیستم‬ ‫گنو‬/‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬.‫عاملی‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬۲۲‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اش‬‫سالگی‬ ‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬»‫هوشمند‬«‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬.‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬… ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬. ‫گنو‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬/‫لینوکس‬ ‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬; ‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ای‬‫فلسفه‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬/‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬GPL‫مجوز‬ ‫که‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬.‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بال‬. ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫توجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫تجاوز‬ ‫درصد‬ ‫است‬‫نکرده‬.‫های‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬
 • 7. ‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬.‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫گیرد؟‬‫نمی‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫ی‬‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫اجرایی‬: ۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬. ۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گیرد‬‫می‬. ‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬. ۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat ‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬.‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬jpg‫باشد‬. ۲.‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬Ntfs‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬. ‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬.‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫رود‬‫می‬.‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬. ‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬ ‫آید‬‫می‬.‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬. ‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬)debian(‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬ ‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴ ‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫میلیارد‬ ‫است‬‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دلر‬.
 • 8. ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬. ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬.‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬.‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬. ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬. ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬ ‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬)Pleo(‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬ ‫کاتانا‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬. ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Trafc( ‫هایی‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬. ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬ ‫خبر‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دارید‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬. ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬. ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ً ‫کامل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬.‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬.
 • 9. ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬. ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصلحا‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬.‫سیستم‬ ‫اشکالت‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬. ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬. ‫سریع‬ ‫پیشرفت‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬.‫به‬ ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬.‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬. ‫درایورها‬ ‫نصب‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫کند‬‫می‬. ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬. ‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬. ‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬ ‫به‬compiz‫یا‬Kwin‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬. ‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬.
 • 10. ‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ،‫اند‬‫کرده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬… ‫کرد‬ ‫اشاره‬. ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫شبیه‬ ‫محیطی‬ command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬ ‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬.‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬.‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬ ‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬.‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬. ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬. ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬. •‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬( •‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬ ‫کرد‬‫می‬( •‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬ •‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬ •‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬ •‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ •‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬( ‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬
 • 11. ‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬libreofce , gimp‫و‬.. ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫برخلف‬ ‫ایران‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
 • 12. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫باشد‬‫می‬“GNU’s Not Unix‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ” ‫سپتامبر‬۱۹۸۳‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬۱۹۸۵‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ «‫»گنو‬ ‫نام‬ ‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬“GNU’s Not Unix‫)یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬ ” .‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ (‫خواندن‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ «‫آزاد‬ ‫افزار‬‫»نرم‬ ‫در‬ «‫»آزاد‬ ‫کلمه‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫)اگر‬ .‫جامعه‬ .(‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ســال‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ »‫گنو‬ ‫«پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬۱۹۸۳‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫روحا‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ .‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ .‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ .‫دادند‬‫می‬ ‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬ .‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬
 • 13. ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬ .‫کرد‬‫می‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بنابرایـن‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬ ‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬۱۹۸۴‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬۱۹۸۵‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ .‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫یــک‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫افـزار‬‫نــرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬/ .‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬/ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫تهیه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫آزاد‬ ‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬ ‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬
 • 14. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Open Source Software ‫مقدمه‬ ‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬ ‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ .‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬
 • 15. ۱‫معرفی‬ . ‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬ .‫است‬ ‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬- ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬- ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ .‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬ ‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬ ) ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬ . .www opensource org.( ‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫جمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ .‫دهد‬‫می‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ .‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ) ‫آپاچی‬ ‫وب‬. .httpd apache org.( ‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬MySQL‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ( . . )MySQL www mysql com. ‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫بخاطر‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬ . ‫رسیدند‬
 • 16. ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ .‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫دهد‬‫نمی‬ ‫شرحا‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬ .‫گیرند‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬
 • 17. ‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬‫مستقل‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ ‫کلستر‬ ‫یا‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫یکپارچه‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬‫گره‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫درواقع‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫پردازنده‬ ‫چند‬ ‫روی‬ ‫بر‬ (‫است‬‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫تری‬‫کوچک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫به‬ ‫)که‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫موازی‬ ‫محاسبات‬ ‫تقسیم‬ ‫خردتری‬ ‫زیروظایف‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ً‫ل‬‫معمو‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬ ‫حل‬ ‫فرایند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫اید‬ .‫شود‬‫می‬ ‫اطلق‬ ‫بیشتر‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ٔ‫ه‬ .‫شود‬‫می‬ ‫حل‬ ‫کوتاهتری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫مسئله‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫هماهنگ‬ ‫و‬ ‫زیروظایف‬ ‫این‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫گذشته‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫ایست‬ ‫رایانه‬ ‫موازی‬ ‫محاسبات‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫پردازنده‬ ‫چندین‬ ،‫ای‬‫چندهسته‬ ‫های‬‫تراشه‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬ ،‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫جداگانه‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پردازنده‬ ‫هر‬ ‫چندپردازنده‬ . ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬‫در‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫افزایش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پردازنده‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پردازش‬ ‫عملیات‬ ‫تقسیم‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ،‫زمان‬‫هم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ،‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫اشتراک‬ ‫تکنیکهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گاهی‬ .‫است‬ ‫جواب‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫بخشیدن‬ ‫سرعت‬ ‫نهایت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مسئله‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مبنا‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫اید‬ .(‫شوند‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫موازی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پروسه‬ ‫)چند‬ ‫آورند‬‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ٔ‫ه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫تر‬‫کوچک‬ ‫های‬‫مسئله‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تر‬‫کوچک‬ ‫انداز‬ ‫با‬ ‫مسئله‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫تقسیم‬ ‫قابل‬ ‫معمول‬ٔ‫ه‬ .‫آید‬ ‫بدست‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫ادغام‬ ‫نهایت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫صرفه‬ ،‫حافظه‬ ‫های‬‫محدودیت‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ،‫تر‬‫بزرگ‬ ‫مسایل‬ ‫حل‬ ‫امکان‬ ،‫محاسبه‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ .‫شود‬‫می‬ ‫برشمرده‬ (‫اطلعات‬ ‫پردازش‬ ‫تر‬ ‫سنتی‬ ‫)روش‬ ‫سریال‬ ‫پردازش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫برتری‬ .‫نمود‬ ‫لیست‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ابررایانه‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫مزایای‬ •‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫کارایی‬‫به‬ ‫هزینه‬ ‫نسبت‬ •‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ •‫ساده‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ •‫نیاز‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫قابلیت‬ •‫سیستم‬ ‫روزرسانی‬‫به‬ ‫امکان‬ •‫سیستم‬ ‫دهی‬‫سرویس‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫بالی‬ ‫زمان‬ •‫کاربردی‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ •‫تحقیقات‬ ‫دامنه‬ ‫گسترش‬ •‫تر‬‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫امکان‬ •‫از‬ ‫استفاده‬IO.(‫توزیعی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫)مثل‬ ‫آلت‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ (‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫)سیستم‬ ‫ده‬ ‫در‬ ‫کلستر‬ ‫برای‬ ‫الهام‬ ‫و‬ ‫جرقه‬ ‫اولین‬ٔ‫ه‬۶۰‫جهت‬ ‫پیشنهادی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫بررسی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫زده‬ ‫ام‬ ‫بی‬ ‫آی‬ ‫در‬ ‫میلدی‬ ‫دو‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫برسند‬ ‫باشد‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫موازی‬‫پردازش‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ،‫بودند‬ ‫مرکزی‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫مابین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫کارآمد‬ ‫سیستم‬HASP‫و‬JES‫مهندسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مرکزی‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫از‬ ‫ای‬‫خوشه‬ ‫مابین‬ ‫کارها‬ ‫توزیع‬ ‫اجاز‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬‫موفقیت‬ ‫و‬ٔ‫ه‬ ‫توسع‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫لزم‬ ‫شتاب‬ ‫کلستر‬ ‫پردازش‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫داد‬‫می‬ٔ‫ه‬۳‫ده‬ ‫در‬ ‫کلستر‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫اساسی‬ ‫تکنولوژی‬ٔ‫ه‬۸۰‫این‬ .‫نگرفت‬ ‫بخود‬ ‫را‬ ۳:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اساسی‬ ‫تکنولوژی‬ •‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫پردازنده‬ •‫بال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫شبکه‬ •‫پردازش‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ابزارهای‬ ‫توسع‬ٔ‫ه‬ ‫همزمانی‬ ‫توان‬‫می‬ ً‫ل‬‫احتما‬۲‫شتاب‬ ‫این‬ ‫بروز‬ ‫برای‬ ‫دلیل‬ ‫را‬ ‫سنتی‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫ابر‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫بال‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫قدرت‬ ‫بر‬ ‫نیاز‬ ‫مولف‬ٔ‫ه‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ها‬‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫توسع‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫پیشرفت‬ .‫دانست‬ٔ‫ه‬ ‫زیرساخت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫معقول‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫ایستگاه‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫کلسترها‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫های‬‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫کلسترها‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫موازی‬ ‫پردازش‬ ‫مسیر‬ .‫شدند‬ ‫بال‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫های‬‫پردازش‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫پردازشهای‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫دستگاه‬ ‫مانند‬ ‫یافته‬ ‫تخصیص‬/ ۳Cray SGI T E‫ای‬‫پردازنده‬ ‫چند‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫آکادمیک‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫کلسترها‬ ‫ناگهانی‬ ‫شتاب‬ ‫و‬ ‫ظهور‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫متصل‬ ‫بهم‬ ‫ونامتقارن‬ ‫نامنظم‬ ‫ویا‬ ‫ومتقارن‬ ‫منظم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬
 • 18. ‫مانند‬ ‫دانشگاهی‬Beowulf‫و‬Berkeley NOW‫و‬HPVM‫سنتی‬ ‫های‬‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫کلسترها‬ ‫برتری‬ ‫اثبات‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ،‫شد‬ ‫رانده‬ .‫شد‬ ‫به‬ ‫کلسترها‬ ‫عموما‬۲‫جهت‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلستر‬ .‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ :‫شوند‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫اساسی‬ ‫بخش‬ ‫تنها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتر‬ ‫پردازشی‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫جهت‬ ‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫سرویس‬ ‫ایجاد‬ .‫اند‬‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫مرتبط‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫های‬‫الگوریتم‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫ابر‬ ‫توسع‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شاخه‬ ‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫پردازش‬ٔ‫ه‬ :‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫هزین‬ ‫بخاطر‬ ‫بال‬ ‫کارائی‬ ‫با‬ ‫پردازش‬ .‫است‬‫شده‬ ‫تمرکز‬ٔ‫ه‬ ۱‫تحقیقات‬ - ‫محیط‬ ‫سازی‬‫شبیه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ - ‫محصولت‬ ‫پیشرفته‬ ‫طراحی‬ :‫محاسباتی‬ ‫مهم‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ . ۲‫تصویر‬ ‫پردازش‬ - ‫اطلعات‬ ‫جستوجوی‬ :‫ها‬‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ . ‫بئوولف‬ ‫کلسترهای‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ .‫است‬‫شده‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫که‬ ،‫نامید‬ ‫موازی‬ ‫های‬‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫مخصوص‬ ‫ماشینی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫بئوولف‬۱۹۹۴ ‫با‬ ‫کلستری‬ ‫بکر‬ ‫دان‬ ‫و‬ ‫استرلینگ‬ ‫توماس‬۱۶‫اید‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫اولین‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫کردند‬ ‫نامگذاری‬ ‫بئوولف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ساختند‬ ‫گره‬ٔ‫ه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کلستر‬ ‫ساخت‬COTS‫پردازشی‬ ‫منابع‬ ‫برای‬ ‫انتظار‬ ‫سازی‬‫برآورده‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ .‫یافت‬ ‫توسعه‬ ‫علمی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫ناسا‬ ‫از‬ ‫که‬ ،‫داشت‬ ‫را‬۲:‫است‬ ‫موجود‬ ‫بئوولف‬ ‫برای‬ ‫متفاوت‬ ‫کلس‬ .‫باشند‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫رایج‬ ‫استانداردهای‬ ‫و‬ ‫معمول‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بئوولف‬ ‫اول‬ ‫کلس‬ .‫باشند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫خاص‬ ‫استفاد‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫رایج‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫لزوما‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بئوولف‬ ‫دوم‬ ‫کلس‬ٔ‫ه‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫کلسترهای‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫عملکرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫منطقی‬ ‫ساختار‬ .‫شوند‬‫نمی‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫براحتی‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫کلسترهایی‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫تفکر‬ ‫برترین‬ ‫اینکه‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫مجموع‬ ‫زیر‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ٔ‫ه‬ ‫شاخ‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫خود‬ ‫گاهی‬ ‫اما‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫دست‬ ‫زیر‬ ‫وب‬ ‫کلسترهای‬ ‫اگرچه‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ٔ‫ه‬ ٔ‫ه‬ ‫که‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫تقلید‬ ‫را‬ ‫همدیگر‬ ‫رفتار‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ماشین‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫معمول‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ۲‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اول‬ ‫ماشین‬ ‫گر‬‫نظاره‬ ‫فقط‬ ‫دوم‬ ‫ماشین‬ ‫اول‬ ‫شمای‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫موجود‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫جهت‬ ‫کلی‬ ‫شمای‬ ‫مراقب‬ ‫باید‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫فعالیت‬ ‫مجوز‬ ‫دوم‬ ‫شمای‬ .‫کند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫صبر‬ ‫اول‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫گره‬ ‫هر‬ ‫کارهای‬ ‫که‬ ‫بود‬۵۰‫یک‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫مشکل‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نکند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫درصد‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫منعکس‬ ‫و‬ ‫یکسان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آرایه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آرایه‬ ‫یک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫هستند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫دیسک‬ ‫ارائه‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫باید‬ .‫شود‬ ‫گارانتی‬ ‫رکورد‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫شدگی‬ ‫قفل‬ ،‫اطلعات‬ ‫یکپارچگی‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬ ‫زیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫جلوگیری‬ ‫نیز‬ ‫خطا‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫های‬‫راه‬ .‫کنند‬ ‫کار‬ ‫دیگری‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫اطلعات‬ ‫یکپارچگی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ماشین‬ ‫خطا‬ ‫بروز‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ .‫است‬ ‫شدن‬ ‫بزرگ‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫لیست‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کلسترهای‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫زیادی‬ ‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬ ‫بندی‬‫طبقه‬ ‫شمای‬ ‫مدل‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ DMMP ‫سطح‬ ‫شرح‬ ‫اینحال‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫کامپیوتر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫سازی‬‫پیاده‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫فلوین-جانسون‬ ‫الگوی‬ ‫از‬ٔ‫ه‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫زیر‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬ ‫شمای‬ ‫استرلینگ‬ ‫توماس‬ ‫الگو‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫هم‬ ‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫:بالیی‬ •‫ای‬‫خوشه‬ ‫رایانش‬ •Pile of PCs •Beowulf •-NT PC clusters •-DSHMEM NUMA •/NOW COW
 • 19. •/WS Farms Cycle Harvesting] ‫کلستر‬ ‫معماری‬ ‫ارتباطاتی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫اتصالت‬ ‫فناوریهای‬ ‫بین‬ ‫کم‬ ‫تاخیر‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫پردازنده‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫اتصال‬ ‫های‬‫آوری‬ ‫فن‬ ‫ترکیب‬ ‫نیازمند‬ ‫کلسترها‬ ‫بهبود‬ ‫آوریهای‬ ‫فن‬ ،‫امروزه‬ .‫اند‬‫بوده‬ ‫کلستر‬ ‫محاسبات‬ ‫برای‬ ‫حیاتی‬ ‫عملکرد‬ ‫تنگنای‬ ‫همیشه‬ ‫آهسته‬ ‫اتصال‬ ‫های‬‫آوری‬ ‫فن‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫های‬‫گره‬ ‫عوامل‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫کلستر‬ ‫شبکه‬ ‫بندی‬ ‫بهم‬ ‫برای‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ .‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫کلستر‬ ‫بهتر‬ ‫ساختهای‬ ‫زیر‬ ‫تحقق‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫یافته‬ ‫برای‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫معیار‬ ‫دو‬ .‫دارد‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫کلستر‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫شده‬ ‫منتقل‬ ‫زمانی‬ ‫ثابت‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطلعاتی‬ ‫مقدار‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ .‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫داخلی‬ ‫اتصالت‬ .‫است‬ ‫مقصد‬ ‫گره‬ ‫به‬ ‫گره‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫آماده‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ،‫تاخیر‬ ‫زمان‬ ‫تصویر‬ ‫تک‬ ‫سیستم‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫یکپارچه‬ ‫محاسباتی‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دیدگاهی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫تصویر‬ ‫تک‬ ‫سیستم‬ .‫کند‬‫می‬ ‫پنهان‬ ‫را‬ ‫کلستر‬ ‫ناهمگن‬ ‫طبیعت‬ ‫و‬ ‫گی‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫پای‬ ‫های‬‫پیچیدگی‬ ‫که‬‫طوری‬‫به‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ٔ‫ه‬SSI‫از‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫افزار‬‫سخت‬ :‫مانند‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫برقرار‬ ‫کلستر‬ ‫معماری‬ ‫در‬ ‫انتزاع‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫مکانیسم‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ .‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫میانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫افزار‬ ‫میان‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫میان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خوشه‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬SSI‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫عمل‬ ‫این‬ .‫کند‬‫می‬ ‫عمل‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خوشه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫یک‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کلستر‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫پیچیدگی‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫بتوانند‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬RMS‫چهار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خوشه‬ .‫کار‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ،‫کار‬ ‫صف‬ ،‫منابع‬ ‫مدیریت‬ :‫یعنی‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫عمده‬ ‫شاخه‬ ‫ابزارها‬ :‫است‬‫آمده‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫این‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫همراه‬ ‫کلستر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫جهت‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫محصولت‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫ها‬‫قابلیت‬ Oracle Grid Engine Oracle ‫کارها‬ ‫زمانبندی‬ Ganglia Platform ‫کلستر‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ Platform ISF Platform Computing ‫منابع‬ ‫زمانبندی‬ xCat ClusterCorp ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ PBS Professional Altair ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ ،‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ Platform HPC Platform Computing ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫پورتال‬ Amazon Elastic Amazon ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬
 • 20. ‫با‬ ‫کلستر‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬beowolf : ‫است‬ ‫مفروض‬ ‫زیر‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫چهار‬ Control :node Hostname: command : ۱.۱.۱.۱Private IP Address ۱Worker node : Hostname: work1 : ۱.۱.۱.۲Private IP Address ۲Worker node : Hostname: work2 : ۱.۱.۱.۳Private IP Address ۳Worker node : Hostname: work3 : ۱.۱.۱.۴Private IP Address Create a Cluster User -- ۹۰۰adduser cluster uid Create ssh Log into to control node with ssh su – cluster -ssh keygen - -ssh copy id localhost exit mpi - ۲sudo apt get install mpich Create a snapshot of the Control Node
 • 21. ‫طریق‬ ‫از‬vm‫شما‬snapshot‫میگیرید‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬snapshot‫های‬ ‫سیستم‬ ‫ما‬ ‫ها‬worker‫سازیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬control‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫میشویم‬ ‫وارد‬ ‫روت‬ ‫کاربر‬ ‫با‬ : ‫نکته‬ apt-get update && sudo apt-get install nfs-kernel-server nano /etc/exports : ‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ /home/cluster *(rw,sync,no_subtree_check) ‫میکنیم‬ ‫ریستارت‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫سرویس‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫بعد‬ service nfs-kernel-server restart : ‫میکنید‬ ‫استفاده‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫قدیمی‬ ‫شما‬ ‫اوبونتو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اگر‬ service nfs restart ) ‫شده‬ ‫سیستم‬ ‫هر‬ ‫وارد‬ ‫سپس‬control , work1 , work2 , work3‫رنگ‬ (‫سبز‬‫ها‬ ‫و‬hostname‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ip/ ‫فایل‬ ‫در‬ : ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ، ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫قبل‬ ‫که‬etc/hosts 127.0.0.1 localhost command 1.1.1.1 command 1.1.1.2 work1 1.1.1.3 work2 1.1.1.4 work3 ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫---------------------ادامه‬WORK---------------------------------- ‫میشویم‬ ‫وارد‬ ‫روت‬ ‫کاربر‬ ‫با‬ : ‫نکته‬ ‫های‬ ‫نود‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫حال‬work: ‫میرویم‬ : ‫میکنیم‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ apt-get install nfs-common -y : ‫ببینیم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خروجی‬ ‫باید‬ ‫بزنیم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ showmount -e command Export list for command: /home/cluster * mkdir /home/cluster service nfs-kernel-server restart mount command:/home/cluster /home/cluster
 • 22. / ‫فایل‬ ‫داحل‬ ‫در‬etc/fstab‫میکنیم‬ ‫اضافه‬ ‫خط‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ command:/home/cluster /home/cluster nfs su – cluster ssh command exit nano ~/hosts : ‫میکنیم‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫وعبارات‬ work1 work2 work3 : ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫وسپس‬ mkdir ~/bin ------------------------Test the Cluster------------------------ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫ادامه‬control: apt-get build-dep mpich2 ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دادم‬ ‫بهتون‬ ‫که‬ ‫زیپ‬ ‫فایل‬extract: ‫کنید‬ tar xzvf mpich* cd mpich* ./configure && make su – cluster cp /home/regular_user/mpich2-1.4.1/examples/cpi /home/cluster/bin :::: ‫تست‬ ‫::::حال‬ mpiexec -f hosts -iface eth1 -n 12 /home/cluster/bin/cpi ‫دستور‬ ‫با‬ : ‫نکته‬ifconfig‫اینجا‬ ‫در‬ ‫)ما‬ ‫چیست‬ ‫شما‬ ‫شبکه‬ ‫دوایس‬ ‫مسیر‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬eth1‫کردیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ( ‫باشه‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خروجی‬ ‫باید‬ Process 6 of 12 is on work1 Process 2 of 12 is on work3 Process 9 of 12 is on work1 Process 11 of 12 is on work3 Process 0 of 12 is on work1 Process 5 of 12 is on work3
 • 23. Process 8 of 12 is on work3 Process 3 of 12 is on work1 Process 7 of 12 is on work2 Process 10 of 12 is on work2 Process 4 of 12 is on work2 Process 1 of 12 is on work2 pi is approximately 3.1415926544231256, Error is 0.0000000008333325 wall clock time = 0.003485