raid with megacli

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

بررسی ماژول ها و قابلیت رید بندی و امکانات دیگر و امکانات مبتنی بر LSI Controller دستور megacli و مانیتورینگ آن

‫حق‬ ‫بسمه‬
‫دیگر‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫رید‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماژول‬ ‫بررسی‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫امکانات‬ ‫و‬
LSI Controller
‫دستور‬
megacli
‫آنها‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫و‬
: ‫نویسنده‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬
: ‫نسخه‬
۰.۱
‫در‬ ‫ما‬
LSI
‫در‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ . ‫داریم‬ ‫کانفیق‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬
۲
‫مود‬ ‫یکی‬ . ‫دارد‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫نوع‬
IR
‫مود‬ ‫دیگری‬ ‫و‬
IT
.
‫از‬ ‫ها‬ ‫مود‬ ‫تعغیر‬ ‫و‬ ‫فریمور‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫نحوه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
IR
‫به‬
IT
. ‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫موردبررسی‬ ‫را‬ ‫بالعکس‬ ‫و‬
: ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫نکته‬
2 3
sas flash/sas flash
2 6
sas flash for LSI SAS Gb/sec HBAs (Windows/Linux/EFI)
. ‫نمود‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫فریمورک‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫ورژن‬ ‫در‬ ‫نمیتوان‬ : ‫نکته‬
‫فرمور‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫نمی‬
IT
‫فرمور‬ ‫به‬
IR
‫فرمور‬ ‫از‬ ‫یا‬
IR
‫به‬
IT
‫کرد‬ ‫استفاده‬
‫از‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬
BIOS
‫یا‬ ‫و‬
/
EFI
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کنترلر‬
2 6
sas flsh for LSI SAS Gb/sec HBAs (DOS)
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫قدیمی‬ ‫فرمور‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫ازفرمور‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬
IT
‫فرمور‬ ‫به‬
IR
‫فرمور‬ ‫از‬ ‫یا‬
IR
‫فرمور‬ ‫به‬
IT
‫کرد‬ ‫استفاده‬
3 12
sas flash for LSI SAS Gb/sec HBAs (Windows/Linux/EFI)
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫قدیمی‬ ‫فرمور‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫نمی‬
‫فرمور‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫نمی‬
IT
‫فرمور‬ ‫به‬
IR
‫ازفرمور‬ ‫یا‬
IR
‫فرمور‬ ‫به‬
IT
‫کرد‬ ‫استفاده‬
‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬
BIOS
‫یا‬ ‫و‬
/
EFI
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کنترلر‬
3 12
sas flsh for LSI SAS Gb/sec HBAs (DOS)
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫قدیمی‬ ‫فرمور‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫فرمور‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬
IT
‫فرمور‬ ‫به‬
IR
‫فرمور‬ ‫از‬ ‫یا‬
IR
‫فرمور‬ ‫به‬
IT
‫کرد‬ ‫استفاده‬
_________________________________________________
‫نسخه‬ :‫توجه‬
2
DOS sas flsh
(
3
sas flsh
‫برای‬
12
‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫گیگابیت‬
HBA
‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫مادربرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مستلزم‬ )
‫سرویس‬ ‫دایرکتوری‬
32
BIOS
‫کند‬ ‫پشتیبانی‬
-
service directory feature
-
‫سرویس‬ ‫دایرکتوری‬ ‫ویژگی‬ ‫اگر‬ .
32
BIOS
‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫نم‬ ‫پشتیبانی‬
DOS
‫و‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫بوت‬
2 .
sas flsh exe
‫اجرا‬
: ‫خطای‬ ‫پیام‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
"ERROR:  Failed to initialize PAL.  Exiting program."
‫نسخه‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ "
2
UEFI sas flsh
‫نام‬ ‫به‬(
2 .
sas flash efi
‫برای‬
6
‫یا‬ ،‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫گیگابیت‬
3 .
sas flash efi
‫برای‬
12
‫امکان‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫بپرسید‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫مادربرد‬ ‫فروشنده‬ ‫با‬ ‫یا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫گیگابیت‬
)
‫خدمات‬ ‫دایرکتوری‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬
32
BIOS
. ‫مادربرد‬ ‫بایوس‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫مادربرد‬ ‫به‬
) (
. ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫میباشد‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬
:‫یادداشت‬
1
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ .
2 .
sas flash efi
‫یا‬
3 .
sas flash efi
‫فایل‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ،
(
‫و‬ ‫بایوس‬
2 . 3 .
sas flash efi/sas flash efi
: ‫خطای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ . ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫اصلی‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫را‬ )
:
Could not open file ' error
.
.‫کرد‬ ‫مشاهده‬
2
‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫گزینه‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫کنترلر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫شامل‬ ‫زیر‬ ‫سناریوهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .
-' ) (
6
o -e
‫فلش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ '
‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫کردن‬
EFI BSD
‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پاک‬
EFI BSD
‫فرمور‬ ‫دارای‬ ‫کنترلر‬ ‫وقتی‬ ،‫شود‬ ‫پاک‬
IR
‫و‬ ‫است‬
‫حالت‬ ‫در‬ ‫مادربرد‬
UEFI
،‫است‬
SAS HBA
‫در‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬
BIOS
‫نسخه‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫پیکربندی‬
UEFI BSD
‫دستور‬ ‫با‬
2
sas flash
‫یا‬(
3
sas flash
- )
0
c -list
‫صورت‬ ‫به‬
'
N/A
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ '
‫فریمور‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫برای‬
UEFI BSD
.‫کنید‬ ‫فلش‬ ‫را‬
: ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جدول‬ ‫زیر‬ ‫در‬
2 2 3 3
Table for using sas flsh/sas flash/sas flsh/sas flash
 Case Flash From Flash To
Motherboard
used
SAS2Flash/
SAS3Flash OS
version
 Command
(example shows
sas2flsh/sas2flash; use
sas3flsh/sas3flash if using 12
Gb/sec SAS)
 1
Older IT
firmware
Newer IT
Firmware
 Any except
SMX9
 DOS/EFI/
Windows/
Linux/
Solaris
(DOS): sas2flsh -o -f
(All other OS): sas2flash -o
-f
 2
 Older IT
firmware and
BIOS
 Newer IT
Firmware and
BIOS
 Any except
SMX9
 DOS/EFI/
Windows/
Linux/
Solaris
(DOS): sas2flsh -o -f
(All other OS): sas2flash -o
-f
example: sas2flsh -o -f
2118it.bin -b mpt2sas.rom
 3
 Newer IT
Firmware and
BIOS
 Older IT
firmware and
BIOS
 Any except
SMX9
 DOS or EFI
    (DOS):
sas2flsh -o -e 6
 sas2flsh -o -f
sas2flsh -o -f
4a
Older IR
firmware
 Newer IR
Firmware
 Any except
SMX9
DOS/EFI/
Windows/
Linux/
Solaris
 (DOS): sas2flsh -o -f
(All other OS): sas2flash -o -f
 4b
 Older IR
firmware and
BIOS
 Newer IR
Firmware and
BIOS
 Any except
SMX9
 DOS/EFI/
Windows/
Linux/
Solaris
(DOS): sas2flsh -o -f
(All other OS): sas2flash -o
-f
 5
Newer IR
Firmware and
BIOS
Older IR
firmware and
BIOS
Any except
SMX9
 DOS or EFI
 (DOS): sas2flsh -o -f
(All other OS): sas2flash -o
-f
 6*
 Any version
IT firmware
Any version
IR firmware
 Any except
SMX9
  DOS or EFI
  (DOS):
sas2flsh -o -e 6
 sas2flsh -o -f
sas2flsh -o -f
 7*
Any version
IR firmware
Any version
IT firmware
  Any except
SMX9
  DOS or EFI
   (DOS):
sas2flsh -o -e 6
 sas2flsh -o -f
sas2flsh -o -f
 8
 Older IT
firmware
 Newer IT
firmware
SMX9
EFI/
Windows/
Linux/
Solaris
 sas2flash -o -f
 9
Older IT
firmware and
BIOS
Newer IT
firmware and
BIOS
 SMX9
 EFI/
Windows/
Linux/
Solaris
 sas2flash -o -f
 10
 Newer IT
firmware
 Older IT
firmware
  SMX9  EFI  sas2flash.efi -o -f
 11  Any BIOS  Any BIOS  SMX9
Windows/
Linux/
Solaris
 sas2flash -o -b
 12
 Older IR
firmware
Newer IR
firmware
SMX9
 Windows/
Linux/
Solaris
 sas2flash -o -f
 13
Newer IR
firmware
 Older IR
firmware
 SMX9  EFI sas2flash.efi -o -f
       
 
: ‫نکته‬
‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫هنگام‬ *
12
HBA G
‫خانواده‬(
9300
SAS
‫حالت‬ ‫فرمور‬ ‫با‬ )
IR
‫نام‬ ‫به‬ ،‫بسته‬ ‫همان‬ ‫در‬
9311
،
3
SAS Flash
:‫‌گرداند‬
‫ی‬‫برم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خطای‬
 
ERROR: NVDATA Image does not match Controller Subsystem ID!
ERROR: No compatible NVDATA Image(s) found!
Firmware Image Validation Failed!
 
: ‫حل‬ ‫روش‬
3 10.00.00.01
Using DOS or EFI SAS Flash version or higher with following command string
3 6
sas flsh –o –e -
3
sas flsh –o –f
:
EFI
3
sas flash –o –f
‫منبع‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مدیریتی‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬
LSI Logig
: ‫تعغیرات‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬
‫دستور‬ . ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫در‬ ‫ما‬
/
megacli
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫جهت‬
LSI Logical
controller
‫داریم‬ ‫را‬
‫واقع‬ ‫در‬
megacli
‫اختصاصی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬
LSI
‫های‬ ‫کارت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬
MegaRAID SAS
‫را‬
‫دهد‬ ‫انجام‬
: ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫آن‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬
MegaCLI
‫کنترلر‬ ‫یک‬ ‫به‬
MegaRAID SAS
‫کنترلر‬ ‫کدام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیستید‬ ‫مطمئن‬ ‫اگر‬ .‫دارید‬ ‫نیاز‬
RAID
‫دستور‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫آن‬ ‫تأیید‬ ‫با‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
lspci
‫کنترلر‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬
RAID
‫در‬ ‫که‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
. ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارید‬ ‫موجود‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬
lspci
‫خواهید‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫شبیه‬ ‫ساختاری‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫موجود‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫اگر‬ . ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬
: ‫دید‬
lspci | grep -i raid
output 1
LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 1078 (rev 04)
output 2
01:00.0 RAID bus controller: Adaptec AAC-RAID (rev 09)
output 3
02:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2208
[Thunderbolt] (rev 05)
: ‫میپردازیم‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
: ‫میکنیم‬ ‫آن‬ ‫کامپایل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫سورس‬ ‫دانلود‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬
MegaCLI
. ‫میکنیم‬ ‫دانلود‬ ‫را‬
MegaCLI
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫دانلودها‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اسناد‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫با‬ ‫را‬
Broadcom
‫میباشد‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬
. ‫کنید‬ ‫اکستراکت‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫فولدر‬ ‫وارد‬
unzip 8-07-14_MegaCLI.zip
‫فایل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پوشه‬ ‫وارد‬ ‫سپس‬
rpm
. ‫میکنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬
cd Downloads/Linux
yum localinstall MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm
‫دستور‬ ‫با‬ ‫همچنین‬
alien
‫پکیج‬ ‫کانورت‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫میتوان‬
rpm
. ‫نمود‬ ‫دبیان‬ ‫به‬
alien -k --scripts MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm
. ‫نمود‬ ‫بسته‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬
dpkg -i megacli_8.07.08-1_all.deb
‫میتوانیم‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬
‫کنی‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫آداپتورها‬ ‫همه‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬
‫م‬
:
megacli -AdpAllInfo -aAll
Adapter #0
==============================================================================
Versions
================
Product Name : ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller
Serial No : SV01506370
FW Package Build: 12.15.0-0199
Mfg. Data
================
Mfg. Date : 04/10/10
Rework Date : 00/00/00
Revision No :
Battery FRU : N/A
Image Versions in Flash:
================
FW Version : 2.130.403-3588
BIOS Version : 3.30.02.2_4.16.08.00_0x06060A05
Preboot CLI Version: 04.04-020:#%00009
WebBIOS Version : 6.0-53-e_49-Rel
NVDATA Version : 2.09.03-0051
Boot Block Version : 2.02.00.00-0000
BOOT Version : 09.250.01.219
[...]
: ‫کنیم‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫منطقی‬ ‫درایو‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬
megacli -LDInfo -L0 -a0
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name :
RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 135.972 GB
Sector Size : 512
Mirror Data : 135.972 GB
State : Optimal
Strip Size : 128 KB
Number Of Drives : 2
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad
BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad
BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Disabled
Encryption Type : None
Is VD Cached: No
Exit Code: 0x00
:‫کنترلر‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫نمایش‬
megacli -PDList -a0
Adapter #0
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 0
Enclosure position: N/A
Device Id: 13
WWN: 5000C50023595FFC
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 1
Last Predictive Failure Event Seq Number: 54338
PD Type: SAS
Hotspare Information:
Type: Global, is revertible
Raw Size: 136.731 GB [0x11176d60 Sectors]
Non Coerced Size: 136.231 GB [0x11076d60 Sectors]
Coerced Size: 135.972 GB [0x10ff2000 Sectors]
Sector Size: 0
Firmware state: Hotspare, Spun Up
Device Firmware Level: B62C
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
SAS Address(0): 0x5000c50023595ffd
SAS Address(1): 0x0
Connected Port Number: 2(path0)
Inquiry Data: IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB19TDM0324B62C
IBM FRU/CRU: 42D0668
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :32C (89.60 F)
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Port-0 :
Port status: Active
Port's Linkspeed: 6.0Gb/s
Port-1 :
Port status: Active
Port's Linkspeed: 6.0Gb/s
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : Yes
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 1
Drive's position: DiskGroup: 0, Span: 0, Arm: 0
Enclosure position: N/A
Device Id: 10
WWN: 5000C500235A1D08
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SAS
Raw Size: 136.731 GB [0x11176d60 Sectors]
Non Coerced Size: 136.231 GB [0x11076d60 Sectors]
Coerced Size: 135.972 GB [0x10ff2000 Sectors]
Sector Size: 0
Firmware state: Online, Spun Up
Commissioned Spare : No
Emergency Spare : No
Device Firmware Level: B62C
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
SAS Address(0): 0x5000c500235a1d09
SAS Address(1): 0x0
Connected Port Number: 1(path0)
Inquiry Data: IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB1H60G0324B62C
IBM FRU/CRU: 42D0668
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :35C (95.00 F)
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Port-0 :
Port status: Active
Port's Linkspeed: 6.0Gb/s
Port-1 :
Port status: Active
Port's Linkspeed: 6.0Gb/s
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 2
Drive's position: DiskGroup: 0, Span: 0, Arm: 1
Enclosure position: N/A
Device Id: 9
WWN: 5000C500235A08D8
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SAS
Raw Size: 136.731 GB [0x11176d60 Sectors]
Non Coerced Size: 136.231 GB [0x11076d60 Sectors]
Coerced Size: 135.972 GB [0x10ff2000 Sectors]
Sector Size: 0
Firmware state: Online, Spun Up
Commissioned Spare : No
Emergency Spare : No
Device Firmware Level: B62C
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
SAS Address(0): 0x5000c500235a08d9
SAS Address(1): 0x0
Connected Port Number: 0(path0)
Inquiry Data: IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB1H5J50324B62C
IBM FRU/CRU: 42D0668
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :31C (87.80 F)
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Port-0 :
Port status: Active
Port's Linkspeed: 6.0Gb/s
Port-1 :
Port status: Active
Port's Linkspeed: 6.0Gb/s
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Exit Code: 0x00
megaclisas-status
‫در‬ ‫اسکریپت‬ ‫یک‬
megacli
‫وضعیت‬ ‫که‬ ‫است‬
RAID
‫دوره‬ ‫های‬ ‫چک‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫اصه‬‫ل‬‫خ‬
‫یک‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫‌بندی‬
‫ه‬‫بست‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫بست‬ .‫است‬ ‫موجود‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫ای‬
initscript
‫ارائه‬
‫نگه‬ ‫وضعیت‬ ‫آخرین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫دور‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬
‫وضعیت‬ ‫خرابی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫می‬
/
RAID
‫در‬ ،‫نشد‬ ‫انجام‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬
ligne
‫به‬ ‫را‬
syslog
‫هر‬ ،‫شوند‬ ‫سالم‬ ‫دوباره‬ ‫ها‬ ‫آرایه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ .‫‌فرستد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ایمیل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫وارد‬
2
‫یکبار‬ ‫ساعت‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫یادآور‬
: ‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫خروجی‬
megaclisas-status
-- Controller information --
-- ID | H/W Model | RAM | Temp | BBU | Firmware
c0 | ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller | 256MB | N/A | REPL | FW: 12.15.0-
0199
-- Array information --
-- ID | Type | Size | Strpsz | Flags | DskCache | Status | OS Path |
CacheCade |InProgress
c0u0 | RAID-1 | 136G | 128 KB | RA,WT | Disabled | Optimal | /dev/sda | None
|None
-- Disk information --
-- ID | Type | Drive Model | Size | Status
| Speed | Temp | Slot ID | LSI ID
c0u0p0 | HDD | IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB1H60G0324B62C | 135.9 Gb | Online, Spun
Up | 6.0Gb/s | 35C | [252:1] | 10
c0u0p1 | HDD | IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB1H5J50324B62C | 135.9 Gb | Online, Spun
Up | 6.0Gb/s | 32C | [252:2] | 9
-- Unconfigured Disk information --
-- ID | Type | Drive Model | Size | Status
| Speed | Temp | Slot ID | LSI ID | Path
c0uXpY | HDD | IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB19TDM0324B62C | 135.9 Gb | Hotspare,
Spun Up | 6.0Gb/s | 33C | [252:0] | 13 | N/A
‫اینتگرید‬
2
icinga
: ‫مانیتورینگ‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫با‬
‫که‬ ‫میشود‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬
2
icinga
: ‫چیست‬
‫درواقع‬
Icinga
‫‌ها‬
‫ی‬‫قطع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ،‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫شبکه‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نظارتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫‌گیری‬
‫ش‬‫گزار‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫عملکرد‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مطلع‬
raid with megacli
‫حقیقت‬ ‫در‬ . ‫است‬ ،‫پذیر‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫برنامه‬ ‫این‬
Icinga
‫چندین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫تواند‬ ‫می‬
.‫کند‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مکان‬
‫‌تر‬
‫ق‬‫دقی‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
Incinga
‫جامع‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫گر‬ ‫بر‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابرمحور‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬
‫برنامه‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تهیه‬ ‫فوق‬ ‫سرویس‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫اعاتی‬‫ل‬‫اط‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ش‬‫گزار‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫شبک‬
‫به‬ ‫فوق‬ ‫ابزار‬ ‫‌کارگیری‬
‫ه‬‫ب‬ ‫نحوه‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫ایمیل‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ش‬‫گزار‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬
‫آدرس‬
: . .
https //www icinga com/products/demo
/
.‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫میتوانید‬
: ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫هم‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫چگونگی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫می‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ . ‫باشد‬ ‫اینتگرید‬ ‫نیز‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫های‬ ‫سیسستم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نوشت‬ ‫میتوان‬ ‫اسکریپتی‬ ‫همچنین‬
. ‫نماییم‬ ‫استفاده‬ ‫آپشن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانیم‬
--nagios
‫خروج‬ ‫کد‬ ‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫خروجی‬ .
0
‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫اگر‬ ‫یا‬
‫باشد‬ ‫اشتباه‬ ‫چیز‬
2
‫استاندارد‬ ‫بازگشتی‬ ‫کد‬ ‫این‬ .‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫را‬
nagios
: ‫میباشد‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬
megaclisas-status --nagios
RAID OK - Arrays: OK:1 Bad:0 - Disks: OK:3 Bad:0
~] echo $?
0
‫ایجاد‬
Symlink
‫به‬
megaclisas-status
:
which megaclisas-status
/usr/sbin/megaclisas-status
# go to nagios plugins directory
~] cd /usr/lib/nagios/plugins/
# create symlink with name check_megaclisas_status
~] ln -s /usr/sbin/megaclisas-status check_megaclisas_status
‫فایل‬
.
megaclisas_status conf
‫پیکربندی‬ ‫پوشه‬ ‫در‬ ‫را‬
2
icinga
:‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫محتوا‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫خود‬
. :
megaclisas_status conf
object CheckCommand "megaclisas_status
{ "
command = [ "sudo", "/usr/lib/nagios/plugins/check_megaclisas_status" ]
arguments = {
"--nagios" = {
required = true
}
}
}
‫به‬ ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫پیکربندی‬
2
icinga config dir
‫تعریف‬ ‫با‬ ‫فایلی‬ ،‫بروید‬
‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫سرویس‬
. :
megaraid conf
object Service "megaraid" {
host_name = "monitoring.example.com"
check_command = "megaclisas_status"
check_interval = 1m
retry_interval = 30s
max_check_attempts = 5
}
‫سرویس‬ ‫مجدد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
2
icinga
:
‫پیکربندی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫یکپارچگی‬
2
icinga
. ‫کنید‬ ‫ریستارت‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬
icinga2 daemon -C
/etc/init.d/icinga2 restart
raid with megacli
raid with megacli
: ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫بصورت‬ ‫رید‬ ‫پیکربندی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫دستورات‬
‫حذف‬ ‫را‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫قبلی‬ ‫پیکربندی‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ،‫کنید‬ ‫پیکربندی‬ ‫را‬ ‫دیسکی‬ ‫هر‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬
:‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ .‫کنید‬
megacli -CacheCade -remove -LALL -aALL
megacli -CfgCacheCadeDel -LALL -aALL
megacli -CfgLdDel -LAll -aAll
megacli -CfgClr -force -aAll
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دیسک‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬
0
RAID
‫دیسک‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫که‬
strip
:‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ،‫کند‬ ‫می‬
0 0
megacli - CfgEachDskRaid -a
megacli -LDInfo -LAll -a0
‫پیکربندی‬
RAID 1
:
‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫یک‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬
1
RAID
‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫از‬ ‫دیسک‬ ‫دو‬ ‫از‬
0
‫تا‬
1
:‫کنید‬ ‫تایپ‬ ،
1 252:0,252:1 0
megacli -CfgLdAdd -r [ ] -a
0
megacli -LDInfo -LAll -a
‫پیکربندی‬
RAID 5
:
‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬
5
RAID
‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫از‬ ‫متشکل‬
0
‫تا‬
5
:‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬
5 252:0,252:1,252:2,252:3,252:4,252:5 0
megacli -CfgLdAdd -r [ ] -a
0
megacli -LDInfo -LAll -a
‫پیکربندی‬
10
RAID
‫پیکربندی‬ ‫برای‬
10
RAID
‫از‬ ‫متشکل‬
8
‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دیسک‬
0
‫تا‬
7
:‫کنید‬ ‫تایپ‬ ،
10 0 252:0,252:1 1 252:2,252:3 2 252:4,252:5
megacli -CfgSpanAdd -r -Array [ ] -Array [ ] -Array [ ] -
2 252:6,252:7 0
Array [ ] -a
0
megacli -LDInfo -LAll -a
RAID
‫با‬ ‫ا‬ ‫میتوانید‬ ‫ر‬
CacheCade
‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫کنید‬ ‫پیکربندی‬
CacheCade
‫در‬ ‫را‬ ‫اضافی‬
1
RAID
‫روی‬
‫های‬ ‫دیسک‬
SSD
‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫ایجاد‬
6
‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫در‬ ‫دیسک‬
0
‫تا‬
5
‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫دارید‬
5
RAID
‫یک‬ ‫و‬ ‫دیسک‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫متشکل‬
CacheCade
.‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫دیسک‬ ‫دو‬ ‫روی‬ ‫اضافی‬
1
.
5
RAID
‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫را‬
‫های‬
0
‫تا‬
4
:‫کنید‬ ‫پیکربندی‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬
5 252:0,252:1,252:2,252:3,252:4 0
megacli -CfgLdAdd -r [ ] -a
‫پیکربندی‬ ،‫سپس‬
CacheCade
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬
SSD
‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫برای‬
5
‫و‬
6
:‫کنید‬ ‫ایجاد‬
1 252:5,252:6 0 0
megacli -CfgCacheCadeAdd -r -Physdrv[ ] WB -assign -L -a
‫وضعیت‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دستور‬ ‫چندین‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫وضعیت‬ ،‫آداپتور‬
‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫آداپتورها‬
RAID
‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫آداپتورها‬ ‫همه‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬
: ‫نمایید‬ ‫استفاده‬
megacli -AdpAllInfo -aAll
: ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫منطقی‬ ‫درایوهای‬ ‫همه‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
megacli -LDInfo -LAll -aAll
: ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫همه‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬
megacli -PDList –aAll
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫برای‬
enclosure
: ‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬
megacli -EncInfo -aALL

Recommandé

Recovery in gnu/linux par
Recovery in gnu/linux Recovery in gnu/linux
Recovery in gnu/linux Yashar Esmaildokht
313 vues28 diapositives
Install windows server 2012 r2 in persian par
Install windows server 2012 r2 in persianInstall windows server 2012 r2 in persian
Install windows server 2012 r2 in persianmohsen karzari
506 vues20 diapositives
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت par
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت  تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت abbas pirnazaraine
11.1K vues14 diapositives
PFSense Firewall par
PFSense FirewallPFSense Firewall
PFSense FirewallHassan Kooshkaki
406 vues40 diapositives
Usefull Linux command par
Usefull Linux commandUsefull Linux command
Usefull Linux commandHosein Zare
488 vues18 diapositives
HotSpot par
HotSpotHotSpot
HotSpotMohammad Amin Amjadi
325 vues41 diapositives

Contenu connexe

Similaire à raid with megacli

Operating Systems(Ayat) par
Operating Systems(Ayat)Operating Systems(Ayat)
Operating Systems(Ayat)guestaffefa9
2.5K vues322 diapositives
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم par
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سومآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سومfaradars
590 vues30 diapositives
Git2 par
Git2Git2
Git2Yashar Esmaildokht
154 vues51 diapositives
Network Load Balancing (NLB) par
Network Load Balancing (NLB)Network Load Balancing (NLB)
Network Load Balancing (NLB)ali torabi
177 vues52 diapositives
Ras in linux par
Ras in linuxRas in linux
Ras in linuxYashar Esmaildokht
71 vues5 diapositives
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman par
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanMuhibullah Aman
604 vues71 diapositives

Similaire à raid with megacli(20)

Operating Systems(Ayat) par guestaffefa9
Operating Systems(Ayat)Operating Systems(Ayat)
Operating Systems(Ayat)
guestaffefa92.5K vues
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم par faradars
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سومآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم
faradars590 vues
Network Load Balancing (NLB) par ali torabi
Network Load Balancing (NLB)Network Load Balancing (NLB)
Network Load Balancing (NLB)
ali torabi177 vues
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman par Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Muhibullah Aman604 vues
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی par Muhibullah Aman
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابیمسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
Muhibullah Aman716 vues
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices par Mojtaba Khandan
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservicesراهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
Mojtaba Khandan47 vues
آموزش مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل - بخش چهارم par faradars
آموزش مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل - بخش چهارمآموزش مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل - بخش چهارم
آموزش مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل - بخش چهارم
faradars187 vues

Plus de Yashar Esmaildokht

nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
openstack designate par
openstack designateopenstack designate
openstack designateYashar Esmaildokht
93 vues81 diapositives
bcache and cachefs its benefits. par
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits. Yashar Esmaildokht
63 vues36 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives
radosgw par
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 vues72 diapositives

Plus de Yashar Esmaildokht(20)

Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par Yashar Esmaildokht
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par Yashar Esmaildokht
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...

raid with megacli

 • 1. ‫حق‬ ‫بسمه‬ ‫دیگر‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫رید‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماژول‬ ‫بررسی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ LSI Controller ‫دستور‬ megacli ‫آنها‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫و‬ : ‫نویسنده‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نسخه‬ ۰.۱
 • 2. ‫در‬ ‫ما‬ LSI ‫در‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ . ‫داریم‬ ‫کانفیق‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬ ۲ ‫مود‬ ‫یکی‬ . ‫دارد‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫نوع‬ IR ‫مود‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ IT . ‫از‬ ‫ها‬ ‫مود‬ ‫تعغیر‬ ‫و‬ ‫فریمور‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫نحوه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ IR ‫به‬ IT . ‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫موردبررسی‬ ‫را‬ ‫بالعکس‬ ‫و‬ : ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫نکته‬ 2 3 sas flash/sas flash 2 6 sas flash for LSI SAS Gb/sec HBAs (Windows/Linux/EFI) . ‫نمود‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫فریمورک‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫ورژن‬ ‫در‬ ‫نمیتوان‬ : ‫نکته‬ ‫فرمور‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ IT ‫فرمور‬ ‫به‬ IR ‫فرمور‬ ‫از‬ ‫یا‬ IR ‫به‬ IT ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ BIOS ‫یا‬ ‫و‬ / EFI ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کنترلر‬ 2 6 sas flsh for LSI SAS Gb/sec HBAs (DOS) ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫قدیمی‬ ‫فرمور‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ازفرمور‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ IT ‫فرمور‬ ‫به‬ IR ‫فرمور‬ ‫از‬ ‫یا‬ IR ‫فرمور‬ ‫به‬ IT ‫کرد‬ ‫استفاده‬ 3 12 sas flash for LSI SAS Gb/sec HBAs (Windows/Linux/EFI) ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫قدیمی‬ ‫فرمور‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫فرمور‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ IT ‫فرمور‬ ‫به‬ IR ‫ازفرمور‬ ‫یا‬ IR ‫فرمور‬ ‫به‬ IT ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ BIOS ‫یا‬ ‫و‬ / EFI ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کنترلر‬
 • 3. 3 12 sas flsh for LSI SAS Gb/sec HBAs (DOS) ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫قدیمی‬ ‫فرمور‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫فرمور‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ IT ‫فرمور‬ ‫به‬ IR ‫فرمور‬ ‫از‬ ‫یا‬ IR ‫فرمور‬ ‫به‬ IT ‫کرد‬ ‫استفاده‬ _________________________________________________ ‫نسخه‬ :‫توجه‬ 2 DOS sas flsh ( 3 sas flsh ‫برای‬ 12 ‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫گیگابیت‬ HBA ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫مادربرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مستلزم‬ ) ‫سرویس‬ ‫دایرکتوری‬ 32 BIOS ‫کند‬ ‫پشتیبانی‬ - service directory feature - ‫سرویس‬ ‫دایرکتوری‬ ‫ویژگی‬ ‫اگر‬ . 32 BIOS ‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫پشتیبانی‬ DOS ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بوت‬ 2 . sas flsh exe ‫اجرا‬ : ‫خطای‬ ‫پیام‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ "ERROR:  Failed to initialize PAL.  Exiting program." ‫نسخه‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ " 2 UEFI sas flsh ‫نام‬ ‫به‬( 2 . sas flash efi ‫برای‬ 6 ‫یا‬ ،‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫گیگابیت‬ 3 . sas flash efi ‫برای‬ 12 ‫امکان‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫بپرسید‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫مادربرد‬ ‫فروشنده‬ ‫با‬ ‫یا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫گیگابیت‬ ) ‫خدمات‬ ‫دایرکتوری‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ 32 BIOS . ‫مادربرد‬ ‫بایوس‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫مادربرد‬ ‫به‬ ) ( . ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫میباشد‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ :‫یادداشت‬ 1 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ . 2 . sas flash efi ‫یا‬ 3 . sas flash efi ‫فایل‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ، ( ‫و‬ ‫بایوس‬ 2 . 3 . sas flash efi/sas flash efi : ‫خطای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ . ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫اصلی‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫را‬ ) : Could not open file ' error . .‫کرد‬ ‫مشاهده‬ 2 ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫گزینه‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫کنترلر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫شامل‬ ‫زیر‬ ‫سناریوهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ . -' ) ( 6 o -e ‫فلش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ' ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ EFI BSD ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پاک‬ EFI BSD ‫فرمور‬ ‫دارای‬ ‫کنترلر‬ ‫وقتی‬ ،‫شود‬ ‫پاک‬ IR ‫و‬ ‫است‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫مادربرد‬ UEFI ،‫است‬ SAS HBA ‫در‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ BIOS ‫نسخه‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫پیکربندی‬ UEFI BSD ‫دستور‬ ‫با‬ 2 sas flash ‫یا‬( 3 sas flash - ) 0 c -list ‫صورت‬ ‫به‬ ' N/A .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ' ‫فریمور‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ UEFI BSD .‫کنید‬ ‫فلش‬ ‫را‬
 • 4. : ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جدول‬ ‫زیر‬ ‫در‬ 2 2 3 3 Table for using sas flsh/sas flash/sas flsh/sas flash  Case Flash From Flash To Motherboard used SAS2Flash/ SAS3Flash OS version  Command (example shows sas2flsh/sas2flash; use sas3flsh/sas3flash if using 12 Gb/sec SAS)  1 Older IT firmware Newer IT Firmware  Any except SMX9  DOS/EFI/ Windows/ Linux/ Solaris (DOS): sas2flsh -o -f (All other OS): sas2flash -o -f  2  Older IT firmware and BIOS  Newer IT Firmware and BIOS  Any except SMX9  DOS/EFI/ Windows/ Linux/ Solaris (DOS): sas2flsh -o -f (All other OS): sas2flash -o -f example: sas2flsh -o -f 2118it.bin -b mpt2sas.rom  3  Newer IT Firmware and BIOS  Older IT firmware and BIOS  Any except SMX9  DOS or EFI     (DOS): sas2flsh -o -e 6  sas2flsh -o -f sas2flsh -o -f 4a Older IR firmware  Newer IR Firmware  Any except SMX9 DOS/EFI/ Windows/ Linux/ Solaris  (DOS): sas2flsh -o -f (All other OS): sas2flash -o -f  4b  Older IR firmware and BIOS  Newer IR Firmware and BIOS  Any except SMX9  DOS/EFI/ Windows/ Linux/ Solaris (DOS): sas2flsh -o -f (All other OS): sas2flash -o -f  5 Newer IR Firmware and BIOS Older IR firmware and BIOS Any except SMX9  DOS or EFI  (DOS): sas2flsh -o -f (All other OS): sas2flash -o -f  6*  Any version IT firmware Any version IR firmware  Any except SMX9   DOS or EFI   (DOS): sas2flsh -o -e 6  sas2flsh -o -f sas2flsh -o -f
 • 5.  7* Any version IR firmware Any version IT firmware   Any except SMX9   DOS or EFI    (DOS): sas2flsh -o -e 6  sas2flsh -o -f sas2flsh -o -f  8  Older IT firmware  Newer IT firmware SMX9 EFI/ Windows/ Linux/ Solaris  sas2flash -o -f  9 Older IT firmware and BIOS Newer IT firmware and BIOS  SMX9  EFI/ Windows/ Linux/ Solaris  sas2flash -o -f  10  Newer IT firmware  Older IT firmware   SMX9  EFI  sas2flash.efi -o -f  11  Any BIOS  Any BIOS  SMX9 Windows/ Linux/ Solaris  sas2flash -o -b  12  Older IR firmware Newer IR firmware SMX9  Windows/ Linux/ Solaris  sas2flash -o -f  13 Newer IR firmware  Older IR firmware  SMX9  EFI sas2flash.efi -o -f           : ‫نکته‬ ‫کردن‬ ‫فلش‬ ‫هنگام‬ * 12 HBA G ‫خانواده‬( 9300 SAS ‫حالت‬ ‫فرمور‬ ‫با‬ ) IR ‫نام‬ ‫به‬ ،‫بسته‬ ‫همان‬ ‫در‬ 9311 ، 3 SAS Flash :‫‌گرداند‬ ‫ی‬‫برم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خطای‬   ERROR: NVDATA Image does not match Controller Subsystem ID! ERROR: No compatible NVDATA Image(s) found! Firmware Image Validation Failed!  
 • 6. : ‫حل‬ ‫روش‬ 3 10.00.00.01 Using DOS or EFI SAS Flash version or higher with following command string 3 6 sas flsh –o –e - 3 sas flsh –o –f : EFI 3 sas flash –o –f ‫منبع‬
 • 7. ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مدیریتی‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ LSI Logig : ‫تعغیرات‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫دستور‬ . ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫در‬ ‫ما‬ / megacli ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫جهت‬ LSI Logical controller ‫داریم‬ ‫را‬ ‫واقع‬ ‫در‬ megacli ‫اختصاصی‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ LSI ‫های‬ ‫کارت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ MegaRAID SAS ‫را‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ : ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫آن‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ MegaCLI ‫کنترلر‬ ‫یک‬ ‫به‬ MegaRAID SAS ‫کنترلر‬ ‫کدام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیستید‬ ‫مطمئن‬ ‫اگر‬ .‫دارید‬ ‫نیاز‬ RAID ‫دستور‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫آن‬ ‫تأیید‬ ‫با‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ lspci ‫کنترلر‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬ RAID ‫در‬ ‫که‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ . ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارید‬ ‫موجود‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ lspci ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫شبیه‬ ‫ساختاری‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫موجود‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫اگر‬ . ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ : ‫دید‬ lspci | grep -i raid output 1 LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 1078 (rev 04) output 2 01:00.0 RAID bus controller: Adaptec AAC-RAID (rev 09) output 3 02:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2208 [Thunderbolt] (rev 05)
 • 8. : ‫میپردازیم‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ : ‫میکنیم‬ ‫آن‬ ‫کامپایل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫سورس‬ ‫دانلود‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ MegaCLI . ‫میکنیم‬ ‫دانلود‬ ‫را‬ MegaCLI ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫دانلودها‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اسناد‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫با‬ ‫را‬ Broadcom ‫میباشد‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬
 • 9. . ‫کنید‬ ‫اکستراکت‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫فولدر‬ ‫وارد‬ unzip 8-07-14_MegaCLI.zip ‫فایل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پوشه‬ ‫وارد‬ ‫سپس‬ rpm . ‫میکنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ cd Downloads/Linux yum localinstall MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm ‫دستور‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ alien ‫پکیج‬ ‫کانورت‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫میتوان‬ rpm . ‫نمود‬ ‫دبیان‬ ‫به‬ alien -k --scripts MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm . ‫نمود‬ ‫بسته‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬ dpkg -i megacli_8.07.08-1_all.deb
 • 10. ‫میتوانیم‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫کنی‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫آداپتورها‬ ‫همه‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫م‬ : megacli -AdpAllInfo -aAll Adapter #0 ============================================================================== Versions ================ Product Name : ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller Serial No : SV01506370 FW Package Build: 12.15.0-0199 Mfg. Data ================ Mfg. Date : 04/10/10 Rework Date : 00/00/00 Revision No : Battery FRU : N/A Image Versions in Flash: ================ FW Version : 2.130.403-3588 BIOS Version : 3.30.02.2_4.16.08.00_0x06060A05 Preboot CLI Version: 04.04-020:#%00009 WebBIOS Version : 6.0-53-e_49-Rel NVDATA Version : 2.09.03-0051 Boot Block Version : 2.02.00.00-0000 BOOT Version : 09.250.01.219 [...] : ‫کنیم‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫منطقی‬ ‫درایو‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬
 • 11. megacli -LDInfo -L0 -a0 Adapter 0 -- Virtual Drive Information: Virtual Drive: 0 (Target Id: 0) Name : RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0 Size : 135.972 GB Sector Size : 512 Mirror Data : 135.972 GB State : Optimal Strip Size : 128 KB Number Of Drives : 2 Span Depth : 1 Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU Default Access Policy: Read/Write Current Access Policy: Read/Write Disk Cache Policy : Disabled Encryption Type : None Is VD Cached: No Exit Code: 0x00
 • 12. :‫کنترلر‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫نمایش‬ megacli -PDList -a0 Adapter #0 Enclosure Device ID: 252 Slot Number: 0 Enclosure position: N/A Device Id: 13 WWN: 5000C50023595FFC Sequence Number: 2 Media Error Count: 0 Other Error Count: 0 Predictive Failure Count: 1 Last Predictive Failure Event Seq Number: 54338 PD Type: SAS Hotspare Information: Type: Global, is revertible Raw Size: 136.731 GB [0x11176d60 Sectors] Non Coerced Size: 136.231 GB [0x11076d60 Sectors] Coerced Size: 135.972 GB [0x10ff2000 Sectors] Sector Size: 0 Firmware state: Hotspare, Spun Up Device Firmware Level: B62C Shield Counter: 0 Successful diagnostics completion on : N/A SAS Address(0): 0x5000c50023595ffd SAS Address(1): 0x0 Connected Port Number: 2(path0) Inquiry Data: IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB19TDM0324B62C IBM FRU/CRU: 42D0668 FDE Capable: Not Capable FDE Enable: Disable Secured: Unsecured Locked: Unlocked Needs EKM Attention: No Foreign State: None Device Speed: 6.0Gb/s Link Speed: 6.0Gb/s Media Type: Hard Disk Device Drive: Not Certified Drive Temperature :32C (89.60 F) PI Eligibility: No Drive is formatted for PI information: No PI: No PI Port-0 : Port status: Active Port's Linkspeed: 6.0Gb/s Port-1 : Port status: Active Port's Linkspeed: 6.0Gb/s
 • 13. Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : Yes Enclosure Device ID: 252 Slot Number: 1 Drive's position: DiskGroup: 0, Span: 0, Arm: 0 Enclosure position: N/A Device Id: 10 WWN: 5000C500235A1D08 Sequence Number: 2 Media Error Count: 0 Other Error Count: 0 Predictive Failure Count: 0 Last Predictive Failure Event Seq Number: 0 PD Type: SAS Raw Size: 136.731 GB [0x11176d60 Sectors] Non Coerced Size: 136.231 GB [0x11076d60 Sectors] Coerced Size: 135.972 GB [0x10ff2000 Sectors] Sector Size: 0 Firmware state: Online, Spun Up Commissioned Spare : No Emergency Spare : No Device Firmware Level: B62C Shield Counter: 0 Successful diagnostics completion on : N/A SAS Address(0): 0x5000c500235a1d09 SAS Address(1): 0x0 Connected Port Number: 1(path0) Inquiry Data: IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB1H60G0324B62C IBM FRU/CRU: 42D0668 FDE Capable: Not Capable FDE Enable: Disable Secured: Unsecured Locked: Unlocked Needs EKM Attention: No Foreign State: None Device Speed: 6.0Gb/s Link Speed: 6.0Gb/s Media Type: Hard Disk Device Drive: Not Certified Drive Temperature :35C (95.00 F) PI Eligibility: No Drive is formatted for PI information: No PI: No PI Port-0 : Port status: Active Port's Linkspeed: 6.0Gb/s Port-1 : Port status: Active Port's Linkspeed: 6.0Gb/s Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No Enclosure Device ID: 252 Slot Number: 2 Drive's position: DiskGroup: 0, Span: 0, Arm: 1
 • 14. Enclosure position: N/A Device Id: 9 WWN: 5000C500235A08D8 Sequence Number: 2 Media Error Count: 0 Other Error Count: 0 Predictive Failure Count: 0 Last Predictive Failure Event Seq Number: 0 PD Type: SAS Raw Size: 136.731 GB [0x11176d60 Sectors] Non Coerced Size: 136.231 GB [0x11076d60 Sectors] Coerced Size: 135.972 GB [0x10ff2000 Sectors] Sector Size: 0 Firmware state: Online, Spun Up Commissioned Spare : No Emergency Spare : No Device Firmware Level: B62C Shield Counter: 0 Successful diagnostics completion on : N/A SAS Address(0): 0x5000c500235a08d9 SAS Address(1): 0x0 Connected Port Number: 0(path0) Inquiry Data: IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB1H5J50324B62C IBM FRU/CRU: 42D0668 FDE Capable: Not Capable FDE Enable: Disable Secured: Unsecured Locked: Unlocked Needs EKM Attention: No Foreign State: None Device Speed: 6.0Gb/s Link Speed: 6.0Gb/s Media Type: Hard Disk Device Drive: Not Certified Drive Temperature :31C (87.80 F) PI Eligibility: No Drive is formatted for PI information: No PI: No PI Port-0 : Port status: Active Port's Linkspeed: 6.0Gb/s Port-1 : Port status: Active Port's Linkspeed: 6.0Gb/s Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No Exit Code: 0x00
 • 15. megaclisas-status ‫در‬ ‫اسکریپت‬ ‫یک‬ megacli ‫وضعیت‬ ‫که‬ ‫است‬ RAID ‫دوره‬ ‫های‬ ‫چک‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫اصه‬‫ل‬‫خ‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫‌بندی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫بست‬ .‫است‬ ‫موجود‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫ای‬ initscript ‫ارائه‬ ‫نگه‬ ‫وضعیت‬ ‫آخرین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫دور‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫وضعیت‬ ‫خرابی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫می‬ / RAID ‫در‬ ،‫نشد‬ ‫انجام‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ligne ‫به‬ ‫را‬ syslog ‫هر‬ ،‫شوند‬ ‫سالم‬ ‫دوباره‬ ‫ها‬ ‫آرایه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ .‫‌فرستد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ایمیل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫وارد‬ 2 ‫یکبار‬ ‫ساعت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫یادآور‬ : ‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫خروجی‬ megaclisas-status -- Controller information -- -- ID | H/W Model | RAM | Temp | BBU | Firmware c0 | ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller | 256MB | N/A | REPL | FW: 12.15.0- 0199 -- Array information -- -- ID | Type | Size | Strpsz | Flags | DskCache | Status | OS Path | CacheCade |InProgress c0u0 | RAID-1 | 136G | 128 KB | RA,WT | Disabled | Optimal | /dev/sda | None |None -- Disk information -- -- ID | Type | Drive Model | Size | Status | Speed | Temp | Slot ID | LSI ID c0u0p0 | HDD | IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB1H60G0324B62C | 135.9 Gb | Online, Spun Up | 6.0Gb/s | 35C | [252:1] | 10 c0u0p1 | HDD | IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB1H5J50324B62C | 135.9 Gb | Online, Spun Up | 6.0Gb/s | 32C | [252:2] | 9 -- Unconfigured Disk information -- -- ID | Type | Drive Model | Size | Status | Speed | Temp | Slot ID | LSI ID | Path c0uXpY | HDD | IBM-ESXSST9146852SS B62C3TB19TDM0324B62C | 135.9 Gb | Hotspare, Spun Up | 6.0Gb/s | 33C | [252:0] | 13 | N/A
 • 16. ‫اینتگرید‬ 2 icinga : ‫مانیتورینگ‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ 2 icinga : ‫چیست‬
 • 17. ‫درواقع‬ Icinga ‫‌ها‬ ‫ی‬‫قطع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫شبکه‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نظارتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫‌گیری‬ ‫ش‬‫گزار‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫عملکرد‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مطلع‬
 • 19. ‫حقیقت‬ ‫در‬ . ‫است‬ ،‫پذیر‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ Icinga ‫چندین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫کند‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مکان‬ ‫‌تر‬ ‫ق‬‫دقی‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ Incinga ‫جامع‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫گر‬ ‫بر‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابرمحور‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫برنامه‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تهیه‬ ‫فوق‬ ‫سرویس‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫اعاتی‬‫ل‬‫اط‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ش‬‫گزار‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫ابزار‬ ‫‌کارگیری‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫نحوه‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫ایمیل‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ش‬‫گزار‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫آدرس‬ : . . https //www icinga com/products/demo / .‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫میتوانید‬
 • 20. : ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫هم‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫چگونگی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ . ‫باشد‬ ‫اینتگرید‬ ‫نیز‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫های‬ ‫سیسستم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نوشت‬ ‫میتوان‬ ‫اسکریپتی‬ ‫همچنین‬ . ‫نماییم‬ ‫استفاده‬ ‫آپشن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ --nagios ‫خروج‬ ‫کد‬ ‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫خروجی‬ . 0 ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫اگر‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫اشتباه‬ ‫چیز‬ 2 ‫استاندارد‬ ‫بازگشتی‬ ‫کد‬ ‫این‬ .‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫را‬ nagios : ‫میباشد‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ megaclisas-status --nagios RAID OK - Arrays: OK:1 Bad:0 - Disks: OK:3 Bad:0 ~] echo $? 0 ‫ایجاد‬ Symlink ‫به‬ megaclisas-status : which megaclisas-status /usr/sbin/megaclisas-status # go to nagios plugins directory ~] cd /usr/lib/nagios/plugins/ # create symlink with name check_megaclisas_status ~] ln -s /usr/sbin/megaclisas-status check_megaclisas_status ‫فایل‬ . megaclisas_status conf ‫پیکربندی‬ ‫پوشه‬ ‫در‬ ‫را‬ 2 icinga :‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫محتوا‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫خود‬ . : megaclisas_status conf
 • 21. object CheckCommand "megaclisas_status { " command = [ "sudo", "/usr/lib/nagios/plugins/check_megaclisas_status" ] arguments = { "--nagios" = { required = true } } } ‫به‬ ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫پیکربندی‬ 2 icinga config dir ‫تعریف‬ ‫با‬ ‫فایلی‬ ،‫بروید‬ ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫سرویس‬ . : megaraid conf object Service "megaraid" { host_name = "monitoring.example.com" check_command = "megaclisas_status" check_interval = 1m retry_interval = 30s max_check_attempts = 5 } ‫سرویس‬ ‫مجدد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ 2 icinga : ‫پیکربندی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫یکپارچگی‬ 2 icinga . ‫کنید‬ ‫ریستارت‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ icinga2 daemon -C /etc/init.d/icinga2 restart
 • 24. : ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫بصورت‬ ‫رید‬ ‫پیکربندی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫دستورات‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫قبلی‬ ‫پیکربندی‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ،‫کنید‬ ‫پیکربندی‬ ‫را‬ ‫دیسکی‬ ‫هر‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ :‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ .‫کنید‬ megacli -CacheCade -remove -LALL -aALL megacli -CfgCacheCadeDel -LALL -aALL megacli -CfgLdDel -LAll -aAll megacli -CfgClr -force -aAll ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دیسک‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ 0 RAID ‫دیسک‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫که‬ strip :‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ،‫کند‬ ‫می‬ 0 0 megacli - CfgEachDskRaid -a megacli -LDInfo -LAll -a0
 • 25. ‫پیکربندی‬ RAID 1 : ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫یک‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ 1 RAID ‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫از‬ ‫دیسک‬ ‫دو‬ ‫از‬ 0 ‫تا‬ 1 :‫کنید‬ ‫تایپ‬ ، 1 252:0,252:1 0 megacli -CfgLdAdd -r [ ] -a 0 megacli -LDInfo -LAll -a
 • 26. ‫پیکربندی‬ RAID 5 : ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ 5 RAID ‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ 0 ‫تا‬ 5 :‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ 5 252:0,252:1,252:2,252:3,252:4,252:5 0 megacli -CfgLdAdd -r [ ] -a 0 megacli -LDInfo -LAll -a
 • 27. ‫پیکربندی‬ 10 RAID ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ 10 RAID ‫از‬ ‫متشکل‬ 8 ‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دیسک‬ 0 ‫تا‬ 7 :‫کنید‬ ‫تایپ‬ ، 10 0 252:0,252:1 1 252:2,252:3 2 252:4,252:5 megacli -CfgSpanAdd -r -Array [ ] -Array [ ] -Array [ ] - 2 252:6,252:7 0 Array [ ] -a 0 megacli -LDInfo -LAll -a
 • 28. RAID ‫با‬ ‫ا‬ ‫میتوانید‬ ‫ر‬ CacheCade ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫کنید‬ ‫پیکربندی‬ CacheCade ‫در‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ 1 RAID ‫روی‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ SSD ‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ 6 ‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫در‬ ‫دیسک‬ 0 ‫تا‬ 5 ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫دارید‬ 5 RAID ‫یک‬ ‫و‬ ‫دیسک‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ CacheCade .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫دیسک‬ ‫دو‬ ‫روی‬ ‫اضافی‬ 1 . 5 RAID ‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫های‬ 0 ‫تا‬ 4 :‫کنید‬ ‫پیکربندی‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ 5 252:0,252:1,252:2,252:3,252:4 0 megacli -CfgLdAdd -r [ ] -a ‫پیکربندی‬ ،‫سپس‬ CacheCade ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ SSD ‫ات‬‫ل‬‫اس‬ ‫برای‬ 5 ‫و‬ 6 :‫کنید‬ ‫ایجاد‬ 1 252:5,252:6 0 0 megacli -CfgCacheCadeAdd -r -Physdrv[ ] WB -assign -L -a ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دستور‬ ‫چندین‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫وضعیت‬ ،‫آداپتور‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫آداپتورها‬ RAID ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫آداپتورها‬ ‫همه‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ : ‫نمایید‬ ‫استفاده‬ megacli -AdpAllInfo -aAll : ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫منطقی‬ ‫درایوهای‬ ‫همه‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ megacli -LDInfo -LAll -aAll : ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫همه‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ megacli -PDList –aAll ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫برای‬ enclosure : ‫مینماییم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ megacli -EncInfo -aALL