Systemd and its various uses and capabilities.

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

Systemd and its various uses and capabilities.

‫حق‬ ‫بسمه‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫اسکریپت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫نحوه‬
sysvinit
‫در‬
systemd
‫بر‬ ‫شرحی‬ ‫همچنین‬
, , ,
systemd upstart sysvinit initng
‫با‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬
systemd
: ‫نویسنده‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬
: ‫نسخه‬
۰.۱
: ‫نویسنده‬ ‫درباره‬
‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬
cyber security
. ‫هستم‬
‫از‬ ‫بیش‬
۱۵
. ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
‫مولف‬ ‫مدرس‬ ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬
- -
gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux
Trainer |devops
. : ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫اقه‬‫ل‬‫ع‬
)
. ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫تبریز‬ ‫اگ‬‫ل‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬
/
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬
: 09141100257
Mob
Telegram ID
Telegram channel
Instagram Account
Linkedin Account
. ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬
‫توی‬
slideshare
. ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬
: ‫مشاوره‬
‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬
. ‫بود‬
: ‫به‬ ‫تقدیم‬
‫خدا‬
‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫مادرم‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬ َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫پدرم‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫عشقم‬
‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
: ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
)
Systemd and its various uses and capabilities.
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬
/
‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫نیازها‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫باشید‬ ‫آن‬
.
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫‌های‬
‫ب‬‫انتخا‬
.
‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫‌عام‬
‫م‬‫سیست‬ ‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫‌های‬
‫ب‬‫انتخا‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬
‫گنو‬
/
‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬
.
‫اختصاصی‬ ‫‌افزارهای‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫انحصارطلبان‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫سیاس‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬
‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫‌افزارها‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫سایر‬ ‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬
‫ندارد‬
.
‫گنو‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
/
‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‌
‫ه‬‫تاریخچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬
.
‫علت‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫اندی‬‫ل‬‫فن‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هست‬ ‫که‬ ‫‌عاملی‬
‫م‬‫سیست‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬
GPL
‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬
۲۲
‫نفوذ‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫انسا‬ ‫اکثر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫‌اش‬
‫ی‬‫سالگ‬
‫‌است‬
‫ه‬‌
‫د‬‫کر‬
.
‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬
‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬
«
‫هوشمند‬
»
‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫‌کشند‬
‫ی‬‫م‬ ‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
.
‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نقلی‬ ‫وسایل‬ ‫از‬
‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫گوش‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬
…
.
‫گنو‬ ‫روی‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫زمین‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫‌گیرد؟‬
‫ی‬‫م‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬
/
‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫لینوکس‬
‫گنو‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ;
/
‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬
;
‫دنیاست‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫‌عام‬
‫م‬‫سیست‬ ‫‌ترین‬
‫ن‬‫ام‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬
.
‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫فلسف‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬
‫گنو‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
/
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬
.
‫ایسنیس‬‫ل‬ ‫طبق‬
GPL
‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫که‬
‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬
‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫ایسنس‬‫ل‬ ‫همان‬ ‫تحت‬
.
‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هست‬ ‫‌دهنگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
‫‌است‬
‫ه‬‫کرد‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫حفر‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬
.
‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬
‫‌گیرد‬
‫ی‬‫نم‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫‌باشید‬
‫ه‬‫شنید‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬
.
‫توجیه‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫‌این‬‫‌ها‬
‫ی‬‫خیل‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
۴۰۰
‫از‬ ‌
‫ه‬‫ابررایان‬
۵۰۰
‫همچنین‬ ‫‌کنندو‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫ابررایان‬
‫از‬ ‫بیش‬
۷۰
‫‌های‬
‫ه‬‫دهند‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬
(
servers
)
‫‌اند‬
‫ه‬‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬
.
‫خاصی‬ ‫ایل‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫البته‬
‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬
۳
‫‌است‬
‫ه‬‫نکرد‬ ‫تجاوز‬ ‫درصد‬
.
‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬
‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫مسئولی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬
‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫‌کنیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬
.
‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬
‫‌گیرد؟‬
‫ی‬‫نم‬
‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬
‌
‫ی‬‫دسترس‬ ‫مجوزهای‬
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬
.
‫مثل‬ ‫اجرایی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫هر‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫ویرو‬
:
۱
.
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
.
۲
.
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬
.
۳
.
‫‌گیرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫‌افزاری‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬
.
‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬
.
۱
.
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬
.
‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
,
exe com
‫یا‬
bat
‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫‌باشد‬
‫ه‬‫داشت‬
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬
.
‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫نیستند‬ ‫کاربر‬
.
‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫‌کند‬
‫ی‬‫نم‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬
jpg
‫باشد‬
.
۲
.
‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هم‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هم‬ ‫‌فرض‬
‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬
.
‫‌فایل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬
Ntfs
‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫ا‬‫ل‬‫اص‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
.
‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫‌های‬
‫ش‬‫بخ‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
.
‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬ ‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬
.
‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫‌فرض‬
‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬
‫‌رود‬
‫ی‬‫م‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫خاص‬
.
‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬
‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ایلی‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬
‫‌گیرد‬
‫ی‬‫نم‬ ‫اختیار‬
.
‫پایین‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هزین‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫استفاد‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬
GPL
‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫نهایی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هزین‬
.
‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬
‫‌است‬
‫ه‬‫شد‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬
.
‫دبیان‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬
(
debian
)
‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬
‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬
۱۹.۱
‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬
(
‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬
۲۴
‫و‬ ‫هزار‬
۷۰۰
‫تومان‬ ‫میلیارد‬
)
‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬
‫لینوکس‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هست‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫محاسب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬
۳
‫‌است‬
‫ه‬‫شد‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬
.
‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫اب‬‫ل‬‫انق‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫حقیقتا‬
-
‫فلسفه‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬
-
‫برای‬
‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫‌افزارها‬
‫م‬‫نر‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬
.
‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬
GPL
‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫تفکر‬ ‫و‬
.
‫طبق‬
‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫مجوز‬ ‫این‬
.
‫ویژگی‬ ‫این‬
‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫دستگا‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬
.
‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫ا‬‫ل‬‫مث‬
02
TTX
‫شرکت‬ ‫محصول‬
Mavizen
‫داخلی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مسابق‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬
‫است‬
.
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬
.
‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫دستگا‬ ‫یا‬
DeLavel
‫از‬
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬
.
‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ات‬‫ل‬‫ایا‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬
‫‌تپد‬
‫ی‬‫م‬ ‫لینوکسی‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫اتی‬‫ل‬‫مراس‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬
.
‫ایزامو‬
(
Isamu
)
‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬
۲۰۰۱
‫شناخته‬ ‫لینوکس‬ ‫‌بر‬‫مبتنی‬ ‫‌نمای‬
‫ن‬‫انسا‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
.
‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫روبا‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫‌کنون‬
‫ا‬‫ت‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬
.
‫‌ها‬
‫ت‬‫روبا‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫پلئو‬ ‫به‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
(
Pleo
)
‫کاتانا‬ ‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫‌متحرک‬
‫ی‬‫‌باز‬
‫ب‬‫اسبا‬ ‫دایناسور‬
(
Katana Robotic Arm
)
‫توسط‬ ‫که‬
‫نورونیکز‬
(
Neuronics
)
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬
.
‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫‌های‬
‫غ‬‫چرا‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬
.
‫ترافیک‬ ‫پیک‬
(
Peek Traffic
)
‫از‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مجموع‬
‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬ ‫‌هایی‬
‫ن‬‫مکا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫‌های‬
‫غ‬‫چرا‬
‫بزرگراه‬
۱۰۱
‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫‌آنجلس‬
‫س‬‫ل‬ ‫در‬
.
‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اع‬‫ل‬‫اط‬
‫دارید‬ ‫خبر‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌سورس‬
‫ن‬‫اپ‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬
.
‫ا‬‫ل‬‫مث‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬
carrier IQ
‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫تلف‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫که‬ ‫شد‬
‫‌کرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬
.
‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫‌توانیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نسخ‬
.
‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫صدها‬
ً‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫اکثر‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫برطرف‬
.
‫خود‬ ‫به‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مجموع‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬
‫بدهید‬
.
‫است‬ ‫استفاده‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫آماد‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬
.
‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬
‫تکان‬ ‫خود‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬
‫بخورید‬
.
‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬
‫ه‬‫بست‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬
‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬
.
‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫کاربران‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫استفاد‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫آماد‬ ‫آن‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫شد‬ ‫اح‬‫ل‬‫اص‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫است‬
.
‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬
‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
.
‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ات‬‫ل‬‫اشکا‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬
(
،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬
‫و‬ ‫اکسپلورر‬
…
)
‫است‬
.
‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫اوه‬‫ل‬‫ع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬
.
‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
.
‫شده‬ ‫‌روز‬
‫ه‬‫ب‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫بست‬ ‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬
‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫‌گذارد‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬
.
‫سریع‬ ‫پیشرفت‬
‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫فلسف‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬
.
‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬
.
‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫‌است‬
‫ه‬‫کرد‬ ‫بیشتر‬
.
‫درایورها‬ ‫نصب‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
.
‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫هست‬ ‫‌کنید‬
‫ی‬‫م‬
.
‫داشته‬ ‫‌انداز‬
‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫کار‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫‌های‬
‫م‬‫مود‬
‫باشند‬
.
‫‌العاده‬
‫ق‬‫فو‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫افک‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬
‫گنو‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫اینکه‬ ‫در‬
/
‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫‌تر‬
‫ن‬‫‌ر‬
‫د‬‫م‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‌
‫ل‬‫‌عام‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬
.
‫مدیر‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫وسیل‬ ‫به‬
‫‌های‬
‌
‫ه‬‫پنجر‬
compiz
‫یا‬
Kwin
‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬
.
‫زیبایی‬ ‫همچنین‬
KDE
‫سادگی‬ ‫و‬
Gnome
‫است‬ ‫‌زد‬
‫ن‬‫زبا‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬
.
‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫‌هایی‬
‫ع‬‫توزی‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬
.
‫‌شده‬
‫ی‬‫ام‬‫ل‬‫اس‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫به‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬
‫‌ها‬
‫ه‬‫د‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬ ‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫رشت‬ ‫مخصوص‬ ‫‌هایی‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫‌هایی‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫تا‬
…
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫‌اند‬
‫ه‬‫کرد‬ ‫‌آوری‬
‫ع‬‫جم‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫برنام‬
.
‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬
‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫‌اند‬
‫ه‬‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬
(
‫شبیه‬ ‫محیطی‬
command
prompt
‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬
)
‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬
.
‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهید‬
‫ی‬‫م‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬
.
‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬
‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫مد‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌آید‬
‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬
.
‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬
‫‌گیرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬
.
‫رایگان‬ ‫دانلود‬
‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫هر‬
.
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬
.
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫‌های‬
‫ر‬‫‌افزا‬
‫م‬‫نر‬ ‫اکثر‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫دربار‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬
.
‫البته‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫نم‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬
‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫‌تری‬
‫ف‬‫ضعی‬ ‫محصول‬ ‫پس‬
.
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫ا‬‫ل‬‫اصو‬
.
‫ا‬‫ل‬‫معمو‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬
‫‌آورند‬
‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫شیو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫سرمای‬
.
•
‫پشتیبانی‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫ارائ‬
(
‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬
)
•
‫ایسنس‬‫ل‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫انتشار‬
(
‫مانند‬
sun
‫‌کرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬
)
•
‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬
•
‫قبلی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫نسخ‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬
•
‫گوناگون‬ ‫‌های‬
‫د‬‫نها‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫‌تر‬
‫ی‬‫اضاف‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬
•
‫داوطلبانه‬ ‫‌های‬
‫ک‬‫کم‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬
•
‫‌ها‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬
(
‫در‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ا‬‫ل‬‫موزی‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬
‫فایرفاکس‬
)
‫سازی‬ ‫بومی‬
‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫لینوکس‬
.
‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫زبا‬ ‫برای‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬
‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌فرض‬
‫ش‬‫پی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬
KDE
‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬
‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬
,
libreoffice gimp
‫و‬
..
‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬
‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫اف‬‫ل‬‫برخ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫‌است‬
‫ه‬‫کرد‬ ‫تبدیل‬
(
‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬
)
‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬
‫‌است‬
‫ه‬‫شد‬ ‫داده‬
.
‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬
‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫فزایند‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
“
GNU’s Not Unix
‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اعیه‬‫ل‬‫اط‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ”
۱۹۸۳
‫آن‬ ‫‌تر‬
‫ل‬‫کام‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬
‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫امیه‬‫ل‬‫اع‬ ‫نام‬ ‫به‬
۱۹۸۵
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬
‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫‌کند؛‬
‫ی‬‫م‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ »‫«گنو‬ ‫نام‬
“
GNU’s Not Unix
.‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬
) ( ”
‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ »‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫«نر‬ ‫در‬ »‫«آزاد‬ ‫کلمه‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬
‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬
‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬
‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫‌تــوانـید‬
‫ی‬‫م‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫مجددا‬ ‫اگر‬ .‫جامعه‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬
(
. ‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬
)
‫ســال‬ ‫در‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬ «‫گنو‬ ‫»پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬
۱۹۸۳
‫روح‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬
‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬
.‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫صاحبان‬
‫سال‬ ‫در‬
۱۹۷۱
‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
MIT
‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬ ‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬
‫‌نویسان‬
‫ه‬‫بــرنام‬ .‫‌کــردند‬
‫ی‬‫م‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫‌کردند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬
.‫‌دادند‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬
‫دهه‬ ‫در‬
۱۹۸۰
‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارها‬
‫م‬‫نر‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬
.‫‌کرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫‌کردند‬
‫ی‬‫م‬ ‫منع‬
‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫نم‬
.‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬
‫خورده‬ ‫محک‬ ‫ا‬‫ل‬‫قب‬ ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬
.‫‌کرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬
‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابرایـن‬ .‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ،‫متن‬ ‫‌بندی‬
‫ب‬‫قال‬
‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬
۱۹۸۴
‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬
۱۹۸۵
‫برای‬ ‫بیشتر‬
.‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬
‫سال‬ ‫تا‬
۱۹۹۰
،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬
‫سال‬ ‫در‬
۱۹۹۱
‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬
۱۹۹۲
‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫‌افـزار‬
‫م‬‫نــر‬ ‫یــک‬
‫‌ها‬
‫ه‬‫د‬ ‫‌اکنون‬
‫م‬‫ه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬
/
.‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬
/
‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌خواهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫‌افزارها‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نـر‬
‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬
.‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫‌کار‬
‫ه‬‫تاز‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬
‫در‬ ‫‌اکنون‬
‫م‬‫ه‬ ‫آزاد‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫باز‬ ‫‌خــواهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬
‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ .‫است‬ ‫دسترس‬
‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ ‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬
.‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬
‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
Open Source
Software
‫مقدمه‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫‌گذاران‬
‫ه‬‫سرمای‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫احظ‬‫ل‬‫م‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫سعی‬ ‫‌دهنگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬
‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬
.‫‌کشند‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬
۱
‫معرفی‬ .
‫اتفاق‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫ظهور‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬
‫زندگی‬ ‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫خیل‬ ‫برای‬
- -
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬
‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬
.‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬
‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬
‫اوه‬‫ل‬‫بع‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫بازپخش‬ ‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروان‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬
‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬
(
. .
www opensource org
.)
‫بجای‬ .‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫جمعی‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫نوع‬ ‫دو‬
‫‌گیرند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬
‫کدام‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ .‫برود‬ ‫سو‬
‫آپاچی‬ ‫وب‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫‌گیرند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬
(
. .
httpd apache org
.)
‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫‌دهنده‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫تجاری‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬
‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬
‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬
MySQL
‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬
. .
MySQL (www mysql com)
.
‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬
‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫به‬ ‫‌آوری‬
‫ب‬‫تعج‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬
‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫بخاطر‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫‌یابد‬
‫ی‬‫م‬ ‫تخصیص‬
‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬
. ‫رسیدند‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬
‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ال‬‫ل‬‫استد‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬
‫رابرت‬ ‫اخانیو‬‫ل‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫‌انداز‬
‫م‬‫چش‬ ‫بهبود‬
‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬
.‫‌اند‬
‫م‬‫مه‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫انگیز‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬
‫چرا‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬
‫ی‬‫نم‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫پار‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫کمک‬ ‫‌باز‬
‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬
‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫ات‬‫ل‬‫تشکی‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬
‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫توانای‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬
.‫‌گیرند‬
‫ی‬‫م‬
init manager
‫یا‬
init process
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫بوت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرآیندی‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬
.‫است‬ ‫سیستم‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫سایر‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫لینوکس‬
init manager
‫ها‬
‫با‬ ‫ا‬‫ل‬‫معمو‬
runlevel
‫مثال‬ ‫برای‬ .‫هستند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫ات‬‫ل‬‫حا‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫همراه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
0
runlevel
،‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫خاموش‬ ‫معنای‬ ‫به‬
1
runlevel
‫و‬ ‫کاربره‬ ‫تک‬ ‫حالت‬ ‫معنای‬ ‫به‬
3
runlevel
‫حالت‬ ‫معنای‬ ‫به‬
. ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کاربره‬ ‫چند‬
‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬
init manager
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫بوت‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫از‬ ‫برخی‬
init manager
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬
-
SysVinit
‫نوع‬ ‫این‬ :
init manager
‫در‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫هنوز‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫قدیمی‬ ‫بسیار‬
‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خطی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫فرآیندهای‬ ،‫نوع‬ ‫این‬
.
init d
.‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬
-
Upstart
‫نوع‬ ‫این‬ :
init manager
‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫برای‬
Ubuntu
‫در‬ .‫‌رود‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬
Upstart
.‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫حال‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ،
‫این‬
init manager
‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬
SysVinit
‫رویدادها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬
(
events
‫جای‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ )
runlevel
،‫ها‬
Upstart
‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
/
.
etc/init/* conf
‫زمان‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬
.‫شوند‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫دوباره‬ ‫یا‬ ‫بازنشانی‬ ،‫توقف‬ ،‫شروع‬ ‫شرایطی‬ ‫و‬
Upstart
‫را‬ ‫دینامیک‬ ‫رویدادهای‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫قابلیت‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫بین‬ ‫تضاد‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫دارد‬
-
systemd
‫نوع‬ ‫این‬ :
init manager
‫جایگزین‬
SysVinit
‫جمله‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬
Fedora، Debian، CentOS
‫و‬
16.04
Ubuntu
.‫بعد‬ ‫به‬
systemd
‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
cgroup
‫کنترلرهای‬ ‫و‬
‫بهینه‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ‫‌فرض‬
‫ش‬‫پی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ‫مدیریت‬ ‫بهترین‬ ،‫مختلف‬
.‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬
‫این‬
init manager
‫نوع‬ ‫پرکاربردترین‬ ‫و‬ ‫جدیدترین‬
init
‫جای‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
SysVinit
‫و‬
Upstart
.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
Systemd
‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
/
.
etc/systemd/system/* service
‫می‬ ‫تعریف‬
.‫شوند‬ ‫فعال‬ ‫هایی‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫ترتیب‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کند‬
Systemd
‫ای‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ... ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫جلسات‬ ،‫ها‬ ‫اگ‬‫ل‬ ،‫منابع‬ ،‫ها‬ ‫پروسه‬ ،‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬
-
Initng
‫مدیر‬ ‫یک‬ :
init
‫برای‬ ‫جایگزین‬
SysVinit
‫زمان‬ ‫بهبود‬ ،‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫‌عام‬
‫م‬‫سیست‬ ‫در‬
.‫است‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بوت‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫بارگیری‬
Initng
‫به‬ ‫شبیه‬ ‫اصلی‬ ‫ایده‬ ‫با‬
Upstart
‫های‬ ‫توزیع‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ،‫شد‬ ‫شروع‬ ‫دبیان‬ ‫برای‬
.‫کردند‬ ‫منتقل‬ ‫لینوکس‬
Initng
‫فرآیند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫‌ریزی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جدیدتر‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫‌عام‬
‫م‬‫سیست‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫بارگیری‬
.‫دارد‬ ‫فرض‬
‫در‬
Initng
‫جریان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫هر‬ ،
(
Stream
‫تعریف‬ ‫تنظیمات‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫جریان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ )
‫نام‬ ‫با‬ ‫‌هایی‬
‫ی‬‫دایرکتور‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫ل‬‫معمو‬ ‫تنظیمات‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
.
stream d
‫توسط‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
initng
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫مربوطه‬ ‫سرویس‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫خوانده‬
Initng
‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫‌رود‬
‫ی‬‫نم‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬
‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬
SysVinit
‫و‬
systemd
‫مدیرهای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
init
‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫رایج‬
.‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬
‫ویژگی‬ systemd sysvinit upstart initng
‫توزیع‬ ‫معماری‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫برای‬
RedHat
‫سایر‬ ‫و‬ ‫دبیان‬ ‫و‬
‫ها‬ ‫توزیع‬
‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬
‫لینوکس‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬
‫برای‬
Ubuntu
‫و‬
‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫برخی‬
‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫و‬ ‫اندروید‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫برای‬
‫کوچک‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
‫های‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬
‫قدیمی‬
‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫فرآیندات‬
‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬
‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫فایل‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬
‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬
‫خدمات‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬
‫‌ها‬
‫ه‬‫گرو‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬
‫وضعیت‬ ‫مانیتورینگ‬
‫سیستم‬
‫بله‬ ‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬
‫بارگذاری‬ ‫ماژول‬
‫شده‬
systemd-modules-
load
‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬
‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ systemd-networkd ‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬
‫لجستیک‬ ‫مدیریت‬ journald syslogd rsyslogd sysklogd
‫توان‬ ‫مدیریت‬ ‫بله‬ ‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬
‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫درایور‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫ماژو‬
‫بله‬ ‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬
‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫در‬
‫بله‬ ‫خیر‬ ‫بله‬ ‫بله‬
‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫اصلی‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫فقط‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫ازم‬‫ل‬
‫یا‬ ‫مدیران‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬
.‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫مدیران‬ ‫حتی‬
Feature systemd sysvinit upstart initng
Service files
Uses .service files
to describe
services
Uses shell scripts
in .
/etc/init d/ to
control services
Uses .conf files to
configure services
Uses .ng files to
define services
and
dependencies
Dependenc
y
Parallelizes
service start-up
through
dependencies
Sequentially starts
services based on
rc runlevels
Uses event-based
dependencies to
start services
Uses parallel
initialization for
faster boot times
Logging
Uses journald for
centralized
logging
Sends logs to
syslog
Sends logs to
syslog
Sends logs to
syslog
Compatibilit
y
Supports
compatibility with
SysV scripts and
init files
Maintains
compatibility with
SysV scripts and
runlevels
Compatible with
,
SysV scripts
,
runlevels and LSB
headers
Not designed for
SysV compatibility
Feature systemd sysvinit upstart initng
Init system Yes Yes Yes Yes
Parallel booting Yes No Yes Yes
Service
management
,
Yes with systemd units
,
Yes with
init scripts
,
Yes with
upstart jobs
,
Yes with
runscripts
Socket activation Yes No Yes Yes
Journaling ,
Yes with journald No No Yes
System state
tracking
,
Yes with systemd-inhibit No No No
Systemd-resolved
,
Yes provides DNS caching and
network name resolution
No No No
Feature systemd sysvinit upstart initng
Cgroup support Yes No No Yes
Btrfs support
,
Yes includes support for Btrfs
subvolumes and snapshots
No No No
Snap support ,
Yes with snapd No No No
DBus activation Yes No Yes No
Boot time
configuration
,
Yes with systemd-firstboot No No No
systemd
‫و‬
sysvinit
‫نوع‬ ‫دو‬
init manager
‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬
.‫دارند‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬
systemd
‫‌تر‬
‫ب‬‫محبو‬ ‫و‬ ‫جدیدتر‬ ‫نوع‬
init manager
‫لینوکس‬ ‫‌های‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
‫مانند‬
, ,
Debian Ubuntu Fedora
‫و‬
Arch Linux
‫عنوان‬ ‫به‬
init manager
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫پیشفرض‬
sysvinit
‫‌تر‬
‫ی‬‫سنت‬ ‫و‬ ‫‌تر‬
‫ی‬‫قدیم‬ ‫نوع‬
init manager
‫استاندارد‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬
UNIX System V
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬
‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
systemd
‫به‬ ‫نسبت‬
sysvinit
:‫از‬ ‫عبارتند‬
systemd
‫شدن‬ ‫بوت‬ ‫زمان‬ ،‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫وابستگ‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫همزمان‬ ‫اجرای‬ ‫قابلیت‬
‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫سیستم‬
systemd
‫از‬
socket
‫و‬
D-Bus
‫درخواست‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫‌سازی‬
‫ل‬‫فعا‬ ‫برای‬
(
on-demand
‫دارد‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ )
systemd
‫از‬
cgroups
‫برای‬ ‫منابع‬ ‫حسابداری‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫محدودی‬ ‫تعیین‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫فرآیندها‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬
‫دارد‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫هر‬
Cgroup
: ‫چیست‬
Cgroups
‫یا‬
Control Groups
‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫سیستم‬
Cgroups
‫و‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫حافظ‬ ،‫‌ها‬
‫ه‬‫پردازند‬ ،‫‌ها‬
‫ش‬‫پرداز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌هایی‬
‫ت‬‫محدودی‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
.‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫منابع‬
‫مهم‬ ‫اهداف‬ ‫از‬
Cgroups
‫ارائه‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬ ،‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ،‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫مدیریتی‬ ‫امکانات‬
Cgroups
‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫مصرف‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
.‫کرد‬ ‫جلوگیری‬ ‫‌ها‬
‫ش‬‫پرداز‬ ‫از‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مجموع‬ ‫اشغال‬ ‫و‬ ‫تعارض‬
Cgroups
‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫هسته‬ ‫در‬
native
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مختلفی‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬
Cgroups
‫مدیریت‬ ‫رایج‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
Cgroups
،‫لینوکس‬ ‫در‬
systemd
‫امکانات‬ ‫که‬ ‫است‬
‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬
Cgroups
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬
systemd
‫بازگرداندن‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫قابلیت‬
snapshot
‫دارد‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫حالت‬ ‫از‬
systemd
‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫وابستگ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫‌محور‬
‫ش‬‫تراکن‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
systemd
‫مدیریت‬ ‫قابلیت‬
login
،‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫دستگا‬ ‫رمزگذاری‬ ،‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫یا‬ ‫خاموش‬ ،‫کاربران‬
‫از‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬
log
‫دارد‬ ‫را‬ ‫سامانه‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫جنب‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫پیکربندی‬ ،‫ها‬
:‫رویدادها‬ ‫پارامترهای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
systemd
‫به‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رویدادهای‬ ‫با‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫چندین‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫پارامترهای‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :‫کاربری‬ ‫جلسات‬ ‫مدیریت‬
systemd
‫‌ای‬
‫ه‬‫پیشرفت‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫جلسات‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ،
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کاربری‬ ‫جلسات‬ ‫تعداد‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قوانین‬ ‫تعریف‬ ‫مانند‬
:‫فرآیندها‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
systemd
‫کارایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫فرآیندها‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ‫مدیریت‬ ‫توانایی‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
:‫بیشتر‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫ماژو‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
systemd
‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بیشتری‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫ماژو‬ ‫از‬
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬
:‫بیشتر‬ ‫پایداری‬
systemd
‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫پایداری‬ ‫از‬ ،‫بودن‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
Systemd
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫مدرن‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫هماهنگی‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫با‬
‫مثل‬ ‫ارتباطی‬ ‫‌های‬
‫م‬‫مکانیز‬
D-Bus
‫و‬
Socket Activation
‫با‬
systemd
‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ .‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫هماهنگ‬
init
‫سنتی‬
‫مانند‬
SysVinit
‫و‬
Upstart
‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کردند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌عامل‬
‫م‬‫سیست‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫از‬
/
.
etc/init d
‫و‬
/
. .
etc/rc d/rcN d
‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫وجود‬
init
‫کنترل‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫‌توانستند‬
‫ی‬‫م‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنند‬
systemd
‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫از‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
unit
‫اعاتی‬‫ل‬‫اط‬ ‫شامل‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬
‫توسط‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سرویس‬ ‫درباره‬
systemd
‫فایل‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫هر‬ ،‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫مدیریت‬
unit
.‫شد‬ ‫برخوردار‬ ‫بهتری‬ ‫هماهنگی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬
systemd
‫و‬ ‫دامنه‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫همکاری‬ ‫یا‬ ‫جایگزین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫هماهنگ‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ابزار‬
،‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫های‬ ‫اسکریپت‬ -
pm-utils، inetd، acpid، syslog، watchdog، cron
‫و‬
atd
‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ -
snap
. ‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ :
-
8
microk s
‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ،
Kubernetes
‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬
-
systemctl
‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ،
systemd
‫تعامل‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬
‫باشید‬ ‫داشته‬
‫از‬ ‫پشتیبانی‬-
wsl
‫ویندوز‬
‫از‬ ‫پشتیبانی‬
udev
‫بواسطه‬
:
systemd systemd
‫از‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬
udev
‫بهره‬ ‫نیز‬
. ‫میبرد‬
systemd
‫از‬ ‫نیز‬
dbus
.‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬
dbus
‫پروسه‬ ‫بین‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬
‫با‬ ‫یا‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬
systemd
.‫کنند‬ ‫صحبت‬
systemd
‫با‬
dbus
‫می‬ ‫همکاری‬
.‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫توقف‬ ‫یا‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫تا‬ ‫کند‬
systemd
‫خط‬ ‫دستور‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫همچنین‬
(
command-line
‫مانند‬ )
systemctl، journalctl
‫و‬
loginctl
‫با‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫هماهنگ‬
systemd
،‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تعامل‬
.‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اگ‬‫ل‬ ،‫ها‬ ‫پروسه‬
‫واقع‬ ‫در‬
systemd
‫سطح‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ،‫توسعه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫رابط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫دارد‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬ ،‫شبکه‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫سطح‬ ،‫افزار‬ ‫سخت‬
‫در‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬
systemd
:
‫در‬
`
systemd
‫دستورات‬ ،‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬
` `
systemd-networkd
‫و‬
` `
systemd-resolved
.‫دارد‬ ‫وجود‬ `
‫دستورات‬
`
systemd-networkd
:‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫‌روند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ `
` -
systemd-networkctl
‫مانند‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫‌های‬
‫ط‬‫راب‬ ‫وضعیت‬ ‫نمایش‬ :`
DHCP، DNS
.‫غیره‬ ‫و‬
` -
systemd-networkd
‫‌ی‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ :
` `
systemd
‫جایگزین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬
` `
ifupdown
‫‌ها‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫برخی‬ ‫در‬ `
‫مانند‬
`
Ubuntu
‫‌ی‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫تنظیمات‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫‌رود‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬
` `
systemd
. ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬
*` `
network
`
‫مانند‬
/`
etc/systemd/network
.‫بخواند‬ `/
` -
networkctl
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫وضعیت‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کوچکی‬ ‫دستور‬ :`
` -
networkd-dispatcher
‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫رویدادهای‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ :
` `
systemd-networkd
`
‫از‬ ‫جدید‬ ‫‌پی‬
‫ی‬‫آ‬ ‫یک‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ،‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫یا‬ ‫اتصال‬ ‫مانند‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬
DHCP
.‫سرور‬
` -
networkd-resolvconf
‫فایل‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫ساده‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ :
` `
.
resolv conf
‫است‬ ‫‌هایی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ `
.‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬
‫دستورات‬
`
systemd-resolved
‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫هم‬ `
DNS
‫در‬
`
systemd
:‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫‌روند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ `
` -
resolvectl
‫سرورهای‬ ،‫‌ها‬
‫ه‬‫دامن‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫دستوری‬ :`
DNS
‫‌های‬
‫ت‬‫سیاس‬ ‫و‬
DNS
.‫است‬
` -
systemd-resolved
‫دیمون‬ ‫یک‬ :`
DNS
‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامل‬
`
systemd
‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫دیمون‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ `
‫‌های‬
‫ت‬‫درخواس‬
DNS
‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پردازش‬ ‫را‬
DNS
‫مانند‬ ‫مجازی‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجازی‬
` (
dnsmasq
)`
.‫دهد‬ ‫پاسخ‬
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫و‬
…
‫بواسطه‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫‌ما‬
: ‫نکته‬
systemd
‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫دستور‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫پس‬ . ‫ایم‬ ‫نداده‬ ‫انجام‬
. ‫مینماییم‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫باشیم‬ ‫کرده‬ ‫مدیریت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ . ‫میکنیم‬
‫دستور‬ ‫با‬ ‫همچنین‬
networkctl status
. ‫میباشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫مشاهده‬ ‫امکان‬ ‫هم‬
networkctl
‫توسط‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫شبکه‬ ‫پیوندهای‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬
systemd-networkd
‫های‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫خود‬ ‫شبکه‬ ‫اتصال‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬
IP
‫های‬ ‫آدرس‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫پویا‬ ‫یا‬ ‫ثابت‬
IP
. ‫فایل‬ ‫باید‬ ،‫استاتیک‬
network
‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫پارامترهای‬
Address، Gateway
‫و‬
DNS
‫‌های‬
‫س‬‫آدر‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬
IP
‫تنظیم‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ،‫پویا‬
DHCP=yes
‫از‬ ‫شبکه‬ ‫فایل‬ ‫در‬
DHCP
« ‫دستور‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬
networkctl up
interface
‫از‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ،‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫شما‬ ‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫شاخص‬ ‫یا‬ ‫نام‬ ‫رابط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ »
‫دستور‬
networkctl down interface
« ‫دستور‬ ‫از‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ،‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫مجدد‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ »
networkctl reconfigure interface
‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ »
netdev
. ‫یا‬ .
network
« ‫با‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫‌کنید‬
‫ی‬‫م‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫نم‬ ‫بارگیری‬ ‫دوباره‬ ‫‌شده‬
‫ص‬‫مشخ‬ ‫رابط‬ ‫برای‬ ‫را‬
networkctl
reload
.‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫جدید‬ ‫تنظیمات‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ »
‫ساخت‬
bridge
:
‫با‬ ‫پل‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬
networkctl
‫فایل‬ ‫یک‬ :‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫فایل‬ ‫دو‬ ‫باید‬ ،
netdev
‫یک‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫بریج‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬
‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیکربندی‬ ‫را‬ ‫پل‬ ‫رابط‬ ‫که‬ ‫شبکه‬ ‫فایل‬
0.
/etc/systemd/network/br netdev
[NetDev]
0
Name=br
Kind=bridge
0.
/etc/systemd/network/br network
[Match]
0
Name=br
[Network]
DHCP=yes
،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫پل‬ ‫در‬ ‫پورت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫شبکه‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اترنت‬ ‫رابط‬ ‫باید‬ ‫سپس‬
‫شما‬ ‫اترنت‬ ‫رابط‬ ‫اگر‬
1 0
enp s
: ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫فایل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫است‬
1 0.
/etc/systemd/network/enp s network
[Match]
1 0
Name=enp s
[Network]
0
Bridge=br
‫باید‬ ،‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫پس‬
networkctl
‫رابط‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بارگیری‬ ً‫مجددا‬ ‫را‬
bridge
: ‫کنید‬ ‫ظاهر‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫با‬ ‫را‬
sudo networkctl reload
0
sudo networkctl up br
:‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پل‬ ‫وضعیت‬ ‫توانید‬ ‫می‬
0
sudo networkctl status br
. ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫پورت‬ ‫رابط‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ،‫پل‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫افزودن‬ ‫برای‬
network
‫پارامتر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬
Bridge
‫با‬ ‫را‬
‫سیم‬ ‫بی‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫پل‬ ‫نام‬
0
wlan
‫پل‬ ‫به‬
0
br
‫فایل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫اضافه‬
:‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫زیر‬
0.
/etc/systemd/network/wlan network
[Match]
0
Name=wlan
[Network]
0
Bridge=br
‫سپس‬
sudo networkctl reload
0
sudo networkctl up wlan
systemd-analyze
‫با‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫مدیر‬ ‫‌زدایی‬
‫ل‬‫اشکا‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬
‫و‬ ‫سیستم‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫ردیابی‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ،‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫عملکرد‬ ‫آمار‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫ابزار‬ ‫این‬
‫‌زدایی‬
‫ل‬‫اشکا‬ ‫برای‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫ویژ‬ ‫توابع‬ ‫از‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫واحد‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫بازیابی‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫س‬‫سروی‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫مدیر‬ ‫پیشرفته‬
‫مهم‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
systemd-analyze
:‫از‬ ‫عبارتند‬
-
systemd-analyze time
‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ،‫کاربر‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫دستور‬ ‫این‬ :
‫موقت‬ ‫حافظه‬ ‫دیسک‬ ‫در‬
(
initrd
‫فضای‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ،‫سیستم‬ ‫عادی‬ ‫کاربر‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ )
‫تمام‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫گذشته‬ ‫زمان‬ ‫فقط‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫‌گیر‬
‫ه‬‫انداز‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫عادی‬ ‫کاربر‬
‫ا‬‫ل‬‫ب‬ ‫دیسک‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫لزوما‬ ‫اما‬ ،‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ،‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬ ‫شروع‬ ‫سیستم‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬
.‫‌دهند‬
‫ی‬‫نم‬ ‫نشان‬ ،‫باشد‬ ‫استفاده‬
-
systemd-analyze blame
‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫واحدهای‬ ‫تمام‬ ‫لیست‬ ‫دستور‬ ‫این‬ :
‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫سیستم‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫زمان‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫بهین‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫این‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫چاپ‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬
‫برای‬ ‫انتظار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫زیرا‬ ،‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫گمراه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ ‫باشید‬
.‫باشد‬ ‫کند‬ ‫دیگر‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫تکمیل‬
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ساحتار‬ ‫همچنین‬
…
‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫‌ساختار‬
: ‫نمونه‬ ‫برای‬
svg
. ‫نمود‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ذخیره‬
.
# systemd-analyze plot > boot_analysis svg
.
# xviewer boot_analysis svg
.
# eog boot_analysis svg
.
systemd
‌
: ‫نمونه‬ ‫برای‬ . ‫اجراشود‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫وصل‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬
1
# systemd-analyze time -H user@sr
1
# systemd-analyze blame -H user@sr
# systemd-analyze critical-chain -H 1
user@sr
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.

Recommandé

cachefs par
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 vues26 diapositives
how add and remove Mgr in ceph cluster par
how add and remove Mgr in ceph clusterhow add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph clusterYashar Esmaildokht
20 vues29 diapositives
bcache and cachefs its benefits. par
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits. Yashar Esmaildokht
64 vues36 diapositives
radosgw par
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 vues72 diapositives
how add and delete new mon in ceph cluster par
how add and delete new mon in ceph clusterhow add and delete new mon in ceph cluster
how add and delete new mon in ceph clusterYashar Esmaildokht
7 vues32 diapositives
openstack designate par
openstack designateopenstack designate
openstack designateYashar Esmaildokht
93 vues81 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Systemd and its various uses and capabilities.

nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
Package management par
Package managementPackage management
Package managementYashar Esmaildokht
80 vues53 diapositives
Beowolf par
BeowolfBeowolf
BeowolfYashar Esmaildokht
93 vues26 diapositives
Zabbix monitoring website par
Zabbix monitoring websiteZabbix monitoring website
Zabbix monitoring websiteYashar Esmaildokht
676 vues30 diapositives
Zfs and btrfs par
Zfs and btrfsZfs and btrfs
Zfs and btrfsYashar Esmaildokht
1K vues81 diapositives

Similaire à Systemd and its various uses and capabilities.(20)

‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ par Yashar Esmaildokht
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه par S. M. Masoud Sadrnezhaad
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه

Plus de Yashar Esmaildokht

raid with megacli par
raid with megacliraid with megacli
raid with megacliYashar Esmaildokht
36 vues28 diapositives
Openstack Rally par
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack RallyYashar Esmaildokht
202 vues40 diapositives
OpenStack and its service par
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
118 vues75 diapositives
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackYashar Esmaildokht
192 vues32 diapositives
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...Yashar Esmaildokht
83 vues32 diapositives
linux industry par
linux industrylinux industry
linux industryYashar Esmaildokht
36 vues166 diapositives

Plus de Yashar Esmaildokht(18)

Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par Yashar Esmaildokht
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par Yashar Esmaildokht
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ par Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

Systemd and its various uses and capabilities.

 • 1. ‫حق‬ ‫بسمه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫اسکریپت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫نحوه‬ sysvinit ‫در‬ systemd ‫بر‬ ‫شرحی‬ ‫همچنین‬ , , , systemd upstart sysvinit initng ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ systemd : ‫نویسنده‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نسخه‬ ۰.۱
 • 2. : ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬ cyber security . ‫هستم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۱۵ . ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫مولف‬ ‫مدرس‬ ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ - - gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops . : ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫اقه‬‫ل‬‫ع‬ ) . ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تبریز‬ ‫اگ‬‫ل‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬ / : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬ : 09141100257 Mob Telegram ID Telegram channel Instagram Account Linkedin Account . ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬ ‫توی‬ slideshare . ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬
 • 3. : ‫مشاوره‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬ . ‫بود‬
 • 4. : ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫خدا‬ ‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬ َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پدرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬ ‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ : ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬ )
 • 6. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬ / ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫نیازها‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫باشید‬ ‫آن‬ . ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫انتخا‬ . ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫انتخا‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ ‫گنو‬ / ‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬ . ‫اختصاصی‬ ‫‌افزارهای‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫انحصارطلبان‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫سیاس‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫‌افزارها‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫سایر‬ ‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫ندارد‬ . ‫گنو‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ / ‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‌ ‫ه‬‫تاریخچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ . ‫علت‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫اندی‬‫ل‬‫فن‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫که‬ ‫‌عاملی‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ GPL ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬ ۲۲ ‫نفوذ‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫انسا‬ ‫اکثر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫‌اش‬ ‫ی‬‫سالگ‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‌ ‫د‬‫کر‬ . ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬ « ‫هوشمند‬ » ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫‌کشند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ . ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نقلی‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫گوش‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ … . ‫گنو‬ ‫روی‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫زمین‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫‌گیرد؟‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬ / ‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ; / ‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬ ; ‫دنیاست‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫‌ترین‬ ‫ن‬‫ام‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬ . ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫فلسف‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫گنو‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ / ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ . ‫ایسنیس‬‫ل‬ ‫طبق‬ GPL ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫که‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫ایسنس‬‫ل‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ . ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫‌دهنگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫حفر‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ . ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫‌باشید‬ ‫ه‬‫شنید‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬ . ‫توجیه‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫‌این‬‫‌ها‬ ‫ی‬‫خیل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ۴۰۰ ‫از‬ ‌ ‫ه‬‫ابررایان‬ ۵۰۰ ‫همچنین‬ ‫‌کنندو‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ابررایان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۷۰ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دهند‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬ ( servers ) ‫‌اند‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬ . ‫خاصی‬ ‫ایل‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫البته‬ ‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ۳ ‫‌است‬ ‫ه‬‫نکرد‬ ‫تجاوز‬ ‫درصد‬ . ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬
 • 7. ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫مسئولی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ . ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫‌گیرد؟‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‌ ‫ی‬‫دسترس‬ ‫مجوزهای‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ . ‫مثل‬ ‫اجرایی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫هر‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫ویرو‬ : ۱ . ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ . ۲ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬ . ۳ . ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫‌افزاری‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ . ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬ . ۱ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ . ‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ , exe com ‫یا‬ bat ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫‌باشد‬ ‫ه‬‫داشت‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ . ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫کاربر‬ . ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ jpg ‫باشد‬ . ۲ . ‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هم‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هم‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ . ‫‌فایل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬ Ntfs ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫ا‬‫ل‬‫اص‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ . ‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫بخ‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ . ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬ ‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ . ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫‌رود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ . ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ایلی‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫اختیار‬ . ‫پایین‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هزین‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫استفاد‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ GPL ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫نهایی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هزین‬ . ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ .
 • 8. ‫دبیان‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬ ( debian ) ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬ ‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ۱۹.۱ ‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬ ( ‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬ ۲۴ ‫و‬ ‫هزار‬ ۷۰۰ ‫تومان‬ ‫میلیارد‬ ) ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫محاسب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ۳ ‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬ . ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫اب‬‫ل‬‫انق‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حقیقتا‬ - ‫فلسفه‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ - ‫برای‬ ‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ . ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬ GPL ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ . ‫طبق‬ ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ . ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دستگا‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ . ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫ا‬‫ل‬‫مث‬ 02 TTX ‫شرکت‬ ‫محصول‬ Mavizen ‫داخلی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مسابق‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬ ‫است‬ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬ . ‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دستگا‬ ‫یا‬ DeLavel ‫از‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ . ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ات‬‫ل‬‫ایا‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬ ‫‌تپد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لینوکسی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫اتی‬‫ل‬‫مراس‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ . ‫ایزامو‬ ( Isamu ) ‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬ ۲۰۰۱ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬ ‫‌بر‬‫مبتنی‬ ‫‌نمای‬ ‫ن‬‫انسا‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫روبا‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫‌کنون‬ ‫ا‬‫ت‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ . ‫‌ها‬ ‫ت‬‫روبا‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پلئو‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ( Pleo ) ‫کاتانا‬ ‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫‌متحرک‬ ‫ی‬‫‌باز‬ ‫ب‬‫اسبا‬ ‫دایناسور‬ ( Katana Robotic Arm ) ‫توسط‬ ‫که‬ ‫نورونیکز‬ ( Neuronics ) ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ . ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫‌های‬ ‫غ‬‫چرا‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫ترافیک‬ ‫پیک‬ ( Peek Traffic ) ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬ ‫‌هایی‬ ‫ن‬‫مکا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫‌های‬ ‫غ‬‫چرا‬ ‫بزرگراه‬ ۱۰۱ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫‌آنجلس‬ ‫س‬‫ل‬ ‫در‬ . ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اع‬‫ل‬‫اط‬
 • 9. ‫دارید‬ ‫خبر‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌سورس‬ ‫ن‬‫اپ‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ . ‫ا‬‫ل‬‫مث‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ carrier IQ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫تلف‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ . ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫‌توانیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ . ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫صدها‬ ً‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫اکثر‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برطرف‬ . ‫خود‬ ‫به‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بدهید‬ . ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫آماد‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ . ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بخورید‬ . ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ . ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫استفاد‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫آماد‬ ‫آن‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫اح‬‫ل‬‫اص‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫است‬ . ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ . ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ات‬‫ل‬‫اشکا‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬ ( ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬ ‫و‬ ‫اکسپلورر‬ … ) ‫است‬ . ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫اوه‬‫ل‬‫ع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ . ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ . ‫شده‬ ‫‌روز‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫‌گذارد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ . ‫سریع‬ ‫پیشرفت‬
 • 10. ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫فلسف‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬ . ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ . ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫بیشتر‬ . ‫درایورها‬ ‫نصب‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ . ‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫داشته‬ ‫‌انداز‬ ‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫کار‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫مود‬ ‫باشند‬ . ‫‌العاده‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫افک‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫گنو‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫اینکه‬ ‫در‬ / ‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫‌تر‬ ‫ن‬‫‌ر‬ ‫د‬‫م‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‌ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ . ‫مدیر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫وسیل‬ ‫به‬ ‫‌های‬ ‌ ‫ه‬‫پنجر‬ compiz ‫یا‬ Kwin ‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫زیبایی‬ ‫همچنین‬ KDE ‫سادگی‬ ‫و‬ Gnome ‫است‬ ‫‌زد‬ ‫ن‬‫زبا‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ . ‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬ . ‫‌شده‬ ‫ی‬‫ام‬‫ل‬‫اس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫د‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬ ‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫رشت‬ ‫مخصوص‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫تا‬ … ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫‌اند‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫‌آوری‬ ‫ع‬‫جم‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ . ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫‌اند‬ ‫ه‬‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬ ( ‫شبیه‬ ‫محیطی‬ command prompt ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ) ‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬ . ‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ . ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬ ‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫مد‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ . ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ .
 • 11. ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫هر‬ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬ . ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫‌های‬ ‫ر‬‫‌افزا‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اکثر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫دربار‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ . ‫البته‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫‌تری‬ ‫ف‬‫ضعی‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ . ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫ا‬‫ل‬‫اصو‬ . ‫ا‬‫ل‬‫معمو‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌آورند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شیو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫سرمای‬ . • ‫پشتیبانی‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ارائ‬ ( ‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬ ) • ‫ایسنس‬‫ل‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫انتشار‬ ( ‫مانند‬ sun ‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬ ) • ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬ • ‫قبلی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬ • ‫گوناگون‬ ‫‌های‬ ‫د‬‫نها‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫‌تر‬ ‫ی‬‫اضاف‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬ • ‫داوطلبانه‬ ‫‌های‬ ‫ک‬‫کم‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ • ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ( ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ا‬‫ل‬‫موزی‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫فایرفاکس‬ ) ‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لینوکس‬ . ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫زبا‬ ‫برای‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬ ‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ KDE ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬ ‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ , libreoffice gimp ‫و‬ .. ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫اف‬‫ل‬‫برخ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ( ‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬ ) ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫داده‬ .
 • 12. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬ ‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫فزایند‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ “ GNU’s Not Unix ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اعیه‬‫ل‬‫اط‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ” ۱۹۸۳ ‫آن‬ ‫‌تر‬ ‫ل‬‫کام‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫امیه‬‫ل‬‫اع‬ ‫نام‬ ‫به‬ ۱۹۸۵ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫‌کند؛‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ »‫«گنو‬ ‫نام‬ “ GNU’s Not Unix .‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬ ) ( ” ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ »‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫«نر‬ ‫در‬ »‫«آزاد‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫‌تــوانـید‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مجددا‬ ‫اگر‬ .‫جامعه‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ( . ‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ) ‫ســال‬ ‫در‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬ «‫گنو‬ ‫»پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬ ۱۹۸۳ ‫روح‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ .‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫صاحبان‬ ‫سال‬ ‫در‬ ۱۹۷۱ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ MIT ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬ ‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫‌نویسان‬ ‫ه‬‫بــرنام‬ .‫‌کــردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫‌کردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ .‫‌دادند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ۱۹۸۰ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬ .‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫‌کردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منع‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫نم‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫ا‬‫ل‬‫قب‬ ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬ .‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬
 • 13. ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابرایـن‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ،‫متن‬ ‫‌بندی‬ ‫ب‬‫قال‬ ‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ۱۹۸۴ ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ۱۹۸۵ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ .‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ۱۹۹۰ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬ ۱۹۹۱ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬ ۱۹۹۲ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫‌افـزار‬ ‫م‬‫نــر‬ ‫یــک‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫د‬ ‫‌اکنون‬ ‫م‬‫ه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ / .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ / ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌خواهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نـر‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫‌کار‬ ‫ه‬‫تاز‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫‌اکنون‬ ‫م‬‫ه‬ ‫آزاد‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫باز‬ ‫‌خــواهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ ‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬
 • 14. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Open Source Software ‫مقدمه‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫‌گذاران‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫احظ‬‫ل‬‫م‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سعی‬ ‫‌دهنگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ .‫‌کشند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬
 • 15. ۱ ‫معرفی‬ . ‫اتفاق‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫ظهور‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫خیل‬ ‫برای‬ - - ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ .‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫اوه‬‫ل‬‫بع‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بازپخش‬ ‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروان‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ( . . www opensource org .) ‫بجای‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫جمعی‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫‌گیرند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ .‫برود‬ ‫سو‬ ‫آپاچی‬ ‫وب‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫‌گیرند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ( . . httpd apache org .) ‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫‌دهنده‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تجاری‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ MySQL ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ . . MySQL (www mysql com) . ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫به‬ ‫‌آوری‬ ‫ب‬‫تعج‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫بخاطر‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫‌یابد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تخصیص‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬
 • 16. . ‫رسیدند‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ال‬‫ل‬‫استد‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬ ‫رابرت‬ ‫اخانیو‬‫ل‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫‌انداز‬ ‫م‬‫چش‬ ‫بهبود‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬ .‫‌اند‬ ‫م‬‫مه‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫انگیز‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫پار‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫ات‬‫ل‬‫تشکی‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫توانای‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ .‫‌گیرند‬ ‫ی‬‫م‬
 • 17. init manager ‫یا‬ init process ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫بوت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرآیندی‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ .‫است‬ ‫سیستم‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫سایر‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫لینوکس‬ init manager ‫ها‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ل‬‫معمو‬ runlevel ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫هستند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫ات‬‫ل‬‫حا‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫همراه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ 0 runlevel ،‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫خاموش‬ ‫معنای‬ ‫به‬ 1 runlevel ‫و‬ ‫کاربره‬ ‫تک‬ ‫حالت‬ ‫معنای‬ ‫به‬ 3 runlevel ‫حالت‬ ‫معنای‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫کاربره‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ init manager .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫بوت‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫از‬ ‫برخی‬ init manager :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬ - SysVinit ‫نوع‬ ‫این‬ : init manager ‫در‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫هنوز‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫قدیمی‬ ‫بسیار‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خطی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫فرآیندهای‬ ،‫نوع‬ ‫این‬ . init d .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ - Upstart ‫نوع‬ ‫این‬ : init manager ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫برای‬ Ubuntu ‫در‬ .‫‌رود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ Upstart .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫حال‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ، ‫این‬ init manager ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬ SysVinit ‫رویدادها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ( events ‫جای‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ) runlevel ،‫ها‬ Upstart ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ / . etc/init/* conf ‫زمان‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ .‫شوند‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫دوباره‬ ‫یا‬ ‫بازنشانی‬ ،‫توقف‬ ،‫شروع‬ ‫شرایطی‬ ‫و‬ Upstart ‫را‬ ‫دینامیک‬ ‫رویدادهای‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫قابلیت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫بین‬ ‫تضاد‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫دارد‬ - systemd ‫نوع‬ ‫این‬ : init manager ‫جایگزین‬ SysVinit ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ Fedora، Debian، CentOS ‫و‬ 16.04 Ubuntu .‫بعد‬ ‫به‬ systemd ‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ cgroup ‫کنترلرهای‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫مدیریت‬ ‫بهترین‬ ،‫مختلف‬ .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫این‬ init manager ‫نوع‬ ‫پرکاربردترین‬ ‫و‬ ‫جدیدترین‬ init ‫جای‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ SysVinit ‫و‬ Upstart .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ Systemd ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ / . etc/systemd/system/* service ‫می‬ ‫تعریف‬ .‫شوند‬ ‫فعال‬ ‫هایی‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫ترتیب‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کند‬ Systemd ‫ای‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ... ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫جلسات‬ ،‫ها‬ ‫اگ‬‫ل‬ ،‫منابع‬ ،‫ها‬ ‫پروسه‬ ،‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬
 • 18. - Initng ‫مدیر‬ ‫یک‬ : init ‫برای‬ ‫جایگزین‬ SysVinit ‫زمان‬ ‫بهبود‬ ،‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بوت‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫بارگیری‬ Initng ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫اصلی‬ ‫ایده‬ ‫با‬ Upstart ‫های‬ ‫توزیع‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ،‫شد‬ ‫شروع‬ ‫دبیان‬ ‫برای‬ .‫کردند‬ ‫منتقل‬ ‫لینوکس‬ Initng ‫فرآیند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫‌ریزی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جدیدتر‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫بارگیری‬ .‫دارد‬ ‫فرض‬ ‫در‬ Initng ‫جریان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫هر‬ ، ( Stream ‫تعریف‬ ‫تنظیمات‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫جریان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ) ‫نام‬ ‫با‬ ‫‌هایی‬ ‫ی‬‫دایرکتور‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫ل‬‫معمو‬ ‫تنظیمات‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ . stream d ‫توسط‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ initng .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫مربوطه‬ ‫سرویس‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫خوانده‬ Initng ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫‌رود‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ SysVinit ‫و‬ systemd ‫مدیرهای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ init ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫رایج‬ .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬
 • 19. ‫ویژگی‬ systemd sysvinit upstart initng ‫توزیع‬ ‫معماری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫برای‬ RedHat ‫سایر‬ ‫و‬ ‫دبیان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫برای‬ Ubuntu ‫و‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫برخی‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫اندروید‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫برای‬ ‫کوچک‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫های‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫قدیمی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫فرآیندات‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫فایل‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫گرو‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫وضعیت‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫سیستم‬ ‫بله‬ ‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬ ‫بارگذاری‬ ‫ماژول‬ ‫شده‬ systemd-modules- load ‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ systemd-networkd ‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬ ‫لجستیک‬ ‫مدیریت‬ journald syslogd rsyslogd sysklogd ‫توان‬ ‫مدیریت‬ ‫بله‬ ‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫درایور‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫ماژو‬ ‫بله‬ ‫خیر‬ ‫خیر‬ ‫بله‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫بله‬ ‫خیر‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫اصلی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫فقط‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫یا‬ ‫مدیران‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ .‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫مدیران‬ ‫حتی‬
 • 20. Feature systemd sysvinit upstart initng Service files Uses .service files to describe services Uses shell scripts in . /etc/init d/ to control services Uses .conf files to configure services Uses .ng files to define services and dependencies Dependenc y Parallelizes service start-up through dependencies Sequentially starts services based on rc runlevels Uses event-based dependencies to start services Uses parallel initialization for faster boot times Logging Uses journald for centralized logging Sends logs to syslog Sends logs to syslog Sends logs to syslog Compatibilit y Supports compatibility with SysV scripts and init files Maintains compatibility with SysV scripts and runlevels Compatible with , SysV scripts , runlevels and LSB headers Not designed for SysV compatibility Feature systemd sysvinit upstart initng Init system Yes Yes Yes Yes Parallel booting Yes No Yes Yes Service management , Yes with systemd units , Yes with init scripts , Yes with upstart jobs , Yes with runscripts Socket activation Yes No Yes Yes Journaling , Yes with journald No No Yes System state tracking , Yes with systemd-inhibit No No No Systemd-resolved , Yes provides DNS caching and network name resolution No No No
 • 21. Feature systemd sysvinit upstart initng Cgroup support Yes No No Yes Btrfs support , Yes includes support for Btrfs subvolumes and snapshots No No No Snap support , Yes with snapd No No No DBus activation Yes No Yes No Boot time configuration , Yes with systemd-firstboot No No No
 • 22. systemd ‫و‬ sysvinit ‫نوع‬ ‫دو‬ init manager ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ systemd ‫‌تر‬ ‫ب‬‫محبو‬ ‫و‬ ‫جدیدتر‬ ‫نوع‬ init manager ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مانند‬ , , Debian Ubuntu Fedora ‫و‬ Arch Linux ‫عنوان‬ ‫به‬ init manager ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫پیشفرض‬ sysvinit ‫‌تر‬ ‫ی‬‫سنت‬ ‫و‬ ‫‌تر‬ ‫ی‬‫قدیم‬ ‫نوع‬ init manager ‫استاندارد‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ UNIX System V ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ systemd ‫به‬ ‫نسبت‬ sysvinit :‫از‬ ‫عبارتند‬ systemd ‫شدن‬ ‫بوت‬ ‫زمان‬ ،‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫وابستگ‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫همزمان‬ ‫اجرای‬ ‫قابلیت‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ systemd ‫از‬ socket ‫و‬ D-Bus ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫‌سازی‬ ‫ل‬‫فعا‬ ‫برای‬ ( on-demand ‫دارد‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ) systemd ‫از‬ cgroups ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫حسابداری‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫محدودی‬ ‫تعیین‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫فرآیندها‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫هر‬ Cgroup : ‫چیست‬ Cgroups ‫یا‬ Control Groups ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ Cgroups ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫حافظ‬ ،‫‌ها‬ ‫ه‬‫پردازند‬ ،‫‌ها‬ ‫ش‬‫پرداز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌هایی‬ ‫ت‬‫محدودی‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ .‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫منابع‬ ‫مهم‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ Cgroups ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬ ،‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ،‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫مدیریتی‬ ‫امکانات‬ Cgroups ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫مصرف‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ .‫کرد‬ ‫جلوگیری‬ ‫‌ها‬ ‫ش‬‫پرداز‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫اشغال‬ ‫و‬ ‫تعارض‬ Cgroups ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫هسته‬ ‫در‬ native ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مختلفی‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ Cgroups ‫مدیریت‬ ‫رایج‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ Cgroups ،‫لینوکس‬ ‫در‬ systemd ‫امکانات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ Cgroups .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬
 • 23. systemd ‫بازگرداندن‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫قابلیت‬ snapshot ‫دارد‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫حالت‬ ‫از‬ systemd ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫وابستگ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫‌محور‬ ‫ش‬‫تراکن‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ systemd ‫مدیریت‬ ‫قابلیت‬ login ،‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دستگا‬ ‫رمزگذاری‬ ،‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫یا‬ ‫خاموش‬ ،‫کاربران‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬ log ‫دارد‬ ‫را‬ ‫سامانه‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫جنب‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫پیکربندی‬ ،‫ها‬ :‫رویدادها‬ ‫پارامترهای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ systemd ‫به‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫رویدادهای‬ ‫با‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫چندین‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫پارامترهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :‫کاربری‬ ‫جلسات‬ ‫مدیریت‬ systemd ‫‌ای‬ ‫ه‬‫پیشرفت‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫جلسات‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ، .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کاربری‬ ‫جلسات‬ ‫تعداد‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قوانین‬ ‫تعریف‬ ‫مانند‬ :‫فرآیندها‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ systemd ‫کارایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫فرآیندها‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ‫مدیریت‬ ‫توانایی‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ :‫بیشتر‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫ماژو‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ systemd ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بیشتری‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫ماژو‬ ‫از‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ :‫بیشتر‬ ‫پایداری‬ systemd ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫پایداری‬ ‫از‬ ،‫بودن‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
 • 24. Systemd ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫مدرن‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هماهنگی‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫با‬ ‫مثل‬ ‫ارتباطی‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫مکانیز‬ D-Bus ‫و‬ Socket Activation ‫با‬ systemd ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هماهنگ‬ init ‫سنتی‬ ‫مانند‬ SysVinit ‫و‬ Upstart ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫از‬ / . etc/init d ‫و‬ / . . etc/rc d/rcN d ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫وجود‬ init ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫‌توانستند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنند‬ systemd ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ unit ‫اعاتی‬‫ل‬‫اط‬ ‫شامل‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سرویس‬ ‫درباره‬ systemd ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫هر‬ ،‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫مدیریت‬ unit .‫شد‬ ‫برخوردار‬ ‫بهتری‬ ‫هماهنگی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬ systemd ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫همکاری‬ ‫یا‬ ‫جایگزین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫هماهنگ‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ابزار‬ ،‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫های‬ ‫اسکریپت‬ - pm-utils، inetd، acpid، syslog، watchdog، cron ‫و‬ atd ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ - snap . ‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ : - 8 microk s ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ، Kubernetes ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ - systemctl ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ، systemd ‫تعامل‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬- wsl ‫ویندوز‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ udev ‫بواسطه‬ : systemd systemd ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ udev ‫بهره‬ ‫نیز‬ . ‫میبرد‬ systemd ‫از‬ ‫نیز‬ dbus .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ dbus ‫پروسه‬ ‫بین‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ systemd .‫کنند‬ ‫صحبت‬ systemd ‫با‬ dbus ‫می‬ ‫همکاری‬ .‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫توقف‬ ‫یا‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫تا‬ ‫کند‬ systemd ‫خط‬ ‫دستور‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ( command-line ‫مانند‬ ) systemctl، journalctl ‫و‬ loginctl ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫هماهنگ‬ systemd ،‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تعامل‬ .‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اگ‬‫ل‬ ،‫ها‬ ‫پروسه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ systemd ‫سطح‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ایه‬‫ل‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ،‫توسعه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫رابط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬ ،‫شبکه‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫سطح‬ ،‫افزار‬ ‫سخت‬
 • 25. ‫در‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ systemd : ‫در‬ ` systemd ‫دستورات‬ ،‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ` ` systemd-networkd ‫و‬ ` ` systemd-resolved .‫دارد‬ ‫وجود‬ ` ‫دستورات‬ ` systemd-networkd :‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫‌روند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ` ` - systemd-networkctl ‫مانند‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫‌های‬ ‫ط‬‫راب‬ ‫وضعیت‬ ‫نمایش‬ :` DHCP، DNS .‫غیره‬ ‫و‬ ` - systemd-networkd ‫‌ی‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ : ` ` systemd ‫جایگزین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ` ` ifupdown ‫‌ها‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ` ‫مانند‬ ` Ubuntu ‫‌ی‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫تنظیمات‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫‌رود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ` ` systemd . ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ *` ` network ` ‫مانند‬ /` etc/systemd/network .‫بخواند‬ `/ ` - networkctl .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫وضعیت‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کوچکی‬ ‫دستور‬ :` ` - networkd-dispatcher ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫رویدادهای‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ : ` ` systemd-networkd ` ‫از‬ ‫جدید‬ ‫‌پی‬ ‫ی‬‫آ‬ ‫یک‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ،‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫یا‬ ‫اتصال‬ ‫مانند‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ DHCP .‫سرور‬ ` - networkd-resolvconf ‫فایل‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫ساده‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ : ` ` . resolv conf ‫است‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ` .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دستورات‬ ` systemd-resolved ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ` DNS ‫در‬ ` systemd :‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫‌روند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ` ` - resolvectl ‫سرورهای‬ ،‫‌ها‬ ‫ه‬‫دامن‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫دستوری‬ :` DNS ‫‌های‬ ‫ت‬‫سیاس‬ ‫و‬ DNS .‫است‬ ` - systemd-resolved ‫دیمون‬ ‫یک‬ :` DNS ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامل‬ ` systemd ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دیمون‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ` ‫‌های‬ ‫ت‬‫درخواس‬ DNS ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پردازش‬ ‫را‬ DNS ‫مانند‬ ‫مجازی‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ` ( dnsmasq )` .‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ …
 • 26. ‫بواسطه‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫‌ما‬ : ‫نکته‬ systemd ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫دستور‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫پس‬ . ‫ایم‬ ‫نداده‬ ‫انجام‬ . ‫مینماییم‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫باشیم‬ ‫کرده‬ ‫مدیریت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ . ‫میکنیم‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ networkctl status . ‫میباشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫مشاهده‬ ‫امکان‬ ‫هم‬ networkctl ‫توسط‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫شبکه‬ ‫پیوندهای‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ systemd-networkd ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫خود‬ ‫شبکه‬ ‫اتصال‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ IP ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫پویا‬ ‫یا‬ ‫ثابت‬ IP . ‫فایل‬ ‫باید‬ ،‫استاتیک‬ network ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫برای‬ ‫را‬
 • 27. ‫پارامترهای‬ Address، Gateway ‫و‬ DNS ‫‌های‬ ‫س‬‫آدر‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ IP ‫تنظیم‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫پویا‬ DHCP=yes ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫فایل‬ ‫در‬ DHCP « ‫دستور‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ networkctl up interface ‫از‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫شما‬ ‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫شاخص‬ ‫یا‬ ‫نام‬ ‫رابط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ » ‫دستور‬ networkctl down interface « ‫دستور‬ ‫از‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫شبکه‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫مجدد‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ » networkctl reconfigure interface ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ » netdev . ‫یا‬ . network « ‫با‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫بارگیری‬ ‫دوباره‬ ‫‌شده‬ ‫ص‬‫مشخ‬ ‫رابط‬ ‫برای‬ ‫را‬ networkctl reload .‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫جدید‬ ‫تنظیمات‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ » ‫ساخت‬ bridge : ‫با‬ ‫پل‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ networkctl ‫فایل‬ ‫یک‬ :‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫فایل‬ ‫دو‬ ‫باید‬ ، netdev ‫یک‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫بریج‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیکربندی‬ ‫را‬ ‫پل‬ ‫رابط‬ ‫که‬ ‫شبکه‬ ‫فایل‬ 0. /etc/systemd/network/br netdev [NetDev] 0 Name=br Kind=bridge 0. /etc/systemd/network/br network [Match] 0 Name=br [Network]
 • 28. DHCP=yes ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫پل‬ ‫در‬ ‫پورت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫شبکه‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اترنت‬ ‫رابط‬ ‫باید‬ ‫سپس‬ ‫شما‬ ‫اترنت‬ ‫رابط‬ ‫اگر‬ 1 0 enp s : ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫فایل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫است‬ 1 0. /etc/systemd/network/enp s network [Match] 1 0 Name=enp s [Network] 0 Bridge=br ‫باید‬ ،‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫پس‬ networkctl ‫رابط‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بارگیری‬ ً‫مجددا‬ ‫را‬ bridge : ‫کنید‬ ‫ظاهر‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬ ‫با‬ ‫را‬ sudo networkctl reload 0 sudo networkctl up br :‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پل‬ ‫وضعیت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ 0 sudo networkctl status br . ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫پورت‬ ‫رابط‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ،‫پل‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫افزودن‬ ‫برای‬ network ‫پارامتر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ Bridge ‫با‬ ‫را‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫پل‬ ‫نام‬ 0 wlan ‫پل‬ ‫به‬ 0 br ‫فایل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫اضافه‬ :‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫زیر‬
 • 30. systemd-analyze ‫با‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫مدیر‬ ‫‌زدایی‬ ‫ل‬‫اشکا‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫ردیابی‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ،‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫عملکرد‬ ‫آمار‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫‌زدایی‬ ‫ل‬‫اشکا‬ ‫برای‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫ویژ‬ ‫توابع‬ ‫از‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫واحد‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫بازیابی‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫مدیر‬ ‫پیشرفته‬ ‫مهم‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ systemd-analyze :‫از‬ ‫عبارتند‬ - systemd-analyze time ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ،‫کاربر‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫دستور‬ ‫این‬ : ‫موقت‬ ‫حافظه‬ ‫دیسک‬ ‫در‬ ( initrd ‫فضای‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ،‫سیستم‬ ‫عادی‬ ‫کاربر‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ) ‫تمام‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫گذشته‬ ‫زمان‬ ‫فقط‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫‌گیر‬ ‫ه‬‫انداز‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫عادی‬ ‫کاربر‬ ‫ا‬‫ل‬‫ب‬ ‫دیسک‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫لزوما‬ ‫اما‬ ،‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ،‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫شروع‬ ‫سیستم‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ .‫‌دهند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫نشان‬ ،‫باشد‬ ‫استفاده‬ - systemd-analyze blame ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫واحدهای‬ ‫تمام‬ ‫لیست‬ ‫دستور‬ ‫این‬ : ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫سیستم‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫زمان‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫بهین‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫این‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چاپ‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫برای‬ ‫انتظار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫زیرا‬ ،‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫گمراه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ ‫باشید‬ .‫باشد‬ ‫کند‬ ‫دیگر‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫تکمیل‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ساحتار‬ ‫همچنین‬ … ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫‌ساختار‬ : ‫نمونه‬ ‫برای‬ svg . ‫نمود‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ذخیره‬ . # systemd-analyze plot > boot_analysis svg . # xviewer boot_analysis svg . # eog boot_analysis svg
 • 31. . systemd ‌ : ‫نمونه‬ ‫برای‬ . ‫اجراشود‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫وصل‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ 1 # systemd-analyze time -H user@sr 1 # systemd-analyze blame -H user@sr # systemd-analyze critical-chain -H 1 user@sr