‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba à Manir

‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

‫حق‬ ‫بسمه‬
Ossec
‫و‬
Wazuh
‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
ossec
‫به‬
Wazuh
: ‫نویسنده‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬
‫نسخه‬
۰.۲
: ‫نویسنده‬ ‫درباره‬
‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬
cyber security
. ‫هستم‬
‫از‬ ‫بیش‬
۱۵
. ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
‫مولف‬ - ‫مدرس‬ - ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬
gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops
. ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬
. ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬/‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬
Mob : 09141100257
Telegram ID
Telegram channel
Instagram Account
Linkedin Account
. ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬
‫توی‬
slideshare
. ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬
: ‫مشاوره‬
. ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫انواع‬
IDS
‫های‬ ‫سیستم‬
IDS
.‫میکنند‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬
(
Network-base Intrusion Detection (NIDS
(
Host-base Intrusion Detection (HIDS
(
Distributed Intrusion Detection (DIDS
‫برای‬ ‫شرح‬
NIDS
:
‫در‬ .‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ )‫مختلف‬ ‫های‬ ‫میزبان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عبوری‬ ‫(ترافیک‬ ‫شبکه‬ ‫اصلی‬ ‫بدنه‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬
HIDS
‫سرور‬ ‫اتصال‬ ‫با‬
IDS
‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫به‬
Switch
‫یا‬
Hub
‫بررسی‬ ‫و‬
Packet
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ،‫ها‬ ‫میزبان‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫های‬
‫از‬ ‫میتوان‬ ‫موجود‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬
Snort
.‫برد‬ ‫نام‬
‫برای‬ ‫شرحی‬
HIDS
:
‫سیستم‬ ‫با‬ ‫اساسی‬ ‫تفاوت‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫و‬ .‫میپردازد‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ،‫دسته‬ ‫این‬ ‫در‬
NIDS
‫در‬ ‫اینکه‬ ‫بدلیل‬ .‫است‬
HIDS
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫ترافیک‬
NIDS
‫بعدی‬ ‫ویژگی‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬
HIDS
‫سرویس‬ ‫که‬ ‫سروری‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ ،‫است‬ ‫ان‬ ‫قوانین‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫کمتر‬
DNS
‫تهدیدات‬ ‫شناسایی‬ ‫قوانین‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫لزومی‬ ‫هیچ‬ ‫نمیدهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬
‫مصرف‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫بداند‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
CPU
‫میتوان‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫معروف‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کمتر‬
‫به‬
OSSEC
‫و‬
wazuh
‫و‬
Tripwire
.‫کرد‬ ‫اشاره‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫برای‬ ‫شرحی‬
DIDS
:
‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬
IDS
‫چند‬ ‫از‬ ‫ها‬
HIDS
‫یا‬
NIDS
‫هر‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ .‫میشود‬ ‫تشکیل‬ ‫مرکزی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بهمراه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬
IDS
‫در‬ ‫اخطار‬ ،‫ها‬ ‫گزارش‬ ‫کردن‬ ‫بررسی‬ ‫وظیفه‬ ‫مرکزی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫ارسال‬ ‫کزی‬ ‫مر‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬
‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ .‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫شناسایی‬ ‫قوانین‬ ‫بانک‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫وظیفه‬ ‫همچنین‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬
‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
DIDS
.‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬
(
Anomaly Base (Statically
‫میانگین‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ،‫میکنند‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫معمول‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫معمول‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬
‫در‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .) ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ،‫ترافیک‬ ‫حجم‬ ‫(مانند‬ ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫میزبان‬ ‫یا‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫مشخص‬ ‫کاربری‬ ‫توسط‬ ،‫دستور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫اجرای‬ ‫میگیرند‬ ‫نظر‬
( ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫ان‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫دستور‬ ‫بیشتر‬ ‫تکرار‬
Statically
‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ )
‫از‬ ‫تنها‬ ‫نمیتوان‬ ‫که‬ ‫میشوند‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫پیچیده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫حمالت‬ ‫امروزه‬.‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫موقعییت‬ ‫و‬ ‫نیاز‬
‫روش‬
Anomaly
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬
Signature Base
‫از‬ ‫منظور‬
Signature
‫این‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ،‫میکند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫یا‬ ‫نفوذ‬ ‫یک‬ ‫وقوع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قواعدی‬ ‫مجموعه‬
Signature
‫الگویی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫با‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ترافیک‬ ‫سیستم‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫اید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬
Data Base
‫خود‬
‫روش‬ ‫در‬.‫میکند‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫اخطار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ان‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫یافتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫میکند‬ ‫مقایسه‬
Signature
Base
‫بصورت‬ ‫دستگاه‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬
Dynamic
‫مانند‬ ،‫میگیرد‬ ‫صورت‬
Anti Virus
‫برای‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬ .‫ها‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬
IDS
‫شبکه‬ ‫در‬
‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫سوال‬ ،‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
IDS
‫شبکه‬ ‫درون‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ،‫میشود‬ ‫مطرح‬
‫بین‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫بهترین‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬.‫میباشد‬
Firewall
‫و‬
Router
‫این‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫میباشد‬
‫بین‬ ‫در‬ ‫سیستم‬
Firewall
‫بسمت‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫بیرونی‬ ‫شبکه‬ ‫و‬
IDS
‫امکان‬ ‫سیستم‬ ‫بازدهی‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫سرازیر‬
.‫میکند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫بیشماری‬ ‫خطاهای‬ ‫امدن‬ ‫بوجود‬
‫محیط‬ ‫دارای‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬
DMZ
‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫معماری‬ ،‫باشد‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫یا‬
IDS
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬
: ‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مناسب‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬
‫یک‬ ‫از‬
IDS
‫بین‬
Router
‫و‬
Firewall
.‫شود‬ ‫استفاده‬
‫یک‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫هر‬ ‫برای‬
IDS
.‫شود‬ ‫استفاده‬
.‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫معماری‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬
IDS
‫اطالعات‬ ‫بودن‬ ‫معیوب‬ ،‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫باگ‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اطالعات‬ ،‫پارازیت‬
DNS
‫عوامل‬ ‫از‬ ‫میزبان‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫ناقص‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬
‫توسط‬ ‫مورد‬ ‫بی‬ ‫اخطارهای‬ ‫عمده‬
IDS
.‫میباشد‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کمتری‬ ‫نسبت‬ ‫اساس‬ ‫بی‬ ‫اخطارهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫صحیح‬ ‫اخطارهای‬ ‫سیستم‬ ‫نامناسب‬ ‫پیکربندی‬ ‫صورت‬ ‫در‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ناتوان‬ ‫جدید‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ،‫نشود‬ ‫انجام‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫باز‬ ‫متن‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬
AIDE
‫گروه‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ :
DIDS
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫میباشد‬
Unix
.‫میشود‬ ‫نصب‬
ACARM-ng
‫این‬ :
IDS
‫بعنوان‬ ‫کارکرد‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬
HIDS
‫و‬
NIDS
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ،‫میباشد‬
Linux
‫از‬ ‫و‬ ‫اجراست‬ ‫قابل‬
‫از‬ ‫کمتر‬ ‫استفاده‬ ،‫باال‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫ان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫جمله‬
CPU
.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬
Bro NIDS
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬:
Linux
‫گروه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫ان‬ ‫اسم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫اجرا‬
NIDS
.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫ها‬
OSSEC NIDS
‫این‬ :
IDS
‫گروه‬ ‫از‬ ‫که‬
HIDS
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫میباشد‬ ‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫میباشد‬ ‫ها‬
‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫ان‬
Log
‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫ان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بررسی‬ ،‫سیستم‬
Registry
‫شناسایی‬ ‫و‬
Rootkit
.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬
Prelude Hybrid IDS
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬:
Linux
‫منتشر‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫ان‬ ‫ویندوز‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫نصب‬
.‫است‬ ‫شده‬
Samhain
‫این‬:
IDS
‫که‬
Host-base
‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫میباشد‬
Log
‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫سیستم‬
‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫توانایی‬ ،‫میزبان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
Rootkit
،‫ها‬
Port Scanning
‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫سیستم‬ ‫پنهان‬ ‫های‬ ‫پردازش‬ ‫بررسی‬ ‫و‬
‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫رایگان‬
Windows, Linux
‫و‬
Unix
.‫است‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫قابل‬
Snort
‫که‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ :
Network-base
‫مورد‬ ‫شبکه‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محبوبی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫میباشد‬
‫تحلیل‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬
Log
‫و‬ ‫بافر‬ ‫سرریز‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ .‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫و‬
Port scanning
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬
‫برای‬ ‫هایی‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫بخوبی‬
Windows
‫و‬
Linux
.‫میباشد‬
Suricate
‫این‬ :
IDS
.‫میباشد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫واقع‬ ‫در‬
IDS
‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫روش‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫خرابکاریهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محافظتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫می‬ ‫کردن‬ ‫هک‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫کنترل‬ ‫آوری‬ ‫دست‬ ‫به‬ ، ‫پورتها‬ ‫پویش‬ ، ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مراحل‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ‫را‬ ‫خرابکاریها‬ ‫نفوذ‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫باشد‬
( ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫سیستم‬
IPS
‫ناخواسته‬ ‫‌های‬
‫ر‬‫رفتا‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫نظارت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‌
‫ت‬‫فعالی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امنیتی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ )
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫جلوگیری‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫‌العمل‬
‫س‬‫عک‬ ‫بالفاصله‬ ،‫رفتارها‬ ‫این‬ ‫شناسایی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫‌کند‬‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مخرب‬ ‫یا‬
‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تقسیم‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬
IDS
‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
Host-based
( ‫کوچک‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫اینگونه‬
Agent
‫مورد‬ ‫آنرا‬ ‫تحرکات‬ ‫کلیه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ )‫(میزبان‬ ‫مقصد‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ )
‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ممیزی‬ ‫قابل‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫سیستمی‬ ‫مهم‬ ‫فایلهای‬ ،‫وقایع‬ ‫ثبت‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫کوچک‬ ‫جاسوس‬ ‫این‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫نظارت‬
‫عادی‬ ‫روال‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫رخدادی‬ ‫هنگامیکه‬ ‫به‬ ،‫حفاظتی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫موشکافی‬ ‫مورد‬ ‫مشکوک‬ ‫فعالیتهای‬ ‫رهگیری‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫بالفاصله‬ ،‫دهد‬ ‫روی‬
SNMP
.‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شبکه‬ ‫مسئولین‬ ‫برای‬ ‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫هشدارهایی‬
IDS
‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
Network-based
‫های‬ ‫بسته‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظارت‬ ‫مورد‬ ،‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بالدرنگ‬ ‫بصورت‬ ‫ترافیک‬ ،‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬
‫در‬ ‫گسترده‬ ‫حمله‬ ‫یک‬ ‫تدارک‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫ارسالی‬ ‫اطالعاتی‬
‫این‬ .‫گردد‬ ‫مطمئن‬ ،‫میباشند‬ ‫خطرناک‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرویسهای‬ ‫نمودن‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫تدارک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫برنامه‬
‫نمودن‬ ‫مسدود‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫متعاقب‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫هشدار‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫بالفاصله‬ ، ‫ترافیک‬ ‫در‬ ‫مشکوک‬ ‫تحرک‬ ‫یک‬ ‫شناسایی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫سیستم‬
‫دیواره‬ ‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ )‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گرا‬ ‫میزبان‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫(همانگونه‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫مشکوک‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫مسیر‬
.‫نماید‬ ‫ختثی‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهاجمان‬ ‫حمله‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫جدیدی‬ ‫قواعد‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫آتش‬
.‫دارد‬ ‫خود‬ ‫بازرسی‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫مستقلی‬ ‫سکوی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫ماشین‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شدید‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬
‫نمی‬ ‫یابها‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سوئیچ‬ ‫محدوده‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫کنکاش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ‫دارد‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عملیاتی‬ ‫ناحیه‬ ‫هر‬ ‫همچنین‬
.‫باشند‬
IDS
‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
Application-based
‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬
IDS
‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫محتوای‬ .‫میشوند‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫خاص‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ " ‫اجرایی‬ ‫"خوش‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫منظور‬ ‫به‬
.‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نادرست‬ / ‫درست‬ ‫خطاهای‬ ‫میزان‬ ‫بتواند‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫اجازه‬
‫محصوالت‬
IDS
‫قرار‬ ‫بازرسی‬ ‫مورد‬ ‫شرورانه‬ ‫تحرکات‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫عبوری‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫محتوای‬ ‫تمامی‬ ،‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
.‫است‬ ‫یاب‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫توسط‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحلیلهای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫بسیار‬ ‫بازرسی‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫میدهد‬
‫نظیر‬ ‫آشنا‬ ‫پرتکلهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫ای‬ ‫هوشمندانه‬ ‫حمالت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫موثر‬ ‫هنگامی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬
http
‫مشگل‬ ‫بدون‬ ‫هم‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ،
‫برای‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫از‬ ‫قویتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫پردازشی‬ ‫قدرت‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تصور‬ ، ‫مقایسه‬ ‫مقام‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫شکل‬ ،‫میگذرند‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫درون‬ ‫از‬
.‫ندارد‬ ‫تعجب‬ ‫جای‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬
‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫امروزی‬ ‫پذیر‬ ‫نفوذ‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
IDS
‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کشف‬ ‫آنها‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تالش‬ ‫پر‬ ‫امنیتی‬ ‫کارشناسان‬ ‫جای‬ ‫به‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرورانه‬ ‫حمالت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ، ‫شبکه‬
‫امر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫گاه‬ ‫تکیه‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گسترده‬ ‫آتش‬ ‫های‬ ‫دیواره‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫محدوده‬ ‫داخل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
.‫نمایند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫ایمن‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
‫اغلب‬ .‫ندارند‬ ‫نظارتی‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫فشار‬ ‫اعمال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫سرعت‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫که‬ ‫آنست‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬
IDS
‫به‬ .‫میکند‬ ‫یاری‬ ‫آنها‬ ‫شناسایی‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫عالئم‬ ‫از‬ ‫جامع‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬
‫جهت‬ ‫هر‬
IDS
‫ای‬ ‫خزنده‬ ‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫آنها‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫بروزشدن‬ ‫بدون‬ ‫ضدویروسها‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫ها‬
.‫هستند‬ ‫ستیز‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫حمله‬ ‫موعد‬ ‫دارای‬ ‫که‬
‫تولید‬ .‫رسانند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫داشته‬ ‫قبلی‬ ‫یورش‬ ‫در‬ ‫آمیزی‬ ‫موفقیت‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫خطایی‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫حمالت‬ ‫اغلب‬ ‫هکرها‬
‫نمایند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ، ‫حمالت‬ ‫اینگونه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آمده‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫تحلیلهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫امنیتی‬ ‫محصوالت‬ ‫کنندگان‬
‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫یورش‬ ‫اثر‬ ‫رد‬ ،‫شناسایی‬ ‫فنون‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آنرا‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬
، ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫حمله‬ ‫یک‬ ‫مشخصه‬ ‫آنکه‬ ‫محض‬ ‫به‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تهدیدات‬ ‫الگوهای‬
‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫هشدار‬ ‫پیامهای‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬
.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ذخیره‬ ٌ‫ا‬‫سابق‬ ‫مربوطه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حمالتی‬ ‫الگوی‬ ‫بودن‬ ‫بروز‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫حمالت‬
: ‫است‬ ‫مشخص‬ ٌ
‫ال‬‫کام‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکیه‬ ‫شناسایی‬ ‫الگوی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫سیستمهایی‬ ‫اشکال‬
‫فنون‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫شبکه‬ ‫حفاظت‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫رهگیری‬ ‫هستند‬ ‫شناسایی‬ ‫الگوی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫یورشهایی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫آنها‬
‫قرار‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تهدیدات‬ ‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫کماکان‬ ‫شبکه‬ ‫ساختهای‬ ‫زیر‬ ‫یقین‬ ‫بطور‬ ،‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫حمله‬ ‫عالئم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شناسایی‬
.‫دارد‬
( ‫نامتعارف‬ ‫فنون‬ ،‫هستند‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هجوم‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫کشف‬ ‫بدنبال‬ ‫هکرها‬ ‫هنگامیکه‬ ‫به‬
anomaly
)
‫ویروس‬ ‫با‬ ‫حمله‬ ‫اینگونه‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫اولین‬ .‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫شناسایی‬ ‫عالئم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫هیچگونه‬ ‫زار‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫شناسایی‬
CodeRed
.‫نماید‬ ‫شناسایی‬ ‫آنرا‬ ‫حمله‬ ‫الگوی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نتوانست‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫هیچ‬ ‫جائیکه‬ ،‫رسید‬ ‫ظهور‬ ‫معرض‬ ‫به‬
‫محصوالت‬
IDS
‫ترافیک‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫اینکار‬ .‫دارند‬ ‫نامتعارف‬ ‫شناسایی‬ ‫فنون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫حمالت‬ ‫اینگونه‬ ‫اولیه‬ ‫ضربات‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫نهاده‬ ‫بنا‬ ‫متعارف‬ ‫غیر‬ ‫ترافیک‬ ‫آمار‬ ‫مشاهده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مکانیسم‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫اولیه‬ ‫ترافیک‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شبکه‬
‫سیستمهای‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
IDS
‫نیز‬ ‫شناسایی‬ ‫متعارف‬ ‫غیر‬ ‫فنون‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫جدید‬ ‫هوشمندانه‬ ‫حمالت‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬
.‫نیافتد‬ ‫موثر‬ ‫مواقع‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫تالش‬ ‫تان‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫دروازه‬ ‫وارد‬ ‫توپ‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫بان‬ ‫دروازه‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬
.‫کنید‬ ‫جایگزین‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫واکنشی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تبدیل‬ ‫کابوس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫می‬
‫سیستم‬ .‫شوند‬ ‫تر‬ ‫خبره‬ ‫و‬ ‫ماهرتر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫برآن‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫به‬ ‫حمله‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مقاومت‬
( ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬
IDS
‫بر‬ ‫نیستند‬ ‫تهدیدی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫ا‬ً
‫ر‬‫ظاه‬ ‫های‬ ‫الگو‬ ‫شناسایی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫شبکه‬ ‫پروتکل‬ ‫الیه‬ ‫در‬ )
.‫شود‬ ‫می‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫سنگینی‬ ‫موجب‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬
‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫الگوهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تهدیدات‬ ‫این‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫موثر‬ ‫راه‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫روش‬
.‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫حمالتشان‬ ‫دامنه‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ‫که‬ ‫نفوذگران‬ ‫مختلف‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیچیده‬ ‫آنقدر‬ ‫را‬ ‫حمالتشان‬ ‫آنها‬ .‫آنهاست‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫پیچیدگی‬ ،‫ساخته‬ ‫قدرتمند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫آنچه‬
‫که‬ ‫یابند‬ ‫گسترش‬ ‫سرعتی‬ ‫چنان‬ ‫با‬ ‫میکنند‬ ‫سعی‬ ‫آنها‬ .‫آورد‬ ‫نمی‬ ‫دوام‬ ‫آنها‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مدت‬ ،‫معمولی‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫یا‬ ‫ویروس‬ ‫ضد‬ ‫یک‬ ‫که‬
.‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫توانایی‬ ‫انسان‬
( ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫سیستم‬ ‫فقط‬ ‫اکنون‬
Intrusion Prevention System
)
IPS
‫در‬ ،‫حمالت‬ ‫کردن‬ ‫مسدود‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫با‬ ،
.‫است‬ ‫میدهند‬ ‫رخ‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫میان‬ ‫تفاوت‬
IPS
‫و‬
IDS
‫چیست؟‬
IDS
.‫میکند‬ ‫عمل‬ ‫دزدگیر‬ ‫یک‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬
IDS
‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کشف‬ ‫زده‬ ‫صدمه‬ ‫آنجا‬ ‫به‬ ‫رسدکسی‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫قسمتهایی‬
،‫صدمات‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫اکنون‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بعد‬ ‫اخطار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫اخطار‬
.‫کنید‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫جلوگیری‬ ‫تر‬ ‫پیش‬
IPS
‫سیستم‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫اخطار‬ ‫اعالم‬ ‫بجای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫مجوز‬ ‫بدون‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬
.‫آورد‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫سیستم‬ ‫صدمه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬
IPS
‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬
IDS
‫سیستم‬ .‫است‬
IDS
‫کردن‬ ‫مسدود‬ ‫توانایی‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ .‫شناسایی‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫دارد‬ ‫احتیاج‬ ‫توانایی‬ ‫به‬
‫تفاوت‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫حمالت‬
IPS
‫با‬
IDS
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سنتی‬
IPS
‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫دور‬ ‫تا‬ ‫دور‬ ‫امنیتی‬ ‫سد‬ ‫یک‬
‫های‬ ‫توانایی‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ .‫نگردد‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫صدمه‬
IPS
‫شبکه‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ، ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تراکم‬ ‫راندن‬ ‫بیرون‬
.‫است‬ ‫شبکه‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫آمدها‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫خارجی‬
‫میان‬ ‫تفاوت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫است‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حمله‬ ‫بازداشتن‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫کنترل‬ ‫قابلیت‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
IPS
‫و‬
IDS
.‫دریافت‬ ‫را‬ ‫میانشان‬ ‫تفاوت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اسامی‬ ‫از‬ ‫آید‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫گیچ‬
IDS
‫گردآوری‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ها‬
.‫کنند‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫دارد‬ ‫عبور‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫هر‬ ‫قادرند‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫شبکه‬ ‫اختالالت‬ ‫کننده‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬
IPS
‫تغییر‬ ‫ها‬
‫طبیعی‬ ‫شکل‬
IDS
.‫هستند‬ ‫ها‬
IPS
‫های‬ ‫توانایی‬ ‫همه‬ ‫دارای‬ ‫ها‬
IDS
‫دهیم‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫معیار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ .‫باالتر‬ ‫سطحی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫ها‬
‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫بگیرند‬ ‫تصمیم‬
IPS
.‫حمله‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫پیشگیری‬ ‫مکانیسم‬ ‫دارای‬ ،‫ها‬
‫تمام‬ ‫ذاتا‬
IPS
‫ها‬
IDS
‫اما‬ ‫هستند‬ ‫نیز‬
IDS
‫ها‬
IPS
‫وظایف‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫که‬ ، ‫است‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫مکانیزم‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ .‫نیستند‬
IDS
‫به‬ ‫انفعالی‬ ‫حالت‬ ‫از‬
.‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫حالت‬
‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
IPS
‫کند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫شبکه‬ ‫عیوب‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ی‬
IPS
‫دقیق‬ ‫بطور‬ ‫خود‬ ‫عالئم‬ ‫بانک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫عبوری‬ ‫های‬ ‫بسته‬
‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫محتوای‬ ‫کل‬ ‫بلکه‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫عناوین‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬
.‫آورد‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫آنها‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ، ‫بودن‬ ‫مخرب‬ ‫صورت‬
‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫حفره‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خرابکاران‬ ‫استفاده‬ ‫منتظر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫راهی‬ ‫امنیتی‬ ‫خودکارسازی‬
‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫در‬ ‫معمولی‬ ‫آتش‬ ‫های‬ ‫دیواره‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫نفوذگران‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫مخرب‬ ‫کدهای‬
‫هایی‬ ‫ویروس‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ویروس‬ ‫ضد‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫همچنین‬ .‫بودند‬ ‫موثر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پرتکل‬ ‫یا‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ساده‬
‫به‬ ‫مخرب‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫های‬ ‫نویسنده‬ ‫گرچه‬ .‫بودند‬ ‫موثر‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫فایل‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شناسند‬ ‫می‬ ‫که‬
‫(مانند‬ ‫ورودی‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تازگی‬
http
‫پورت‬ ‫و‬
80
‫را‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫باز‬ ‫سیستم‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ )
.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬
‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫عملیاتی‬ ‫افت‬ ‫دچار‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫ثابت‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬
‫تقش‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫پیشرفته‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
IPS
.‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫جلوی‬ ‫موثری‬ ً
‫ال‬‫کام‬ ‫بطور‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ ‫پر‬ ‫ها‬
IPS
: ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫ورودهای‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬
IPS
‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بازرسی‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫هر‬ )‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫(مبتنی‬ ‫ها‬
‫پدافند‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫حمله‬ ‫نوع‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ،‫حمله‬ ‫نوع‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫جستجوی‬ ‫اول‬ :‫رساند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دو‬ ‫سپس‬
‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫کارکرد‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫سیستم‬ ‫صوررت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬
.‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬
: ‫است‬ ‫الزم‬ ‫شرط‬ ‫دو‬ ‫سیستمی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬
‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫بهترین‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫سیستم‬ ،‫نباشید‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫اجرایی‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫اگر‬ : ‫باال‬ ‫اجرایی‬ ‫توان‬
‫بگیرید‬ ‫اشتباه‬ ‫تصمیم‬ ‫نباید‬ ‫شما‬ : ‫دقت‬ ‫دوم‬ ‫و‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫نصب‬
ossec
‫معرفی‬
OSSEC
( ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذی‬ ‫آشکارساز‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
HIDS
، ‫یکپارچگی‬ ‫بررسی‬ ، ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫که‬ ‫است‬ )
‫تشخیص‬ ، ‫ویندوز‬ ‫رجیستری‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
rootkit
. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫واکنش‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫هشدار‬ ،
OSSEC
‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫سرور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ، ‫شود‬ ‫نصب‬ )‫محلی‬ ‫نصب‬ ‫(یک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫سرور‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫نصب‬ ‫نحوه‬ ، ‫آموزش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫نصب‬ ‫عامل‬
OSSEC
‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫را‬
CentOS 7
.‫گرفت‬ ‫خواهید‬ ‫یاد‬ ‫محلی‬ ‫نصب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫مرحله‬
1
‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ :
sudo yum install -y gcc inotify-tools
‫جدیدتر‬ ‫های‬ ‫ورژن‬ ‫در‬ : ‫نکته‬
ossec
. ‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬
dnf install gcc make libevent-devel zlib-devel openssl-devel pcre2-devel wget tar -y
‫مرحله‬
2
-
OSSEC
‫کنید‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫بارگیری‬ ‫را‬
OSSEC
‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫فایل‬
‫فایل‬ .‫شود‬ ‫بارگیری‬ ‫پروژه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫فشرده‬
checksum
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬ ‫که‬
‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ، ‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫بارگیری‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ، ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ، ‫تاربال‬
OSSEC 2.8.2
.‫است‬
‫بارگیری‬ ‫صفحه‬
‫را‬ ‫پروژه‬
‫بررسی‬
‫کنید‬
.‫کنید‬ ‫بارگیری‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫نسخه‬ ‫و‬
: ‫ازسورس‬ ‫بارگیری‬ ‫برای‬
wget -U ossec http://www.ossec.net/files/ossec-hids-2.8.2.tar.gz
: ‫سام‬ ‫چک‬ ‫پرونده‬ ‫برای‬
wget -U ossec http://www.ossec.net/files/ossec-hids-2.8.2-checksum.txt
‫های‬ ‫چک‬ ‫بررسی‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ، ‫پرونده‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫بارگیری‬ ‫با‬
MD5
‫و‬
SHA1
‫برای‬ .‫است‬ ‫تاربل‬
MD5sum
:‫نوع‬ ،
md5sum -c ossec-hids-2.8.2-checksum.txt
:‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫خروجی‬
ossec-hids-2.8.2.tar.gz: OK
md5sum: WARNING: 1 line is improperly formatted
‫هش‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬
SHA1
:‫نوع‬ ،
sha1sum -c ossec-hids-2.8.2-checksum.txt
:‫است‬ ‫آن‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫بازده‬ ‫و‬
ossec-hids-2.8.2.tar.gz: OK
sha1sum: WARNING: 1 line is improperly formatted
‫مرحله‬
3
‫سرور‬ :
SMTP
‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫در‬
OSSEC
‫سرور‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ،
SMTP
، ‫چیست‬ ‫دانید‬ ‫نمی‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫برای‬ ‫را‬
:)‫کنید‬ ‫آن‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫جعلی‬ ‫ایمیل‬ ‫(آدرس‬ ‫شماست‬ ‫محلی‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫صدور‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬
dig -t mx you@example.com
‫سرور‬ ، ‫نمونه‬ ‫خروجی‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کد‬ ‫بالک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫بخش‬
SMTP
‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫برای‬
‫شده‬ ‫پرسیده‬
‫در‬
- ‫خط‬ ‫انتهای‬
mail.vivaldi.net
.‫است‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫درج‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫نقطه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .
;; ANSWER SECTION:
vivaldi.net. 300 IN MX 10 mail.vivaldi.net.
‫مرحله‬
4
‫نصب‬ :
OSSEC
‫نصب‬ ‫برای‬
OSSEC
: ‫کنید‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ابتدا‬ ،
tar xf ossec-hids-2.8.2.tar.gz
‫یا‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ .‫دهد‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ای‬ ‫پوشه‬ ‫در‬
cd
.‫شوید‬ ‫آن‬ ‫وارد‬
OSSEC 2.8.2
‫شده‬ ‫نصب‬ ‫نسخه‬ ،
‫باید‬ ‫که‬ ، ‫بعدی‬ ‫پایدار‬ ‫نسخه‬ ‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ .‫شود‬ ‫برطرف‬ ‫نصب‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جزئی‬ ‫اشکال‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ، ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫برای‬
OSSEC
2.9
‫برای‬ ‫آن‬ ‫رفع‬ .‫است‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫شاخه‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تعمیر‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ، ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ، ‫باشد‬
OSSEC 2.8.2
‫معنای‬ ‫به‬ ‫فقط‬
‫در‬ ‫که‬ ، ‫است‬ ‫پرونده‬ ‫یک‬ ‫ویرایش‬
active-response
‫است‬ ‫این‬ ‫پرونده‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫فهرست‬
hosts-deny.sh
:‫کنید‬ ‫باز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬ ،
nano active-response/hosts-deny.sh
:‫باشید‬ ‫کد‬ ‫بلوک‬ ‫این‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ، ‫پرونده‬ ‫انتهای‬ ‫در‬
# Deleting from hosts.deny
elif [ "x$" = "xdelete" ]; then
lock;
TMP_FILE = `mktemp /var/ossec/ossec-hosts.XXXXXXXXXX`
if [ "X$" = "X" ]; then
# Cheap fake tmpfile, but should be harder then no random data
TMP_FILE = "/var/ossec/ossec-hosts.`cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 32 | head -1 `"
fi
‫با‬ ‫که‬ ‫خطوطی‬ ‫در‬
TMP_FILE
‫عالمت‬ ‫اطراف‬ ‫فضاهای‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬
‫را‬ =
‫پرونده‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ، ‫ها‬ ‫فاصله‬ ‫برداشتن‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫کنید‬ ‫حذف‬
.‫ببندید‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ذخیره‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫کد‬ ‫بلوک‬ ‫همانند‬ ‫باید‬
# Deleting from hosts.deny
elif [ "x$" = "xdelete" ]; then
lock;
TMP_FILE=`mktemp /var/ossec/ossec-hosts.XXXXXXXXXX`
if [ "X$" = "X" ]; then
# Cheap fake tmpfile, but should be harder then no random data
TMP_FILE="/var/ossec/ossec-hosts.`cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 32 | head -1 `"
fi
:‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫تایپ‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ، ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫توانیم‬ ‫می‬
sudo ./install.sh
‫باید‬ ‫فقط‬ ‫شما‬ ، ‫موارد‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫ورودی‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ، ‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫در‬
ENTER
‫را‬
‫فشار‬
‫دهید‬
‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫تا‬
( ‫است‬ ‫انگلیسی‬ ، ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ، ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫زبان‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ .‫بپذیرد‬ ‫را‬
en
‫مورد‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫اگر‬ .)
، ‫شماست‬ ‫عالقه‬
ENTER
‫را‬
‫فشار‬
‫دهید‬
، ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .
2
‫دوباره‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫شده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫زبانهای‬ ‫لیست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حرف‬
ENTER
‫را‬
‫فشار‬
‫دهید‬
.
(en/br/cn/de/el/es/fr/hu/it/jp/nl/pl/ru/sr/tr) [en]:
‫از‬ ‫بعد‬
، ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫خواهید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫پرسد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫سوال‬
‫را‬ ‫محلی‬
. ‫کنید‬ ‫وارد‬
1- What kind of installation do you want (server, agent, local, hybrid or help)? Local
، ‫بعدی‬ ‫سؤاالت‬ ‫برای‬
ENTER
‫را‬
‫فشار‬
‫دهید‬
‫سوال‬ .‫بپذیرد‬ ‫را‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫تا‬
3.1
‫از‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شما‬
‫سرور‬
SMTP
‫سرور‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ، ‫سوال‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫پرسید‬ ‫می‬
SMTP
‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬
3
.‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬
3- Configuring the OSSEC HIDS.
3.1- Do you want e-mail notification? (y/n) [y]:
- What's your e-mail address? you@example.com
- What's your SMTP server ip/host?
:‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خروجی‬ ‫این‬ ‫باید‬ ، ‫باشد‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫نصب‬ ‫اگر‬
- Configuration finished properly.
...
‫شکل‬
1
:
‫نصب‬ ‫برای‬
agent
-
‫شما‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬
agent
. ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
More information can be found at http://www.ossec.net
--- Press ENTER to finish (maybe more information below). ---
، ‫نصب‬ ‫اتمام‬ ‫برای‬
ENTER
‫را‬
‫فشار‬
‫دهید‬
.
‫مرحله‬
5
:
OSSEC
‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬
OSSEC
‫حساب‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ، ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫شروع‬ ‫اما‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬
root
.‫بروید‬
sudo su
‫را‬ ‫آن‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫صدور‬ ‫با‬ ‫سپس‬
start
.‫کنید‬
/var/ossec/bin/ossec-control start
‫باید‬ .‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ورودی‬ ‫صندوق‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬
OSSEC
، ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫اطالع‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫هشدار‬ ‫یک‬
‫که‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫اکنون‬
OSSEC
.‫کنید‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫هشدارهایی‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬
:‫ششم‬ ‫مرحله‬
OSSEC
‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫را‬
‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫پیکربندی‬
OSSEC
‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تنظیماتی‬ ‫اما‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫خوب‬
- ‫است‬ ‫اصلی‬ ‫پیکربندی‬ ‫فایل‬ ، ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫برای‬ ‫پرونده‬ ‫اولین‬ .‫کنید‬
ossec.conf
‫در‬ ‫که‬
/
var/ossec/etc
‫پرونده‬ .‫یافت‬ ‫خواهید‬ ‫قرار‬ ‫فهرست‬
:‫کنید‬ ‫باز‬ ‫را‬
nano /var/ossec/etc/ossec.conf
‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایمیل‬ ‫تنظیمات‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬ ‫مورد‬ ‫اولین‬
global
:‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫مشاهده‬ ‫پرونده‬
<global>
<email_notification>yes</email_notification>
<email_to>finid@vivaldi.net</email_to>
<smtp_server>mail.vivaldi.net.</smtp_server>
<email_from>ossecm@vultr.guest</email_from>
</global>
‫آدرس‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬
email_from
‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ، ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫معتبر‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬
SMTP
‫ایمیل‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬
‫طرف‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هشدارهایی‬
OSSEC
‫عنوان‬ ‫به‬
Spam
‫اگر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬
FQDN
‫روی‬ ‫ایمیل‬ ‫دامنه‬ ‫قسمت‬ ، ‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫تنظیم‬ ‫سرور‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫معتبر‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تنظیماتی‬ ‫این‬ ‫بنابراین‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫سرور‬ ‫میزبان‬ ‫نام‬
‫اجرای‬ ‫فرکانس‬ ، ‫سیستم‬ ‫آزمایش‬ ‫هنگام‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ، ‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫تنظیماتی‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬
OSSEC
‫های‬ ‫ممیزی‬
‫قسمت‬ ‫در‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫خود‬
syscheck
‫دارد‬ ‫قرار‬
‫هر‬ ، ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬
22
‫ویژگیهای‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫ساعت‬
‫دهنده‬ ‫هشدار‬
OSSEC
‫تنظیم‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دوباره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ، ‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫کمتری‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بخواهید‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،
.‫کنید‬
<syscheck>
<!-- Frequency that syscheck is executed - default to every 22 hours -->
<frequency>79200</frequency>
، ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬
OSSEC
‫زیر‬ ‫در‬ ‫درست‬ ‫جدید‬ ‫برچسب‬ ‫یک‬ ، ‫آن‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ .‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫هشدار‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫پرونده‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫هنگام‬
‫برچسب‬
‫کنید‬ ‫اضافه‬ >‫<فرکانس‬
:‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫حاوی‬ ‫باید‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ، ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ .
<syscheck>
<!-- Frequency that syscheck is executed - default to every 22 hours -->
<frequency>79200</frequency>
‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫فهرست‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫تنظیم‬ ‫آخرین‬
OSSEC
‫پیدا‬ ‫قبلی‬ ‫تنظیم‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫آنها‬ .‫کند‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫آنها‬
:‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ، ‫باشید‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬
<!-- Directories to check (perform all possible verifications) -->
<directories check_all="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
<directories check_all="yes">/bin,/sbin</directories>
‫گزارش‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫خط‬ ‫دو‬ ‫هر‬
OSSEC
:‫بخوانند‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ، ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬
<directories report_changes="yes" realtime="yes" check_all="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
<directories report_changes="yes" realtime="yes" check_all="yes">/bin,/sbin</directories>
.‫ببندید‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ذخیره‬
‫کنیم‬ ‫اصالح‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫بعدی‬ ‫پرونده‬
local_rules.xml
‫در‬
/
var/ossec/rules
‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫فهرست‬
cd
:‫فهرست‬ ‫آن‬ ‫به‬
cd /var/ossec/rules
‫قاعده‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫این‬
OSSEC
‫جز‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ، ‫دارد‬ ‫می‬ ‫نگه‬ ‫را‬
local_rules.xml
‫آن‬ ‫در‬ . ‫شوند‬ ‫اصالح‬ ‫نباید‬ ‫پرونده‬
‫این‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫آتش‬ ، ‫جدید‬ ‫پرونده‬ ‫افزودن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قانونی‬ ، ‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫قانونی‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫سفارشی‬ ‫قوانین‬ ، ‫پرونده‬
‫شماره‬ ‫با‬ ، ‫قانون‬
554
‫صفر‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ‫قاعده‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،
، ‫شود‬ ‫شروع‬
OSSEC
.‫کند‬ ‫نمی‬ ‫ارسال‬ ‫هشدار‬
‫قانون‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬
554
.‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬
<rule id="554" level="0">
<category>ossec</category>
<decoded_as>syscheck_new_entry</decoded_as>
<description>File added to the system.</description>
<group>syscheck,</group>
</rule>
‫در‬ ‫را‬ ‫قانون‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫ما‬
local_rules.xml
‫شده‬ ‫آورده‬ ‫زیر‬ ‫کد‬ ‫بالک‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫نسخه‬ ‫آن‬ .‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫پرونده‬
.‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کپی‬ ‫فایل‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ، ‫شدن‬ ‫بسته‬ ‫برچسب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫درست‬ .‫است‬
<rule id="554" level="7" overwrite="yes">
<category>ossec</category>
<decoded_as>syscheck_new_entry</decoded_as>
<description>File added to the system.</description>
<group>syscheck,</group>
</rule>
‫سپس‬ ، ‫ببندید‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫پرونده‬
OSSEC
.‫کنید‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫را‬
/var/ossec/bin/ossec-control restart
‫منبع‬
‫نصب‬
agent
‫نصب‬ ‫برای‬
agent
. ‫نصب‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫مرحله‬ ‫تا‬ ‫میرویم‬ ‫باال‬ ‫روند‬ ‫طبق‬
yum install gcc make
On RHEL derivatives (CentOS 7)
wget http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/gcc-4.8.5-36.el7.x86_64.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/make-3.82-24.el7.x86_64.rpm
yum localinstall gcc-4.8.5-36.el7.x86_64.rpm
yum localinstall make-3.82-24.el7.x86_64.rpm
/ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫بصورت‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬
tmp
: ‫داریم‬
wget https://github.com/ossec/ossec-hids/archive/3.1.0.tar.gz -P /tmp
cd /tmp
tar xzf 3.1.0.tar.gz
cd ossec-hids-3.1.0
./install.sh
(en/br/cn/de/el/es/fr/hu/it/jp/nl/pl/ru/sr/tr) [en]:
‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬
agent
. ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
. ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫مسیر‬
. ‫میکنیم‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫سامانه‬ ‫سرور‬
‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬
integrity check daemon
‫گزینه‬
y
. ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
‫گزینه‬ ‫کیت‬ ‫روت‬ ‫تشخیص‬ ‫امکان‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬
y
. ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬
active response
. ‫میکنیم‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬
. ‫رسید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫نصب‬
‫اتصال‬
agent
: ‫سرور‬ ‫به‬
‫که‬ ‫اکنون‬
agent
‫خاص‬ ‫میزبان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کلید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ، ‫عامل‬-‫سرور‬ ‫اتصال‬ ‫کلید‬ ‫افزودن‬ ‫برای‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬
‫گزینه‬ .‫کنید‬ ‫استخراج‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫را‬
I
‫سپس‬ .‫کنید‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫کلید‬ ‫افزودن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پیست‬ ‫را‬ ‫کلید‬ ، ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬
Q
‫و‬ ‫کرده‬ ‫تایپ‬ ‫را‬
enter
‫فشار‬ ‫را‬
.‫شوید‬ ‫خارج‬ ‫تا‬ ‫دهید‬
/var/ossec/bin/manage_agents
‫کردن‬ ‫استارت‬
agent
:
/var/ossec/bin/ossec-control start
: ‫سامانه‬ ‫های‬ ‫الگ‬ ‫بررسی‬
tail /var/ossec/logs/ossec.log
‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫اینجا‬ ‫در‬
agent
. ‫است‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫سامانه‬ ‫به‬
: ‫دوم‬ ‫فصل‬
‫پیشرفته‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬
. ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اضافه‬ ‫کتاب‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫ورژن‬ ‫در‬ ‫فصل‬ ‫این‬
‫سوم‬ ‫فصل‬
‫ها‬ ‫سامانه‬ ‫سایر‬
‫با‬
Wazuh
: ‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫بیشتر‬
Wazuh
‫پلتفرم‬ ‫یک‬
Open Source
‫قبیل‬ ‫از‬ ‫فراوانی‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫که‬ ‫است‬
Threat Detection ،Integrity Monitoring ،Incident
Response ،Compliance
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬
‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬
Fork
‫پروژه‬ ‫از‬
OSSEC HIDS
‫مانند‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫‌شد‬
‫ه‬‫شناخت‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫‌شدن‬
‫ه‬‫اضاف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬
OpenSCAP
‫و‬
Elasticsearch
. ‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬
Wazuh
‫و‬ ‫رایگان‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬
Open Source
.‫است‬ ‫تهدیدات‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ،‫پیشگیری‬ ‫نظیر‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬
‌
‫ت‬‫قابلی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫بوده‬
( ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫شبک‬ ،‫داخلی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬
‫ط‬‫محی‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫توانایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ،‫دیگر‬ ‫بیانی‬ ‫به‬
Virtualization
،)
‫به‬ ‫ونسبت‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫‌های‬
‫ط‬‫محی‬ ‫و‬ ‫داکر‬ ‫کانتینرهای‬
osssec
‫در‬ ‫که‬ . ‫میکند‬ ‫ساپورت‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬
osssec
‫‌ها‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫این‬
. ‫است‬ ‫پولی‬ ‫بصورت‬
‫راهکار‬ ‫معماری‬ ‫همچنین‬
wazuh
‫و‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫سروری‬ ‫کالینت‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫ماشین‬
Agent
‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬
AgentLess
‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫(بدون‬
Agent
‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ )
‫سرور‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫مرکزی‬ ‫سرور‬ ‫یک‬
Management
‫سوی‬ ‫از‬ ‫ارسالی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬ ‫سرور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫ارسال‬
Agent
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫با‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫راهکار‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اهمیت‬ ‫حايز‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
Elastic Stack
‫یک‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ادغام‬
Search Engine
‫و‬
Data
Visualization
.‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫هشدارهای‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫قابلیت‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫بوده‬
: ‫نکته‬
Wazuh
‫بصورت‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫امکان‬
all in one
‫بصورت‬ ‫یا‬ ‫و‬
clustering
‫یا‬
Distributed
. ‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬
‫بصورت‬
all in one
‫بصورت‬
Distributed
‫‌های‬
‫ه‬‫مولف‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫قابلی‬
Wazuh
: ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشریح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫مشاهده‬ ‫نیز‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬
Wazuh
،‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬
Index
‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ،
 
‫و‬ ‫تهدیدها‬ ،‫نفوذها‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬
‫نیاز‬ ،‫امنیتی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫ردیابی‬ ‫برای‬ ، ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫سایبری‬ ‫تهدیدات‬ ‫هرروزه‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫ناهنجاری‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬
real-time
‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫شوند‬ ‫مانیتور‬ ‫ها‬ ‫داده‬
 
Agent
‫های‬
Wazuh
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫نظارت‬ ‫توانایی‬
 
‫سرور‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫اطالعات‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫نیز‬
Intelligence
.‫‌سازد‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫امکان‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬
Agent
‫های‬
Wazuh
.‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫مشکوک‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ناهنجار‬ ‫و‬ ‫کیت‬ ‫روت‬ ، ‫بدافزار‬ ‫یافتن‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬
‫‌های‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫یا‬ ‫پنهان‬ ‫‌های‬
‫س‬‫پراس‬ ، ‫پنهان‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬
Untrust
‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دهند‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ … ‫و‬
Agent
‫سرور‬،
‫روش‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫مرکزی‬
Signature Base
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬
Agent
‫های‬
Wazuh
‫مرکزی‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ،‫کردن‬ ‫رمز‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫خوانده‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫‌های‬
‫گ‬‫ال‬
Wazuh
‫یا‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫مرکزی‬ ‫سرور‬ ‫در‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫جهت‬
Rule
‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬
‫از‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫گران‬ ‫تحلیل‬
 
( ‫نادرست‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ،‫سیستمی‬ ‫خطاهای‬
Misconfiguration
‫و‬ ‫شده‬ ‫آگاه‬ … ‫و‬ ‫مخرب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ،)
.‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫واکنش‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
Wazuh
‫را‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫های‬ ‫خصیصه‬ ‫و‬ ‫مالکیت‬ ،‫مجوزها‬ ،‫محتوا‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ،
‫کاربران‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کند‬ ‫صادر‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫گزارش‬ ‫یا‬ ‫هشدار‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شناسایی‬
Local
‫فایلی‬ ‫یا‬ ‫دایرکتوری‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫یا‬
.‫کند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اصالح‬ ‫یا‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬
Agent
‫های‬
Wazuh
‫ارسال‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ،‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫احتمالی‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫‌پذیر‬
‫ب‬‫آسی‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬
‫به‬ ‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫اسکن‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ،‫موجود‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫داد‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫کرده‬
.‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬
Wazuh
‫سخت‬ ‫راهنماهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ،‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫مطابقت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫تنظیمات‬
.‫کند‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫افزاری‬
Agent
‫بدون‬ ،‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫‌هایی‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫اسکن‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫دور‬ ‫‌صورت‬
‫ه‬‫ب‬ ‫ها‬
‫سفارشی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫پیکربندی‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کنند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ناامن‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ‫دارای‬ ‫یا‬ ‫وصله‬
.‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫اسکریپت‬ ‫تعدادی‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬
Wazuh
‫برای‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫وقوع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫و‬ ‫کرد‬ ‫کم‬ ‫یا‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫اسکریپ‬ ‫این‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ .‫کنند‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫آنها‬ ‫وقوع‬
‫سیاست‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
.‫کرد‬ ‫‌سازی‬
‫ی‬‫شخص‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ،‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫‌های‬
Wazuh
‫و‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ، ‫‌ها‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫این‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫کنتر‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫قابلیت‬ ‫این‬ .‫سازند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫فنی‬ ‫انطباق‬ ‫شرایط‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫سازما‬ ‫به‬ ،‫پلتفرمی‬ ‫چند‬ ‫پشتیبانی‬
Wazuh
‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫توسط‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫الزامات‬ ‫تأمین‬ ‫جهت‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬
PCI DSS
.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ )‫پرداخت‬ ‫صنعت‬ ‫داده‬ ‫کارت‬ ‫(استاندارد‬
Wazuh
‫دهندگان‬ ‫ارایه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫ماژو‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫ابری‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫کردن‬ ‫مانیتور‬ ‫به‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫احتمالی‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫آمازون‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ،‫گوگل‬ ‫نظیر‬ ‫ابری‬ ‫های‬ ‫سرویس‬
Wazuh
( ‫داکر‬ ‫بستر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫ناهنجار‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ،‫تهدیدات‬ ‫شناسایی‬ ‫قابلیت‬
Docker
.‫دارد‬ )
Agent
‫های‬
Wazuh
‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫با‬
Docker
‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سازگار‬
Image
‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تنظیمات‬ ،‫ها‬
Container
.‫کنند‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬
Security Configuration Assessment
‫در‬
Wazuh
‫در‬ ‫‌پذیری‬
‫ب‬‫آسی‬ ‫کاهش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬
‫ک‬‫تکنی‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫‌ها‬
‫م‬‫سیست‬ ‫‌سازی‬
‫م‬‫مقاو‬
application
،‫‌ها‬
‫م‬‫سیست‬ ،‫ها‬
‫سطح‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫بالقوه‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫را‬ ‫حذف‬ ‫با‬ ‫امنیتی‬ ‫خطرات‬ ‫کاهش‬ ،‫‌ها‬
‫م‬‫سیست‬ ‫‌سازی‬
‫م‬‫مقاو‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫فناوری‬ ‫نواحی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫زیرساخت‬
،‫گرفت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مناسبی‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫‌پذیر‬
‫ب‬‫آسی‬
Wazuh
‫از‬ ‫یکی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫راهکار‬ ‫این‬ .‫است‬
‫نام‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫ماژو‬
SCA (Security Configuration Assessment)
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬ ،‫‌سازی‬
‫م‬‫مقاو‬ ‫فرآیند‬ ‫به‬ ،
Wazuh
‫کشف‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬ ‫اسکن‬ ،‫ماژول‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬
Misconfiguration
‫پیکربندی‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫شبکه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬
Policy
‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مشخص‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫که‬ ‫هایی‬
SCA
‫پیکربندی‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ارزیابی‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
.‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شوند‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫حذف‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
Policy
‫ماژول‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫های‬
SCA
‫های‬ ‫فرمت‬ ‫با‬
YAML
‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ،‫انسان‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫سادگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌باشند‬
‫ی‬‫م‬
‫براین‬ ‫عالوه‬ .‫داد‬ ‫گسترش‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬
Wazuh
‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫با‬
Policy
‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫شده‬
Benchmark
‫های‬
CIS
‫برای‬ ‫را‬ ‫استانداردهایی‬ ،‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬
Hardening
.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬
 
‫یک‬ ‫زیر‬ ‫مثال‬
‫از‬ ‫نمونه‬
Alert
‫ویندوز‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اسکن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫‌شده‬
‫د‬‫تولی‬ ‫های‬
10
‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫را‬
‫این‬
Alert
‫ممیزی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
Do not allow passwords to be saved
‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬
CIS
.‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ،‫است‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫اسکن‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫برای‬
Host
‫کشف‬ ‫و‬ ‫ها‬
Misconfiguration
‫هر‬ ،‫موجود‬ ‫های‬
Agent
‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ،‫است‬ ‫داخلی‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫که‬
،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫ترافیک‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫چک‬ ‫موارد‬
Agent
‫صرفا‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬
.‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫اسکن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ،‫باشد‬ ‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫تغییری‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫اسکن‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫تغییرات‬
‫نتیجه‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ،‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫رویداد‬ ‫هر‬
Failed، Passed
‫و‬
Not applicable
‫روی‬ ‫پیکربندی‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫در‬ .‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬
Host
‫با‬ ‫شبکه‬ ‫های‬
‫فایل‬
Policy
‫پیغام‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همخوانی‬ ،‫موجود‬
Passed
‫پیغام‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫و‬
failed
‫هنگام‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫همچنین‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬
،‫اسکن‬ ‫و‬ ‫بررسی‬
Agent
‫با‬
Error
‫هشدار‬ ،‫برساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اسکن‬ ‫فرآیند‬ ‫نتواند‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مواجه‬
Not-applicable
‫این‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫هشدار‬
Agent
‫راهکار‬
Wazuh
‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫فرستاده‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫به‬
Kibana
‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫به‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
File Integrity Monitoring
‫در‬
Wazuh
‫به‬ ‫مختلف‬ ‫مسیرهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫مداوم‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫یکپارچگی‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫وظیف‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ،‫پیداست‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
،‫دهد‬ ‫رخ‬ … ‫و‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ،‫فایل‬ ‫یک‬ ‫محتوای‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تغییری‬ ‫اگر‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫امنیتی‬ ‫کارشناسان‬ ‫و‬ ‫محققان‬
.‫نمایند‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫آنرا‬
‫راهكار‬
Wazuh
( ‫ها‬ ‫هش‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫آخرین‬ ‫زمان‬ ،‫مالک‬ ،‫مجوزها‬ ،‫فایل‬ ‫سایز‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬
MD5، SHA1،
SHA256
‫با‬ ‫را‬ )
Scan
‫را‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫عوض‬ ‫آنها‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مواردی‬ ،‫دوباره‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ،‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫تغییری‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫اولیه‬
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬
‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماژول‬ ‫زير‬
FIM
‫در‬
Wazuh
:‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫‌برد‬
‫ی‬‫م‬ ‫بهره‬ ‫آنها‬ ‫از‬
Syscheck (Integrity Checking Process)
‫روی‬ ‫بر‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫پیشفرض‬ ‫طور‬ ‫به‬
Wazuh
‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مسیرهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫فعال‬
Wazuh
‫را‬ ‫آنها‬
Scan
.‫کند‬
Configuring Scheduled Scan
 
‫برای‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬
Wazuh
‫به‬ ‫شروع‬ ‫هایی‬ ‫زمان‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تعیین‬
Scan
.‫کند‬
Configuring Real-Time Monitoring
‫صورت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫مسیرهایی‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬
Real-Time
‫فرآیند‬
Scanning
‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تغییر‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫بر‬
.‫شوند‬ ‫شناسایی‬ ‫باالتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ،‫‌افتد‬
‫ی‬‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫خاص‬ ‫مسیر‬ ‫یک‬
Configuring Who-Data Monitoring
‫کدام‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫متوجه‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬
Account Name
‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫فایل‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫پراسسی‬
Configuring Reporting New File
‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫فایلی‬ ،‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نظارتی‬ ‫تحت‬ ‫مسیرهای‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫امنیتی‬ ‫متخصصین‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬
.‫کنند‬
Configuring Windows Registry
‫در‬
Wazuh
‫را‬ ‫آنها‬ ،‫ماژول‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رجیستری‬ ‫مسیرهای‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
Scan
‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نمود‬
.‫پرداخت‬ ‫آنها‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ،‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫رجیستری‬
Configuring Report File And Registry Value Change
 
‫همچنین‬
Wazuh
.‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫رجیستری‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬
Migrate
‫از‬
Ossec
‫به‬
Wazuh
‌
: ‫نکته‬
migrate
‌
: ‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫‌شامل‬
‫کاربران‬ ،‫متأسفانه‬
OSSEC
. ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫نتوانستند‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫طول‬ ‫در‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
2015
‫تیم‬ ،
Wazuh
‫آسان‬ ،‫تر‬ ‫جامع‬ ‫بسیار‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫نتیجه‬ .‫برساند‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫گرفت‬ ‫تصمیم‬
‫راه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫استقبال‬ ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫جامعه‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫فورک‬ .‫است‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ،‫استفاده‬ ‫برای‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫پرکاربرد‬ ‫حل‬
‫از‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ما‬
Ossec
‫‌به‬
Wazuh
: ‫داریم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ . ‫کنیم‬ ‫مهاجرت‬
sudo du -h /var/ossec | tail -n1
sudo df -h /var
‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫سپس‬
ossec
. ‫میکنیم‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬
sudo /var/ossec/bin/ossec-control stop
sudo cp -rp /var/ossec /var/ossec_backup
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫سپس‬
ossec
. ‫میکنیم‬ ‫حذف‬ ‫زیر‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬
‫سپس‬
wazuh
‫روش‬ ‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ . ‫میکنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫سرور‬
all in one
‫را‬ ‫کالسترینگ‬ ‫بصورت‬ ‫نصب‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ . ‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬
. ‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬
‫ریپوزیتوری‬ ‫نصب‬
wazuh
‌
: ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫‌در‬
‫ریپوزیتوری‬ ‫نصب‬
wazuh
‌
:‌‫ها‬ ‫بیس‬ ‫دبیان‬ ‫در‬
‫نصب‬ ‫سپس‬
wazuh manager
: ‫میدهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬
: ‫داریم‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫دبیان‬ ‫در‬
‫در‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬
systemd
:
‫در‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬
sysvinit
:
‫بسته‬ ‫سپس‬
Filebeat
‌
: ‫میکنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬
: ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫دبیان‬ ‫در‬
‌
: ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫پیکربندی‬ ‫فایل‬
Filebeat
‫هشدارهای‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شده‬ ‫پیکربندی‬ ‫پیش‬ ‫از‬
Wazuh
‫به‬
Elasticsearch
:‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫را‬
curl -so /etc/filebeat/filebeat.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/filebeat/7.x/
filebeat.yml
‫برای‬ ‫را‬ ‫هشدارها‬ ‫الگوی‬
Elasticsearch
:‫کنید‬ ‫بارگیری‬
curl -so /etc/filebeat/wazuh-template.json
https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/4.2/extensions/elasticsearch/7.x/wazuh-template.json
chmod go+r /etc/filebeat/wazuh-template.json
‫ماژول‬ ‫دانلود‬
Wazuh
‫برای‬
Filebeat
:
curl -s https://packages.wazuh.com/4.x/filebeat/wazuh-filebeat-0.1.tar.gz | tar -xvz -C
/usr/share/filebeat/module
‫فایل‬
/
etc/filebeat/filebeat.yml
‌
: ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫را‬
wazuh-node-name
‫گره‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫را‬
Wazuh
‫در‬ ‫که‬ ‫نامی‬ ‫همان‬ ،‫کنید‬ ‫جایگزین‬ ‫خود‬
instances.yml
‫و‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫گواه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬
‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫راهنما‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫منتقل‬ ‫خود‬ ‫مربوطه‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫گواه‬
certs.tar
‫نصب‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ،
Elasticsearch
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ )/~( ‫اصلی‬ ‫اصلی‬ ‫پوشه‬ ‫در‬ ،
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

Recommandé

Podman par
PodmanPodman
PodmanYashar Esmaildokht
107 vues64 diapositives
security book par
security book security book
security book Yashar Esmaildokht
932 vues461 diapositives
Neurotechnologies and brain computer interface 2018 Report by Yole Developpem... par
Neurotechnologies and brain computer interface 2018 Report by Yole Developpem...Neurotechnologies and brain computer interface 2018 Report by Yole Developpem...
Neurotechnologies and brain computer interface 2018 Report by Yole Developpem...Yole Developpement
3.4K vues40 diapositives
Memonitor penggunaan ip address client dengan ip scan di mikrotik par
Memonitor penggunaan ip address client dengan ip scan di mikrotikMemonitor penggunaan ip address client dengan ip scan di mikrotik
Memonitor penggunaan ip address client dengan ip scan di mikrotikBudi Permana
16.5K vues3 diapositives
Manual de Config del WLC Dlink 3160.docx par
Manual de Config del WLC Dlink 3160.docxManual de Config del WLC Dlink 3160.docx
Manual de Config del WLC Dlink 3160.docxCAROLbenites
211 vues20 diapositives
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn par
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
24.8K vues63 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

Ossec و Wazuh par
Ossec  و WazuhOssec  و Wazuh
Ossec و WazuhYashar Esmaildokht
101 vues89 diapositives
Ossec par
OssecOssec
OssecYashar Esmaildokht
258 vues25 diapositives
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه par
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهtarasad
114 vues22 diapositives
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذ par
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذIps سیستمهای پیشگیری از نفوذ
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذkamrankamran1234
681 vues28 diapositives
how use iptables par
how use iptables how use iptables
how use iptables Yashar Esmaildokht
91 vues59 diapositives
امنیت شبکه par
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکهarichoana
5.4K vues134 diapositives

Similaire à ‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬(20)

گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه par tarasad
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
tarasad114 vues
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذ par kamrankamran1234
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذIps سیستمهای پیشگیری از نفوذ
Ips سیستمهای پیشگیری از نفوذ
kamrankamran1234681 vues
امنیت شبکه par arichoana
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکه
arichoana5.4K vues
راهنمای کامل راه اندازی الاستیک سرچ و استفاده آن در شرکت گارتکس par Seied Mahdi Sadat Hosseini
راهنمای کامل راه اندازی الاستیک سرچ و استفاده آن در شرکت گارتکسراهنمای کامل راه اندازی الاستیک سرچ و استفاده آن در شرکت گارتکس
راهنمای کامل راه اندازی الاستیک سرچ و استفاده آن در شرکت گارتکس
Honeypot چیست par sepanta-no
Honeypot چیستHoneypot چیست
Honeypot چیست
sepanta-no859 vues
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdf par AliAzarifar
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdfانواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdf
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری.pdf
AliAzarifar28 vues
Network-security muhibullah aman-first edition-in Persian par Muhibullah Aman
Network-security muhibullah aman-first edition-in PersianNetwork-security muhibullah aman-first edition-in Persian
Network-security muhibullah aman-first edition-in Persian
Muhibullah Aman752 vues

Plus de Yashar Esmaildokht

nbd and it's benefits par
nbd and it's benefitsnbd and it's benefits
nbd and it's benefitsYashar Esmaildokht
3 vues54 diapositives
مرجع oracle mysql |mariadb par
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 vues449 diapositives
openstack designate par
openstack designateopenstack designate
openstack designateYashar Esmaildokht
93 vues81 diapositives
bcache and cachefs its benefits. par
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits. Yashar Esmaildokht
63 vues36 diapositives
Systemd and its various uses and capabilities. par
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 vues49 diapositives
radosgw par
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 vues72 diapositives

Plus de Yashar Esmaildokht(20)

Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack par Yashar Esmaildokht
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... par Yashar Esmaildokht
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...

‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬

 • 1. ‫حق‬ ‫بسمه‬ Ossec ‫و‬ Wazuh ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ ossec ‫به‬ Wazuh : ‫نویسنده‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ ‫نسخه‬ ۰.۲
 • 2. : ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬ cyber security . ‫هستم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۱۵ . ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫مولف‬ - ‫مدرس‬ - ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops . ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ . ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬/‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬ Mob : 09141100257 Telegram ID Telegram channel Instagram Account Linkedin Account . ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬ ‫توی‬ slideshare . ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬
 • 3. : ‫مشاوره‬ . ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬
 • 5. ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫انواع‬ IDS ‫های‬ ‫سیستم‬ IDS .‫میکنند‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ( Network-base Intrusion Detection (NIDS ( Host-base Intrusion Detection (HIDS ( Distributed Intrusion Detection (DIDS ‫برای‬ ‫شرح‬ NIDS :
 • 6. ‫در‬ .‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ )‫مختلف‬ ‫های‬ ‫میزبان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عبوری‬ ‫(ترافیک‬ ‫شبکه‬ ‫اصلی‬ ‫بدنه‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ HIDS ‫سرور‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ IDS ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ Switch ‫یا‬ Hub ‫بررسی‬ ‫و‬ Packet ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ،‫ها‬ ‫میزبان‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫میتوان‬ ‫موجود‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ Snort .‫برد‬ ‫نام‬ ‫برای‬ ‫شرحی‬ HIDS : ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫اساسی‬ ‫تفاوت‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫و‬ .‫میپردازد‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ،‫دسته‬ ‫این‬ ‫در‬ NIDS ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫بدلیل‬ .‫است‬ HIDS ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫ترافیک‬ NIDS ‫بعدی‬ ‫ویژگی‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ HIDS ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫سروری‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ ،‫است‬ ‫ان‬ ‫قوانین‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫کمتر‬ DNS ‫تهدیدات‬ ‫شناسایی‬ ‫قوانین‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫لزومی‬ ‫هیچ‬ ‫نمیدهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫بداند‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ CPU ‫میتوان‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫معروف‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫به‬ OSSEC ‫و‬ wazuh ‫و‬ Tripwire .‫کرد‬ ‫اشاره‬
 • 8. ‫برای‬ ‫شرحی‬ DIDS : ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ IDS ‫چند‬ ‫از‬ ‫ها‬ HIDS ‫یا‬ NIDS ‫هر‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ .‫میشود‬ ‫تشکیل‬ ‫مرکزی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بهمراه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬ IDS ‫در‬ ‫اخطار‬ ،‫ها‬ ‫گزارش‬ ‫کردن‬ ‫بررسی‬ ‫وظیفه‬ ‫مرکزی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫ارسال‬ ‫کزی‬ ‫مر‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ .‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫شناسایی‬ ‫قوانین‬ ‫بانک‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫وظیفه‬ ‫همچنین‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ DIDS .‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬
 • 10. ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ( Anomaly Base (Statically ‫میانگین‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ،‫میکنند‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫معمول‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫معمول‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .) ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ،‫ترافیک‬ ‫حجم‬ ‫(مانند‬ ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫میزبان‬ ‫یا‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫مشخص‬ ‫کاربری‬ ‫توسط‬ ،‫دستور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫اجرای‬ ‫میگیرند‬ ‫نظر‬ ( ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫ان‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫دستور‬ ‫بیشتر‬ ‫تکرار‬ Statically ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ) ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نمیتوان‬ ‫که‬ ‫میشوند‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫پیچیده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫حمالت‬ ‫امروزه‬.‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫موقعییت‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫روش‬ Anomaly .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ Signature Base ‫از‬ ‫منظور‬ Signature ‫این‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ،‫میکند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫یا‬ ‫نفوذ‬ ‫یک‬ ‫وقوع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قواعدی‬ ‫مجموعه‬ Signature ‫الگویی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ترافیک‬ ‫سیستم‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫اید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ Data Base ‫خود‬ ‫روش‬ ‫در‬.‫میکند‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫اخطار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ان‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫یافتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫میکند‬ ‫مقایسه‬ Signature Base ‫بصورت‬ ‫دستگاه‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ Dynamic ‫مانند‬ ،‫میگیرد‬ ‫صورت‬ Anti Virus ‫برای‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬ .‫ها‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬
 • 11. ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ IDS ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫سوال‬ ،‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ IDS ‫شبکه‬ ‫درون‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ،‫میشود‬ ‫مطرح‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫بهترین‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬.‫میباشد‬ Firewall ‫و‬ Router ‫این‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫میباشد‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ Firewall ‫بسمت‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫بیرونی‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ IDS ‫امکان‬ ‫سیستم‬ ‫بازدهی‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫سرازیر‬ .‫میکند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫بیشماری‬ ‫خطاهای‬ ‫امدن‬ ‫بوجود‬ ‫محیط‬ ‫دارای‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ DMZ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫معماری‬ ،‫باشد‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫یا‬ IDS .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ : ‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مناسب‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫یک‬ ‫از‬ IDS ‫بین‬ Router ‫و‬ Firewall .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ IDS .‫شود‬ ‫استفاده‬
 • 12. .‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫معماری‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ IDS ‫اطالعات‬ ‫بودن‬ ‫معیوب‬ ،‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫باگ‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اطالعات‬ ،‫پارازیت‬ DNS ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫میزبان‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫ناقص‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫توسط‬ ‫مورد‬ ‫بی‬ ‫اخطارهای‬ ‫عمده‬ IDS .‫میباشد‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کمتری‬ ‫نسبت‬ ‫اساس‬ ‫بی‬ ‫اخطارهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫صحیح‬ ‫اخطارهای‬ ‫سیستم‬ ‫نامناسب‬ ‫پیکربندی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ناتوان‬ ‫جدید‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ،‫نشود‬ ‫انجام‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ AIDE ‫گروه‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ : DIDS ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫میباشد‬ Unix .‫میشود‬ ‫نصب‬ ACARM-ng ‫این‬ : IDS ‫بعنوان‬ ‫کارکرد‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ HIDS ‫و‬ NIDS ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ،‫میباشد‬ Linux ‫از‬ ‫و‬ ‫اجراست‬ ‫قابل‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫استفاده‬ ،‫باال‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫ان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫جمله‬ CPU .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬
 • 13. Bro NIDS ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬: Linux ‫گروه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫ان‬ ‫اسم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫اجرا‬ NIDS .‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ OSSEC NIDS ‫این‬ : IDS ‫گروه‬ ‫از‬ ‫که‬ HIDS ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫میباشد‬ ‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫ان‬ Log ‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫ان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بررسی‬ ،‫سیستم‬ Registry ‫شناسایی‬ ‫و‬ Rootkit .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ Prelude Hybrid IDS ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برروی‬ ‫تهاجم‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬: Linux ‫منتشر‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫ان‬ ‫ویندوز‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫نصب‬ .‫است‬ ‫شده‬ Samhain ‫این‬: IDS ‫که‬ Host-base ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫میباشد‬ Log ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫سیستم‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫توانایی‬ ،‫میزبان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ Rootkit ،‫ها‬ Port Scanning ‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫سیستم‬ ‫پنهان‬ ‫های‬ ‫پردازش‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ Windows, Linux ‫و‬ Unix .‫است‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫قابل‬ Snort ‫که‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ : Network-base ‫مورد‬ ‫شبکه‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محبوبی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫میباشد‬ ‫تحلیل‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ Log ‫و‬ ‫بافر‬ ‫سرریز‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ .‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫و‬ Port scanning ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫بخوبی‬ Windows ‫و‬ Linux .‫میباشد‬ Suricate ‫این‬ : IDS .‫میباشد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫جمله‬ ‫از‬
 • 14. ‫واقع‬ ‫در‬ IDS ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫روش‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫خرابکاریهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محافظتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫می‬ ‫کردن‬ ‫هک‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫کنترل‬ ‫آوری‬ ‫دست‬ ‫به‬ ، ‫پورتها‬ ‫پویش‬ ، ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مراحل‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ‫را‬ ‫خرابکاریها‬ ‫نفوذ‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫باشد‬ ( ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫سیستم‬ IPS ‫ناخواسته‬ ‫‌های‬ ‫ر‬‫رفتا‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫نظارت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‌ ‫ت‬‫فعالی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امنیتی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ) .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫جلوگیری‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫‌العمل‬ ‫س‬‫عک‬ ‫بالفاصله‬ ،‫رفتارها‬ ‫این‬ ‫شناسایی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫‌کند‬‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مخرب‬ ‫یا‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تقسیم‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ IDS ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ Host-based ( ‫کوچک‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫اینگونه‬ Agent ‫مورد‬ ‫آنرا‬ ‫تحرکات‬ ‫کلیه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ )‫(میزبان‬ ‫مقصد‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ ) ‫تغییر‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ممیزی‬ ‫قابل‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫سیستمی‬ ‫مهم‬ ‫فایلهای‬ ،‫وقایع‬ ‫ثبت‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫کوچک‬ ‫جاسوس‬ ‫این‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫نظارت‬ ‫عادی‬ ‫روال‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫رخدادی‬ ‫هنگامیکه‬ ‫به‬ ،‫حفاظتی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫موشکافی‬ ‫مورد‬ ‫مشکوک‬ ‫فعالیتهای‬ ‫رهگیری‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بالفاصله‬ ،‫دهد‬ ‫روی‬ SNMP .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شبکه‬ ‫مسئولین‬ ‫برای‬ ‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫هشدارهایی‬ IDS ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ Network-based ‫های‬ ‫بسته‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظارت‬ ‫مورد‬ ،‫ارتباطی‬ ‫خطوط‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بالدرنگ‬ ‫بصورت‬ ‫ترافیک‬ ،‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫حمله‬ ‫یک‬ ‫تدارک‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫ارسالی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫این‬ .‫گردد‬ ‫مطمئن‬ ،‫میباشند‬ ‫خطرناک‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرویسهای‬ ‫نمودن‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫تدارک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫برنامه‬ ‫نمودن‬ ‫مسدود‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫متعاقب‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫هشدار‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫بالفاصله‬ ، ‫ترافیک‬ ‫در‬ ‫مشکوک‬ ‫تحرک‬ ‫یک‬ ‫شناسایی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫دیواره‬ ‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ )‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گرا‬ ‫میزبان‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫(همانگونه‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫مشکوک‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫مسیر‬ .‫نماید‬ ‫ختثی‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهاجمان‬ ‫حمله‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫جدیدی‬ ‫قواعد‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫آتش‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫بازرسی‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫مستقلی‬ ‫سکوی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫ماشین‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شدید‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫نمی‬ ‫یابها‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سوئیچ‬ ‫محدوده‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫کنکاش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ‫دارد‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عملیاتی‬ ‫ناحیه‬ ‫هر‬ ‫همچنین‬ .‫باشند‬ IDS ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ Application-based ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ IDS ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫محتوای‬ .‫میشوند‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫خاص‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ " ‫اجرایی‬ ‫"خوش‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ .‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نادرست‬ / ‫درست‬ ‫خطاهای‬ ‫میزان‬ ‫بتواند‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫اجازه‬ ‫محصوالت‬ IDS ‫قرار‬ ‫بازرسی‬ ‫مورد‬ ‫شرورانه‬ ‫تحرکات‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫عبوری‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫محتوای‬ ‫تمامی‬ ،‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ .‫است‬ ‫یاب‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫توسط‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحلیلهای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫بسیار‬ ‫بازرسی‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫میدهد‬ ‫نظیر‬ ‫آشنا‬ ‫پرتکلهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫ای‬ ‫هوشمندانه‬ ‫حمالت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫موثر‬ ‫هنگامی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ http ‫مشگل‬ ‫بدون‬ ‫هم‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ، ‫برای‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫از‬ ‫قویتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫پردازشی‬ ‫قدرت‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تصور‬ ، ‫مقایسه‬ ‫مقام‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫شکل‬ ،‫میگذرند‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫درون‬ ‫از‬ .‫ندارد‬ ‫تعجب‬ ‫جای‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬
 • 15. ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫امروزی‬ ‫پذیر‬ ‫نفوذ‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ IDS ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کشف‬ ‫آنها‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تالش‬ ‫پر‬ ‫امنیتی‬ ‫کارشناسان‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرورانه‬ ‫حمالت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ، ‫شبکه‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫گاه‬ ‫تکیه‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گسترده‬ ‫آتش‬ ‫های‬ ‫دیواره‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫محدوده‬ ‫داخل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫ایمن‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫اغلب‬ .‫ندارند‬ ‫نظارتی‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫فشار‬ ‫اعمال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫سرعت‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫که‬ ‫آنست‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستمهای‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ IDS ‫به‬ .‫میکند‬ ‫یاری‬ ‫آنها‬ ‫شناسایی‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫عالئم‬ ‫از‬ ‫جامع‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫جهت‬ ‫هر‬ IDS ‫ای‬ ‫خزنده‬ ‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫آنها‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫بروزشدن‬ ‫بدون‬ ‫ضدویروسها‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ .‫هستند‬ ‫ستیز‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫حمله‬ ‫موعد‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫تولید‬ .‫رسانند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫داشته‬ ‫قبلی‬ ‫یورش‬ ‫در‬ ‫آمیزی‬ ‫موفقیت‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫خطایی‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫حمالت‬ ‫اغلب‬ ‫هکرها‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ، ‫حمالت‬ ‫اینگونه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آمده‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫تحلیلهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫امنیتی‬ ‫محصوالت‬ ‫کنندگان‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫یورش‬ ‫اثر‬ ‫رد‬ ،‫شناسایی‬ ‫فنون‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آنرا‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ، ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫حمله‬ ‫یک‬ ‫مشخصه‬ ‫آنکه‬ ‫محض‬ ‫به‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تهدیدات‬ ‫الگوهای‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫هشدار‬ ‫پیامهای‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ذخیره‬ ٌ‫ا‬‫سابق‬ ‫مربوطه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حمالتی‬ ‫الگوی‬ ‫بودن‬ ‫بروز‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫حمالت‬ : ‫است‬ ‫مشخص‬ ٌ ‫ال‬‫کام‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکیه‬ ‫شناسایی‬ ‫الگوی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫سیستمهایی‬ ‫اشکال‬ ‫فنون‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫شبکه‬ ‫حفاظت‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫رهگیری‬ ‫هستند‬ ‫شناسایی‬ ‫الگوی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫یورشهایی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫آنها‬ ‫قرار‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تهدیدات‬ ‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫کماکان‬ ‫شبکه‬ ‫ساختهای‬ ‫زیر‬ ‫یقین‬ ‫بطور‬ ،‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫حمله‬ ‫عالئم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شناسایی‬ .‫دارد‬ ( ‫نامتعارف‬ ‫فنون‬ ،‫هستند‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هجوم‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫کشف‬ ‫بدنبال‬ ‫هکرها‬ ‫هنگامیکه‬ ‫به‬ anomaly ) ‫ویروس‬ ‫با‬ ‫حمله‬ ‫اینگونه‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫اولین‬ .‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫شناسایی‬ ‫عالئم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫هیچگونه‬ ‫زار‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫شناسایی‬ CodeRed .‫نماید‬ ‫شناسایی‬ ‫آنرا‬ ‫حمله‬ ‫الگوی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نتوانست‬ ‫شناسایی‬ ‫سیستم‬ ‫هیچ‬ ‫جائیکه‬ ،‫رسید‬ ‫ظهور‬ ‫معرض‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ IDS ‫ترافیک‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫اینکار‬ .‫دارند‬ ‫نامتعارف‬ ‫شناسایی‬ ‫فنون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫حمالت‬ ‫اینگونه‬ ‫اولیه‬ ‫ضربات‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نهاده‬ ‫بنا‬ ‫متعارف‬ ‫غیر‬ ‫ترافیک‬ ‫آمار‬ ‫مشاهده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مکانیسم‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫اولیه‬ ‫ترافیک‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫سیستمهای‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ IDS ‫نیز‬ ‫شناسایی‬ ‫متعارف‬ ‫غیر‬ ‫فنون‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫جدید‬ ‫هوشمندانه‬ ‫حمالت‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ .‫نیافتد‬ ‫موثر‬ ‫مواقع‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تالش‬ ‫تان‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫دروازه‬ ‫وارد‬ ‫توپ‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫بان‬ ‫دروازه‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .‫کنید‬ ‫جایگزین‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫واکنشی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تبدیل‬ ‫کابوس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫می‬
 • 16. ‫سیستم‬ .‫شوند‬ ‫تر‬ ‫خبره‬ ‫و‬ ‫ماهرتر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫برآن‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫به‬ ‫حمله‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مقاومت‬ ( ‫نفوذ‬ ‫شناسایی‬ IDS ‫بر‬ ‫نیستند‬ ‫تهدیدی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫ا‬ً ‫ر‬‫ظاه‬ ‫های‬ ‫الگو‬ ‫شناسایی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫شبکه‬ ‫پروتکل‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ) .‫شود‬ ‫می‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫شدن‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫سنگینی‬ ‫موجب‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫الگوهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تهدیدات‬ ‫این‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫موثر‬ ‫راه‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫روش‬ .‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫حمالتشان‬ ‫دامنه‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ‫که‬ ‫نفوذگران‬ ‫مختلف‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیچیده‬ ‫آنقدر‬ ‫را‬ ‫حمالتشان‬ ‫آنها‬ .‫آنهاست‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫پیچیدگی‬ ،‫ساخته‬ ‫قدرتمند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫آنچه‬ ‫که‬ ‫یابند‬ ‫گسترش‬ ‫سرعتی‬ ‫چنان‬ ‫با‬ ‫میکنند‬ ‫سعی‬ ‫آنها‬ .‫آورد‬ ‫نمی‬ ‫دوام‬ ‫آنها‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مدت‬ ،‫معمولی‬ ‫آتش‬ ‫دیواره‬ ‫یا‬ ‫ویروس‬ ‫ضد‬ ‫یک‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫توانایی‬ ‫انسان‬ ( ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫سیستم‬ ‫فقط‬ ‫اکنون‬ Intrusion Prevention System ) IPS ‫در‬ ،‫حمالت‬ ‫کردن‬ ‫مسدود‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫با‬ ، .‫است‬ ‫میدهند‬ ‫رخ‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫میان‬ ‫تفاوت‬ IPS ‫و‬ IDS ‫چیست؟‬ IDS .‫میکند‬ ‫عمل‬ ‫دزدگیر‬ ‫یک‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬ IDS ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کشف‬ ‫زده‬ ‫صدمه‬ ‫آنجا‬ ‫به‬ ‫رسدکسی‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫قسمتهایی‬ ،‫صدمات‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫اکنون‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بعد‬ ‫اخطار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫اخطار‬ .‫کنید‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫جلوگیری‬ ‫تر‬ ‫پیش‬ IPS ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫اخطار‬ ‫اعالم‬ ‫بجای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫مجوز‬ ‫بدون‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫سیستم‬ ‫صدمه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ IPS ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬ IDS ‫سیستم‬ .‫است‬ IDS ‫کردن‬ ‫مسدود‬ ‫توانایی‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ .‫شناسایی‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫دارد‬ ‫احتیاج‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫تفاوت‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ IPS ‫با‬ IDS ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سنتی‬ IPS ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫دور‬ ‫تا‬ ‫دور‬ ‫امنیتی‬ ‫سد‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ .‫نگردد‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫صدمه‬ IPS ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ، ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تراکم‬ ‫راندن‬ ‫بیرون‬ .‫است‬ ‫شبکه‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫آمدها‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫میان‬ ‫تفاوت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫است‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حمله‬ ‫بازداشتن‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫کنترل‬ ‫قابلیت‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ IPS ‫و‬ IDS .‫دریافت‬ ‫را‬ ‫میانشان‬ ‫تفاوت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اسامی‬ ‫از‬ ‫آید‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫گیچ‬ IDS ‫گردآوری‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ها‬ .‫کنند‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫دارد‬ ‫عبور‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫هر‬ ‫قادرند‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫شبکه‬ ‫اختالالت‬ ‫کننده‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ IPS ‫تغییر‬ ‫ها‬ ‫طبیعی‬ ‫شکل‬ IDS .‫هستند‬ ‫ها‬ IPS ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫همه‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ IDS ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫معیار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ .‫باالتر‬ ‫سطحی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫بگیرند‬ ‫تصمیم‬ IPS .‫حمله‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫پیشگیری‬ ‫مکانیسم‬ ‫دارای‬ ،‫ها‬ ‫تمام‬ ‫ذاتا‬ IPS ‫ها‬ IDS ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫نیز‬ IDS ‫ها‬ IPS ‫وظایف‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫که‬ ، ‫است‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫مکانیزم‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ .‫نیستند‬ IDS ‫به‬ ‫انفعالی‬ ‫حالت‬ ‫از‬ .‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫حالت‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ IPS ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫شبکه‬ ‫عیوب‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ی‬ IPS ‫دقیق‬ ‫بطور‬ ‫خود‬ ‫عالئم‬ ‫بانک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫عبوری‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫محتوای‬ ‫کل‬ ‫بلکه‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫عناوین‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫آنها‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ، ‫بودن‬ ‫مخرب‬ ‫صورت‬ ‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫حفره‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خرابکاران‬ ‫استفاده‬ ‫منتظر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫راهی‬ ‫امنیتی‬ ‫خودکارسازی‬
 • 17. ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫در‬ ‫معمولی‬ ‫آتش‬ ‫های‬ ‫دیواره‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫نفوذگران‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫هایی‬ ‫ویروس‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ویروس‬ ‫ضد‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫همچنین‬ .‫بودند‬ ‫موثر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پرتکل‬ ‫یا‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫به‬ ‫مخرب‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫های‬ ‫نویسنده‬ ‫گرچه‬ .‫بودند‬ ‫موثر‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ ‫فایل‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شناسند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫(مانند‬ ‫ورودی‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تازگی‬ http ‫پورت‬ ‫و‬ 80 ‫را‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫باز‬ ‫سیستم‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ) .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫عملیاتی‬ ‫افت‬ ‫دچار‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫ثابت‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫تقش‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ .‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫پیشرفته‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ IPS .‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫نفوذگران‬ ‫جلوی‬ ‫موثری‬ ً ‫ال‬‫کام‬ ‫بطور‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ ‫پر‬ ‫ها‬ IPS : ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫ورودهای‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ IPS ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بازرسی‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫بسته‬ ‫هر‬ )‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫(مبتنی‬ ‫ها‬ ‫پدافند‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫حمله‬ ‫نوع‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ،‫حمله‬ ‫نوع‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫جستجوی‬ ‫اول‬ :‫رساند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دو‬ ‫سپس‬ ‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫کارکرد‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫سیستم‬ ‫صوررت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ : ‫است‬ ‫الزم‬ ‫شرط‬ ‫دو‬ ‫سیستمی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫بهترین‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫سیستم‬ ،‫نباشید‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫اجرایی‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫اگر‬ : ‫باال‬ ‫اجرایی‬ ‫توان‬ ‫بگیرید‬ ‫اشتباه‬ ‫تصمیم‬ ‫نباید‬ ‫شما‬ : ‫دقت‬ ‫دوم‬ ‫و‬
 • 19. ‫معرفی‬ OSSEC ( ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫میزبان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نفوذی‬ ‫آشکارساز‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ HIDS ، ‫یکپارچگی‬ ‫بررسی‬ ، ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫که‬ ‫است‬ ) ‫تشخیص‬ ، ‫ویندوز‬ ‫رجیستری‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ rootkit . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫واکنش‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫هشدار‬ ، OSSEC ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫سرور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ، ‫شود‬ ‫نصب‬ )‫محلی‬ ‫نصب‬ ‫(یک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫سرور‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫نحوه‬ ، ‫آموزش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫نصب‬ ‫عامل‬ OSSEC ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫را‬ CentOS 7 .‫گرفت‬ ‫خواهید‬ ‫یاد‬ ‫محلی‬ ‫نصب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ 1 ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ : sudo yum install -y gcc inotify-tools ‫جدیدتر‬ ‫های‬ ‫ورژن‬ ‫در‬ : ‫نکته‬ ossec . ‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ dnf install gcc make libevent-devel zlib-devel openssl-devel pcre2-devel wget tar -y
 • 20. ‫مرحله‬ 2 - OSSEC ‫کنید‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫بارگیری‬ ‫را‬ OSSEC ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫فایل‬ .‫شود‬ ‫بارگیری‬ ‫پروژه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫فشرده‬ checksum ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ، ‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫بارگیری‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ، ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ، ‫تاربال‬ OSSEC 2.8.2 .‫است‬ ‫بارگیری‬ ‫صفحه‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫بررسی‬ ‫کنید‬ .‫کنید‬ ‫بارگیری‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ : ‫ازسورس‬ ‫بارگیری‬ ‫برای‬ wget -U ossec http://www.ossec.net/files/ossec-hids-2.8.2.tar.gz : ‫سام‬ ‫چک‬ ‫پرونده‬ ‫برای‬ wget -U ossec http://www.ossec.net/files/ossec-hids-2.8.2-checksum.txt ‫های‬ ‫چک‬ ‫بررسی‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ، ‫پرونده‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫بارگیری‬ ‫با‬ MD5 ‫و‬ SHA1 ‫برای‬ .‫است‬ ‫تاربل‬ MD5sum :‫نوع‬ ، md5sum -c ossec-hids-2.8.2-checksum.txt :‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫خروجی‬ ossec-hids-2.8.2.tar.gz: OK md5sum: WARNING: 1 line is improperly formatted ‫هش‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬ SHA1 :‫نوع‬ ، sha1sum -c ossec-hids-2.8.2-checksum.txt :‫است‬ ‫آن‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫بازده‬ ‫و‬ ossec-hids-2.8.2.tar.gz: OK sha1sum: WARNING: 1 line is improperly formatted ‫مرحله‬ 3 ‫سرور‬ : SMTP ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫در‬ OSSEC ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ، SMTP ، ‫چیست‬ ‫دانید‬ ‫نمی‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫برای‬ ‫را‬ :)‫کنید‬ ‫آن‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫جعلی‬ ‫ایمیل‬ ‫(آدرس‬ ‫شماست‬ ‫محلی‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫صدور‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ dig -t mx you@example.com ‫سرور‬ ، ‫نمونه‬ ‫خروجی‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کد‬ ‫بالک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫بخش‬ SMTP ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫پرسیده‬ ‫در‬ - ‫خط‬ ‫انتهای‬ mail.vivaldi.net .‫است‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫درج‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫نقطه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .
 • 21. ;; ANSWER SECTION: vivaldi.net. 300 IN MX 10 mail.vivaldi.net. ‫مرحله‬ 4 ‫نصب‬ : OSSEC ‫نصب‬ ‫برای‬ OSSEC : ‫کنید‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ابتدا‬ ، tar xf ossec-hids-2.8.2.tar.gz ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ .‫دهد‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ای‬ ‫پوشه‬ ‫در‬ cd .‫شوید‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ OSSEC 2.8.2 ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫نسخه‬ ، ‫باید‬ ‫که‬ ، ‫بعدی‬ ‫پایدار‬ ‫نسخه‬ ‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ .‫شود‬ ‫برطرف‬ ‫نصب‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جزئی‬ ‫اشکال‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ، ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫برای‬ OSSEC 2.9 ‫برای‬ ‫آن‬ ‫رفع‬ .‫است‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫شاخه‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تعمیر‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ، ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ، ‫باشد‬ OSSEC 2.8.2 ‫معنای‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫در‬ ‫که‬ ، ‫است‬ ‫پرونده‬ ‫یک‬ ‫ویرایش‬ active-response ‫است‬ ‫این‬ ‫پرونده‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫فهرست‬ hosts-deny.sh :‫کنید‬ ‫باز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬ ، nano active-response/hosts-deny.sh :‫باشید‬ ‫کد‬ ‫بلوک‬ ‫این‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ، ‫پرونده‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ # Deleting from hosts.deny elif [ "x$" = "xdelete" ]; then lock; TMP_FILE = `mktemp /var/ossec/ossec-hosts.XXXXXXXXXX` if [ "X$" = "X" ]; then # Cheap fake tmpfile, but should be harder then no random data TMP_FILE = "/var/ossec/ossec-hosts.`cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 32 | head -1 `" fi ‫با‬ ‫که‬ ‫خطوطی‬ ‫در‬ TMP_FILE ‫عالمت‬ ‫اطراف‬ ‫فضاهای‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫را‬ = ‫پرونده‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ، ‫ها‬ ‫فاصله‬ ‫برداشتن‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫کنید‬ ‫حذف‬ .‫ببندید‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ذخیره‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫کد‬ ‫بلوک‬ ‫همانند‬ ‫باید‬ # Deleting from hosts.deny elif [ "x$" = "xdelete" ]; then lock; TMP_FILE=`mktemp /var/ossec/ossec-hosts.XXXXXXXXXX` if [ "X$" = "X" ]; then # Cheap fake tmpfile, but should be harder then no random data TMP_FILE="/var/ossec/ossec-hosts.`cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 32 | head -1 `" fi :‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫تایپ‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ، ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ sudo ./install.sh
 • 22. ‫باید‬ ‫فقط‬ ‫شما‬ ، ‫موارد‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫ورودی‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ، ‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫در‬ ENTER ‫را‬ ‫فشار‬ ‫دهید‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫تا‬ ( ‫است‬ ‫انگلیسی‬ ، ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ، ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫زبان‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ .‫بپذیرد‬ ‫را‬ en ‫مورد‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫اگر‬ .) ، ‫شماست‬ ‫عالقه‬ ENTER ‫را‬ ‫فشار‬ ‫دهید‬ ، ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ . 2 ‫دوباره‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫شده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫زبانهای‬ ‫لیست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حرف‬ ENTER ‫را‬ ‫فشار‬ ‫دهید‬ . (en/br/cn/de/el/es/fr/hu/it/jp/nl/pl/ru/sr/tr) [en]: ‫از‬ ‫بعد‬ ، ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫خواهید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫پرسد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫سوال‬ ‫را‬ ‫محلی‬ . ‫کنید‬ ‫وارد‬ 1- What kind of installation do you want (server, agent, local, hybrid or help)? Local ، ‫بعدی‬ ‫سؤاالت‬ ‫برای‬ ENTER ‫را‬ ‫فشار‬ ‫دهید‬ ‫سوال‬ .‫بپذیرد‬ ‫را‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫تا‬ 3.1 ‫از‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سرور‬ SMTP ‫سرور‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ، ‫سوال‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫پرسید‬ ‫می‬ SMTP ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ 3 .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬ 3- Configuring the OSSEC HIDS. 3.1- Do you want e-mail notification? (y/n) [y]: - What's your e-mail address? you@example.com - What's your SMTP server ip/host? :‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خروجی‬ ‫این‬ ‫باید‬ ، ‫باشد‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫نصب‬ ‫اگر‬ - Configuration finished properly. ... ‫شکل‬ 1 : ‫نصب‬ ‫برای‬ agent - ‫شما‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ agent . ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
 • 23. More information can be found at http://www.ossec.net --- Press ENTER to finish (maybe more information below). --- ، ‫نصب‬ ‫اتمام‬ ‫برای‬ ENTER ‫را‬ ‫فشار‬ ‫دهید‬ . ‫مرحله‬ 5 : OSSEC ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ OSSEC ‫حساب‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ، ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫شروع‬ ‫اما‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ root .‫بروید‬ sudo su ‫را‬ ‫آن‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫صدور‬ ‫با‬ ‫سپس‬ start .‫کنید‬ /var/ossec/bin/ossec-control start ‫باید‬ .‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ورودی‬ ‫صندوق‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ OSSEC ، ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫اطالع‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫هشدار‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫اکنون‬ OSSEC .‫کنید‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫هشدارهایی‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ :‫ششم‬ ‫مرحله‬ OSSEC ‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫را‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫پیکربندی‬ OSSEC ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تنظیماتی‬ ‫اما‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫خوب‬ - ‫است‬ ‫اصلی‬ ‫پیکربندی‬ ‫فایل‬ ، ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫برای‬ ‫پرونده‬ ‫اولین‬ .‫کنید‬ ossec.conf ‫در‬ ‫که‬ / var/ossec/etc ‫پرونده‬ .‫یافت‬ ‫خواهید‬ ‫قرار‬ ‫فهرست‬ :‫کنید‬ ‫باز‬ ‫را‬ nano /var/ossec/etc/ossec.conf ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایمیل‬ ‫تنظیمات‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬ ‫مورد‬ ‫اولین‬ global :‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫مشاهده‬ ‫پرونده‬ <global> <email_notification>yes</email_notification> <email_to>finid@vivaldi.net</email_to> <smtp_server>mail.vivaldi.net.</smtp_server> <email_from>ossecm@vultr.guest</email_from> </global> ‫آدرس‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ email_from ‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ، ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫معتبر‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬ SMTP ‫ایمیل‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هشدارهایی‬ OSSEC ‫عنوان‬ ‫به‬ Spam ‫اگر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ FQDN ‫روی‬ ‫ایمیل‬ ‫دامنه‬ ‫قسمت‬ ، ‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫تنظیم‬ ‫سرور‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫معتبر‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تنظیماتی‬ ‫این‬ ‫بنابراین‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫سرور‬ ‫میزبان‬ ‫نام‬
 • 24. ‫اجرای‬ ‫فرکانس‬ ، ‫سیستم‬ ‫آزمایش‬ ‫هنگام‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ، ‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫تنظیماتی‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ OSSEC ‫های‬ ‫ممیزی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫خود‬ syscheck ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫هر‬ ، ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ 22 ‫ویژگیهای‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫ساعت‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ OSSEC ‫تنظیم‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دوباره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ، ‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫کمتری‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بخواهید‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ، .‫کنید‬ <syscheck> <!-- Frequency that syscheck is executed - default to every 22 hours --> <frequency>79200</frequency> ، ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ OSSEC ‫زیر‬ ‫در‬ ‫درست‬ ‫جدید‬ ‫برچسب‬ ‫یک‬ ، ‫آن‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ .‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫هشدار‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫پرونده‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫هنگام‬ ‫برچسب‬ ‫کنید‬ ‫اضافه‬ >‫<فرکانس‬ :‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫حاوی‬ ‫باید‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ، ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ . <syscheck> <!-- Frequency that syscheck is executed - default to every 22 hours --> <frequency>79200</frequency> ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫فهرست‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫تنظیم‬ ‫آخرین‬ OSSEC ‫پیدا‬ ‫قبلی‬ ‫تنظیم‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫آنها‬ .‫کند‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ :‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ، ‫باشید‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ <!-- Directories to check (perform all possible verifications) --> <directories check_all="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories> <directories check_all="yes">/bin,/sbin</directories> ‫گزارش‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫خط‬ ‫دو‬ ‫هر‬ OSSEC :‫بخوانند‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ، ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ <directories report_changes="yes" realtime="yes" check_all="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories> <directories report_changes="yes" realtime="yes" check_all="yes">/bin,/sbin</directories> .‫ببندید‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ذخیره‬ ‫کنیم‬ ‫اصالح‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫بعدی‬ ‫پرونده‬ local_rules.xml ‫در‬ / var/ossec/rules ‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫فهرست‬ cd :‫فهرست‬ ‫آن‬ ‫به‬ cd /var/ossec/rules ‫قاعده‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫این‬ OSSEC ‫جز‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ، ‫دارد‬ ‫می‬ ‫نگه‬ ‫را‬ local_rules.xml ‫آن‬ ‫در‬ . ‫شوند‬ ‫اصالح‬ ‫نباید‬ ‫پرونده‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫آتش‬ ، ‫جدید‬ ‫پرونده‬ ‫افزودن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قانونی‬ ، ‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫قانونی‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫سفارشی‬ ‫قوانین‬ ، ‫پرونده‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ، ‫قانون‬ 554 ‫صفر‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ‫قاعده‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ، ، ‫شود‬ ‫شروع‬ OSSEC .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫ارسال‬ ‫هشدار‬
 • 25. ‫قانون‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ 554 .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ <rule id="554" level="0"> <category>ossec</category> <decoded_as>syscheck_new_entry</decoded_as> <description>File added to the system.</description> <group>syscheck,</group> </rule> ‫در‬ ‫را‬ ‫قانون‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫ما‬ local_rules.xml ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫زیر‬ ‫کد‬ ‫بالک‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫نسخه‬ ‫آن‬ .‫کنیم‬ ‫اضافه‬ ‫پرونده‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کپی‬ ‫فایل‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ، ‫شدن‬ ‫بسته‬ ‫برچسب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫درست‬ .‫است‬ <rule id="554" level="7" overwrite="yes"> <category>ossec</category> <decoded_as>syscheck_new_entry</decoded_as> <description>File added to the system.</description> <group>syscheck,</group> </rule> ‫سپس‬ ، ‫ببندید‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫پرونده‬ OSSEC .‫کنید‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫را‬ /var/ossec/bin/ossec-control restart ‫منبع‬
 • 27. ‫نصب‬ ‫برای‬ agent . ‫نصب‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫مرحله‬ ‫تا‬ ‫میرویم‬ ‫باال‬ ‫روند‬ ‫طبق‬ yum install gcc make On RHEL derivatives (CentOS 7) wget http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/gcc-4.8.5-36.el7.x86_64.rpm wget http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/make-3.82-24.el7.x86_64.rpm yum localinstall gcc-4.8.5-36.el7.x86_64.rpm yum localinstall make-3.82-24.el7.x86_64.rpm / ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫بصورت‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ tmp : ‫داریم‬ wget https://github.com/ossec/ossec-hids/archive/3.1.0.tar.gz -P /tmp cd /tmp tar xzf 3.1.0.tar.gz cd ossec-hids-3.1.0 ./install.sh
 • 28. (en/br/cn/de/el/es/fr/hu/it/jp/nl/pl/ru/sr/tr) [en]: ‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ agent . ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ . ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫مسیر‬ . ‫میکنیم‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫سامانه‬ ‫سرور‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬ integrity check daemon ‫گزینه‬ y . ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
 • 29. ‫گزینه‬ ‫کیت‬ ‫روت‬ ‫تشخیص‬ ‫امکان‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬ y . ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ active response . ‫میکنیم‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬
 • 30. . ‫رسید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫نصب‬ ‫اتصال‬ agent : ‫سرور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اکنون‬ agent ‫خاص‬ ‫میزبان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کلید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ، ‫عامل‬-‫سرور‬ ‫اتصال‬ ‫کلید‬ ‫افزودن‬ ‫برای‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫گزینه‬ .‫کنید‬ ‫استخراج‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫را‬ I ‫سپس‬ .‫کنید‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫کلید‬ ‫افزودن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پیست‬ ‫را‬ ‫کلید‬ ، ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ Q ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ enter ‫فشار‬ ‫را‬ .‫شوید‬ ‫خارج‬ ‫تا‬ ‫دهید‬
 • 32. : ‫سامانه‬ ‫های‬ ‫الگ‬ ‫بررسی‬ tail /var/ossec/logs/ossec.log ‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ agent . ‫است‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫سامانه‬ ‫به‬
 • 33. : ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫پیشرفته‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ . ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اضافه‬ ‫کتاب‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫ورژن‬ ‫در‬ ‫فصل‬ ‫این‬
 • 35. ‫با‬ Wazuh : ‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫بیشتر‬ Wazuh ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ Open Source ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫فراوانی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫که‬ ‫است‬ Threat Detection ،Integrity Monitoring ،Incident Response ،Compliance .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ Fork ‫پروژه‬ ‫از‬ OSSEC HIDS ‫مانند‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫‌شد‬ ‫ه‬‫شناخت‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫‌شدن‬ ‫ه‬‫اضاف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ OpenSCAP ‫و‬ Elasticsearch . ‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬
 • 36. Wazuh ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ Open Source .‫است‬ ‫تهدیدات‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ،‫پیشگیری‬ ‫نظیر‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬ ‌ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ( ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شبک‬ ،‫داخلی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬ ‫ط‬‫محی‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫توانایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ،‫دیگر‬ ‫بیانی‬ ‫به‬ Virtualization ،) ‫به‬ ‫ونسبت‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫‌های‬ ‫ط‬‫محی‬ ‫و‬ ‫داکر‬ ‫کانتینرهای‬ osssec ‫در‬ ‫که‬ . ‫میکند‬ ‫ساپورت‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ osssec ‫‌ها‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫پولی‬ ‫بصورت‬
 • 37. ‫راهکار‬ ‫معماری‬ ‫همچنین‬ wazuh ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫سروری‬ ‫کالینت‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ Agent ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ AgentLess ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫(بدون‬ Agent ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ) ‫سرور‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫مرکزی‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ Management ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ارسالی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫سرور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ Agent .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫راهکار‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اهمیت‬ ‫حايز‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ Elastic Stack ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ادغام‬ Search Engine ‫و‬ Data Visualization .‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫هشدارهای‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫قابلیت‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫بوده‬ : ‫نکته‬ Wazuh ‫بصورت‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫امکان‬ all in one ‫بصورت‬ ‫یا‬ ‫و‬ clustering ‫یا‬ Distributed . ‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫بصورت‬ all in one
 • 38. ‫بصورت‬ Distributed ‫‌های‬ ‫ه‬‫مولف‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫قابلی‬ Wazuh : ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشریح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مشاهده‬ ‫نیز‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬
 • 39. Wazuh ،‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬ Index ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ،   ‫و‬ ‫تهدیدها‬ ،‫نفوذها‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫امنیتی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫ردیابی‬ ‫برای‬ ، ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫سایبری‬ ‫تهدیدات‬ ‫هرروزه‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫ناهنجاری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ real-time ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫شوند‬ ‫مانیتور‬ ‫ها‬ ‫داده‬   Agent ‫های‬ Wazuh ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫نظارت‬ ‫توانایی‬   ‫سرور‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫اطالعات‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫نیز‬ Intelligence .‫‌سازد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫امکان‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ Agent ‫های‬ Wazuh .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫مشکوک‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ناهنجار‬ ‫و‬ ‫کیت‬ ‫روت‬ ، ‫بدافزار‬ ‫یافتن‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫یا‬ ‫پنهان‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫پراس‬ ، ‫پنهان‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ Untrust ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دهند‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ … ‫و‬ Agent ‫سرور‬، ‫روش‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫مرکزی‬ Signature Base .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬
 • 40. Agent ‫های‬ Wazuh ‫مرکزی‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ،‫کردن‬ ‫رمز‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫خوانده‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫‌های‬ ‫گ‬‫ال‬ Wazuh ‫یا‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫مرکزی‬ ‫سرور‬ ‫در‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫جهت‬ Rule ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫گران‬ ‫تحلیل‬   ( ‫نادرست‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ،‫سیستمی‬ ‫خطاهای‬ Misconfiguration ‫و‬ ‫شده‬ ‫آگاه‬ … ‫و‬ ‫مخرب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ،) .‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫واکنش‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ Wazuh ‫را‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫های‬ ‫خصیصه‬ ‫و‬ ‫مالکیت‬ ،‫مجوزها‬ ،‫محتوا‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ، ‫کاربران‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کند‬ ‫صادر‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫گزارش‬ ‫یا‬ ‫هشدار‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شناسایی‬ Local ‫فایلی‬ ‫یا‬ ‫دایرکتوری‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫یا‬ .‫کند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اصالح‬ ‫یا‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬
 • 41. Agent ‫های‬ Wazuh ‫ارسال‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ،‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫احتمالی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫‌پذیر‬ ‫ب‬‫آسی‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫اسکن‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ،‫موجود‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫کرده‬ .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ Wazuh ‫سخت‬ ‫راهنماهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ،‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫مطابقت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫تنظیمات‬ .‫کند‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫افزاری‬ Agent ‫بدون‬ ،‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫اسکن‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫دور‬ ‫‌صورت‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ها‬ ‫سفارشی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫پیکربندی‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کنند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ناامن‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ‫دارای‬ ‫یا‬ ‫وصله‬ .‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬
 • 42. ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫اسکریپت‬ ‫تعدادی‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ Wazuh ‫برای‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫وقوع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫کم‬ ‫یا‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫اسکریپ‬ ‫این‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ .‫کنند‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫آنها‬ ‫وقوع‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫‌سازی‬ ‫ی‬‫شخص‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ،‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫‌های‬ Wazuh ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ، ‫‌ها‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫این‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ .‫سازند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫فنی‬ ‫انطباق‬ ‫شرایط‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ ‫به‬ ،‫پلتفرمی‬ ‫چند‬ ‫پشتیبانی‬ Wazuh ‫‌های‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫توسط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫الزامات‬ ‫تأمین‬ ‫جهت‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ PCI DSS .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ )‫پرداخت‬ ‫صنعت‬ ‫داده‬ ‫کارت‬ ‫(استاندارد‬
 • 43. Wazuh ‫دهندگان‬ ‫ارایه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫ماژو‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫ابری‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫کردن‬ ‫مانیتور‬ ‫به‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫احتمالی‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫آمازون‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ،‫گوگل‬ ‫نظیر‬ ‫ابری‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ Wazuh ( ‫داکر‬ ‫بستر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫ناهنجار‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ،‫تهدیدات‬ ‫شناسایی‬ ‫قابلیت‬ Docker .‫دارد‬ ) Agent ‫های‬ Wazuh ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫با‬ Docker ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سازگار‬ Image ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تنظیمات‬ ،‫ها‬ Container .‫کنند‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬
 • 44. Security Configuration Assessment ‫در‬ Wazuh ‫در‬ ‫‌پذیری‬ ‫ب‬‫آسی‬ ‫کاهش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬ ‫ک‬‫تکنی‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫‌سازی‬ ‫م‬‫مقاو‬ application ،‫‌ها‬ ‫م‬‫سیست‬ ،‫ها‬ ‫سطح‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫بالقوه‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫را‬ ‫حذف‬ ‫با‬ ‫امنیتی‬ ‫خطرات‬ ‫کاهش‬ ،‫‌ها‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫‌سازی‬ ‫م‬‫مقاو‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫فناوری‬ ‫نواحی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫زیرساخت‬ ،‫گرفت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مناسبی‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫‌پذیر‬ ‫ب‬‫آسی‬ Wazuh ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫راهکار‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫ماژو‬ SCA (Security Configuration Assessment) .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬ ،‫‌سازی‬ ‫م‬‫مقاو‬ ‫فرآیند‬ ‫به‬ ، Wazuh ‫کشف‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬ ‫اسکن‬ ،‫ماژول‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬ Misconfiguration ‫پیکربندی‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫شبکه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬ Policy ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مشخص‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫که‬ ‫هایی‬ SCA ‫پیکربندی‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ارزیابی‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شوند‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫حذف‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ Policy ‫ماژول‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫های‬ SCA ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫با‬ YAML ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫انسان‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫سادگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌باشند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫براین‬ ‫عالوه‬ .‫داد‬ ‫گسترش‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ Wazuh ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫با‬ Policy ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫شده‬ Benchmark ‫های‬ CIS ‫برای‬ ‫را‬ ‫استانداردهایی‬ ،‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ Hardening .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬   ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫مثال‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ Alert ‫ویندوز‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اسکن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫‌شده‬ ‫د‬‫تولی‬ ‫های‬ 10 ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫این‬ Alert ‫ممیزی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ Do not allow passwords to be saved ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ CIS .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫است‬
 • 46. ‫اسکن‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ Host ‫کشف‬ ‫و‬ ‫ها‬ Misconfiguration ‫هر‬ ،‫موجود‬ ‫های‬ Agent ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ،‫است‬ ‫داخلی‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫ترافیک‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫چک‬ ‫موارد‬ Agent ‫صرفا‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫اسکن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ،‫باشد‬ ‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫تغییری‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫اسکن‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫تغییرات‬ ‫نتیجه‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ،‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫رویداد‬ ‫هر‬ Failed، Passed ‫و‬ Not applicable ‫روی‬ ‫پیکربندی‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫در‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ Host ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫فایل‬ Policy ‫پیغام‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همخوانی‬ ،‫موجود‬ Passed ‫پیغام‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫و‬ failed ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫همچنین‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ،‫اسکن‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ Agent ‫با‬ Error ‫هشدار‬ ،‫برساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اسکن‬ ‫فرآیند‬ ‫نتواند‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مواجه‬ Not-applicable ‫این‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫هشدار‬ Agent ‫راهکار‬ Wazuh ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫فرستاده‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫به‬ Kibana ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ File Integrity Monitoring ‫در‬ Wazuh ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫مسیرهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫مداوم‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫یکپارچگی‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫وظیف‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ،‫پیداست‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫دهد‬ ‫رخ‬ … ‫و‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ،‫فایل‬ ‫یک‬ ‫محتوای‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تغییری‬ ‫اگر‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫امنیتی‬ ‫کارشناسان‬ ‫و‬ ‫محققان‬ .‫نمایند‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫آنرا‬ ‫راهكار‬ Wazuh ( ‫ها‬ ‫هش‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫آخرین‬ ‫زمان‬ ،‫مالک‬ ،‫مجوزها‬ ،‫فایل‬ ‫سایز‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ MD5، SHA1، SHA256 ‫با‬ ‫را‬ ) Scan ‫را‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫عوض‬ ‫آنها‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مواردی‬ ،‫دوباره‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ،‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫تغییری‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماژول‬ ‫زير‬ FIM ‫در‬ Wazuh :‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫‌برد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بهره‬ ‫آنها‬ ‫از‬ Syscheck (Integrity Checking Process) ‫روی‬ ‫بر‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫پیشفرض‬ ‫طور‬ ‫به‬ Wazuh ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مسیرهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فعال‬ Wazuh ‫را‬ ‫آنها‬ Scan .‫کند‬ Configuring Scheduled Scan   ‫برای‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬ Wazuh ‫به‬ ‫شروع‬ ‫هایی‬ ‫زمان‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تعیین‬ Scan .‫کند‬
 • 47. Configuring Real-Time Monitoring ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫مسیرهایی‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ Real-Time ‫فرآیند‬ Scanning ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تغییر‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ .‫شوند‬ ‫شناسایی‬ ‫باالتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ،‫‌افتد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫خاص‬ ‫مسیر‬ ‫یک‬ Configuring Who-Data Monitoring ‫کدام‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫متوجه‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬ Account Name ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫فایل‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫پراسسی‬ Configuring Reporting New File ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫فایلی‬ ،‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نظارتی‬ ‫تحت‬ ‫مسیرهای‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫امنیتی‬ ‫متخصصین‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫کنند‬ Configuring Windows Registry ‫در‬ Wazuh ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫ماژول‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رجیستری‬ ‫مسیرهای‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ Scan ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نمود‬ .‫پرداخت‬ ‫آنها‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ،‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫رجیستری‬ Configuring Report File And Registry Value Change   ‫همچنین‬ Wazuh .‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫رجیستری‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬
 • 48. Migrate ‫از‬ Ossec ‫به‬ Wazuh ‌ : ‫نکته‬ migrate ‌ : ‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫‌شامل‬ ‫کاربران‬ ،‫متأسفانه‬ OSSEC . ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫نتوانستند‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ 2015 ‫تیم‬ ، Wazuh ‫آسان‬ ،‫تر‬ ‫جامع‬ ‫بسیار‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫نتیجه‬ .‫برساند‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫استقبال‬ ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫جامعه‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫فورک‬ .‫است‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ،‫استفاده‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫پرکاربرد‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ما‬ Ossec ‫‌به‬ Wazuh : ‫داریم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ . ‫کنیم‬ ‫مهاجرت‬ sudo du -h /var/ossec | tail -n1 sudo df -h /var ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫سپس‬ ossec . ‫میکنیم‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ sudo /var/ossec/bin/ossec-control stop sudo cp -rp /var/ossec /var/ossec_backup ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫سپس‬ ossec . ‫میکنیم‬ ‫حذف‬ ‫زیر‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬
 • 49. ‫سپس‬ wazuh ‫روش‬ ‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ . ‫میکنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫سرور‬ all in one ‫را‬ ‫کالسترینگ‬ ‫بصورت‬ ‫نصب‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ . ‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ . ‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫نصب‬ wazuh ‌ : ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫‌در‬
 • 51. ‫نصب‬ ‫سپس‬ wazuh manager : ‫میدهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ : ‫داریم‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫دبیان‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ systemd :
 • 52. ‫در‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ sysvinit : ‫بسته‬ ‫سپس‬ Filebeat ‌ : ‫میکنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬ : ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫دبیان‬ ‫در‬ ‌ : ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
 • 53. ‫پیکربندی‬ ‫فایل‬ Filebeat ‫هشدارهای‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شده‬ ‫پیکربندی‬ ‫پیش‬ ‫از‬ Wazuh ‫به‬ Elasticsearch :‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫را‬ curl -so /etc/filebeat/filebeat.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/filebeat/7.x/ filebeat.yml ‫برای‬ ‫را‬ ‫هشدارها‬ ‫الگوی‬ Elasticsearch :‫کنید‬ ‫بارگیری‬ curl -so /etc/filebeat/wazuh-template.json https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/4.2/extensions/elasticsearch/7.x/wazuh-template.json chmod go+r /etc/filebeat/wazuh-template.json ‫ماژول‬ ‫دانلود‬ Wazuh ‫برای‬ Filebeat : curl -s https://packages.wazuh.com/4.x/filebeat/wazuh-filebeat-0.1.tar.gz | tar -xvz -C /usr/share/filebeat/module
 • 54. ‫فایل‬ / etc/filebeat/filebeat.yml ‌ : ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ wazuh-node-name ‫گره‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫را‬ Wazuh ‫در‬ ‫که‬ ‫نامی‬ ‫همان‬ ،‫کنید‬ ‫جایگزین‬ ‫خود‬ instances.yml ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫گواه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫راهنما‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫منتقل‬ ‫خود‬ ‫مربوطه‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫گواه‬ certs.tar ‫نصب‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ، Elasticsearch .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ )/~( ‫اصلی‬ ‫اصلی‬ ‫پوشه‬ ‫در‬ ،