‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫و‬ ‫لیست‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬
‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫در‬/
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ ‫نویسنده‬:
‫نسخه‬۰ ۱.
My name is : yashar esmaildokht
I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle Dba
my tel : 09141100257
my resume (fa) :goo.gl/oUQopW
Linkedin: goo.gl/Ljb9SF
website :
http://unixmen.ir
http://oraclegeek.ir
http://webmom.ir
my nick name : royaflash
‫خواننده‬ ‫با‬ ‫سخنی‬:
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬.
http://zarinp.al/yashar
‫آموزشی‬ ‫عدالت‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دونیت‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫بنده‬ ‫تلش‬.
‫باشد‬‫می‬ ‫وپیشرفت‬.
‫رایگان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توجه‬:
‫به‬ ‫تقدیم‬:
‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫محبت‬‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬.
‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬(:
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/
‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬
‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫سایر‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬
‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬
‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬.‫عامل‬‫سیستم‬
‫گنو‬/‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬.
‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬ ‫عاملی‬‫سیستم‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫بعدها‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬۲۲‫در‬ ‫اش‬‫سالگی‬
‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬ ‫زندگی‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬»‫هوشمند‬«‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬
‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬ ‫خود‬.‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬
‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬…
‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬ ‫و‬ ‫موبایل‬.
‫گنو‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬/‫لینوکس‬
‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬
‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬;
‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ای‬‫فلسفه‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬
‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬/‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬GPL‫مجوز‬ ‫که‬
،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬
‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬.‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬
‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬.
‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫توجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬
‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫درصد‬
‫است‬‫نکرده‬ ‫تجاوز‬.‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬
‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫مسئولیت‬
‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬.‫چرا‬ ‫اما‬
‫گیرد؟‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬
‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫ی‬‫برنامه‬ ‫هر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫اجرایی‬:
۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬.
۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫گیرد‬‫می‬.
‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬.
۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat
‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬.‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬
‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫اگر‬jpg‫باشد‬.
۲.‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬
‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬Ntfs‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫آزادند‬.
‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬.‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬
‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬
‫رود‬‫می‬ ‫بین‬.‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬ ‫شود‬.
‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫آید‬‫می‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬.
‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬.
‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬)debian(‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬
‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰
‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫تخمین‬ ‫دلر‬ ‫میلیارد‬
‫است‬‫شده‬ ‫زده‬.
‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬
‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬.
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬
‫آمده‬ ‫وجود‬.‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬
‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫خود‬.‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬.
‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬
‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬
‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬.
‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬
‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.
‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬
‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬
‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬)Pleo(‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬
‫کاتانا‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬.
‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Traffic(
‫هایی‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬
‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬.
‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬
‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫دارید‬ ‫خبر‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬
‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫کاربران‬.
‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬.
‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬
‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬
‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫کام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬.‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬
‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬.
‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬
‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬
‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬
‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬.
‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫ی‬‫آماده‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصل ح‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬
‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬.‫سیستم‬ ‫اشکالت‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫های‬ ‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬.
‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬
‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬.
‫سریع‬ ‫پیشرفت‬
‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬.‫به‬
‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬.‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬.
‫درایورها‬ ‫نصب‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬
‫کند‬‫می‬.
‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬.
‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬
‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬.‫به‬
‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬compiz‫یا‬Kwin‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬.
‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬.
‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬
‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬
‫آوری‬‫جمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬…
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫اند‬‫کرده‬.
‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬
‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫شبیه‬ ‫محیطی‬
command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫لینوکس‬ ‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬
‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬.‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬
‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬.‫دست‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬
‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬.‫به‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬.
‫رایگان‬ ‫دانلود‬
‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬
‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬
‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬.
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬
‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬.
•‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬(
•‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬
‫کرد‬‫می‬(
•‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬
•‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬
•‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬
•‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬
•‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬
‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬(
‫سازی‬ ‫بومی‬
‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫مختلف‬ ‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬
‫تقویم‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬
‫در‬ ‫فارسی‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬libreoffice , gimp‫و‬..‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬
‫برخلف‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬
‫کشورها‬ ‫سایر‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬
‫باشد‬‫می‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬.
‫مخفف‬ ‫گنو‬“GNU’s Not Unix‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫است‬. ”۱۹۸۳
‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ ‫کرد‬ ‫منتشر‬.۱۹۸۵‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬
‫است‬ ‫شده‬.
‫مخفف‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گنو‬ ‫نام‬« »
‫برای‬ ‫بازگشتی‬“GNU’s Not Unix‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬( ) ”
‫است‬ ‫جالب‬.
‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫کلمه‬. « » « »
‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬.
‫دادن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬.
‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬
‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬
‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫اگر‬ ‫جامعه‬) .
‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬.(
‫ســال‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬. » «۱۹۸۳‫برای‬ ‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬
‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫رو ح‬ ‫بازگرداندن‬
‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬
‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬.
‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫منحصرا‬ ‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬
‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ ‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬.
‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ ‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬.
‫دادند‬‫می‬.
‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫همکاری‬ ‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬
‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬.
،‫بــاشـد‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬
‫بنــابــراین‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬.
‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬.
‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬
‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬
‫کرد‬‫می‬.
،‫ویــرایشــگـرها‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابرایـن‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬.
‫ژانویه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬.۱۹۸۴‫انجامید‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬.
‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬۱۹۸۵‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬.
‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬.
‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫افـزار‬‫نــرم‬ ‫یــک‬
‫سیستم‬ ‫شد‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ ‫شد‬ ‫آزاد‬: .
‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ ‫لینوکس‬ ‫گنـو‬/ . /
‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬.
‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬.
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬.
‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬.
‫افزار‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬
‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬
‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.
‫آزاد‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬.
‫بـه‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬.
‫نــهـایی‬ ‫هــدف‬ ‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬.
‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬
‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬.
‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
Open Source
Software
‫مقدمه‬
‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬.
‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬
‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬.
۱‫معرفی‬ .
‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬.
‫افزار‬‫نرم‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬
‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬.
‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬-
‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬ ‫از‬. -
‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬
‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬.
‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬
‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬.
‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬
‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬)
www.opensource.org.(
‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫جمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬.
‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫دهد‬‫می‬.
‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬
‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬.
‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬
‫آپاچی‬ ‫وب‬ ‫سرور‬)httpd.apache.org.(
‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬
‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ ‫است‬.
‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬MySQL‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬
MySQL (www.mysql.com).
‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬
‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬
‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬.
‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫بخاطر‬
‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬
‫رسیدند‬.
‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬
‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬
‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬
‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬
‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬.
‫شر ح‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫نمی‬
‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫پروژه‬.
‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬
‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ ‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬ ‫در‬ ‫آنها‬.
‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
‫گیرند‬‫می‬.
‫اول‬ ‫فصل‬‌:
‫دسترسی‬ ‫سطح‬
‫؟‬ ‫چرا‬ ‫ولی‬ ، ‫هست‬ ‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬/
‫داریم‬ ‫ساختار‬ ‫چندن‬ ‫ما‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫در‬‌: /user,group ,other(sticky)
‫استیکی‬ ‫ا‬ ‫شبکه‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گروه‬ ، ‫کاربران‬ ‫برای‬( )
‫ها‬‫اجازه‬Permissions‫دسترسی‬ ‫سطح‬( )‫سطح‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫فولدر‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ :
‫خواندن‬ ‫دسترسی‬)read‫نوشتن‬ ،) (write‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬) (execute‫و‬) – (Dash(‫نداشتن‬ ‫معنای‬ ‫به‬
‫دسترسی‬)no Permission(‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫کمی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫برای‬ ‫دسترسی‬ ‫سطو ح‬ ‫این‬ ‫است‬. .
‫در‬ ‫تغییر‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫نوشتن‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫محتویات‬ ‫دیدن‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫خواندن‬ ،‫ها‬‫فایل‬ ‫برای‬
‫معنای‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫اسکریپت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬
‫آن‬ ‫درون‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫خواندن‬ ،‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬.
‫به‬ ‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دایرکتوری‬ ‫درون‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫یا‬ ‫ساختن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫نوشتن‬ ،‫است‬ ‫دایرکتوری‬
‫دایرکتوری‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫دایرکتوری‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫اجازه‬ ‫معنای‬‫است‬.
‫صاحب‬Owner‫و‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫آن‬ ‫صاحب‬ ‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ :
‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫دایرکتوری‬.
‫گروه‬Group‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مثل‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تعلق‬ ‫گروه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬. :
yashar‫گروه‬ ‫به‬ ‫هم‬dba‫گروه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬root‫گروه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬sambashare‫این‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تعلق‬.
‫گروه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫اجازه‬ ‫اگر‬ ،‫صورت‬sambashare‫شود‬‫می‬ ‫منظور‬ ‫هم‬ ‫کاربر‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ،‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬.
‫کردن‬ ‫ساده‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫یکسانی‬ ‫گروه‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫شدید‬ ‫متوجه‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫گروه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫اعمال‬‫کاربرانی‬ ‫تمامی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییری‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫هم‬ ‫هستند‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫عضو‬ ‫که‬.
‫نکته‬:‫دیگران‬ ‫آن‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫قرار‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫ی‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫هیچکدام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫هر‬)others(
‫یا‬stiicky‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬.
‫دستور‬chmod
‫دستور‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬:
$ chmod option … mode … file
$ chmod option … octal-mode … file
‫مثال‬:
mkdir test
chmod 777 test
‫دستور‬ ‫با‬ ‫بال‬ ‫مثال‬ ‫در‬mkdir‫نام‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬test‫دستور‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کردیم‬ ‫ایجاد‬chmod‫نوع‬
‫شوید‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اعداد‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫دادیم‬ ‫تغییر‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫فایل‬ ‫دسترسی‬( )
option:‫دهیم‬‫می‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫پارامترهایی‬.
mode‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫نوع‬ :
octal-mode‫مبنای‬ ‫در‬ ‫عددی‬ :۸‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫حالت‬ ‫کند‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫نوع‬ ‫که‬)
mode.(
file‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫خواهیم‬‫می‬ ‫که‬ ‫فایلی‬. :
‫پوشه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬home/tst‫نام‬ ‫به‬ ‫داریم‬ ‫دایرکتوری‬ /myFolder‫است‬ ‫زیر‬ ‫محتویات‬ ‫حاوی‬ ‫که‬:
File1.txt
File2.txt
File3.txt
File4.txt
‫دستور‬ ‫با‬ ‫حال‬cd‫دستور‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شویم‬‫می‬ ‫دایرکتوری‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ls‫پارامتر‬ ‫و‬l-‫آن‬ ‫درون‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫از‬ ‫لیستی‬
‫آوریم‬‫می‬ ‫بدست‬) .‫دستورهای‬ ،‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ls‫و‬cd‫شود‬ ‫مشاهده‬(
cd ~/myFolder
ls -l
-rw-rw-r– 1 root root 6 Jan 27 07:52 File1.txt
-rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt
-rw-rw-r– 1 root root 260 Jan 27 07:53 File3.txt
-rw-rw-r– 1 root root 18 Jan 27 07:54 File4.txt
‫دهیم‬‫می‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫دیده‬ ‫کاراکتری‬ ‫ده‬ ‫ای‬‫رشته‬ ‫اول‬ ‫ستون‬ ‫در‬.
‫هر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫انواع‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫کننده‬ ‫مشخص‬ ‫اول‬ ‫کاراکتر‬) .
‫ها‬ ‫دایرکتوی‬ ‫حتی‬ ،‫است‬ ‫فایل‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫چیزی‬.(
‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫رشته‬ ‫ابتدای‬ ‫کاراکتر‬
‫معمولی‬ ‫فایل‬ –
‫دایرکتوری‬ d
symbolic link l
character special
device
c
block special device b
FIFO p
socket s
‫نام‬ ‫به‬ ‫دایرکتوری‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫حال‬myFolder1‫در‬myFolder‫خروجی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫خط‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬.ls -l
‫شود‬‫می‬ ‫اضافه‬:
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 27 08:07 myFolder1
‫به‬ ‫آن‬ ‫کاراکتر‬ ‫اولین‬ ،‫بینید‬‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬d‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یعنی‬.
‫دستور‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫اول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حروفی‬ ‫معانی‬ ‫و‬ ‫نماد‬ls -la‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫بینیم‬ ‫می‬:
d‫دایرکتوری‬, =Directory
‫معمولی‬ ‫فایل‬, = –regular file
l‫لینک‬ ‫نماد‬, =symbolic link
s‫یونیکس‬ ‫دامین‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫جا‬, =Unix domain socket
p‫پایپ‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫نامگذاری‬, =named pipe
c‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫های‬ ‫کاراکتر‬, =character device file
b‫مسدود‬ =‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬,block device file
۹‫خواندن‬ ‫اجازه‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫کارکتر‬)read‫نوشتن‬ ،) (write‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬) (execute‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫برای‬ (
‫صاحب‬)owner‫گروه‬ ،) (group‫دیگران‬ ‫و‬) (others‫فولدر‬ ‫برای‬ ،‫بال‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫مثل‬ ‫است‬. (myFolder1،
‫دسترسی‬ ‫دارای‬ ‫صاحب‬rwx‫دسترسی‬ ‫دارای‬ ‫گروه‬ ،rwx‫دسترسی‬ ‫دارای‬ ‫دیگران‬ ‫و‬x‫مورد‬ ‫در‬ ‫هستند‬) –
‫های‬ ‫دستور‬Chown‫و‬ ‫صاحب‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬Chgrp‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بحث‬ ‫بعدا‬ ‫کاربری‬ ‫گروه‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬(
‫فایل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬:
‫دستور‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬chmod‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬:
$ chmod [ugoa][+-=][rwx] FILE_NAME
‫کاربر‬ ‫نشاندهنده‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ،‫اول‬ ‫های‬ ‫کروشه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کاراکترهای‬)User‫گروه‬ ،) (Group‫دیگران‬ ،) (
Others‫همه‬ ‫و‬) (All‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫کروشه‬ ‫از‬ ‫کاراکتر‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫توان‬‫می‬ ‫باشند‬‫می‬. (
‫و‬ ‫کاراکترهای‬ ‫از‬ ‫پایین‬ ‫مثال‬ ‫در‬ ‫توضیح‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ترتیب‬ ‫گرفتن‬= – , + .( )‫تنها‬ ‫دوم‬ ‫کروشه‬ ‫در‬ ‫موجود‬
‫از‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫کاستن‬ ‫یا‬ ‫افزودن‬ ‫نشاندهنده‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫میتوان‬.
‫کاراکترهای‬r‫و‬w‫و‬x‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫عدد‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫میتوان‬ ‫هم‬ ‫سوم‬ ‫کروشه‬ ‫در‬ ‫موجود‬
‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫نوع‬.
+‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫معنای‬ ‫به‬,add this permission
–‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫معنای‬ ‫به‬,remove this permission
=‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫دسترسی‬ ‫دادن‬ ‫اختصاص‬ ‫معنای‬ ‫به‬,set exactly this permission
‫مثال‬:
ls -l
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 27 08:07 myFolder1
chmod ug-w myFolder1
ls -l
dr-xr-xr-x 2 majid majid 4096 Jan 27 08:07 myFolder1
‫فولدر‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫دسترسی‬ ،‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬myFolder1‫بین‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫گرفتیم‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫را‬) .ug‫و‬
w‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫فاصله‬ ‫و‬( –
ls -l
-rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt
chmod o+wx File2.txt
ls -l
-rw-rw-rwx 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt
‫دادیم‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫دسترسی‬ ‫کاربران‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬.
‫حالت‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬Octal‫مبنای‬)۸:(
‫به‬ ‫توان‬‫می‬۹‫اعداد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫آرایه‬ ‫هستند‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫کاراکتری‬۰‫و‬۱‫داد‬ ‫نسبت‬
‫دسترسی‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫عضو‬ ‫آن‬ ‫دسترسی‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫عدم‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫صفر‬ ‫که‬
‫باشد‬‫می‬.
rw-rw-r–
۱۱۰۱۱۰۱۰۰
‫مبنای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫جدا‬ ‫رقم‬ ‫سه‬ ‫رقم‬ ‫سه‬ ‫را‬ ‫اعداد‬ ‫اگر‬ ‫حال‬۸‫ببریم‬.
rw- rw- r–
۱۱۰ ۱۱۰ ۱۰۰
۶ ۶ ۴
‫استفاده‬ ‫فایل‬ ‫اسم‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫عبارت‬ ‫کل‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عدد‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫حال‬
‫کنیم‬‫می‬.
ls -l
-rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt
( ۶ ۶ ۴ )
chmod 667 File2.txt
ls -l
-rw-rw-rwx 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt
( ۶ ۶ ۷ )
‫است‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫راحتتر‬ ‫راه‬
‫دسترسی‬ ‫نوع‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫عدد‬
x ۱
w ۲
r ۴
‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫مثل‬ ‫کافیست‬ ‫حال‬rwx‫بنویسیم‬۱+۲+۴=۷
‫دستور‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫پر‬ ‫پارامترهای‬Chmod:
c‫یا‬ -changes: –‫پارامتر‬ ‫مثل‬v‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫حتما‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اعلم‬ ‫وقتی‬ ‫تنها‬ ‫ولی‬. -
ls -l
-rw-rw-r– 1 root root 260 Jan 27 07:54 File3.txt
chmod -c 777 File3.txt
ls -l
mode of ‘File3.txt’ changed from 0664 (rw-rw-r–) to 0777 (rwxrwxrwx)
v‫یا‬ -verbose: –‫کند‬‫می‬ ‫اعلم‬ ‫را‬ ‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬.
reference=RFILE: –‫فایل‬ ‫دسترسی‬ ‫سطو ح‬ ‫از‬RFILE‫استفاده‬ ‫دستور‬ ‫برای‬ ‫اعمالی‬ ‫سطو ح‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫کند‬‫می‬.
ls -l
-rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:54 File2.txt
-rwxrwxrwx 1 root root 260 Jan 27 07:54 File3.txt
chmod –reference=File2.txt File3.txt
-rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:54 File3.txt
R‫یا‬ -recursive: –‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬ ‫همه‬‫تغییر‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫دسترسی‬ ‫سطو ح‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫داخل‬
‫دهد‬‫می‬.
ls -la
total 96
drwxrwxr-x 3 root root 4096 Jan 27 19:35 .
drwx—— 64 root root 36864 Jan 27 18:44 ..
-rw-rw-r– 1 root root 4 Jan 27 19:35 File1.txt
-rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:54 File2.txt
-rw-rw-r– 1 root root 260 Jan 27 07:54 File3.txt
-rw-rw-r– 1 root root 18 Jan 27 07:54 File4.txt
drwxrwx–x 2 root root 4096 Jan 27 08:07 myFolder1
chmod -R 777 .
ls -l myFolder/
ls -l
-rwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 27 19:35 File1.txt
-rwxrwxrwx 1 root root 20 Jan 27 07:54 File2.txt
-rwxrwxrwx 1 root root 260 Jan 27 07:54 File3.txt
-rwxrwxrwx 1 root root 18 Jan 27 07:54 File4.txt
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 27 08:07 myFolder1
‫که‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ،‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نوشتن‬ ،‫خواندن‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫کنار‬ ‫در‬
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دایرکتوری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تاثیرشان‬.
۱.suid
،‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫دارند‬ ‫تاثیر‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فقط‬.
‫که‬ ‫فردی‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫صاحب‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ،‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫وقتی‬
‫دستور‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ ‫مثل‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫فایل‬.passwd‫داخل‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫دهید‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫پسوردتان‬
‫فایل‬shaddow‫فایل‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫جایی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫ایجاد‬shaddow‫ریشه‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫فقط‬
‫دستور‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ،‫است‬ ‫میسر‬passwd‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ،‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫ریشه‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬
‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬suid‫شده‬ ‫تنظیم‬.
‫نکته‬:‫اگر‬suid‫مثل‬ ‫دستوراتی‬ ‫روی‬ ‫بر‬vi‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬
‫آید‬‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫روت‬ ‫دسترسی‬.
۲.sgid
‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫گروه‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ،‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫وقتی‬ ‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬
‫هر‬ ‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫گروه‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬.
‫و‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫همان‬ ‫گروه‬ ،‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫فایل‬ ‫اون‬ ‫داخل‬ ‫که‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یا‬ ‫فایل‬
‫گیرد‬‫نمی‬ ،‫ساخته‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫گروه‬.
۳.sticky
‫های‬‫فایل‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫کردن‬ ‫تنظیم‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فقط‬.
‫یا‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫اسم‬ ‫تغییر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫روت‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫صاحب‬ ‫و‬ ‫دایرکتوری‬ ‫صاحب‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫این‬ ‫کنند‬ ‫پاک‬.tmp‫قدیمی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫روی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬. /
‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫هم‬ ‫معمولی‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫روی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫را‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫این‬.
‫کردن‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬suid ، sgid‫و‬sticky bit‫کنیم‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫از‬.
‫دسترسی‬ ‫نوع‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫عدد‬
suid ۴۰۰۰
sgid ۲۰۰۰
sticky bit ۱۰۰۰
‫اگر‬suid‫صاحب‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬)۳‫رشته‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫کاراکتر‬۹‫کاراکتر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ، ‫کاراکتری‬(s ، x‫قرار‬
‫گیرد‬‫می‬.
chmod 4777 suid
ls -l suid
-rwsrwxrwx 1 root root 7 2013-01-29 12:50 suid
‫اگر‬sgid‫گروه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬)۳‫رشته‬ ‫از‬ ‫دوم‬ ‫کاراکتر‬۹‫جای‬ ‫به‬ ، ‫کاراکتری‬(s ، x‫قرار‬
‫گیرد‬‫می‬.
chmod 2777 sgid
ls -l sgid
-rwxrwsrwx 1 root root 4 2013-01-29 12:55 sgid
‫اگر‬stiky‫دیگران‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬)۳‫رشته‬ ‫از‬ ‫سوم‬ ‫کاراکتر‬۹‫جای‬ ‫به‬ ، ‫کاراکتری‬(t ، x‫قرار‬
‫گیرد‬‫می‬.
chmod 1777 test-directory
ls -l test-directory
drwxrwxrwt 2 root root 4096 2013-01-29 12:58 test-directory
‫دوم‬ ‫فصل‬:
‫دسترسی‬ ‫کنترل‬ACL
‫دسترسی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫لیست‬ACL‫نسخۀ‬ ‫هستۀ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امکاناتی‬ ‫جمله‬ ‫از‬2.6‫جدی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫ها‬ ‫شاخه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫مجوزهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫کنترل‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫کاربران‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫نشان‬
‫تعریف‬ ‫دسترسی‬ ‫حق‬ ‫فایل‬ ‫مالک‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬.
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫ابزاری‬ ‫ترین‬ ‫مرسوم‬ ‫کرد‬.ACl‫دستورات‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬setfacl‫و‬getfacl‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬
‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫همچنین‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫عملکرد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬.
‫گزینۀ‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬acl‫فایل‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پارتیشن‬ ‫دادن‬ ‫اتصال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬/
etc/fstab‫دهیم‬ ‫قرار‬.
‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫نکته‬:zfs‫فایل‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫ست‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫نیاز‬/etx/fstab‫نیست‬
LABEL=/1 / ext3 defaults 1
Dev/hda6 /boot ext3 defaults 1 2
Dev/hda6 /home ext3 defaults,acl 1 2/
Proc /proc proc defaults 0 0
Sysfs /sys sysfs defaults 0 0
/dev/hda7 /karamad ext3 defaults 0 0/
‫فرمان‬setfacl‫و‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مشخصی‬ ‫پوشه‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫توسط‬ :
‫کاربر‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫محدود‬ ‫خاصی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬.demo
‫فایل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫مجوز‬ ‫تنها‬test.sh‫داریم‬ ‫آنگاه‬ ‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نتواند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬: .
setfacl -m u : demo : rw test.sh#
‫داریم‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬:
setfacl -m g:demo: rw test.sh#
‫فرمان‬getfact‫سیستم‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫دسترسی‬ ‫کنترل‬ ‫لیست‬ ‫ننمایش‬ ‫جهت‬ ‫دستور‬ ‫این‬ :
‫است‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫مجوز‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫گروه‬ ،‫فایل‬ ‫نام‬ ‫مانند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬.
getfacl test.sh#
‫است‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫خروجی‬:
file: test.sh
owner: root
group: root
User: : r—
Other: : r–
‫به‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫قطعات‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫کاربری‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫جمله‬ ‫از‬.
‫کاربر‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫درایو‬ ‫دیسک‬ ‫مجوزهای‬ ‫بخواهید‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ali‫از‬ ‫بتواند‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬:
chmod -R 700 /media/floppy#
setfacl -m u : ali : rwx /media/floppy#
‫فایل‬/etc/fstab‫از‬ ‫پس‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫پارتیشن‬ ‫همل‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ :
‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬mount‫مشخصی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫شوند‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫فایل‬ ،‫فایل‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫داخل‬.mtab‫شاخه‬ ‫در‬/etc‫دارد‬ ‫وجود‬
‫فایل‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫اندرا‬ ‫شده‬ ‫سوار‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫دستگاههایی‬ ‫تمام‬ ‫که‬.
‫محتویات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬mtab‫فایل‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫پویا‬ ‫طور‬ ‫به‬fstab‫پیکر‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫به‬
‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫ویرایش‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫تنها‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫بندی‬.
fstab‫در‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫است‬ ‫ریشه‬ ‫کاربر‬ ،‫داراست‬ ‫را‬.6‫نمونه‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ستون‬
‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬:
LABEL= /1 /ext3 defaults 1 1
Dev/hda6 /boot /ext3 defaults 1 2
Dev/hda6 /home ext3 defaults, acl 1 2
Proc /proc proc defaults 0 0
Sysfs /sys sysfs defaults 0 0
LABEL=SWAP-hda2 swap swap defaults 0 0
/dev/hda7 /karamad ext3 defaults 0 0
‫شاخه‬ ‫در‬ ‫پارتیشن‬ ‫برچسب‬ ‫یا‬ ‫وسیله‬ ‫نام‬ ‫اول‬ ‫ستون‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬/dev‫دوم‬ ‫ستون‬ ‫و‬
‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫پارتیشن‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫سوم‬ ‫ستون‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اتصال‬ ‫نقطۀ‬.
‫درج‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مربوطه‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫پارتیشن‬ ‫اتصال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پارامترهایی‬ ‫ستون‬ ‫چهارمین‬ ‫در‬
‫ساخت‬ ‫وضعیت‬ ‫آخر‬ ‫ستون‬ ‫دو‬ ‫شود‬ ‫می‬.core dump‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پارتیشن‬ ‫کردن‬ ‫کنترل‬ ‫و‬
‫در‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫پارتیشن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫کاربران‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سیستم‬.
‫چهارم‬ ‫ستون‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫پارامترهای‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫زمان‬
‫فایل‬fstab‫عبارت‬noauto‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫کردن‬ ‫سوار‬ ‫جهت‬ ‫کنید‬ ‫درج‬ ‫را‬.
‫فرمان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫اتصال‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫سیستم‬mount‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬
‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫فرمان‬ ‫این‬.
‫فرمان‬mount‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫قطعات‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ :
‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫کلی‬ ‫شکل‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬: .
mount [-t fs_type] device_path mount_point_directory#
-t‫است‬ ‫اختیاری‬ ‫سوئیچ‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬. :
Mount_point_directory‫کنیم‬ ‫سوار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وسیله‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬. :
‫کرد‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پارتیشن‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫اتصال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گزینه‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫سوئیچ‬ ‫با‬ ‫فرمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وسیلۀ‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫مجوزهای‬-o
‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬:
mount -o ro‫شود‬ ‫می‬ ‫خواندنی‬ ‫فقط‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫پارتیشن‬ ‫اتصال‬ ‫موجب‬. <—— #
mount -o rw‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشتنی‬ ‫خواندنی‬ ‫فقط‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫پارتیشن‬ ‫اتصال‬ ‫موجب‬. / <—— #
mount -o ro /dev/sdb /mnt#
‫فقط‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫دوم‬ ‫اسکازی‬ ‫سخت‬ ‫دیسک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫مثال‬ ‫این‬
‫شاخۀ‬ ‫به‬ ‫خواندنی‬/mnt‫کرد‬ ‫سوار‬.
mount -w -o remount /dev/hda1#
‫پارتیشن‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬/dev/hda1‫ا‬‫ل‬ ‫مجدد‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫مجوز‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫اتصال‬ ‫محل‬ ‫در‬mount
‫شود‬ ‫می‬.
‫فرمان‬umount‫به‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫سوار‬ ‫پارتیشن‬ ‫یا‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫ارتباط‬ ‫قطع‬ ‫جهت‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫عموم‬ :
‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫جهت‬ ‫بیشتر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬.
‫است‬ ‫عبارت‬ ‫دستور‬ ‫کلی‬ ‫شکل‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پارتیشن‬ ‫به‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬: .
umount device_name#
‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫اتصال‬ ‫نقطۀ‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫وسیله‬ ‫نام‬ ‫جای‬ ‫به‬.
‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫کاربردی‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هیچ‬ ،‫خاص‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫دستگاه‬
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫تمام‬ ،‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫دسترسی‬ ‫منبع‬.
‫پیغام‬ ‫پارتیشن‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیاده‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫رفت‬ ‫خواهند‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باشند‬ ‫بال‬ ‫چنانچه‬ ‫دستگاه‬ ‫آن‬.
device busy‫یا‬ ‫پارتیشن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرایند‬ ‫همۀ‬ ‫باید‬ ،‫کردید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬
‫فرمان‬ ‫توسط‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫ببریم‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دیسک‬fuser‫انجام‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬:
fuser -km /dev/sda#
umount /dev/sda#
‫دستور‬ ‫توسط‬fuser‫شده‬ ‫سوار‬ ‫وسیلۀ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫فرایندهای‬ ‫تمام‬kill‫حالت‬ ‫از‬ ‫وسیله‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬
‫بودن‬ ‫سوار‬)mount‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬. (
Automount‫هسته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :2.6‫نام‬ ‫به‬ ‫سرویسی‬ ،‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫ظهور‬ ‫لینوکس‬
automount‫کرد‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫منابع‬ ‫خودکار‬ ‫اتصال‬ ‫قطع‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫بود‬.
‫دیگر‬ ‫توسط‬ ‫نداریم‬ ‫نیازی‬ ‫یافته‬ ‫اتصال‬ ‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬( )
‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫بازدهی‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سیستمی‬ ‫فرایندهای‬.
‫شاخه‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫پیکربندی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫فایل‬/etc‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫شر ح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬.
/etc/auto.master#
/atc/auto.misc#
‫نیز‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫فایل‬autofs‫مسیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬/etc/init.d‫دارد‬ ‫قرار‬.
‫دستورات‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬setfacl‫و‬getfacl‫است‬ ‫زیر‬ ‫شر ح‬ ‫به‬:
Usage : getfacl option file
Option
-a display the file access control list only
-d display the default access control list only
-c do not display the comment header
-R recurse into subdirectories
—----------------------------------------------------------------------------------------
Usage : setfacl option file
Option
-m modify the current ACL(s) of file(s)
-x remove entries from the ACL(s) of file(s)
-b remove all extended ACL entries
-R recurse into subdirectories
-d operations apply to the default ACL
-k remove the default ACL
—restore=file restore ACLs (inverse of `getfacl -R')
‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬/
‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫مفهوم‬DisK Quota‫سهمیه‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مجاز‬ ‫فضای‬ ‫حداکثر‬ ‫تعیین‬ ‫یعنی‬.
‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫کاربری‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سخت‬ ‫دیسک‬ ‫بندی‬.
‫نوع‬Quota‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬2‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬:
•‫فضا‬ ‫مقدار‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬
•‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تعداد‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬
‫باشد‬‫می‬ ‫لینوکس‬ ‫کرنل‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬.
‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬
‫در‬‫اول‬ ‫مرحله‬‫از‬ ‫هسته‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫بایست‬ ‫می‬DisK Quota، ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫معمول‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ها‬ ‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬.
[root@localhost ~]#dmesg | grep quota
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
‫از‬ ‫هسته‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫باشد‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ ‫خروجی‬ ‫اگر‬,DisK Quota‫غیر‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬,
‫نمود‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫ماژول‬ ‫یا‬ ‫کرد‬ ‫کامپایل‬ ‫مجدد‬ ‫را‬ ‫هسته‬ ‫باید‬ ‫اینصورت‬. .
‫دوم‬ ‫مرحله‬‫ابزار‬ ‫نصب‬Quota‫باشد‬ ‫می‬:
‫دبین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬:
[root@localhost ~]#apt-get install quota
‫ردهت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬:
[root@localhost ~]#yum install quota
‫سوم‬ ‫مرحله‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫تنظیم‬:
‫های‬ ‫گزینه‬ ‫باید‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬usrquota‫و‬ ‫کاربران‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬grpquota‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫در‬ ‫ها‬ ‫گروه‬option‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پارتیشن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬etc/fstab‫کنیم‬ ‫اضافه‬: /
[root@localhost ~]#nano /etc/fstab
dev/sda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0 1/
‫چهارم‬ ‫مرحله‬‫های‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫بال‬ ‫تنظیمات‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫دیتابیس‬.
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬ ‫طریق‬ ‫بدین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پارتیشن‬:
‫دبین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬:
]root@localhost/#[~etc/init.d/quota restart
‫را‬ ‫سیستم‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫ریشه‬ ‫پارتیشن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬,restart‫کنید‬.‫که‬ ‫باری‬ ‫اولین‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫بال‬ ‫مراحل‬,2‫های‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬aquota.user‫و‬aquota.group‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬.
‫ردهت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬:
‫صورت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پارتیشن‬ ‫ابتدا‬mount‫دوباره‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بودن‬,mount‫کنیم‬ ‫می‬.
[root@localhost ~]#umount /etc/sda1
[root@localhost ~]#mount –a
‫نکته‬:‫امکان‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫ریشه‬ ‫پارتیشن‬ ‫برای‬umount‫را‬ ‫سیستم‬ ‫باید‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬,restart‫کرد‬.
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫طریق‬ ‫بدین‬ ‫سهمیه‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سپس‬:
[root@localhost ~]#quotacheck -cugm /
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دیسک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫جدول‬ ‫ساختن‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬,
‫میکنیم‬ ‫اجرا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فعال‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬: ,
[root@localhost ~]#quotacheck -avug
‫گزینه‬“a‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فعال‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پارتیشن‬ ‫تمام‬. ”
‫گزینه‬“u‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫دیسک‬ ‫سهمیه‬ ‫اطلعات‬. ”
‫گزینه‬“g‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫دیسک‬ ‫سهمیه‬ ‫اطلعات‬. ”
‫گزینه‬“c‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫سهمیه‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫هم‬. ”
‫بلخره‬ ‫و‬
[root@localhost ~]#quotaon /
‫در‬‫پنجم‬ ‫مرحله‬‫رسد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫سهمیه‬ ‫اختصاص‬ ‫به‬ ‫نوبت‬:
‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬edquota‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫سهمیه‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬ ‫می‬.
edquota [-ug] name
U‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫سهمیه‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬
G‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫سهمیه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬.
‫مثال‬ ‫برای‬:
[root@localhost ~]#edquota -u tst
‫باشد‬ ‫می‬ ‫قبلی‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫آمیزبودن‬ ‫موفق‬ ‫نشانه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬.
‫کاربر‬ ‫سهمیه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطلعاتی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫ادیتور‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬tst‫می‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫باز‬
‫آن‬ ‫ازطریق‬ ‫توانیم‬Quota‫کنیم‬ ‫اعمال‬ ‫را‬.
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬

Recommandé

Package management par
Package managementPackage management
Package managementYashar Esmaildokht
80 vues53 diapositives
تجارت الکترونبکی با opencart par
تجارت الکترونبکی با opencartتجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartYashar Esmaildokht
79 vues123 diapositives
ips/ids par
ips/idsips/ids
ips/idsYashar Esmaildokht
151 vues54 diapositives
Beowolf par
BeowolfBeowolf
BeowolfYashar Esmaildokht
93 vues26 diapositives
virsh vmware par
virsh vmwarevirsh vmware
virsh vmwareYashar Esmaildokht
161 vues93 diapositives
Partition in oracle mysql |Mariadb par
Partition in oracle mysql |MariadbPartition in oracle mysql |Mariadb
Partition in oracle mysql |MariadbYashar Esmaildokht
122 vues44 diapositives

Contenu connexe

Tendances

how config Naxsi par
how config Naxsi how config Naxsi
how config Naxsi Yashar Esmaildokht
630 vues32 diapositives
Supervisor par
SupervisorSupervisor
SupervisorYashar Esmaildokht
227 vues26 diapositives
کتاب Samba and Nfs par
کتاب Samba and Nfsکتاب Samba and Nfs
کتاب Samba and NfsYashar Esmaildokht
263 vues126 diapositives
Lug par
LugLug
LugYashar Esmaildokht
277 vues30 diapositives
کتاب امنیت par
کتاب امنیتکتاب امنیت
کتاب امنیتYashar Esmaildokht
321 vues47 diapositives
Zfs and btrfs par
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfsYashar Esmaildokht
1K vues81 diapositives

Tendances(20)

‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

Similaire à ‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬

مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
Nfs Acl par
Nfs AclNfs Acl
Nfs AclYashar Esmaildokht
116 vues63 diapositives
nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
nbd par
nbdnbd
nbdYashar Esmaildokht
28 vues23 diapositives
cachefs par
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 vues26 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives

Similaire à ‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬(19)

معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه par S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معماری سیستم عامل آندروید par Hamid Saberi
معماری سیستم عامل آندرویدمعماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندروید
Hamid Saberi1.8K vues
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم par Yashar Esmaildokht
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم
مقاله نحوه فعال کردن rc-local در systemd برای اجرا فرامین در اجرای سیستم

Plus de Yashar Esmaildokht

raid with megacli par
raid with megacliraid with megacli
raid with megacliYashar Esmaildokht
36 vues28 diapositives
Openstack Rally par
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack RallyYashar Esmaildokht
202 vues40 diapositives
OpenStack and its service par
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
118 vues75 diapositives
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackYashar Esmaildokht
192 vues32 diapositives
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...Yashar Esmaildokht
83 vues32 diapositives
linux industry par
linux industrylinux industry
linux industryYashar Esmaildokht
36 vues166 diapositives

‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬

 • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫و‬ ‫لیست‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫در‬/ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ ‫نویسنده‬: ‫نسخه‬۰ ۱.
 • 2. My name is : yashar esmaildokht I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle Dba my tel : 09141100257 my resume (fa) :goo.gl/oUQopW Linkedin: goo.gl/Ljb9SF website : http://unixmen.ir http://oraclegeek.ir http://webmom.ir my nick name : royaflash
 • 3. ‫خواننده‬ ‫با‬ ‫سخنی‬: ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬. http://zarinp.al/yashar ‫آموزشی‬ ‫عدالت‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دونیت‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫بنده‬ ‫تلش‬. ‫باشد‬‫می‬ ‫وپیشرفت‬. ‫رایگان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توجه‬:
 • 4. ‫به‬ ‫تقدیم‬: ‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫محبت‬‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬. ‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬(:
 • 5. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬/ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫تان‬‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫باشید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬‫انتخاب‬.‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫سایر‬/‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬.‫های‬‫سیاست‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬‫انحصارطلبانه‬ ‫ندارد‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫سایر‬.‫عامل‬‫سیستم‬ ‫گنو‬/‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاریخچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬. ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫فنلندی‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫که‬ ‫عاملی‬‫سیستم‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫بعدها‬GPL‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬۲۲‫در‬ ‫اش‬‫سالگی‬ ‫است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫اکثر‬ ‫زندگی‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬»‫هوشمند‬«‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫کشند‬‫می‬ ‫خود‬.‫مختلف‬ ‫ی‬‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬… ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫تبلت‬ ‫و‬ ‫موبایل‬. ‫گنو‬ ‫روی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫گیرد؟‬‫می‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬/‫لینوکس‬ ‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬
 • 6. ‫گنو‬ ‫ی‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;/‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬; ‫دنیاست‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬.‫ای‬‫فلسفه‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬/‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬.‫لیسنیس‬ ‫طبق‬GPL‫مجوز‬ ‫که‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫لیسنس‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬.‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫حفره‬ ‫و‬ ‫برده‬. ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫شنیده‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬.‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫توجیه‬ ‫عامل‬‫سیستم‬۴۰۰‫از‬ ‫ابررایانه‬۵۰۰‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫ی‬‫ابررایانه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫همچنین‬ ‫کنندو‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬۷۰‫های‬‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬)servers(‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬.‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ‫خاصی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫البته‬۳‫درصد‬ ‫است‬‫نکرده‬ ‫تجاوز‬.‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫مسئولیت‬ ‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬.‫چرا‬ ‫اما‬ ‫گیرد؟‬‫نمی‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫دسترسی‬ ‫مجوزهای‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬.‫ی‬‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬‫ویروس‬ ‫مثل‬ ‫اجرایی‬: ۱.‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ۲.‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬.
 • 7. ۳.‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫بال‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گیرد‬‫می‬. ‫شوند‬‫می‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬. ۱.‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬.‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬exe , com‫یا‬bat ‫شود‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬‫داشته‬.‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬.‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫اگر‬jpg‫باشد‬. ۲.‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬.‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫فایل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬Ntfs‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫اصل‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫آزادند‬. ‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬.‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫رود‬‫می‬ ‫بین‬.‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫دلیلی‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬ ‫شود‬. ‫پایین‬ ‫ی‬‫هزینه‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬GPL‫آید‬‫می‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫هزینه‬. ‫است‬‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬. ‫دبیان‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬)debian(‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬ ‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬۱۹.۱‫دلر‬ ‫میلیارد‬)‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬۲۴‫و‬ ‫هزار‬۷۰۰
 • 8. ‫تومان‬ ‫میلیارد‬(‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬۳‫تخمین‬ ‫دلر‬ ‫میلیارد‬ ‫است‬‫شده‬ ‫زده‬. ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫انقلب‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫توان‬‫می‬ ‫حقیقتا‬-‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫فلسفه‬ ‫این‬-‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬. ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬GPL‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬.‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫خود‬.‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬. ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫مثل‬TTX02‫شرکت‬ ‫محصول‬Mavizen‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای‬‫مسابقه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫شود‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬.‫های‬‫دستگاه‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬DeLavel‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬. ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫مراسلتی‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬ ‫تپد‬‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬. ‫ایزامو‬)Isamu(‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬۲۰۰۱‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نمای‬‫انسان‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬.‫تبدیل‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫کنون‬‫تا‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬.‫پلئو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫ها‬‫روبات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬)Pleo(‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫متحرک‬‫بازی‬‫اسباب‬ ‫دایناسور‬ ‫کاتانا‬)Katana Robotic Arm(‫نورونیکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬)Neuronics(‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬. ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬.‫ترافیک‬ ‫پیک‬)Peek Traffic( ‫هایی‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫های‬‫چراغ‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬
 • 9. ‫بزرگراه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬۱۰۱‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آنجلس‬‫لس‬ ‫در‬. ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اطلع‬ ‫خود‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫اپن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دارید‬ ‫خبر‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ ‫مثل‬carrier IQ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اطلعات‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫کاربران‬. ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫آید‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬. ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫صدها‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫اکثر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫برطرف‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫کام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬.‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬. ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بخورید‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫رایانه‬.‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬. ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫آماده‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫اصل ح‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫استفاده‬.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬.‫سیستم‬ ‫اشکالت‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬)‫و‬ ‫اکسپلورر‬ ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬…(‫است‬.‫های‬ ‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
 • 10. ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬. ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫روز‬‫به‬ ‫های‬‫بسته‬. ‫سریع‬ ‫پیشرفت‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬.‫به‬ ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫علت‬ ‫همین‬.‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬. ‫درایورها‬ ‫نصب‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬.‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫ی‬‫هسته‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫کند‬‫می‬. ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫های‬‫مودم‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انداز‬‫راه‬. ‫العاده‬‫فوق‬ ‫های‬‫افکت‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫گنو‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اینکه‬ ‫در‬/‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫تر‬‫رن‬‫مد‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬.‫به‬ ‫های‬‫پنجره‬ ‫مدیر‬ ‫ی‬‫وسیله‬compiz‫یا‬Kwin‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫توانید‬‫می‬. ‫زیبایی‬ ‫همچنین‬KDE‫سادگی‬ ‫و‬Gnome‫است‬ ‫زد‬‫زبان‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬.
 • 11. ‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬.‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫اسلمی‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬… ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫اند‬‫کرده‬. ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬)‫شبیه‬ ‫محیطی‬ command prompt‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬(‫لینوکس‬ ‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬ ‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬.‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬.‫دست‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬ ‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫آید‬‫می‬.‫به‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫منظور‬. ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫هر‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬.‫شود‬‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬.‫اکثر‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫کند‬‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫افزار‬‫نرم‬.‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫تری‬‫ضعیف‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬. ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫اصول‬.‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫معمول‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫آورند‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫شیوه‬. •‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬)‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬( •‫لیسنس‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫انتشار‬)‫مانند‬sun‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬
 • 12. ‫کرد‬‫می‬( •‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬ •‫قبلی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬ •‫گوناگون‬ ‫های‬‫نهاد‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫اضافی‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬ •‫داوطلبانه‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ •‫ها‬‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬)‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موزیل‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫فایرفاکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬( ‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫لینوکس‬.‫مختلف‬ ‫های‬‫زبان‬ ‫برای‬ ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬ ‫تقویم‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫در‬ ‫فارسی‬KDE‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬libreoffice , gimp‫و‬..‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫برخلف‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬)‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬(‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬.
 • 13. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬. ‫مخفف‬ ‫گنو‬“GNU’s Not Unix‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اطلعیه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫است‬. ”۱۹۸۳ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫اعلمیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫کامل‬ ‫نسخه‬ ‫کرد‬ ‫منتشر‬.۱۹۸۵‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫است‬ ‫شده‬. ‫مخفف‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گنو‬ ‫نام‬« » ‫برای‬ ‫بازگشتی‬“GNU’s Not Unix‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬( ) ” ‫است‬ ‫جالب‬. ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫کلمه‬. « » « » ‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬. ‫دادن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬. ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫تــوانـید‬‫می‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجددا‬ ‫اگر‬ ‫جامعه‬) . ‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬.( ‫ســال‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬. » «۱۹۸۳‫برای‬ ‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ ‫رو ح‬ ‫بازگرداندن‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬. ‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۱‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬MIT‫منحصرا‬ ‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬
 • 14. ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ ‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬. ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫نویسان‬‫بــرنامه‬ ‫کــردند‬‫می‬ ‫توزیع‬. ‫دادند‬‫می‬. ‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫همکاری‬ ‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬‫می‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬. ،‫بــاشـد‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ ‫بنــابــراین‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬. ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬. ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫قبل‬ ‫کرد‬‫می‬. ،‫ویــرایشــگـرها‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابرایـن‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ،‫متن‬ ‫بندی‬‫قالب‬ ‫های‬‫برنامه‬. ‫ژانویه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬.۱۹۸۴‫انجامید‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬. ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬۱۹۸۵‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬. ‫سال‬ ‫تا‬۱۹۹۰‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬. ‫سال‬ ‫در‬ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬۱۹۹۱‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬۱۹۹۲‫افـزار‬‫نــرم‬ ‫یــک‬ ‫سیستم‬ ‫شد‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ ‫شد‬ ‫آزاد‬: . ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫اکنون‬‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ ‫لینوکس‬ ‫گنـو‬/ . / ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬. ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬.
 • 15. ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬. ‫شود‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نـرم‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬. ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫کار‬‫تازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫آزاد‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بازی‬ ‫خــواهد‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬. ‫بـه‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫هم‬. ‫نــهـایی‬ ‫هــدف‬ ‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬. ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫انحصاری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬.
 • 16. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Open Source Software ‫مقدمه‬ ‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ملحظه‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اکوسیستم‬. ‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫دهنگان‬‫توسعه‬ ‫کشند‬‫می‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫باز‬‫متن‬.
 • 17. ۱‫معرفی‬ . ‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ظهور‬. ‫افزار‬‫نرم‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬. ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ‫برای‬- ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫زندگی‬ ‫از‬. - ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ ‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬‫متن‬. ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروانه‬ ‫اغلب‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬. ‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بازپخش‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬) www.opensource.org.( ‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫جمعی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬. ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫دهد‬‫می‬. ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫برود‬ ‫سو‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬. ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ‫آپاچی‬ ‫وب‬ ‫سرور‬)httpd.apache.org.(
 • 18. ‫آن‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫شرکت‬ ‫است‬. ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬MySQL‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ MySQL (www.mysql.com). ‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫به‬ ‫آوری‬‫تعجب‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬. ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫بخاطر‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫رسیدند‬. ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استدلل‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬ ‫رابرت‬ ‫لخانیو‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ ‫اند‬‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬. ‫شر ح‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫پاره‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫پروژه‬. ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ ‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫تشکیلت‬ ‫در‬ ‫آنها‬.
 • 19. ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫گیرند‬‫می‬.
 • 21. ‫؟‬ ‫چرا‬ ‫ولی‬ ، ‫هست‬ ‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬/ ‫داریم‬ ‫ساختار‬ ‫چندن‬ ‫ما‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫در‬‌: /user,group ,other(sticky) ‫استیکی‬ ‫ا‬ ‫شبکه‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گروه‬ ، ‫کاربران‬ ‫برای‬( ) ‫ها‬‫اجازه‬Permissions‫دسترسی‬ ‫سطح‬( )‫سطح‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫فولدر‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ : ‫خواندن‬ ‫دسترسی‬)read‫نوشتن‬ ،) (write‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬) (execute‫و‬) – (Dash(‫نداشتن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬)no Permission(‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫کمی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫برای‬ ‫دسترسی‬ ‫سطو ح‬ ‫این‬ ‫است‬. . ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫نوشتن‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫محتویات‬ ‫دیدن‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫خواندن‬ ،‫ها‬‫فایل‬ ‫برای‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫اسکریپت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫خواندن‬ ،‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬. ‫به‬ ‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دایرکتوری‬ ‫درون‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫یا‬ ‫ساختن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫نوشتن‬ ،‫است‬ ‫دایرکتوری‬ ‫دایرکتوری‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫دایرکتوری‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫اجازه‬ ‫معنای‬‫است‬. ‫صاحب‬Owner‫و‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫آن‬ ‫صاحب‬ ‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ : ‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫دایرکتوری‬. ‫گروه‬Group‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مثل‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تعلق‬ ‫گروه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬. : yashar‫گروه‬ ‫به‬ ‫هم‬dba‫گروه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬root‫گروه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬sambashare‫این‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تعلق‬. ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫اجازه‬ ‫اگر‬ ،‫صورت‬sambashare‫شود‬‫می‬ ‫منظور‬ ‫هم‬ ‫کاربر‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ،‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬. ‫کردن‬ ‫ساده‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫یکسانی‬ ‫گروه‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫شدید‬ ‫متوجه‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫اعمال‬‫کاربرانی‬ ‫تمامی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫هم‬ ‫هستند‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫عضو‬ ‫که‬. ‫نکته‬:‫دیگران‬ ‫آن‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫قرار‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫ی‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫هیچکدام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫هر‬)others( ‫یا‬stiicky‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬.
 • 22. ‫دستور‬chmod ‫دستور‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬: $ chmod option … mode … file $ chmod option … octal-mode … file ‫مثال‬: mkdir test chmod 777 test ‫دستور‬ ‫با‬ ‫بال‬ ‫مثال‬ ‫در‬mkdir‫نام‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬test‫دستور‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کردیم‬ ‫ایجاد‬chmod‫نوع‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اعداد‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫دادیم‬ ‫تغییر‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫فایل‬ ‫دسترسی‬( ) option:‫دهیم‬‫می‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫پارامترهایی‬. mode‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫نوع‬ : octal-mode‫مبنای‬ ‫در‬ ‫عددی‬ :۸‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫حالت‬ ‫کند‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫نوع‬ ‫که‬) mode.( file‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫خواهیم‬‫می‬ ‫که‬ ‫فایلی‬. : ‫پوشه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬home/tst‫نام‬ ‫به‬ ‫داریم‬ ‫دایرکتوری‬ /myFolder‫است‬ ‫زیر‬ ‫محتویات‬ ‫حاوی‬ ‫که‬: File1.txt File2.txt File3.txt File4.txt
 • 23. ‫دستور‬ ‫با‬ ‫حال‬cd‫دستور‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شویم‬‫می‬ ‫دایرکتوری‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ls‫پارامتر‬ ‫و‬l-‫آن‬ ‫درون‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫آوریم‬‫می‬ ‫بدست‬) .‫دستورهای‬ ،‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ls‫و‬cd‫شود‬ ‫مشاهده‬( cd ~/myFolder ls -l -rw-rw-r– 1 root root 6 Jan 27 07:52 File1.txt -rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt -rw-rw-r– 1 root root 260 Jan 27 07:53 File3.txt -rw-rw-r– 1 root root 18 Jan 27 07:54 File4.txt ‫دهیم‬‫می‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫دیده‬ ‫کاراکتری‬ ‫ده‬ ‫ای‬‫رشته‬ ‫اول‬ ‫ستون‬ ‫در‬. ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫انواع‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫کننده‬ ‫مشخص‬ ‫اول‬ ‫کاراکتر‬) . ‫ها‬ ‫دایرکتوی‬ ‫حتی‬ ،‫است‬ ‫فایل‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫چیزی‬.( ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫رشته‬ ‫ابتدای‬ ‫کاراکتر‬ ‫معمولی‬ ‫فایل‬ – ‫دایرکتوری‬ d symbolic link l character special device c block special device b FIFO p socket s
 • 24. ‫نام‬ ‫به‬ ‫دایرکتوری‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫حال‬myFolder1‫در‬myFolder‫خروجی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫خط‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬.ls -l ‫شود‬‫می‬ ‫اضافه‬: drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 27 08:07 myFolder1 ‫به‬ ‫آن‬ ‫کاراکتر‬ ‫اولین‬ ،‫بینید‬‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬d‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یعنی‬. ‫دستور‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫اول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حروفی‬ ‫معانی‬ ‫و‬ ‫نماد‬ls -la‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫بینیم‬ ‫می‬: d‫دایرکتوری‬, =Directory ‫معمولی‬ ‫فایل‬, = –regular file l‫لینک‬ ‫نماد‬, =symbolic link s‫یونیکس‬ ‫دامین‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫جا‬, =Unix domain socket p‫پایپ‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫نامگذاری‬, =named pipe c‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫های‬ ‫کاراکتر‬, =character device file b‫مسدود‬ =‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬,block device file ۹‫خواندن‬ ‫اجازه‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫کارکتر‬)read‫نوشتن‬ ،) (write‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬) (execute‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫برای‬ ( ‫صاحب‬)owner‫گروه‬ ،) (group‫دیگران‬ ‫و‬) (others‫فولدر‬ ‫برای‬ ،‫بال‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫مثل‬ ‫است‬. (myFolder1، ‫دسترسی‬ ‫دارای‬ ‫صاحب‬rwx‫دسترسی‬ ‫دارای‬ ‫گروه‬ ،rwx‫دسترسی‬ ‫دارای‬ ‫دیگران‬ ‫و‬x‫مورد‬ ‫در‬ ‫هستند‬) – ‫های‬ ‫دستور‬Chown‫و‬ ‫صاحب‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬Chgrp‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بحث‬ ‫بعدا‬ ‫کاربری‬ ‫گروه‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬( ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬: ‫دستور‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬chmod‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬: $ chmod [ugoa][+-=][rwx] FILE_NAME
 • 25. ‫کاربر‬ ‫نشاندهنده‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ،‫اول‬ ‫های‬ ‫کروشه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کاراکترهای‬)User‫گروه‬ ،) (Group‫دیگران‬ ،) ( Others‫همه‬ ‫و‬) (All‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫کروشه‬ ‫از‬ ‫کاراکتر‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫توان‬‫می‬ ‫باشند‬‫می‬. ( ‫و‬ ‫کاراکترهای‬ ‫از‬ ‫پایین‬ ‫مثال‬ ‫در‬ ‫توضیح‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ترتیب‬ ‫گرفتن‬= – , + .( )‫تنها‬ ‫دوم‬ ‫کروشه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫کاستن‬ ‫یا‬ ‫افزودن‬ ‫نشاندهنده‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫میتوان‬. ‫کاراکترهای‬r‫و‬w‫و‬x‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫عدد‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫میتوان‬ ‫هم‬ ‫سوم‬ ‫کروشه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫نوع‬. +‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫معنای‬ ‫به‬,add this permission –‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫معنای‬ ‫به‬,remove this permission =‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫دسترسی‬ ‫دادن‬ ‫اختصاص‬ ‫معنای‬ ‫به‬,set exactly this permission ‫مثال‬: ls -l drwxrwxr-x 2 root root 4096 Jan 27 08:07 myFolder1 chmod ug-w myFolder1 ls -l dr-xr-xr-x 2 majid majid 4096 Jan 27 08:07 myFolder1 ‫فولدر‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫دسترسی‬ ،‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬myFolder1‫بین‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫گرفتیم‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫را‬) .ug‫و‬ w‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫فاصله‬ ‫و‬( – ls -l -rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt
 • 26. chmod o+wx File2.txt ls -l -rw-rw-rwx 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt ‫دادیم‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫محتویات‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫دسترسی‬ ‫کاربران‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬. ‫حالت‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬Octal‫مبنای‬)۸:( ‫به‬ ‫توان‬‫می‬۹‫اعداد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫آرایه‬ ‫هستند‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫کاراکتری‬۰‫و‬۱‫داد‬ ‫نسبت‬ ‫دسترسی‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫عضو‬ ‫آن‬ ‫دسترسی‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫عدم‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫صفر‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬. rw-rw-r– ۱۱۰۱۱۰۱۰۰ ‫مبنای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫جدا‬ ‫رقم‬ ‫سه‬ ‫رقم‬ ‫سه‬ ‫را‬ ‫اعداد‬ ‫اگر‬ ‫حال‬۸‫ببریم‬. rw- rw- r– ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۰۰ ۶ ۶ ۴ ‫استفاده‬ ‫فایل‬ ‫اسم‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫عبارت‬ ‫کل‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عدد‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫کنیم‬‫می‬. ls -l -rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt ( ۶ ۶ ۴ )
 • 27. chmod 667 File2.txt ls -l -rw-rw-rwx 1 root root 20 Jan 27 07:53 File2.txt ( ۶ ۶ ۷ ) ‫است‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫راحتتر‬ ‫راه‬ ‫دسترسی‬ ‫نوع‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫عدد‬ x ۱ w ۲ r ۴ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫مثل‬ ‫کافیست‬ ‫حال‬rwx‫بنویسیم‬۱+۲+۴=۷ ‫دستور‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫پر‬ ‫پارامترهای‬Chmod: c‫یا‬ -changes: –‫پارامتر‬ ‫مثل‬v‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫حتما‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اعلم‬ ‫وقتی‬ ‫تنها‬ ‫ولی‬. - ls -l -rw-rw-r– 1 root root 260 Jan 27 07:54 File3.txt chmod -c 777 File3.txt ls -l mode of ‘File3.txt’ changed from 0664 (rw-rw-r–) to 0777 (rwxrwxrwx)
 • 28. v‫یا‬ -verbose: –‫کند‬‫می‬ ‫اعلم‬ ‫را‬ ‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬. reference=RFILE: –‫فایل‬ ‫دسترسی‬ ‫سطو ح‬ ‫از‬RFILE‫استفاده‬ ‫دستور‬ ‫برای‬ ‫اعمالی‬ ‫سطو ح‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کند‬‫می‬. ls -l -rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:54 File2.txt -rwxrwxrwx 1 root root 260 Jan 27 07:54 File3.txt chmod –reference=File2.txt File3.txt -rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:54 File3.txt R‫یا‬ -recursive: –‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫ی‬ ‫همه‬‫تغییر‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫دسترسی‬ ‫سطو ح‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫دهد‬‫می‬. ls -la total 96 drwxrwxr-x 3 root root 4096 Jan 27 19:35 . drwx—— 64 root root 36864 Jan 27 18:44 .. -rw-rw-r– 1 root root 4 Jan 27 19:35 File1.txt -rw-rw-r– 1 root root 20 Jan 27 07:54 File2.txt -rw-rw-r– 1 root root 260 Jan 27 07:54 File3.txt -rw-rw-r– 1 root root 18 Jan 27 07:54 File4.txt drwxrwx–x 2 root root 4096 Jan 27 08:07 myFolder1 chmod -R 777 .
 • 29. ls -l myFolder/ ls -l -rwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 27 19:35 File1.txt -rwxrwxrwx 1 root root 20 Jan 27 07:54 File2.txt -rwxrwxrwx 1 root root 260 Jan 27 07:54 File3.txt -rwxrwxrwx 1 root root 18 Jan 27 07:54 File4.txt drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 27 08:07 myFolder1 ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ،‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نوشتن‬ ،‫خواندن‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دایرکتوری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تاثیرشان‬. ۱.suid ،‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫دارند‬ ‫تاثیر‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فقط‬. ‫که‬ ‫فردی‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫صاحب‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ،‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫وقتی‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ ‫مثل‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫فایل‬.passwd‫داخل‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫دهید‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫پسوردتان‬ ‫فایل‬shaddow‫فایل‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫جایی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫ایجاد‬shaddow‫ریشه‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫دستور‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ،‫است‬ ‫میسر‬passwd‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ،‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫ریشه‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬suid‫شده‬ ‫تنظیم‬. ‫نکته‬:‫اگر‬suid‫مثل‬ ‫دستوراتی‬ ‫روی‬ ‫بر‬vi‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫آید‬‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫روت‬ ‫دسترسی‬. ۲.sgid ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫گروه‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ،‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫وقتی‬ ‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫هر‬ ‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫گروه‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬.
 • 30. ‫و‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫همان‬ ‫گروه‬ ،‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫فایل‬ ‫اون‬ ‫داخل‬ ‫که‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫گیرد‬‫نمی‬ ،‫ساخته‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫گروه‬. ۳.sticky ‫های‬‫فایل‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫کردن‬ ‫تنظیم‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فقط‬. ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫اسم‬ ‫تغییر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫روت‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫صاحب‬ ‫و‬ ‫دایرکتوری‬ ‫صاحب‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫دایرکتوری‬ ‫داخل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫این‬ ‫کنند‬ ‫پاک‬.tmp‫قدیمی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫روی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬. / ‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫هم‬ ‫معمولی‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫روی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫را‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫این‬. ‫کردن‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬suid ، sgid‫و‬sticky bit‫کنیم‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫از‬. ‫دسترسی‬ ‫نوع‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫عدد‬ suid ۴۰۰۰ sgid ۲۰۰۰ sticky bit ۱۰۰۰ ‫اگر‬suid‫صاحب‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬)۳‫رشته‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫کاراکتر‬۹‫کاراکتر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ، ‫کاراکتری‬(s ، x‫قرار‬ ‫گیرد‬‫می‬. chmod 4777 suid ls -l suid -rwsrwxrwx 1 root root 7 2013-01-29 12:50 suid ‫اگر‬sgid‫گروه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬)۳‫رشته‬ ‫از‬ ‫دوم‬ ‫کاراکتر‬۹‫جای‬ ‫به‬ ، ‫کاراکتری‬(s ، x‫قرار‬ ‫گیرد‬‫می‬. chmod 2777 sgid ls -l sgid
 • 31. -rwxrwsrwx 1 root root 4 2013-01-29 12:55 sgid ‫اگر‬stiky‫دیگران‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫تنظیم‬)۳‫رشته‬ ‫از‬ ‫سوم‬ ‫کاراکتر‬۹‫جای‬ ‫به‬ ، ‫کاراکتری‬(t ، x‫قرار‬ ‫گیرد‬‫می‬. chmod 1777 test-directory ls -l test-directory drwxrwxrwt 2 root root 4096 2013-01-29 12:58 test-directory
 • 33. ‫دسترسی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫لیست‬ACL‫نسخۀ‬ ‫هستۀ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امکاناتی‬ ‫جمله‬ ‫از‬2.6‫جدی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ها‬ ‫شاخه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫مجوزهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫کنترل‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫کاربران‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫تعریف‬ ‫دسترسی‬ ‫حق‬ ‫فایل‬ ‫مالک‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫ابزاری‬ ‫ترین‬ ‫مرسوم‬ ‫کرد‬.ACl‫دستورات‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬setfacl‫و‬getfacl‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫همچنین‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫عملکرد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬. ‫گزینۀ‬ ‫باید‬ ‫سیستم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬acl‫فایل‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پارتیشن‬ ‫دادن‬ ‫اتصال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬/ etc/fstab‫دهیم‬ ‫قرار‬. ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫نکته‬:zfs‫فایل‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫ست‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫نیاز‬/etx/fstab‫نیست‬ LABEL=/1 / ext3 defaults 1 Dev/hda6 /boot ext3 defaults 1 2 Dev/hda6 /home ext3 defaults,acl 1 2/ Proc /proc proc defaults 0 0 Sysfs /sys sysfs defaults 0 0 /dev/hda7 /karamad ext3 defaults 0 0/ ‫فرمان‬setfacl‫و‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مشخصی‬ ‫پوشه‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫توسط‬ : ‫کاربر‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫محدود‬ ‫خاصی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬.demo ‫فایل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫مجوز‬ ‫تنها‬test.sh‫داریم‬ ‫آنگاه‬ ‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نتواند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬: . setfacl -m u : demo : rw test.sh# ‫داریم‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬: setfacl -m g:demo: rw test.sh# ‫فرمان‬getfact‫سیستم‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫دسترسی‬ ‫کنترل‬ ‫لیست‬ ‫ننمایش‬ ‫جهت‬ ‫دستور‬ ‫این‬ : ‫است‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫مجوز‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫گروه‬ ،‫فایل‬ ‫نام‬ ‫مانند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬.
 • 34. getfacl test.sh# ‫است‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫خروجی‬: file: test.sh owner: root group: root User: : r— Other: : r– ‫به‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫قطعات‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫کاربری‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫جمله‬ ‫از‬. ‫کاربر‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫درایو‬ ‫دیسک‬ ‫مجوزهای‬ ‫بخواهید‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ali‫از‬ ‫بتواند‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬: chmod -R 700 /media/floppy# setfacl -m u : ali : rwx /media/floppy# ‫فایل‬/etc/fstab‫از‬ ‫پس‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫پارتیشن‬ ‫همل‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ : ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬mount‫مشخصی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫فایل‬ ،‫فایل‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫داخل‬.mtab‫شاخه‬ ‫در‬/etc‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فایل‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫اندرا‬ ‫شده‬ ‫سوار‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫دستگاههایی‬ ‫تمام‬ ‫که‬. ‫محتویات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬mtab‫فایل‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫پویا‬ ‫طور‬ ‫به‬fstab‫پیکر‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫ویرایش‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫تنها‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫بندی‬. fstab‫در‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫است‬ ‫ریشه‬ ‫کاربر‬ ،‫داراست‬ ‫را‬.6‫نمونه‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ستون‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬: LABEL= /1 /ext3 defaults 1 1
 • 35. Dev/hda6 /boot /ext3 defaults 1 2 Dev/hda6 /home ext3 defaults, acl 1 2 Proc /proc proc defaults 0 0 Sysfs /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SWAP-hda2 swap swap defaults 0 0 /dev/hda7 /karamad ext3 defaults 0 0 ‫شاخه‬ ‫در‬ ‫پارتیشن‬ ‫برچسب‬ ‫یا‬ ‫وسیله‬ ‫نام‬ ‫اول‬ ‫ستون‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬/dev‫دوم‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫پارتیشن‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫سوم‬ ‫ستون‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اتصال‬ ‫نقطۀ‬. ‫درج‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مربوطه‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫پارتیشن‬ ‫اتصال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پارامترهایی‬ ‫ستون‬ ‫چهارمین‬ ‫در‬ ‫ساخت‬ ‫وضعیت‬ ‫آخر‬ ‫ستون‬ ‫دو‬ ‫شود‬ ‫می‬.core dump‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پارتیشن‬ ‫کردن‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫پارتیشن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫کاربران‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سیستم‬. ‫چهارم‬ ‫ستون‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫پارامترهای‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫زمان‬ ‫فایل‬fstab‫عبارت‬noauto‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫کردن‬ ‫سوار‬ ‫جهت‬ ‫کنید‬ ‫درج‬ ‫را‬. ‫فرمان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫اتصال‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫سیستم‬mount‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫فرمان‬ ‫این‬. ‫فرمان‬mount‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫قطعات‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ : ‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫کلی‬ ‫شکل‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬: . mount [-t fs_type] device_path mount_point_directory# -t‫است‬ ‫اختیاری‬ ‫سوئیچ‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬. : Mount_point_directory‫کنیم‬ ‫سوار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وسیله‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬. : ‫کرد‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پارتیشن‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫اتصال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گزینه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سوئیچ‬ ‫با‬ ‫فرمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وسیلۀ‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫مجوزهای‬-o ‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬:
 • 36. mount -o ro‫شود‬ ‫می‬ ‫خواندنی‬ ‫فقط‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫پارتیشن‬ ‫اتصال‬ ‫موجب‬. <—— # mount -o rw‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشتنی‬ ‫خواندنی‬ ‫فقط‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫پارتیشن‬ ‫اتصال‬ ‫موجب‬. / <—— # mount -o ro /dev/sdb /mnt# ‫فقط‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫دوم‬ ‫اسکازی‬ ‫سخت‬ ‫دیسک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫شاخۀ‬ ‫به‬ ‫خواندنی‬/mnt‫کرد‬ ‫سوار‬. mount -w -o remount /dev/hda1# ‫پارتیشن‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬/dev/hda1‫ا‬‫ل‬ ‫مجدد‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫مجوز‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫اتصال‬ ‫محل‬ ‫در‬mount ‫شود‬ ‫می‬. ‫فرمان‬umount‫به‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫سوار‬ ‫پارتیشن‬ ‫یا‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫ارتباط‬ ‫قطع‬ ‫جهت‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫عموم‬ : ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫بال‬ ‫جهت‬ ‫بیشتر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬. ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫دستور‬ ‫کلی‬ ‫شکل‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پارتیشن‬ ‫به‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬: . umount device_name# ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫اتصال‬ ‫نقطۀ‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫وسیله‬ ‫نام‬ ‫جای‬ ‫به‬. ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫کاربردی‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هیچ‬ ،‫خاص‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫تمام‬ ،‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫دسترسی‬ ‫منبع‬. ‫پیغام‬ ‫پارتیشن‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫پیاده‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫رفت‬ ‫خواهند‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باشند‬ ‫بال‬ ‫چنانچه‬ ‫دستگاه‬ ‫آن‬. device busy‫یا‬ ‫پارتیشن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرایند‬ ‫همۀ‬ ‫باید‬ ،‫کردید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬
 • 37. ‫فرمان‬ ‫توسط‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫ببریم‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دیسک‬fuser‫انجام‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬: fuser -km /dev/sda# umount /dev/sda# ‫دستور‬ ‫توسط‬fuser‫شده‬ ‫سوار‬ ‫وسیلۀ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫فرایندهای‬ ‫تمام‬kill‫حالت‬ ‫از‬ ‫وسیله‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بودن‬ ‫سوار‬)mount‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬. ( Automount‫هسته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :2.6‫نام‬ ‫به‬ ‫سرویسی‬ ،‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫ظهور‬ ‫لینوکس‬ automount‫کرد‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫منابع‬ ‫خودکار‬ ‫اتصال‬ ‫قطع‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫بود‬. ‫دیگر‬ ‫توسط‬ ‫نداریم‬ ‫نیازی‬ ‫یافته‬ ‫اتصال‬ ‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬( ) ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫بازدهی‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سیستمی‬ ‫فرایندهای‬. ‫شاخه‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫پیکربندی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫فایل‬/etc‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫شر ح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬. /etc/auto.master# /atc/auto.misc# ‫نیز‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫فایل‬autofs‫مسیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬/etc/init.d‫دارد‬ ‫قرار‬. ‫دستورات‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬setfacl‫و‬getfacl‫است‬ ‫زیر‬ ‫شر ح‬ ‫به‬: Usage : getfacl option file Option -a display the file access control list only -d display the default access control list only
 • 38. -c do not display the comment header -R recurse into subdirectories —---------------------------------------------------------------------------------------- Usage : setfacl option file Option -m modify the current ACL(s) of file(s) -x remove entries from the ACL(s) of file(s) -b remove all extended ACL entries -R recurse into subdirectories -d operations apply to the default ACL -k remove the default ACL —restore=file restore ACLs (inverse of `getfacl -R')
 • 39. ‫سوم‬ ‫فصل‬: ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬/
 • 40. ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫مفهوم‬DisK Quota‫سهمیه‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مجاز‬ ‫فضای‬ ‫حداکثر‬ ‫تعیین‬ ‫یعنی‬. ‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫کاربری‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سخت‬ ‫دیسک‬ ‫بندی‬. ‫نوع‬Quota‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬2‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬: •‫فضا‬ ‫مقدار‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ •‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تعداد‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫لینوکس‬ ‫کرنل‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬. ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫در‬‫اول‬ ‫مرحله‬‫از‬ ‫هسته‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫بایست‬ ‫می‬DisK Quota، ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫معمول‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ها‬ ‫توزیع‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬. [root@localhost ~]#dmesg | grep quota VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 ‫از‬ ‫هسته‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫باشد‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ ‫خروجی‬ ‫اگر‬,DisK Quota‫غیر‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬, ‫نمود‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫ماژول‬ ‫یا‬ ‫کرد‬ ‫کامپایل‬ ‫مجدد‬ ‫را‬ ‫هسته‬ ‫باید‬ ‫اینصورت‬. . ‫دوم‬ ‫مرحله‬‫ابزار‬ ‫نصب‬Quota‫باشد‬ ‫می‬: ‫دبین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬: [root@localhost ~]#apt-get install quota ‫ردهت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬: [root@localhost ~]#yum install quota ‫سوم‬ ‫مرحله‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫تنظیم‬:
 • 41. ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫باید‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬usrquota‫و‬ ‫کاربران‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬grpquota‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گروه‬option‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پارتیشن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬etc/fstab‫کنیم‬ ‫اضافه‬: / [root@localhost ~]#nano /etc/fstab dev/sda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0 1/ ‫چهارم‬ ‫مرحله‬‫های‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بال‬ ‫تنظیمات‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫دیتابیس‬. ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫برای‬ ‫طریق‬ ‫بدین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پارتیشن‬: ‫دبین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬: ]root@localhost/#[~etc/init.d/quota restart ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫ریشه‬ ‫پارتیشن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬,restart‫کنید‬.‫که‬ ‫باری‬ ‫اولین‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫بال‬ ‫مراحل‬,2‫های‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫فایل‬aquota.user‫و‬aquota.group‫های‬ ‫پارتیشن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬. ‫ردهت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬: ‫صورت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پارتیشن‬ ‫ابتدا‬mount‫دوباره‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بودن‬,mount‫کنیم‬ ‫می‬. [root@localhost ~]#umount /etc/sda1 [root@localhost ~]#mount –a ‫نکته‬:‫امکان‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫ریشه‬ ‫پارتیشن‬ ‫برای‬umount‫را‬ ‫سیستم‬ ‫باید‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬,restart‫کرد‬. ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫طریق‬ ‫بدین‬ ‫سهمیه‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سپس‬: [root@localhost ~]#quotacheck -cugm /
 • 42. ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دیسک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫جدول‬ ‫ساختن‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬, ‫میکنیم‬ ‫اجرا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فعال‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬: , [root@localhost ~]#quotacheck -avug ‫گزینه‬“a‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فعال‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پارتیشن‬ ‫تمام‬. ” ‫گزینه‬“u‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫دیسک‬ ‫سهمیه‬ ‫اطلعات‬. ” ‫گزینه‬“g‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫دیسک‬ ‫سهمیه‬ ‫اطلعات‬. ” ‫گزینه‬“c‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫سهمیه‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫هم‬. ” ‫بلخره‬ ‫و‬ [root@localhost ~]#quotaon / ‫در‬‫پنجم‬ ‫مرحله‬‫رسد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫سهمیه‬ ‫اختصاص‬ ‫به‬ ‫نوبت‬: ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬edquota‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫سهمیه‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬ ‫می‬. edquota [-ug] name U‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫سهمیه‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ G‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫سهمیه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬. ‫مثال‬ ‫برای‬: [root@localhost ~]#edquota -u tst ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قبلی‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫آمیزبودن‬ ‫موفق‬ ‫نشانه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬. ‫کاربر‬ ‫سهمیه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطلعاتی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫ادیتور‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬tst‫می‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫آن‬ ‫ازطریق‬ ‫توانیم‬Quota‫کنیم‬ ‫اعمال‬ ‫را‬.