Nfs Acl

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

How use and config Nfs Acl

‫حق‬ ‫بسمه‬
‌
NFS ACL
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نویسنده‬
: ‫نسخه‬
۰.۱
: ‫نویسنده‬ ‫درباره‬
‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬
cyber security
. ‫هستم‬
‫از‬ ‫بیش‬
۱۵
. ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
‫مولف‬ ‫مدرس‬ ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬
- -
gnu/linux system/network/security/cloud/Storage Engineer/administrator & oracle dba |
Linux Trainer |devops
. : ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫اقه‬‫ل‬‫ع‬
)
. ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫تبریز‬ ‫اگ‬‫ل‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬
/
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬
: 09141100257
Mob
Telegram ID
Telegram channel
Instagram Account
Linkedin Account
. ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬
‫توی‬
slideshare
. ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬
: ‫به‬ ‫تقدیم‬
‫خدا‬
‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫مادرم‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬ َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫پدرم‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫عشقم‬
‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
: ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
)
Nfs Acl
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬
/
‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫نیازها‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫باشید‬ ‫آن‬
.
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫‌های‬
‫ب‬‫انتخا‬
.
‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫‌عام‬
‫م‬‫سیست‬ ‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫‌های‬
‫ب‬‫انتخا‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬
‫گنو‬
/
‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬
.
‫اختصاصی‬ ‫‌افزارهای‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫انحصارطلبان‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫سیاس‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬
‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫‌افزارها‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫سایر‬ ‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬
‫ندارد‬
.
‫گنو‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
/
‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‌
‫ه‬‫تاریخچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬
.
‫علت‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫اندی‬‫ل‬‫فن‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هست‬ ‫که‬ ‫‌عاملی‬
‫م‬‫سیست‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬
GPL
‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬
۲۲
‫نفوذ‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫انسا‬ ‫اکثر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫‌اش‬
‫ی‬‫سالگ‬
‫‌است‬
‫ه‬‌
‫د‬‫کر‬
.
‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬
‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬
«
‫هوشمند‬
»
‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫‌کشند‬
‫ی‬‫م‬ ‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
.
‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نقلی‬ ‫وسایل‬ ‫از‬
‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫گوش‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬
…
.
‫گنو‬ ‫روی‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫زمین‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫‌گیرد؟‬
‫ی‬‫م‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬
/
‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫لینوکس‬
‫گنو‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;
/
‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬
;
‫دنیاست‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫‌عام‬
‫م‬‫سیست‬ ‫‌ترین‬
‫ن‬‫ام‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬
.
‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫فلسف‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬
‫گنو‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
/
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬
.
‫ایسنیس‬‫ل‬ ‫طبق‬
GPL
‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫که‬
‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬
‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫ایسنس‬‫ل‬ ‫همان‬ ‫تحت‬
.
‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هست‬ ‫‌دهنگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫‌است‬
‫ه‬‫کرد‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫حفر‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬
.
‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬
‫‌گیرد‬
‫ی‬‫نم‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫‌باشید‬
‫ه‬‫شنید‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬
.
‫توجیه‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫‌این‬‫‌ها‬
‫ی‬‫خیل‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
۴۰۰
‫از‬ ‌
‫ه‬‫ابررایان‬
۵۰۰
‫همچنین‬ ‫‌کنندو‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫ابررایان‬
‫از‬ ‫بیش‬
۷۰
‫‌های‬
‫ه‬‫دهند‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬
(
servers
)
‫‌اند‬
‫ه‬‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬
.
‫خاصی‬ ‫ایل‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫البته‬
‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬
۳
‫‌است‬
‫ه‬‫نکرد‬ ‫تجاوز‬ ‫درصد‬
.
‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬
‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫مسئولی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬
‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫‌کنیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬
.
‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬
‫‌گیرد؟‬
‫ی‬‫نم‬
‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬
‌
‫ی‬‫دسترس‬ ‫مجوزهای‬
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬
.
‫مثل‬ ‫اجرایی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫هر‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫ویرو‬
:
۱
.
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
.
۲
.
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬
.
۳
.
‫‌گیرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫‌افزاری‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬
.
‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬
.
۱
.
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬
.
‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
,
exe com
‫یا‬
bat
‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫‌باشد‬
‫ه‬‫داشت‬
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬
.
‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫نیستند‬ ‫کاربر‬
.
‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫‌کند‬
‫ی‬‫نم‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬
jpg
‫باشد‬
.
۲
.
‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هم‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هم‬ ‫‌فرض‬
‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬
.
‫‌فایل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬
Ntfs
‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫ا‬‫ل‬‫اص‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
.
‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫‌های‬
‫ش‬‫بخ‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
.
‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬ ‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬
.
‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫‌فرض‬
‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬
‫‌رود‬
‫ی‬‫م‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫خاص‬
.
‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ایلی‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬
‫‌گیرد‬
‫ی‬‫نم‬ ‫اختیار‬
.
‫پایین‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هزین‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫استفاد‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬
GPL
‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫نهایی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هزین‬
.
‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬
‫‌است‬
‫ه‬‫شد‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬
.
‫دبیان‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬
(
debian
)
‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬
‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬
۱۹.۱
‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬
(
‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬
۲۴
‫و‬ ‫هزار‬
۷۰۰
‫تومان‬ ‫میلیارد‬
)
‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬
‫لینوکس‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هست‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫محاسب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬
۳
‫‌است‬
‫ه‬‫شد‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬
.
‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫اب‬‫ل‬‫انق‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫حقیقتا‬
-
‫فلسفه‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬
-
‫برای‬
‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫‌افزارها‬
‫م‬‫نر‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬
.
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬
GPL
‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫تفکر‬ ‫و‬
.
‫طبق‬
‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫مجوز‬ ‫این‬
.
‫ویژگی‬ ‫این‬
‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫دستگا‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬
.
‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫ا‬‫ل‬‫مث‬
02
TTX
‫شرکت‬ ‫محصول‬
Mavizen
‫داخلی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مسابق‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬
‫است‬
.
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬
.
‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫دستگا‬ ‫یا‬
DeLavel
‫از‬
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
.
‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ات‬‫ل‬‫ایا‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬
‫‌تپد‬
‫ی‬‫م‬ ‫لینوکسی‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫اتی‬‫ل‬‫مراس‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬
.
‫ایزامو‬
(
Isamu
)
‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬
۲۰۰۱
‫شناخته‬ ‫لینوکس‬ ‫‌بر‬‫مبتنی‬ ‫‌نمای‬
‫ن‬‫انسا‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
.
‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫روبا‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫‌کنون‬
‫ا‬‫ت‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬
.
‫‌ها‬
‫ت‬‫روبا‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫پلئو‬ ‫به‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
(
Pleo
)
‫کاتانا‬ ‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫‌متحرک‬
‫ی‬‫‌باز‬
‫ب‬‫اسبا‬ ‫دایناسور‬
(
Katana Robotic Arm
)
‫توسط‬ ‫که‬
‫نورونیکز‬
(
Neuronics
)
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬
.
‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫‌های‬
‫غ‬‫چرا‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬
.
‫ترافیک‬ ‫پیک‬
(
Peek Traffic
)
‫از‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مجموع‬
‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬ ‫‌هایی‬
‫ن‬‫مکا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫‌های‬
‫غ‬‫چرا‬
‫بزرگراه‬
۱۰۱
‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫‌آنجلس‬
‫س‬‫ل‬ ‫در‬
.
‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اع‬‫ل‬‫اط‬
‫دارید‬ ‫خبر‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌سورس‬
‫ن‬‫اپ‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬
.
‫ا‬‫ل‬‫مث‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬
carrier IQ
‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫تلف‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫که‬ ‫شد‬
‫‌کرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬
.
‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫‌توانیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نسخ‬
.
‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫صدها‬
ً‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫اکثر‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫برطرف‬
.
‫خود‬ ‫به‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مجموع‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬
‫بدهید‬
.
‫است‬ ‫استفاده‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫آماد‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬
.
‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬
‫تکان‬ ‫خود‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬
‫بخورید‬
.
‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬
‫ه‬‫بست‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬
‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬
.
‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫کاربران‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫استفاد‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫آماد‬ ‫آن‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫شد‬ ‫اح‬‫ل‬‫اص‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫است‬
.
‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬
‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
.
‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ات‬‫ل‬‫اشکا‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬
(
،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬
‫و‬ ‫اکسپلورر‬
…
)
‫است‬
.
‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫اوه‬‫ل‬‫ع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬
.
‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
.
‫شده‬ ‫‌روز‬
‫ه‬‫ب‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫بست‬ ‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬
‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫‌گذارد‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬
.
‫سریع‬ ‫پیشرفت‬
‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫فلسف‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬
.
‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬
.
‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫‌است‬
‫ه‬‫کرد‬ ‫بیشتر‬
.
‫درایورها‬ ‫نصب‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
.
‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هست‬ ‫‌کنید‬
‫ی‬‫م‬
.
‫داشته‬ ‫‌انداز‬
‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫کار‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫‌های‬
‫م‬‫مود‬
‫باشند‬
.
‫‌العاده‬
‫ق‬‫فو‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫افک‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬
‫گنو‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫اینکه‬ ‫در‬
/
‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫‌تر‬
‫ن‬‫‌ر‬
‫د‬‫م‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‌
‫ل‬‫‌عام‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬
.
‫مدیر‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫وسیل‬ ‫به‬
‫‌های‬
‌
‫ه‬‫پنجر‬
compiz
‫یا‬
Kwin
‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬
.
‫زیبایی‬ ‫همچنین‬
KDE
‫سادگی‬ ‫و‬
Gnome
‫است‬ ‫‌زد‬
‫ن‬‫زبا‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬
.
‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫‌هایی‬
‫ع‬‫توزی‬
‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬
.
‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬
‫تا‬ ‫‌شده‬
‫ی‬‫ام‬‫ل‬‫اس‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫به‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
‫‌هایی‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫‌هایی‬
‫ع‬‫توزی‬
،‫شیمی‬ ‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫رشت‬ ‫مخصوص‬
‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫د‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬
…
‫‌آوری‬
‫ع‬‫جم‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫‌اند‬
‫ه‬‫کرد‬
.
‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬
‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫‌اند‬
‫ه‬‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬
(
‫شبیه‬ ‫محیطی‬
command
prompt
‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬
)
‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬
.
‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهید‬
‫ی‬‫م‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬
.
‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬
‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫مد‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬
.
‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬
‫‌گیرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬
.
‫رایگان‬ ‫دانلود‬
‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫هر‬
.
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬
.
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫‌های‬
‫ر‬‫‌افزا‬
‫م‬‫نر‬ ‫اکثر‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫دربار‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
.
‫البته‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫نم‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬
‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫‌تری‬
‫ف‬‫ضعی‬ ‫محصول‬ ‫پس‬
.
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫ا‬‫ل‬‫اصو‬
.
‫ا‬‫ل‬‫معمو‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬
‫‌آورند‬
‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫شیو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫سرمای‬
.
•
‫پشتیبانی‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫ارائ‬
(
‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬
)
•
‫ایسنس‬‫ل‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫انتشار‬
(
‫مانند‬
sun
‫‌کرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬
)
•
‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬
•
‫قبلی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬
•
‫گوناگون‬ ‫‌های‬
‫د‬‫نها‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫‌تر‬
‫ی‬‫اضاف‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬
•
‫داوطلبانه‬ ‫‌های‬
‫ک‬‫کم‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬
•
‫‌ها‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬
(
‫در‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ا‬‫ل‬‫موزی‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬
‫فایرفاکس‬
)
‫سازی‬ ‫بومی‬
‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫لینوکس‬
.
‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫زبا‬ ‫برای‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬
‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌فرض‬
‫ش‬‫پی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬
KDE
‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬
‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬
,
libreoffice gimp
‫و‬
..
‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬
‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫اف‬‫ل‬‫برخ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫‌است‬
‫ه‬‫کرد‬ ‫تبدیل‬
(
‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬
)
‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬
‫‌است‬
‫ه‬‫شد‬ ‫داده‬
.
‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬
‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫فزایند‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
“
GNU’s Not Unix
‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اعیه‬‫ل‬‫اط‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ”
۱۹۸۳
‫به‬ ‫آن‬ ‫‌تر‬
‫ل‬‫کام‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬
‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫امیه‬‫ل‬‫اع‬ ‫نام‬
۱۹۸۵
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬
‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫‌کند؛‬
‫ی‬‫م‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ »‫«گنو‬ ‫نام‬
“
GNU’s Not Unix
.‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬
) ( ”
‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ »‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫«نر‬ ‫در‬ »‫«آزاد‬ ‫کلمه‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬
‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬
‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬
‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫‌تــوانـید‬
‫ی‬‫م‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫مجددا‬ ‫اگر‬ .‫جامعه‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬
(
. ‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬
)
‫ســال‬ ‫در‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬ «‫گنو‬ ‫»پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬
۱۹۸۳
‫روح‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬
‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬
.‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫صاحبان‬
‫سال‬ ‫در‬
۱۹۷۱
‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
MIT
‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬ ‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬
‫‌نویسان‬
‫ه‬‫بــرنام‬ .‫‌کــردند‬
‫ی‬‫م‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫‌کردند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬
.‫‌دادند‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬
‫دهه‬ ‫در‬
۱۹۸۰
‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارها‬
‫م‬‫نر‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬
.‫‌کرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫‌کردند‬
‫ی‬‫م‬ ‫منع‬
‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫نم‬
.‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬
‫خورده‬ ‫محک‬ ‫ا‬‫ل‬‫قب‬ ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬
.‫‌کرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬
‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابرایـن‬ .‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ،‫متن‬ ‫‌بندی‬
‫ب‬‫قال‬
‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬
۱۹۸۴
‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬
۱۹۸۵
‫برای‬ ‫بیشتر‬
.‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬
‫سال‬ ‫تا‬
۱۹۹۰
،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬
‫سال‬ ‫در‬
۱۹۹۱
‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬
۱۹۹۲
‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫‌افـزار‬
‫م‬‫نــر‬ ‫یــک‬
‫‌ها‬
‫ه‬‫د‬ ‫‌اکنون‬
‫م‬‫ه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬
/
.‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬
/
‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌خواهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫‌افزارها‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نـر‬
‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬
.‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫‌کار‬
‫ه‬‫تاز‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬
‫در‬ ‫‌اکنون‬
‫م‬‫ه‬ ‫آزاد‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫باز‬ ‫‌خــواهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬
‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ .‫است‬ ‫دسترس‬
‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ ‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬
.‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬
‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
Open Source
Software
‫مقدمه‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫‌گذاران‬
‫ه‬‫سرمای‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫احظ‬‫ل‬‫م‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫سعی‬ ‫‌دهنگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬
‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬
.‫‌کشند‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬
۱
‫معرفی‬ .
‫اتفاق‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫ظهور‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬
‫زندگی‬ ‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫خیل‬ ‫برای‬
- -
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬
‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬
.‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬
‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬
‫اوه‬‫ل‬‫بع‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بازپخش‬ ‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروان‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬
‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬
(
. .
www opensource org
.)
‫بجای‬ .‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫جمعی‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫نوع‬ ‫دو‬
‫‌گیرند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬
‫کدام‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ .‫برود‬ ‫سو‬
‫آپاچی‬ ‫وب‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫‌گیرند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬
(
. .
httpd apache org
.)
‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫‌دهنده‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫تجاری‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬
‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬
‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬
MySQL
‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬
. .
MySQL (www mysql com)
.
‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬
‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫به‬ ‫‌آوری‬
‫ب‬‫تعج‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬
‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫بخاطر‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫‌یابد‬
‫ی‬‫م‬ ‫تخصیص‬
‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬
. ‫رسیدند‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬
‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ال‬‫ل‬‫استد‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬
‫رابرت‬ ‫اخانیو‬‫ل‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫‌انداز‬
‫م‬‫چش‬ ‫بهبود‬
‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬
.‫‌اند‬
‫م‬‫مه‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫انگیز‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬
‫چرا‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬
‫ی‬‫نم‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫پار‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫کمک‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬
‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫ات‬‫ل‬‫تشکی‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬
‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫توانای‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬
.‫‌گیرند‬
‫ی‬‫م‬
‫بررسی‬ ‫از‬ ‫قبل‬
NFS
‫مانند‬ ‫ها‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬
rpc
‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫نماییم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬
PORTMAP
. ‫رسید‬ ‫خواهیم‬
RPC
Remote Procedure Call
‫اختصار‬ ‫به‬ ‫که‬
RPC
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫پرداز‬ ‫میان‬ ‫ارتباطی‬ ‫قاعده‬ ‫یک‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫خطاب‬
.‫‌گیرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سروری‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫کاربردهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌یافته‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬
-
RPC
‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروتکلی‬
‫درخواست‬ ،‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫اع‬‫ل‬‫اط‬ ‫بدون‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫از‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫واسطه‬
»‫روال‬ ‫زیر‬ ‫«فراخوانی‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫عبار‬ ‫از‬ »‫دور‬ ‫راه‬ ‫روال‬ ‫«فراخوانی‬ ‫یا‬ »‫دور‬ ‫راه‬ ‫رویه‬ ‫«فراخوانی‬ ‫بر‬ ‫اوه‬‫ل‬‫ع‬ .‫کند‬ ‫خدمت‬
(
Subroutine Call
»‫تابع‬ ‫«فراخوانی‬ ‫و‬
( )
Function Call
‫پروتکل‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ )
RPC
‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬
‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬
RPC
‫پروتکل‬ ‫پیرامون‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫چیست‬
RPC
‫داده‬ ‫شرح‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫ات‬‫ل‬‫سوا‬ ‫به‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬
RPC
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫نیز‬
‫به‬ ‫طریقی‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ . ‫بپردازد‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتر‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بخواهد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫چنانچه‬
. ‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کامپیوتر‬
Rpc
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوتر‬ ‫های‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬
procedure
‫و‬ ‫نموده‬ ‫صدا‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬
. ‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ازمه‬‫ل‬ ‫سرویس‬
Rpc
‫پرداخته‬ ‫و‬ ‫ساخته‬
sun microsystem
‫میگردد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬
/
‫واقع‬ ‫در‬
RPC
« ‫عبارت‬ ‫برای‬ ‫سرنامی‬
Remote Procedure Call
‫روش‬ ‫یک‬ »‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫«فراخوانی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ »
‫پردازشی‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬
(
Interprocess Communication | IPC
‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬
- )
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫سرور‬
RPC
‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ،‫‌گیرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پرداز‬ ‫فراخوانی‬ ‫برای‬
‫که‬ ‫دارد‬ ‫درخواستی‬ ‫پیام‬ ،‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫یک‬ .‫باشند‬ ‫شده‬ ‫فراخوانی‬ ‫محلی‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫پرداز‬ ‫آن‬ ‫گویی‬
RPC
‫به‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫درخواست‬ ‫این‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫سرور‬
(
Procedure Call
‫سرور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تابع‬ ‫فراخوانی‬ ‫یا‬ )
.‫‌گرداند‬
‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫پاسخ‬ ،‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫درخواست‬ ‫سرور‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ .‫باشد‬ ‫دور‬ ‫راه‬
‫دریافت‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫کار‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫مسدود‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ،‫است‬ ‫فراخوانی‬ ‫پردازش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫که‬ ‫مدتی‬ ‫طول‬ ‫در‬
‫محلی‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫مشابه‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
(
Local Procedure Call
‫فرایند‬ ،)
RPC
،‫اگرچه‬ .‫بماند‬ ‫معلق‬ ،‫دور‬ ‫راه‬ ‫رویه‬ ‫نتایج‬ ‫بازگرداندن‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫کننده‬ ‫درخواست‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫همزمان‬ ‫عملیاتی‬ ‫نیز‬
‫یا‬ ‫حجم‬ ‫کم‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پرداز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
Thread
‫چند‬ ‫اجرای‬ ‫امکان‬ ،‫‌گذارند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یکسانی‬ ‫آدرس‬ ‫فضای‬ ‫که‬ ‫هایی‬
RPC
.‫‌آورد‬
‫ی‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬
RPC
‫؟‬ ‫چیست‬ ‫مخفف‬
RPC
« ‫مخفف‬
Remote Procedure Call
« ‫کلمه‬ .‫است‬ »‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫«فراخوانی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ »
Procedure
‫علوم‬ ‫در‬ »
‫به‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫روی‬ ‫از‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫گفته‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬
‫مکرر‬ ‫طور‬
‫عملیات‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬
RPC
»‫روال‬ ‫زیر‬ ‫«فراخوانی‬ ،
(
Subroutine Call
»‫تابع‬ ‫«فراخوانی‬ ‫و‬
( )
Function
Call
‫مفاهیم‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ،‫بنابراین‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ )
Subroutine ،Procedure
‫و‬
Function
‫مشابه‬ ً‫تقریبا‬
‫در‬ ،‫بنابراین‬ .»‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫«قطعه‬ :‫یعنی‬ ‫دارند‬ ‫اشاره‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫یکدیگر‬
RPC
‫یک‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫فراخوانی‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫محل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫برنامه‬ ‫قطعه‬
‫از‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬
RPC
‫‌شود؟‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫روی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ساز‬
RPC
‫یک‬ ‫در‬ ‫زیرروالی‬ ‫یا‬ ‫رویه‬ ‫اجرای‬ ‫موجب‬ ‫کامپیوتری‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫‌روند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫زمانی‬
‫برای‬ ‫جزئیات‬ ‫کدنویسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ .‫شود‬ ‫متفاوت‬ ‫آدرس‬ ‫فضای‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫پایین‬ ‫سطح‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫پروتک‬ ،‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫این‬ ،‫همچنین‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫محقق‬ ‫‌نویس‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫توسط‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫تعامل‬
UDP
‫و‬
TCP/IP
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫نیز‬ ‫را‬
‫اجزای‬
RPC
‫هستند؟‬ ‫چه‬
‫معماری‬
RPC
،‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫شمال‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫بخش‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ً‫اساسا‬
Client Stub
‫اجرای‬ ‫زمان‬ ،
RPC
‫یا‬
RPC Runtime
،
‫سرور‬
Stub
.‫است‬ ‫سرور‬ ‫خود‬ ‫و‬
RPC Runtime
‫؟‬ ‫چیست‬
‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫سیستم‬
RPC
‫همان‬ ‫یا‬
RPC Runtime
‫‌ها‬
‫ل‬‫روا‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬
‫ه‬‫کتابخان‬ ،
(
Routine
‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مجموع‬ ‫و‬ )
‫کار‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫ارتباطات‬ ،‫‌ها‬
‫ل‬‫روا‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ .‫است‬
RPC
‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫در‬ .‫است‬
RPC
:‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫عملیات‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫سمت‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ،
•
‫اتصال‬ ‫انقیاد‬
| (
Binding
)
•
‫مناسب‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫برقراری‬
•
‫سرور‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫میان‬ ‫شده‬ ‫فراخوانی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬ ‫انتقال‬
•
‫ارتباطی‬ ‫خطاهای‬ ‫مدیریت‬
Stub
‫؟‬ ‫چیست‬
‫کارکرد‬
Stub
.‫است‬ ‫‌نویس‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫کدهای‬ ‫برای‬ ‫شفافیت‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ،
•
،‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫سمت‬ ‫در‬
Stub
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫محلی‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫میان‬ ‫واسط‬
•
.‫‌گشاید‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫یا‬ ‫‌بندی‬
‫ه‬‫بست‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬
•
‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫پروتکل‬
RPC
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‌
•
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اتصال‬ ‫‌های‬
‫م‬‫گا‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ،‫تقاضا‬ ‫صوت‬ ‫در‬
‫وظایف‬
Stub
‫سرور‬ ‫سمت‬
،‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫در‬
Stub
‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫مدیریت‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫روی‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫سیستم‬ ‫میان‬ ‫واسطی‬ ،‫مشابه‬ ‫طور‬ ‫به‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬
Binding
‫در‬
RPC
‫؟‬ ‫چیست‬
‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫راهکار‬ ‫‌ترین‬
‫ف‬‫منعط‬ ‫کجاست؟‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫کدام‬ ‫باید‬ ‫بداند‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬
‫پویا‬
(
Dynamic Binding
‫درخواست‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫وقتی‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ )
RPC
‫که‬ ‫باری‬ ‫اولین‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬
Clinet Stub
،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراخوانی‬
Clinet Stub
‫یک‬ ‫با‬
Name Server
‫برقرار‬ ‫ارتباط‬
.‫دهد‬ ‫انتقال‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫که‬ ‫نشانی‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
Binding
:‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫اتصال‬
) | (
‫‌گذاری‬
‫م‬‫نا‬
:
‫در‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ،‫واسط‬ ‫یک‬ ‫صدور‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫صادر‬ ‫خدمات‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ،‫دارد‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫خدماتی‬ ‫که‬ ‫سروری‬
.‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫این‬‫ل‬‫ک‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫درج‬ ‫سیستم‬
1
.
‫موقعیت‬ ‫تعیین‬
:
.‫کند‬ ‫وارد‬ ،‫شود‬ ‫شروع‬ ‫بتواند‬ ‫ارتباط‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬
RPC
‫‌کند؟‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫چطور‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
(
RPC
‫به‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فراخوانی‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬
) ( )
‫است‬ ‫قرار‬ ‫رویه‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫منتقل‬ ‫محیطی‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫روال‬ ‫یا‬ ‫رویه‬ ‫آن‬ ‫پارامترهای‬ ،‫سپس‬ .‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫تعلیق‬ ‫حالت‬
‫به‬ ‫‌ها‬
‫ب‬‫جوا‬ ‫نتایج‬ ،‫رویه‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫محیط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫رویه‬ ،‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ . ‫سرور‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫آن‬ ‫در‬
) ( ) ( ) (
‫آن‬ ‫اینکه‬ ‫مثل‬ ‫درست‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ،‫نتایج‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫گرداننده‬ ‫باز‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫بود‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فراخوانی‬ ‫که‬ ‫محیطی‬
) (
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫ادامه‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫رویه‬
Nfs Acl
‫در‬ ‫رویدادها‬ ‫توالی‬
RPC
‫است؟‬ ‫چگونه‬
:‫است‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رویدادها‬ ‫توالی‬
1
.
‫یک‬
Client Stub
‫توسط‬ ‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫میان‬ ‫شده‬ ‫ارجاع‬ ‫پارامترهای‬ ‫تبدیل‬ ‫که‬ ‫کدی‬ ‫قطعه‬
) (
‫در‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پارامترهایی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫محلی‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫فراخوانی‬ ‫این‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراخوانی‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬
.‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫پشته‬ ‫ای‬‫ل‬‫با‬
2
.
Client Stub
‫انجام‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سیستمی‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌بندی‬
‫ه‬‫بست‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رویه‬
« ‫رویه‬ ‫پارامترهای‬ ‫‌بندی‬
‫ه‬‫بست‬ ‫به‬ .‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬
Marshalling
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫گفته‬ »
3
.
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫سرور‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫محلی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
4
.
‫به‬ ‫سرور‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫پیام‬
Server Stub
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫ارجاع‬
5
.
Server Stub
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫پیام‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پارامترها‬ ‫‌بندی‬
‫ه‬‫بست‬
(
Umarshalling
.)
6
.
‫به‬ ‫نتایج‬ ،‫سرور‬ ‫در‬ ‫رویه‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬
Server Stub
‫و‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫بازگردانده‬
Server Stub
‫در‬ ‫را‬ ‫بازگشتی‬ ‫مقادیر‬
،‫سپس‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌بندی‬
‫ه‬‫بست‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫قالب‬
Server Stub
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫تحویل‬ ‫انتقال‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬
7
.
‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫نیز‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫انتقال‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫و‬ ‫‌فرستد‬
‫ی‬‫م‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫انتقال‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دریافتی‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫ایه‬‫ل‬
Client Stub
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫تحویل‬
8
.
Client Stub
.‫‌گردد‬
‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫فراخواننده‬ ‫به‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫بازگشتی‬ ‫پارامترهای‬ ‫‌بندی‬
‫ه‬‫بست‬
) (
:‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫در‬ ‫رویدادها‬ ‫توالی‬
‫مزایای‬
RPC
‫چیست؟‬
•
RPC
‫از‬ ‫سنتی‬ ‫استفاده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سرور‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫این‬‫ل‬‫ک‬ ‫به‬
RPC
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫سطح‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫زبا‬ ‫در‬
•
‫از‬
RPC
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫محلی‬ ‫محیط‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫‌یافته‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
•
RPC
‫پردازده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫مد‬ ‫از‬
(
Process
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫مد‬ ‫و‬ )
Thread
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نخ‬
) (
•
‫در‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ساز‬
RPC
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫انتزاع‬ ‫نوعی‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫کاربر‬ ‫دید‬ ‫از‬
•
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫فراخوان‬ ‫در‬ ‫کدها‬ ‫مجدد‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بازنویسی‬ ‫زحمت‬
RPC
.‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬
•
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫فراخوان‬ ‫از‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
RPC
‫استفاده‬ ‫محلی‬ ‫‌های‬
‫ط‬‫محی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫توزیع‬ ‫‌های‬
‫ط‬‫محی‬ ‫در‬ ‫هم‬
.‫کرد‬
•
‫توسط‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫پروتکل‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫ای‬‫ل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
RPC
.‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬ ‫حذف‬
‫معایب‬
RPC
‫چیست؟‬
‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫برخی‬
RPC
:‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬ ‫فهرست‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
•
‫منابع‬ ‫مصرف‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫مربوطه‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫روا‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬ ‫اجرایی‬ ‫‌های‬
‫ط‬‫محی‬ ‫از‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬
‫در‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ً‫ا‬‫ل‬‫مث‬
) (
RPC
‫پروتکل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫‌تر‬
‫ه‬‫پیچید‬
RPC
‫مقادیر‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫چندان‬
.‫نیستند‬ ‫مناسب‬ ‫داده‬ ‫حجیم‬
•
RPC
‫در‬ ‫دیگر‬ ‫پردازه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ،‫ارتباطی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫زیرا‬ .‫است‬ ‫‌پذیر‬
‫ب‬‫آسی‬ ‫بسیار‬ ‫خرابی‬ ‫برابر‬ ‫در‬
RPC
.‫هستند‬ ‫دخیل‬
•
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬
RPC
‫یعنی‬ .‫کرد‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬
‫ش‬‫رو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفهومی‬
RPC
.‫‌آید‬
‫ی‬‫نم‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬
•
RPC
،‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫‌افزاری‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫معماری‬ ‫بحث‬ ‫وقتی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫واکنش‬ ‫و‬ ‫کنش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تنها‬
RPC
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫نم‬ ‫بروز‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫‌پذیری‬
‫ف‬‫انعطا‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬
•
RPC
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫هزین‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬
‫امنیتی‬ ‫خطرات‬ ‫درک‬
Remote Procedure Call
‫پروتکل‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫پروتک‬ ‫تمامی‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫امروزه‬
RPC
.‫نیستند‬ ‫پیشینه‬ ‫سو‬ ‫دارای‬
RPC
‫پروتکل‬
،‫که‬ ‫چرا‬ .‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫‌نویسان‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫برای‬ ‫محبوبی‬
RPC
‫ایی‬‫ل‬‫با‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫سهولت‬ ‫و‬ ‫عملکردی‬ ‫امکانات‬
.‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫بالقو‬ ‫خطرات‬ ،‫قدرتمند‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ،‫اگرچه‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬
RPC
‫بسیاری‬ ‫مسئول‬ ً‫مستقیما‬
‫بدنام‬ ‫ویروس‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫مخرب‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫‌بردار‬
‫ه‬‫بهر‬ ‫از‬
Blaster
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ .‫است‬
RPC
‫آن‬ ‫امنیتی‬ ‫خطرات‬ ‫و‬
‫ارتباطات‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫سازما‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫باعث‬
RPC
‫ناخواسته‬ ‫تاثیر‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫محدودی‬ ‫این‬ ‫اعمال‬ .‫کنند‬ ‫محدود‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬
‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫برای‬ ‫‌تری‬
‫ه‬‫هوشمندان‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫روش‬ ‫لزوم‬ ،‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫‌وری‬
‫ه‬‫بهر‬ ‫کاهش‬
RPC
.‫‌شد‬
‫ی‬‫م‬ ‫احساس‬ ‫ایمن‬
‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کاربرد‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫پیشرفته‬ ‫ایش‬‫ل‬‫پا‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‌
،‫خوشبختانه‬
RPC
. . ‫هست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬
‫تبادل‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫امکان‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫سازما‬ ‫به‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫این‬
RCP
‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫خاصی‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫محدود‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کلی‬ ‫تهدیدهای‬ ‫بتوانند‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫سازما‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫باشند‬
‫تبادل‬ ‫امنیتی‬ ‫عملکرد‬ ‫بررسی‬
RPC
،‫اصه‬‫ل‬‫خ‬ ‫طور‬ ‫به‬
RPC
‫پورت‬ ‫انتهایی‬ ‫نقطه‬ ‫نگاشت‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫انتشار‬ ‫طریق‬ ‫از‬
(
۱۳۵
‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫کننده‬ ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ )
RPC
‫پورت‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬
۱۳۵
.‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ‫برای‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫محدوده‬ ‫با‬ ‫‌هایی‬
‫ت‬‫پور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫این‬‫ل‬‫ک‬ ‫هدایت‬ ‫مسئولیت‬
‫تصادفی‬ ‫تخصیص‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫پور‬ ‫این‬ .‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫محدوده‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫پور‬ ‫این‬
‫نهایی‬ ‫نقطه‬ ‫نگاشت‬ ‫سرویس‬ ‫توسط‬
RPC
‫‌های‬
‫ت‬‫پور‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ،
TCP/IP
‫محدوده‬ ‫در‬
۱۰۲۴
‫تا‬
۶۵۵۳۶
‫که‬ ‫حقیقت‬ ‫این‬ .‫باشند‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫بسیاری‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫پور‬
RPC
‫خوبی‬ ‫سابقه‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایلی‬‫ل‬‫د‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫شوند‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫باز‬
.‫ندارد‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫ات‬‫ل‬‫مشک‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬
RPC
‫اجرا‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬
‫نهایی‬ ‫نقطه‬ ‫نگاشت‬ ‫‌فرض‬
‫ش‬‫پی‬ ‫پورت‬ ‫تفحص‬ ‫و‬ ‫کاوش‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫افشا‬ ‫خاص‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫شده‬
RPC
‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬
‫‌های‬
‫ط‬‫واس‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫حساس‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬
RPC
‫برای‬ ‫راهکاری‬ ‫وجود‬ ‫لزوم‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫‌برد‬
‫ی‬‫نم‬ ‫زمان‬ ‫چندان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
‫به‬ ‫امن‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬
RPC
‫تصفیه‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬
RPC
.‫شد‬
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
‫کلی‬ ‫شمای‬
rpc
 Protocol Stack
blast : ‫بزرگ‬ ‫پیام‬ ‫اتصال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شکستن‬
CHAN : ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫سازی‬ ‫همگام‬
SELECT: ‫ازمه‬‫ل‬ ‫پروسس‬ ‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫توزیع‬
 Stubs
Nfs Acl
‫پروتکل‬
: CHAN

.‫میکند‬ ‫ضمانت‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫تحویل‬

‫بین‬ ‫سازی‬ ‫هنگام‬
client
‫و‬
server
. ‫میکند‬ ‫تأمین‬ ‫را‬

. ‫مینماید‬ ‫ارسال‬ ‫مجدا‬ ‫نشد‬ ‫ارسال‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫اگر‬
Nfs Acl
Nfs Acl
Portmap
‫خادم‬
portmap
‫برنامه‬ ‫شماره‬
rpc
‫شماره‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬
udp
‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خادم‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ . ‫مینماید‬
. ‫میگردد‬ ‫برقرار‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬
‫پورت‬ ‫نگاشت‬
(
.
rpc portmap
‫فقط‬ ‫یا‬
portmap
‫یا‬
rpcbind
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫محاسباتی‬ ‫روش‬ ‫فراخوانی‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ )
‫باز‬ ‫شبکه‬
(
ONC RPC
‫خدمات‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ )
ONC RPC
.‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬
‫نسخه‬
2
‫نسخه‬ ‫شماره‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫جف‬ ،‫پورت‬ ‫‌بردار‬
‫ه‬‫نقش‬ ‫پروتکل‬
/
ONC RPC
‫آن‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫پورت‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫را‬
‫سرور‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫نگاشت‬ ‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نسخه‬
ONC RPC
،‫گوید‬ ‫می‬ ‫پورت‬ ‫نگار‬ ‫نقشه‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫خاص‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خاصی‬ ‫نسخه‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫جفت‬ ‫هر‬ ‫برای‬
( /
TCP
‫یا‬
UDP
،‫کند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ )
.‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫پروتکل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫جفت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫نسخه‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫پورتی‬ ‫شماره‬ ‫چه‬ ‫از‬
/
‫تماس‬ ‫برقراری‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬
ONC RPC
‫سرویس‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫نسخه‬ ‫با‬
ONC RPC
‫با‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫هستند‬ ‫خاص‬
‫پورت‬ ‫تا‬ ‫بگیرند‬ ‫تماس‬ ‫سرور‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫پورت‬ ‫‌بردار‬
‫ه‬‫نقش‬
TCP
‫یا‬
UDP
.‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫واقعی‬
‫‌های‬
‫ه‬‫نسخ‬
3
‫و‬
4
‫پروتکل‬ ‫که‬ ‫پروتکل‬
rpcbind
‫که‬ ‫نشانگر‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫نسخه‬ ‫شماره‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫جفت‬ ‫یک‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬
/
‫آن‬ ‫در‬ ‫نسخه‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫جفت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫‌ونقل‬
‫ل‬‫حم‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫پایانی‬ ‫نقطه‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ،‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫انتقال‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬
/
. .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ترسیم‬ ‫‌ونقل‬
‫ل‬‫حم‬ ‫پروتکل‬
‫سرویس‬
port mapper
‫پورت‬ ‫از‬ ‫همیشه‬
TCP
‫یا‬
111
UDP
،‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
.‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫پورت‬ ‫نگار‬ ‫نقشه‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پورت‬ ‫نگاشت‬ ‫سرویس‬ ‫پورت‬ ‫شماره‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫یک‬ ‫زیرا‬
‫سرورهای‬ ‫سایر‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫پورت‬ ‫نگاشت‬
RPC
.‫شود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫نشود‬ ‫فراموش‬
,
nis nfs
‫امکانات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫و‬
rpc
‫سرویس‬ ‫اندازی‬ ‫ه‬ ‫را‬ . ‫مینمایند‬ ‫استفاده‬
portmap
‫فرمان‬ ‫بوسیله‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ضروری‬
setup
‫و‬
chkconfig
‫به‬
system service
‫و‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬
portmap
‫را‬
. ‫نمایید‬ ‫عملیاتی‬
‫مفهوم‬ ‫درست‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫برای‬
PORTMAP
: ‫فرمایید‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫کاربردی‬ ‫مثال‬ ‫به‬
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs
NFS
‫یا‬
Network File System
‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫اریس‬‫ل‬‫سو‬ ،‫لینوکس‬ ‫مانند‬ ‫یونیکسی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫میان‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫اشتراک‬ ‫امکان‬
) (
‫قابل‬ ‫محلی‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫امکانیست‬ ‫اصه‬‫ل‬‫خ‬ ‫بطور‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬
mount
‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬
‫های‬ ‫نسخه‬ ‫تمامی‬ .‫باشند‬ ‫شبکه‬
NFS
‫پروتکل‬ ‫از‬
TCP
‫پروتکل‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
2
NFSV
‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کمتر‬ ‫امروزه‬
3
NFSV
‫و‬
4
NFSV
‫پروتکل‬ .‫دارند‬ ‫کاربرد‬ ‫بسیار‬
4
NFSV
‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫اینترنت‬ ‫برروی‬ ‫فایروال‬ ‫بواسطه‬
ACL
‫نیز‬ ‫که‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬
2
NFSV
‫و‬
3
NFSV
‫پروتکل‬ ‫از‬
UDP
‫فایل‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیز‬
etc/exports
‫تنظیم‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ /
NFS
‫است‬
‫از‬ ‫مجوزهایی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫کدام‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫می‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اشتراکی‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ‫که‬
.‫شوند‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫مجوزهایی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫ماشین‬
‫ها‬ ‫ویژگی‬
•
‫های‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایروال‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬
NAT
•
‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫امنیت‬
•
‫یونیکسی‬ ‫های‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
(
, ,
Linux BSD Mac OSX
‫ویندوزی‬ ‫و‬ )
•
‫از‬ ‫پشتیبانی‬
ACL
•
‫یونیکد‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
•
‫پایین‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حتی‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫کارایی‬
‫دهة‬ ‫در‬ ‫فايل‬ ‫دهندگان‬ ‫سرويس‬ ‫اولين‬
۷۰
‫سال‬ ‫در‬ .‫شدند‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫ادي‬‫ل‬‫می‬
۱۹۸۳
‫شركت‬
Sun
‫سيستمي‬ ‫فايل‬
‫نام‬ ‫به‬
NFS
.‫شد‬ ‫تبديل‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫سيستم‬ ‫فايل‬ ‫ترين‬ ‫پراستفاده‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫ايجاد‬ ‫را‬
‫سیستم‬ ‫برای‬ ً‫اساسا‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬
‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اکنون‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کاربرد‬ ‫یونیکس‬ ‫خانواده‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫‌عام‬
‌
‫ناهمگون‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬
(
heterogeneous
)
‫مشتریان‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬
‫داشته‬ ‫محلی‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫‌های‬
‫ک‬‫دیس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫رفتاری‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫با‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬
‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫به‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫‌آورد‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫امکانی‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫باشند‬
.‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫دسترسی‬ ‫معمولی‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫همانند‬
‫در‬
NFS
‫یک‬ ‫نمودن‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫با‬ ‫مشترک‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عملیات‬
‫ـرویس‬
‫ـ‬‫س‬ ‫و‬ ‫‌دهنده‬
‫س‬‫ـروی‬
‫ـ‬‫س‬ ‫ـوی‬
‫ـ‬‫س‬ ‫دو‬ ‫ـر‬
‫ـ‬‫ه‬ ‫در‬ ‫پیغـام‬ ‫سری‬
‫می‬ ‫صورت‬ ‫گیرنده‬
،‫شـد‬ ‫بیـان‬ ‫‌طورکه‬
‫ن‬‫هما‬ .‫‌گیرد‬
NFS
‫مـدل‬ ‫از‬
Client/Server
‫و‬ ‫ـد‬
‫ـ‬‫‌نمای‬
‫ی‬‫م‬ ‫ـتفاده‬
‫ـ‬‫اس‬ ‫‌ها‬
‫م‬‫سیسـت‬ ‫ـف‬
‫ـ‬‫تعری‬ ‫در‬
‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـوان‬‫ـ‬‫‌عن‬
‫ه‬‫ب‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫ـتم‬‫ـ‬‫سیس‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ک‬ ‫ـرا‬‫ـ‬‫چ‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫اس‬ ‫ـده‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـونیکس‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـنی‬‫ـ‬‫مبت‬ ‫‌های‬
‫م‬‫ـت‬‫ـ‬‫سیس‬ ‫در‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫اساس‬ ‫ات‬‫ل‬‫ـو‬‫ـ‬‫تح‬ ‫ـاعث‬‫ـ‬‫ب‬
.‫بدهد‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫‌دهنده‬
‫س‬‫سروی‬
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl
Nfs Acl

Recommandé

nbd par
nbdnbd
nbdYashar Esmaildokht
28 vues23 diapositives
nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
cachefs par
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 vues26 diapositives
bcache and cachefs its benefits. par
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits. Yashar Esmaildokht
64 vues36 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives
openstack designate par
openstack designateopenstack designate
openstack designateYashar Esmaildokht
93 vues81 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Nfs Acl

radosgw par
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 vues72 diapositives
مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
Zfs and btrfs par
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfsYashar Esmaildokht
1K vues81 diapositives
Package management par
Package managementPackage management
Package managementYashar Esmaildokht
80 vues53 diapositives
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬Yashar Esmaildokht
465 vues47 diapositives
virsh vmware par
virsh vmwarevirsh vmware
virsh vmwareYashar Esmaildokht
161 vues93 diapositives

Similaire à Nfs Acl(20)

‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par Yashar Esmaildokht
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬

Plus de Yashar Esmaildokht

raid with megacli par
raid with megacliraid with megacli
raid with megacliYashar Esmaildokht
36 vues28 diapositives
Openstack Rally par
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack RallyYashar Esmaildokht
202 vues40 diapositives
OpenStack and its service par
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
118 vues75 diapositives
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackYashar Esmaildokht
192 vues32 diapositives
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...Yashar Esmaildokht
83 vues32 diapositives
linux industry par
linux industrylinux industry
linux industryYashar Esmaildokht
36 vues166 diapositives

Plus de Yashar Esmaildokht(17)

Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par Yashar Esmaildokht
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par Yashar Esmaildokht
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

Nfs Acl

 • 1. ‫حق‬ ‫بسمه‬ ‌ NFS ACL ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نویسنده‬ : ‫نسخه‬ ۰.۱
 • 2. : ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬ cyber security . ‫هستم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۱۵ . ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫مولف‬ ‫مدرس‬ ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ - - gnu/linux system/network/security/cloud/Storage Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops . : ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫اقه‬‫ل‬‫ع‬ ) . ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تبریز‬ ‫اگ‬‫ل‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬ / : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬ : 09141100257 Mob Telegram ID Telegram channel Instagram Account Linkedin Account . ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬ ‫توی‬ slideshare . ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬
 • 3. : ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫خدا‬ ‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬ َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پدرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬ ‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ : ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬ )
 • 5. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬ / ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫نیازها‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫باشید‬ ‫آن‬ . ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫انتخا‬ . ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫انتخا‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ ‫گنو‬ / ‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬ . ‫اختصاصی‬ ‫‌افزارهای‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫انحصارطلبان‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫سیاس‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫‌افزارها‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫سایر‬ ‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫ندارد‬ . ‫گنو‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ / ‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‌ ‫ه‬‫تاریخچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ . ‫علت‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫اندی‬‫ل‬‫فن‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫که‬ ‫‌عاملی‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ GPL ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬ ۲۲ ‫نفوذ‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫انسا‬ ‫اکثر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫‌اش‬ ‫ی‬‫سالگ‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‌ ‫د‬‫کر‬ . ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬ « ‫هوشمند‬ » ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫‌کشند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ . ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نقلی‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫گوش‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ … . ‫گنو‬ ‫روی‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫زمین‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫‌گیرد؟‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬ / ‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ; / ‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬ ; ‫دنیاست‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫‌ترین‬ ‫ن‬‫ام‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬ . ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫فلسف‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫گنو‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ / ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ . ‫ایسنیس‬‫ل‬ ‫طبق‬ GPL ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫که‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫ایسنس‬‫ل‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ . ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫‌دهنگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫حفر‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ . ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫‌باشید‬ ‫ه‬‫شنید‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬ . ‫توجیه‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫‌این‬‫‌ها‬ ‫ی‬‫خیل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ۴۰۰ ‫از‬ ‌ ‫ه‬‫ابررایان‬ ۵۰۰ ‫همچنین‬ ‫‌کنندو‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ابررایان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۷۰ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دهند‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬ ( servers ) ‫‌اند‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬ . ‫خاصی‬ ‫ایل‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫البته‬ ‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ۳ ‫‌است‬ ‫ه‬‫نکرد‬ ‫تجاوز‬ ‫درصد‬ . ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬
 • 6. ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫مسئولی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ . ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫‌گیرد؟‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‌ ‫ی‬‫دسترس‬ ‫مجوزهای‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ . ‫مثل‬ ‫اجرایی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫هر‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫ویرو‬ : ۱ . ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ . ۲ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬ . ۳ . ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫‌افزاری‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ . ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬ . ۱ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ . ‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ , exe com ‫یا‬ bat ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫‌باشد‬ ‫ه‬‫داشت‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ . ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫کاربر‬ . ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ jpg ‫باشد‬ . ۲ . ‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هم‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هم‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ . ‫‌فایل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬ Ntfs ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫ا‬‫ل‬‫اص‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ . ‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫بخ‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ . ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬ ‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ . ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫‌رود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ . ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ایلی‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫اختیار‬ . ‫پایین‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هزین‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫استفاد‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ GPL ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫نهایی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هزین‬ . ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ .
 • 7. ‫دبیان‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬ ( debian ) ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬ ‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ۱۹.۱ ‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬ ( ‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬ ۲۴ ‫و‬ ‫هزار‬ ۷۰۰ ‫تومان‬ ‫میلیارد‬ ) ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫محاسب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ۳ ‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬ . ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫اب‬‫ل‬‫انق‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حقیقتا‬ - ‫فلسفه‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ - ‫برای‬ ‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ . ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬ GPL ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ . ‫طبق‬ ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ . ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دستگا‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ . ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫ا‬‫ل‬‫مث‬ 02 TTX ‫شرکت‬ ‫محصول‬ Mavizen ‫داخلی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مسابق‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬ ‫است‬ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬ . ‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دستگا‬ ‫یا‬ DeLavel ‫از‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ . ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ات‬‫ل‬‫ایا‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬ ‫‌تپد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لینوکسی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫اتی‬‫ل‬‫مراس‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ . ‫ایزامو‬ ( Isamu ) ‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬ ۲۰۰۱ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬ ‫‌بر‬‫مبتنی‬ ‫‌نمای‬ ‫ن‬‫انسا‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫روبا‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫‌کنون‬ ‫ا‬‫ت‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ . ‫‌ها‬ ‫ت‬‫روبا‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پلئو‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ( Pleo ) ‫کاتانا‬ ‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫‌متحرک‬ ‫ی‬‫‌باز‬ ‫ب‬‫اسبا‬ ‫دایناسور‬ ( Katana Robotic Arm ) ‫توسط‬ ‫که‬ ‫نورونیکز‬ ( Neuronics ) ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ . ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫‌های‬ ‫غ‬‫چرا‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫ترافیک‬ ‫پیک‬ ( Peek Traffic ) ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬ ‫‌هایی‬ ‫ن‬‫مکا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫‌های‬ ‫غ‬‫چرا‬ ‫بزرگراه‬ ۱۰۱ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫‌آنجلس‬ ‫س‬‫ل‬ ‫در‬ . ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اع‬‫ل‬‫اط‬ ‫دارید‬ ‫خبر‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌سورس‬ ‫ن‬‫اپ‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ . ‫ا‬‫ل‬‫مث‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ carrier IQ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫تلف‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫که‬ ‫شد‬
 • 8. ‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ . ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫‌توانیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ . ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫صدها‬ ً‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫اکثر‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برطرف‬ . ‫خود‬ ‫به‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بدهید‬ . ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫آماد‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ . ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بخورید‬ . ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ . ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫استفاد‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫آماد‬ ‫آن‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫اح‬‫ل‬‫اص‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫است‬ . ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ . ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ات‬‫ل‬‫اشکا‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬ ( ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬ ‫و‬ ‫اکسپلورر‬ … ) ‫است‬ . ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫اوه‬‫ل‬‫ع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ . ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ . ‫شده‬ ‫‌روز‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫‌گذارد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ . ‫سریع‬ ‫پیشرفت‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫فلسف‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬ . ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ . ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫بیشتر‬ .
 • 9. ‫درایورها‬ ‫نصب‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ . ‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫داشته‬ ‫‌انداز‬ ‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫کار‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫مود‬ ‫باشند‬ . ‫‌العاده‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫افک‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫گنو‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫اینکه‬ ‫در‬ / ‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫‌تر‬ ‫ن‬‫‌ر‬ ‫د‬‫م‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‌ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ . ‫مدیر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫وسیل‬ ‫به‬ ‫‌های‬ ‌ ‫ه‬‫پنجر‬ compiz ‫یا‬ Kwin ‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫زیبایی‬ ‫همچنین‬ KDE ‫سادگی‬ ‫و‬ Gnome ‫است‬ ‫‌زد‬ ‫ن‬‫زبا‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ . ‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ . ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫‌شده‬ ‫ی‬‫ام‬‫ل‬‫اس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ،‫شیمی‬ ‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫رشت‬ ‫مخصوص‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫د‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ … ‫‌آوری‬ ‫ع‬‫جم‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫‌اند‬ ‫ه‬‫کرد‬ . ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫‌اند‬ ‫ه‬‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬ ( ‫شبیه‬ ‫محیطی‬ command prompt ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ) ‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬ . ‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ . ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬ ‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫مد‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ . ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬
 • 10. ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ . ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫هر‬ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬ . ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫‌های‬ ‫ر‬‫‌افزا‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اکثر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫دربار‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ . ‫البته‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫‌تری‬ ‫ف‬‫ضعی‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ . ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫ا‬‫ل‬‫اصو‬ . ‫ا‬‫ل‬‫معمو‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌آورند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شیو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫سرمای‬ . • ‫پشتیبانی‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ارائ‬ ( ‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬ ) • ‫ایسنس‬‫ل‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫انتشار‬ ( ‫مانند‬ sun ‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬ ) • ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬ • ‫قبلی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬ • ‫گوناگون‬ ‫‌های‬ ‫د‬‫نها‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫‌تر‬ ‫ی‬‫اضاف‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬ • ‫داوطلبانه‬ ‫‌های‬ ‫ک‬‫کم‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ • ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ( ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ا‬‫ل‬‫موزی‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫فایرفاکس‬ ) ‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لینوکس‬ . ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫زبا‬ ‫برای‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬ ‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ KDE ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬ ‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ , libreoffice gimp ‫و‬ .. ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫اف‬‫ل‬‫برخ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ( ‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬ ) ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫داده‬ .
 • 11. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬ ‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫فزایند‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ “ GNU’s Not Unix ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اعیه‬‫ل‬‫اط‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ” ۱۹۸۳ ‫به‬ ‫آن‬ ‫‌تر‬ ‫ل‬‫کام‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫امیه‬‫ل‬‫اع‬ ‫نام‬ ۱۹۸۵ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫‌کند؛‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ »‫«گنو‬ ‫نام‬ “ GNU’s Not Unix .‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬ ) ( ” ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ »‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫«نر‬ ‫در‬ »‫«آزاد‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫‌تــوانـید‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مجددا‬ ‫اگر‬ .‫جامعه‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ( . ‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ) ‫ســال‬ ‫در‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬ «‫گنو‬ ‫»پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬ ۱۹۸۳ ‫روح‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ .‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫صاحبان‬ ‫سال‬ ‫در‬ ۱۹۷۱ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ MIT ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬ ‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫‌نویسان‬ ‫ه‬‫بــرنام‬ .‫‌کــردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫‌کردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ .‫‌دادند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ۱۹۸۰ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬ .‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫‌کردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منع‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫نم‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫ا‬‫ل‬‫قب‬ ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬ .‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬
 • 12. ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابرایـن‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ،‫متن‬ ‫‌بندی‬ ‫ب‬‫قال‬ ‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ۱۹۸۴ ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ۱۹۸۵ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ .‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ۱۹۹۰ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬ ۱۹۹۱ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬ ۱۹۹۲ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫‌افـزار‬ ‫م‬‫نــر‬ ‫یــک‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫د‬ ‫‌اکنون‬ ‫م‬‫ه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ / .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ / ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌خواهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نـر‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫‌کار‬ ‫ه‬‫تاز‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫‌اکنون‬ ‫م‬‫ه‬ ‫آزاد‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫باز‬ ‫‌خــواهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ ‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬
 • 13. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Open Source Software ‫مقدمه‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫‌گذاران‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫احظ‬‫ل‬‫م‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سعی‬ ‫‌دهنگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ .‫‌کشند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬
 • 14. ۱ ‫معرفی‬ . ‫اتفاق‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫ظهور‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫خیل‬ ‫برای‬ - - ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ .‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫اوه‬‫ل‬‫بع‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بازپخش‬ ‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروان‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ( . . www opensource org .) ‫بجای‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫جمعی‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫‌گیرند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ .‫برود‬ ‫سو‬ ‫آپاچی‬ ‫وب‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫‌گیرند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ( . . httpd apache org .) ‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫‌دهنده‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تجاری‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ MySQL ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ . . MySQL (www mysql com) . ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫به‬ ‫‌آوری‬ ‫ب‬‫تعج‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫بخاطر‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫‌یابد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تخصیص‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬
 • 15. . ‫رسیدند‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ال‬‫ل‬‫استد‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬ ‫رابرت‬ ‫اخانیو‬‫ل‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫‌انداز‬ ‫م‬‫چش‬ ‫بهبود‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬ .‫‌اند‬ ‫م‬‫مه‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫انگیز‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫پار‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫ات‬‫ل‬‫تشکی‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫توانای‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ .‫‌گیرند‬ ‫ی‬‫م‬
 • 16. ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ NFS ‫مانند‬ ‫ها‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ rpc ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫نماییم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ PORTMAP . ‫رسید‬ ‫خواهیم‬
 • 17. RPC Remote Procedure Call ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫که‬ RPC ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫پرداز‬ ‫میان‬ ‫ارتباطی‬ ‫قاعده‬ ‫یک‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫خطاب‬ .‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سروری‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫کاربردهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌یافته‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ - RPC ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروتکلی‬ ‫درخواست‬ ،‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫اع‬‫ل‬‫اط‬ ‫بدون‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫از‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫واسطه‬ »‫روال‬ ‫زیر‬ ‫«فراخوانی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫عبار‬ ‫از‬ »‫دور‬ ‫راه‬ ‫روال‬ ‫«فراخوانی‬ ‫یا‬ »‫دور‬ ‫راه‬ ‫رویه‬ ‫«فراخوانی‬ ‫بر‬ ‫اوه‬‫ل‬‫ع‬ .‫کند‬ ‫خدمت‬ ( Subroutine Call »‫تابع‬ ‫«فراخوانی‬ ‫و‬ ( ) Function Call ‫پروتکل‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ) RPC ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ RPC ‫پروتکل‬ ‫پیرامون‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫چیست‬ RPC ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫ات‬‫ل‬‫سوا‬ ‫به‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ RPC .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫نیز‬
 • 18. ‫به‬ ‫طریقی‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ . ‫بپردازد‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫کامپیوتر‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بخواهد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫چنانچه‬ . ‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کامپیوتر‬ Rpc ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوتر‬ ‫های‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ procedure ‫و‬ ‫نموده‬ ‫صدا‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ . ‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ازمه‬‫ل‬ ‫سرویس‬ Rpc ‫پرداخته‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ sun microsystem ‫میگردد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ / ‫واقع‬ ‫در‬ RPC « ‫عبارت‬ ‫برای‬ ‫سرنامی‬ Remote Procedure Call ‫روش‬ ‫یک‬ »‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫«فراخوانی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ » ‫پردازشی‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ( Interprocess Communication | IPC ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ - ) .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫سرور‬ RPC ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ،‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پرداز‬ ‫فراخوانی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫درخواستی‬ ‫پیام‬ ،‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫یک‬ .‫باشند‬ ‫شده‬ ‫فراخوانی‬ ‫محلی‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫پرداز‬ ‫آن‬ ‫گویی‬ RPC ‫به‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫درخواست‬ ‫این‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫سرور‬ ( Procedure Call ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تابع‬ ‫فراخوانی‬ ‫یا‬ ) .‫‌گرداند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫پاسخ‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫درخواست‬ ‫سرور‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ .‫باشد‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫کار‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مسدود‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ،‫است‬ ‫فراخوانی‬ ‫پردازش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫که‬ ‫مدتی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫مشابه‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ( Local Procedure Call ‫فرایند‬ ،) RPC ،‫اگرچه‬ .‫بماند‬ ‫معلق‬ ،‫دور‬ ‫راه‬ ‫رویه‬ ‫نتایج‬ ‫بازگرداندن‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫کننده‬ ‫درخواست‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫همزمان‬ ‫عملیاتی‬ ‫نیز‬ ‫یا‬ ‫حجم‬ ‫کم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پرداز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ Thread ‫چند‬ ‫اجرای‬ ‫امکان‬ ،‫‌گذارند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یکسانی‬ ‫آدرس‬ ‫فضای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ RPC .‫‌آورد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ RPC ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫مخفف‬ RPC « ‫مخفف‬ Remote Procedure Call « ‫کلمه‬ .‫است‬ »‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫«فراخوانی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ » Procedure ‫علوم‬ ‫در‬ » ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫روی‬ ‫از‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گفته‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫مکرر‬ ‫طور‬ ‫عملیات‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ RPC »‫روال‬ ‫زیر‬ ‫«فراخوانی‬ ، ( Subroutine Call »‫تابع‬ ‫«فراخوانی‬ ‫و‬ ( ) Function Call ‫مفاهیم‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫بنابراین‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ) Subroutine ،Procedure ‫و‬ Function ‫مشابه‬ ً‫تقریبا‬ ‫در‬ ،‫بنابراین‬ .»‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫«قطعه‬ :‫یعنی‬ ‫دارند‬ ‫اشاره‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫یکدیگر‬ RPC ‫یک‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫فراخوانی‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫محل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫برنامه‬ ‫قطعه‬
 • 19. ‫از‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ RPC ‫‌شود؟‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫روی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ساز‬ RPC ‫یک‬ ‫در‬ ‫زیرروالی‬ ‫یا‬ ‫رویه‬ ‫اجرای‬ ‫موجب‬ ‫کامپیوتری‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫‌روند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫برای‬ ‫جزئیات‬ ‫کدنویسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ .‫شود‬ ‫متفاوت‬ ‫آدرس‬ ‫فضای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫پایین‬ ‫سطح‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫پروتک‬ ،‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫این‬ ،‫همچنین‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫محقق‬ ‫‌نویس‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫توسط‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫تعامل‬ UDP ‫و‬ TCP/IP .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫نیز‬ ‫را‬
 • 20. ‫اجزای‬ RPC ‫هستند؟‬ ‫چه‬ ‫معماری‬ RPC ،‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫شمال‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫بخش‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ً‫اساسا‬ Client Stub ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ، RPC ‫یا‬ RPC Runtime ، ‫سرور‬ Stub .‫است‬ ‫سرور‬ ‫خود‬ ‫و‬ RPC Runtime ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫سیستم‬ RPC ‫همان‬ ‫یا‬ RPC Runtime ‫‌ها‬ ‫ل‬‫روا‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫کتابخان‬ ، ( Routine ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫و‬ ) ‫کار‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫ارتباطات‬ ،‫‌ها‬ ‫ل‬‫روا‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ .‫است‬ RPC ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫در‬ .‫است‬ RPC :‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫عملیات‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫سمت‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ، • ‫اتصال‬ ‫انقیاد‬ | ( Binding ) • ‫مناسب‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫برقراری‬ • ‫سرور‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫میان‬ ‫شده‬ ‫فراخوانی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫انتقال‬ • ‫ارتباطی‬ ‫خطاهای‬ ‫مدیریت‬ Stub ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫کارکرد‬ Stub .‫است‬ ‫‌نویس‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫کدهای‬ ‫برای‬ ‫شفافیت‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ، • ،‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫سمت‬ ‫در‬ Stub .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫محلی‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫میان‬ ‫واسط‬ • .‫‌گشاید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫یا‬ ‫‌بندی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ • ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫پروتکل‬ RPC .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‌ • .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اتصال‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫گا‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ،‫تقاضا‬ ‫صوت‬ ‫در‬ ‫وظایف‬ Stub ‫سرور‬ ‫سمت‬ ،‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫در‬ Stub ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫مدیریت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫روی‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫سیستم‬ ‫میان‬ ‫واسطی‬ ،‫مشابه‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬
 • 21. Binding ‫در‬ RPC ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫راهکار‬ ‫‌ترین‬ ‫ف‬‫منعط‬ ‫کجاست؟‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫کدام‬ ‫باید‬ ‫بداند‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫پویا‬ ( Dynamic Binding ‫درخواست‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫وقتی‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ) RPC ‫که‬ ‫باری‬ ‫اولین‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ Clinet Stub ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراخوانی‬ Clinet Stub ‫یک‬ ‫با‬ Name Server ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ .‫دهد‬ ‫انتقال‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫که‬ ‫نشانی‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ Binding :‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫اتصال‬ ) | ( ‫‌گذاری‬ ‫م‬‫نا‬ : ‫در‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ،‫واسط‬ ‫یک‬ ‫صدور‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫صادر‬ ‫خدمات‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ،‫دارد‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫خدماتی‬ ‫که‬ ‫سروری‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫این‬‫ل‬‫ک‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫درج‬ ‫سیستم‬ 1 . ‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ : .‫کند‬ ‫وارد‬ ،‫شود‬ ‫شروع‬ ‫بتواند‬ ‫ارتباط‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ RPC ‫‌کند؟‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫چطور‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ( RPC ‫به‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فراخوانی‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ) ( ) ‫است‬ ‫قرار‬ ‫رویه‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منتقل‬ ‫محیطی‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫روال‬ ‫یا‬ ‫رویه‬ ‫آن‬ ‫پارامترهای‬ ،‫سپس‬ .‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫تعلیق‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫ب‬‫جوا‬ ‫نتایج‬ ،‫رویه‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫محیط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫رویه‬ ،‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ . ‫سرور‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ) ( ) ( ) ( ‫آن‬ ‫اینکه‬ ‫مثل‬ ‫درست‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ،‫نتایج‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گرداننده‬ ‫باز‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫بود‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فراخوانی‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ) ( .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫ادامه‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫رویه‬
 • 23. ‫در‬ ‫رویدادها‬ ‫توالی‬ RPC ‫است؟‬ ‫چگونه‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رویدادها‬ ‫توالی‬ 1 . ‫یک‬ Client Stub ‫توسط‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫میان‬ ‫شده‬ ‫ارجاع‬ ‫پارامترهای‬ ‫تبدیل‬ ‫که‬ ‫کدی‬ ‫قطعه‬ ) ( ‫در‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پارامترهایی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫محلی‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫فراخوانی‬ ‫این‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراخوانی‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ .‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫پشته‬ ‫ای‬‫ل‬‫با‬ 2 . Client Stub ‫انجام‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سیستمی‬ ‫فراخوانی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌بندی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رویه‬ « ‫رویه‬ ‫پارامترهای‬ ‫‌بندی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫به‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ Marshalling .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گفته‬ » 3 . .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫سرور‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫محلی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ 4 . ‫به‬ ‫سرور‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫پیام‬ Server Stub .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫ارجاع‬ 5 . Server Stub ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫پیام‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پارامترها‬ ‫‌بندی‬ ‫ه‬‫بست‬ ( Umarshalling .) 6 . ‫به‬ ‫نتایج‬ ،‫سرور‬ ‫در‬ ‫رویه‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ Server Stub ‫و‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بازگردانده‬ Server Stub ‫در‬ ‫را‬ ‫بازگشتی‬ ‫مقادیر‬ ،‫سپس‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌بندی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ Server Stub .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تحویل‬ ‫انتقال‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬ 7 . ‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫نیز‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫انتقال‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫و‬ ‫‌فرستد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫انتقال‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دریافتی‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫ایه‬‫ل‬ Client Stub .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تحویل‬ 8 . Client Stub .‫‌گردد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫فراخواننده‬ ‫به‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫بازگشتی‬ ‫پارامترهای‬ ‫‌بندی‬ ‫ه‬‫بست‬ ) ( :‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ ‫در‬ ‫رویدادها‬ ‫توالی‬
 • 24. ‫مزایای‬ RPC ‫چیست؟‬ • RPC ‫از‬ ‫سنتی‬ ‫استفاده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سرور‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫این‬‫ل‬‫ک‬ ‫به‬ RPC .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫سطح‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫زبا‬ ‫در‬ • ‫از‬ RPC .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫محلی‬ ‫محیط‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫‌یافته‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ • RPC ‫پردازده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫مد‬ ‫از‬ ( Process ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫مد‬ ‫و‬ ) Thread .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نخ‬ ) ( • ‫در‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ساز‬ RPC .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫انتزاع‬ ‫نوعی‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫کاربر‬ ‫دید‬ ‫از‬ • ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫فراخوان‬ ‫در‬ ‫کدها‬ ‫مجدد‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بازنویسی‬ ‫زحمت‬ RPC .‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ • ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫فراخوان‬ ‫از‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ RPC ‫استفاده‬ ‫محلی‬ ‫‌های‬ ‫ط‬‫محی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫توزیع‬ ‫‌های‬ ‫ط‬‫محی‬ ‫در‬ ‫هم‬ .‫کرد‬ • ‫توسط‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫پروتکل‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫ای‬‫ل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ RPC .‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫حذف‬ ‫معایب‬ RPC ‫چیست؟‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫برخی‬ RPC :‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫فهرست‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ • ‫منابع‬ ‫مصرف‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫مربوطه‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫روا‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬ ‫اجرایی‬ ‫‌های‬ ‫ط‬‫محی‬ ‫از‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ً‫ا‬‫ل‬‫مث‬ ) ( RPC ‫پروتکل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫‌تر‬ ‫ه‬‫پیچید‬ RPC ‫مقادیر‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫چندان‬ .‫نیستند‬ ‫مناسب‬ ‫داده‬ ‫حجیم‬ • RPC ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫پردازه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ،‫ارتباطی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫زیرا‬ .‫است‬ ‫‌پذیر‬ ‫ب‬‫آسی‬ ‫بسیار‬ ‫خرابی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ RPC .‫هستند‬ ‫دخیل‬ • ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫رویه‬ ‫فراخوانی‬ RPC ‫یعنی‬ .‫کرد‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫رو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفهومی‬ RPC .‫‌آید‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ • RPC ،‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫‌افزاری‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫معماری‬ ‫بحث‬ ‫وقتی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫واکنش‬ ‫و‬ ‫کنش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تنها‬ RPC .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫بروز‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫‌پذیری‬ ‫ف‬‫انعطا‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ • RPC .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫هزین‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫امنیتی‬ ‫خطرات‬ ‫درک‬ Remote Procedure Call
 • 25. ‫پروتکل‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫پروتک‬ ‫تمامی‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ RPC .‫نیستند‬ ‫پیشینه‬ ‫سو‬ ‫دارای‬ RPC ‫پروتکل‬ ،‫که‬ ‫چرا‬ .‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫‌نویسان‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫برای‬ ‫محبوبی‬ RPC ‫ایی‬‫ل‬‫با‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫سهولت‬ ‫و‬ ‫عملکردی‬ ‫امکانات‬ .‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫بالقو‬ ‫خطرات‬ ،‫قدرتمند‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ،‫اگرچه‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ RPC ‫بسیاری‬ ‫مسئول‬ ً‫مستقیما‬ ‫بدنام‬ ‫ویروس‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫مخرب‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫‌بردار‬ ‫ه‬‫بهر‬ ‫از‬ Blaster ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ .‫است‬ RPC ‫آن‬ ‫امنیتی‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ RPC ‫ناخواسته‬ ‫تاثیر‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫محدودی‬ ‫این‬ ‫اعمال‬ .‫کنند‬ ‫محدود‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫برای‬ ‫‌تری‬ ‫ه‬‫هوشمندان‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫روش‬ ‫لزوم‬ ،‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫‌وری‬ ‫ه‬‫بهر‬ ‫کاهش‬ RPC .‫‌شد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫احساس‬ ‫ایمن‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کاربرد‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫پیشرفته‬ ‫ایش‬‫ل‬‫پا‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‌ ،‫خوشبختانه‬ RPC . . ‫هست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫تبادل‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫امکان‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫این‬ RCP ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫خاصی‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫محدود‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کلی‬ ‫تهدیدهای‬ ‫بتوانند‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫تبادل‬ ‫امنیتی‬ ‫عملکرد‬ ‫بررسی‬ RPC ،‫اصه‬‫ل‬‫خ‬ ‫طور‬ ‫به‬ RPC ‫پورت‬ ‫انتهایی‬ ‫نقطه‬ ‫نگاشت‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫انتشار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ( ۱۳۵ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫کننده‬ ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ) RPC ‫پورت‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ۱۳۵ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫برای‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫محدوده‬ ‫با‬ ‫‌هایی‬ ‫ت‬‫پور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫این‬‫ل‬‫ک‬ ‫هدایت‬ ‫مسئولیت‬ ‫تصادفی‬ ‫تخصیص‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫پور‬ ‫این‬ .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫محدوده‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫پور‬ ‫این‬ ‫نهایی‬ ‫نقطه‬ ‫نگاشت‬ ‫سرویس‬ ‫توسط‬ RPC ‫‌های‬ ‫ت‬‫پور‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ، TCP/IP ‫محدوده‬ ‫در‬ ۱۰۲۴ ‫تا‬ ۶۵۵۳۶ ‫که‬ ‫حقیقت‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫بسیاری‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫پور‬ RPC ‫خوبی‬ ‫سابقه‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایلی‬‫ل‬‫د‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫شوند‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫باز‬ .‫ندارد‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫ات‬‫ل‬‫مشک‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ RPC ‫اجرا‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نهایی‬ ‫نقطه‬ ‫نگاشت‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫پورت‬ ‫تفحص‬ ‫و‬ ‫کاوش‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫افشا‬ ‫خاص‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫شده‬ RPC ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫‌های‬ ‫ط‬‫واس‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫حساس‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ RPC ‫برای‬ ‫راهکاری‬ ‫وجود‬ ‫لزوم‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫‌برد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫زمان‬ ‫چندان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫امن‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ RPC ‫تصفیه‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ RPC .‫شد‬
 • 33. ‫کلی‬ ‫شمای‬ rpc  Protocol Stack blast : ‫بزرگ‬ ‫پیام‬ ‫اتصال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شکستن‬ CHAN : ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫سازی‬ ‫همگام‬ SELECT: ‫ازمه‬‫ل‬ ‫پروسس‬ ‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫توزیع‬  Stubs
 • 35. ‫پروتکل‬ : CHAN  .‫میکند‬ ‫ضمانت‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫تحویل‬  ‫بین‬ ‫سازی‬ ‫هنگام‬ client ‫و‬ server . ‫میکند‬ ‫تأمین‬ ‫را‬  . ‫مینماید‬ ‫ارسال‬ ‫مجدا‬ ‫نشد‬ ‫ارسال‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫اگر‬
 • 38. Portmap ‫خادم‬ portmap ‫برنامه‬ ‫شماره‬ rpc ‫شماره‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬ udp ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خادم‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ . ‫مینماید‬ . ‫میگردد‬ ‫برقرار‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫پورت‬ ‫نگاشت‬ ( . rpc portmap ‫فقط‬ ‫یا‬ portmap ‫یا‬ rpcbind ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫محاسباتی‬ ‫روش‬ ‫فراخوانی‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ) ‫باز‬ ‫شبکه‬ ( ONC RPC ‫خدمات‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ) ONC RPC .‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫نسخه‬ 2 ‫نسخه‬ ‫شماره‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫جف‬ ،‫پورت‬ ‫‌بردار‬ ‫ه‬‫نقش‬ ‫پروتکل‬ / ONC RPC ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫پورت‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نگاشت‬ ‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ONC RPC ،‫گوید‬ ‫می‬ ‫پورت‬ ‫نگار‬ ‫نقشه‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫خاص‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خاصی‬ ‫نسخه‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫جفت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ( / TCP ‫یا‬ UDP ،‫کند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ) .‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫پروتکل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫جفت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫نسخه‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫پورتی‬ ‫شماره‬ ‫چه‬ ‫از‬ / ‫تماس‬ ‫برقراری‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ONC RPC ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫نسخه‬ ‫با‬ ONC RPC ‫با‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫هستند‬ ‫خاص‬ ‫پورت‬ ‫تا‬ ‫بگیرند‬ ‫تماس‬ ‫سرور‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫پورت‬ ‫‌بردار‬ ‫ه‬‫نقش‬ TCP ‫یا‬ UDP .‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫واقعی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ 3 ‫و‬ 4 ‫پروتکل‬ ‫که‬ ‫پروتکل‬ rpcbind ‫که‬ ‫نشانگر‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫نسخه‬ ‫شماره‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫جفت‬ ‫یک‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬ / ‫آن‬ ‫در‬ ‫نسخه‬ ‫برنامه‬ ‫شماره‬ ‫جفت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫‌ونقل‬ ‫ل‬‫حم‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫پایانی‬ ‫نقطه‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫انتقال‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ / . .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ترسیم‬ ‫‌ونقل‬ ‫ل‬‫حم‬ ‫پروتکل‬ ‫سرویس‬ port mapper ‫پورت‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ TCP ‫یا‬ 111 UDP ،‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ .‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫پورت‬ ‫نگار‬ ‫نقشه‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پورت‬ ‫نگاشت‬ ‫سرویس‬ ‫پورت‬ ‫شماره‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫یک‬ ‫زیرا‬ ‫سرورهای‬ ‫سایر‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫پورت‬ ‫نگاشت‬ RPC .‫شود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
 • 39. ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫نشود‬ ‫فراموش‬ , nis nfs ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫و‬ rpc ‫سرویس‬ ‫اندازی‬ ‫ه‬ ‫را‬ . ‫مینمایند‬ ‫استفاده‬ portmap ‫فرمان‬ ‫بوسیله‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ضروری‬ setup ‫و‬ chkconfig ‫به‬ system service ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ portmap ‫را‬ . ‫نمایید‬ ‫عملیاتی‬ ‫مفهوم‬ ‫درست‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫برای‬ PORTMAP : ‫فرمایید‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫کاربردی‬ ‫مثال‬ ‫به‬
 • 43. Nfs
 • 44. NFS ‫یا‬ Network File System ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫اریس‬‫ل‬‫سو‬ ،‫لینوکس‬ ‫مانند‬ ‫یونیکسی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫میان‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫اشتراک‬ ‫امکان‬ ) ( ‫قابل‬ ‫محلی‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫امکانیست‬ ‫اصه‬‫ل‬‫خ‬ ‫بطور‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ mount ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫تمامی‬ .‫باشند‬ ‫شبکه‬ NFS ‫پروتکل‬ ‫از‬ TCP ‫پروتکل‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ 2 NFSV ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کمتر‬ ‫امروزه‬ 3 NFSV ‫و‬ 4 NFSV ‫پروتکل‬ .‫دارند‬ ‫کاربرد‬ ‫بسیار‬ 4 NFSV ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫اینترنت‬ ‫برروی‬ ‫فایروال‬ ‫بواسطه‬ ACL ‫نیز‬ ‫که‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ 2 NFSV ‫و‬ 3 NFSV ‫پروتکل‬ ‫از‬ UDP ‫فایل‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ etc/exports ‫تنظیم‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ / NFS ‫است‬ ‫از‬ ‫مجوزهایی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫کدام‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫می‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اشتراکی‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ‫که‬ .‫شوند‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫مجوزهایی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫ماشین‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ • ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایروال‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ NAT • ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫امنیت‬ • ‫یونیکسی‬ ‫های‬ ‫اینت‬‫ل‬‫ک‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ( , , Linux BSD Mac OSX ‫ویندوزی‬ ‫و‬ ) • ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ACL • ‫یونیکد‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ • ‫پایین‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حتی‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫کارایی‬ ‫دهة‬ ‫در‬ ‫فايل‬ ‫دهندگان‬ ‫سرويس‬ ‫اولين‬ ۷۰ ‫سال‬ ‫در‬ .‫شدند‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫ادي‬‫ل‬‫می‬ ۱۹۸۳ ‫شركت‬ Sun ‫سيستمي‬ ‫فايل‬ ‫نام‬ ‫به‬ NFS .‫شد‬ ‫تبديل‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫سيستم‬ ‫فايل‬ ‫ترين‬ ‫پراستفاده‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫ايجاد‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ً‫اساسا‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اکنون‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کاربرد‬ ‫یونیکس‬ ‫خانواده‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫‌عام‬ ‌ ‫ناهمگون‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ( heterogeneous ) ‫مشتریان‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫داشته‬ ‫محلی‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫‌های‬ ‫ک‬‫دیس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫رفتاری‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫با‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫‌آورد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫امکانی‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫باشند‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫دسترسی‬ ‫معمولی‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫همانند‬ ‫در‬ NFS ‫یک‬ ‫نمودن‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫با‬ ‫مشترک‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عملیات‬ ‫ـرویس‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫و‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫ـروی‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫ـوی‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫دو‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬‫ه‬ ‫در‬ ‫پیغـام‬ ‫سری‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گیرنده‬ ،‫شـد‬ ‫بیـان‬ ‫‌طورکه‬ ‫ن‬‫هما‬ .‫‌گیرد‬ NFS ‫مـدل‬ ‫از‬ Client/Server ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬‫‌نمای‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ـتفاده‬ ‫ـ‬‫اس‬ ‫‌ها‬ ‫م‬‫سیسـت‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬‫تعری‬ ‫در‬ ‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـوان‬‫ـ‬‫‌عن‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ـتم‬‫ـ‬‫سیس‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ک‬ ‫ـرا‬‫ـ‬‫چ‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫اس‬ ‫ـده‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـونیکس‬‫ـ‬‫ی‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـنی‬‫ـ‬‫مبت‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫ـت‬‫ـ‬‫سیس‬ ‫در‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫اساس‬ ‫ات‬‫ل‬‫ـو‬‫ـ‬‫تح‬ ‫ـاعث‬‫ـ‬‫ب‬ .‫بدهد‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫سروی‬