ips/ids

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

کتابی درباره ips/ids

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
IPS/IDS
: ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫گرداوری‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬
: ‫نسخه‬.0 1
:My name is yashar esmaildokht
I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle
Dba
:my tel 09141100257
( ) : .my resume fa goo gl/oUQopW
: .Linkedin goo gl/Ljb9SF
:website
: .http //unixmen ir
: .http //oraclegeek ir
: .http //webmom ir
:my nick name royafash
: ‫خواننده‬ ‫با‬ ‫سخنی‬
. ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬
: .http //zarinp al/yashar
‫آموزشی‬ ‫عدالت‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫که‬ . ‫باشد‬‫می‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دونیت‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫بنده‬ ‫تلشا‬
. ‫باشد‬‫می‬ ‫وپیشرفت‬
‫رایگان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ : ‫توجه‬
‫بمانم‬ ‫تا‬ ‫مینویسم‬
: ‫به‬ ‫تقدیم‬
‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
(: ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/
‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬
‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬
‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬
‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬.‫عامل‬‫سیستم‬
‫گنو‬/‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬.‫عاملی‬‫سیستم‬
‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬۲۲‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اشا‬‫سالگی‬
‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬»‫هوشمند‬«‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬
‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬.‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬
‫و‬ ‫موبایل‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬…
‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬.
‫گنو‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬/‫لینوکس‬
‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬
‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬;
‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ای‬‫فلسفه‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬
‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬/‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬GPL‫مجوز‬ ‫که‬
،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬
‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬.‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬
‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بال‬.
‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫توجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬
‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫تجاوز‬ ‫درصد‬
‫است‬‫نکرده‬.‫های‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬
‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬
‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬.‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬
‫گیرد؟‬‫نمی‬
‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫ی‬‫برنامه‬ ‫هر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫اجرایی‬:
۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬.
۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫گیرد‬‫می‬.
‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬.
۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat
‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬.‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬
‫آن‬ ‫پسوند‬jpg‫باشد‬.
۲.‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬
‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬Ntfs‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬.
‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬.‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬
‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬
‫رود‬‫می‬.‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬.
‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫آید‬‫می‬.‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬.
‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬)debian(‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬
‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴
‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزشا‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫میلیارد‬
‫است‬‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دلر‬.
‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬
‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬.
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬
‫آمده‬ ‫وجود‬.‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬
‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬.‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬.
‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬
‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬
‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬.
‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬
‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬
‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬
‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬)Pleo(‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬
‫کاتانا‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬.
‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Trafc(
‫هایی‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬
‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬.
‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬
‫خبر‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫دارید‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬
‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬.
‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬.
‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬
‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ً ‫کامل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬.‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬
‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬.
‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬
‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬
‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬
‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬.
‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫ی‬‫آماده‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصلحا‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬
‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬.‫سیستم‬ ‫اشکالت‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬.
‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬
‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬.
‫سریع‬ ‫پیشرفت‬
‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬.‫به‬
‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬.‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬.
‫درایورها‬ ‫نصب‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬
‫کند‬‫می‬.
‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬.
‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬
‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬.
‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬ ‫به‬compiz‫یا‬Kwin‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬.
‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬.
‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬
‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬
،‫اند‬‫کرده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬…
‫کرد‬ ‫اشاره‬.
‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬
‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫شبیه‬ ‫محیطی‬
command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬
‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬.‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬
‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬.‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬
‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬.‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬.
‫رایگان‬ ‫دانلود‬
‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬
‫کنید‬ ‫دانلود‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوشا‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬
‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬.
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬
‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬.
•‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬(
•‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬
‫کرد‬‫می‬(
•‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬
•‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروشا‬
•‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬
•‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬
•‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬
‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬(
‫سازی‬ ‫بومی‬
‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬
‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬
‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬libreofce , gimp‫و‬..
‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬
‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫برخلف‬ ‫ایران‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬
‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫باشد‬‫می‬“GNU’s Not Unix‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ”
‫سپتامبر‬۱۹۸۳‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬۱۹۸۵‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬
‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ «‫»گنو‬ ‫نام‬
‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬“GNU’s Not Unix‫)یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬ ”
.‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ (‫خواندن‬
‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ «‫آزاد‬ ‫افزار‬‫»نرم‬ ‫در‬ «‫»آزاد‬ ‫کلمه‬
‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬
‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬
‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬
‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫)اگر‬ .‫جامعه‬
.(‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬
‫ســال‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ »‫گنو‬ ‫«پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬۱۹۸۳‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬
‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫روحا‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬
‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬
.‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬
‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ .‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬
.‫دادند‬‫می‬
‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬
.‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬
‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬
.‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬
.‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬
‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬
‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬
.‫کرد‬‫می‬
،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫بنابرایـن‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬
‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬۱۹۸۴‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬
‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬۱۹۸۵‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬
.‫شد‬ ‫تاسیس‬
‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬
‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫یــک‬
‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫افـزار‬‫نــرم‬
‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬/
.‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬/
‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬
.‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬
‫تهیه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬
‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬
.‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬
‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬
،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫آزاد‬
‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬
‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬
.‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬
‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
Open Source
Software
‫مقدمه‬
‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬
‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬
.‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬
۱‫معرفی‬ .
‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬
‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬
.‫است‬
‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬-
‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬-
‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬
.‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬
‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬
‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬
‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬
) ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬
. .www opensource org.(
‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫جمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬
‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ .‫دهد‬‫می‬
‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬
‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ .‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬
‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬
) ‫آپاچی‬ ‫وب‬. .httpd apache org.(
‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬
‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬
‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬MySQL‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬
( . . )MySQL www mysql com.
‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬
‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬
‫بخاطر‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬
‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬
. ‫رسیدند‬
‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬
‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬
‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارشا‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬
‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬
.‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬
‫دهد‬‫نمی‬ ‫شرحا‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬
‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬
‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬
.‫گیرند‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬
‫حتی‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اغلب‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫مقوله‬ ‫گذشته‬ ‫سالهای‬ ‫در‬
‫و‬ ‫تهدیدها‬ ‫شناسایی‬ ،‫امنیت‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫دائما‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫بوده‬ ‫کشورها‬
‫بی‬ .‫میشود‬ ‫ارائه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫تهدیدها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬
‫شک‬Firewall‫و‬IDS/IPS‫را‬ ‫مشترکی‬ ‫هدف‬ ‫ابزار‬ ‫دو‬ ‫هستند.هر‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬
‫دارند‬ ‫نیز‬ ‫هایی‬ ‫تفاوت‬ ‫اما‬ ‫میکنند‬ ‫دنبال‬
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫انواع‬IDS
‫های‬ ‫سیستم‬IDS.‫میکنند‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬
)(Network-base Intrusion Detection NIDS
‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ (‫مختلف‬ ‫های‬ ‫میزبان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عبوری‬ ‫)ترافیک‬ ‫شبکه‬ ‫اصلی‬ ‫بدنه‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬
‫در‬ .‫میگیرد‬HIDS‫سرور‬ ‫اتصال‬ ‫با‬IDS‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫به‬Switch‫یا‬Hub‫بررسی‬ ‫و‬Packet‫های‬
‫موجود‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫حملت‬ ،‫ها‬ ‫میزبان‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬
‫از‬ ‫میتوان‬Snort.‫برد‬ ‫نام‬
)(Host-base Intrusion Detection HIDS
‫با‬ ‫اساسی‬ ‫تفاوت‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫و‬ .‫میپردازد‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ،‫دسته‬ ‫این‬ ‫در‬
‫سیستم‬HIDS‫در‬ ‫اینکه‬ ‫بدلیل‬ .‫است‬HIDS‫و‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫ترافیک‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫اطمینان‬HIDS‫بعدی‬ ‫ویژگی‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬HIDS‫ان‬ ‫قوانین‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫کمتر‬
‫سرویس‬ ‫که‬ ‫سروری‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ ،‫است‬DNS‫شناسایی‬ ‫قوانین‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫لزومی‬ ‫هیچ‬ ‫نمیدهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬
‫مصرف‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫بداند‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تهدیدات‬CPU‫از‬ .‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کمتر‬
‫به‬ ‫میتوان‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫معروف‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫جمله‬OSSEC‫و‬Tripwire.‫کرد‬ ‫اشاره‬
)(Distributed Intrusion Detection DIDS
‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬IDS‫چند‬ ‫از‬ ‫ها‬HIDS‫یا‬NIDS‫مرکزی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بهمراه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬
‫هر‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ .‫میشود‬ ‫تشکیل‬IDS‫کزی‬ ‫مر‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫گزارشا‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬
‫لزم‬ ‫اقدامات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اخطار‬ ،‫ها‬ ‫گزارشا‬ ‫کردن‬ ‫بررسی‬ ‫وظیفه‬ ‫مرکزی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫ارسال‬
‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ .‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫شناسایی‬ ‫قوانین‬ ‫بانک‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫وظیفه‬ ‫همچنین‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫را‬
‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬DIDS.‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬
‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫روشا‬
‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫روشا‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬
)(Anomaly Base Statically
‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫معمول‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫معمول‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬
،‫ترافیک‬ ‫حجم‬ ‫)مانند‬ ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫میانگین‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ،‫میکنند‬
‫از‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫اجرای‬ ‫میگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .( ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬
‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫میزبان‬ ‫یا‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫مشخص‬ ‫کاربری‬ ‫توسط‬ ،‫دستور‬ ‫یک‬
‫پیکربندی‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ‫میدهد.در‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫ان‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫دستور‬ ‫بیشتر‬ ‫تکرار‬ ‫صورت‬
) ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫سیستم‬Statically‫صورت‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫موقعییت‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ (
‫روشا‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نمیتوان‬ ‫که‬ ‫میشوند‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫پیچیده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫حملت‬ ‫میگیرد.امروزه‬Anomaly
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬
Signature Base
‫از‬ ‫منظور‬Signature‫مجموعه‬ ‫از‬ ،‫میکند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫یا‬ ‫نفوذ‬ ‫یک‬ ‫وقوع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قواعدی‬ ‫مجموعه‬
‫این‬Signature‫سیستم‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫اید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫با‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ترافیک‬Data Base‫در‬ ‫و‬ .‫میکند‬ ‫مقایسه‬ ‫خود‬
‫روشا‬ ‫میکند.در‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫اخطار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ان‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫یافتن‬ ‫صورت‬
Signature Base‫بصورت‬ ‫دستگاه‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬Dynamic‫مانند‬ ،‫میگیرد‬ ‫صورت‬Anti Virus‫تجربه‬ .‫ها‬
‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫حملت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫روشا‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬IDS‫شبکه‬ ‫در‬
‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫سوال‬ ،‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫علوه‬IDS‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ،‫میشود‬ ‫مطرحا‬
‫بین‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫بهترین‬ ‫کلی‬ ‫میباشد.بطور‬ ‫شبکه‬ ‫درون‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬
Firewall‫و‬Router‫بین‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫میباشد‬Firewall‫و‬
‫بسمت‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫بیرونی‬ ‫شبکه‬IDS‫سیستم‬ ‫بازدهی‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫سرازیر‬
.‫میکند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫بیشماری‬ ‫خطاهای‬ ‫امدن‬ ‫بوجود‬ ‫امکان‬
‫محیط‬ ‫دارای‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬DMZ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫معماری‬ ،‫باشد‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫یا‬
‫دادن‬IDS‫محل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬
: ‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مناسب‬
‫یک‬ ‫از‬IDS‫بین‬Router‫و‬Firewall.‫شود‬ ‫استفاده‬
‫یک‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫هر‬ ‫برای‬IDS.‫شود‬ ‫استفاده‬
.‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫معماری‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬IDS
‫اطلعات‬ ‫بودن‬ ‫معیوب‬ ،‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫باگ‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اطلعات‬ ،‫پارازیت‬DNS‫ناقص‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬
‫توسط‬ ‫مورد‬ ‫بی‬ ‫اخطارهای‬ ‫عمده‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫میزبان‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬IDS.‫میباشد‬
‫بی‬ ‫اخطارهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حملت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫صحیح‬ ‫اخطارهای‬ ‫سیستم‬ ‫نامناسب‬ ‫پیکربندی‬ ‫صورت‬ ‫در‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کمتری‬ ‫نسبت‬ ‫اساس‬
‫خواهد‬ ‫ناتوان‬ ‫جدید‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ،‫نشود‬ ‫انجام‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
.‫بود‬
‫باز‬ ‫متن‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬
AIDE‫گروه‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ :DIDS‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫میباشد‬
Unix.‫میشود‬ ‫نصب‬
ACARM-ng‫این‬ :IDS‫بعنوان‬ ‫کارکرد‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬HIDS‫و‬NIDS‫سیستم‬ ‫برروی‬ ،‫میباشد‬
‫عامل‬Linux‫از‬ ‫کمتر‬ ‫استفاده‬ ،‫بال‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫ان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اجراست‬ ‫قابل‬CPU‫و‬
.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫تحلیل‬
Bro NIDS‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫:این‬Linux‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫اجرا‬
‫گروه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫ان‬ ‫اسم‬ ‫از‬NIDS.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫ها‬
OSSEC NIDS‫این‬ :IDS‫گروه‬ ‫از‬ ‫که‬HIDS‫های‬ ‫سیستم‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫میباشد‬ ‫ها‬
‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫ان‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫میباشد‬ ‫عامل‬Log‫چک‬ ،‫ان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بررسی‬ ،‫سیستم‬
‫کردن‬Registry‫شناسایی‬ ‫و‬Rootkit.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬
Prelude Hybrid IDS‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫:این‬Linux‫و‬ ‫میشود‬ ‫نصب‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫ان‬ ‫ویندوز‬ ‫نسخه‬
Samhain‫:این‬IDS‫که‬Host-base‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫میباشد‬
Log‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬ ،‫میزبان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫سیستم‬Rootkit،‫ها‬Port
Scanning‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫سیستم‬ ‫پنهان‬ ‫های‬ ‫پردازشا‬ ‫بررسی‬ ‫و‬
‫های‬ ‫عامل‬Windows, Linux‫و‬Unix.‫است‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫قابل‬
Snort‫که‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ :Network-base‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محبوبی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫میباشد‬
‫تحلیل‬ ‫قابلیت‬ ‫میگیرد.دارای‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شبکه‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫شناسایی‬Log‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫و‬
‫و‬ ‫بافر‬ ‫سرریز‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ .‫میباشد‬Port scanning‫و‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫بخوبی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬
‫برای‬ ‫هایی‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬Windows‫و‬Linux.‫میباشد‬
Suricate‫این‬ :IDS‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫جمله‬ ‫از‬
.‫میباشد‬ ‫عامل‬
‫واقع‬ ‫در‬IDS‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫خرابکاریهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محافظتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مراحل‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫کند.روشا‬
‫نفوذ‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کردن‬ ‫هک‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫کنترل‬ ‫آوری‬ ‫دست‬ ‫به‬ ، ‫پورتها‬ ‫پویش‬ ،
.‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫گزارشا‬ ‫را‬ ‫خرابکاریها‬
) ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫سیستم‬IPS‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امنیتی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ (
‫بلفاصله‬ ،‫رفتارها‬ ‫این‬ ‫شناسایی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مخرب‬ ‫یا‬ ‫ناخواسته‬ ‫های‬‫رفتار‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫نظارت‬
‫سه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫های‬‫سیستم‬ .‫کند‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬‫عکس‬
‫شوند‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫دسته‬
IDS‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬Host-based
) ‫کوچک‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫اینگونه‬Agent‫مقصد‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ (
‫ثبت‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫کوچک‬ ‫جاسوس‬ ‫این‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫نظارت‬ ‫مورد‬ ‫آنرا‬ ‫تحرکات‬ ‫کلیه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ (‫)میزبان‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ممیزی‬ ‫قابل‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫سیستمی‬ ‫مهم‬ ‫فایلهای‬ ،‫وقایع‬
‫رخدادی‬ ‫هنگامیکه‬ ‫به‬ ،‫حفاظتی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫موشکافی‬ ‫مورد‬ ‫مشکوک‬ ‫فعالیتهای‬ ‫رهگیری‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫بلفاصله‬ ،‫دهد‬ ‫روی‬ ‫عادی‬ ‫روال‬ ‫از‬ ‫خارج‬SNMP‫شبکه‬ ‫مسئولین‬ ‫برای‬ ‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫هشدارهایی‬
.‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارسال‬
IDS‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬Network-based
‫قرار‬ ‫نظارت‬ ‫مورد‬ ،‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بلدرنگ‬ ‫بصورت‬ ‫ترافیک‬ ،‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬
‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫ارسالی‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫می‬
‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫تدارک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫حمله‬ ‫یک‬ ‫تدارک‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫مقصد‬ ‫به‬
‫این‬ .‫گردد‬ ‫مطمئن‬ ،‫میباشند‬ ‫خطرناک‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرویسهای‬ ‫نمودن‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬
‫و‬ ‫نموده‬ ‫هشدار‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫بلفاصله‬ ، ‫ترافیک‬ ‫در‬ ‫مشکوک‬ ‫تحرک‬ ‫یک‬ ‫شناسایی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫سیستم‬
‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫)همانگونه‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫مشکوک‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫مسیر‬ ‫نمودن‬ ‫مسدود‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫متعاقب‬
‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ (‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گرا‬ ‫میزبان‬
.‫نماید‬ ‫ختثی‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهاجمان‬ ‫حمله‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫جدیدی‬ ‫قواعد‬
‫مستقلی‬ ‫سکوی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫ماشین‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شدید‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬
‫زیرا‬ ‫دارد‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عملیاتی‬ ‫ناحیه‬ ‫هر‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫بازرسی‬ ‫طرحا‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬
.‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫یابها‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سوئیچ‬ ‫محدوده‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫کنکاشا‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫آنها‬
IDS‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬Application-based
‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬IDS.‫میشوند‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫خاص‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اجرایی‬ ‫خوشا‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫منظور‬ ‫به‬" "
‫میزان‬ ‫بتواند‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫محتوای‬
.‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نادرست‬ ‫درست‬ ‫خطاهای‬/
‫محصولت‬IDS‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫عبوری‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫محتوای‬ ‫تمامی‬ ،‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحلیلهای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫بسیار‬ ‫بازرسی‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫بازرسی‬ ‫مورد‬ ‫شرورانه‬ ‫تحرکات‬
.‫است‬ ‫یاب‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫توسط‬
‫آشنا‬ ‫پرتکلهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫ای‬ ‫هوشمندانه‬ ‫حملت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫موثر‬ ‫هنگامی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬
‫نظیر‬http، ‫مقایسه‬ ‫مقام‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫شکل‬ ،‫میگذرند‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫مشگل‬ ‫بدون‬ ‫هم‬ ‫معمول‬ ‫که‬ ،
‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫برای‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫از‬ ‫قویتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫پردازشی‬ ‫قدرت‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تصور‬
.‫ندارد‬ ‫تعجب‬ ‫جای‬
‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫امروزی‬ ‫پذیر‬ ‫نفوذ‬ ‫های‬ ‫شبکه‬IDS‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تلشا‬ ‫پر‬ ‫امنیتی‬ ‫کارشناسان‬ ‫جای‬ ‫به‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرورانه‬ ‫حملت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ، ‫شبکه‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کشف‬ ‫آنها‬ ‫هدف‬
‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گسترده‬ ‫آتش‬ ‫های‬ ‫دیواره‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫محدوده‬ ‫داخل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫محصولت‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
.‫نمایند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫ایمن‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫گاه‬ ‫تکیه‬ ‫و‬ ‫نقش‬
‫اعمال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫سرعت‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫که‬ ‫آنست‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫اغلب‬ .‫ندارند‬ ‫نظارتی‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫فشار‬IDS‫علئم‬ ‫از‬ ‫جامع‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬
‫جهت‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫میکند‬ ‫یاری‬ ‫آنها‬ ‫شناسایی‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫حملت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬IDS‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫ها‬
‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫آنها‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫بروزشدن‬ ‫بدون‬ ‫ضدویروسها‬
.‫هستند‬ ‫ستیز‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫حمله‬ ‫موعد‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫خزنده‬
‫قبلی‬ ‫یورشا‬ ‫در‬ ‫آمیزی‬ ‫موفقیت‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫خطایی‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫روشا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫حملت‬ ‫اغلب‬ ‫هکرها‬
‫آمده‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫تحلیلهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫امنیتی‬ ‫محصولت‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ .‫رسانند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫داشته‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آنرا‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ، ‫حملت‬ ‫اینگونه‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫یورشا‬ ‫اثر‬ ‫رد‬ ،‫شناسایی‬ ‫فنون‬ .‫دهند‬
‫یک‬ ‫مشخصه‬ ‫آنکه‬ ‫محض‬ ‫به‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تهدیدات‬ ‫الگوهای‬
‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ، ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫حمله‬
‫بروز‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫هشدار‬ ‫پیامهای‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬
.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ذخیره‬ٌ ‫سابقا‬ ‫مربوطه‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حملتی‬ ‫الگوی‬ ‫بودن‬
: ‫است‬ ‫مشخص‬ٌ ‫کامل‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکیه‬ ‫شناسایی‬ ‫الگوی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫سیستمهایی‬ ‫اشکال‬
‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫رهگیری‬ ‫هستند‬ ‫شناسایی‬ ‫الگوی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫یورشهایی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫آنها‬
‫زیر‬ ‫یقین‬ ‫بطور‬ ،‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫حمله‬ ‫علئم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شناسایی‬ ‫فنون‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫شبکه‬ ‫حفاظت‬ ‫برای‬
.‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تهدیدات‬ ‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫کماکان‬ ‫شبکه‬ ‫ساختهای‬
‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هجوم‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫کشف‬ ‫بدنبال‬ ‫هکرها‬ ‫هنگامیکه‬ ‫به‬
) ‫نامتعارف‬ ‫فنون‬ ،‫هستند‬anomaly‫علئم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫هیچگونه‬ ‫زار‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫شناسایی‬ (
‫ویروس‬ ‫با‬ ‫حمله‬ ‫اینگونه‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫اولین‬ .‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫شناسایی‬CodeRed،‫رسید‬ ‫ظهور‬ ‫معرض‬ ‫به‬
.‫نماید‬ ‫شناسایی‬ ‫آنرا‬ ‫حمله‬ ‫الگوی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نتوانست‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫هیچ‬ ‫جائیکه‬
‫محصولت‬IDS.‫دارند‬ ‫نامتعارف‬ ‫شناسایی‬ ‫فنون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫حملت‬ ‫اینگونه‬ ‫اولیه‬ ‫ضربات‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مکانیسم‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫اولیه‬ ‫ترافیک‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫اینکار‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫نهاده‬ ‫بنا‬ ‫متعارف‬ ‫غیر‬ ‫ترافیک‬ ‫آمار‬ ‫مشاهده‬
‫سیستمهای‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬IDS‫نمی‬ ‫جدید‬ ‫هوشمندانه‬ ‫حملت‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬
.‫نیافتد‬ ‫موثر‬ ‫مواقع‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫شناسایی‬ ‫متعارف‬ ‫غیر‬ ‫فنون‬ .‫باشند‬
‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫دروازه‬ ‫وارد‬ ‫توپ‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫بان‬ ‫دروازه‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تبدیل‬ ‫کابوس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تلشا‬ ‫تان‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫هستید‬
.‫کنید‬ ‫جایگزین‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫واکنشی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬
‫به‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫برآن‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫لیه‬ ‫به‬ ‫حمله‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مقاومت‬
) ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ .‫شوند‬ ‫تر‬ ‫خبره‬ ‫و‬ ‫ماهرتر‬ ‫روز‬IDS‫کار‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫شبکه‬ ‫پروتکل‬ ‫لیه‬ ‫در‬ (
‫موجب‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیستند‬ ‫تهدیدی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫ظاه‬ ‫های‬ ‫الگو‬ ‫شناسایی‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫سنگینی‬
‫اعمال‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تهدیدات‬ ‫این‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫موثر‬ ‫راه‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫روشا‬
‫می‬ ‫گسترشا‬ ‫را‬ ‫حملتشان‬ ‫دامنه‬ً ‫دائما‬ ‫که‬ ‫نفوذگران‬ ‫مختلف‬ ‫حملت‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫الگوهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تغییرات‬
.‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫دهند‬
‫آنها‬ .‫آنهاست‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫پیچیدگی‬ ،‫ساخته‬ ‫قدرتمند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫آنچه‬
‫مقابل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مدت‬ ،‫معمولی‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫یا‬ ‫ویروس‬ ‫ضد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیچیده‬ ‫آنقدر‬ ‫را‬ ‫حملتشان‬
‫موقع‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫توانایی‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫یابند‬ ‫گسترشا‬ ‫سرعتی‬ ‫چنان‬ ‫با‬ ‫میکنند‬ ‫سعی‬ ‫آنها‬ .‫آورد‬ ‫نمی‬ ‫دوام‬ ‫آنها‬
.‫باشد‬ ‫نداشته‬
) ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫سیستم‬ ‫فقط‬ ‫اکنون‬Intrusion Prevention System(IPS‫مصنوعی‬ ‫هوشا‬ ‫با‬ ،
.‫است‬ ‫میدهند‬ ‫رخ‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ،‫حملت‬ ‫کردن‬ ‫مسدود‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬
‫میان‬ ‫تفاوت‬IPS‫و‬IDS‫چیست؟‬
IDS.‫میکند‬ ‫عمل‬ ‫دزدگیر‬ ‫یک‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬IDS‫آنجا‬ ‫به‬ ‫رسدکسی‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫قسمتهایی‬
‫آسیب‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بعد‬ ‫اخطار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫اخطار‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کشف‬ ‫زده‬ ‫صدمه‬
‫و‬ ‫نموده‬ ‫جلوگیری‬ ‫تر‬ ‫پیش‬ ،‫صدمات‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫اکنون‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬
.‫کنید‬ ‫اصلحا‬ ‫را‬ ‫سیستم‬
IPS‫اعلم‬ ‫بجای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫مجوز‬ ‫بدون‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬
.‫آورد‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫سیستم‬ ‫صدمه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫اخطار‬
IPS‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬IDS‫سیستم‬ .‫است‬IDS.‫شناسایی‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫دارد‬ ‫احتیاج‬ ‫توانایی‬ ‫به‬
‫تفاوت‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫حملت‬ ‫کردن‬ ‫مسدود‬ ‫توانایی‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬IPS‫با‬IDS‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سنتی‬
IPS‫از‬ .‫نگردد‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫صدمه‬ ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫دور‬ ‫تا‬ ‫دور‬ ‫امنیتی‬ ‫سد‬ ‫یک‬
‫های‬ ‫توانایی‬ ‫دیگر‬IPS‫شبکه‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ، ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تراکم‬ ‫راندن‬ ‫بیرون‬
.‫است‬ ‫شبکه‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫آمدها‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫خارجی‬
‫در‬ .‫دارد‬ ‫است‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حمله‬ ‫بازداشتن‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫کنترل‬ ‫قابلیت‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫میان‬ ‫تفاوت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫حالی‬IPS‫و‬IDS‫توان‬ ‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اسامی‬ ‫از‬ ‫آید‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫گیچ‬
.‫دریافت‬ ‫را‬ ‫میانشان‬ ‫تفاوت‬IDS‫اختللت‬ ‫کننده‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫کننده‬ ‫گردآوری‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ها‬
.‫کنند‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫دارد‬ ‫عبور‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫هر‬ ‫قادرند‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫شبکه‬IPS‫تغییر‬ ‫ها‬
‫طبیعی‬ ‫شکل‬IDS.‫هستند‬ ‫ها‬
IPS‫های‬ ‫توانایی‬ ‫همه‬ ‫دارای‬ ‫ها‬IDS‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ .‫بالتر‬ ‫سطحی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫ها‬
‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫بگیرند‬ ‫تصمیم‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫معیار‬ ‫اساس‬IPS‫پیشگیری‬ ‫مکانیسم‬ ‫دارای‬ ،‫ها‬
.‫حمله‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬
‫تمام‬ ‫ذاتا‬IPS‫ها‬IDS‫اما‬ ‫هستند‬ ‫نیز‬IDS‫ها‬IPS‫با‬ ‫که‬ ، ‫است‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫مکانیزم‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ .‫نیستند‬
‫وظایف‬ ‫تغییر‬IDS.‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫انفعالی‬ ‫حالت‬ ‫از‬
‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬IPS‫کند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫شبکه‬ ‫عیوب‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ی‬IPS‫بر‬ ‫را‬ ‫عبوری‬ ‫های‬ ‫بسته‬
، ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫عناوین‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫دقیق‬ ‫بطور‬ ‫خود‬ ‫علئم‬ ‫بانک‬ ‫اساس‬
‫آنها‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ، ‫بودن‬ ‫مخرب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫محتوای‬ ‫کل‬ ‫بلکه‬
.‫آورد‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬
‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫حفره‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خرابکاران‬ ‫استفاده‬ ‫منتظر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫راهی‬ ‫امنیتی‬ ‫خودکارسازی‬
‫های‬ ‫دیواره‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫نفوذگران‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫مخرب‬ ‫کدهای‬
‫موثر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پرتکل‬ ‫یا‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫حملت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫در‬ ‫معمولی‬ ‫آتش‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شناسند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویروس‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ویروس‬ ‫ضد‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫همچنین‬ .‫بودند‬
‫مخرب‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫های‬ ‫نویسنده‬ ‫گرچه‬ .‫بودند‬ ‫موثر‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫فایل‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫های‬ ‫نامه‬
‫)مانند‬ ‫ورودی‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تازگی‬ ‫به‬http‫پورت‬ ‫و‬80‫انجام‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ (
.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫باز‬ ‫سیستم‬ ‫کارهای‬
‫عملیاتی‬ ‫افت‬ ‫دچار‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫ثابت‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬
‫تقش‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫پیشرفته‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫حملت‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫میشوند‬
IPS.‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫جلوی‬ ‫موثری‬ً ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ ‫پر‬ ‫ها‬
IPS: ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روشا‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫ورودهای‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬
IPS‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫هر‬ (‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫)مبتنی‬ ‫ها‬
‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫جستجوی‬ ‫اول‬ :‫رساند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دو‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بازرسی‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬
‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫پدافند‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫حمله‬ ‫نوع‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ،‫حمله‬ ‫نوع‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬
‫هسته‬ ‫کارکرد‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫سیستم‬ ‫صوررت‬ ‫این‬ ‫غیر‬
.‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬
: ‫است‬ ‫لزم‬ ‫شرط‬ ‫دو‬ ‫سیستمی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬
‫را‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫بهترین‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫سیستم‬ ،‫نباشید‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫اجرایی‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫اگر‬ : ‫بال‬ ‫اجرایی‬ ‫توان‬
‫دهد‬ ‫نشان‬
‫بگیرید‬ ‫اشتباه‬ ‫تصمیم‬ ‫نباید‬ ‫شما‬ : ‫دقت‬ ‫دوم‬ ‫و‬
‫انواع‬IPS‫سیسکو‬ ‫شرکت‬ ‫های‬
1-IPS 4200 , 4300 , 4500.‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مستقل‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ :
2‫ماژول‬ -AIP‫های‬ ‫فایروال‬ ‫در‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ :ASA.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
3‫ماژول‬ -IDSM2‫های‬ ‫سوئیچ‬ ‫در‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ :Catalyst 6500.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
4‫ماژول‬ -NME-IPS‫روتر‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫ماژول‬ :ISR
5-IPS‫های‬ ‫روتر‬ ‫در‬ : ‫افزاری‬ ‫نرم‬ISR‫دارد‬ ‫کاربرد‬
‫انواع‬Mode‫های‬IPS
1. promiscuous Mode
2. Inline mode
‫معرفی‬promiscuous Mode‫در‬IPS‫سیسکو‬ ‫های‬
--
‫به‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫پردازشا‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬IPS‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬IDS‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬
‫حالت‬ ‫این‬ ‫مزایا‬
1.‫گذارد‬ ‫نمی‬ ‫تاثیر‬ ‫شبکه‬ ‫سرعت‬ ‫روی‬ ‫بر‬
2.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫شبکه‬ ‫کار‬ ‫شدن‬ ‫مختل‬ ‫باعث‬ ‫شدن‬ ‫خراب‬ ‫صورت‬ ‫در‬
3.‫تاثیر‬ ‫بی‬ ‫شبکه‬ ‫حریان‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫باشد‬ ‫دستگاه‬ ‫توان‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ارسالی‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫است‬
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids
ips/ids

Recommandé

تجارت الکترونبکی با opencart par
تجارت الکترونبکی با opencartتجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartYashar Esmaildokht
79 vues123 diapositives
Package management par
Package managementPackage management
Package managementYashar Esmaildokht
80 vues53 diapositives
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬Yashar Esmaildokht
465 vues47 diapositives
virsh vmware par
virsh vmwarevirsh vmware
virsh vmwareYashar Esmaildokht
161 vues93 diapositives
Beowolf par
BeowolfBeowolf
BeowolfYashar Esmaildokht
93 vues26 diapositives
Partition in oracle mysql |Mariadb par
Partition in oracle mysql |MariadbPartition in oracle mysql |Mariadb
Partition in oracle mysql |MariadbYashar Esmaildokht
122 vues44 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Osm par
OsmOsm
OsmYashar Esmaildokht
710 vues67 diapositives
Supervisor par
SupervisorSupervisor
SupervisorYashar Esmaildokht
227 vues26 diapositives
how config Naxsi par
how config Naxsi how config Naxsi
how config Naxsi Yashar Esmaildokht
630 vues32 diapositives
کتاب امنیت par
کتاب امنیتکتاب امنیت
کتاب امنیتYashar Esmaildokht
321 vues47 diapositives
Varnish par
VarnishVarnish
VarnishYashar Esmaildokht
65 vues33 diapositives
Zfs and btrfs par
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfsYashar Esmaildokht
1K vues81 diapositives

Tendances(20)

(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... par Muhibullah Aman
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
Muhibullah Aman728 vues
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman par Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Muhibullah Aman604 vues

Similaire à ips/ids

مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
Nfs Acl par
Nfs AclNfs Acl
Nfs AclYashar Esmaildokht
116 vues63 diapositives
nbd par
nbdnbd
nbdYashar Esmaildokht
28 vues23 diapositives
nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives
cachefs par
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 vues26 diapositives

Similaire à ips/ids(20)

معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه par S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم par Yashar Esmaildokht
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم

Plus de Yashar Esmaildokht

raid with megacli par
raid with megacliraid with megacli
raid with megacliYashar Esmaildokht
36 vues28 diapositives
Openstack Rally par
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack RallyYashar Esmaildokht
202 vues40 diapositives
OpenStack and its service par
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
118 vues75 diapositives
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackYashar Esmaildokht
192 vues32 diapositives
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...Yashar Esmaildokht
83 vues32 diapositives
linux industry par
linux industrylinux industry
linux industryYashar Esmaildokht
36 vues166 diapositives

ips/ids

 • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ IPS/IDS : ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫گرداوری‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نسخه‬.0 1
 • 2. :My name is yashar esmaildokht I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle Dba :my tel 09141100257 ( ) : .my resume fa goo gl/oUQopW : .Linkedin goo gl/Ljb9SF :website : .http //unixmen ir : .http //oraclegeek ir : .http //webmom ir :my nick name royafash
 • 3. : ‫خواننده‬ ‫با‬ ‫سخنی‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ : .http //zarinp al/yashar ‫آموزشی‬ ‫عدالت‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫که‬ . ‫باشد‬‫می‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دونیت‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫بنده‬ ‫تلشا‬ . ‫باشد‬‫می‬ ‫وپیشرفت‬ ‫رایگان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ : ‫توجه‬
 • 5. : ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ (: ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
 • 6. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬ ‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬.‫عامل‬‫سیستم‬ ‫گنو‬/‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬.‫عاملی‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬۲۲‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اشا‬‫سالگی‬ ‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬»‫هوشمند‬«‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬.‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬… ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬. ‫گنو‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬/‫لینوکس‬ ‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬; ‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ای‬‫فلسفه‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬/‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬GPL‫مجوز‬ ‫که‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬.‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بال‬. ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫توجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫تجاوز‬ ‫درصد‬ ‫است‬‫نکرده‬.‫های‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬
 • 7. ‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬.‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫گیرد؟‬‫نمی‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫ی‬‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫اجرایی‬: ۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬. ۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گیرد‬‫می‬. ‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬. ۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat ‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬.‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬jpg‫باشد‬. ۲.‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬Ntfs‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬. ‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬.‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫رود‬‫می‬.‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬. ‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬ ‫آید‬‫می‬.‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬. ‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬)debian(‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬ ‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴ ‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزشا‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫میلیارد‬ ‫است‬‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دلر‬.
 • 8. ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬. ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬.‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬.‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬. ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬. ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬ ‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬)Pleo(‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬ ‫کاتانا‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬. ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Trafc( ‫هایی‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬. ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬ ‫خبر‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دارید‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬. ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬. ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ً ‫کامل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬.‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬.
 • 9. ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬. ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصلحا‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬.‫سیستم‬ ‫اشکالت‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬. ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬. ‫سریع‬ ‫پیشرفت‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬.‫به‬ ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬.‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬. ‫درایورها‬ ‫نصب‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫کند‬‫می‬. ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬. ‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬. ‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬ ‫به‬compiz‫یا‬Kwin‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬. ‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬.
 • 10. ‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ،‫اند‬‫کرده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬… ‫کرد‬ ‫اشاره‬. ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫شبیه‬ ‫محیطی‬ command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬ ‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬.‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬.‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬ ‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬.‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬. ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوشا‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬. ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬. •‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬( •‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬ ‫کرد‬‫می‬( •‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬ •‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروشا‬ •‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬ •‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ •‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬(
 • 11. ‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬ ‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬libreofce , gimp‫و‬.. ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫برخلف‬ ‫ایران‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
 • 12. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫باشد‬‫می‬“GNU’s Not Unix‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ” ‫سپتامبر‬۱۹۸۳‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬۱۹۸۵‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ «‫»گنو‬ ‫نام‬ ‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬“GNU’s Not Unix‫)یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬ ” .‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ (‫خواندن‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ «‫آزاد‬ ‫افزار‬‫»نرم‬ ‫در‬ «‫»آزاد‬ ‫کلمه‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫)اگر‬ .‫جامعه‬ .(‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ســال‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ »‫گنو‬ ‫«پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬۱۹۸۳‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫روحا‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ .‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ .‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ .‫دادند‬‫می‬ ‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬ .‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬
 • 13. ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬ .‫کرد‬‫می‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بنابرایـن‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬ ‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬۱۹۸۴‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬۱۹۸۵‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ .‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫یــک‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫افـزار‬‫نــرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬/ .‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬/ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫تهیه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫آزاد‬ ‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬ ‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬
 • 14. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Open Source Software ‫مقدمه‬ ‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬ ‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ .‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬
 • 15. ۱‫معرفی‬ . ‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬ .‫است‬ ‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬- ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬- ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ .‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬ ‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬ ) ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬ . .www opensource org.( ‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫جمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ .‫دهد‬‫می‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ .‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ) ‫آپاچی‬ ‫وب‬. .httpd apache org.( ‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬MySQL‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ( . . )MySQL www mysql com. ‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫بخاطر‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬ . ‫رسیدند‬
 • 16. ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارشا‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ .‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫دهد‬‫نمی‬ ‫شرحا‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬ .‫گیرند‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬
 • 17. ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اغلب‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫مقوله‬ ‫گذشته‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تهدیدها‬ ‫شناسایی‬ ،‫امنیت‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫دائما‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫بوده‬ ‫کشورها‬ ‫بی‬ .‫میشود‬ ‫ارائه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫تهدیدها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫شک‬Firewall‫و‬IDS/IPS‫را‬ ‫مشترکی‬ ‫هدف‬ ‫ابزار‬ ‫دو‬ ‫هستند.هر‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫نیز‬ ‫هایی‬ ‫تفاوت‬ ‫اما‬ ‫میکنند‬ ‫دنبال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫انواع‬IDS ‫های‬ ‫سیستم‬IDS.‫میکنند‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ )(Network-base Intrusion Detection NIDS ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ (‫مختلف‬ ‫های‬ ‫میزبان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عبوری‬ ‫)ترافیک‬ ‫شبکه‬ ‫اصلی‬ ‫بدنه‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫در‬ .‫میگیرد‬HIDS‫سرور‬ ‫اتصال‬ ‫با‬IDS‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫به‬Switch‫یا‬Hub‫بررسی‬ ‫و‬Packet‫های‬ ‫موجود‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫حملت‬ ،‫ها‬ ‫میزبان‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫از‬ ‫میتوان‬Snort.‫برد‬ ‫نام‬ )(Host-base Intrusion Detection HIDS ‫با‬ ‫اساسی‬ ‫تفاوت‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫و‬ .‫میپردازد‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ،‫دسته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سیستم‬HIDS‫در‬ ‫اینکه‬ ‫بدلیل‬ .‫است‬HIDS‫و‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫ترافیک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫اطمینان‬HIDS‫بعدی‬ ‫ویژگی‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬HIDS‫ان‬ ‫قوانین‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫کمتر‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫سروری‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ ،‫است‬DNS‫شناسایی‬ ‫قوانین‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫لزومی‬ ‫هیچ‬ ‫نمیدهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫بداند‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تهدیدات‬CPU‫از‬ .‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫معروف‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫جمله‬OSSEC‫و‬Tripwire.‫کرد‬ ‫اشاره‬ )(Distributed Intrusion Detection DIDS
 • 18. ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬IDS‫چند‬ ‫از‬ ‫ها‬HIDS‫یا‬NIDS‫مرکزی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بهمراه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ .‫میشود‬ ‫تشکیل‬IDS‫کزی‬ ‫مر‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫گزارشا‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫لزم‬ ‫اقدامات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اخطار‬ ،‫ها‬ ‫گزارشا‬ ‫کردن‬ ‫بررسی‬ ‫وظیفه‬ ‫مرکزی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫ارسال‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ .‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫شناسایی‬ ‫قوانین‬ ‫بانک‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫وظیفه‬ ‫همچنین‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬DIDS.‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫روشا‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫روشا‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ )(Anomaly Base Statically
 • 19. ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫معمول‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫معمول‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ،‫ترافیک‬ ‫حجم‬ ‫)مانند‬ ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫میانگین‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ،‫میکنند‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫اجرای‬ ‫میگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .( ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫میزبان‬ ‫یا‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫مشخص‬ ‫کاربری‬ ‫توسط‬ ،‫دستور‬ ‫یک‬ ‫پیکربندی‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ‫میدهد.در‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫ان‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫دستور‬ ‫بیشتر‬ ‫تکرار‬ ‫صورت‬ ) ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫سیستم‬Statically‫صورت‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫موقعییت‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ( ‫روشا‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نمیتوان‬ ‫که‬ ‫میشوند‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫پیچیده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫حملت‬ ‫میگیرد.امروزه‬Anomaly .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ Signature Base ‫از‬ ‫منظور‬Signature‫مجموعه‬ ‫از‬ ،‫میکند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫یا‬ ‫نفوذ‬ ‫یک‬ ‫وقوع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قواعدی‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬Signature‫سیستم‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫اید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ترافیک‬Data Base‫در‬ ‫و‬ .‫میکند‬ ‫مقایسه‬ ‫خود‬ ‫روشا‬ ‫میکند.در‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫اخطار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ان‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫یافتن‬ ‫صورت‬ Signature Base‫بصورت‬ ‫دستگاه‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬Dynamic‫مانند‬ ،‫میگیرد‬ ‫صورت‬Anti Virus‫تجربه‬ .‫ها‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫حملت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫روشا‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬IDS‫شبکه‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫سوال‬ ،‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫علوه‬IDS‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ،‫میشود‬ ‫مطرحا‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫بهترین‬ ‫کلی‬ ‫میباشد.بطور‬ ‫شبکه‬ ‫درون‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ Firewall‫و‬Router‫بین‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫میباشد‬Firewall‫و‬ ‫بسمت‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫بیرونی‬ ‫شبکه‬IDS‫سیستم‬ ‫بازدهی‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫سرازیر‬ .‫میکند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫بیشماری‬ ‫خطاهای‬ ‫امدن‬ ‫بوجود‬ ‫امکان‬
 • 20. ‫محیط‬ ‫دارای‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬DMZ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫معماری‬ ،‫باشد‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫یا‬ ‫دادن‬IDS‫محل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ : ‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مناسب‬ ‫یک‬ ‫از‬IDS‫بین‬Router‫و‬Firewall.‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫هر‬ ‫برای‬IDS.‫شود‬ ‫استفاده‬ .‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫معماری‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬IDS ‫اطلعات‬ ‫بودن‬ ‫معیوب‬ ،‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫باگ‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اطلعات‬ ،‫پارازیت‬DNS‫ناقص‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫توسط‬ ‫مورد‬ ‫بی‬ ‫اخطارهای‬ ‫عمده‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫میزبان‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬IDS.‫میباشد‬ ‫بی‬ ‫اخطارهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حملت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫صحیح‬ ‫اخطارهای‬ ‫سیستم‬ ‫نامناسب‬ ‫پیکربندی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کمتری‬ ‫نسبت‬ ‫اساس‬ ‫خواهد‬ ‫ناتوان‬ ‫جدید‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ،‫نشود‬ ‫انجام‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫بود‬
 • 21. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ AIDE‫گروه‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ :DIDS‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫میباشد‬ Unix.‫میشود‬ ‫نصب‬ ACARM-ng‫این‬ :IDS‫بعنوان‬ ‫کارکرد‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬HIDS‫و‬NIDS‫سیستم‬ ‫برروی‬ ،‫میباشد‬ ‫عامل‬Linux‫از‬ ‫کمتر‬ ‫استفاده‬ ،‫بال‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫ان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اجراست‬ ‫قابل‬CPU‫و‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫تحلیل‬ Bro NIDS‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫:این‬Linux‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫اجرا‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫ان‬ ‫اسم‬ ‫از‬NIDS.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ OSSEC NIDS‫این‬ :IDS‫گروه‬ ‫از‬ ‫که‬HIDS‫های‬ ‫سیستم‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫ان‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫میباشد‬ ‫عامل‬Log‫چک‬ ،‫ان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بررسی‬ ،‫سیستم‬ ‫کردن‬Registry‫شناسایی‬ ‫و‬Rootkit.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ Prelude Hybrid IDS‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫:این‬Linux‫و‬ ‫میشود‬ ‫نصب‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫ان‬ ‫ویندوز‬ ‫نسخه‬ Samhain‫:این‬IDS‫که‬Host-base‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫میباشد‬ Log‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫توانایی‬ ،‫میزبان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫سیستم‬Rootkit،‫ها‬Port Scanning‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫سیستم‬ ‫پنهان‬ ‫های‬ ‫پردازشا‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫عامل‬Windows, Linux‫و‬Unix.‫است‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫قابل‬ Snort‫که‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ :Network-base‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محبوبی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫میباشد‬ ‫تحلیل‬ ‫قابلیت‬ ‫میگیرد.دارای‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شبکه‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫شناسایی‬Log‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫بافر‬ ‫سرریز‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ .‫میباشد‬Port scanning‫و‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫بخوبی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬Windows‫و‬Linux.‫میباشد‬ Suricate‫این‬ :IDS‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫میباشد‬ ‫عامل‬
 • 22. ‫واقع‬ ‫در‬IDS‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫خرابکاریهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محافظتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مراحل‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫کند.روشا‬ ‫نفوذ‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کردن‬ ‫هک‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫کنترل‬ ‫آوری‬ ‫دست‬ ‫به‬ ، ‫پورتها‬ ‫پویش‬ ، .‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫گزارشا‬ ‫را‬ ‫خرابکاریها‬ ) ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫سیستم‬IPS‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امنیتی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ( ‫بلفاصله‬ ،‫رفتارها‬ ‫این‬ ‫شناسایی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مخرب‬ ‫یا‬ ‫ناخواسته‬ ‫های‬‫رفتار‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫نظارت‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫های‬‫سیستم‬ .‫کند‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬‫عکس‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫دسته‬ IDS‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬Host-based ) ‫کوچک‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫اینگونه‬Agent‫مقصد‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ ( ‫ثبت‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫کوچک‬ ‫جاسوس‬ ‫این‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫نظارت‬ ‫مورد‬ ‫آنرا‬ ‫تحرکات‬ ‫کلیه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ (‫)میزبان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ممیزی‬ ‫قابل‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫سیستمی‬ ‫مهم‬ ‫فایلهای‬ ،‫وقایع‬ ‫رخدادی‬ ‫هنگامیکه‬ ‫به‬ ،‫حفاظتی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫موشکافی‬ ‫مورد‬ ‫مشکوک‬ ‫فعالیتهای‬ ‫رهگیری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بلفاصله‬ ،‫دهد‬ ‫روی‬ ‫عادی‬ ‫روال‬ ‫از‬ ‫خارج‬SNMP‫شبکه‬ ‫مسئولین‬ ‫برای‬ ‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫هشدارهایی‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ IDS‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬Network-based ‫قرار‬ ‫نظارت‬ ‫مورد‬ ،‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بلدرنگ‬ ‫بصورت‬ ‫ترافیک‬ ،‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫ارسالی‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫روشا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫تدارک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫حمله‬ ‫یک‬ ‫تدارک‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫گردد‬ ‫مطمئن‬ ،‫میباشند‬ ‫خطرناک‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرویسهای‬ ‫نمودن‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫هشدار‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫بلفاصله‬ ، ‫ترافیک‬ ‫در‬ ‫مشکوک‬ ‫تحرک‬ ‫یک‬ ‫شناسایی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫)همانگونه‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫مشکوک‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫مسیر‬ ‫نمودن‬ ‫مسدود‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫متعاقب‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ (‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گرا‬ ‫میزبان‬ .‫نماید‬ ‫ختثی‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهاجمان‬ ‫حمله‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫جدیدی‬ ‫قواعد‬ ‫مستقلی‬ ‫سکوی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫ماشین‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شدید‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫زیرا‬ ‫دارد‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عملیاتی‬ ‫ناحیه‬ ‫هر‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫بازرسی‬ ‫طرحا‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫یابها‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سوئیچ‬ ‫محدوده‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫کنکاشا‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫آنها‬ IDS‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬Application-based ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬IDS.‫میشوند‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫خاص‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اجرایی‬ ‫خوشا‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫منظور‬ ‫به‬" " ‫میزان‬ ‫بتواند‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫محتوای‬ .‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نادرست‬ ‫درست‬ ‫خطاهای‬/
 • 23. ‫محصولت‬IDS‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫عبوری‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫محتوای‬ ‫تمامی‬ ،‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحلیلهای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫بسیار‬ ‫بازرسی‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫بازرسی‬ ‫مورد‬ ‫شرورانه‬ ‫تحرکات‬ .‫است‬ ‫یاب‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫توسط‬ ‫آشنا‬ ‫پرتکلهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫ای‬ ‫هوشمندانه‬ ‫حملت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫موثر‬ ‫هنگامی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫نظیر‬http، ‫مقایسه‬ ‫مقام‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫شکل‬ ،‫میگذرند‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫مشگل‬ ‫بدون‬ ‫هم‬ ‫معمول‬ ‫که‬ ، ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫برای‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫از‬ ‫قویتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫پردازشی‬ ‫قدرت‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تصور‬ .‫ندارد‬ ‫تعجب‬ ‫جای‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫امروزی‬ ‫پذیر‬ ‫نفوذ‬ ‫های‬ ‫شبکه‬IDS‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تلشا‬ ‫پر‬ ‫امنیتی‬ ‫کارشناسان‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرورانه‬ ‫حملت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ، ‫شبکه‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کشف‬ ‫آنها‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گسترده‬ ‫آتش‬ ‫های‬ ‫دیواره‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫محدوده‬ ‫داخل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫محصولت‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫ایمن‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫گاه‬ ‫تکیه‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫اعمال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫سرعت‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫که‬ ‫آنست‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اغلب‬ .‫ندارند‬ ‫نظارتی‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫فشار‬IDS‫علئم‬ ‫از‬ ‫جامع‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫جهت‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫میکند‬ ‫یاری‬ ‫آنها‬ ‫شناسایی‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫حملت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬IDS‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫آنها‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫بروزشدن‬ ‫بدون‬ ‫ضدویروسها‬ .‫هستند‬ ‫ستیز‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫حمله‬ ‫موعد‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫خزنده‬ ‫قبلی‬ ‫یورشا‬ ‫در‬ ‫آمیزی‬ ‫موفقیت‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫خطایی‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫روشا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫حملت‬ ‫اغلب‬ ‫هکرها‬ ‫آمده‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫تحلیلهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫امنیتی‬ ‫محصولت‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ .‫رسانند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫داشته‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آنرا‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ، ‫حملت‬ ‫اینگونه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫یورشا‬ ‫اثر‬ ‫رد‬ ،‫شناسایی‬ ‫فنون‬ .‫دهند‬ ‫یک‬ ‫مشخصه‬ ‫آنکه‬ ‫محض‬ ‫به‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تهدیدات‬ ‫الگوهای‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ، ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫حمله‬ ‫بروز‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫حملت‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫هشدار‬ ‫پیامهای‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ذخیره‬ٌ ‫سابقا‬ ‫مربوطه‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حملتی‬ ‫الگوی‬ ‫بودن‬ : ‫است‬ ‫مشخص‬ٌ ‫کامل‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکیه‬ ‫شناسایی‬ ‫الگوی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫سیستمهایی‬ ‫اشکال‬ ‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫رهگیری‬ ‫هستند‬ ‫شناسایی‬ ‫الگوی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫یورشهایی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫آنها‬ ‫زیر‬ ‫یقین‬ ‫بطور‬ ،‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫حمله‬ ‫علئم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شناسایی‬ ‫فنون‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫شبکه‬ ‫حفاظت‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تهدیدات‬ ‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫کماکان‬ ‫شبکه‬ ‫ساختهای‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هجوم‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫کشف‬ ‫بدنبال‬ ‫هکرها‬ ‫هنگامیکه‬ ‫به‬ ) ‫نامتعارف‬ ‫فنون‬ ،‫هستند‬anomaly‫علئم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫هیچگونه‬ ‫زار‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫شناسایی‬ ( ‫ویروس‬ ‫با‬ ‫حمله‬ ‫اینگونه‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫اولین‬ .‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫شناسایی‬CodeRed،‫رسید‬ ‫ظهور‬ ‫معرض‬ ‫به‬ .‫نماید‬ ‫شناسایی‬ ‫آنرا‬ ‫حمله‬ ‫الگوی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نتوانست‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫هیچ‬ ‫جائیکه‬
 • 24. ‫محصولت‬IDS.‫دارند‬ ‫نامتعارف‬ ‫شناسایی‬ ‫فنون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫حملت‬ ‫اینگونه‬ ‫اولیه‬ ‫ضربات‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مکانیسم‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫اولیه‬ ‫ترافیک‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫اینکار‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نهاده‬ ‫بنا‬ ‫متعارف‬ ‫غیر‬ ‫ترافیک‬ ‫آمار‬ ‫مشاهده‬ ‫سیستمهای‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬IDS‫نمی‬ ‫جدید‬ ‫هوشمندانه‬ ‫حملت‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ .‫نیافتد‬ ‫موثر‬ ‫مواقع‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫شناسایی‬ ‫متعارف‬ ‫غیر‬ ‫فنون‬ .‫باشند‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫دروازه‬ ‫وارد‬ ‫توپ‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫بان‬ ‫دروازه‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تبدیل‬ ‫کابوس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تلشا‬ ‫تان‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫هستید‬ .‫کنید‬ ‫جایگزین‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫واکنشی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫برآن‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫لیه‬ ‫به‬ ‫حمله‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مقاومت‬ ) ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ .‫شوند‬ ‫تر‬ ‫خبره‬ ‫و‬ ‫ماهرتر‬ ‫روز‬IDS‫کار‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫شبکه‬ ‫پروتکل‬ ‫لیه‬ ‫در‬ ( ‫موجب‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیستند‬ ‫تهدیدی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫ظاه‬ ‫های‬ ‫الگو‬ ‫شناسایی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫سنگینی‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تهدیدات‬ ‫این‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫موثر‬ ‫راه‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫روشا‬ ‫می‬ ‫گسترشا‬ ‫را‬ ‫حملتشان‬ ‫دامنه‬ً ‫دائما‬ ‫که‬ ‫نفوذگران‬ ‫مختلف‬ ‫حملت‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫الگوهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تغییرات‬ .‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫دهند‬ ‫آنها‬ .‫آنهاست‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫پیچیدگی‬ ،‫ساخته‬ ‫قدرتمند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫آنچه‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مدت‬ ،‫معمولی‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫یا‬ ‫ویروس‬ ‫ضد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیچیده‬ ‫آنقدر‬ ‫را‬ ‫حملتشان‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫توانایی‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫یابند‬ ‫گسترشا‬ ‫سرعتی‬ ‫چنان‬ ‫با‬ ‫میکنند‬ ‫سعی‬ ‫آنها‬ .‫آورد‬ ‫نمی‬ ‫دوام‬ ‫آنها‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ) ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫سیستم‬ ‫فقط‬ ‫اکنون‬Intrusion Prevention System(IPS‫مصنوعی‬ ‫هوشا‬ ‫با‬ ، .‫است‬ ‫میدهند‬ ‫رخ‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ،‫حملت‬ ‫کردن‬ ‫مسدود‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬ ‫میان‬ ‫تفاوت‬IPS‫و‬IDS‫چیست؟‬ IDS.‫میکند‬ ‫عمل‬ ‫دزدگیر‬ ‫یک‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬IDS‫آنجا‬ ‫به‬ ‫رسدکسی‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫قسمتهایی‬ ‫آسیب‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بعد‬ ‫اخطار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫اخطار‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کشف‬ ‫زده‬ ‫صدمه‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫جلوگیری‬ ‫تر‬ ‫پیش‬ ،‫صدمات‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫اکنون‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫اصلحا‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ IPS‫اعلم‬ ‫بجای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫مجوز‬ ‫بدون‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫سیستم‬ ‫صدمه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫اخطار‬ IPS‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬IDS‫سیستم‬ .‫است‬IDS.‫شناسایی‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫دارد‬ ‫احتیاج‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫تفاوت‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫حملت‬ ‫کردن‬ ‫مسدود‬ ‫توانایی‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬IPS‫با‬IDS‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سنتی‬ IPS‫از‬ .‫نگردد‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫صدمه‬ ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫دور‬ ‫تا‬ ‫دور‬ ‫امنیتی‬ ‫سد‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫دیگر‬IPS‫شبکه‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ، ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تراکم‬ ‫راندن‬ ‫بیرون‬ .‫است‬ ‫شبکه‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫آمدها‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫است‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حمله‬ ‫بازداشتن‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫کنترل‬ ‫قابلیت‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫میان‬ ‫تفاوت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫حالی‬IPS‫و‬IDS‫توان‬ ‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اسامی‬ ‫از‬ ‫آید‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫گیچ‬ .‫دریافت‬ ‫را‬ ‫میانشان‬ ‫تفاوت‬IDS‫اختللت‬ ‫کننده‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫کننده‬ ‫گردآوری‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ها‬
 • 25. .‫کنند‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫دارد‬ ‫عبور‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫هر‬ ‫قادرند‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫شبکه‬IPS‫تغییر‬ ‫ها‬ ‫طبیعی‬ ‫شکل‬IDS.‫هستند‬ ‫ها‬ IPS‫های‬ ‫توانایی‬ ‫همه‬ ‫دارای‬ ‫ها‬IDS‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ .‫بالتر‬ ‫سطحی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫بگیرند‬ ‫تصمیم‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫معیار‬ ‫اساس‬IPS‫پیشگیری‬ ‫مکانیسم‬ ‫دارای‬ ،‫ها‬ .‫حمله‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تمام‬ ‫ذاتا‬IPS‫ها‬IDS‫اما‬ ‫هستند‬ ‫نیز‬IDS‫ها‬IPS‫با‬ ‫که‬ ، ‫است‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫مکانیزم‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ .‫نیستند‬ ‫وظایف‬ ‫تغییر‬IDS.‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫انفعالی‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬IPS‫کند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫شبکه‬ ‫عیوب‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ی‬IPS‫بر‬ ‫را‬ ‫عبوری‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫عناوین‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫دقیق‬ ‫بطور‬ ‫خود‬ ‫علئم‬ ‫بانک‬ ‫اساس‬ ‫آنها‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ، ‫بودن‬ ‫مخرب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫محتوای‬ ‫کل‬ ‫بلکه‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫حفره‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خرابکاران‬ ‫استفاده‬ ‫منتظر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫راهی‬ ‫امنیتی‬ ‫خودکارسازی‬ ‫های‬ ‫دیواره‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫نفوذگران‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫موثر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پرتکل‬ ‫یا‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫حملت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫در‬ ‫معمولی‬ ‫آتش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شناسند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویروس‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ویروس‬ ‫ضد‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫همچنین‬ .‫بودند‬ ‫مخرب‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫های‬ ‫نویسنده‬ ‫گرچه‬ .‫بودند‬ ‫موثر‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫فایل‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫)مانند‬ ‫ورودی‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تازگی‬ ‫به‬http‫پورت‬ ‫و‬80‫انجام‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ( .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫باز‬ ‫سیستم‬ ‫کارهای‬ ‫عملیاتی‬ ‫افت‬ ‫دچار‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫ثابت‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫تقش‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫پیشرفته‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫حملت‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ IPS.‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫جلوی‬ ‫موثری‬ً ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ ‫پر‬ ‫ها‬ IPS: ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روشا‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫ورودهای‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ IPS‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫هر‬ (‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫)مبتنی‬ ‫ها‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫جستجوی‬ ‫اول‬ :‫رساند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دو‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بازرسی‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫پدافند‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫حمله‬ ‫نوع‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ،‫حمله‬ ‫نوع‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫هسته‬ ‫کارکرد‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫سیستم‬ ‫صوررت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ : ‫است‬ ‫لزم‬ ‫شرط‬ ‫دو‬ ‫سیستمی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫بهترین‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫سیستم‬ ،‫نباشید‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫اجرایی‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫اگر‬ : ‫بال‬ ‫اجرایی‬ ‫توان‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫بگیرید‬ ‫اشتباه‬ ‫تصمیم‬ ‫نباید‬ ‫شما‬ : ‫دقت‬ ‫دوم‬ ‫و‬
 • 26. ‫انواع‬IPS‫سیسکو‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ 1-IPS 4200 , 4300 , 4500.‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مستقل‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ : 2‫ماژول‬ -AIP‫های‬ ‫فایروال‬ ‫در‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ :ASA.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ 3‫ماژول‬ -IDSM2‫های‬ ‫سوئیچ‬ ‫در‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ :Catalyst 6500.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
 • 27. 4‫ماژول‬ -NME-IPS‫روتر‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫ماژول‬ :ISR 5-IPS‫های‬ ‫روتر‬ ‫در‬ : ‫افزاری‬ ‫نرم‬ISR‫دارد‬ ‫کاربرد‬
 • 28. ‫انواع‬Mode‫های‬IPS 1. promiscuous Mode 2. Inline mode ‫معرفی‬promiscuous Mode‫در‬IPS‫سیسکو‬ ‫های‬ -- ‫به‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫پردازشا‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬IPS‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬IDS‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫مزایا‬ 1.‫گذارد‬ ‫نمی‬ ‫تاثیر‬ ‫شبکه‬ ‫سرعت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ 2.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫شبکه‬ ‫کار‬ ‫شدن‬ ‫مختل‬ ‫باعث‬ ‫شدن‬ ‫خراب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ 3.‫تاثیر‬ ‫بی‬ ‫شبکه‬ ‫حریان‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫باشد‬ ‫دستگاه‬ ‫توان‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ارسالی‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫است‬