Package management

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

کتاب مدیریت بسته در گنو/لینوکس

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫گنو/لینوکس‬ ‫در‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نویسنده‬
‫نسخه‬0.5
:My name is yashar esmaildokht
I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle
Dba
:my tel 09141100257
( ) : .my resume fa goo gl/oUQopW
: .Linkedin goo gl/Ljb9SF
:website
: .http //unixmen ir
: .http //oraclegeek ir
: .http //webmom ir
:my nick name royafash
: ‫خواننده‬ ‫با‬ ‫سخنی‬
. ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬
: .http //zarinp al/yashar
‫آموزشی‬ ‫عدالت‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫که‬ . ‫باشد‬‫می‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دونیت‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫بنده‬ ‫تلشا‬
. ‫باشد‬‫می‬ ‫وپیشرفت‬
‫رایگان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ : ‫توجه‬
: ‫به‬ ‫تقدیم‬
‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
(: ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/
‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬
‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬
‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬
‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬.‫عامل‬‫سیستم‬
‫گنو‬/‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬.‫عاملی‬‫سیستم‬
‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬۲۲‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اشا‬‫سالگی‬
‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬»‫هوشمند‬«‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬
‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬.‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬
‫و‬ ‫موبایل‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬…
‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬.
‫گنو‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬/‫لینوکس‬
‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬
‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬;
‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ای‬‫فلسفه‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬
‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬/‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬GPL‫مجوز‬ ‫که‬
،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬
‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬.‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬
‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بال‬.
‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫توجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬
‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫تجاوز‬ ‫درصد‬
‫است‬‫نکرده‬.‫های‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬
‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬
‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬.‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬
‫گیرد؟‬‫نمی‬
‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫ی‬‫برنامه‬ ‫هر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫اجرایی‬:
۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬.
۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫گیرد‬‫می‬.
‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬.
۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat
‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬.‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬
‫آن‬ ‫پسوند‬jpg‫باشد‬.
۲.‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬
‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬Ntfs‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬.
‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬.‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬
‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬
‫رود‬‫می‬.‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬.
‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫آید‬‫می‬.‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬.
‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬)debian(‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬
‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴
‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزشا‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫میلیارد‬
‫است‬‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دلر‬.
‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬
‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬.
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬
‫آمده‬ ‫وجود‬.‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬
‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬.‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬.
‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬
‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬
‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬.
‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬
‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬
‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬
‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬)Pleo(‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬
‫کاتانا‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬.
‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Trafc(
‫هایی‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬
‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬.
‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬
‫خبر‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫دارید‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬
‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬.
‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬.
‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬
‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ً ‫کامل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬.‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬
‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬.
‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬
‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬
‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬
‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬.
‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫ی‬‫آماده‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصلحا‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬
‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬.‫سیستم‬ ‫اشکالت‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬.
‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬
‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬.
‫سریع‬ ‫پیشرفت‬
‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬.‫به‬
‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬.‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬.
‫درایورها‬ ‫نصب‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬
‫کند‬‫می‬.
‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬.
‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬
‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬.
‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬ ‫به‬compiz‫یا‬Kwin‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬.
‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬.
‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬
‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬
،‫اند‬‫کرده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬…
‫کرد‬ ‫اشاره‬.
‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬
‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫شبیه‬ ‫محیطی‬
command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬
‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬.‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬
‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬.‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬
‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬.‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬.
‫رایگان‬ ‫دانلود‬
‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬
‫کنید‬ ‫دانلود‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوشا‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬
‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬.
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬
‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬.
•‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬(
•‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬
‫کرد‬‫می‬(
•‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬
•‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروشا‬
•‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬
•‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬
•‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬
‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬(
‫سازی‬ ‫بومی‬
‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬
‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬
‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬libreofce , gimp‫و‬..
‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬
‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫برخلف‬ ‫ایران‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬
‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫باشد‬‫می‬“GNU’s Not Unix‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ”
‫سپتامبر‬۱۹۸۳‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬۱۹۸۵‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬
‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ «‫»گنو‬ ‫نام‬
‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬“GNU’s Not Unix‫)یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬ ”
.‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ (‫خواندن‬
‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ «‫آزاد‬ ‫افزار‬‫»نرم‬ ‫در‬ «‫»آزاد‬ ‫کلمه‬
‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬
‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬
‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬
‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫)اگر‬ .‫جامعه‬
.(‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬
‫ســال‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ »‫گنو‬ ‫«پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬۱۹۸۳‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬
‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫روحا‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬
‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬
.‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬
‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ .‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬
.‫دادند‬‫می‬
‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬
.‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬
‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬
.‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬
.‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬
‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬
‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬
.‫کرد‬‫می‬
،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫بنابرایـن‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬
‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬۱۹۸۴‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬
‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬۱۹۸۵‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬
.‫شد‬ ‫تاسیس‬
‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬
‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫یــک‬
‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫افـزار‬‫نــرم‬
‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬/
.‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬/
‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬
.‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬
‫تهیه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬
‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬
.‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬
‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬
،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫آزاد‬
‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬
‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬
.‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬
‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
Open Source
Software
‫مقدمه‬
‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬
‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬
.‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬
۱‫معرفی‬ .
‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬
‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬
.‫است‬
‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬-
‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬-
‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬
.‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬
‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬
‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬
‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬
) ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬
. .www opensource org.(
‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫جمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬
‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ .‫دهد‬‫می‬
‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬
‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ .‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬
‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬
) ‫آپاچی‬ ‫وب‬. .httpd apache org.(
‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬
‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬
‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬MySQL‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬
( . . )MySQL www mysql com.
‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬
‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬
‫بخاطر‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬
‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬
. ‫رسیدند‬
‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬
‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬
‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارشا‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬
‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬
.‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬
‫دهد‬‫نمی‬ ‫شرحا‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬
‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬
‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬
.‫گیرند‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬
،‫افزار‬‫نرم‬ ‫علم‬ ‫در‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬:‫انگلیسی‬ ‫)به‬package management system‫به‬ ‫یا‬ (
‫اختصار‬‫بسته‬ ‫مدیر‬‫حذف‬ ‫یا‬ ‫پیکربندی‬ ،‫بروزرسانی‬ ،‫نصب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫ابزارهایی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ،
‫حاوی‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫شامل‬ً ‫معمول‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ .‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫یک‬
‫جلوگیری‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫تداخل‬ ‫از‬ ‫اطلعات‬ ‫این‬ ‫باشد؛‬‫می‬ ‫آن‬ ‫های‬‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫نسخه‬
.‫میاورد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫نیازهای‬ ‫پیش‬ ٔ‫ه‬‫هم‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫بعمل‬
‫های‬‫فایل‬ ‫حاوی‬ ‫همچنین‬ ‫ها‬‫بسته‬ .‫باشند‬‫می‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫افزارها‬‫نرم‬ ‫شامل‬ ‫ها‬‫بسته‬
،‫نسخه‬ ‫شماره‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫وظیفه‬ ‫درباب‬ ‫توضیحی‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫نام‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫اطلعاتی‬ ‫که‬ ‫باشند‬‫می‬ ‫فراداده‬
،‫اندازی‬‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫وابستگی‬ ‫لیست‬ ‫و‬ ‫سام‬ ‫چک‬ ،‫سازنده‬
.‫شوند‬‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫محلی‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫فراداده‬ ‫های‬‫فایل‬
‫راه‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اینگونه‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫دهی‬‫سامان‬ ‫وظیفه‬ ،‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬
‫روشا‬ ‫این‬ .‫برد‬‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دستی‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫بسته‬ ‫توزیع‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دور‬
‫شبه‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫لینوکس‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫برای‬ً ‫اصول‬
‫سامانه‬ ،‫اخیر‬ ‫های‬‫سال‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫مفید‬ ،‫هستند‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫هزارها‬ ‫یا‬ ‫صدها‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫یونیکس‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫سیستمی‬ ‫هر‬ ‫حیاتی‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬
،‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫بیان‬ (‫دبیان‬ ‫)خالق‬ ‫مورداک‬ ‫یان‬ ”“
‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بین‬ ‫خلءا‬ ‫که‬ ‫ای‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫پیشرفت‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬”“
‫کدام‬ ‫هر‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫های‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اکثر‬ ‫امروزه‬‫های‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یافتن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫متمرکزی‬ ‫مکانیزم‬
‫مستثنی‬ ‫قاعده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ .‫اند‬‫نموده‬ ‫ارائه‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫مختلف‬
) ‫هایی‬‫بسته‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ .‫باشد‬‫نمی‬Packages) ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ (epositories(
ً ‫اصطلحا‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کار‬ .‫شوند‬‫می‬ ‫داری‬ ‫نگه‬) ‫بسته‬ ‫مدیریت‬Package Management(
‫شامل‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهند؛‬‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پایه‬ ‫اجزای‬ ‫گاهی‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫این‬ .‫گویند‬‫می‬
.‫باشند‬ ‫مختلف‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سرویس‬ ،‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ها‬‫کتابخانه‬
‫یک‬) ‫بسته‬ ‫مدیر‬Package Manager(‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کاری‬ ‫تواند‬‫می‬ ،
.(‫کند‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫تواند‬‫می‬ ،‫مثال‬ ‫)برای‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬‫مخازن‬
) ‫ها‬‫بسته‬Package Repositories(،‫ها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫را‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫به‬ ،
‫رسمی‬ ‫مخازن‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫توسط‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫یک‬ ‫پایدار‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نباشد؛‬ ‫ما‬ ‫نیازهای‬ ‫گوی‬ ‫پاسخ‬ ،‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫یک‬
‫نیاز‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫)درحالی‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫منسوخ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫لینوکس‬ ‫توزیع‬
) ‫سیستم‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫مهارت‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ،‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬ .(‫داریم‬
System Administrator.‫دارد‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫است‬ (
‫مختلف‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫کوتاه‬ ‫نگاهی‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫کامپایل‬ ‫باینری‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫از‬ ‫آرشیوی‬ ،‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫بسته‬ ‫یک‬
‫از‬ ‫لیستی‬ ‫شامل‬ ‫همچنین‬ ،‫بسته‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هایی‬‫اسکریپت‬ ‫و‬
) ‫هایی‬‫وابستگی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬Dependencies‫ابتدا‬ ،‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ (
‫در‬ ،‫کنیم‬‫می‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫اکثر‬ .‫شوند‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫وابستگی‬ ‫آن‬ ‫باید‬
‫نصب‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫هایش‬‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬
.‫پردازند‬‫می‬ ‫آن‬
،‫ها‬‫بسته‬ ‫فرمت‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
.‫باشد‬‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ابزار‬
) ‫دبیان‬ ‫در‬Debian) ‫اوبونتو‬ ‫مانند‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫و‬ (Ubuntu) ‫مینت‬ ‫و‬ (Mint‫ها‬‫بسته‬ ‫فرمت‬ ،(
deb‫ابزار‬ .‫باشد‬‫می‬( )APT Advanced Packaging Tool‫با‬ ‫مختلف‬ ‫کارهای‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دستوراتی‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ،‫نصب‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬‫بسته‬– –
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دستورات‬APT‫دستورات‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،front-end‫پایین‬ ‫سطح‬ ِ‫ابزار‬ ‫برای‬ ‫بال‬ ‫سطح‬ ‫و‬dpkg
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫)با‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫عمل‬dpkg‫نصب‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫فایل‬ ‫توان‬‫می‬
‫دستورات‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫همچنین‬ .(‫نمود‬apt-get‫و‬apt-cache‫دستور‬ ِ‫قدیمی‬ ‫ی‬‫)نسخه‬apt‫برای‬ (
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫دبیان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬
) ‫فدورا‬Fedora) ‫اس‬ ‫او‬ ‫سنت‬ ‫و‬ (CentOS‫ی‬‫خانواده‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ (Red Hat‫با‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫از‬
‫فرمت‬rpm‫در‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬CentOS‫ابزار‬ ‫از‬yum‫مخازن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫پایین‬ ‫سطح‬ ‫ابزار‬ ‫)از‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫همچنین‬ ‫و‬rpm‫توان‬‫می‬ ‫نیز‬
‫)فدورا‬ ‫فدورا‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫در‬ .(‫نمود‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫فایل‬۲۲‫به‬
‫دستور‬ ‫از‬ (‫بعد‬dnf‫بجای‬yum‫البته‬ .‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬dnf‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬۱۸‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫معرفی‬ ‫فدورا‬
‫ی‬‫نسخه‬۲۲.‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫های‬‫توزیع‬SLES‫و‬OpenSUSE‫فرمت‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫نیز‬rpm‫دستور‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬rpm‫در‬
‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫این‬YaST‫و‬Zypper‫مدیریت‬ ‫برای‬
‫کارایی‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫)در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫بسته‬zypper.(‫شویم‬‫می‬ ‫آشنا‬
‫فرمت‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫بسته‬.tar xz‫یا‬.tar gz‫یا‬ ‫و‬.tar bz2‫تمام‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬
) ‫آرچ‬ .‫نمود‬ ‫نصب‬ ‫ها‬‫توزیع‬Arch) ‫مانجارو‬ ‫مانند‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫و‬ (Manjaro‫هایی‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫نیز‬ (
‫فرمت‬ ‫با‬. .pkg tar gz‫یا‬. .pkg tar xz‫یا‬ ‫و‬. .pkg tar bz2‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬
‫ابزار‬ ‫از‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫این‬ ‫در‬pacman.‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬
.‫شویم‬‫می‬ ‫آشنا‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫دستورات‬ ‫با‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫ها‬‫بسته‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫لیست‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫محلی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ،‫شوند‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مخازنی‬ ‫در‬
‫ابزارهای‬ ‫البته‬ .‫شود‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫لیست‬ ‫این‬ ،‫سیستم‬yum‫و‬dnf،‫ای‬‫بسته‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫های‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫همچنین‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫عمل‬
‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫باید‬ ،‫مخازن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫لیست‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫باشند‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫های‬‫بسته‬
:‫داد‬
# Debian/Ubuntu
sudo apt update; sudo apt upgrade
# CentOS/Fedora 22-
sudo yum update
# Fedora 22+
sudo dnf upgrade
# OpenSUSE/SLES
sudo zypper update
# Arch/Manjaro
sudo pacman -Syu
‫بسته‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬
‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشند‬‫می‬ ‫گرافیکی‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ،‫ها‬‫توزیع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫نمود‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دلخواه‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫وجوی‬‫جست‬
‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬‫می‬ .‫است‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫بسته‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫سریعترین‬
:‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬
# Debian/Ubuntu
apt search search_string
apt-cache search search_string
# CentOS|Fedora 22- | oracle linux |redhat|
yum search search_string
# Fedora 22+
dnf search search_string
# OpenSUSE/SLES
zypper search search_string
# Arch/Manjaro
pacman -Ss search_string
‫بسته‬ ‫یک‬ ‫کامل‬ ‫مشخصات‬ ‫ی‬‫مشاهده‬
‫بسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫توضیحات‬ ،‫بیشتر‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ،‫بسته‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫گاهی‬
‫سایر‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫های‬‫وابستگی‬ ‫لیست‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫توضیحات‬ ‫این‬ .‫کنیم‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطلعات‬ ‫توان‬‫می‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫مفید‬ ‫اطلعات‬
‫استخراج‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫سیستم‬
:‫نمود‬
# Debian/Ubuntu
apt show package # Display remote package information
dpkg -s package # Display local package information
# CentOS/Fedora 22-
yum info package # Display remote package information
rpm -qi package # Display local package information
# Fedora 22+
dnf info package # Display remote package information
rpm -qi package # Display local package information
# OpenSUSE/SLES
zypper info package # Display remote package information
rpm -qi package # Display local package information
# Arch/Manjaro
pacman -Si package # Display remote package information
pacman -Qi package # Display local package information
‫مخازن‬ ‫از‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬
‫را‬ ‫هایش‬‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ،‫بدانید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ی‬‫بسته‬ ‫نام‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬
:‫داد‬ ‫انجام‬
# Debian/Ubuntu
sudo apt install package
# CentOS/Fedora 22-
sudo yum install package
# Fedora 22+
sudo dnf install package
# OpenSUSE/SLES
sudo zypper install package
# Arch/Manjaro
sudo pacman -S package
) ‫محلی‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬Local Filesystem(
‫نرم‬ ‫ی‬‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫رسمی‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ی‬‫بسته‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫گاهی‬
‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫افزار‬
:‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ،‫آن‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫نظر‬
# Debian/Ubuntu
.sudo dpkg -i package deb
# or
.sudo apt install -y gdebi && sudo gdebi package deb
# or
.sudo apt install package deb
# CentOS/Fedora 22-
.sudo yum install package rpm
# or
.sudo rpm -ivh package rpm
# Fedora 22+
.sudo dnf install package rpm
# or
.sudo rpm -ivh package rpm
# OpenSUSE/SLES
.sudo zypper install package rpm
# or
.sudo rpm -ivh package rpm
# Arch/Manjaro
. . .sudo pacman -U package pkg tar xz
‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫حذف‬
‫مختلف‬ ‫های‬‫مکان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫فایل‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫داند‬‫می‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫جایی‬‫آن‬ ‫از‬
‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫آن‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫حذف‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫سیستم‬
‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫حذف‬
‫توان‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫این‬ .‫نباشد‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫وابسته‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫سیستم‬
:‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫نمود‬ ‫حذف‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
# Debian/Ubuntu
sudo apt remove package
sudo apt-get autoremove # Remove unneeded packages
apt-get purge package
# CentOS/Fedora 22-
sudo yum remove package
# Fedora 22+
sudo dnf remove package
sudo dnf autoremove # Remove unneeded packages
# OpenSUSE/SLES
sudo zypper remove package
sudo zypper rm -u # Remove unneeded packages
# Arch/Manjaro
sudo pacman -Rs package
sudo pacman -Qdtq | sudo pacman -Rs - # Remove unneeded packages
‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫ویژگی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬yum: ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬
‫بسته‬ ‫مدیریت‬yum‫مخفف‬Yellowdog Updater Modifed‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬
)Package Manager‫های‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ (RPM Based. ‫باشد‬ ‫می‬
‫بسته‬ ‫مدیریت‬yum‫پکیج‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫ابتدا‬ ‫ها‬ ‫پکیج‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫هوشمند‬ ‫بسیار‬
)dependencies(‫نصب‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نصب‬ ( ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ) ‫را‬
.‫رود‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫پکیج‬.
‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬yum: ‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرحا‬ ‫به‬
•‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مخزن‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬
•‫ساده‬ ‫پیکربندی‬
•‫نیازها‬ ‫پیش‬ ‫تشخیص‬
•‫سریع‬ ‫عملکرد‬
•‫های‬ ‫بسته‬ ‫با‬ ‫سازگار‬RPM
•‫ها‬ ‫بسته‬ ‫گروهی‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬
•‫ساده‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬
•‫مختلف‬ ‫ها‬ ‫پلگین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫لزم‬‫دستور‬yum‫دارای‬option.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫سوئیچ‬ ‫و‬
‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫زمانی‬.yum conf‫در‬etc‫بسته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫مشاهده‬ ‫ولی‬ ، ‫هستیم‬
‫؟‬ ‫کرد‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ، ‫نیست‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫و‬
‫بسته‬ ‫نصب‬ ‫با‬yum-utils‫اضافه‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫میتوانید‬
‫کرد‬
yum-utils - tools for manipulating repositories and extended package
management
yum-utils is a collection of tools and programs for managing yum repositories,
installing debug packages, source
.packages, extended information from repositories and administration
: ‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬
debuginfo-install - install debuginfo packages and their dependencies
fnd-repos-of-install - report which repository the package was installed
from
needs-restarting - report process ids that started running before they or
some component they use were updated
package-cleanup - manage package cleanup, duplicates, orphaned
packages and outstanding dependency problems
repo-graph - outputs a full package dependency list in dot format
repo-rss - generates an RSS feed from one or more repositories
repoclosure - reads metadata of repositories, checks dependencies and
displays list of unresolved dependencies
repodif - takes two or more repositories, returns a list of added, removed
or changed packages
repomanage - manages a directory of rpm packages, returns a list of
newest or oldest packages in a directory
repoquery - query yum repositories and get additional information on the
them
reposync - synchronize a remote yum repository to a local directory using
yum to retrieve packages
repotrack - track packages and its dependencies and downloads them
show-changed-rco - list of changes to a package Requires, Conficts and
Obsoletes data from installed to a specifed rpm fle
show-installed - gives a compact description of packages installed and
makes use of comps groups in repositories
verifytree - verify that a local yum repository is consistent
yum-builddep - installs missing dependencies to build a specifed package
yum-complete-transaction - fnds incomplete or aborted yum transactions
and attempts to complete them
yum-confg-manager - toggle yum repositories, add new repositories and
set main yum confguration options
yum-debug-dump - creates gzipped fle containing information for
debugging problems
yum-debug-restore - replays any transactions captured in gzipped fle in
yum shell
yum-groups-manager - create and edit yum's group metadata
yumdb - query or alter the yum database
yumdownloader - downloads packages from yum repositories including
source RPMs
: ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫در‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫همچنین‬
‫حتما‬ ‫باشین‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫های‬ ‫توزیع‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫بیشتر‬epel , remi , rpm fusion‫را‬ ... ‫و‬
‫هستن‬ ‫چی‬ ‫ها‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫شنیدین‬
‫تونید‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫داره‬ ‫را‬ ‫خودشا‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫فدورا‬ ‫خود‬ ، ‫میکنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫فدورا‬ ‫وقتی‬ : ‫نکته‬epel‫را‬
‫میتونید‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬remi , rpm fusion‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬
‫نصب‬ ‫برای‬rpm fusion: ‫داریم‬ ‫فدورا‬ ‫در‬
: . .dnf install http //download1 rpmfusion org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$
( ). .rpm -E %fedora noarch rpm
: . .http //download1 rpmfusion org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$
( ). .rpm -E %fedora noarch rpm
‫در‬centos: ‫همچنین‬
yum localinstall —nogpgcheck
: . .http //download1 rpmfusion org/free/el/updates/6/i386/rpmfusion-free-release-
. .6-1 noarch rpm
: . .http //download1 rpmfusion org/nonfree/el/updates/6/i386/rpmfusion-nonfree-
. .release-6-1 noarch rpm
‫نصب‬ ‫برای‬epel‫تو‬centos‫قایل‬ ... ,RPM‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫زیر‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ریپوزیتوری‬
: . . .http //ftp jaist ac jp/pub/Linux/Fedora/epel//
: ‫میکنم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫برای‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫من‬
( ) (Extra Packages for Enterprise Linux EPEL - See
: . )http //fedoraproject org/wiki/EPEL
—-------------------------------------------------------------------
( : . )RPMfusion Repository - See http //rpmfusion org/
—----------------------------------------------------------------------------------
( : . . )Remi Repository - See http //rpms remirepo net/ Remi Collet maintains a large
.collection of RPMS, including latest versions of PHP etc // ‫داره‬ ‫فدورا‬ ‫ریپوزیتوری‬
—----------------------------------------------------
( ) (Trinity Desktop Environment TDE - see
: . . . )http //www TrinityDesktop org/about php provides EL5, 6, and 7 packages for
. .a KDE 3 5 style desktop environment
—----------------------------------------------------
( : . . )The SerNet Samba Repository - See http //www sernet de/en/samba/
—------------------------------------------------------
( : . . . )Psychotic Ninja - see http //wiki psychotic ninja/index php?title=Main_Page/ is
a provider of packages for Red Hat Enterprise Linux and respins such as CentOS
.Linux , Scientifc Linux, Springdale, Oracle Linux and similar projects
—------------------------------------------------------------—
( : . )GhettoForge - see http //GhettoForge org/
—-------------------------------------------------------
( : . . . )agr-free - see http //rpm agresearch co nz/ provides bioinformatics software
for EL6 distributions, x86_64 architecture only
—------------------------------------------------------
( : .IUS Community Repo - See https //ius io/ -
: . . . )http //lists centos org/pipermail/centos-docs/2009-November/003730 html
provides the "latest upstream versions of PHP, Python, MySQL"
—---------------------------------------------------------
( : . . . )nux-dextop - see http //li nux ro/repos html provides desktop and multimedia
.oriented packages for EL6 and 7 It contains a lot of graphical programs such as
Ardour
—------------------------------------------------------------—
. ( : . . )LinuxTECH NET Repositories - see http //pkgrepo linuxtech net/el6/ provides
Audio / Video related packages with an emphasis on wide support of codecs
.and as many optional features enabled as possible in all packages This repo is
.for CentOS 6 only
—-------------------------------------------------------------------
( ) ( : . )The Community Enterprise Linux Repository ELRepo - See http //elrepo org/
focuses on kmod driver packages to enhance hardware support in EL6 and EL7
( ).including display, flesystem, hwmon, network, sound, webcam drivers Newer
.kernels are also available
‫سایت‬ ‫بواسطه‬ : ‫نکته‬.pkgs org. ‫نمایید‬ ‫کسب‬ ‫اطلعات‬ ‫بیشتری‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬
Package management
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬dnf
‫لینوکس‬ ‫از‬fedora‫ورژن‬22‫های‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫ابزار‬yum‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬‫به‬dnf.‫داد‬dnf‫معنی‬
Dandifed Yum‫نویسی‬ ‫دوباره‬ ‫جدید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫ردهت‬ ‫گفته‬ ‫به‬yum‫پایتون‬ ‫با‬۳‫بلکه‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ردهتی‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫شده‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تغییراتی‬
‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫دلیل‬ ‫دو‬yum‫به‬dnf:‫از‬ ‫عبارتند‬
1‫استفاده‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫که‬ ) ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫وابستگی‬ ‫مشکلت‬ ‫رفع‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬ -
(.‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫چندین‬ ‫از‬
2‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬ ‫-عدم‬API‫های‬yum
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزیتهای‬dnf
.1 No efect of –skip-broken .switch
.2 Command Update = Upgrade
.3 The command resolvedep unavailable
.4 The option skip_if_unavailable is ON by default
.5 .Parallel downloads in future release
.6 Delta RPM
.7 Bash completion
.8 Auto-remove, etc
.9 Better dependency management
.10 Support Extensions other than Python
.11 Documented API
.12 Lower memory usage
.13 Less automatic synchronization of metadata
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحو‬dnf
‫از‬ ‫استفاده‬dnf‫کلمه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫کافی‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬yum‫از‬dnf:‫مانند‬ .‫نمایید‬ ‫استفاده‬
# dnf search atop
# dnf install atop
‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫نحو‬dnf‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.RHEL/CentOS 7 x
‫های‬ ‫ورژن‬ ‫روی‬6x‫بسته‬ ‫کامپایل‬ ‫نیارمند‬dnf‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫روی‬ ‫کار‬ ‫روال‬ ‫ولی‬ ‫باشید‬ ‫می‬
.RHEL/CentOS 7 x.‫نمایید‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫مطابق‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫ساده‬
‫سرورهای‬ ‫روی‬ :‫مهم‬ ‫نکته‬production‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫تا‬ !!!‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫رو‬ ‫کار‬ ‫این‬dnf‫نشده‬ ‫پایدار‬
‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬RHEL/CentOS‫همان‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫نیامده‬ ‫در‬yum.‫نمایید‬ ‫استفاده‬
# yum install epel
# yum install dnf
# dnf search atop
# dnf install atop
‫گرافیکی‬ ‫رابط‬yum:
synaptic‫برای‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬apt:
aptitude‫رابط‬cli‫برای‬apt:
‫ابزار‬software-source‫ها‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫گرافیکی‬ ‫ابزار‬ :
‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬yum:
‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫برای‬cache‫های‬ ‫بسته‬ ‫شامل‬ ‫که‬rpm‫توسط‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬yum‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬
: ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
yum clean package1 packge2
‫بسته‬ ‫یک‬ ‫اگر‬rpm‫می‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫داریم‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫قبل‬ ‫را‬
‫و‬ ‫دانلود‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫دارای‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫بسته‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫عمل‬ ‫طوری‬ ‫توانیم‬
: ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫فرمان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫شوند.به‬ ‫نصب‬
yum localinstall package1.rpm
‫از‬ ‫برخی‬Option‫بسته‬ ‫مدیریت‬yum: ‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرحا‬ ‫به‬
: ‫پلگین‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫غیرفعال‬ ‫برای‬
disableplugin=plugin-name- –
: ‫پلگین‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬
enableplugin=plugin-name- –
‫جای‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫نکته‬plugin-name.‫بنویسم‬ ‫را‬ ‫پلگین‬ ‫اسم‬ ‫باید‬
‫های‬ ‫پلگین‬ ‫تمامی‬ ‫کردن‬ ‫غیرفعال‬ ‫برای‬ :yum
noplugins- –
‫این‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫غیرفعال‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫امضای‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬option: ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
nogpgcheck- –
‫یک‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫برای‬repo: ‫مخزن‬ ‫یا‬
disablerepo=repo-name- –
‫یک‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬repo: ‫مخزن‬ ‫یا‬
enablerepo=repo-name- –
‫جای‬ ‫به‬repo-name.‫بنویسم‬ ‫را‬ ‫مخزن‬ ‫نام‬ ‫باید‬
yumdownloader ‫ابزار‬
‫ابزار‬ ‫توسط‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬Yum، ‫شود‬ ‫نصب‬
.‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫فقط‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬yumdownloader. ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫میتوان‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬yumdownloader.‫نمایید‬ ‫دانلود‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پکیج‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫روش‬ ‫به‬
‫بسته‬ ‫ابتدا‬-yum utils: ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نصب‬
-# yum install yum utils
: ‫نماییم‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫سپس‬
# yumdownloader <package>
‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬nginx: ‫داریم‬
#yumdownloader nginx
: , , - ,Loaded plugins fastestmirror langpacks product id rhnplugin
.This system is receiving updates from CLN
Loading mirror speeds from cached hostfle
* 4: 185.53.12.144EA
* - - - : 185.53.12.144cpanel addons production feed
* - 86 64- -7: - . - .cloudlinux x _ server de proxy cl mirror net
* : . .epel mirror wiuwiu de
- 86 64- -7 1.0 00:00:00cloudlinux x _ server | kB
-1.12.2-1. 7. 86 64.nginx el x _ rpm
‫بسته‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫که‬-1.12.2-1. 7. 86 64.nginx el x _ rpm.‫شود‬ ‫می‬ ‫دانلود‬
‫مورد‬ ‫پوشه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ، ‫میشود‬ ‫دانلود‬ ‫هستید‬ ‫کار‬ ‫مشغول‬ ‫که‬ ‫دایرکتوری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫فایل‬ : ‫توجه‬
‫تنظیم‬ ‫از‬ ‫نمایید‬ ‫ذخیره‬ ‫خاصی‬ ‫نظر‬–destdir.‫نمایید‬ ‫استفاده‬
: ‫مثل‬ ‫یعنی‬
=/yumdownloader –destdir home nginx
‫بسته‬ ‫تبدیل‬deb‫به‬rpm‫بالعکس‬ ‫و‬
‫با‬ ‫دبیانی‬ ‫بسته‬ .‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫بسیار‬
‫پسوند‬deb‫پسوند‬ ‫با‬ ‫ردهت‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫توزیعی‬ ‫در‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫اید‬‫داشته‬rmp‫پشتیبانی‬
.‫بالعکس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کند‬‫می‬
‫از‬ ‫پشتبانی‬ ‫با‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تبدیلت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫معرفی‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫دارم‬ ‫قصد‬ ‫امروز‬
‫های‬‫بسته‬ ‫تبدیل‬deb، rpm، lsb، tgz‫امکانات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫دیگر‬ ‫و‬
.‫دیگر‬
‫و‬ ‫برند‬‫می‬ ‫بهره‬ ‫یکسانی‬ ‫ماشین‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫همگی‬ ‫یونیکس‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫استفاده‬ ‫متفاوتی‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫توزیعی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫جهت‬ ‫این‬ ‫از‬
‫باید‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫نصب‬ ‫قابل‬ ‫توزیعی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫جهت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دارد؛‬ ‫متفاوتی‬ ‫منابع‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬
‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خاصی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫فرم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬
.‫خورد‬ ‫خواهید‬ ‫بر‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫توزیع‬
‫برنامه‬alien‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬
.‫است‬ ‫موجود‬ ‫شما‬ ‫توزیع‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫بسته‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫ابتدا‬
•‫و‬ ‫مینت‬ ،‫ابونتو‬ ،‫دبیان‬ ‫برای‬ ‫نصب‬…
sudo apt-get install alien
•‫و‬ ‫اس‬ ‫او‬ ‫سنت‬ ،‫فدورا‬ ‫برای‬ ‫نصب‬… - -
yum install alien
‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫.اکنون‬
alien -h
: ...Usage alien [options] fle [ ]
... .fle [ ] Package fle or fles to convert
( ).-d, --to-deb Generate a Debian deb package default
:Enables these options
--patch= Specify patch fle to use instead of automatically
.looking for patch in /var/lib/alien
.--nopatch Do not use patches
.--anypatch Use even old version os patches
.-s, --single Like --generate, but do not create orig
.directory
.--fxperms Munge/fx permissions and owners
.--test Test generated packages with lintian
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management
Package management

Recommandé

تجارت الکترونبکی با opencart par
تجارت الکترونبکی با opencartتجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartYashar Esmaildokht
79 vues123 diapositives
ips/ids par
ips/idsips/ids
ips/idsYashar Esmaildokht
151 vues54 diapositives
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬Yashar Esmaildokht
465 vues47 diapositives
Beowolf par
BeowolfBeowolf
BeowolfYashar Esmaildokht
93 vues26 diapositives
virsh vmware par
virsh vmwarevirsh vmware
virsh vmwareYashar Esmaildokht
160 vues93 diapositives
Partition in oracle mysql |Mariadb par
Partition in oracle mysql |MariadbPartition in oracle mysql |Mariadb
Partition in oracle mysql |MariadbYashar Esmaildokht
122 vues44 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Supervisor par
SupervisorSupervisor
SupervisorYashar Esmaildokht
227 vues26 diapositives
how config Naxsi par
how config Naxsi how config Naxsi
how config Naxsi Yashar Esmaildokht
630 vues32 diapositives
کتاب Samba and Nfs par
کتاب Samba and Nfsکتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and NfsYashar Esmaildokht
263 vues126 diapositives
Zfs and btrfs par
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfsYashar Esmaildokht
1K vues81 diapositives
کتاب امنیت par
کتاب امنیتکتاب امنیت
کتاب امنیتYashar Esmaildokht
321 vues47 diapositives
Varnish par
VarnishVarnish
VarnishYashar Esmaildokht
64 vues33 diapositives

Tendances(20)

Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman par Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Muhibullah Aman604 vues
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... par Muhibullah Aman
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
Muhibullah Aman728 vues

Similaire à Package management

مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
Nfs Acl par
Nfs AclNfs Acl
Nfs AclYashar Esmaildokht
116 vues63 diapositives
nbd par
nbdnbd
nbdYashar Esmaildokht
25 vues23 diapositives
nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives
cachefs par
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 vues26 diapositives

Similaire à Package management(20)

معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه par S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم par Yashar Esmaildokht
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم

Plus de Yashar Esmaildokht

raid with megacli par
raid with megacliraid with megacli
raid with megacliYashar Esmaildokht
36 vues28 diapositives
Openstack Rally par
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack RallyYashar Esmaildokht
202 vues40 diapositives
OpenStack and its service par
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
117 vues75 diapositives
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackYashar Esmaildokht
186 vues32 diapositives
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...Yashar Esmaildokht
83 vues32 diapositives
linux industry par
linux industrylinux industry
linux industryYashar Esmaildokht
36 vues166 diapositives

Plus de Yashar Esmaildokht(13)

Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par Yashar Esmaildokht
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par Yashar Esmaildokht
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

Package management

 • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫در‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نویسنده‬ ‫نسخه‬0.5
 • 2. :My name is yashar esmaildokht I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle Dba :my tel 09141100257 ( ) : .my resume fa goo gl/oUQopW : .Linkedin goo gl/Ljb9SF :website : .http //unixmen ir : .http //oraclegeek ir : .http //webmom ir :my nick name royafash
 • 3. : ‫خواننده‬ ‫با‬ ‫سخنی‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ : .http //zarinp al/yashar ‫آموزشی‬ ‫عدالت‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫که‬ . ‫باشد‬‫می‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دونیت‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫بنده‬ ‫تلشا‬ . ‫باشد‬‫می‬ ‫وپیشرفت‬ ‫رایگان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ : ‫توجه‬
 • 4. : ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ (: ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
 • 5. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬ ‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬.‫عامل‬‫سیستم‬ ‫گنو‬/‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬.‫عاملی‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬۲۲‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اشا‬‫سالگی‬ ‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬»‫هوشمند‬«‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬.‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬… ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬. ‫گنو‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬/‫لینوکس‬ ‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬; ‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ای‬‫فلسفه‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬/‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬GPL‫مجوز‬ ‫که‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬.‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بال‬. ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫توجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫تجاوز‬ ‫درصد‬ ‫است‬‫نکرده‬.‫های‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬
 • 6. ‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬.‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫گیرد؟‬‫نمی‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫ی‬‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫اجرایی‬: ۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬. ۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گیرد‬‫می‬. ‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬. ۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat ‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬.‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬jpg‫باشد‬. ۲.‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬Ntfs‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬. ‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬.‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫رود‬‫می‬.‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬. ‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬ ‫آید‬‫می‬.‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬. ‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬)debian(‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬ ‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴ ‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزشا‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫میلیارد‬ ‫است‬‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دلر‬.
 • 7. ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬. ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬.‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬.‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬. ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬. ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬ ‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬)Pleo(‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬ ‫کاتانا‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬. ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Trafc( ‫هایی‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬. ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬ ‫خبر‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دارید‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬. ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬. ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ً ‫کامل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬.‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬.
 • 8. ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬. ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصلحا‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬.‫سیستم‬ ‫اشکالت‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬. ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬. ‫سریع‬ ‫پیشرفت‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬.‫به‬ ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬.‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬. ‫درایورها‬ ‫نصب‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫کند‬‫می‬. ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬. ‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬. ‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬ ‫به‬compiz‫یا‬Kwin‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬. ‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬.
 • 9. ‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ،‫اند‬‫کرده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬… ‫کرد‬ ‫اشاره‬. ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫شبیه‬ ‫محیطی‬ command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬ ‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬.‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬.‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬ ‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬.‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬. ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوشا‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬. ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬. •‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬( •‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬ ‫کرد‬‫می‬( •‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬ •‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروشا‬ •‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬ •‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ •‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬( ‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬
 • 10. ‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬libreofce , gimp‫و‬.. ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫برخلف‬ ‫ایران‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
 • 11. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫باشد‬‫می‬“GNU’s Not Unix‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ” ‫سپتامبر‬۱۹۸۳‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬۱۹۸۵‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ «‫»گنو‬ ‫نام‬ ‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬“GNU’s Not Unix‫)یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬ ” .‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ (‫خواندن‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ «‫آزاد‬ ‫افزار‬‫»نرم‬ ‫در‬ «‫»آزاد‬ ‫کلمه‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫)اگر‬ .‫جامعه‬ .(‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ســال‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ »‫گنو‬ ‫«پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬۱۹۸۳‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫روحا‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ .‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ .‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ .‫دادند‬‫می‬ ‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬ .‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬
 • 12. ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬ .‫کرد‬‫می‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بنابرایـن‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬ ‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬۱۹۸۴‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬۱۹۸۵‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ .‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫یــک‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫افـزار‬‫نــرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬/ .‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬/ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫تهیه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫آزاد‬ ‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬ ‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬
 • 13. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Open Source Software ‫مقدمه‬ ‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬ ‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ .‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬
 • 14. ۱‫معرفی‬ . ‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬ .‫است‬ ‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬- ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬- ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ .‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬ ‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬ ) ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬ . .www opensource org.( ‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫جمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ .‫دهد‬‫می‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ .‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ) ‫آپاچی‬ ‫وب‬. .httpd apache org.( ‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬MySQL‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ( . . )MySQL www mysql com. ‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫بخاطر‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬ . ‫رسیدند‬
 • 15. ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارشا‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ .‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫دهد‬‫نمی‬ ‫شرحا‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬ .‫گیرند‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬
 • 16. ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫علم‬ ‫در‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬:‫انگلیسی‬ ‫)به‬package management system‫به‬ ‫یا‬ ( ‫اختصار‬‫بسته‬ ‫مدیر‬‫حذف‬ ‫یا‬ ‫پیکربندی‬ ،‫بروزرسانی‬ ،‫نصب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫ابزارهایی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ، ‫حاوی‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫شامل‬ً ‫معمول‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ .‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫جلوگیری‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫تداخل‬ ‫از‬ ‫اطلعات‬ ‫این‬ ‫باشد؛‬‫می‬ ‫آن‬ ‫های‬‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫نسخه‬ .‫میاورد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫نیازهای‬ ‫پیش‬ ٔ‫ه‬‫هم‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫بعمل‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫حاوی‬ ‫همچنین‬ ‫ها‬‫بسته‬ .‫باشند‬‫می‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫افزارها‬‫نرم‬ ‫شامل‬ ‫ها‬‫بسته‬ ،‫نسخه‬ ‫شماره‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫وظیفه‬ ‫درباب‬ ‫توضیحی‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫نام‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫اطلعاتی‬ ‫که‬ ‫باشند‬‫می‬ ‫فراداده‬ ،‫اندازی‬‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫وابستگی‬ ‫لیست‬ ‫و‬ ‫سام‬ ‫چک‬ ،‫سازنده‬ .‫شوند‬‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫محلی‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫فراداده‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اینگونه‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫دهی‬‫سامان‬ ‫وظیفه‬ ،‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫روشا‬ ‫این‬ .‫برد‬‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دستی‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫بسته‬ ‫توزیع‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫شبه‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫لینوکس‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫برای‬ً ‫اصول‬ ‫سامانه‬ ،‫اخیر‬ ‫های‬‫سال‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫مفید‬ ،‫هستند‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫هزارها‬ ‫یا‬ ‫صدها‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫یونیکس‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫سیستمی‬ ‫هر‬ ‫حیاتی‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ،‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫بیان‬ (‫دبیان‬ ‫)خالق‬ ‫مورداک‬ ‫یان‬ ”“ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بین‬ ‫خلءا‬ ‫که‬ ‫ای‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫پیشرفت‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬”“ ‫کدام‬ ‫هر‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫های‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اکثر‬ ‫امروزه‬‫های‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یافتن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫متمرکزی‬ ‫مکانیزم‬ ‫مستثنی‬ ‫قاعده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ .‫اند‬‫نموده‬ ‫ارائه‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ) ‫هایی‬‫بسته‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ .‫باشد‬‫نمی‬Packages) ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ (epositories( ً ‫اصطلحا‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کار‬ .‫شوند‬‫می‬ ‫داری‬ ‫نگه‬) ‫بسته‬ ‫مدیریت‬Package Management( ‫شامل‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهند؛‬‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پایه‬ ‫اجزای‬ ‫گاهی‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫این‬ .‫گویند‬‫می‬ .‫باشند‬ ‫مختلف‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سرویس‬ ،‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫یک‬) ‫بسته‬ ‫مدیر‬Package Manager(‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کاری‬ ‫تواند‬‫می‬ ، .(‫کند‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫تواند‬‫می‬ ،‫مثال‬ ‫)برای‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬‫مخازن‬ ) ‫ها‬‫بسته‬Package Repositories(،‫ها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫را‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫به‬ ،
 • 17. ‫رسمی‬ ‫مخازن‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫توسط‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫پایدار‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نباشد؛‬ ‫ما‬ ‫نیازهای‬ ‫گوی‬ ‫پاسخ‬ ،‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫یک‬ ‫نیاز‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫)درحالی‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫منسوخ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ) ‫سیستم‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫مهارت‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ،‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬ .(‫داریم‬ System Administrator.‫دارد‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫است‬ ( ‫مختلف‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫کوتاه‬ ‫نگاهی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫کامپایل‬ ‫باینری‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫از‬ ‫آرشیوی‬ ،‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫بسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫شامل‬ ‫همچنین‬ ،‫بسته‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هایی‬‫اسکریپت‬ ‫و‬ ) ‫هایی‬‫وابستگی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬Dependencies‫ابتدا‬ ،‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ( ‫در‬ ،‫کنیم‬‫می‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫اکثر‬ .‫شوند‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫وابستگی‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫هایش‬‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ .‫پردازند‬‫می‬ ‫آن‬ ،‫ها‬‫بسته‬ ‫فرمت‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ابزار‬ ) ‫دبیان‬ ‫در‬Debian) ‫اوبونتو‬ ‫مانند‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫و‬ (Ubuntu) ‫مینت‬ ‫و‬ (Mint‫ها‬‫بسته‬ ‫فرمت‬ ،( deb‫ابزار‬ .‫باشد‬‫می‬( )APT Advanced Packaging Tool‫با‬ ‫مختلف‬ ‫کارهای‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دستوراتی‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ،‫نصب‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬‫بسته‬– – ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دستورات‬APT‫دستورات‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،front-end‫پایین‬ ‫سطح‬ ِ‫ابزار‬ ‫برای‬ ‫بال‬ ‫سطح‬ ‫و‬dpkg ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫)با‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫عمل‬dpkg‫نصب‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫فایل‬ ‫توان‬‫می‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫همچنین‬ .(‫نمود‬apt-get‫و‬apt-cache‫دستور‬ ِ‫قدیمی‬ ‫ی‬‫)نسخه‬apt‫برای‬ ( .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫دبیان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬
 • 18. ) ‫فدورا‬Fedora) ‫اس‬ ‫او‬ ‫سنت‬ ‫و‬ (CentOS‫ی‬‫خانواده‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ (Red Hat‫با‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫فرمت‬rpm‫در‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬CentOS‫ابزار‬ ‫از‬yum‫مخازن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پایین‬ ‫سطح‬ ‫ابزار‬ ‫)از‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫همچنین‬ ‫و‬rpm‫توان‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫)فدورا‬ ‫فدورا‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫در‬ .(‫نمود‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫فایل‬۲۲‫به‬ ‫دستور‬ ‫از‬ (‫بعد‬dnf‫بجای‬yum‫البته‬ .‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬dnf‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬۱۸‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫معرفی‬ ‫فدورا‬ ‫ی‬‫نسخه‬۲۲.‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫های‬‫توزیع‬SLES‫و‬OpenSUSE‫فرمت‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫نیز‬rpm‫دستور‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬rpm‫در‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫این‬YaST‫و‬Zypper‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫کارایی‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫)در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫بسته‬zypper.(‫شویم‬‫می‬ ‫آشنا‬ ‫فرمت‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫بسته‬.tar xz‫یا‬.tar gz‫یا‬ ‫و‬.tar bz2‫تمام‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ) ‫آرچ‬ .‫نمود‬ ‫نصب‬ ‫ها‬‫توزیع‬Arch) ‫مانجارو‬ ‫مانند‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫و‬ (Manjaro‫هایی‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ( ‫فرمت‬ ‫با‬. .pkg tar gz‫یا‬. .pkg tar xz‫یا‬ ‫و‬. .pkg tar bz2‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫این‬ ‫در‬pacman.‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ .‫شویم‬‫می‬ ‫آشنا‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫دستورات‬ ‫با‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫لیست‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫محلی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ،‫شوند‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مخازنی‬ ‫در‬ ‫ابزارهای‬ ‫البته‬ .‫شود‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫لیست‬ ‫این‬ ،‫سیستم‬yum‫و‬dnf،‫ای‬‫بسته‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫های‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫همچنین‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫باید‬ ،‫مخازن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫لیست‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫باشند‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫های‬‫بسته‬ :‫داد‬ # Debian/Ubuntu sudo apt update; sudo apt upgrade # CentOS/Fedora 22- sudo yum update # Fedora 22+ sudo dnf upgrade # OpenSUSE/SLES sudo zypper update # Arch/Manjaro sudo pacman -Syu
 • 19. ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشند‬‫می‬ ‫گرافیکی‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ،‫ها‬‫توزیع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫نمود‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دلخواه‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫وجوی‬‫جست‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬‫می‬ .‫است‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫بسته‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫سریعترین‬ :‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ # Debian/Ubuntu apt search search_string apt-cache search search_string # CentOS|Fedora 22- | oracle linux |redhat| yum search search_string # Fedora 22+ dnf search search_string # OpenSUSE/SLES zypper search search_string # Arch/Manjaro pacman -Ss search_string ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫کامل‬ ‫مشخصات‬ ‫ی‬‫مشاهده‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫توضیحات‬ ،‫بیشتر‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ،‫بسته‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫گاهی‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫های‬‫وابستگی‬ ‫لیست‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫توضیحات‬ ‫این‬ .‫کنیم‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطلعات‬ ‫توان‬‫می‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫مفید‬ ‫اطلعات‬ ‫استخراج‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ :‫نمود‬ # Debian/Ubuntu apt show package # Display remote package information dpkg -s package # Display local package information # CentOS/Fedora 22- yum info package # Display remote package information
 • 20. rpm -qi package # Display local package information # Fedora 22+ dnf info package # Display remote package information rpm -qi package # Display local package information # OpenSUSE/SLES zypper info package # Display remote package information rpm -qi package # Display local package information # Arch/Manjaro pacman -Si package # Display remote package information pacman -Qi package # Display local package information ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫هایش‬‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ،‫بدانید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ی‬‫بسته‬ ‫نام‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ :‫داد‬ ‫انجام‬ # Debian/Ubuntu sudo apt install package # CentOS/Fedora 22- sudo yum install package # Fedora 22+ sudo dnf install package # OpenSUSE/SLES sudo zypper install package # Arch/Manjaro sudo pacman -S package ) ‫محلی‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬Local Filesystem(
 • 21. ‫نرم‬ ‫ی‬‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫رسمی‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ی‬‫بسته‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫گاهی‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫افزار‬ :‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ،‫آن‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫نظر‬ # Debian/Ubuntu .sudo dpkg -i package deb # or .sudo apt install -y gdebi && sudo gdebi package deb # or .sudo apt install package deb # CentOS/Fedora 22- .sudo yum install package rpm # or .sudo rpm -ivh package rpm # Fedora 22+ .sudo dnf install package rpm # or .sudo rpm -ivh package rpm # OpenSUSE/SLES .sudo zypper install package rpm # or .sudo rpm -ivh package rpm # Arch/Manjaro . . .sudo pacman -U package pkg tar xz ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫مکان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫فایل‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫داند‬‫می‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫جایی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫آن‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫حذف‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫حذف‬ ‫توان‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫این‬ .‫نباشد‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫وابسته‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ :‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫نمود‬ ‫حذف‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ # Debian/Ubuntu sudo apt remove package
 • 22. sudo apt-get autoremove # Remove unneeded packages apt-get purge package # CentOS/Fedora 22- sudo yum remove package # Fedora 22+ sudo dnf remove package sudo dnf autoremove # Remove unneeded packages # OpenSUSE/SLES sudo zypper remove package sudo zypper rm -u # Remove unneeded packages # Arch/Manjaro sudo pacman -Rs package sudo pacman -Qdtq | sudo pacman -Rs - # Remove unneeded packages ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫ویژگی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬yum: ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬yum‫مخفف‬Yellowdog Updater Modifed‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ )Package Manager‫های‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ (RPM Based. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬yum‫پکیج‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫ابتدا‬ ‫ها‬ ‫پکیج‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫هوشمند‬ ‫بسیار‬ )dependencies(‫نصب‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نصب‬ ( ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ) ‫را‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫پکیج‬. ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬yum: ‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرحا‬ ‫به‬ •‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مخزن‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ •‫ساده‬ ‫پیکربندی‬ •‫نیازها‬ ‫پیش‬ ‫تشخیص‬ •‫سریع‬ ‫عملکرد‬ •‫های‬ ‫بسته‬ ‫با‬ ‫سازگار‬RPM •‫ها‬ ‫بسته‬ ‫گروهی‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ •‫ساده‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬
 • 23. •‫مختلف‬ ‫ها‬ ‫پلگین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫لزم‬‫دستور‬yum‫دارای‬option.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫سوئیچ‬ ‫و‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫زمانی‬.yum conf‫در‬etc‫بسته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫مشاهده‬ ‫ولی‬ ، ‫هستیم‬ ‫؟‬ ‫کرد‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ، ‫نیست‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫نصب‬ ‫با‬yum-utils‫اضافه‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫میتوانید‬ ‫کرد‬ yum-utils - tools for manipulating repositories and extended package management yum-utils is a collection of tools and programs for managing yum repositories, installing debug packages, source .packages, extended information from repositories and administration : ‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ debuginfo-install - install debuginfo packages and their dependencies fnd-repos-of-install - report which repository the package was installed from needs-restarting - report process ids that started running before they or some component they use were updated package-cleanup - manage package cleanup, duplicates, orphaned packages and outstanding dependency problems repo-graph - outputs a full package dependency list in dot format repo-rss - generates an RSS feed from one or more repositories repoclosure - reads metadata of repositories, checks dependencies and displays list of unresolved dependencies
 • 24. repodif - takes two or more repositories, returns a list of added, removed or changed packages repomanage - manages a directory of rpm packages, returns a list of newest or oldest packages in a directory repoquery - query yum repositories and get additional information on the them reposync - synchronize a remote yum repository to a local directory using yum to retrieve packages repotrack - track packages and its dependencies and downloads them show-changed-rco - list of changes to a package Requires, Conficts and Obsoletes data from installed to a specifed rpm fle show-installed - gives a compact description of packages installed and makes use of comps groups in repositories verifytree - verify that a local yum repository is consistent yum-builddep - installs missing dependencies to build a specifed package yum-complete-transaction - fnds incomplete or aborted yum transactions and attempts to complete them yum-confg-manager - toggle yum repositories, add new repositories and set main yum confguration options yum-debug-dump - creates gzipped fle containing information for debugging problems yum-debug-restore - replays any transactions captured in gzipped fle in yum shell yum-groups-manager - create and edit yum's group metadata yumdb - query or alter the yum database yumdownloader - downloads packages from yum repositories including source RPMs
 • 25. : ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫در‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫همچنین‬ ‫حتما‬ ‫باشین‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫های‬ ‫توزیع‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫بیشتر‬epel , remi , rpm fusion‫را‬ ... ‫و‬ ‫هستن‬ ‫چی‬ ‫ها‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫شنیدین‬ ‫تونید‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫داره‬ ‫را‬ ‫خودشا‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫فدورا‬ ‫خود‬ ، ‫میکنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫فدورا‬ ‫وقتی‬ : ‫نکته‬epel‫را‬ ‫میتونید‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬remi , rpm fusion‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫برای‬rpm fusion: ‫داریم‬ ‫فدورا‬ ‫در‬ : . .dnf install http //download1 rpmfusion org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$ ( ). .rpm -E %fedora noarch rpm : . .http //download1 rpmfusion org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$ ( ). .rpm -E %fedora noarch rpm ‫در‬centos: ‫همچنین‬ yum localinstall —nogpgcheck : . .http //download1 rpmfusion org/free/el/updates/6/i386/rpmfusion-free-release- . .6-1 noarch rpm : . .http //download1 rpmfusion org/nonfree/el/updates/6/i386/rpmfusion-nonfree- . .release-6-1 noarch rpm ‫نصب‬ ‫برای‬epel‫تو‬centos‫قایل‬ ... ,RPM‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫زیر‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ریپوزیتوری‬ : . . .http //ftp jaist ac jp/pub/Linux/Fedora/epel// : ‫میکنم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫برای‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫من‬ ( ) (Extra Packages for Enterprise Linux EPEL - See : . )http //fedoraproject org/wiki/EPEL —------------------------------------------------------------------- ( : . )RPMfusion Repository - See http //rpmfusion org/
 • 26. —---------------------------------------------------------------------------------- ( : . . )Remi Repository - See http //rpms remirepo net/ Remi Collet maintains a large .collection of RPMS, including latest versions of PHP etc // ‫داره‬ ‫فدورا‬ ‫ریپوزیتوری‬ —---------------------------------------------------- ( ) (Trinity Desktop Environment TDE - see : . . . )http //www TrinityDesktop org/about php provides EL5, 6, and 7 packages for . .a KDE 3 5 style desktop environment —---------------------------------------------------- ( : . . )The SerNet Samba Repository - See http //www sernet de/en/samba/ —------------------------------------------------------ ( : . . . )Psychotic Ninja - see http //wiki psychotic ninja/index php?title=Main_Page/ is a provider of packages for Red Hat Enterprise Linux and respins such as CentOS .Linux , Scientifc Linux, Springdale, Oracle Linux and similar projects —------------------------------------------------------------— ( : . )GhettoForge - see http //GhettoForge org/ —------------------------------------------------------- ( : . . . )agr-free - see http //rpm agresearch co nz/ provides bioinformatics software for EL6 distributions, x86_64 architecture only —------------------------------------------------------ ( : .IUS Community Repo - See https //ius io/ - : . . . )http //lists centos org/pipermail/centos-docs/2009-November/003730 html provides the "latest upstream versions of PHP, Python, MySQL" —--------------------------------------------------------- ( : . . . )nux-dextop - see http //li nux ro/repos html provides desktop and multimedia .oriented packages for EL6 and 7 It contains a lot of graphical programs such as Ardour —------------------------------------------------------------— . ( : . . )LinuxTECH NET Repositories - see http //pkgrepo linuxtech net/el6/ provides Audio / Video related packages with an emphasis on wide support of codecs
 • 27. .and as many optional features enabled as possible in all packages This repo is .for CentOS 6 only —------------------------------------------------------------------- ( ) ( : . )The Community Enterprise Linux Repository ELRepo - See http //elrepo org/ focuses on kmod driver packages to enhance hardware support in EL6 and EL7 ( ).including display, flesystem, hwmon, network, sound, webcam drivers Newer .kernels are also available ‫سایت‬ ‫بواسطه‬ : ‫نکته‬.pkgs org. ‫نمایید‬ ‫کسب‬ ‫اطلعات‬ ‫بیشتری‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬
 • 29. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬dnf ‫لینوکس‬ ‫از‬fedora‫ورژن‬22‫های‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫ابزار‬yum‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬‫به‬dnf.‫داد‬dnf‫معنی‬ Dandifed Yum‫نویسی‬ ‫دوباره‬ ‫جدید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫ردهت‬ ‫گفته‬ ‫به‬yum‫پایتون‬ ‫با‬۳‫بلکه‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ردهتی‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫شده‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تغییراتی‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫دلیل‬ ‫دو‬yum‫به‬dnf:‫از‬ ‫عبارتند‬ 1‫استفاده‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫که‬ ) ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫وابستگی‬ ‫مشکلت‬ ‫رفع‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬ - (.‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫چندین‬ ‫از‬ 2‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬ ‫-عدم‬API‫های‬yum ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزیتهای‬dnf .1 No efect of –skip-broken .switch .2 Command Update = Upgrade .3 The command resolvedep unavailable .4 The option skip_if_unavailable is ON by default .5 .Parallel downloads in future release .6 Delta RPM .7 Bash completion .8 Auto-remove, etc .9 Better dependency management .10 Support Extensions other than Python .11 Documented API .12 Lower memory usage .13 Less automatic synchronization of metadata ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحو‬dnf ‫از‬ ‫استفاده‬dnf‫کلمه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫کافی‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬yum‫از‬dnf:‫مانند‬ .‫نمایید‬ ‫استفاده‬ # dnf search atop # dnf install atop ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫نحو‬dnf‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.RHEL/CentOS 7 x ‫های‬ ‫ورژن‬ ‫روی‬6x‫بسته‬ ‫کامپایل‬ ‫نیارمند‬dnf‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫روی‬ ‫کار‬ ‫روال‬ ‫ولی‬ ‫باشید‬ ‫می‬ .RHEL/CentOS 7 x.‫نمایید‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫مطابق‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫ساده‬
 • 30. ‫سرورهای‬ ‫روی‬ :‫مهم‬ ‫نکته‬production‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫تا‬ !!!‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫رو‬ ‫کار‬ ‫این‬dnf‫نشده‬ ‫پایدار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬RHEL/CentOS‫همان‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫نیامده‬ ‫در‬yum.‫نمایید‬ ‫استفاده‬ # yum install epel # yum install dnf # dnf search atop # dnf install atop
 • 33. ‫ابزار‬software-source‫ها‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫گرافیکی‬ ‫ابزار‬ :
 • 34. ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬yum: ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫برای‬cache‫های‬ ‫بسته‬ ‫شامل‬ ‫که‬rpm‫توسط‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬yum‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬ : ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ yum clean package1 packge2 ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫اگر‬rpm‫می‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫داریم‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫دارای‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫بسته‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫عمل‬ ‫طوری‬ ‫توانیم‬ : ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫فرمان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫شوند.به‬ ‫نصب‬ yum localinstall package1.rpm ‫از‬ ‫برخی‬Option‫بسته‬ ‫مدیریت‬yum: ‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرحا‬ ‫به‬ : ‫پلگین‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫غیرفعال‬ ‫برای‬ disableplugin=plugin-name- – : ‫پلگین‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬ enableplugin=plugin-name- – ‫جای‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫نکته‬plugin-name.‫بنویسم‬ ‫را‬ ‫پلگین‬ ‫اسم‬ ‫باید‬ ‫های‬ ‫پلگین‬ ‫تمامی‬ ‫کردن‬ ‫غیرفعال‬ ‫برای‬ :yum noplugins- – ‫این‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫غیرفعال‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫امضای‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬option: ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ nogpgcheck- – ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫برای‬repo: ‫مخزن‬ ‫یا‬ disablerepo=repo-name- – ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬repo: ‫مخزن‬ ‫یا‬ enablerepo=repo-name- – ‫جای‬ ‫به‬repo-name.‫بنویسم‬ ‫را‬ ‫مخزن‬ ‫نام‬ ‫باید‬
 • 35. yumdownloader ‫ابزار‬ ‫ابزار‬ ‫توسط‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬Yum، ‫شود‬ ‫نصب‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫فقط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬yumdownloader. ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫میتوان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬yumdownloader.‫نمایید‬ ‫دانلود‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پکیج‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫ابتدا‬-yum utils: ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نصب‬ -# yum install yum utils : ‫نماییم‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫سپس‬ # yumdownloader <package> ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬nginx: ‫داریم‬ #yumdownloader nginx : , , - ,Loaded plugins fastestmirror langpacks product id rhnplugin .This system is receiving updates from CLN Loading mirror speeds from cached hostfle * 4: 185.53.12.144EA * - - - : 185.53.12.144cpanel addons production feed * - 86 64- -7: - . - .cloudlinux x _ server de proxy cl mirror net * : . .epel mirror wiuwiu de - 86 64- -7 1.0 00:00:00cloudlinux x _ server | kB -1.12.2-1. 7. 86 64.nginx el x _ rpm ‫بسته‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫که‬-1.12.2-1. 7. 86 64.nginx el x _ rpm.‫شود‬ ‫می‬ ‫دانلود‬ ‫مورد‬ ‫پوشه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ، ‫میشود‬ ‫دانلود‬ ‫هستید‬ ‫کار‬ ‫مشغول‬ ‫که‬ ‫دایرکتوری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫فایل‬ : ‫توجه‬ ‫تنظیم‬ ‫از‬ ‫نمایید‬ ‫ذخیره‬ ‫خاصی‬ ‫نظر‬–destdir.‫نمایید‬ ‫استفاده‬ : ‫مثل‬ ‫یعنی‬ =/yumdownloader –destdir home nginx
 • 36. ‫بسته‬ ‫تبدیل‬deb‫به‬rpm‫بالعکس‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫دبیانی‬ ‫بسته‬ .‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫بسیار‬ ‫پسوند‬deb‫پسوند‬ ‫با‬ ‫ردهت‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫توزیعی‬ ‫در‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫اید‬‫داشته‬rmp‫پشتیبانی‬ .‫بالعکس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کند‬‫می‬ ‫از‬ ‫پشتبانی‬ ‫با‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تبدیلت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫معرفی‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫دارم‬ ‫قصد‬ ‫امروز‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫تبدیل‬deb، rpm، lsb، tgz‫امکانات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ .‫دیگر‬ ‫و‬ ‫برند‬‫می‬ ‫بهره‬ ‫یکسانی‬ ‫ماشین‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫همگی‬ ‫یونیکس‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫استفاده‬ ‫متفاوتی‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫توزیعی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫جهت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫نصب‬ ‫قابل‬ ‫توزیعی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫جهت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دارد؛‬ ‫متفاوتی‬ ‫منابع‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خاصی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫فرم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ .‫خورد‬ ‫خواهید‬ ‫بر‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫توزیع‬ ‫برنامه‬alien‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫موجود‬ ‫شما‬ ‫توزیع‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫بسته‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫ابتدا‬ •‫و‬ ‫مینت‬ ،‫ابونتو‬ ،‫دبیان‬ ‫برای‬ ‫نصب‬… sudo apt-get install alien •‫و‬ ‫اس‬ ‫او‬ ‫سنت‬ ،‫فدورا‬ ‫برای‬ ‫نصب‬… - - yum install alien ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫.اکنون‬ alien -h : ...Usage alien [options] fle [ ] ... .fle [ ] Package fle or fles to convert ( ).-d, --to-deb Generate a Debian deb package default :Enables these options --patch= Specify patch fle to use instead of automatically .looking for patch in /var/lib/alien .--nopatch Do not use patches .--anypatch Use even old version os patches .-s, --single Like --generate, but do not create orig .directory .--fxperms Munge/fx permissions and owners .--test Test generated packages with lintian