کتاب Samba and Nfs

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

samba amd nfs سامبا و nfs

کتاب Samba and Nfs
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
samba‫و‬NFS
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ : ‫نویسنده‬
‫نسخه‬۰.۱
‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫اا‬ ‫بسم‬
‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫میشه‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫وقت‬ ‫نیازمند‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ساختاری‬ ‫هر‬ ‫چون‬.
‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫مینویسم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬ ‫گرفتم‬ ‫تصمیم‬ ‫من‬ ‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫مختلف‬. .
‫کنم‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫کنم‬ ‫دریافت‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کنم‬. . .
‫بیاد‬ ‫بدست‬ ‫بیشتری‬ ‫سود‬ ‫شاید‬.
‫هرینه‬ ‫ولی‬‫کنیم‬ ‫ب‬ ‫حسا‬ ‫و‬ ‫درختان‬ ‫قطعی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫تا‬ ‫گرفتن‬ ‫مجوز‬ ‫زمان‬. … …
‫است‬ ‫بهتر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫بنظرم‬.
‫برای‬ ‫میشه‬ ‫دلگرمی‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫انجام‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫کنن‬ ‫حمایت‬ ‫عزیزان‬ ‫امیدوارم‬.
‫های‬ ‫انتشار‬‫را‬ ‫کتاب‬ ‫مبلغ‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬.۰۰۰۴‫گرفتم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫تومان‬.
‫ولی‬ ‫بخونید‬ ‫میتونید‬ ‫آنلین‬ ‫بصورت‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫هست‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫توسعه‬ ‫من‬ ‫تلش‬. .
‫دانلود‬ ‫نمیتونید‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫خودتون‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫لطفا‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫کنید‬.
‫بدین‬.
‫قیمت‬ ‫به‬ ‫دانلود‬۴۰۰۰‫تومان‬
‫دونیت‬
‫تقدیم‬:
‫خدا‬
‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫محبت‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬.
‫پدرم‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫همسرم‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫اجامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
‫چکیده‬‌:
‫سامبا‬‫انگلیسی‬ ‫به‬: )samba‫شبکه‬ ‫پروتکل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫یک‬ (SMB/CIFS‫مجدد‬ ‫ااجرای‬ ‫را‬
‫نسخه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تریدگل‬ ‫اندرو‬ ‫بوسیله‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬.۳‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫پرینت‬ ‫خدمات‬ ‫سامبا‬
‫دومین‬ ‫سرویس‬ ‫ویندوز‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مختلف‬ ‫ویندوز‬ ‫مایکروسافت‬ ‫های‬‫کلینت‬ ‫برای‬
‫اولیه‬ ‫دامنه‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬)PDC‫همچنین‬ ‫سامبا‬ ‫شود‬ ‫ادغام‬ ‫دامنه‬ ‫عضو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬. (
‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تواند‬‫می‬Active Directory‫باشد‬.
،‫سولریس‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫مانند‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫و‬ ‫یونیکس‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫اکثر‬ ‫روی‬ ‫سامبا‬/AIX‫انواع‬ ‫و‬ ،
‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اپل‬ ‫سرور‬ ‫ده‬ ‫اواس‬ ‫شامل‬ ‫دیها‬‫اس‬‫بی‬)۱۰ ۲.‫است‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫نیز‬ ‫کلینت‬ ‫ده‬ ‫اواس‬ ‫برای‬(
‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫تمام‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫تقریب‬ ‫استاندارد‬ ‫سامبا‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ااجرا‬.
‫پروانه‬ ‫تحت‬ ‫سامبا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫روی‬ ‫اصلی‬ ‫سرویس‬.
‫از‬ ‫سامبا‬ ‫نام‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫گنو‬ ‫همگانی‬ ‫عمومی‬.SMB‫مخفف‬ ‫که‬)Server Message Block‫و‬ ‫است‬ (
‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫است‬ ‫پرونده‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫استاندارد‬ ‫پروتکل‬ ‫نام‬.
‫‌اس‬‫ف‬‫‌ا‬‫ن‬‫ا‬‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫فایل‬‫سیستم‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ ‫شده‬‫توزیع‬ ‫سیستم‬‫فایل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫به‬( : )
‫سال‬ ‫در‬۱۹۸۴‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ااجازه‬ ‫کلینت‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫مایکروسیستمز‬ ‫سان‬ ‫شرکت‬ ‫بوسیله‬.
‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫پروتکل‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫اس‬‫اف‬‫ان‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫های‬‫فایل‬.
Open Network Computing Remote Procedure Call‫یک‬ ‫شبکه‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫است‬‫شده‬ ‫ساخته‬.
‫را‬ ‫پروتکل‬ ‫کردن‬ ‫ااجرا‬ ‫ااجازه‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫سی‬‫اف‬‫ان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باز‬ ‫استاندارد‬
‫دهد‬‫می‬.
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫عنوان‬
‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫بر‬ ‫مقدمه‬ ‫اول‬ ‫فصل‬/ :
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/----------------------------------------------------------------
‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬------------------------------------------------------------------------------
‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬---------------------------------------------------------------------------------------
‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫راهکارهای‬ ‫تقاضای‬ ‫منحنی‬------------------------------------------------------
‫تجاری‬ ‫باز‬ ‫متن‬-----------------------------------------------------------------------------------------
‫باز‬ ‫متن‬ ‫خدماتی‬ ‫شرکتهای‬---------------------------------------------------------------------------
‫بودن‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫مزایای‬-------------------------------------------------------------------------
‫گیری‬ ‫نتیجه‬-------------------------------------------------------------------------------------------
‫اجديد‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫لينوكس‬ ‫گنو‬ ‫براي‬ ‫فرصتي‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬/ ‌:
‫عقيده‬IDC--------------------------------------------------------------------------------
‫اقتصادي‬ ‫ركود‬ ‫در‬ ‫لينوكس‬------------------------------------------------------------
‫ابري‬ ‫محاسبه‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫مجازي‬----------------------------------------------------------
‫نیست‬ ‫ویندوز‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬/-----------------------------------------------------------
‫سامبا‬ ‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫اولیه‬ ‫تاریخچه‬--------------------------------------------------------------------------
‫ها‬ ‫نسخه‬ ‫تاریخچه‬---------------------------------------------------------------------
‫امکانات‬-----------------------------------------------------------------------------------
smbclient---------------------------------------------------------------------------------
testparm----------------------------------------------------------------------------------
smbstatus---------------------------------------------------------------------------------
nmblookup--------------------------------------------------------------------------------
‫سامبا‬ ‫کارگزار‬ ‫نصب‬---------------------------------------------------------------------
‫سامبا‬ ‫کانفیق‬----------------------------------------------------------------------------
Smbpasswd-------------------------------------------------------------------------------
system-config-samba--------------------------------------------------------------------
‫چهارم‬ ‫فصل‬‌:RPC
‫معرفی‬RPC-------------------------------------------------------------------------------
‫کلی‬ ‫شمای‬rpc--------------------------------------------------------------------------
portmap----------------------------------------------------------------------------------
‫پنجم‬ ‫فصل‬‌:NFS
NFS‫آن‬ ‫تاریخچه‬ ‫و‬------------------------------------------------------------------------------------
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزاياي‬NFS--------------------------------------------------------------------------------
 RPC‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هاي‬NFS---------------------------------------------------------------------
 Export‫در‬ ‫دايركتوري‬NFS-----------------------------------------------------------------------------
‫از‬ ‫مثالهايي‬Export‫در‬ ‫دايركتوري‬NFS---------------------------------------------------------------
‫دايركتوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Export‫ها‬ ‫كلينت‬ ‫در‬ ‫شده‬-------------------------------------------------
iptables‫پيكربندي‬-------------------------------------------------------------------------------------
Autofs---------------------------------------------------------------------------------------------------۲۲
کتاب Samba and Nfs
‫اول‬ ‫فصل‬:
‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫بر‬ ‫مقدمه‬/
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/
‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫اجایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫واجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬
‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫سایر‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬
‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬
‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬ ‫روی‬.
‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬/‫اجالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬
‫دارد‬.‫سرگرمی‬ ‫اجهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬ ‫عاملی‬‫سیستم‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫اجهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬
۳۰‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اش‬‫سالگی‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬
»‫هوشمند‬«‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬ ‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬.
،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬
‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اجای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬….
‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬
‫گنو‬/‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫لینوکس‬
‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬;
‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫واجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬
‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫فلسفه‬/‫دارد‬ ‫واجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬
GPL‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫که‬
‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬.‫این‬
‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬
‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫تواجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫اجهان‬
‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫درصد‬
‫است‬‫نکرده‬ ‫تجاوز‬.‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬
‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫مسئولیت‬
‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬
‫دارد‬.‫گیرد؟‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬
‫واجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫هر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫ااجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫ااجرایی‬ ‫ی‬‫برنامه‬:
۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫ااجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫ااجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬.
۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ااجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫گیرد‬‫می‬.
‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬.
۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat
‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آنها‬.‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییری‬
‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫ااجرایی‬jpg‫باشد‬.
۲.‫دارند‬ ‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫در‬ ‫البته‬
‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬Ntfs‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫واجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬.
‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫ااجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬ ‫ااجرایی‬.‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬
‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫فقط‬
‫رود‬‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬.‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬.
‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫آید‬‫می‬.‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬.
‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫اجالب‬)debian(‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬
‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴
‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫میلیارد‬
‫است‬‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دلر‬.
‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬
‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫واجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬.
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬
‫آمده‬ ‫واجود‬.‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬
‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬.‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫ببینیم‬.
‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬
‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬
‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬
‫کند‬‫می‬.‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬
‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬.
‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬
‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬
‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫اجمله‬ ‫از‬)Pleo(‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬
‫کاتانا‬ ‫روباتیک‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬.
‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Traffic(
‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬
‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬‫مکان‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬.
‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬
‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫دارید‬ ‫خبر‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬
‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫اجای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫کاربران‬.
‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬.
‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬
‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫کام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫که‬.‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬
‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫خرید‬ ‫و‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬.
‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬
‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫اجای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬
‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬
‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬.
‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصلح‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬
‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬.‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اشکالت‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫لینوکس‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫اجدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬.
‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬
‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬
‫ببینید‬.
‫سریع‬ ‫پیشرفت‬
‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬.
‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬ ‫نویسان‬.
‫درایورها‬ ‫نصب‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬
‫کند‬‫می‬.
‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬ ‫به‬.
‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬
‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬
‫نکنید‬.‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬ ‫به‬compiz‫یا‬Kwin‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬
‫بدهید‬.‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬.
‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬
‫دارد‬ ‫واجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬
‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬
‫آوری‬‫اجمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬ ‫مثل‬…
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫اند‬‫کرده‬.
‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫اجادویی‬ ‫کنترل‬
‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫محیطی‬
‫شبیه‬command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬
‫دارد‬ ‫اجدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬.‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬
‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬.‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫اجستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬
‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬.‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬.
‫رایگان‬ ‫دانلود‬
‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫اجدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬
‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬
‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫دهنگان‬
‫دهند‬‫می‬.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬
‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬.
•‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬(
•‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬
‫کرد‬‫می‬ ‫منتشر‬(
•‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬
•‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬
•‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬
•‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬
•‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫اجستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬
‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬(
‫سازی‬ ‫بومی‬
‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬
‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬
‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫تراجمه‬ ‫یا‬libreoffice , gimp‫و‬..
‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬
‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫برخلف‬ ‫ایران‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬
‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
‫مخفف‬ ‫گنو‬ ‫باشد‬‫می‬“ .GNU’s Not Unix‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫است‬. ”
‫سپتامبر‬۱۹۸۳‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ ‫کرد‬ ‫منتشر‬.۱۹۸۵‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تراجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬.
‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گنو‬ ‫نام‬« »
‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬“GNU’s Not Unix‫یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬) ”
‫است‬ ‫اجالب‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬. (
‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫کلمه‬. « » « »
‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آزاد‬.
‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬.
‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬
‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬
‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫اگر‬ ‫اجامعه‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬) .
‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬.(
‫ســال‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬. » «۱۹۸۳‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬
‫داشـت‬ ‫واجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫اجامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫روح‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬
‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬
‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬.
‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬
‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ ‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬.
‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ ‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬.
‫دادند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬.
‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬
‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬.
‫نـداشـته‬ ‫واجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬
‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬.
‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫واجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬.
‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اجنبش‬
‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬ ‫آن‬
‫کرد‬‫می‬ ‫آسان‬.
،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬.
‫ژانویه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابرایـن‬.۱۹۸۴‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬
‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫انجامید‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سالها‬.۱۹۸۵‫به‬ ‫کمک‬ ‫اجهت‬ ‫سرمایه‬ ‫اجذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬
‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫گنو‬ ‫توسعه‬.
‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫اجــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫ااجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬.
‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫یــک‬
‫شد‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ ‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫افـزار‬‫نــرم‬: .
‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ ‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬. /
‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬. /
‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬.
‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫تا‬
‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫باشند‬. .
‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬
‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫اجهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬.
‫بازی‬ ‫تعدادی‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬.
‫واجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫آزاد‬.
‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫اجز‬ ‫بـه‬ ،‫نـدارد‬.
‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ ‫هــدف‬
‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬.
‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
Open Source
Software
‫مقدمه‬‌
‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬.
‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬
‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬.
۱‫.‌معرفی‬
‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬
‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫است‬.
‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬.
‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬-
‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫سبکی‬. -
‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫اجامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ ‫و‬ ‫گلدمن‬
‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫نمایند‬ ‫ایجاد‬.
‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬
‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیااجات‬.
‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬ ‫ااجازه‬
‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫بازپخش‬)
www.opensource.org.(
‫اجامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫دارد‬ ‫واجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬.
‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫توسعه‬.
‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬
‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬.
‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
‫آپاچی‬ ‫وب‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬)httpd.apache.org.(
‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬
‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ ‫است‬.
‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬MySQL‫پایگاه‬ ‫و‬
‫داده‬MySQL (www.mysql.com).
‫اجامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬
‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬
‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬.
‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫بخاطر‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬
‫رسیدند‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬.
‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫اجین‬ ،‫لرنرو‬ ‫اجاشوا‬
‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬
‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬
‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬
‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬.
‫شرح‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫نمی‬
‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫پروژه‬.
‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬
‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ ‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬.
‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
‫گیرند‬‫می‬.
‫و‬ ،‫افزاری‬‫نرم‬ ‫مستقل‬ ‫شرکتهای‬ ،‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫اقتصادی‬ ‫انگیزش‬ ‫ما‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫توضیح‬ ‫را‬ ‫متناقض‬ ‫اجلوه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫گذاریم‬‫می‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
‫است‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫حرفه‬ ‫بر‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫تمرکز‬ ‫دهیم‬. .
۲‫.‌منظر‌فروشندگان‌سیستم‬
‫سهم‬ ‫بیشترین‬ ‫انتظار‬ ‫اجایگاه‬ ‫در‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫عمده‬ ‫فروشندگان‬
‫مستقیم‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سود‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬
‫بال‬ ‫قیمتها‬ ‫انعطافپذیری‬ ‫بهبود‬ ‫بواسطه‬ ‫بیشتر‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫و‬
‫افزاری‬‫نرم‬ ‫شرکتی‬ ‫پروانه‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دلری‬ ‫هر‬ ‫برند‬‫می‬.
‫کند‬ ‫خدمات‬ ‫خرج‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫آورد‬‫می‬ ‫کف‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلری‬ ‫یک‬ ‫کاهد‬‫می‬.
1.2‫‌کارهای‌فناوری‌اطلعات‬‫ه‬‫.‌منحنی‌تقاضای‌را‬
‫ارایه‬ ‫انتظار‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارایه‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متداول‬
“‫کار‬‫راه‬”‫حل‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫مشکلت‬ ‫از‬ ‫مشکلی‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫دارند‬.
‫کارش‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫تواجه‬ ‫بجای‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ااجازه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬
‫واقع‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫افزار‬‫سخت‬ ‫شامل‬ ‫اجامع‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫کند‬ ‫تمرکز‬. .
‫کسب‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫مشتریان‬ ‫نگرانیهای‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫رفع‬ ‫با‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫صنعت‬
‫کند‬‫می‬ ‫درآمد‬.
‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫افزار‬‫سخت‬ ‫بسته‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬
‫چندین‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬ ‫بجای‬ ‫مشتری‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫ارایه‬ ‫واحد‬ ‫محصول‬.
‫شکل‬ ‫شود‬‫می‬ ‫طرف‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شرکت‬.۱‫منحنی‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫الف‬ -
‫دهد‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫مشتری‬ ‫تقاضای‬.
‫کار‬‫راه‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬
‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫قیمت‬ ‫عمودی‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫هستند‬ ‫بخصوص‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فروشندگان‬.
‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫تعداد‬ ‫افقی‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫سفارش‬
‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫شکل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هستند‬ ‫بخصوص‬ ‫قیمتی‬ ‫در‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫بهای‬.
‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫شود‬‫می‬ ‫فروخته‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫بسته‬.
‫خواهند‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫بیشتری‬ ‫مشتریان‬ ‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫قیمت‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫دارد‬ ‫نزولی‬ ‫شیب‬:
‫بود‬.
‫است‬ ‫بسته‬ ‫ااجزای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫سود‬
‫که‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ،‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫قوت‬ ‫نقطه‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫بخرد‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کدامها‬ ‫و‬.
‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫نیازهای‬ ‫تا‬ ‫افزاید‬‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫ااجزای‬.
‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫باشند‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫مالک‬ ‫فقط‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫اگر‬ ‫پس‬
‫سود‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫درآمد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بدهند‬ ‫پول‬ ‫دیگر‬ ‫کمپانیهای‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫سخت‬
‫بردارند‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫کمتری‬.
‫ازرانترین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬
‫بسیار‬ ‫اعم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫ممکن‬ ‫قیمت‬.
‫را‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫سود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫بسته‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫ارزانتر‬
‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬.
‫شکل‬۱‫افزار‬‫نرم‬ ‫قیمت‬ ‫اگر‬ ‫پایدار‬ ‫تقاضای‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫با‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ب‬ -
‫شود‬‫می‬ ‫هزینه‬ ‫بسته‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫بهای‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬ ‫یابد‬ ‫کاهش‬.
‫یکی‬ ‫شود‬‫نمی‬ ‫منتقل‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬:
‫خاص‬ ‫اجزئی‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫بجای‬ ‫دارند‬ ‫محصول‬ ‫مجموع‬ ‫به‬ ‫تواجه‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫مشتریان‬ ‫اینکه‬
‫و‬ ‫اند‬‫پیپچیده‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬‫یکپارچه‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫اینکه‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تواجه‬
‫توانند‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫فرشندگان‬ ‫پس‬ ‫گیرند‬‫نمی‬ ‫شکل‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫اجدید‬ ‫رقابتهای‬.
‫کنند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫قیمتشان‬.
‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫واجود‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫دلیل‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫و‬ ‫حمایت‬ ‫به‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫دلیل‬ ‫کنند‬ ‫پشتیبانی‬
‫نماید‬‫می‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫کمک‬.
۲.2‫.‌رشد‌کسب‌و‌کار‬
‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ساده‬ ‫بسته‬ ‫بهای‬۱‫فروشندگان‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫می‬ ‫اظهار‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬
‫توانند‬‫می‬ ‫فروشندگان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫طلب‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫سیستم‬.
‫مطالبه‬ ‫هم‬ ‫مشتریان‬ ‫آتی‬ ‫مشکلت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اجامع‬ ‫کاری‬‫راه‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫قیمتهای‬
‫حداقل‬ ‫که‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫است‬ ‫قطعی‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫کنند‬: .
‫شوند‬ ‫داده‬ ‫پوشش‬ ‫هایش‬‫هزینه‬.
‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطالبه‬ ‫قیمت‬۱‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
‫کسب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫حاشیه‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫بهای‬ ‫بعلوه‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫خدمات‬ ‫هزینه‬
‫هزینه‬ ‫باشد‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫صاحب‬ ‫تنها‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫اگر‬ ‫کرد‬ ‫تفکیک‬ ‫سود‬.
‫که‬ ‫بازاری‬ ‫در‬ ‫کند‬‫می‬ ‫معین‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫قیمت‬ ‫کمترین‬ ‫محدوده‬ ‫خدمات‬ ‫تامین‬.
‫باشد‬ ‫اختیارش‬ ‫در‬ ‫ها‬‫نهاده‬ ‫اگر‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫باشد‬ ‫رقابتی‬ ‫معقول‬ ‫حد‬ ‫به‬
‫پذیرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫محدوده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بالتر‬ ‫معاملت‬.
‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫مشتریانی‬ ‫تعداد‬ ‫بیشترین‬ ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫محدوده‬ ‫این‬
‫نشان‬ ‫شکل‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫بفروشد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬.
‫دهد‬‫می‬‫را‬ ‫فروش‬ ‫سود‬ ‫تر‬‫بها‬‫کم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫گران‬ ‫بسته‬ ‫کد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫انتقال‬
‫این‬ ‫بعلوه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اجویی‬‫صرفه‬ ‫هزینه‬ ‫بواسطه‬.
‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫آورد‬‫می‬ ‫تر‬‫پایین‬ ‫ممکن‬ ‫معاملت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫کمترین‬ ‫محدوده‬ ‫کار‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫پس‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫حساس‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بزرگتری‬.
‫مشتریان‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬ ‫بلکه‬ ‫برد‬‫می‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫فروشها‬ ‫تک‬‫تک‬ ‫اصلی‬ ‫سود‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫باز‬‫متن‬
‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بالقوه‬.
‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫شکل‬
‫معنای‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫راضی‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫احتما‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫انجامد‬‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫بالقوه‬- - .
‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫زیر‬ ‫خاکستری‬ ‫مثلث‬ ‫ناحیه‬ ‫با‬ ‫سود‬ ‫مجموع‬ ‫است‬ ‫بالتر‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫فروش‬.
‫نشان‬ ‫منحنی‬ ‫پایین‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫افزایش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬
‫زیادی‬ ‫ااجزای‬ ‫مالک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫واقعیت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫دهد‬‫می‬.
‫سود‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫مشتری‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اجمله‬ ‫از‬ ‫اجامع‬ ‫کاری‬‫راه‬ ‫از‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫ااجزاء‬ ‫این‬ ‫بواسطه‬ ‫بیشتر‬.
3.2‫.‌فشارهای‌بسته‌بهای‌فناوری‌اطلعات‬
‫اینکه‬ ‫مگر‬ ‫بودند‬‫می‬ ‫آزاد‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫همه‬ ‫بود‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫دست‬ ‫اگر‬)
‫درآمدهای‬ ‫تمام‬ ‫پس‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬‫عمده‬ ‫منفعت‬ ‫خاص‬ ‫اجزئی‬ ‫در‬ ‫فروشندگان‬.(
‫فروشندگان‬ ‫معتقدم‬ ‫من‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫شدند‬‫می‬ ‫خدمات‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫پروانه‬.
‫از‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫فقط‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫تراجیح‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ،‫سیستم‬.
‫کند‬‫می‬ ‫دوری‬ ‫فروشنده‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫محدودیتهای‬.
‫بازار‬ ‫نیروهای‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫نرمافزار‬ ‫پشتیبانی‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تضمین‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬
‫دست‬ ‫در‬ ‫استراتژیک‬ ‫سلحی‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫مالک‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫بجای‬ ‫است‬.
‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫تولیدکننده‬ ‫شرکتهای‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬
‫بیاورند‬ ‫فشار‬ ‫تجاری‬ ‫بازهای‬‫متن‬ ‫و‬.
۳‫‌افزار‬‫م‬‫.‌منظر‌تولیدکنندگان‌نر‬
‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫چند‬ ‫فقط‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مستقل‬ ‫تولیدکنندگان‬
‫مستقل‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫استراتژی‬ ‫درک‬ ‫یابند‬‫می‬ ‫تخصص‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫گاهی‬.
‫دارد‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫قیمتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.
1.3‌‫‌افزار‬‫م‬‫.‌هزینه‌و‌قیمت‌نر‬
‫در‬ ‫است؟‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫ارزانتر‬ ‫خیلی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫چرا‬
‫نسخه‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ،‫تازه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫بیشتر‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تجارت‬
‫اضافی‬ ‫هزینه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجبران‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫اولیه‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫آید‬‫می‬ ‫اولیه‬. .
‫تهیه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اندک‬ ‫بعدی‬ ‫کپی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تولید‬CD‫بر‬ ‫علوه‬ ،‫دریافت‬ ‫ااجازه‬ ‫یا‬
‫همراه‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫پروانه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫محدود‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫رایگان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تأمین‬( )
‫شود‬‫می‬.
‫مواجود‬ ‫محصول‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫باشد؛‬ ‫کامل‬ ‫خاص‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫برای‬ ‫بازاری‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫قیمت‬ ‫باشند‬ ‫پایدارتر‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫دشوارتر‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ،‫باشد‬ ‫بال‬
‫را‬ ‫بازار‬ ‫که‬ ‫آسا‬‫غول‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫متداول‬ ‫سناریوی‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬‫باثبات‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آن‬.
‫کنند‬‫می‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫شکافهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کوچکتری‬ ‫عوامل‬ ‫بعلوه‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫قبضه‬.
‫سودش‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ای‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ،‫اصلی‬ ‫فروشنده‬ ‫بازاری‬ ‫چنین‬ ‫در‬
‫تعیین‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫تنها‬ ‫فروشنده‬ ‫است‬ ‫شفاف‬ ‫بازار‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫حداکثر‬.
‫در‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫کند‬) .
‫تخت‬ ‫قیمتی‬ ‫نتیجه‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫معاملت‬ ‫با‬ ‫تضاد‬(.
‫واقعی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫مستقیمی‬ ‫وابستگی‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تواجه‬ ‫است‬.
‫ندارد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬.
‫تعیین‬ ‫تنها‬ ‫هزینه‬ ‫است؛‬ ‫مستقل‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫سود‬ ‫حداکثرکننده‬ ‫قیمت‬
‫شکل‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫کند‬‫می‬ ‫نزدیک‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قیمتها‬ ‫که‬ ‫رقابتی‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫حد‬ ‫کننده‬.
‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫اولیه‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫محتاج‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫چون‬ ‫گیرد‬‫نمی‬.
‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫ندارد‬ ‫واجود‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫موانعی‬ ‫چنین‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫اجامعه‬ ‫در‬.
‫افزار‬‫نرم‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫شرکتی‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫مناسب‬ ‫پروانه‬
‫و‬ ‫آن‬ ‫تدارک‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫خود‬ ‫فروشد‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫البته‬ ‫نماید‬.
‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬.
‫قیمت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شدید‬ ‫رقابت‬ ‫شود‬ ‫اجذابی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫چون‬
‫شرکتهای‬ ‫رود‬ ‫بال‬ ‫خیلی‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫اجمع‬ ‫اگر‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫مجموع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬.
‫خواهند‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫شرکتها‬ ‫بیاید‬ ‫پایین‬ ‫خیلی‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫اجدیدی‬
‫خواهد‬ ‫تر‬‫پایین‬ ‫آن‬ ‫نهایی‬ ‫قیمت‬ ‫شود‬ ‫کاملتر‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫کرد‬.
‫آمد‬.
‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬ ‫شکل‬.
‫البته‬ ‫است‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫همانند‬ ‫اغلب‬ ‫رفته‬ ‫فروش‬ ‫کپی‬ ‫هر‬ ‫متوسط‬ ‫هزینه‬.
‫تقسیم‬ ‫هم‬ ‫بین‬ ‫گوناگون‬ ‫همکار‬ ‫شرکتهای‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫تفاوت‬
‫کنند‬‫می‬.
‫مجموع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫برای‬ ‫قیمت‬ ،‫رقابت‬ ‫واجود‬ ‫بخاطر‬ .
‫نمودار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سازی‬‫ساده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬‫هزینه‬) .
‫است‬ ‫معتبر‬ ‫هنوز‬ ‫اصلی‬ ‫استدلل‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫خلصه‬ ‫دوبعدی‬(.
‫خواهند‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سهم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متفاوتی‬ ‫قیمتهای‬ ‫مختلف‬ ‫شرکتهای‬
‫درخواست‬ ‫بالتری‬ ‫قیمت‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫سهم‬ ‫افزاریش‬ ‫با‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫داشت‬.
‫دست‬ ‫رابطه‬ ‫اصل‬ ،‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫بهتری‬ ‫خدمات‬ ‫مشتریان‬ ‫دارد‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کند‬
‫به‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫مجموع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫قیمت‬ ‫ماند‬‫می‬ ‫باقی‬ ‫نخورده‬:
‫کند‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬‫هزینه‬.
‫تر‬‫پایین‬ ‫تواجهی‬‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫قیمتها‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پسندند‬‫می‬ ‫را‬ ‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫مشتریان‬
‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫وضع‬ ‫این‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫است‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫وضع‬ ‫از‬.
‫بگذارند‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫که‬ ‫چون‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬.
2.3‫‌افزار‬‫م‬‫.‌خلق‌سود‌نر‬
‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سود‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫هزینه‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫اگر‬
‫حرکت‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫فروشنده‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫دهد‬.
‫بفروشد‬ ‫بیشتری‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬.
‫فروش‬ ‫سود‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫حرکتی‬ ‫چنین‬ ‫مانع‬ ‫مهمترین‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬:
‫پس‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫کلی‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬.
‫با‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازارهای‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫علقه‬ ‫فروشندگان‬
‫دارند‬ ‫مانا‬ ‫اجمعی‬ ‫بازمتن‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬.
‫پرمخاطره‬ ‫کاری‬ ،‫قوی‬ ‫بازار‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫با‬ ‫که‬ ‫بازی‬‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫ایجاد‬ ،‫باز‬‫متن‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫شدن‬ ‫فزاینده‬ ‫با‬ ‫بود‬.
‫و‬ ‫است‬ ‫خطرتر‬‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫بپردازد‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫دایر‬ ‫انحصاری‬ ‫محصول‬
‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫سابق‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بالتری‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬.
‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫تقریب‬ ‫به‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫چنین‬ ‫انجام‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫بخصوص‬.
‫دارد‬ ‫خواستی‬ ‫چنین‬ ‫نیست‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬.
‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سنتی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫مدیر‬ ‫اجای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫فهم‬ ‫برای‬
‫شرکت‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫روشن‬ ‫وقتی‬ ‫بگذارید‬.
‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫نه‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بازار‬ ‫شکافهای‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫شرایط‬ ‫بهترین‬ ‫در‬
‫بود‬ ‫نخواهید‬ ‫راضی‬ ‫سرمایه‬ ‫بازدهی‬ ‫از‬ ‫شما‬.
‫سرمایه‬ ‫بازدهی‬ ‫مجموع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫آغاز‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬.
‫یک‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫تبدیل‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫دومی‬ ‫شانس‬ ‫حداقل‬ ‫اما‬ ‫دهید‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫در‬
‫خوبی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫راضی‬ ‫را‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬.
‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بازتان‬‫متن‬ ‫محصول‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ای‬‫پروانه‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫خواهید‬.
‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫دار‬‫سابقه‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ،‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬
‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫خوبی‬ ‫کمکهای‬.
‫اگر‬ ‫هستید‬ ‫است‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫خاص‬ ‫بخشی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬ ‫مدیر‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫حال‬.
‫باز‬‫متن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫رقیب‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫باید‬ ‫باشدی‬ ‫نگر‬‫آینده‬
‫شاید‬ ‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫حمایت‬ ‫را‬ ‫بازی‬‫متن‬ ‫محصول‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬-
‫است‬ ‫خود‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نمودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫سناریویی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫پاسخ‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫هم‬.
‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دنیای‬ ‫بزرگ‬ ‫برنده‬ ‫و‬ ‫بازارید‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫تواجه‬ ‫با‬ ‫حتی‬
‫نباشید‬ ‫برنده‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫اص‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫برنده‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫هستید‬. .
‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫شانس‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫فکری‬ ‫تجربه‬ ‫دو‬ ‫این‬
‫برتریهای‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫قدرتمند‬ ‫معنوی‬ ‫مالکیت‬ ‫تنها‬ ‫دارد‬ ‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫بازارها‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬.
‫را‬ ‫نوین‬ ‫بازار‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برتری‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫رقابتی‬
‫زمانی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫دایر‬ ‫بازاری‬ ‫حاکمان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شود‬ ‫مواجب‬.
‫مشتری‬ ‫های‬‫داده‬ ‫حبس‬ ،‫پایا‬ ‫فرآیندهای‬ ،‫پیچیده‬ ‫تولیدات‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫کنند‬ ‫دفاع‬ ‫طولنی‬.
‫باز‬‫متن‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫دفاع‬ ‫وضعیتشان‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫موقیعت‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫برتریهای‬ ‫و‬.
‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫هم‬ ‫بازارهایی‬ ‫چنین‬ ‫فتح‬ ‫و‬ ‫گسیختن‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توانایی‬.
۳ ۳.‫‌باز‌تجاری‬‫ن‬‫.‌مت‬
‫مستقل‬ ‫شرکتهای‬ ،‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫تیره‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫چنین‬ ‫با‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫سود‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سود‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫افزاری‬‫نرم‬
‫است‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫پاسخ‬ ‫هستند‬ ‫تجاری‬ ‫مدلهای‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬. .
‫کاربران‬ ‫اجامعه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫بین‬ ‫کلیدی‬ ‫تفاوت‬
‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫درباره‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫خاص‬ ‫هویت‬ ‫یک‬ ‫یا‬
‫دارد‬.
‫است‬ ‫رایگان‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫کسب‬ ‫سودی‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬.
‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫تدارک‬ ‫با‬ ‫اغلب‬ ‫شرکتها‬ ‫مجانیست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گاهی‬.
‫درآمد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انحصاری‬ ‫های‬‫افزونه‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫گاهی‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬.
‫کنند‬‫می‬ ‫کسب‬ ‫بیشتری‬.
‫چند‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ،‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫همچون‬.
‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ،‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫برخلف‬.
،‫تر‬‫سریع‬ ‫همگونی‬ ‫آورد‬ ‫گرد‬ ‫را‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫منافع‬ ‫برخی‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬:
‫بیشتر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫داوطلبان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫کد‬ ‫ارائه‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫بازخورد‬.
‫آن‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫شرکت‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬
‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫باید‬ ‫شرکت‬ ‫بنابراین‬ ‫بپردازد‬.
‫بپردازد‬ ‫حقوق‬.
‫مسیری‬ ‫تعیین‬ ‫توانایی‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫آغاز‬ ‫در‬
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and Nfs

Recommandé

کتاب امنیت par
کتاب امنیتکتاب امنیت
کتاب امنیتYashar Esmaildokht
321 vues47 diapositives
Zabbix monitoring website par
Zabbix monitoring websiteZabbix monitoring website
Zabbix monitoring websiteYashar Esmaildokht
676 vues30 diapositives
how config Naxsi par
how config Naxsi how config Naxsi
how config Naxsi Yashar Esmaildokht
630 vues32 diapositives
Supervisor par
SupervisorSupervisor
SupervisorYashar Esmaildokht
227 vues26 diapositives
Osm par
OsmOsm
OsmYashar Esmaildokht
710 vues67 diapositives
How Create Waf With Naxsi par
How Create Waf With NaxsiHow Create Waf With Naxsi
How Create Waf With NaxsiYashar Esmaildokht
309 vues68 diapositives

Contenu connexe

Tendances

تجارت الکترونبکی با opencart par
تجارت الکترونبکی با opencartتجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartYashar Esmaildokht
79 vues123 diapositives
ips/ids par
ips/idsips/ids
ips/idsYashar Esmaildokht
151 vues54 diapositives
how enable ceph dashboard par
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboardYashar Esmaildokht
141 vues16 diapositives
Package management par
Package managementPackage management
Package managementYashar Esmaildokht
80 vues53 diapositives
Beowolf par
BeowolfBeowolf
BeowolfYashar Esmaildokht
93 vues26 diapositives
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬Yashar Esmaildokht
252 vues62 diapositives

Tendances(20)

‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par Yashar Esmaildokht
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... par Muhibullah Aman
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
Muhibullah Aman728 vues
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman par Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Muhibullah Aman604 vues

Similaire à کتاب Samba and Nfs

مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
cachefs par
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 vues26 diapositives
bcache and cachefs its benefits. par
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits. Yashar Esmaildokht
64 vues36 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives
Nfs Acl par
Nfs AclNfs Acl
Nfs AclYashar Esmaildokht
116 vues63 diapositives
radosgw par
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 vues72 diapositives

Similaire à کتاب Samba and Nfs(20)

Plus de Yashar Esmaildokht

raid with megacli par
raid with megacliraid with megacli
raid with megacliYashar Esmaildokht
36 vues28 diapositives
Openstack Rally par
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack RallyYashar Esmaildokht
202 vues40 diapositives
OpenStack and its service par
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
118 vues75 diapositives
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackYashar Esmaildokht
192 vues32 diapositives
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...Yashar Esmaildokht
83 vues32 diapositives
linux industry par
linux industrylinux industry
linux industryYashar Esmaildokht
36 vues166 diapositives

کتاب Samba and Nfs

 • 2. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ samba‫و‬NFS ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ : ‫نویسنده‬ ‫نسخه‬۰.۱
 • 4. ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫میشه‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫وقت‬ ‫نیازمند‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ساختاری‬ ‫هر‬ ‫چون‬. ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫مینویسم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬ ‫گرفتم‬ ‫تصمیم‬ ‫من‬ ‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫مختلف‬. . ‫کنم‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫کنم‬ ‫دریافت‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کنم‬. . . ‫بیاد‬ ‫بدست‬ ‫بیشتری‬ ‫سود‬ ‫شاید‬. ‫هرینه‬ ‫ولی‬‫کنیم‬ ‫ب‬ ‫حسا‬ ‫و‬ ‫درختان‬ ‫قطعی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫تا‬ ‫گرفتن‬ ‫مجوز‬ ‫زمان‬. … … ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫بنظرم‬. ‫برای‬ ‫میشه‬ ‫دلگرمی‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫انجام‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫کنن‬ ‫حمایت‬ ‫عزیزان‬ ‫امیدوارم‬. ‫های‬ ‫انتشار‬‫را‬ ‫کتاب‬ ‫مبلغ‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬.۰۰۰۴‫گرفتم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫تومان‬. ‫ولی‬ ‫بخونید‬ ‫میتونید‬ ‫آنلین‬ ‫بصورت‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫هست‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫توسعه‬ ‫من‬ ‫تلش‬. . ‫دانلود‬ ‫نمیتونید‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫خودتون‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫لطفا‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫کنید‬. ‫بدین‬. ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫دانلود‬۴۰۰۰‫تومان‬ ‫دونیت‬
 • 5. ‫تقدیم‬: ‫خدا‬ ‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫محبت‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬. ‫پدرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫همسرم‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫اجامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
 • 6. ‫چکیده‬‌: ‫سامبا‬‫انگلیسی‬ ‫به‬: )samba‫شبکه‬ ‫پروتکل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫یک‬ (SMB/CIFS‫مجدد‬ ‫ااجرای‬ ‫را‬ ‫نسخه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تریدگل‬ ‫اندرو‬ ‫بوسیله‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬.۳‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫پرینت‬ ‫خدمات‬ ‫سامبا‬ ‫دومین‬ ‫سرویس‬ ‫ویندوز‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مختلف‬ ‫ویندوز‬ ‫مایکروسافت‬ ‫های‬‫کلینت‬ ‫برای‬ ‫اولیه‬ ‫دامنه‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬)PDC‫همچنین‬ ‫سامبا‬ ‫شود‬ ‫ادغام‬ ‫دامنه‬ ‫عضو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬. ( ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تواند‬‫می‬Active Directory‫باشد‬. ،‫سولریس‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫مانند‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫و‬ ‫یونیکس‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫اکثر‬ ‫روی‬ ‫سامبا‬/AIX‫انواع‬ ‫و‬ ، ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اپل‬ ‫سرور‬ ‫ده‬ ‫اواس‬ ‫شامل‬ ‫دیها‬‫اس‬‫بی‬)۱۰ ۲.‫است‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫نیز‬ ‫کلینت‬ ‫ده‬ ‫اواس‬ ‫برای‬( ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫تمام‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫تقریب‬ ‫استاندارد‬ ‫سامبا‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ااجرا‬. ‫پروانه‬ ‫تحت‬ ‫سامبا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫روی‬ ‫اصلی‬ ‫سرویس‬. ‫از‬ ‫سامبا‬ ‫نام‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫گنو‬ ‫همگانی‬ ‫عمومی‬.SMB‫مخفف‬ ‫که‬)Server Message Block‫و‬ ‫است‬ ( ‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫است‬ ‫پرونده‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫استاندارد‬ ‫پروتکل‬ ‫نام‬. ‫‌اس‬‫ف‬‫‌ا‬‫ن‬‫ا‬‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫فایل‬‫سیستم‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ ‫شده‬‫توزیع‬ ‫سیستم‬‫فایل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫به‬( : ) ‫سال‬ ‫در‬۱۹۸۴‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ااجازه‬ ‫کلینت‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫مایکروسیستمز‬ ‫سان‬ ‫شرکت‬ ‫بوسیله‬. ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫پروتکل‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫اس‬‫اف‬‫ان‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫های‬‫فایل‬. Open Network Computing Remote Procedure Call‫یک‬ ‫شبکه‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫است‬‫شده‬ ‫ساخته‬. ‫را‬ ‫پروتکل‬ ‫کردن‬ ‫ااجرا‬ ‫ااجازه‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫سی‬‫اف‬‫ان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باز‬ ‫استاندارد‬ ‫دهد‬‫می‬.
 • 7. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫عنوان‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫بر‬ ‫مقدمه‬ ‫اول‬ ‫فصل‬/ : ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/---------------------------------------------------------------- ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬------------------------------------------------------------------------------ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬--------------------------------------------------------------------------------------- ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫راهکارهای‬ ‫تقاضای‬ ‫منحنی‬------------------------------------------------------ ‫تجاری‬ ‫باز‬ ‫متن‬----------------------------------------------------------------------------------------- ‫باز‬ ‫متن‬ ‫خدماتی‬ ‫شرکتهای‬--------------------------------------------------------------------------- ‫بودن‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫مزایای‬------------------------------------------------------------------------- ‫گیری‬ ‫نتیجه‬------------------------------------------------------------------------------------------- ‫اجديد‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫لينوكس‬ ‫گنو‬ ‫براي‬ ‫فرصتي‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬/ ‌: ‫عقيده‬IDC-------------------------------------------------------------------------------- ‫اقتصادي‬ ‫ركود‬ ‫در‬ ‫لينوكس‬------------------------------------------------------------ ‫ابري‬ ‫محاسبه‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫مجازي‬---------------------------------------------------------- ‫نیست‬ ‫ویندوز‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬/----------------------------------------------------------- ‫سامبا‬ ‫سوم‬ ‫فصل‬: ‫اولیه‬ ‫تاریخچه‬-------------------------------------------------------------------------- ‫ها‬ ‫نسخه‬ ‫تاریخچه‬--------------------------------------------------------------------- ‫امکانات‬----------------------------------------------------------------------------------- smbclient--------------------------------------------------------------------------------- testparm---------------------------------------------------------------------------------- smbstatus--------------------------------------------------------------------------------- nmblookup-------------------------------------------------------------------------------- ‫سامبا‬ ‫کارگزار‬ ‫نصب‬--------------------------------------------------------------------- ‫سامبا‬ ‫کانفیق‬---------------------------------------------------------------------------- Smbpasswd-------------------------------------------------------------------------------
 • 8. system-config-samba-------------------------------------------------------------------- ‫چهارم‬ ‫فصل‬‌:RPC ‫معرفی‬RPC------------------------------------------------------------------------------- ‫کلی‬ ‫شمای‬rpc-------------------------------------------------------------------------- portmap---------------------------------------------------------------------------------- ‫پنجم‬ ‫فصل‬‌:NFS NFS‫آن‬ ‫تاریخچه‬ ‫و‬------------------------------------------------------------------------------------ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزاياي‬NFS--------------------------------------------------------------------------------  RPC‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هاي‬NFS---------------------------------------------------------------------  Export‫در‬ ‫دايركتوري‬NFS----------------------------------------------------------------------------- ‫از‬ ‫مثالهايي‬Export‫در‬ ‫دايركتوري‬NFS--------------------------------------------------------------- ‫دايركتوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Export‫ها‬ ‫كلينت‬ ‫در‬ ‫شده‬------------------------------------------------- iptables‫پيكربندي‬------------------------------------------------------------------------------------- Autofs---------------------------------------------------------------------------------------------------۲۲
 • 10. ‫اول‬ ‫فصل‬: ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫بر‬ ‫مقدمه‬/
 • 11. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫اجایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫واجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫سایر‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬ ‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬ ‫روی‬. ‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬/‫اجالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫دارد‬.‫سرگرمی‬ ‫اجهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬ ‫عاملی‬‫سیستم‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫اجهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬ ۳۰‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اش‬‫سالگی‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬ »‫هوشمند‬«‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬ ‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬. ،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اجای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬…. ‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫گنو‬/‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬; ‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫واجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫فلسفه‬/‫دارد‬ ‫واجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬ GPL‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬.‫این‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫تواجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬
 • 12. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫اجهان‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫درصد‬ ‫است‬‫نکرده‬ ‫تجاوز‬.‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫مسئولیت‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫دارد‬.‫گیرد؟‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫واجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫هر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫ااجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫ااجرایی‬ ‫ی‬‫برنامه‬: ۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫ااجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫ااجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬. ۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ااجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گیرد‬‫می‬. ‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬. ۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat ‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آنها‬.‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫ااجرایی‬jpg‫باشد‬. ۲.‫دارند‬ ‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫در‬ ‫البته‬ ‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬Ntfs‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫واجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫ااجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬ ‫ااجرایی‬.‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫رود‬‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬.‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫ااجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬.
 • 13. ‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬ ‫آید‬‫می‬.‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬. ‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫اجالب‬)debian(‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬ ‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴ ‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫میلیارد‬ ‫است‬‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دلر‬. ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫واجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬. ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫واجود‬.‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬.‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬. ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫کند‬‫می‬.‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬ ‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬. ‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫اجمله‬ ‫از‬)Pleo(‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬ ‫کاتانا‬ ‫روباتیک‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬. ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Traffic( ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬‫مکان‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬.
 • 14. ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دارید‬ ‫خبر‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫اجای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫کاربران‬. ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬. ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫کام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫که‬.‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫خرید‬ ‫و‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬. ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫اجای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬. ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصلح‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬.‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اشکالت‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫اجدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬. ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫ببینید‬. ‫سریع‬ ‫پیشرفت‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬. ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬.‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
 • 15. ‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬ ‫نویسان‬. ‫درایورها‬ ‫نصب‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫کند‬‫می‬. ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬ ‫به‬. ‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫نکنید‬.‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬ ‫به‬compiz‫یا‬Kwin‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫بدهید‬.‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬. ‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫دارد‬ ‫واجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫آوری‬‫اجمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬ ‫مثل‬… ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫اند‬‫کرده‬. ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫اجادویی‬ ‫کنترل‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫محیطی‬ ‫شبیه‬command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬ ‫دارد‬ ‫اجدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬.‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬.‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫اجستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬ ‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬.‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬.
 • 16. ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫اجدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫دهنگان‬ ‫دهند‬‫می‬.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬. •‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬( •‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫منتشر‬( •‫ااجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬ •‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬ •‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬ •‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ •‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫اجستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬( ‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬ ‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫تراجمه‬ ‫یا‬libreoffice , gimp‫و‬.. ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫برخلف‬ ‫ایران‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
 • 17. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مخفف‬ ‫گنو‬ ‫باشد‬‫می‬“ .GNU’s Not Unix‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫است‬. ” ‫سپتامبر‬۱۹۸۳‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ ‫کرد‬ ‫منتشر‬.۱۹۸۵‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تراجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬. ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گنو‬ ‫نام‬« » ‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬“GNU’s Not Unix‫یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬) ” ‫است‬ ‫اجالب‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬. ( ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫کلمه‬. « » « » ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آزاد‬. ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬. ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫اگر‬ ‫اجامعه‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬) . ‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬.( ‫ســال‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬. » «۱۹۸۳‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬ ‫داشـت‬ ‫واجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫اجامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫روح‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬. ‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ ‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬. ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ ‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬. ‫دادند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬. ‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬. ‫نـداشـته‬ ‫واجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬. ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫واجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬.
 • 18. ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اجنبش‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬ ‫آن‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫آسان‬. ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬. ‫ژانویه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابرایـن‬.۱۹۸۴‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫انجامید‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سالها‬.۱۹۸۵‫به‬ ‫کمک‬ ‫اجهت‬ ‫سرمایه‬ ‫اجذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫گنو‬ ‫توسعه‬. ‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫اجــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫ااجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬. ‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫یــک‬ ‫شد‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ ‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫افـزار‬‫نــرم‬: . ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ ‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬. / ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬. / ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬. ‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫باشند‬. . ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫اجهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬. ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬. ‫واجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫آزاد‬. ‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫اجز‬ ‫بـه‬ ،‫نـدارد‬. ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ ‫هــدف‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬.
 • 19. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Open Source Software ‫مقدمه‬‌ ‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬. ‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ ‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬.
 • 20. ۱‫.‌معرفی‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫است‬. ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬. ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬- ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫سبکی‬. - ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫اجامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نمایند‬ ‫ایجاد‬. ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیااجات‬. ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬ ‫ااجازه‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫بازپخش‬) www.opensource.org.( ‫اجامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫دارد‬ ‫واجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬. ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫توسعه‬. ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬. ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫آپاچی‬ ‫وب‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬)httpd.apache.org.( ‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ ‫است‬.
 • 21. ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬MySQL‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫داده‬MySQL (www.mysql.com). ‫اجامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬. ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫بخاطر‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫رسیدند‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬. ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫اجین‬ ،‫لرنرو‬ ‫اجاشوا‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ ‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬. ‫شرح‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫پروژه‬. ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ ‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬. ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫گیرند‬‫می‬. ‫و‬ ،‫افزاری‬‫نرم‬ ‫مستقل‬ ‫شرکتهای‬ ،‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫اقتصادی‬ ‫انگیزش‬ ‫ما‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫متناقض‬ ‫اجلوه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫گذاریم‬‫می‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
 • 22. ‫است‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫حرفه‬ ‫بر‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫تمرکز‬ ‫دهیم‬. . ۲‫.‌منظر‌فروشندگان‌سیستم‬ ‫سهم‬ ‫بیشترین‬ ‫انتظار‬ ‫اجایگاه‬ ‫در‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫عمده‬ ‫فروشندگان‬ ‫مستقیم‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سود‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بال‬ ‫قیمتها‬ ‫انعطافپذیری‬ ‫بهبود‬ ‫بواسطه‬ ‫بیشتر‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫شرکتی‬ ‫پروانه‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دلری‬ ‫هر‬ ‫برند‬‫می‬. ‫کند‬ ‫خدمات‬ ‫خرج‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫آورد‬‫می‬ ‫کف‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلری‬ ‫یک‬ ‫کاهد‬‫می‬. 1.2‫‌کارهای‌فناوری‌اطلعات‬‫ه‬‫.‌منحنی‌تقاضای‌را‬ ‫ارایه‬ ‫انتظار‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارایه‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متداول‬ “‫کار‬‫راه‬”‫حل‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫مشکلت‬ ‫از‬ ‫مشکلی‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫دارند‬. ‫کارش‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫تواجه‬ ‫بجای‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ااجازه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫افزار‬‫سخت‬ ‫شامل‬ ‫اجامع‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫کند‬ ‫تمرکز‬. . ‫کسب‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫مشتریان‬ ‫نگرانیهای‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫رفع‬ ‫با‬ ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫صنعت‬ ‫کند‬‫می‬ ‫درآمد‬. ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫افزار‬‫سخت‬ ‫بسته‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬ ‫بجای‬ ‫مشتری‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫ارایه‬ ‫واحد‬ ‫محصول‬. ‫شکل‬ ‫شود‬‫می‬ ‫طرف‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شرکت‬.۱‫منحنی‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫الف‬ - ‫دهد‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫مشتری‬ ‫تقاضای‬.
 • 23. ‫کار‬‫راه‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫قیمت‬ ‫عمودی‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫هستند‬ ‫بخصوص‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فروشندگان‬. ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫تعداد‬ ‫افقی‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫سفارش‬ ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫شکل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هستند‬ ‫بخصوص‬ ‫قیمتی‬ ‫در‬ ‫کار‬‫راه‬ ‫بهای‬. ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫شود‬‫می‬ ‫فروخته‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫بسته‬. ‫خواهند‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫بیشتری‬ ‫مشتریان‬ ‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫قیمت‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫دارد‬ ‫نزولی‬ ‫شیب‬: ‫بود‬. ‫است‬ ‫بسته‬ ‫ااجزای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫سود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ،‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫قوت‬ ‫نقطه‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫بخرد‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کدامها‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫نیازهای‬ ‫تا‬ ‫افزاید‬‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫ااجزای‬. ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫باشند‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫مالک‬ ‫فقط‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫درآمد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بدهند‬ ‫پول‬ ‫دیگر‬ ‫کمپانیهای‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫بردارند‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫کمتری‬. ‫ازرانترین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ ‫بسیار‬ ‫اعم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫ممکن‬ ‫قیمت‬. ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫سود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫بسته‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫ارزانتر‬
 • 24. ‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬. ‫شکل‬۱‫افزار‬‫نرم‬ ‫قیمت‬ ‫اگر‬ ‫پایدار‬ ‫تقاضای‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫با‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ب‬ - ‫شود‬‫می‬ ‫هزینه‬ ‫بسته‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫بهای‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬ ‫یابد‬ ‫کاهش‬. ‫یکی‬ ‫شود‬‫نمی‬ ‫منتقل‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬: ‫خاص‬ ‫اجزئی‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫بجای‬ ‫دارند‬ ‫محصول‬ ‫مجموع‬ ‫به‬ ‫تواجه‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫مشتریان‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫اند‬‫پیپچیده‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬‫یکپارچه‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫اینکه‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تواجه‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫فرشندگان‬ ‫پس‬ ‫گیرند‬‫نمی‬ ‫شکل‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫اجدید‬ ‫رقابتهای‬. ‫کنند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫قیمتشان‬. ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫واجود‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫دلیل‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫به‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫دلیل‬ ‫کنند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نماید‬‫می‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫کمک‬. ۲.2‫.‌رشد‌کسب‌و‌کار‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ساده‬ ‫بسته‬ ‫بهای‬۱‫فروشندگان‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫می‬ ‫اظهار‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫فروشندگان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫طلب‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫سیستم‬. ‫مطالبه‬ ‫هم‬ ‫مشتریان‬ ‫آتی‬ ‫مشکلت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اجامع‬ ‫کاری‬‫راه‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫قیمتهای‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫است‬ ‫قطعی‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫کنند‬: . ‫شوند‬ ‫داده‬ ‫پوشش‬ ‫هایش‬‫هزینه‬. ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطالبه‬ ‫قیمت‬۱‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫حاشیه‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫بهای‬ ‫بعلوه‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫خدمات‬ ‫هزینه‬ ‫هزینه‬ ‫باشد‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫صاحب‬ ‫تنها‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫اگر‬ ‫کرد‬ ‫تفکیک‬ ‫سود‬. ‫که‬ ‫بازاری‬ ‫در‬ ‫کند‬‫می‬ ‫معین‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫قیمت‬ ‫کمترین‬ ‫محدوده‬ ‫خدمات‬ ‫تامین‬. ‫باشد‬ ‫اختیارش‬ ‫در‬ ‫ها‬‫نهاده‬ ‫اگر‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫باشد‬ ‫رقابتی‬ ‫معقول‬ ‫حد‬ ‫به‬
 • 25. ‫پذیرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫محدوده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بالتر‬ ‫معاملت‬. ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫مشتریانی‬ ‫تعداد‬ ‫بیشترین‬ ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫محدوده‬ ‫این‬ ‫نشان‬ ‫شکل‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫بفروشد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬. ‫دهد‬‫می‬‫را‬ ‫فروش‬ ‫سود‬ ‫تر‬‫بها‬‫کم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫گران‬ ‫بسته‬ ‫کد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫این‬ ‫بعلوه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اجویی‬‫صرفه‬ ‫هزینه‬ ‫بواسطه‬. ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫آورد‬‫می‬ ‫تر‬‫پایین‬ ‫ممکن‬ ‫معاملت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫کمترین‬ ‫محدوده‬ ‫کار‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫پس‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫حساس‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بزرگتری‬. ‫مشتریان‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬ ‫بلکه‬ ‫برد‬‫می‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫فروشها‬ ‫تک‬‫تک‬ ‫اصلی‬ ‫سود‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بالقوه‬. ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫شکل‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫راضی‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫احتما‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫انجامد‬‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫بالقوه‬- - . ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫زیر‬ ‫خاکستری‬ ‫مثلث‬ ‫ناحیه‬ ‫با‬ ‫سود‬ ‫مجموع‬ ‫است‬ ‫بالتر‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫فروش‬. ‫نشان‬ ‫منحنی‬ ‫پایین‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫افزایش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫زیادی‬ ‫ااجزای‬ ‫مالک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫واقعیت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫دهد‬‫می‬. ‫سود‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫مشتری‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اجمله‬ ‫از‬ ‫اجامع‬ ‫کاری‬‫راه‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫ااجزاء‬ ‫این‬ ‫بواسطه‬ ‫بیشتر‬. 3.2‫.‌فشارهای‌بسته‌بهای‌فناوری‌اطلعات‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ‫بودند‬‫می‬ ‫آزاد‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫همه‬ ‫بود‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫دست‬ ‫اگر‬) ‫درآمدهای‬ ‫تمام‬ ‫پس‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬‫عمده‬ ‫منفعت‬ ‫خاص‬ ‫اجزئی‬ ‫در‬ ‫فروشندگان‬.( ‫فروشندگان‬ ‫معتقدم‬ ‫من‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫شدند‬‫می‬ ‫خدمات‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫پروانه‬. ‫از‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫فقط‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫تراجیح‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ،‫سیستم‬.
 • 26. ‫کند‬‫می‬ ‫دوری‬ ‫فروشنده‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫محدودیتهای‬. ‫بازار‬ ‫نیروهای‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫نرمافزار‬ ‫پشتیبانی‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تضمین‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫استراتژیک‬ ‫سلحی‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫مالک‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫بجای‬ ‫است‬. ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫تولیدکننده‬ ‫شرکتهای‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫بیاورند‬ ‫فشار‬ ‫تجاری‬ ‫بازهای‬‫متن‬ ‫و‬. ۳‫‌افزار‬‫م‬‫.‌منظر‌تولیدکنندگان‌نر‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫چند‬ ‫فقط‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مستقل‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫مستقل‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫استراتژی‬ ‫درک‬ ‫یابند‬‫می‬ ‫تخصص‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫گاهی‬. ‫دارد‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫قیمتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬. 1.3‌‫‌افزار‬‫م‬‫.‌هزینه‌و‌قیمت‌نر‬ ‫در‬ ‫است؟‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫ارزانتر‬ ‫خیلی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫چرا‬ ‫نسخه‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ،‫تازه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫بیشتر‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تجارت‬ ‫اضافی‬ ‫هزینه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجبران‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫اولیه‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫آید‬‫می‬ ‫اولیه‬. . ‫تهیه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اندک‬ ‫بعدی‬ ‫کپی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تولید‬CD‫بر‬ ‫علوه‬ ،‫دریافت‬ ‫ااجازه‬ ‫یا‬ ‫همراه‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫پروانه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫محدود‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫رایگان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تأمین‬( ) ‫شود‬‫می‬. ‫مواجود‬ ‫محصول‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫باشد؛‬ ‫کامل‬ ‫خاص‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫برای‬ ‫بازاری‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫قیمت‬ ‫باشند‬ ‫پایدارتر‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫دشوارتر‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ،‫باشد‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫که‬ ‫آسا‬‫غول‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫متداول‬ ‫سناریوی‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬‫باثبات‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آن‬. ‫کنند‬‫می‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫شکافهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کوچکتری‬ ‫عوامل‬ ‫بعلوه‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫قبضه‬. ‫سودش‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ای‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ،‫اصلی‬ ‫فروشنده‬ ‫بازاری‬ ‫چنین‬ ‫در‬
 • 27. ‫تعیین‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫تنها‬ ‫فروشنده‬ ‫است‬ ‫شفاف‬ ‫بازار‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫حداکثر‬. ‫در‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫کند‬) . ‫تخت‬ ‫قیمتی‬ ‫نتیجه‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫معاملت‬ ‫با‬ ‫تضاد‬(. ‫واقعی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫مستقیمی‬ ‫وابستگی‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تواجه‬ ‫است‬. ‫ندارد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬. ‫تعیین‬ ‫تنها‬ ‫هزینه‬ ‫است؛‬ ‫مستقل‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫سود‬ ‫حداکثرکننده‬ ‫قیمت‬ ‫شکل‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫کند‬‫می‬ ‫نزدیک‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قیمتها‬ ‫که‬ ‫رقابتی‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫حد‬ ‫کننده‬. ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫اولیه‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫محتاج‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫چون‬ ‫گیرد‬‫نمی‬. ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫ندارد‬ ‫واجود‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫موانعی‬ ‫چنین‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫اجامعه‬ ‫در‬. ‫افزار‬‫نرم‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫شرکتی‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫مناسب‬ ‫پروانه‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫تدارک‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫خود‬ ‫فروشد‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫البته‬ ‫نماید‬. ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬. ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شدید‬ ‫رقابت‬ ‫شود‬ ‫اجذابی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫چون‬ ‫شرکتهای‬ ‫رود‬ ‫بال‬ ‫خیلی‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫اجمع‬ ‫اگر‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫مجموع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬. ‫خواهند‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫شرکتها‬ ‫بیاید‬ ‫پایین‬ ‫خیلی‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫اجدیدی‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬‫پایین‬ ‫آن‬ ‫نهایی‬ ‫قیمت‬ ‫شود‬ ‫کاملتر‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫کرد‬. ‫آمد‬. ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬ ‫شکل‬. ‫البته‬ ‫است‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫همانند‬ ‫اغلب‬ ‫رفته‬ ‫فروش‬ ‫کپی‬ ‫هر‬ ‫متوسط‬ ‫هزینه‬. ‫تقسیم‬ ‫هم‬ ‫بین‬ ‫گوناگون‬ ‫همکار‬ ‫شرکتهای‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫تفاوت‬ ‫کنند‬‫می‬. ‫مجموع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫برای‬ ‫قیمت‬ ،‫رقابت‬ ‫واجود‬ ‫بخاطر‬ .
 • 28. ‫نمودار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سازی‬‫ساده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬‫هزینه‬) . ‫است‬ ‫معتبر‬ ‫هنوز‬ ‫اصلی‬ ‫استدلل‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫خلصه‬ ‫دوبعدی‬(. ‫خواهند‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سهم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متفاوتی‬ ‫قیمتهای‬ ‫مختلف‬ ‫شرکتهای‬ ‫درخواست‬ ‫بالتری‬ ‫قیمت‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫سهم‬ ‫افزاریش‬ ‫با‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫داشت‬. ‫دست‬ ‫رابطه‬ ‫اصل‬ ،‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫بهتری‬ ‫خدمات‬ ‫مشتریان‬ ‫دارد‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کند‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫مجموع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫قیمت‬ ‫ماند‬‫می‬ ‫باقی‬ ‫نخورده‬: ‫کند‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬‫هزینه‬. ‫تر‬‫پایین‬ ‫تواجهی‬‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫قیمتها‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پسندند‬‫می‬ ‫را‬ ‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫مشتریان‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫وضع‬ ‫این‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫است‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫وضع‬ ‫از‬. ‫بگذارند‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫که‬ ‫چون‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬. 2.3‫‌افزار‬‫م‬‫.‌خلق‌سود‌نر‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سود‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫هزینه‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫اگر‬ ‫حرکت‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫فروشنده‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫دهد‬. ‫بفروشد‬ ‫بیشتری‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬. ‫فروش‬ ‫سود‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫حرکتی‬ ‫چنین‬ ‫مانع‬ ‫مهمترین‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬: ‫پس‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫کلی‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬. ‫با‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازارهای‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫علقه‬ ‫فروشندگان‬ ‫دارند‬ ‫مانا‬ ‫اجمعی‬ ‫بازمتن‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬. ‫پرمخاطره‬ ‫کاری‬ ،‫قوی‬ ‫بازار‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بازی‬‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫ایجاد‬ ،‫باز‬‫متن‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫شدن‬ ‫فزاینده‬ ‫با‬ ‫بود‬. ‫و‬ ‫است‬ ‫خطرتر‬‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫بپردازد‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫دایر‬ ‫انحصاری‬ ‫محصول‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫سابق‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بالتری‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬.
 • 29. ‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫تقریب‬ ‫به‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫چنین‬ ‫انجام‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫بخصوص‬. ‫دارد‬ ‫خواستی‬ ‫چنین‬ ‫نیست‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬. ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سنتی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫مدیر‬ ‫اجای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫روشن‬ ‫وقتی‬ ‫بگذارید‬. ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫نه‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بازار‬ ‫شکافهای‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫شرایط‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫نخواهید‬ ‫راضی‬ ‫سرمایه‬ ‫بازدهی‬ ‫از‬ ‫شما‬. ‫سرمایه‬ ‫بازدهی‬ ‫مجموع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫آغاز‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬. ‫یک‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫تبدیل‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫دومی‬ ‫شانس‬ ‫حداقل‬ ‫اما‬ ‫دهید‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫راضی‬ ‫را‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬. ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بازتان‬‫متن‬ ‫محصول‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ای‬‫پروانه‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫خواهید‬. ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫دار‬‫سابقه‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ،‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫خوبی‬ ‫کمکهای‬. ‫اگر‬ ‫هستید‬ ‫است‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫خاص‬ ‫بخشی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬ ‫مدیر‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫حال‬. ‫باز‬‫متن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫رقیب‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫باید‬ ‫باشدی‬ ‫نگر‬‫آینده‬ ‫شاید‬ ‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫حمایت‬ ‫را‬ ‫بازی‬‫متن‬ ‫محصول‬ ‫سیستم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬- ‫است‬ ‫خود‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نمودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫سناریویی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫پاسخ‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫هم‬. ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دنیای‬ ‫بزرگ‬ ‫برنده‬ ‫و‬ ‫بازارید‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫تواجه‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫نباشید‬ ‫برنده‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫اص‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫برنده‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫هستید‬. . ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫شانس‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫فکری‬ ‫تجربه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫برتریهای‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫قدرتمند‬ ‫معنوی‬ ‫مالکیت‬ ‫تنها‬ ‫دارد‬ ‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫بازارها‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬. ‫را‬ ‫نوین‬ ‫بازار‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برتری‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫رقابتی‬ ‫زمانی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫دایر‬ ‫بازاری‬ ‫حاکمان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شود‬ ‫مواجب‬.
 • 30. ‫مشتری‬ ‫های‬‫داده‬ ‫حبس‬ ،‫پایا‬ ‫فرآیندهای‬ ،‫پیچیده‬ ‫تولیدات‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫کنند‬ ‫دفاع‬ ‫طولنی‬. ‫باز‬‫متن‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫دفاع‬ ‫وضعیتشان‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫موقیعت‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫برتریهای‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫هم‬ ‫بازارهایی‬ ‫چنین‬ ‫فتح‬ ‫و‬ ‫گسیختن‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توانایی‬. ۳ ۳.‫‌باز‌تجاری‬‫ن‬‫.‌مت‬ ‫مستقل‬ ‫شرکتهای‬ ،‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫تیره‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫چنین‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫سود‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سود‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫پاسخ‬ ‫هستند‬ ‫تجاری‬ ‫مدلهای‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫انحصاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬. . ‫کاربران‬ ‫اجامعه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫بین‬ ‫کلیدی‬ ‫تفاوت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫درباره‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫خاص‬ ‫هویت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫دارد‬. ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫کسب‬ ‫سودی‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬. ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫تدارک‬ ‫با‬ ‫اغلب‬ ‫شرکتها‬ ‫مجانیست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گاهی‬. ‫درآمد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انحصاری‬ ‫های‬‫افزونه‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫گاهی‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬. ‫کنند‬‫می‬ ‫کسب‬ ‫بیشتری‬. ‫چند‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ،‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫همچون‬. ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ،‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫برخلف‬. ،‫تر‬‫سریع‬ ‫همگونی‬ ‫آورد‬ ‫گرد‬ ‫را‬ ‫اجمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫منافع‬ ‫برخی‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬: ‫بیشتر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫داوطلبان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫کد‬ ‫ارائه‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫بازخورد‬. ‫آن‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫شرکت‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫باید‬ ‫شرکت‬ ‫بنابراین‬ ‫بپردازد‬. ‫بپردازد‬ ‫حقوق‬. ‫مسیری‬ ‫تعیین‬ ‫توانایی‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫آغاز‬ ‫در‬