rbdmap in ceph

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

rbdmap برای استفاده به عنوان block device در سیستم عامل با ceph

‫حق‬ ‫بسمه‬
rbdmap
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬
block device
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫با‬
: ‫نویسنده‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬
: ‫نسخه‬
۰.۱
1
: ‫نویسنده‬ ‫درباره‬
‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬
cyber security
. ‫هستم‬
‫از‬ ‫بیش‬
۱۵
. ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
‫مولف‬ - ‫مدرس‬ - ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬
gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops
. ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬
. ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬/‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬
Mob : 09141100257
Telegram ID
Telegram channel
Instagram Account
Linkedin Account
. ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬
‫توی‬
slideshare
. ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬
2
: ‫مشاوره‬
. ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬
3
: ‫است‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
‫و‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
STORAGE
: ‫ازجمله‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫میتواند‬ ‫میکنند‬ ‫فعالیت‬
•
SYS ADMIN
‫ها‬
•
SYS ENGINEER
‫ها‬
•
‫ها‬ ‫کار‬ ‫دواپس‬
•
‫داده‬ ‫دانشمندان‬
•
‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬
•
DBA
‫ها‬
•
… ‫و‬
4
( ‫افزار‬ ‫م‬ ‫نر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬
sds
)
‫پلت‬ ‫نیازمند‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ . ‫میباشد‬ ‫صنعت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫امروزه‬
‫امکان‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫ساختی‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫فرم‬
scale up
‫و‬
scale out
‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬
SPOF
‫یا‬
Single Point Of failor
‫باشد‬
. ‫میباشد‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬
‫از‬ ‫هدف‬.
SDS
‫های‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ما‬ ‫که‬ ، ‫هست‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫بیان‬ ‫ها‬
‫با‬ ‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ‫کالسترینگ‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫برای‬.‫ببریم‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬
SDS
‫تمام‬ ‫بین‬ ‫سازیکسان‬ ‫ذخیره‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬
‫و‬ ‫کرده‬ ‫کالستر‬ ‫وارد‬ ‫انرا‬ ‫برندی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫سازخود‬ ‫ذخیره‬ ‫روی‬ ‫مربوطه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬
Ha
‫الیه‬ ‫رادر‬
. ‫نمایید‬ ‫محقق‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫ی‬
‫واقع‬ ‫در‬
ceph
‫برای‬
big data
. ‫است‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫گزینه‬
‫واقع‬ ‫در‬
Ceph object storage
‫فضای‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ ‫محبوب‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫لطف‬ ‫به‬
‫ساختارهای‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬
HI TECK
.‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬
object storage
‫بیشتر‬ ‫ابری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫معموال‬
.‫هاست‬ ‫محیط‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬
Ceph object storage
‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫پیکربندی‬ ‫برای‬ ‫اخیرا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محصوالتی‬
backing storage
‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬
KVM
.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫هم‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫از‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مجموع‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫بالک‬ ،‫آبجکت‬ ‫ایجاد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫سکوی‬ ‫یک‬ ‫سف‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ )‫(کالستر‬
‫نودها‬ ‫بیشتر‬ ،‫سف‬ ‫در‬
‫می‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ .‫آورند‬ ‫فراهم‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫یکدیگر‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کالستر‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫نود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫متاداده‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینکار‬ .‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ )‫ها‬ ‫گره‬ (‫نودهای‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توانند‬
5
ceph-mon
‫افزارهای‬ ‫نرم‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬
Ceph object storage
.‫اند‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫جدید‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬
( ‫مستقیم‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫رابط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬
API
‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫به‬ )
‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫آورد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫که‬ ‫است‬
object storage
‫طریق‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫تنها‬ ،
API
‫و‬ ‫مفید‬ ‫زیاد‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫چنین‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬
(‫سف‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫نخواهند‬ ‫کاربردی‬
Ceph
.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫روش‬ )
‫دارد؟‬ ‫بهتری‬ ‫عملکرد‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫این‬
، ‫گفت‬ ‫که‬ ‫باید‬
Ceph object storage
‫سفارشی‬ ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫اما‬ . ‫دارد‬ ‫اهمیتی‬ ‫حائز‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫عملکرد‬ ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫؛‬
‫ها‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خاطر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫سازی‬
INTEGRATE
‫های‬ ‫محیط‬ : ‫نمونه‬ ‫برای‬ . ‫دارد‬ ‫باالیی‬
‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضاهای‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫محدوده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫محصول‬ ‫زیرا‬ . ‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ابری‬
‫باید‬ ‫مربوطه‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ !!!!.‫نیست‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫زیاد‬ ‫سف‬ ‫تنظیمات‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫مقیاس‬
‫سایر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سف‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫دانش‬
SAN
‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫‌تر‬
‫ه‬‫صرف‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫بسیار‬ ‫سنتی‬ ‫های‬
.‫باشد‬ ‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫سف‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫امر‬ ‫همین‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫امروزی‬
‫بر‬ ‫که‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫میزبانی‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫بیشتر‬
‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سف‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫بلوک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬ .‫نویسد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫باینری‬ ‫های‬ ‫ابجکت‬ ‫سف‬ ‫کالینت‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سف‬ ‫اساس‬
(‫تکرار‬ ‫بار‬ ‫سه‬ ‫حداقل‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬
Replicate
‫توزیعی‬ ‫ماهیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫قابلیتی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ .‫شود‬ )
‫خواهد‬ ‫نوشته‬ ‫باینری‬ ‫های‬ ‫ابجکت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تکرار‬ ‫نسخه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫ادمین‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫دارد‬
‫می‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رابط‬ ‫مسئله‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫نماید‬ ‫سازگار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫سرورهای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کار‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سف‬ ‫آبجکت‬ ‫ساز‬ ‫ذخیره‬ .‫شد‬
‫به‬ ‫سرور‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫درخواست‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫ندارند‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ،‫آید‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬
: : ‫بودن‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ::
‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اجرا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫سف‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خبر‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نتیجه‬ .‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫مناسب‬
Ceph object storage
‫ارزانتر‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫از‬
SAN
‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫اگرچه‬ .‫کنند‬ ‫تنظیم‬ ‫رک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سف‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ .‫باشد‬ ‫سنتی‬ ‫های‬
‫از‬ .‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫سرمایه‬ ‫باید‬ ‫شبکه‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫سف‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬
‫بار‬ ‫سه‬ ‫باینری‬ ‫آبجکت‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬
Replicate
‫شما‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫مقدار‬ ،‫شود‬ ‫می‬
‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬
۱
‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫بایتی‬ ‫گیگا‬
‫به‬ ،‫تولیدی‬
۱۰
.‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ ‫گیگابایت‬
:‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫کالستر‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجزای‬
‫به‬ ‫ابری‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫نداره‬ ‫فرق‬
Object Storage
‫یا‬
Block Storage
‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬
Ceph File System
‫رو‬
‫از‬ ‫بخواید‬ ‫دیگه‬ ‫منظور‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
Ceph
.‫کنید‬ ‫استفاده‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬
Ceph Cluster
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫با‬
Ceph Node
‫کالستر‬ ‫یک‬ .‫میشه‬ ‫شروع‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ،‫ها‬
Ceph
‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫برای‬
(‫مانیتور‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫به‬
Monitor Node
(‫مدیر‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ،)
Manager Node
(‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ،)
OSD Node
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ )
Ceph
File System
‫همون‬ ‫یا‬
CephFS
(‫ابرداده‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ‫به‬
MDS Node
.‫دارد‬ ‫نیاز‬ )
6
(‫مانیتور‬ ‫نود‬
Monitor Node
:)
ceph-mon
‫دارای‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کالستر‬ ‫کلی‬ ‫وضعیت‬ ‫نگهداری‬ ‫وظیفه‬
Map
‫نود‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬
‫عضو‬ ‫مهمترین‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫نود‬ ‫این‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ‫و‬ ‫کالستر‬ ‫اعضای‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫تصدیق‬ ‫وظیفه‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬
‫کالستر‬
Ceph
‫و‬ ‫افزونگی‬ ‫برای‬ ‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫کوچک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫کالستر‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫مانیتور‬ ‫نود‬ ‫همین‬
‫به‬ ‫حداقل‬ ‫سرویس‬ ‫پایداری‬
3
.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مانیتور‬ ‫نود‬
(‫مدیر‬ ‫نود‬
Manager Node
:)
(‫نود‬ ‫این‬
ceph-mgr
‫نگهداری‬ ‫وظیفه‬ )
Runtime metrics
.‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫لود‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ،‫سازها‬ ‫ذخیره‬ ،‫کالستر‬ ‫جاری‬ ‫وضعیت‬ ،
‫مثل‬ ‫جانبی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماژول‬ ‫میزبانی‬ ‫با‬ ‫همچنین‬
Dashboard, Exporter, Remote
Logging
‫حداقل‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫افزونگی‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ …‫و‬
2
.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫نمونه‬
(‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نود‬
OSD Node
:)
‫یا‬ ‫کننده‬ ‫ذخیره‬
Object Storage Daemon
‫مدیریت‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫وظیفه‬
Replication
‫و‬ ‫بازیابی‬ ،
Rebalance
‫و‬ ‫داشته‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬
‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬
Monitor
‫و‬
Manager
‫به‬ ‫حداقل‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫افزونگی‬ ‫جهت‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬
3
OSD
.‫است‬ ‫نیاز‬
(‫ابرداده‬ ‫نود‬
MDS Node
:)
Metadata Server
‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫متا‬ ‫اطالعات‬ ،
CephFS
‫یا‬
Ceph File System
‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬
‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نود‬
POSIX
‫کالستر‬ ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫بار‬ ‫آوردن‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قابلیتی‬
Ceph
‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬
‫به‬ ‫حداقل‬ ‫افزونگی‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫برای‬ .‫باشند‬
2
MDS
.‫داریم‬ ‫نیاز‬
. ‫نکرد‬ ‫استفاده‬ ‫نود‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫و‬ ، ‫نیست‬ ‫الزام‬ ‫یک‬ ‫نود‬ ‫این‬ : ‫نکته‬
:‫کالستر‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نحوه‬
7
‫‌ها‬
‫ن‬‫میلیو‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫بزرگ‬ ‫کالسترهای‬ ‫در‬
Obecjt
‫تعداد‬ ‫این‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌داری‬
‫ه‬‫نگ‬ ،‫است‬
Object
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫سخت‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫مفهومی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
PG
‫یا‬
Placement Group
‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬
Object
‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬
Pool
‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬
PG
‫‌داری‬
‫ه‬‫نگ‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬
Ceph
‫صورت‬ ‫به‬
Object
(‫استخر‬ ‫در‬
Pool
‫نام‬ ‫به‬ ‫الگوریتمی‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫منطقی‬ ‫های‬ )
CRUSH
‫پیاده‬ ‫وظیفه‬
‫سازی‬
Replication
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫روش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
CRUSH
‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬
Object
‫کدام‬ ‫در‬
PG
‫و‬
PG
‫کدام‬ ‫در‬
OSD
‫وجود‬ ‫با‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫ذخیره‬
CRUSH
.‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫اطالعات‬ ‫پویای‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫باالنس‬ ،‫پذیری‬ ‫مقیاس‬
8
Red Hat Ceph Storage
‫و‬ ‫‌پذیر‬
‫س‬‫مقیا‬ ‫بسیار‬ ،‫باز‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ،
( ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
Software-Defined Storage
‫برای‬ )
Cloud
:‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫برخوردار‬ ‫زیر‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬
•
‫برای‬
‫‌های‬
‫ت‬‫زیرساخ‬
Cloud
‫و‬
Object Storage
‫مقیاس‬ ‫در‬
‫باال‬
.‫‌گردد‬
‫ی‬‫م‬ ‫طراحی‬
•
‫پایدار‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫نسخ‬
Ceph
‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬
‫مدیریت‬ ‫پلتفرم‬
Ceph
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ترکیب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫ابزار‬ ،
•
‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫حجیم‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‌
‫ه‬‫صرف‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫‌پذیر‬
‫ف‬‫انعطا‬ ،‫خودکار‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫ابزاری‬
Petabyte
‫‌ها‬
‫ن‬‫سازما‬ ‫در‬
.‫‌آورد‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬
•
‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
Cloud
.‫نمایند‬ ‫تمرکز‬ ‫خود‬ ‫‌وکار‬
‫ب‬‫کس‬ ‫مدیریت‬ ‫بر‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫شرک‬ ،
9
‫م‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زایای‬
Red Hat Ceph Storage
‫‌ها‬
‫ن‬‫سازما‬ ‫برای‬
‫تا‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫امروزه‬
‫اقتصادی‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫چابکی‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫جهت‬ ‫امکاناتی‬ ‫از‬ ،
 
‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫مدیریت‬
‫برخوردار‬ ‫نیز‬
 
.‫باشند‬
‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫سازما‬
Cloud
‫‌وکارهای‬
‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫انبوهی‬ ‫حجم‬ ‫مدیریت‬ ‫منظور‬ ‫به‬
.‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫جهت‬ ‫امروزی‬
‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬
Red Hat Ceph Storage
( ‫اگزابایت‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫‌پذیری‬
‫س‬‫مقیا‬ –
Exabyte
)
•
‫قابلیت‬
Scale-Out
‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کالستر‬ :
Node
‫هزاران‬ ‫به‬
Node
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫دیگر‬
•
‫قابلیت‬
Rebalancing
‫معماری‬ ‫از‬ :‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬
Peer-to-Peer
‫عملیاتی‬ ‫اقدامات‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ظرفیت‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬
‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬
Migration
.‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجتناب‬ ‫آن‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫داده‬
•
‫هیچگونه‬ ‫بدون‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مرحل‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کالسترها‬ :‫‌ای‬
‫ه‬‫مرحل‬ ‫یا‬ ‫وقفه‬ ‫بدون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫ارتقاء‬
Downtime
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارتقاء‬
-
API
‫ها‬
•
S3
‫و‬
Swift API
‫از‬ ‫پشتیبانی‬ :
Object Storage
•
RESTful API
‫و‬ ‫کالستر‬ ‫عملکردهای‬ ‫تمامی‬ ‫مدیریت‬ :
Object Storage
‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬-
Storage-Aware
‫در‬ ‫(فقط‬ ‫وب‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬
Object
)
•
‫برنامه‬ ‫مستقیم‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫یکپارچ‬ ‫جهت‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫کتابخان‬ ‫توسعه‬
‫مانند‬ ‫پیشرفته‬ ‫عملکردهای‬ ‫برخی‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ :
Trigger
،‫ها‬
Message
Passing
.‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬ ‫امکانپذیر‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬
•
‫پروتکل‬ ‫یک‬
Native
،‫قابلیت‬ ‫این‬ :‫باال‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬
Overhead
‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
RESTful
‫به‬ ‫حساس‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫عملیاتی‬ ‫توان‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫تاخیر‬ ‫زمان‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ،‫عملکرد‬
I/O
.‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬ ‫حذف‬ ،‫دارند‬
( ‫امنیت‬-
Security
)
•
‫کاربران‬ ‫بر‬ ‫دقیقی‬ ‫کنترل‬ :‫کنترل‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
Object Storage
‫مجوزهای‬ ‫و‬
Bucket-Level
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اعمال‬
•
Quota
‫کاربر‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫محدودی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‌
‫ه‬‫سوءاستفاد‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ :
Object Storage
‫یا‬
Pool
‫ها‬
( ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬-
Reliability
( ‫‌پذیری‬
‫س‬‫دستر‬ ‫و‬ )
Availability
)
•
‫اندازه‬ ‫تغییر‬
Block
‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫با‬ :
‫زمان‬ ‫حداقل‬
Downtime
‫تجهیزات‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
Ceph Block
‫را‬
Expand
‫یا‬
Shrink
.‫نمود‬
10
•
‫های‬ ‫قابلیت‬
Striping، Erasure Coding
‫یا‬ ‫و‬
Replication
‫در‬
Node
‫یا‬ ‫باال‬ ‫‌پذیری‬
‫س‬‫دستر‬ ،‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫پایداری‬ ‫از‬ :‫ها‬
 
(
High
Availability (HA
.‫‌گردد‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌مند‬
‫ه‬‫بهر‬ ‫باال‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬
•
Policy
‫تا‬ ‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬ ‫پیکربندی‬ ‫را‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫نحوه‬ :‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫های‬
SLA
( ‫خطا‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫حوز‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫ملزومات‬ ،‫ها‬
Failure
Domain
.‫دهد‬ ‫بازتاب‬ ‫را‬ )
•
‫یا‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫استقرار‬
Data Placement
‫الگوریتم‬ ‫از‬ :
CRUSH
‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬
Client
‫تا‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬
.‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫استقرار‬ ‫محل‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جداول‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬
•
‫قابلیت‬
Failover
‫جلوگیری‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ،‫‌پذیری‬
‫س‬‫دستر‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫یا‬ ‫دیسک‬ ‫خرابی‬ ‫از‬ :‫خودکار‬
.‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬
( ‫عملکرد‬-
Performance
)
•
Copy-on-Write Cloning
‫قابلیت‬ ‫این‬ :
Image
‫یا‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫های‬
VM
‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬
Block
)
•
Cache
‫سمت‬ ‫در‬ ‫کردن‬
Client
‫صورت‬ ‫به‬
In-Memory
‫هم‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :
Kernel
‫هم‬ ‫و‬
Hypervisor
‫را‬
Cache
‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬
Block
)
•
‫ارتقاء‬
I/O
‫مدل‬ ‫جای‬ ‫به‬ :‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫برای‬ ‫همتراز‬
 
Client-Server
‫مدل‬ ‫از‬ ،
Client-Cluster
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬
•
Cache Tiering
‫انقضا‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫سیاس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :
 
(
Hot Data (Expiration Policy
 
‫به‬ ‫را‬
SSD
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارتقا‬
•
Flash Journals
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫نوشتن‬ ‫عملکرد‬ :
•
‫تنظیم‬ ‫قابل‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫انداز‬
Stripe
‫تصاویر‬ ‫ذخیره‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫گیگابایتی‬ ‫چند‬ ‫ویدئویی‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫نمودن‬ ‫ذخیره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫بهینه‬ ‫عملکرد‬ :
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تنظیم‬ ‫کوچک‬
‫پشتیبانی‬-
Multi-Datacenter
( ‫و‬
Disaster Recovery (DR
•
‫از‬ ‫پشتیبانی‬
Zone
‫با‬ ‫مشابهی‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫توپولوژ‬ :‫مناطق‬ ‫و‬ ‫ها‬
Amazon Web Service S3
‫یک‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬
Namespace
‫در‬ ‫(فقط‬.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬
Object
)
•
‫‌های‬
‫ه‬‫نسخ‬ :‫ها‬ ‫وابستگی‬ ‫خواندن‬
Local
‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫از‬
Local
‫در‬ ‫(فقط‬.‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬
Object
)
•
‫یا‬ ‫‌سنتر‬
‫ا‬‫دیت‬ ‫‌سازی‬
‫ن‬‫همسا‬
Datacenter Synchronization
‫‌گیری‬
‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫مناطق‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‌
‫د‬‫دا‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ :
‫در‬ ‫(فقط‬.‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬
Object
)
•
Snapshot
‫و‬ ‫نموده‬ ‫ارسال‬ ،‫جغرافیایی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫پراکنده‬ ‫دیتاسنترهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
Disaster Recovery
‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫آغاز‬ ‫را‬
Block
)
•
Snapshot
‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
Incremental
‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ارسال‬
Block
)
‫بودن‬ ‫‌صرفه‬
‫ه‬‫ب‬ ‫مقرون‬-
11
•
Thin Provisioning
‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌گردد‬
‫ی‬‫م‬ ‫فضا‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫استفاده‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫این‬ :
Block
)
•
( ‫بارکاری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ :‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬
Workload
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫پیوند‬ )
•
:‫ناهمگون‬ ‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬
 
‫جایگزینی‬ ‫در‬ ‫اجبار‬ ‫عدم‬
Node
‫با‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬
Node
‫ساختاری‬ ‫تغییرات‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬
•
Erasure Coding
‫ماندگاری‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ :
 
‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬
 
‫صورت‬ ‫به‬
 
.‫‌گیرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫بهره‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫مدیریت‬-
•
‫مدیریت‬ ‫پلتفرم‬
Ceph
.‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫کالستر‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫عملیا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫داشبوردی‬ :
•
‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫ارائه‬
Per-Disk
‫و‬
Per-Pool
.‫‌نماید‬
‫ی‬‫م‬ ‫شناسایی‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ :
•
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تسریع‬ ‫را‬ ‫‌یابی‬
‫ب‬‫عی‬ ‫فرآیند‬ :‫کار‬ ‫محیط‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬
12
‫که‬ ‫بپردازیم‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫حال‬
block device
‌
‫؟‬ ‫چیست‬
block device
‫نیازمند‬ ‫ما‬ ‫دوایس‬ ‫بالک‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫درواقع‬ . ‫بالک‬ ‫بالک‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫یعنی‬
‫مقوله‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫این‬
. ‫کند‬ ‫سرو‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتواند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫سرو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬
‫ی‬
‫یک‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خواهان‬ ‫ما‬ ‫عنی‬
image
‫یک‬ ‫داخل‬ ‫که‬
pool
‫مثل‬ ‫چیزی‬ . ‫بدهیم‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫میخواهیم‬ ‫را‬ ‫هست‬
iscsi
‫که‬
‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫البته‬
ceph
‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫اما‬ . ‫است‬ ‫موجود‬
cephs
‫آن‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬
MDS
. ‫نود‬
‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ . ‫باشد‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫برایتان‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
san storage
‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌دارید‬
lun
. ‫اید‬ ‫نموده‬ ‫بندی‬
‫ب‬
‫یک‬ ‫من‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫رای‬
pool
‫نام‬ ‫به‬
yashar_pool
. ‫ام‬ ‫ساخته‬
‫میتوانید‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شما‬ : ‫نکته‬
image
‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬
map
. ‫کنید‬
‫یک‬ ‫من‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬
image
‫نام‬ ‫به‬
image
‫حجم‬ ‫با‬
‍‍
۱
. ‫سازم‬ ‫می‬ ‫ترابایت‬
‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬
map
‫این‬ ‫کردن‬
image
. ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬
‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫میبایستید‬ . ‫گرفتید‬ ‫خطا‬ ‫پیغام‬ ‫اگر‬
future
‫به‬ ‫مربوط‬
image
. ‫نمایید‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬
‫این‬ : ‫نکته‬
future
‫ساخت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫را‬ ‫ها‬
image
. ‫نمایید‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫‌نیز‬
‫جمله‬ ‫از‬
future
: ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫های‬
object-map , fast-diff,deep-flatten
. ‫میباشد‬
13
‫نام‬ ‫به‬ ‫دوایسی‬ ‫حال‬
rbd0
‫شاخه‬ ‫در‬
dev
‫یک‬ ‫همانند‬ . ‫نمایید‬ ‫بندی‬ ‫پارتیشن‬ ‫یا‬ ‫فرمت‬ ‫را‬ ‫دوایس‬ ‫بالک‬ ‫این‬ ‫میتوانید‬ ‫که‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬
block device
.
‫های‬ ‫‌ساختار‬
: ‫نکته‬
pool
‫مسیر‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مد‬
dev/rbd
/
. ‫میباشد‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ . ‫ببینید‬
/dev/rbd/yashar_pool/image
‫ح‬
‫سرویس‬ ‫میبایستی‬ ‫فرایندها‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫دائمی‬ ‫برای‬ ‫ال‬
rbdmap
‫را‬
start
‫و‬
enable
‫بواسطه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬
fstab
‫در‬ ‫بتوانید‬
. ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫بوت‬ ‫هنگام‬
Systemctl start rbdmap
systemctl enable rbdmap
‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫سپس‬
fstab
: ‫نمایید‬ ‫اضافه‬
‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬
image
. ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫میسازیم‬ ‫سف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫فعال‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫میتواینم‬ ‫ما‬
. ‫نماییم‬ ‫فعال‬ ‫یاغیر‬
14
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫همچنین‬
info
‫در‬
image
. ‫برد‬ ‫پی‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکمیلی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫میتوان‬
Rbd info image -p yashar_pool
‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
ceph-fuse
. ‫پرداخت‬ ‫خواهم‬
15

Recommandé

Pg autoscaling in ceph par
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in cephYashar Esmaildokht
288 vues19 diapositives
Rbdmap ceph realease 0.2 par
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2Yashar Esmaildokht
64 vues17 diapositives
Ossec par
OssecOssec
OssecYashar Esmaildokht
258 vues25 diapositives
how enable ceph dashboard par
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboardYashar Esmaildokht
141 vues16 diapositives
Zfs and btrfs par
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfsYashar Esmaildokht
1K vues81 diapositives
Varnish par
VarnishVarnish
VarnishYashar Esmaildokht
64 vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬Yashar Esmaildokht
237 vues62 diapositives
Supervisor par
SupervisorSupervisor
SupervisorYashar Esmaildokht
227 vues26 diapositives
how upgrade ceph par
how upgrade cephhow upgrade ceph
how upgrade cephYashar Esmaildokht
118 vues22 diapositives
Ossec و Wazuh par
Ossec  و WazuhOssec  و Wazuh
Ossec و WazuhYashar Esmaildokht
101 vues89 diapositives
how config Naxsi par
how config Naxsi how config Naxsi
how config Naxsi Yashar Esmaildokht
630 vues32 diapositives
How Create Waf With Naxsi par
How Create Waf With NaxsiHow Create Waf With Naxsi
How Create Waf With NaxsiYashar Esmaildokht
308 vues68 diapositives

Tendances(19)

‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
(ِData Structures-Java Object oriented Programming Languages)ساختارهای دیتا ... par Muhibullah Aman
 (ِData Structures-Java Object oriented Programming Languages)ساختارهای دیتا ... (ِData Structures-Java Object oriented Programming Languages)ساختارهای دیتا ...
(ِData Structures-Java Object oriented Programming Languages)ساختارهای دیتا ...
Muhibullah Aman686 vues
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman par Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Muhibullah Aman604 vues
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... par Muhibullah Aman
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
Muhibullah Aman728 vues
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور... par Muhibullah Aman
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Muhibullah Aman335 vues
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم par Yashar Esmaildokht
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم

Similaire à rbdmap in ceph

OpenStack and its service par
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
117 vues75 diapositives
Openstack Rally par
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack RallyYashar Esmaildokht
202 vues40 diapositives
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران par
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهرانFarafekr Technology
2.2K vues81 diapositives
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز par
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازMobin Ranjbar
511 vues79 diapositives
Network management 2_sample par
Network management 2_sampleNetwork management 2_sample
Network management 2_samplePaktia University
27 vues16 diapositives
Proxmox par
ProxmoxProxmox
ProxmoxYashar Esmaildokht
309 vues91 diapositives

Similaire à rbdmap in ceph (20)

1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران par Farafekr Technology
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز par Mobin Ranjbar
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Mobin Ranjbar511 vues
Repository pattern par Mahdi Fa
Repository patternRepository pattern
Repository pattern
Mahdi Fa333 vues
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par Yashar Esmaildokht
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی par Muhibullah Aman
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابیمسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
Muhibullah Aman716 vues

Plus de Yashar Esmaildokht

مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
bcache and cachefs its benefits. par
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits. Yashar Esmaildokht
63 vues36 diapositives
radosgw par
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 vues72 diapositives
cachefs par
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 vues26 diapositives
how add and remove Mgr in ceph cluster par
how add and remove Mgr in ceph clusterhow add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph clusterYashar Esmaildokht
20 vues29 diapositives
how add and delete new mon in ceph cluster par
how add and delete new mon in ceph clusterhow add and delete new mon in ceph cluster
how add and delete new mon in ceph clusterYashar Esmaildokht
7 vues32 diapositives

rbdmap in ceph

 • 1. ‫حق‬ ‫بسمه‬ rbdmap ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ block device ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫با‬ : ‫نویسنده‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نسخه‬ ۰.۱ 1
 • 2. : ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬ cyber security . ‫هستم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۱۵ . ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫مولف‬ - ‫مدرس‬ - ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops . ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ . ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬/‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬ Mob : 09141100257 Telegram ID Telegram channel Instagram Account Linkedin Account . ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬ ‫توی‬ slideshare . ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬ 2
 • 3. : ‫مشاوره‬ . ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬ 3
 • 4. : ‫است‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ STORAGE : ‫ازجمله‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫میتواند‬ ‫میکنند‬ ‫فعالیت‬ • SYS ADMIN ‫ها‬ • SYS ENGINEER ‫ها‬ • ‫ها‬ ‫کار‬ ‫دواپس‬ • ‫داده‬ ‫دانشمندان‬ • ‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ • DBA ‫ها‬ • … ‫و‬ 4
 • 5. ( ‫افزار‬ ‫م‬ ‫نر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ sds ) ‫پلت‬ ‫نیازمند‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ . ‫میباشد‬ ‫صنعت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫امروزه‬ ‫امکان‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫ساختی‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫فرم‬ scale up ‫و‬ scale out ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ SPOF ‫یا‬ Single Point Of failor ‫باشد‬ . ‫میباشد‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫از‬ ‫هدف‬. SDS ‫های‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ما‬ ‫که‬ ، ‫هست‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫بیان‬ ‫ها‬ ‫با‬ ‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ‫کالسترینگ‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫برای‬.‫ببریم‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ SDS ‫تمام‬ ‫بین‬ ‫سازیکسان‬ ‫ذخیره‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کالستر‬ ‫وارد‬ ‫انرا‬ ‫برندی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫سازخود‬ ‫ذخیره‬ ‫روی‬ ‫مربوطه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ Ha ‫الیه‬ ‫رادر‬ . ‫نمایید‬ ‫محقق‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫ی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ceph ‫برای‬ big data . ‫است‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫گزینه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ Ceph object storage ‫فضای‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ ‫محبوب‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫ساختارهای‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ HI TECK .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ object storage ‫بیشتر‬ ‫ابری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫معموال‬ .‫هاست‬ ‫محیط‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ Ceph object storage ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ ‫اخیرا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محصوالتی‬ backing storage ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬ KVM .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫بالک‬ ،‫آبجکت‬ ‫ایجاد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫سکوی‬ ‫یک‬ ‫سف‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ )‫(کالستر‬ ‫نودها‬ ‫بیشتر‬ ،‫سف‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ .‫آورند‬ ‫فراهم‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫یکدیگر‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کالستر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫متاداده‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینکار‬ .‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ )‫ها‬ ‫گره‬ (‫نودهای‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توانند‬ 5
 • 6. ceph-mon ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ Ceph object storage .‫اند‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫جدید‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ( ‫مستقیم‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫رابط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ API ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ) ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫آورد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫که‬ ‫است‬ object storage ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫تنها‬ ، API ‫و‬ ‫مفید‬ ‫زیاد‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫چنین‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ (‫سف‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫نخواهند‬ ‫کاربردی‬ Ceph .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ) ‫دارد؟‬ ‫بهتری‬ ‫عملکرد‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ، ‫گفت‬ ‫که‬ ‫باید‬ Ceph object storage ‫سفارشی‬ ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫اما‬ . ‫دارد‬ ‫اهمیتی‬ ‫حائز‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫عملکرد‬ ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫؛‬ ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خاطر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ INTEGRATE ‫های‬ ‫محیط‬ : ‫نمونه‬ ‫برای‬ . ‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضاهای‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫محدوده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫محصول‬ ‫زیرا‬ . ‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ابری‬ ‫باید‬ ‫مربوطه‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ !!!!.‫نیست‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫زیاد‬ ‫سف‬ ‫تنظیمات‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫مقیاس‬ ‫سایر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سف‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫دانش‬ SAN ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫‌تر‬ ‫ه‬‫صرف‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫بسیار‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ .‫باشد‬ ‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫سف‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫امر‬ ‫همین‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫امروزی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫میزبانی‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫بیشتر‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سف‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫بلوک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬ .‫نویسد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫باینری‬ ‫های‬ ‫ابجکت‬ ‫سف‬ ‫کالینت‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سف‬ ‫اساس‬ (‫تکرار‬ ‫بار‬ ‫سه‬ ‫حداقل‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ Replicate ‫توزیعی‬ ‫ماهیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫قابلیتی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ .‫شود‬ ) ‫خواهد‬ ‫نوشته‬ ‫باینری‬ ‫های‬ ‫ابجکت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تکرار‬ ‫نسخه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫ادمین‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫دارد‬ ‫می‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رابط‬ ‫مسئله‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫نماید‬ ‫سازگار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫سرورهای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کار‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سف‬ ‫آبجکت‬ ‫ساز‬ ‫ذخیره‬ .‫شد‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫درخواست‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫ندارند‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ،‫آید‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ : : ‫بودن‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ :: ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اجرا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫سف‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خبر‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نتیجه‬ .‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ Ceph object storage ‫ارزانتر‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫از‬ SAN ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫اگرچه‬ .‫کنند‬ ‫تنظیم‬ ‫رک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سف‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ .‫باشد‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫از‬ .‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫سرمایه‬ ‫باید‬ ‫شبکه‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫سف‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫بار‬ ‫سه‬ ‫باینری‬ ‫آبجکت‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ Replicate ‫شما‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫مقدار‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ۱ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫بایتی‬ ‫گیگا‬ ‫به‬ ،‫تولیدی‬ ۱۰ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ ‫گیگابایت‬ :‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫کالستر‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫نداره‬ ‫فرق‬ Object Storage ‫یا‬ Block Storage ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ Ceph File System ‫رو‬ ‫از‬ ‫بخواید‬ ‫دیگه‬ ‫منظور‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ Ceph .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ Ceph Cluster ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫با‬ Ceph Node ‫کالستر‬ ‫یک‬ .‫میشه‬ ‫شروع‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ،‫ها‬ Ceph ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ (‫مانیتور‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ Monitor Node (‫مدیر‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ،) Manager Node (‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ،) OSD Node ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ) Ceph File System ‫همون‬ ‫یا‬ CephFS (‫ابرداده‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ‫به‬ MDS Node .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ) 6
 • 7. (‫مانیتور‬ ‫نود‬ Monitor Node :) ceph-mon ‫دارای‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کالستر‬ ‫کلی‬ ‫وضعیت‬ ‫نگهداری‬ ‫وظیفه‬ Map ‫نود‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫عضو‬ ‫مهمترین‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫نود‬ ‫این‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ‫و‬ ‫کالستر‬ ‫اعضای‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫تصدیق‬ ‫وظیفه‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫کالستر‬ Ceph ‫و‬ ‫افزونگی‬ ‫برای‬ ‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫کوچک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫کالستر‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫مانیتور‬ ‫نود‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫سرویس‬ ‫پایداری‬ 3 .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مانیتور‬ ‫نود‬ (‫مدیر‬ ‫نود‬ Manager Node :) (‫نود‬ ‫این‬ ceph-mgr ‫نگهداری‬ ‫وظیفه‬ ) Runtime metrics .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫لود‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ،‫سازها‬ ‫ذخیره‬ ،‫کالستر‬ ‫جاری‬ ‫وضعیت‬ ، ‫مثل‬ ‫جانبی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماژول‬ ‫میزبانی‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ Dashboard, Exporter, Remote Logging ‫حداقل‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫افزونگی‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ …‫و‬ 2 .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫نمونه‬ (‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نود‬ OSD Node :) ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫ذخیره‬ Object Storage Daemon ‫مدیریت‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫وظیفه‬ Replication ‫و‬ ‫بازیابی‬ ، Rebalance ‫و‬ ‫داشته‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬ Monitor ‫و‬ Manager ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫افزونگی‬ ‫جهت‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ 3 OSD .‫است‬ ‫نیاز‬ (‫ابرداده‬ ‫نود‬ MDS Node :) Metadata Server ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫متا‬ ‫اطالعات‬ ، CephFS ‫یا‬ Ceph File System ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نود‬ POSIX ‫کالستر‬ ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫بار‬ ‫آوردن‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قابلیتی‬ Ceph ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫افزونگی‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫برای‬ .‫باشند‬ 2 MDS .‫داریم‬ ‫نیاز‬ . ‫نکرد‬ ‫استفاده‬ ‫نود‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫و‬ ، ‫نیست‬ ‫الزام‬ ‫یک‬ ‫نود‬ ‫این‬ : ‫نکته‬ :‫کالستر‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نحوه‬ 7
 • 8. ‫‌ها‬ ‫ن‬‫میلیو‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫بزرگ‬ ‫کالسترهای‬ ‫در‬ Obecjt ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌داری‬ ‫ه‬‫نگ‬ ،‫است‬ Object .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سخت‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫مفهومی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ PG ‫یا‬ Placement Group ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ Object ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ Pool ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ PG ‫‌داری‬ ‫ه‬‫نگ‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬ Ceph ‫صورت‬ ‫به‬ Object (‫استخر‬ ‫در‬ Pool ‫نام‬ ‫به‬ ‫الگوریتمی‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫منطقی‬ ‫های‬ ) CRUSH ‫پیاده‬ ‫وظیفه‬ ‫سازی‬ Replication .‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫روش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ CRUSH ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ Object ‫کدام‬ ‫در‬ PG ‫و‬ PG ‫کدام‬ ‫در‬ OSD ‫وجود‬ ‫با‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫ذخیره‬ CRUSH .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫اطالعات‬ ‫پویای‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫باالنس‬ ،‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ 8
 • 9. Red Hat Ceph Storage ‫و‬ ‫‌پذیر‬ ‫س‬‫مقیا‬ ‫بسیار‬ ،‫باز‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ، ( ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ Software-Defined Storage ‫برای‬ ) Cloud :‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برخوردار‬ ‫زیر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ • ‫برای‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ Cloud ‫و‬ Object Storage ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫باال‬ .‫‌گردد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫طراحی‬ • ‫پایدار‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ Ceph ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫پلتفرم‬ Ceph .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ترکیب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫ابزار‬ ، • ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫حجیم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‌ ‫ه‬‫صرف‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫‌پذیر‬ ‫ف‬‫انعطا‬ ،‫خودکار‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫ابزاری‬ Petabyte ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ ‫در‬ .‫‌آورد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ • ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ Cloud .‫نمایند‬ ‫تمرکز‬ ‫خود‬ ‫‌وکار‬ ‫ب‬‫کس‬ ‫مدیریت‬ ‫بر‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ، 9
 • 10. ‫م‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زایای‬ Red Hat Ceph Storage ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫امروزه‬ ‫اقتصادی‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫چابکی‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫جهت‬ ‫امکاناتی‬ ‫از‬ ،   ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫مدیریت‬ ‫برخوردار‬ ‫نیز‬   .‫باشند‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ Cloud ‫‌وکارهای‬ ‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫انبوهی‬ ‫حجم‬ ‫مدیریت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ .‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫جهت‬ ‫امروزی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ Red Hat Ceph Storage ( ‫اگزابایت‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫‌پذیری‬ ‫س‬‫مقیا‬ – Exabyte ) • ‫قابلیت‬ Scale-Out ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کالستر‬ : Node ‫هزاران‬ ‫به‬ Node .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫دیگر‬ • ‫قابلیت‬ Rebalancing ‫معماری‬ ‫از‬ :‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ Peer-to-Peer ‫عملیاتی‬ ‫اقدامات‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ظرفیت‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ Migration .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجتناب‬ ‫آن‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫داده‬ • ‫هیچگونه‬ ‫بدون‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مرحل‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کالسترها‬ :‫‌ای‬ ‫ه‬‫مرحل‬ ‫یا‬ ‫وقفه‬ ‫بدون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫ارتقاء‬ Downtime .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارتقاء‬ - API ‫ها‬ • S3 ‫و‬ Swift API ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ : Object Storage • RESTful API ‫و‬ ‫کالستر‬ ‫عملکردهای‬ ‫تمامی‬ ‫مدیریت‬ : Object Storage ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬- Storage-Aware ‫در‬ ‫(فقط‬ ‫وب‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ Object ) • ‫برنامه‬ ‫مستقیم‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫یکپارچ‬ ‫جهت‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫کتابخان‬ ‫توسعه‬ ‫مانند‬ ‫پیشرفته‬ ‫عملکردهای‬ ‫برخی‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ : Trigger ،‫ها‬ Message Passing .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫امکانپذیر‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ • ‫پروتکل‬ ‫یک‬ Native ،‫قابلیت‬ ‫این‬ :‫باال‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ Overhead ‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ RESTful ‫به‬ ‫حساس‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫عملیاتی‬ ‫توان‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫تاخیر‬ ‫زمان‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ،‫عملکرد‬ I/O .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حذف‬ ،‫دارند‬ ( ‫امنیت‬- Security ) • ‫کاربران‬ ‫بر‬ ‫دقیقی‬ ‫کنترل‬ :‫کنترل‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ Object Storage ‫مجوزهای‬ ‫و‬ Bucket-Level .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اعمال‬ • Quota ‫کاربر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫محدودی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‌ ‫ه‬‫سوءاستفاد‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ : Object Storage ‫یا‬ Pool ‫ها‬ ( ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬- Reliability ( ‫‌پذیری‬ ‫س‬‫دستر‬ ‫و‬ ) Availability ) • ‫اندازه‬ ‫تغییر‬ Block ‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫با‬ : ‫زمان‬ ‫حداقل‬ Downtime ‫تجهیزات‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ Ceph Block ‫را‬ Expand ‫یا‬ Shrink .‫نمود‬ 10
 • 11. • ‫های‬ ‫قابلیت‬ Striping، Erasure Coding ‫یا‬ ‫و‬ Replication ‫در‬ Node ‫یا‬ ‫باال‬ ‫‌پذیری‬ ‫س‬‫دستر‬ ،‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫پایداری‬ ‫از‬ :‫ها‬   ( High Availability (HA .‫‌گردد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌مند‬ ‫ه‬‫بهر‬ ‫باال‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ • Policy ‫تا‬ ‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پیکربندی‬ ‫را‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫نحوه‬ :‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫های‬ SLA ( ‫خطا‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫حوز‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫ملزومات‬ ،‫ها‬ Failure Domain .‫دهد‬ ‫بازتاب‬ ‫را‬ ) • ‫یا‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫استقرار‬ Data Placement ‫الگوریتم‬ ‫از‬ : CRUSH ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ Client ‫تا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ .‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫استقرار‬ ‫محل‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جداول‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ • ‫قابلیت‬ Failover ‫جلوگیری‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ،‫‌پذیری‬ ‫س‬‫دستر‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫یا‬ ‫دیسک‬ ‫خرابی‬ ‫از‬ :‫خودکار‬ .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ( ‫عملکرد‬- Performance ) • Copy-on-Write Cloning ‫قابلیت‬ ‫این‬ : Image ‫یا‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫های‬ VM ‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ Block ) • Cache ‫سمت‬ ‫در‬ ‫کردن‬ Client ‫صورت‬ ‫به‬ In-Memory ‫هم‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ : Kernel ‫هم‬ ‫و‬ Hypervisor ‫را‬ Cache ‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ Block ) • ‫ارتقاء‬ I/O ‫مدل‬ ‫جای‬ ‫به‬ :‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫برای‬ ‫همتراز‬   Client-Server ‫مدل‬ ‫از‬ ، Client-Cluster .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ • Cache Tiering ‫انقضا‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫سیاس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :   ( Hot Data (Expiration Policy   ‫به‬ ‫را‬ SSD .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارتقا‬ • Flash Journals .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫نوشتن‬ ‫عملکرد‬ : • ‫تنظیم‬ ‫قابل‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫انداز‬ Stripe ‫تصاویر‬ ‫ذخیره‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫گیگابایتی‬ ‫چند‬ ‫ویدئویی‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫نمودن‬ ‫ذخیره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫بهینه‬ ‫عملکرد‬ : .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تنظیم‬ ‫کوچک‬ ‫پشتیبانی‬- Multi-Datacenter ( ‫و‬ Disaster Recovery (DR • ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ Zone ‫با‬ ‫مشابهی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫توپولوژ‬ :‫مناطق‬ ‫و‬ ‫ها‬ Amazon Web Service S3 ‫یک‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ Namespace ‫در‬ ‫(فقط‬.‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬ Object ) • ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ :‫ها‬ ‫وابستگی‬ ‫خواندن‬ Local ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫از‬ Local ‫در‬ ‫(فقط‬.‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ Object ) • ‫یا‬ ‫‌سنتر‬ ‫ا‬‫دیت‬ ‫‌سازی‬ ‫ن‬‫همسا‬ Datacenter Synchronization ‫‌گیری‬ ‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫مناطق‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‌ ‫د‬‫دا‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ : ‫در‬ ‫(فقط‬.‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ Object ) • Snapshot ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ارسال‬ ،‫جغرافیایی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫پراکنده‬ ‫دیتاسنترهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ Disaster Recovery ‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ Block ) • Snapshot ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ Incremental ‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ارسال‬ Block ) ‫بودن‬ ‫‌صرفه‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫مقرون‬- 11
 • 12. • Thin Provisioning ‫در‬ ‫(فقط‬ .‫‌گردد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فضا‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫استفاده‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫این‬ : Block ) • ( ‫بارکاری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ :‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ Workload .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پیوند‬ ) • :‫ناهمگون‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬   ‫جایگزینی‬ ‫در‬ ‫اجبار‬ ‫عدم‬ Node ‫با‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ Node ‫ساختاری‬ ‫تغییرات‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ • Erasure Coding ‫ماندگاری‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ :   ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬   ‫صورت‬ ‫به‬   .‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بهره‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫مدیریت‬- • ‫مدیریت‬ ‫پلتفرم‬ Ceph .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫کالستر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫عملیا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫داشبوردی‬ : • ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫ارائه‬ Per-Disk ‫و‬ Per-Pool .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شناسایی‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ : • .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تسریع‬ ‫را‬ ‫‌یابی‬ ‫ب‬‫عی‬ ‫فرآیند‬ :‫کار‬ ‫محیط‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ 12
 • 13. ‫که‬ ‫بپردازیم‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫حال‬ block device ‌ ‫؟‬ ‫چیست‬ block device ‫نیازمند‬ ‫ما‬ ‫دوایس‬ ‫بالک‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫درواقع‬ . ‫بالک‬ ‫بالک‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫یعنی‬ ‫مقوله‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫این‬ . ‫کند‬ ‫سرو‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتواند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫سرو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫ی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خواهان‬ ‫ما‬ ‫عنی‬ image ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫که‬ pool ‫مثل‬ ‫چیزی‬ . ‫بدهیم‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫میخواهیم‬ ‫را‬ ‫هست‬ iscsi ‫که‬ ‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫البته‬ ceph ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫اما‬ . ‫است‬ ‫موجود‬ cephs ‫آن‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ MDS . ‫نود‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ . ‫باشد‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫برایتان‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ san storage ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌دارید‬ lun . ‫اید‬ ‫نموده‬ ‫بندی‬ ‫ب‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫رای‬ pool ‫نام‬ ‫به‬ yashar_pool . ‫ام‬ ‫ساخته‬ ‫میتوانید‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شما‬ : ‫نکته‬ image ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬ map . ‫کنید‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ image ‫نام‬ ‫به‬ image ‫حجم‬ ‫با‬ ‍‍ ۱ . ‫سازم‬ ‫می‬ ‫ترابایت‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬ map ‫این‬ ‫کردن‬ image . ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫میبایستید‬ . ‫گرفتید‬ ‫خطا‬ ‫پیغام‬ ‫اگر‬ future ‫به‬ ‫مربوط‬ image . ‫نمایید‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫این‬ : ‫نکته‬ future ‫ساخت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫را‬ ‫ها‬ image . ‫نمایید‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫‌نیز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ future : ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫های‬ object-map , fast-diff,deep-flatten . ‫میباشد‬ 13
 • 14. ‫نام‬ ‫به‬ ‫دوایسی‬ ‫حال‬ rbd0 ‫شاخه‬ ‫در‬ dev ‫یک‬ ‫همانند‬ . ‫نمایید‬ ‫بندی‬ ‫پارتیشن‬ ‫یا‬ ‫فرمت‬ ‫را‬ ‫دوایس‬ ‫بالک‬ ‫این‬ ‫میتوانید‬ ‫که‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ block device . ‫های‬ ‫‌ساختار‬ : ‫نکته‬ pool ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ dev/rbd / . ‫میباشد‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ . ‫ببینید‬ /dev/rbd/yashar_pool/image ‫ح‬ ‫سرویس‬ ‫میبایستی‬ ‫فرایندها‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫دائمی‬ ‫برای‬ ‫ال‬ rbdmap ‫را‬ start ‫و‬ enable ‫بواسطه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ fstab ‫در‬ ‫بتوانید‬ . ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫بوت‬ ‫هنگام‬ Systemctl start rbdmap systemctl enable rbdmap ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫سپس‬ fstab : ‫نمایید‬ ‫اضافه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ image . ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫میسازیم‬ ‫سف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫میتواینم‬ ‫ما‬ . ‫نماییم‬ ‫فعال‬ ‫یاغیر‬ 14
 • 15. ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ info ‫در‬ image . ‫برد‬ ‫پی‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکمیلی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ Rbd info image -p yashar_pool ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ceph-fuse . ‫پرداخت‬ ‫خواهم‬ 15