Openstack Rally

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

how use openstack Rally

‫تعالی‬ ‫باسمه‬
openstack Rally
‌
: ‫نویسنده‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬
: ‫نسخه‬
0.1
: ‫نویسنده‬ ‫درباره‬
‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬
cyber security
. ‫هستم‬
‫از‬ ‫بیش‬
۱۵
. ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
‫مولف‬ - ‫مدرس‬ - ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬
gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops
. ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬
. ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬/‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬
Mob : 09141100257
Telegram ID
Telegram channel
Instagram Account
Linkedin Account
. ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬
‫توی‬
slideshare
. ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬
‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫هم‬ ‫دونیت‬ ‫جهت‬
‫لینک‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬
: ‫مشاوره‬
. ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬
: ‫به‬ ‫تقدیم‬
‫خدا‬
‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫مادرم‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ
‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫پدرم‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫عشقم‬
‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
): ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
‫که‬ ‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫مقاله‬ ‫شروع‬ ‫قبل‬
openstack
‫؟‬ ‫چیست‬
‌
: ‫جمله‬ ‫از‬ ‫داریم‬ ‫ساختار‬ ‫چندین‬ ‫ما‬ ‫ابر‬ ‫مفهوم‬ ‫در‬ ‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬ . ‫میباشد‬ ‫ابر‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫برای‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫سکو‬ ‫یک‬ ‫استک‬ ‫اپن‬
Infrastructure as a service (Iaas)
Platform as a service (Paas)
Software as a service (Saas)
Network as a service (Naas)
Storage as a service (Staas)
xaas (anything as a service)
Security as a service
Load balancing as a service
Dns as a service
And …
‫پردازش‬ ‫کارهای‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اینترنت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫محاسبات‬
.‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫متمرکز‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬
Cloud
،‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫محاسباتی‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫مشترک‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬
AI ،Big Data
‫و‬ ‫وب‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬ ،
.‫‌کنیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫رایانه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ما‬ ،‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫غیره‬
IaaS
‫چیست؟‬
‫یا‬ ‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬
Infrastructure as a service
‫مانند‬ ‫منابعی‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ )‫(مشتری‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫فراهم‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬
‫همگانی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ .‫بدهد‬ ‫را‬ …‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫شبکه‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ،‫داده‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ،‫سرور‬
‫این‬ ‫به‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫دسترس‬ ‫میزان‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫یکسری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫اما‬ ،‫ندارید‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمام‬
‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫‌گوییم‬
‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫گسترده‬ ‫یا‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫منابع‬
IaaS
.‫باشند‬ ‫‌پذیر‬
‫س‬‫مقیا‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬
‫مزایای‬
IaaS
IaaS
‫از‬ .‫ندارند‬ ‫را‬ ‫‌افزاری‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫امکانی‬ ‫و‬ ‫دلیل‬ ،‫قصد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫‌هایی‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
‫که‬ ‫آنجایی‬
IaaS
‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تغییر‬ ‫ناگهانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬
‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ،‫است‬ ‫‌پذیر‬
‫س‬‫مقیا‬
‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫نیازمند‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌دانید‬
‫ی‬‫نم‬ ‫و‬ ‫‌اید‬
‫ه‬‫ساخت‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یک‬ ‫که‬
IaaS
.‫یابد‬ ‫تطبیق‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫براساس‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
•
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫‌ها‬
‫ه‬‫هزین‬ ،‫ندارید‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫محیطی‬ ‫اجاره‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬
IaaS
‫کم‬ ‫بسیار‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬
•
.‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫انجام‬ ‫سرویس‬ ‫خود‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایندی‬ ‫‌سازی‬
‫ی‬‫مجاز‬
•
.‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫روی‬ ‫کاملی‬ ‫کنترل‬ ‫شما‬
•
.‫‌گیرید‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫‌پذیری‬
‫س‬‫مقیا‬
 
•
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫‌تان‬
‫ف‬‫مصر‬ ‫میزان‬ ‫براساس‬ ‫شما‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫هزین‬
•
،‫دیگر‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬
IaaS
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌پذیری‬
‫ف‬‫انعطا‬ ‫بیشترین‬
PaaS
‫چیست؟‬
‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ،‫‌ها‬
‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫بر‬ ‫اضافه‬
PaaS
،‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫‌افزارها‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫بتوانند‬ ‫‌فزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫مهندسین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫روی‬ ‫مناسبی‬ ‫مدیریت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تست‬
‫داده‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ،‫‌ها‬
‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫طراحی‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تمرکز‬ ‫بیشترین‬
.‫باشند‬ ‫نداشته‬
‫مزایای‬
PaaS
•
‫که‬ ‫‌هایی‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫روی‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬
PaaS
.‫نباشد‬ ‫منابع‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگران‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حساب‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬
 
•
.‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫دیپلوی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫پروسه‬
•
.‫باشید‬ ‫‌تان‬
‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫ساخت‬ ‫نگران‬ ‫تنها‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫‌دهنده‬
‫س‬‫سروی‬ ‫توسط‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬ ‫تمام‬
•
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌تان‬
‫م‬‫تی‬ ‫با‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫همکاری‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫امکاناتی‬
‫احتمالی‬ ‫مشکالت‬
•
‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫محدود‬ ‫سرور‬ ‫منابع‬ ‫روی‬ ‫شما‬ ‫کنترل‬
.‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫نم‬ ‫شما‬ ‫منابع‬
•
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
PaaS
‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫آوردن‬ ‫بوجود‬ ‫باعث‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫کاربران‬ ،
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
 
•
‫توسط‬ ‫که‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫محیط‬
PaaS
‫مطمئن‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ابزاری‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬
‫ت‬‫محدودی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬
‫‌دهنده‬
‫س‬‫سروی‬ ‫که‬ ‫شوید‬
PaaS
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫ابزارهای‬ ‫تمام‬
SaaS
‫چیست؟‬
‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬
SaaS
‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بکنید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ .‫است‬ ‫ابری‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫گزین‬ ‫‌ترین‬
‫ه‬‫شد‬ ‌
‫ه‬‫شناخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫سرویس‬
SaaS
.‫ندارید‬ …‫و‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ .‫‌کنید‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫‌افزارتان‬
‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫‌دهندگان‬
‫س‬‫سروی‬
SaaS
‫تمرکز‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌نویسان‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫تمام‬
.‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫دیگری‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬
‫درحالیکه‬
IaaS
‫و‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫‌داری‬
‫ه‬‫نگ‬ ‫برای‬ ‫تخصصی‬ ‫دانش‬ ‫به‬
PaaS
،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫برای‬ ‫نیز‬
SaaS
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرویسی‬
‫یک‬ ‫شما‬ ‫نهایت‬
end user
.‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫برای‬
‫که‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫به‬
SaaS
:‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫محبوبیت‬
•
.‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫دیپلوی‬ ‫و‬ ‫نصب‬
•
.‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬
•
.‫است‬ ‫راحت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫بروزرسانی‬
‫احتمالی‬ ‫مشکالت‬
•
.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫خالل‬ ‫کارتان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تکنیکی‬ ‫مشکالت‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫اجرایی‬ ‫محیط‬ ‫روی‬ ‫کنترلی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬
•
.‫شوند‬ ‫روبرو‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربران‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چند‬
Albert Barron
‫انجمن‬ ‫در‬
IBM
‫با‬ ‫پیتزا‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫پروسه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫مد‬ ‫میان‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫تفاو‬
.‫کرد‬ ‫مقایسه‬ ‫همدیگر‬
Openstack Rally
‫باید‬ ‫‌دهنده‬
‫س‬‫سروی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫‌دهنده‬
‫ن‬‫نشا‬ ‫سبز‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫‌دهنده‬
‫ن‬‫نشا‬ ‫باال‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬
.‫دهد‬ ‫انجام‬
‫را‬ ‫شبکه‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫الی‬ ،‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شمایید‬ .‫دارید‬ ‫‌ها‬
‫ش‬‫بخ‬ ‫تمام‬ ‫روی‬ ‫کاملی‬ ‫کنترل‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫سنتی‬ ‫مدل‬ ‫که‬ ‫مدل‬ ‫اولین‬ ‫در‬
‫همان‬ ‫که‬ ‫دوم‬ ‫مدل‬ ‫در‬ . …‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حافظه‬ ‫مدیریت‬ ،‫نمایید‬ ‫بررسی‬
IaaS
‫بجز‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ،‫است‬
‫همان‬ ‫یا‬ ‫سوم‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫تمام‬ ‫‌سازی‬
‫ی‬‫مجاز‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫مدیریت‬
PaaS
‫صورت‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫تقریبا‬
۵۰
-
۵۰
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬
‫که‬ ‫آخر‬ ‫حالت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬
SaaS
‫چرا‬ ‫ندارد‬ ‫سازگاری‬ ‫منطق‬ ‫با‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫آخر‬ ‫حالت‬ ‫البته‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫‌دهنده‬
‫س‬‫سروی‬ ‫توسط‬ ‫کارها‬ ‫تمام‬ ،‫است‬
.‫‌دهید‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬
،‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫دردسر‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫‌افزارتان‬
‫م‬‫نر‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫‌دهند‬
‫س‬‫سروی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫اگر‬
SaaS
‫از‬ ‫میزانی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫‌کنیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬
‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬
‫ی‬‫سفارش‬
PaaS
‫به‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫روی‬ ‫کاملتری‬ ‫کنترل‬ ‫‌خواهید‬
‫ی‬‫م‬ ‫اگر‬ .‫شماست‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫کارها‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫حرف‬ ‫صورت‬
IaaS
.‫شماست‬ ‫مناسب‬
Openstack Rally
‫اما‬ ‫و‬
Rally
‌
‫؟‬ ‫دارد‬ ‫کاربردی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫سرویسی‬ ‫چه‬
Rally
‫برای‬ ‫عملکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫محک‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬
OpenStack
‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫نمای‬ ‫و‬ ‫‌گیری‬
‫ه‬‫انداز‬ ‫خودکارسازی‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬
‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫جدید‬ ‫کد‬ ‫تغییرات‬ ‫تأثیر‬ ‫چگونگی‬ ‫بر‬
OpenStack
‫‌های‬
‫ی‬‫معمار‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ،‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫‌بندی‬
‫س‬‫مقیا‬ ‫مشکالت‬ ‫شناسایی‬ ،
‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫‌افزارهای‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫و‬ ‫استقرار‬
OpenStack
‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫‌گذارند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تأثیر‬
‫سیستم‬
OpenStack CI/CD
‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬
SLA
.‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ،
" :‫دهد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬
OpenStack
"‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫موجود‬ ‫مقیاس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چگونه‬
Rally
‫آیا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫عمومی‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬
OpenStack
‫های‬ ‫ساختار‬ ‫روی‬
.… ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫و‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫بار‬ ‫تحت‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬
‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬
OpenStack CI/CD
‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬
SLA
‫و‬ ‫عملکرد‬ ،
.‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬
‫شک‬ ‫بدون‬
OpenStack
.‫است‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫بزرگ‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫عظیم‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬
Rally
‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬
" :‫دهد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫سؤال‬
OpenStack
"‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫موجود‬ ‫مقیاس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چگونه‬
Rally
‫آیا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫عمومی‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬
OpenStack
‫های‬ ‫ساختار‬ ‫روی‬
.… ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫و‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫بار‬ ‫تحت‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬
‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬
OpenStack CI/CD
‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬
SLA
‫و‬ ‫عملکرد‬ ،
.‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬
‫فناوری‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫پذیرش‬
OpenStack
‫انجمن‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫‌کنندگان‬
‫ت‬‫مشارک‬ ‫روز‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫خیره‬ ‫سرعتی‬ ‫با‬
OpenStack
‫درواقع‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ،‫مداوم‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫‌روزرسان‬
‫ه‬‫ب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫این‬ .‫‌پیوندند‬
‫ی‬‫م‬
OpenStack
ً‫ا‬‫واقع‬
‫سخت‬ ‫‌بندی‬
‫س‬‫مقیا‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫مشکالت‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫خرابی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌یابی‬
‫ب‬‫عی‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشارکتی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫عظیم‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزاری‬ ‫رالی‬ .‫کند‬
‫در‬ ‫را‬ ‫رالی‬ ‫ویکی‬ ‫صفحه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫رالی‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬ ‫یک‬ ‫برای‬
https://wiki.openstack.org/wiki/Rally
،‫کنید‬ ‫بررسی‬
‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کد‬ ‫یا‬
stackforge
‫در‬
https://github.com/stackforge
.‫کنید‬ ‫دریافت‬
،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫رالی‬
Rally
‫ابرهای‬ ‫زدن‬ ‫محک‬ ‫و‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬
OpenStack
،‫استرس‬ :‫معنای‬ ‫به‬ ‫رالی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ "‫"معیاربندی‬ .‫است‬
‫ابرهای‬ ‫رگرسیون‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ،‫پذیری‬ ‫مقیاس‬
OpenStack
.‫است‬
Rally
‫گرهی‬ ‫چند‬ ‫پروفایل‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ،‫تأیید‬ ،‫استقرار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عمومی‬ ‫آزمایش‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬
OpenStack
‫می‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫یکپارچه‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫را‬
‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬
OpenStack CI/CD
‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬
SLA
‫را‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ،
.‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬
‫از‬ ‫ها‬ ‫کمپانی‬ ‫کدام‬
rally
‌
: ‫میکنند‬ ‫استفاده‬
‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫بیایید‬
3
‫از‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
Rally
:‫بیندازیم‬
‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬
rally
: ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫طیف‬ ‫سه‬ ‫برای‬
devops
‫ها‬ ‫کار‬
developer
‫مفهوم‬ ‫میخواهند‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
CI/CD
‫را‬
. ‫کنند‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬
‫مفهوم‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
CI/CD
: ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬
،‫پیوسته‬ ‫استقرار‬ ‫یا‬ ‫پیوسته‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫یکپارچ‬ ‫اعمال‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫‌طور‬
‫ه‬‫ب‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬
CICD
‫یا‬
CI/CD
.‫‌گویند‬
‫ی‬‫م‬
CI/CD
‫بین‬ ‫پلی‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫تست‬ ،‫ساخت‬ ‫فرایندهای‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫وادار‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ٔ
‫«توسعه‬ ‫‌های‬
‫م‬‫تی‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫فعالی‬
DEVelopment
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫«عملیات‬ ‫و‬ »
OPerationS
‫شامل‬ ‫دواپس‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫فعالی‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ »
' .‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بر‬ ‫مداوم‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫استقرار‬ ،‫مداوم‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫یکپارچ‬ ،‫پیوسته‬ ‫آزمون‬ ،‫پیوسته‬ ‫توسعه‬
‫اقدامات‬
CI/CD
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫دواپس‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫فعالی‬ ‫زیربنای‬
CI/CD
:‫انگلیسی‬ ‫(به‬ ‫‌آل‬
‫ه‬‫اید‬ ‫‌های‬
‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫یکی‬
best practice
‫‌ی‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫متدولوژ‬ ‫از‬ ‫جزئی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫دواپس‬ ‫‌های‬
‫م‬‫تی‬ ‫برای‬ )
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫چابک‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬
CI/CD
‫‌های‬
‫ی‬‫نیازمند‬ ‫به‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ،‫استقرار‬ ‫مسائل‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫دغدغ‬ ‫از‬ ‫فارغ‬ ،‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫تیم‬
. ‫کند‬ ‫رسیدگی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کیفیت‬ ،‫جلسات‬
:‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫رالی‬ ‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
.‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫جدید‬ ‫کد‬ ‫تغییرات‬ ‫تأثیر‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫خودکار‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫نمای‬ ‫و‬ ‫‌گیری‬
‫ه‬‫انداز‬
‫عملکرد؛‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫رالی‬ ‫پروفیلر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ش‬‫رو‬ ‫چگونگی‬ ‫بررسی‬
‫درست‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫معماری‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬
OpenStack
.
‫غیره)؛‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫های‬ ‫گره‬ ،‫کنترلرها‬ ‫(تعداد‬ ‫مختلف‬ ‫بارهای‬ ‫برای‬ ‫استقرار‬ ‫مشخصات‬ ‫ایجاد‬
‫ابر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫جستجوی‬
OpenStack
. ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫خاص‬
‫در‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫جهت‬ ‫ساختار‬ ‫ایجاد‬
openstack
.
… ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫جهت‬ ‫مختلف‬ ‫بارهای‬ ‫با‬ ‫بنچمارک‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫ایجاد‬
‫مدیریت‬
instance
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫ها‬
instance
‫های‬ ‫مولفه‬ ‫و‬
openstack
.
‫تست‬
api
. ‫مختلف‬ ‫های‬
‫معماری‬
‫های‬ ‫پروژه‬ ً‫ال‬‫معمو‬
OpenStack
‫بنابراین‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ "‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫"به‬
Rally
‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ،‫این‬
CLI
. ‫ندارد‬ ‫نیاز‬ ‫دیمون‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫را‬
‫مفهوم‬ ‫در‬
Rally
: ‫داریم‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬ ‫ما‬
Rally as-a-Service
‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫که‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫ها‬ ‫دیمون‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رالی‬ :
Rally as-an-App
‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫رالی‬ :
CLI
.‫کند‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ‫بسیار‬
:‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫رالی‬ ‫در‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫نمودار‬
‫از‬ ‫رالی‬ ‫واقعی‬ ‫هسته‬
3
:‫اند‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫ترتیبی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫جزء‬
Deploy
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫تأیید‬ ‫دستورات‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫اعتبارنامه‬ ،‫کنید‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫استقرارهای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اعتباری‬ ‫اطالعات‬ -
‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اتصال‬ ‫قابل‬ ‫مکانیزم‬ ‫دارای‬
LCM
.‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫آزمایش‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اولیه‬
Verify
‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫نتایج‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫ابزار‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تست‬ ‫واحد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫عملکردی‬ ‫تست‬ ‫چارچوب‬ -
‫برای‬ ‫پالگین‬ ‫فقط‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬
OpenStack Tempest
.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
Task
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پیچیده‬ ‫آزمایشی‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پارامتری‬ ‫های‬ ‫افزونه‬ ‫نوشتن‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫چارچوبی‬ -
YAML
‫می‬ ‫فراهم‬
‫را‬ ‫خطا‬ ‫تست‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ظرفیت‬ ،‫مقیاس‬ ،‫بار‬ ،‫رگرسیون‬ ،‫همزمانی‬ ،‫عملکردی‬ ‫تست‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫تست‬ ‫انواع‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫چارچوب‬ .‫کند‬
.‫کند‬ ‫تولید‬
Openstack Rally
‫نصب‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬
‫ش‬‫رو‬ ‫ما‬
rally
. ‫داریم‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬ ‫‌ها‬
‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫یکی‬
scl
.
Scl
‫مخفف‬ ‫که‬
software collection
. ‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫در‬ ‫سیستمی‬ ‫غیر‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫بواسطه‬ ‫نصب‬ ‫جهت‬ ‫روش‬ ‫یک‬ . ‫میباشد‬
‫ها‬ ‫بیس‬ ‫دبیان‬ ‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫شبیه‬
snapp
‫خود‬ ‫البته‬ . ‫میباشد‬
snapp
‫ولی‬ . ‫کرد‬ ‫نصب‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬
scl
‫فقط‬
. ‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫مختص‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
scl
. ‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫نصب‬ ‫جهت‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬
‫بصورت‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سپس‬
scl
‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫جهت‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫میتوانید‬
rally
‫که‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫نصب‬ ‫در‬ . ‫دهیم‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫را‬
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کالینت‬
openstack
‫ابزارهای‬ ‫و‬ . ‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫‌را‬
rally
. ‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫های‬ ‫بسته‬ ‫فقط‬ ‫میتوان‬ ‫همچنین‬
scl
. ‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬
‫از‬ ‫غیر‬ ‫نصب‬ ‫روش‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
scl
‌
: ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬
‫برای‬ ‫دیتابیس‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫منظور‬ ‌
‫ن‬‫ای‬ ‫برای‬
rally
. ‫شود‬ ‫ساخته‬
mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or g.
Your MariaDB connection id is 263
Server version: 10.3.10-MariaDB MariaDB Server
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.
create database rally;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]>
grant all privileges on rally.* to rally@'localhost' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]>
grant all privileges on rally.* to rally@'%' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]>
flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]>
exit
‫نود‬ ‫در‬
rally
: ‫میگیرد‬ ‫انجام‬ ‫موارد‬
yum -y install openstack-rally openstack-rally-plugins python-fixtures
vi /etc/rally/rally.conf
# line 32: uncomment and change
log_file = rally.log
# line 37: uncomment and change
log_dir =/var/log/rally
# line 189: MariaDB connection info
connection = mysql+pymysql://rally:password@ip/rally
mkdir /var/log/rally
rally db create
Creating database: mysql+pymysql://rally:password@ip/rally
Database created successfully
‫قسمت‬ ‫در‬ : ‫نکته‬
ip
‫میبایستی‬
ip
. ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫‌کنترلر‬
‫برای‬ ‫ریجستری‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ : ‫دوم‬ ‫نکته‬
rally
. ‫کنید‬ ‫ایجاد‬
‫که‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫برای‬
env
‌
: ‫نمونه‬ ‫برای‬ . ‫کنید‬ ‫ست‬ ‫را‬ ‫خود‬
export OS_USERNAME=”admin”
export OS_TENANT_NAME=”admin”
export OS_PASSWORD=”admin”
export OS_AUTH_URL=”http://your_cloud.url:5000/v2”
‫اجرای‬ ‫برای‬
Rally BenchMarking Tasks
‫برای‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫متغیرهای‬ ،
Openstack
‫به‬
Rally
.‫کنید‬ ‫اضافه‬
rally deployment create --fromenv --name=mycloud
+--------------------------------------+---------------------+----------+------------------+--------+
| uuid | created_at | name | status | active |
+--------------------------------------+---------------------+----------+------------------+--------+
| 9320b988-ad3b-4318-b683-80a28326a718 | 2021-10-29T01:13:25 | mycloud | deploy->finished | |
+--------------------------------------+---------------------+----------+------------------+--------+
Using deployment: 9320b988-ad3b-4318-b683-80a28326a718
~/.rally/openrc was updated
HINTS:
* To use standard OpenStack clients, set up your env by running:
source ~/.rally/openrc
OpenStack clients are now configured, e.g run:
openstack image list
source ~/.rally/openrc
rally deployment show mycloud
+--------------------------+----------+----------+-------------+-------------+---------------+
| auth_url | username | password | tenant_name | region_name | endpoint_type |
+--------------------------+----------+----------+-------------+-------------+---------------+
| http://ip:5000/v3 | admin | *** | admin | | None |
+--------------------------+----------+----------+-------------+-------------+---------------+
rally deployment check
--------------------------------------------------------------------------------
Platform openstack:
--------------------------------------------------------------------------------
Available services:
+-------------+----------------+-----------+
| Service | Service Type | Status |
+-------------+----------------+-----------+
| __unknown__ | placement | Available |
| cinder | volumev3 | Available |
| cloud | cloudformation | Available |
| designate | dns | Available |
| glance | image | Available |
| heat | orchestration | Available |
| keystone | identity | Available |
| neutron | network | Available |
| nova | compute | Available |
+-------------+----------------+-----------+
‫سناریوی‬ #
Benchmarking
‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬
‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫محاسباتی‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ساده‬ ‫سناریوی‬ ‫یک‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ #
[ ‫برای‬ #
flavor
‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫فلیور‬ ‫نام‬ ،]
[ ‫برای‬ #
image
‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫تصویر‬ ‫نام‬ ،]
vi boot-and-delete.json
{
"NovaServers.boot_and_delete_server": [
{
"args": {
"flavor": {
"name": "m1.small"
},
"image": {
"name": "CentOS7"
},
"force_delete": false
},
"runner": {
"type": "constant",
"times": 10,
"concurrency": 2
},
"context": {}
}
]
}
rally task start boot-and-delete.json
--------------------------------------------------------------------------------
Preparing input task
--------------------------------------------------------------------------------
Task is:
{
"NovaServers.boot_and_delete_server": [
{
"args": {
"flavor": {
"name": "m1.small"
},
"image": {
"name": "CentOS7"
},
"force_delete": false
},
"runner": {
"type": "constant",
"times": 10,
"concurrency": 2
},
"context": {}
}
]
}
Task syntax is correct :)
Running Rally version 2.0.0
--------------------------------------------------------------------------------
Task e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4: started
--------------------------------------------------------------------------------
Running Task... This can take a while...
To track task status use:
rally task status
or
rally task detailed
.....
.....
--------------------------------------------------------------------------------
Task e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4 has 0 error(s)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Response Times (sec) |
+--------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+
| Action | Min (sec) | Median (sec) | 90%ile (sec) | 95%ile (sec) | Max (sec) | Avg (sec) | Success | Count |
+--------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+
| nova.boot_server | 4.226 | 5.179 | 6.134 | 6.717 | 7.3 | 5.206 | 100.0% | 10 |
| nova.delete_server | 2.251 | 2.273 | 2.305 | 2.358 | 2.412 | 2.285 | 100.0% | 10 |
| total | 6.519 | 7.446 | 8.405 | 8.985 | 9.565 | 7.49 | 100.0% | 10 |
| -> duration | 5.519 | 6.446 | 7.405 | 7.985 | 8.565 | 6.49 | 100.0% | 10 |
| -> idle_duration | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 10 |
+--------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+
Load duration: 37.5457
Full duration: 50.4424
HINTS:
* To plot HTML graphics with this data, run:
rally task report e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4 --out output.html
* To generate a JUnit report, run:
rally task export e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4 --type junit --to output.xml
* To get raw JSON output of task results, run:
rally task report e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4 --json --out output.json
Openstack Rally
Openstack Rally
Openstack Rally
Openstack Rally
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫روش‬
Rally
‫همچنین‬ : ‫نکته‬
rally
‫طریق‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫‌را‬
git
. ‫نمایید‬ ‫نصب‬ ‫‌نیز‬
git clone https://github.com/stackforge/rally.git
cd rally && sudo ./install_rally.sh
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬
OpenStack Cloud ، Rally
‫به‬
registery
‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬
.
‫طریق‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫محیطی‬ ‫متغیرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫کنید‬ ‫منتقل‬ ‫خاص‬ ‫فایل‬ ‫یک‬
.
: ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫استک‬ ‫اپن‬ ‫محیطی‬ ‫مشخصات‬ ‫که‬ ، ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫برای‬
export OS_USERNAME=”admin”
export OS_TENANT_NAME=”admin”
export OS_PASSWORD=”admin”
export OS_AUTH_URL=”http://your_cloud.url:5000/v2”
‫در‬ ، ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
OpenStack
‫هست‬ ‫نیاز‬
registery
:‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ، ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬
rally deployment create --name test --fromenv
‫خوشه‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫استقرار‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ،‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬
OpenStack
‫مشخص‬ ‫شما‬ ‫فعلی‬ ‫محیط‬ ‫متغیرهای‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫غیر‬
‫فایل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫است‬ ‫شده‬
json
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ورودی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫ابر‬ ‫ریجستری‬
OpenStack
‫ورودی‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫ابر‬ ‫یک‬ ‫ریجستری‬ ‫برای‬
OpenStack
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ورودی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ -- ‫شما‬ ‫فعلی‬ ‫محیط‬ ‫متغیرهای‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ -- ‫دلخواه‬
‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬
json
:‫کند‬ ‫می‬ ‫فهرست‬ ‫قالب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متغیرها‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬
{
"type": "ExistingCloud",
"auth_url": "http://example.net:5000/v2.0/",
"admin": {
"username": "admin",
"password": "admin",
"tenant_name": "admin"
}
}
‫ایجاد‬ ‫دستور‬ ‫همان‬ ‫باید‬ ‫اکنون‬
Rally Deployment
:‫کنید‬ ‫مشخص‬ ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫اجرای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬
rally deployment create --name test --filename existing.json
.‫است‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫سر‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫استقرار‬ ‫که‬ ‫اکنون‬
‫ابر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
OpenStack
‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬
‫ابر‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬
OpenStack
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫اولین‬ ،
:‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ،‫استقرار‬ ‫آخرین‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ .
rally deployment check
:‫دید‬ ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مشابه‬ ‫خروجی‬ ،‫کند‬ ‫کار‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫اگر‬
‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مشکلی‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫رالی‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫هر‬ ‫وضعیت‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
: ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫مانند‬ ‫پیامی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ .‫چیست‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫استقرار‬ ‫بررسی‬ ،‫باشد‬
،‫تاریخی‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫نادرست‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ابر‬ ‫اعتبار‬ ،‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬
Rally
،‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫اعتبار‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬
.‫مناسب‬ ‫اعتبارنامه‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫همان‬ ‫دوباره‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬
‫کار‬ ‫یک‬ ‫بیایید‬ ،‫خود‬ ‫ابر‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ .‫بزنید‬ ‫محک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ابر‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫آماده‬ ،‫هستید‬ ‫راضی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
Rally
.‫کنیم‬ ‫اجرا‬ ‫را‬
A Rally Task
‫دهید‬ ‫اجازه‬ ،‫کار‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معیارهایی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬
.‫بیندازیم‬ ‫وظیفه‬ ‫ورودی‬ ‫فایل‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬
Rally
‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫بنابراین‬ ،‫کند‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫بسیار‬
‫در‬ ‫نمونه‬ ‫مخزن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫معیار‬
stackforge
:‫کنید‬ ‫کپی‬
https://github.com/stackforge/rally/tree/master
/
doc/samples/tasks
‫سناریوها‬/
:‫دارند‬ ‫مشابه‬ ‫ساختاری‬ ‫وظیفه‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬
---
ScenarioClass.scenario_method:
-
args:
...
runner:
...
context
...
sla:
…
ScenarioClass.scenario_method
.‫است‬ ‫ماست‬ ‫سناریوی‬ ‫کامل‬ ‫نام‬
" ‫بخش‬
args
.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معیار‬ ‫سناریوی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫پارامترها‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ "
).‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫کردن‬ ‫بوت‬ ‫برای‬ ‫تصویری‬ ‫چه‬ ‫از‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬
" ‫بخش‬
runners
.‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫شود‬ ‫تولید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫باری‬ ‫نوع‬ "
‫هر‬ ‫را‬ ‫سناریو‬ ‫"این‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬
1
)."‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ثانیه‬
‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫معیاری‬ ‫محیط‬ "‫"زمینه‬ ‫بخش‬
Rally
.‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫کند‬ ‫ایجاد‬
" ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬
10
‫در‬ ‫کاربر‬
5
)."‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫سهمیه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫مستاجر‬
" ‫بخش‬
sla
.‫کند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫معیار‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫معیارهای‬ "
).‫شکست‬ ‫درصد‬ ‫حداکثر‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬
‫معیار‬ ‫بیایید‬
HeatStack.create_and_delete_stack
‫دایرکتوری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تست‬ ‫را‬
heat
‫شامل‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬
: ‫است‬ ‫زیر‬ ‫ساختار‬
:‫است‬ ‫اساسی‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬ ‫معیار‬ ‫سناریوی‬ ‫این‬
.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫عملیات‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫ماند‬ ‫می‬ ‫منتظر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫پشته‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫درخواستی‬ ‫عمل‬ - ‫پشته‬ ‫ایجاد‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫عملیات‬ ‫این‬ ‫انتظار‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫پشته‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ ‫درخواستی‬ ‫عمل‬ - ‫پشته‬ ‫حذف‬
‫توسط‬ ‫معیار‬ ‫سناریوی‬ ‫این‬
6
‫از‬ ‫موقت‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬
2
( ‫مستاجر‬
2
‫در‬ ‫مستأجر‬
3
‫مجموع‬ ‫در‬ )‫مستاجر‬ ‫هر‬ ‫کاربر_در‬
10
.‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬
‫تنها‬ ،‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬
2
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫سناریو‬ ‫این‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربر‬
: ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ،‫معیار‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬
rally task start create-and-delete-stack.yaml
‫نتایج‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
Rally
‫عملکرد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬
Heat
‫بلکه‬ ،‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫سناریوی‬ "‫"مدت‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ - ‫است‬
‫(مانند‬ ‫اتمی‬ ‫اقدام‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫اطالعات‬ ‫همچنین‬
create_stack
‫و‬
delete_stack
‫را‬ "‫"موفقیت‬ ‫ستون‬ ‫ما‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .)
‫استقرار‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داریم‬
OpenStack
‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫بار‬ ‫نوع‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خاص‬
.‫خیر‬ ‫یا‬
.‫هستند‬ ‫ساده‬ ‫نمایش‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫اما‬
.‫کنیم‬ ‫ارائه‬ ‫نمودار‬ ‫و‬ ‫گرافیک‬ ‫مانند‬ ،‫درک‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫واقعا‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫عالی‬ ‫کردن‬ ‫بنچمارک‬
‫با‬ ،‫خوشبختانه‬
Rally
:‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫قدرتمند‬ ‫بسیار‬ ‫اما‬ ،‫تک‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زیبایی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫توانید‬ ‫می‬
rally task report <task_id> --out report.html

Recommandé

OpenStack and its service par
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
117 vues75 diapositives
how enable ceph dashboard par
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboardYashar Esmaildokht
141 vues16 diapositives
Pg autoscaling in ceph par
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in cephYashar Esmaildokht
288 vues19 diapositives
rbdmap in ceph par
rbdmap in ceph rbdmap in ceph
rbdmap in ceph Yashar Esmaildokht
320 vues15 diapositives
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackYashar Esmaildokht
186 vues32 diapositives
how upgrade ceph par
how upgrade cephhow upgrade ceph
how upgrade cephYashar Esmaildokht
118 vues22 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Openstack Rally

Presentation research method par
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
18 vues27 diapositives
Network management 2_sample par
Network management 2_sampleNetwork management 2_sample
Network management 2_samplePaktia University
27 vues16 diapositives
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian par
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianArman Taherian
339 vues16 diapositives
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور... par
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Muhibullah Aman
335 vues63 diapositives
cloud services for libraries par
cloud services for librariescloud services for libraries
cloud services for librariesmahboubeh ghorbani
31 vues144 diapositives
security book par
security book security book
security book Yashar Esmaildokht
932 vues461 diapositives

Similaire à Openstack Rally(20)

Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian par Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 vues
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور... par Muhibullah Aman
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Muhibullah Aman335 vues
Herat University Library Management System Persian User Manual par Abdul Rahman Sherzad
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User Manual
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران par Farafekr Technology
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز par Mobin Ranjbar
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Mobin Ranjbar511 vues
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار par efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 vues

Plus de Yashar Esmaildokht

مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
openstack designate par
openstack designateopenstack designate
openstack designateYashar Esmaildokht
93 vues81 diapositives
bcache and cachefs its benefits. par
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits. Yashar Esmaildokht
63 vues36 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives
radosgw par
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 vues72 diapositives
cachefs par
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 vues26 diapositives

Plus de Yashar Esmaildokht(17)

نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par Yashar Esmaildokht
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

Openstack Rally

 • 1. ‫تعالی‬ ‫باسمه‬ openstack Rally ‌ : ‫نویسنده‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نسخه‬ 0.1
 • 2. : ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬ cyber security . ‫هستم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۱۵ . ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫مولف‬ - ‫مدرس‬ - ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops . ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ . ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬/‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬ Mob : 09141100257 Telegram ID Telegram channel Instagram Account Linkedin Account . ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬ ‫توی‬ slideshare . ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫هم‬ ‫دونیت‬ ‫جهت‬ ‫لینک‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
 • 3. : ‫مشاوره‬ . ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬
 • 4. : ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫خدا‬ ‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پدرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬ ‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ ): ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
 • 5. ‫که‬ ‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫مقاله‬ ‫شروع‬ ‫قبل‬ openstack ‫؟‬ ‫چیست‬ ‌ : ‫جمله‬ ‫از‬ ‫داریم‬ ‫ساختار‬ ‫چندین‬ ‫ما‬ ‫ابر‬ ‫مفهوم‬ ‫در‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ . ‫میباشد‬ ‫ابر‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫برای‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫سکو‬ ‫یک‬ ‫استک‬ ‫اپن‬ Infrastructure as a service (Iaas) Platform as a service (Paas) Software as a service (Saas) Network as a service (Naas) Storage as a service (Staas) xaas (anything as a service) Security as a service Load balancing as a service Dns as a service And … ‫پردازش‬ ‫کارهای‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اینترنت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫محاسبات‬ .‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫متمرکز‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ Cloud ،‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫محاسباتی‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫مشترک‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ AI ،Big Data ‫و‬ ‫وب‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ، .‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫رایانه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ما‬ ،‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫غیره‬ IaaS ‫چیست؟‬ ‫یا‬ ‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬ Infrastructure as a service ‫مانند‬ ‫منابعی‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ )‫(مشتری‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫فراهم‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫همگانی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ .‫بدهد‬ ‫را‬ …‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫شبکه‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ،‫داده‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ،‫سرور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫دسترس‬ ‫میزان‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫یکسری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اما‬ ،‫ندارید‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫‌گوییم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫گسترده‬ ‫یا‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫منابع‬ IaaS .‫باشند‬ ‫‌پذیر‬ ‫س‬‫مقیا‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬
 • 6. ‫مزایای‬ IaaS IaaS ‫از‬ .‫ندارند‬ ‫را‬ ‫‌افزاری‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫امکانی‬ ‫و‬ ‫دلیل‬ ،‫قصد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫‌هایی‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ IaaS ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تغییر‬ ‫ناگهانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫است‬ ‫‌پذیر‬ ‫س‬‫مقیا‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫نیازمند‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌دانید‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫و‬ ‫‌اید‬ ‫ه‬‫ساخت‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یک‬ ‫که‬ IaaS .‫یابد‬ ‫تطبیق‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫براساس‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ • ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫‌ها‬ ‫ه‬‫هزین‬ ،‫ندارید‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫محیطی‬ ‫اجاره‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ IaaS ‫کم‬ ‫بسیار‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ • .‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫انجام‬ ‫سرویس‬ ‫خود‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایندی‬ ‫‌سازی‬ ‫ی‬‫مجاز‬ • .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫روی‬ ‫کاملی‬ ‫کنترل‬ ‫شما‬ • .‫‌گیرید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫‌پذیری‬ ‫س‬‫مقیا‬   • .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫‌تان‬ ‫ف‬‫مصر‬ ‫میزان‬ ‫براساس‬ ‫شما‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫هزین‬ • ،‫دیگر‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ IaaS .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌پذیری‬ ‫ف‬‫انعطا‬ ‫بیشترین‬
 • 7. PaaS ‫چیست؟‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ،‫‌ها‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫بر‬ ‫اضافه‬ PaaS ،‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫‌فزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مهندسین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫روی‬ ‫مناسبی‬ ‫مدیریت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫داده‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ،‫‌ها‬ ‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫طراحی‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تمرکز‬ ‫بیشترین‬ .‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫مزایای‬ PaaS • ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫روی‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ PaaS .‫نباشد‬ ‫منابع‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگران‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حساب‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬   • .‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫دیپلوی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫پروسه‬ • .‫باشید‬ ‫‌تان‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫ساخت‬ ‫نگران‬ ‫تنها‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫توسط‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬ ‫تمام‬ • .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌تان‬ ‫م‬‫تی‬ ‫با‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫همکاری‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫امکاناتی‬ ‫احتمالی‬ ‫مشکالت‬ • ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫محدود‬ ‫سرور‬ ‫منابع‬ ‫روی‬ ‫شما‬ ‫کنترل‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫شما‬ ‫منابع‬ • ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ PaaS ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫آوردن‬ ‫بوجود‬ ‫باعث‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫کاربران‬ ، .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬   • ‫توسط‬ ‫که‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫محیط‬ PaaS ‫مطمئن‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ابزاری‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬ ‫ت‬‫محدودی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫که‬ ‫شوید‬ PaaS .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫ابزارهای‬ ‫تمام‬
 • 8. SaaS ‫چیست؟‬ ‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ SaaS ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بکنید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ .‫است‬ ‫ابری‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫گزین‬ ‫‌ترین‬ ‫ه‬‫شد‬ ‌ ‫ه‬‫شناخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سرویس‬ SaaS .‫ندارید‬ …‫و‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ .‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫‌افزارتان‬ ‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫‌دهندگان‬ ‫س‬‫سروی‬ SaaS ‫تمرکز‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌نویسان‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫تمام‬ .‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫دیگری‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫درحالیکه‬ IaaS ‫و‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫‌داری‬ ‫ه‬‫نگ‬ ‫برای‬ ‫تخصصی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ PaaS ،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ SaaS ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرویسی‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫نهایت‬ end user .‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ SaaS :‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫محبوبیت‬ • .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫دیپلوی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ • .‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬ • .‫است‬ ‫راحت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫بروزرسانی‬ ‫احتمالی‬ ‫مشکالت‬ • .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫خالل‬ ‫کارتان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تکنیکی‬ ‫مشکالت‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫اجرایی‬ ‫محیط‬ ‫روی‬ ‫کنترلی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ • .‫شوند‬ ‫روبرو‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربران‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چند‬ Albert Barron ‫انجمن‬ ‫در‬ IBM ‫با‬ ‫پیتزا‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫پروسه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫مد‬ ‫میان‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫تفاو‬ .‫کرد‬ ‫مقایسه‬ ‫همدیگر‬
 • 10. ‫باید‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫‌دهنده‬ ‫ن‬‫نشا‬ ‫سبز‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫‌دهنده‬ ‫ن‬‫نشا‬ ‫باال‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫الی‬ ،‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شمایید‬ .‫دارید‬ ‫‌ها‬ ‫ش‬‫بخ‬ ‫تمام‬ ‫روی‬ ‫کاملی‬ ‫کنترل‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫سنتی‬ ‫مدل‬ ‫که‬ ‫مدل‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫دوم‬ ‫مدل‬ ‫در‬ . …‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حافظه‬ ‫مدیریت‬ ،‫نمایید‬ ‫بررسی‬ IaaS ‫بجز‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫سوم‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫تمام‬ ‫‌سازی‬ ‫ی‬‫مجاز‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫مدیریت‬ PaaS ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫تقریبا‬ ۵۰ - ۵۰ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫آخر‬ ‫حالت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ SaaS ‫چرا‬ ‫ندارد‬ ‫سازگاری‬ ‫منطق‬ ‫با‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫آخر‬ ‫حالت‬ ‫البته‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫توسط‬ ‫کارها‬ ‫تمام‬ ،‫است‬ .‫‌دهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ،‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫دردسر‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫‌افزارتان‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫‌دهند‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫اگر‬ SaaS ‫از‬ ‫میزانی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬ ‫ی‬‫سفارش‬ PaaS ‫به‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫روی‬ ‫کاملتری‬ ‫کنترل‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اگر‬ .‫شماست‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫کارها‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫حرف‬ ‫صورت‬ IaaS .‫شماست‬ ‫مناسب‬
 • 12. ‫اما‬ ‫و‬ Rally ‌ ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫کاربردی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫سرویسی‬ ‫چه‬ Rally ‫برای‬ ‫عملکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫محک‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ OpenStack ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫نمای‬ ‫و‬ ‫‌گیری‬ ‫ه‬‫انداز‬ ‫خودکارسازی‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫جدید‬ ‫کد‬ ‫تغییرات‬ ‫تأثیر‬ ‫چگونگی‬ ‫بر‬ OpenStack ‫‌های‬ ‫ی‬‫معمار‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ،‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫‌بندی‬ ‫س‬‫مقیا‬ ‫مشکالت‬ ‫شناسایی‬ ، ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫‌افزارهای‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ OpenStack ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫‌گذارند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تأثیر‬ ‫سیستم‬ OpenStack CI/CD ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ SLA .‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ، " :‫دهد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ OpenStack "‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫موجود‬ ‫مقیاس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ Rally ‫آیا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫عمومی‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ OpenStack ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫روی‬ .… ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫و‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫بار‬ ‫تحت‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬ OpenStack CI/CD ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ SLA ‫و‬ ‫عملکرد‬ ، .‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬
 • 13. ‫شک‬ ‫بدون‬ OpenStack .‫است‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫بزرگ‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫عظیم‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ Rally ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ " :‫دهد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫سؤال‬ OpenStack "‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫موجود‬ ‫مقیاس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ Rally ‫آیا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫عمومی‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ OpenStack ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫روی‬ .… ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫و‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫بار‬ ‫تحت‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬ OpenStack CI/CD ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ SLA ‫و‬ ‫عملکرد‬ ، .‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬
 • 14. ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫پذیرش‬ OpenStack ‫انجمن‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫‌کنندگان‬ ‫ت‬‫مشارک‬ ‫روز‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫خیره‬ ‫سرعتی‬ ‫با‬ OpenStack ‫درواقع‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ،‫مداوم‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫‌روزرسان‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫این‬ .‫‌پیوندند‬ ‫ی‬‫م‬ OpenStack ً‫ا‬‫واقع‬ ‫سخت‬ ‫‌بندی‬ ‫س‬‫مقیا‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫مشکالت‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫خرابی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌یابی‬ ‫ب‬‫عی‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشارکتی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫عظیم‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزاری‬ ‫رالی‬ .‫کند‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رالی‬ ‫ویکی‬ ‫صفحه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫رالی‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬ ‫یک‬ ‫برای‬ https://wiki.openstack.org/wiki/Rally ،‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کد‬ ‫یا‬ stackforge ‫در‬ https://github.com/stackforge .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫رالی‬ Rally ‫ابرهای‬ ‫زدن‬ ‫محک‬ ‫و‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ OpenStack ،‫استرس‬ :‫معنای‬ ‫به‬ ‫رالی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ "‫"معیاربندی‬ .‫است‬ ‫ابرهای‬ ‫رگرسیون‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ،‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ OpenStack .‫است‬ Rally ‫گرهی‬ ‫چند‬ ‫پروفایل‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ،‫تأیید‬ ،‫استقرار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عمومی‬ ‫آزمایش‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ OpenStack ‫می‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫یکپارچه‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ OpenStack CI/CD ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ SLA ‫را‬ ‫آن‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ، .‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬
 • 15. ‫از‬ ‫ها‬ ‫کمپانی‬ ‫کدام‬ rally ‌ : ‫میکنند‬ ‫استفاده‬
 • 16. ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫بیایید‬ 3 ‫از‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ Rally :‫بیندازیم‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ rally : ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫طیف‬ ‫سه‬ ‫برای‬ devops ‫ها‬ ‫کار‬ developer ‫مفهوم‬ ‫میخواهند‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ CI/CD ‫را‬ . ‫کنند‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬
 • 17. ‫مفهوم‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ CI/CD : ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ،‫پیوسته‬ ‫استقرار‬ ‫یا‬ ‫پیوسته‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫یکپارچ‬ ‫اعمال‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫‌طور‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ CICD ‫یا‬ CI/CD .‫‌گویند‬ ‫ی‬‫م‬ CI/CD ‫بین‬ ‫پلی‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫تست‬ ،‫ساخت‬ ‫فرایندهای‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫وادار‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ٔ ‫«توسعه‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫تی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫فعالی‬ DEVelopment ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫«عملیات‬ ‫و‬ » OPerationS ‫شامل‬ ‫دواپس‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫فعالی‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ » ' .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بر‬ ‫مداوم‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫استقرار‬ ،‫مداوم‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫یکپارچ‬ ،‫پیوسته‬ ‫آزمون‬ ،‫پیوسته‬ ‫توسعه‬ ‫اقدامات‬ CI/CD .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫دواپس‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫فعالی‬ ‫زیربنای‬ CI/CD :‫انگلیسی‬ ‫(به‬ ‫‌آل‬ ‫ه‬‫اید‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ best practice ‫‌ی‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫متدولوژ‬ ‫از‬ ‫جزئی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫دواپس‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫تی‬ ‫برای‬ ) ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫چابک‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ CI/CD ‫‌های‬ ‫ی‬‫نیازمند‬ ‫به‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫استقرار‬ ‫مسائل‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫دغدغ‬ ‫از‬ ‫فارغ‬ ،‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫تیم‬ . ‫کند‬ ‫رسیدگی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کیفیت‬ ،‫جلسات‬
 • 18. :‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫رالی‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫جدید‬ ‫کد‬ ‫تغییرات‬ ‫تأثیر‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫خودکار‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫نمای‬ ‫و‬ ‫‌گیری‬ ‫ه‬‫انداز‬ ‫عملکرد؛‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫رالی‬ ‫پروفیلر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫رو‬ ‫چگونگی‬ ‫بررسی‬ ‫درست‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫معماری‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ OpenStack . ‫غیره)؛‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫های‬ ‫گره‬ ،‫کنترلرها‬ ‫(تعداد‬ ‫مختلف‬ ‫بارهای‬ ‫برای‬ ‫استقرار‬ ‫مشخصات‬ ‫ایجاد‬ ‫ابر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫جستجوی‬ OpenStack . ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫خاص‬ ‫در‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫جهت‬ ‫ساختار‬ ‫ایجاد‬ openstack . … ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫جهت‬ ‫مختلف‬ ‫بارهای‬ ‫با‬ ‫بنچمارک‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫ایجاد‬ ‫مدیریت‬ instance ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫ها‬ instance ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ openstack . ‫تست‬ api . ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫معماری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ً‫ال‬‫معمو‬ OpenStack ‫بنابراین‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ "‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫"به‬ Rally ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ،‫این‬ CLI . ‫ندارد‬ ‫نیاز‬ ‫دیمون‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬ ‫در‬ Rally : ‫داریم‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬ ‫ما‬ Rally as-a-Service ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫ها‬ ‫دیمون‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رالی‬ : Rally as-an-App ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫رالی‬ : CLI .‫کند‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ‫بسیار‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫رالی‬ ‫در‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫نمودار‬
 • 19. ‫از‬ ‫رالی‬ ‫واقعی‬ ‫هسته‬ 3 :‫اند‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫ترتیبی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫جزء‬ Deploy .‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫تأیید‬ ‫دستورات‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫اعتبارنامه‬ ،‫کنید‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫استقرارهای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اعتباری‬ ‫اطالعات‬ - ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اتصال‬ ‫قابل‬ ‫مکانیزم‬ ‫دارای‬ LCM .‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫آزمایش‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ Verify ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫نتایج‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫ابزار‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تست‬ ‫واحد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫عملکردی‬ ‫تست‬ ‫چارچوب‬ - ‫برای‬ ‫پالگین‬ ‫فقط‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ OpenStack Tempest .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ Task ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پیچیده‬ ‫آزمایشی‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پارامتری‬ ‫های‬ ‫افزونه‬ ‫نوشتن‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫چارچوبی‬ - YAML ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫خطا‬ ‫تست‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ظرفیت‬ ،‫مقیاس‬ ،‫بار‬ ،‫رگرسیون‬ ،‫همزمانی‬ ،‫عملکردی‬ ‫تست‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫تست‬ ‫انواع‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫چارچوب‬ .‫کند‬ .‫کند‬ ‫تولید‬
 • 21. ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫رو‬ ‫ما‬ rally . ‫داریم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نصب‬ ‫‌ها‬ ‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ scl . Scl ‫مخفف‬ ‫که‬ software collection . ‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫در‬ ‫سیستمی‬ ‫غیر‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫بواسطه‬ ‫نصب‬ ‫جهت‬ ‫روش‬ ‫یک‬ . ‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫دبیان‬ ‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫شبیه‬ snapp ‫خود‬ ‫البته‬ . ‫میباشد‬ snapp ‫ولی‬ . ‫کرد‬ ‫نصب‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ scl ‫فقط‬ . ‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫مختص‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ scl . ‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫نصب‬ ‫جهت‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬
 • 22. ‫بصورت‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سپس‬ scl ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫جهت‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫میتوانید‬ rally ‫که‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫نصب‬ ‫در‬ . ‫دهیم‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کالینت‬ openstack ‫ابزارهای‬ ‫و‬ . ‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫‌را‬ rally . ‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫فقط‬ ‫میتوان‬ ‫همچنین‬ scl . ‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬
 • 23. ‫از‬ ‫غیر‬ ‫نصب‬ ‫روش‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ scl ‌ : ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫برای‬ ‫دیتابیس‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫منظور‬ ‌ ‫ن‬‫ای‬ ‫برای‬ rally . ‫شود‬ ‫ساخته‬ mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or g. Your MariaDB connection id is 263 Server version: 10.3.10-MariaDB MariaDB Server Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others. Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement. create database rally; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) MariaDB [(none)]> grant all privileges on rally.* to rally@'localhost' identified by 'password'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) MariaDB [(none)]> grant all privileges on rally.* to rally@'%' identified by 'password'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) MariaDB [(none)]> flush privileges; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) MariaDB [(none)]> exit
 • 24. ‫نود‬ ‫در‬ rally : ‫میگیرد‬ ‫انجام‬ ‫موارد‬ yum -y install openstack-rally openstack-rally-plugins python-fixtures vi /etc/rally/rally.conf # line 32: uncomment and change log_file = rally.log # line 37: uncomment and change log_dir =/var/log/rally # line 189: MariaDB connection info connection = mysql+pymysql://rally:password@ip/rally mkdir /var/log/rally rally db create Creating database: mysql+pymysql://rally:password@ip/rally Database created successfully ‫قسمت‬ ‫در‬ : ‫نکته‬ ip ‫میبایستی‬ ip . ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫‌کنترلر‬ ‫برای‬ ‫ریجستری‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ : ‫دوم‬ ‫نکته‬ rally . ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫برای‬ env ‌ : ‫نمونه‬ ‫برای‬ . ‫کنید‬ ‫ست‬ ‫را‬ ‫خود‬ export OS_USERNAME=”admin” export OS_TENANT_NAME=”admin” export OS_PASSWORD=”admin” export OS_AUTH_URL=”http://your_cloud.url:5000/v2”
 • 25. ‫اجرای‬ ‫برای‬ Rally BenchMarking Tasks ‫برای‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫متغیرهای‬ ، Openstack ‫به‬ Rally .‫کنید‬ ‫اضافه‬ rally deployment create --fromenv --name=mycloud +--------------------------------------+---------------------+----------+------------------+--------+ | uuid | created_at | name | status | active | +--------------------------------------+---------------------+----------+------------------+--------+ | 9320b988-ad3b-4318-b683-80a28326a718 | 2021-10-29T01:13:25 | mycloud | deploy->finished | | +--------------------------------------+---------------------+----------+------------------+--------+ Using deployment: 9320b988-ad3b-4318-b683-80a28326a718 ~/.rally/openrc was updated HINTS: * To use standard OpenStack clients, set up your env by running: source ~/.rally/openrc OpenStack clients are now configured, e.g run: openstack image list source ~/.rally/openrc rally deployment show mycloud +--------------------------+----------+----------+-------------+-------------+---------------+ | auth_url | username | password | tenant_name | region_name | endpoint_type | +--------------------------+----------+----------+-------------+-------------+---------------+ | http://ip:5000/v3 | admin | *** | admin | | None | +--------------------------+----------+----------+-------------+-------------+---------------+ rally deployment check -------------------------------------------------------------------------------- Platform openstack: -------------------------------------------------------------------------------- Available services: +-------------+----------------+-----------+ | Service | Service Type | Status | +-------------+----------------+-----------+
 • 26. | __unknown__ | placement | Available | | cinder | volumev3 | Available | | cloud | cloudformation | Available | | designate | dns | Available | | glance | image | Available | | heat | orchestration | Available | | keystone | identity | Available | | neutron | network | Available | | nova | compute | Available | +-------------+----------------+-----------+ ‫سناریوی‬ # Benchmarking ‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫محاسباتی‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ساده‬ ‫سناریوی‬ ‫یک‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ # [ ‫برای‬ # flavor ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫فلیور‬ ‫نام‬ ،] [ ‫برای‬ # image ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫تصویر‬ ‫نام‬ ،] vi boot-and-delete.json { "NovaServers.boot_and_delete_server": [ { "args": { "flavor": { "name": "m1.small" }, "image": { "name": "CentOS7" }, "force_delete": false }, "runner": { "type": "constant", "times": 10, "concurrency": 2 }, "context": {} } ] } rally task start boot-and-delete.json
 • 27. -------------------------------------------------------------------------------- Preparing input task -------------------------------------------------------------------------------- Task is: { "NovaServers.boot_and_delete_server": [ { "args": { "flavor": { "name": "m1.small" }, "image": { "name": "CentOS7" }, "force_delete": false }, "runner": { "type": "constant", "times": 10, "concurrency": 2 }, "context": {} } ] } Task syntax is correct :) Running Rally version 2.0.0 -------------------------------------------------------------------------------- Task e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4: started -------------------------------------------------------------------------------- Running Task... This can take a while... To track task status use: rally task status or rally task detailed ..... ..... -------------------------------------------------------------------------------- Task e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4 has 0 error(s) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Response Times (sec) | +--------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+ | Action | Min (sec) | Median (sec) | 90%ile (sec) | 95%ile (sec) | Max (sec) | Avg (sec) | Success | Count | +--------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+ | nova.boot_server | 4.226 | 5.179 | 6.134 | 6.717 | 7.3 | 5.206 | 100.0% | 10 | | nova.delete_server | 2.251 | 2.273 | 2.305 | 2.358 | 2.412 | 2.285 | 100.0% | 10 | | total | 6.519 | 7.446 | 8.405 | 8.985 | 9.565 | 7.49 | 100.0% | 10 | | -> duration | 5.519 | 6.446 | 7.405 | 7.985 | 8.565 | 6.49 | 100.0% | 10 | | -> idle_duration | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 10 |
 • 28. +--------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+ Load duration: 37.5457 Full duration: 50.4424 HINTS: * To plot HTML graphics with this data, run: rally task report e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4 --out output.html * To generate a JUnit report, run: rally task export e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4 --type junit --to output.xml * To get raw JSON output of task results, run: rally task report e5b40e84-c553-4351-b252-e95eac2f9ab4 --json --out output.json
 • 34. ‫همچنین‬ : ‫نکته‬ rally ‫طریق‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫‌را‬ git . ‫نمایید‬ ‫نصب‬ ‫‌نیز‬ git clone https://github.com/stackforge/rally.git cd rally && sudo ./install_rally.sh ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ OpenStack Cloud ، Rally ‫به‬ registery ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ . ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫محیطی‬ ‫متغیرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫منتقل‬ ‫خاص‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ . : ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫استک‬ ‫اپن‬ ‫محیطی‬ ‫مشخصات‬ ‫که‬ ، ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫برای‬ export OS_USERNAME=”admin” export OS_TENANT_NAME=”admin” export OS_PASSWORD=”admin” export OS_AUTH_URL=”http://your_cloud.url:5000/v2”
 • 35. ‫در‬ ، ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ OpenStack ‫هست‬ ‫نیاز‬ registery :‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ، ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ rally deployment create --name test --fromenv ‫خوشه‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫استقرار‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ،‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ OpenStack ‫مشخص‬ ‫شما‬ ‫فعلی‬ ‫محیط‬ ‫متغیرهای‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫است‬ ‫شده‬ json .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ورودی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابر‬ ‫ریجستری‬ OpenStack ‫ورودی‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫ریجستری‬ ‫برای‬ OpenStack .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ورودی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ -- ‫شما‬ ‫فعلی‬ ‫محیط‬ ‫متغیرهای‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ -- ‫دلخواه‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ json :‫کند‬ ‫می‬ ‫فهرست‬ ‫قالب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متغیرها‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ { "type": "ExistingCloud", "auth_url": "http://example.net:5000/v2.0/", "admin": { "username": "admin", "password": "admin", "tenant_name": "admin" } }
 • 36. ‫ایجاد‬ ‫دستور‬ ‫همان‬ ‫باید‬ ‫اکنون‬ Rally Deployment :‫کنید‬ ‫مشخص‬ ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫اجرای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ rally deployment create --name test --filename existing.json .‫است‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫سر‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫استقرار‬ ‫که‬ ‫اکنون‬ ‫ابر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ OpenStack ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ابر‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬ OpenStack .‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫اولین‬ ، :‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ،‫استقرار‬ ‫آخرین‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ . rally deployment check :‫دید‬ ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مشابه‬ ‫خروجی‬ ،‫کند‬ ‫کار‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫اگر‬
 • 37. ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مشکلی‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫رالی‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫هر‬ ‫وضعیت‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ : ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫مانند‬ ‫پیامی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ .‫چیست‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫استقرار‬ ‫بررسی‬ ،‫باشد‬ ،‫تاریخی‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫نادرست‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ابر‬ ‫اعتبار‬ ،‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ Rally ،‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫اعتبار‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ .‫مناسب‬ ‫اعتبارنامه‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫همان‬ ‫دوباره‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫بیایید‬ ،‫خود‬ ‫ابر‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ .‫بزنید‬ ‫محک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ابر‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫آماده‬ ،‫هستید‬ ‫راضی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ Rally .‫کنیم‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ A Rally Task ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ،‫کار‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معیارهایی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ .‫بیندازیم‬ ‫وظیفه‬ ‫ورودی‬ ‫فایل‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ Rally ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫بنابراین‬ ،‫کند‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫بسیار‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫مخزن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫معیار‬ stackforge :‫کنید‬ ‫کپی‬ https://github.com/stackforge/rally/tree/master / doc/samples/tasks ‫سناریوها‬/ :‫دارند‬ ‫مشابه‬ ‫ساختاری‬ ‫وظیفه‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تمام‬
 • 38. --- ScenarioClass.scenario_method: - args: ... runner: ... context ... sla: … ScenarioClass.scenario_method .‫است‬ ‫ماست‬ ‫سناریوی‬ ‫کامل‬ ‫نام‬ " ‫بخش‬ args .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معیار‬ ‫سناریوی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫پارامترها‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ " ).‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫کردن‬ ‫بوت‬ ‫برای‬ ‫تصویری‬ ‫چه‬ ‫از‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ " ‫بخش‬ runners .‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫شود‬ ‫تولید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫باری‬ ‫نوع‬ " ‫هر‬ ‫را‬ ‫سناریو‬ ‫"این‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ 1 )."‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ثانیه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫معیاری‬ ‫محیط‬ "‫"زمینه‬ ‫بخش‬ Rally .‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫کند‬ ‫ایجاد‬ " ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ 10 ‫در‬ ‫کاربر‬ 5 )."‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫سهمیه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫مستاجر‬ " ‫بخش‬ sla .‫کند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫معیار‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫معیارهای‬ " ).‫شکست‬ ‫درصد‬ ‫حداکثر‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫معیار‬ ‫بیایید‬ HeatStack.create_and_delete_stack ‫دایرکتوری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تست‬ ‫را‬ heat ‫شامل‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ : ‫است‬ ‫زیر‬ ‫ساختار‬ :‫است‬ ‫اساسی‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬ ‫معیار‬ ‫سناریوی‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫عملیات‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫ماند‬ ‫می‬ ‫منتظر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫پشته‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫درخواستی‬ ‫عمل‬ - ‫پشته‬ ‫ایجاد‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫عملیات‬ ‫این‬ ‫انتظار‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫پشته‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ ‫درخواستی‬ ‫عمل‬ - ‫پشته‬ ‫حذف‬ ‫توسط‬ ‫معیار‬ ‫سناریوی‬ ‫این‬ 6 ‫از‬ ‫موقت‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ 2 ( ‫مستاجر‬ 2 ‫در‬ ‫مستأجر‬ 3 ‫مجموع‬ ‫در‬ )‫مستاجر‬ ‫هر‬ ‫کاربر_در‬ 10 .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬ ‫تنها‬ ،‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ 2 .‫کنند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫سناریو‬ ‫این‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربر‬
 • 39. : ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ،‫معیار‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ rally task start create-and-delete-stack.yaml ‫نتایج‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ Rally ‫عملکرد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬ Heat ‫بلکه‬ ،‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫سناریوی‬ "‫"مدت‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ - ‫است‬ ‫(مانند‬ ‫اتمی‬ ‫اقدام‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫اطالعات‬ ‫همچنین‬ create_stack ‫و‬ delete_stack ‫را‬ "‫"موفقیت‬ ‫ستون‬ ‫ما‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .) ‫استقرار‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داریم‬ OpenStack ‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫بار‬ ‫نوع‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خاص‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ .‫هستند‬ ‫ساده‬ ‫نمایش‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫اما‬
 • 40. .‫کنیم‬ ‫ارائه‬ ‫نمودار‬ ‫و‬ ‫گرافیک‬ ‫مانند‬ ،‫درک‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫واقعا‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫عالی‬ ‫کردن‬ ‫بنچمارک‬ ‫با‬ ،‫خوشبختانه‬ Rally :‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫قدرتمند‬ ‫بسیار‬ ‫اما‬ ،‫تک‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زیبایی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ rally task report <task_id> --out report.html