Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

مدیریت منابع اطلاعاتی

فناوری بلاکچین: زیرساخت ها و مفاهیم

 • Soyez le premier à commenter

مدیریت منابع اطلاعاتی

 1. 1. ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫گروه‬ ‫فناوری‬‫چین‬ ‫بالک‬:‫ها‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫ارائه‬‫دهندگان‬:‫اعظم‬‫اقامتی‬-‫یزدی‬ ‫فهیمه‬-‫شادی‬‫مرندی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫درس‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫راهنما‬ ‫اساتید‬:‫اصنافی‬ ‫دکتر‬-‫پاکدامن‬ ‫دکتر‬ ‫نیم‬‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫سال‬99-1398
 2. 2. . ‫اصلی‬ ‫مباحث‬ o‫چین‬ ‫بالک‬ ‫فناوری‬ o‫هش‬ ،‫کوین‬ ‫بیت‬ o‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ o‫مرکل‬ ‫درخت‬ o‫چین‬ ‫بالک‬ ‫قطعات‬ o‫چین‬ ‫بالک‬ ‫بازیگران‬ o‫رمزنگاری‬ ‫انواع‬ ،‫رمزنگاری‬ ‫اصطالحات‬ ،‫رمزنگاری‬ o‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫شفافیت‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫شفافیت‬ o‫تغییرناپذیری‬ o‫هوشمند‬ ‫قرارداد‬
 3. 3. . ‫مباحث‬‫اصلی‬(‫ادامه‬) o‫چین‬ ‫بالک‬ ‫در‬ ‫حکومت‬ o‫اجماع‬ ‫الگوریتم‬ o‫نیابتی‬ ‫دموکراسی‬ o‫مستقیم‬ ‫دموکراسی‬ o‫کار‬ ‫اثبات‬ ‫الگوریتم‬ o‫سهام‬ ‫اثبات‬ ‫الگوریتم‬ o‫متمرکز‬ ‫غیر‬ ‫خودمختار‬ ‫سازمان‬ o‫کنسرسیوم‬
 4. 4. ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫فناوری‬(Blockchain)‫چیست‬‫؟‬ ‫بالک‬‫چین‬‫ای‬‫زنجیره‬‫از‬‫بال‬‫هاست‬‫ک‬.‫هستند‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شامل‬ ‫که‬. ‫بالک‬‫چین‬‫اختراعی‬‫برجسته‬‫و‬‫مبتکرانه‬‫است؛‬‫زاییده‬‫ی‬‫فکر‬‫یک‬‫فرد‬‫یا‬‫گروهی‬‫از‬‫افراد‬‫که‬‫با‬‫نام‬‫مستعار‬‫ساتوشی‬‫ناکاموتو‬ (Satoshi Nakamoto)‫شناخته‬‫می‬‫شوند‬.‫بالک‬‫چین‬‫یک‬‫پایگاه‬‫داده‬‫توزیع‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫امکان‬‫انتقال‬‫اطالعات‬‫از‬‫یک‬‫مکان‬‫به‬‫مکان‬ ‫دیگر‬‫را‬‫با‬‫امنیت‬‫باال‬‫فراهم‬‫می‬‫کند‬. ‫یکی‬‫از‬‫اصلی‬‫ترین‬‫ویژگی‬‫های‬‫این‬‫فناوری‬‫همین‬‫توزیع‬‫شده‬‫بودن‬‫آن‬‫است‬.‫تفاوت‬‫آن‬‫با‬‫دستگاه‬‫های‬‫دیگر‬‫این‬‫است‬‫که‬‫اطالعات‬‫ذخیره‬ ‫شده‬‫روی‬‫این‬‫نوع‬،‫سیستم‬‫میان‬‫همه‬‫اعضای‬‫شبکه‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاشته‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫رمزنگاری‬‫امکان‬‫حذف‬‫و‬‫دست‬‫کاری‬‫اطالعات‬ ‫ثبت‬‫شده‬‫تقریبا‬‫غیر‬‫ممکن‬‫است‬. 1/32
 5. 5. . ‫بالک‬‫چین‬‫دو‬‫نوع‬‫است‬: •‫بالک‬‫چین‬‫عمومی‬‫یک‬‫دفترچه‬‫مجاز‬‫است‬‫و‬‫توسط‬‫همه‬‫افراد‬‫قابل‬‫دسترسی‬‫است‬.‫هر‬‫کسی‬‫که‬‫به‬‫اینترنت‬‫دسترسی‬ ‫دارد‬‫واجد‬‫شرایط‬‫بارگیری‬‫و‬‫دسترسی‬‫به‬‫آن‬‫است‬.‫نمونه‬‫بالک‬‫چین‬‫عمومی‬‫بیت‬‫کوین‬‫است‬. •‫بالک‬‫چین‬‫خصوصی‬‫در‬‫بین‬‫شرکت‬‫کنندگان‬‫قابل‬‫اعتماد‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاشته‬‫می‬‫شوند‬.‫کنترل‬‫کلی‬‫شبکه‬‫در‬‫دست‬‫مالکان‬ ‫است‬.‫قوانین‬‫یک‬‫بالک‬‫چین‬‫خصوصی‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫سطوح‬‫مختلف‬،‫مجوزها‬‫تعداد‬‫اعضا‬‫و‬‫سایر‬‫موارد‬ ‫قابل‬‫تغییر‬‫است‬.‫این‬‫بالک‬‫چین‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫طور‬‫مستقل‬‫اجرا‬‫شود‬‫و‬‫یا‬‫با‬‫سایر‬‫بالک‬‫چین‬‫ها‬‫یکپارچه‬ ‫شوند‬.‫سطح‬‫اعتماد‬‫در‬‫بالک‬‫چین‬‫خصوصی‬‫بیشتر‬‫است‬. 2/32
 6. 6. ‫بیت‬‫کوین‬(Bitcoin )‫چیست‬‫؟‬ ‫بیت‬‫کوین‬‫اولین‬‫کاربرد‬‫از‬‫فناوری‬‫بالک‬‫چین‬‫بود‬‫و‬‫از‬‫بالک‬‫چین‬‫برای‬‫ذخیره‬‫اطالعات‬‫دارایی‬‫کاربران‬‫بهره‬‫برد‬. ‫اگر‬‫بالک‬‫چین‬‫یک‬‫سیستم‬‫عامل‬،‫باشد‬‫بیت‬‫کوین‬‫نرم‬‫افزاری‬‫روی‬‫این‬‫سیستم‬‫عامل‬‫است‬. ‫ب‬‫کوین‬‫یت‬‫نسل‬‫جدید‬‫ارزهای‬‫دیجیتال‬‫غیرمتمرکز‬‫است‬‫که‬‫تنها‬‫در‬‫اینترنت‬‫وجود‬‫دارد‬‫و‬‫توسط‬‫هیچ‬‫شخص‬‫و‬‫سازمان‬‫خاصی‬‫هدایت‬ ‫و‬‫کنترل‬‫شود‬‫نمی‬.‫کاری‬‫که‬‫کوین‬‫بیت‬‫با‬‫پول‬‫دنیا‬‫کند؛‬‫می‬‫همان‬‫کاری‬‫است‬‫که‬‫روزی‬‫اینترنت‬‫با‬‫دنیای‬‫ارتباطات‬‫کر‬‫د‬. 3/32
 7. 7. ‫ترین‬‫مهم‬‫های‬‫ویژگی‬‫کوین‬‫بیت‬: ‫غیرمتمرکز‬‫بودن‬،‫استفاده‬،‫آسان‬‫ناشناس‬‫بودن‬‫افراد‬ ‫و‬‫شفافیت‬. 4/32
 8. 8. ‫هش‬HASH ))‫چیست؟‬ ‫برای‬‫مثال‬‫بالک‬‫چین‬‫است‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫آن‬ ‫شهرهای‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫بالک‬ ‫هر‬ ،‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬. ‫یک‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫چیز‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫ها‬‫بالک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬‫هش‬‫دارند‬.‫خاصی‬ ‫توابع‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کارکترهاست‬ ‫از‬ ‫ای‬‫رشته‬ ‫هش‬ ‫یک‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ساخته‬.‫است‬ ‫ثابت‬ ‫همیشه‬ ‫ورودی‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫یک‬ ‫هش‬.‫چین‬ ‫بالک‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫اطالعات‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫تقلب‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫آید‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬. 5/32
 9. 9. ً‫ال‬‫مث‬‫بالک‬ ‫هش‬ ،‫است‬ ‫تبریز‬ ‫و‬ ‫اصفهان‬ ،‫تهران‬ ‫شهرهای‬ ‫اسم‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫ایران‬ ‫بالک‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫عکس‬ ‫در‬«NYLAC»‫است‬. ‫در‬‫هم‬ ‫قبلی‬ ‫بالک‬ ‫هش‬ ‫حاوی‬ ،‫دارند‬ ‫هش‬ ‫یک‬ ‫خودشان‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ها‬‫بالک‬ ،‫چین‬ ‫بالک‬‫هستند‬. ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬‫به‬ ‫خاص‬ ‫ریاضی‬ ‫تابع‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هش‬‫می‬‫کنند‬.‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ترین‬‫کوچک‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هش‬ ،‫بالک‬ 6/32 ‫هش‬HASH ))‫چیست‬‫؟‬(‫ادامه‬)
 10. 10. . ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫تفاوت‬ ‫برای‬‫بررسی‬‫تفاوت‬‫میان‬‫اینترنت‬‫عادی‬‫و‬‫تکنولوژی‬‫بالک‬‫چین‬‫به‬‫زبان‬‫ساده‬‫باید‬‫به‬‫نحوه‬‫ی‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫اطالعات‬‫بپردازیم‬. ‫در‬‫اینترنت‬‫اطالعات‬‫در‬‫یک‬‫سرور‬‫به‬‫صورت‬‫متمرکز‬‫ذخیره‬‫می‬‫شوند‬.‫مشکل‬‫این‬‫روش‬‫این‬‫است‬‫که‬‫برخی‬‫نهادها‬‫می‬‫توانند‬ ‫آن‬‫را‬‫ردیابی‬‫کنند‬.‫اما‬‫در‬‫فناوری‬‫بالک‬‫چین‬‫میلیون‬‫ها‬‫نقطه‬‫وجود‬‫داره‬‫و‬‫برخالف‬‫اینترنت‬‫قابل‬‫ردبابی‬‫نیست‬. 7/32
 11. 11. Merkle Tree ‫درخت‬‫مرکل‬ ‫نوع‬‫خاصی‬‫از‬‫ساختار‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫داده‬‫ها‬‫براساس‬‫توابع‬‫هش‬،‫درخت‬‫مرکل‬‫نامیده‬‫می‬‫شود‬. ‫درخت‬‫مرکل‬‫یا‬‫درخت‬‫هش‬‫باینری‬binary hash tree‫شامل‬‫استفاده‬‫از‬‫مقادیر‬‫زیاد‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬‫است‬‫تا‬‫آن‬‫ها‬‫را‬‫برای‬ ‫پردازش‬‫های‬،‫بعدی‬‫مدیریت‬‫پذیر‬‫کند‬.‫در‬‫مورد‬‫فناوری‬‫بالک‬،‫چین‬‫درخت‬‫های‬‫مرکل‬‫برای‬‫ساماندهی‬‫تراکنش‬‫های‬‫معمول‬‫و‬‫رایج‬ ‫استفاده‬‫شود‬‫می‬‫تا‬‫منابع‬‫کمتری‬‫را‬‫مصرف‬‫کنند‬. ‫تأیید‬‫معامله‬‫در‬‫درخت‬‫انجام‬‫م‬‫ی‬‫شود‬،‫می‬‫تواند‬‫یک‬‫جستجوی‬‫کارآمد‬‫و‬‫محافظت‬‫در‬‫برابر‬‫جعل‬‫را‬‫فراهم‬‫کند‬. 8/32
 12. 12. . Blockchain ‫قطعات‬ 9/32
 13. 13. . Blockchain ‫بازیگران‬ 10/32
 14. 14. . Cryptography ‫رمزنگاری‬ ‫رمزنگاری‬‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫تکنیک‬،‫ریاضی‬‫برای‬‫برقراری‬‫امنیت‬‫اطالعات‬‫است‬.‫دراصل‬‫رمزنگاری‬‫دانش‬‫تغییر‬‫دادن‬‫متن‬‫پیام‬‫یا‬ ‫اطالعات‬‫به‬‫کمک‬‫کلید‬‫رمز‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫یک‬‫الگوریتم‬‫رمز‬،‫است‬‫به‬‫صورتی‬‫که‬‫تنها‬‫شخصی‬‫که‬‫از‬‫کلید‬‫و‬‫الگوریتم‬‫مطلع‬‫است‬ ‫قادر‬‫به‬‫استخراج‬‫اطالعات‬‫اصلی‬‫از‬‫اطالعات‬‫رمز‬‫شده‬‫باشد‬‫و‬‫شخصی‬‫که‬‫از‬‫یکی‬‫یا‬‫هر‬‫دوی‬‫ها‬‫آن‬‫اطالع‬،‫ندارد‬‫نتواند‬‫به‬‫اطالعات‬ ‫دسترسی‬‫پیدا‬‫کند‬.‫دانش‬‫رمزنگاری‬‫بر‬‫پایه‬‫مقدمات‬‫بسیاری‬‫از‬‫قبیل‬‫تئوری‬،‫اطالعات‬‫نظریه‬‫اعداد‬‫وآمار‬‫بنا‬‫شده‬‫است‬. ‫رمزنگاری‬ ‫اصطالحات‬ 11/32
 15. 15. . (‫ادامه‬) ‫رمزنگاری‬ ‫انواع‬ o‫عمومی‬ ‫کلید‬ ‫رمزنگاری‬(‫نامتقارن‬)‫به‬‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کلید‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫ازای‬.‫همگان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫عمومی‬ ‫کلیدها‬ ‫از‬ ‫یکی‬. .‫قرار‬‫داشته‬.‫و‬‫باشد‬‫می‬ ‫محرمانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫کلید‬. o‫خصوصی‬ ‫کلید‬ ‫رمزنگاری‬(‫متقارن‬)‫فرستنده‬‫نمایند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رمزگشائی‬ ‫و‬ ‫رمزنگاری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫یکسان‬ ‫کلید‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫گیرنده‬ ‫و‬. 12/32
 16. 16. . ‫های‬ ‫بانک‬‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سنتی‬ ‫اطالعاتی‬CRUD‫دارند‬ ‫اصلی‬ ‫عملیات‬ ‫چهار‬: 13/32
 17. 17. . ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫یک‬ (Transparency ‫شفافیت‬( 14/32 ‫بالک‬‫چین‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫طراحی‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫کل‬‫تاریخ‬ ‫آن‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫و‬‫تغییر‬‫ناپذیر‬‫است‬.‫معامالت‬‫در‬‫بالک‬ ‫چین‬‫بعد‬‫از‬،‫ایجاد‬‫قابل‬‫تغییر‬‫نیستند‬.‫بالک‬،‫چین‬‫داده‬‫ها‬ ‫و‬‫اطالعات‬‫را‬‫برای‬‫تمامی‬‫اعضای‬‫خود‬‫قابل‬‫رویت‬‫می‬،‫کند‬ ‫بدین‬،‫وسیله‬‫شفافیت‬‫صورت‬‫می‬‫گیرد‬‫و‬‫تمام‬‫اعضاء‬‫می‬ ‫توانند‬‫اطالعات‬‫را‬‫مشاهده‬‫کنند‬.
 18. 18. . ‫شفافیت‬:‫بانک‬‫اطالعاتی‬(Database)‫چین‬ ‫بالک‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫شفافیت‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫دارای‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانکهای‬. ‫سنتی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانکهای‬‫هستند‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ،‫مقادیر‬ ،‫برخوردارند‬ ‫کم‬ ‫شفافیت‬ ‫از‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫پذیری‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫کنند‬ ‫ذخیره‬ ‫کارآمد‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تا‬. ‫چین‬ ‫بالک‬‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫شفافیت‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫ناپذیر‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫عمومی‬ ‫صورت‬ ‫به‬. 15/32
 19. 19. . ‫تغییرناپذیری‬Immutability ‫خاصیت‬‫تغییرناپذیری‬‫یک‬‫چین‬‫بالک‬‫به‬‫این‬‫واقعیت‬‫اشاره‬‫دارد‬‫که‬‫ای‬‫داده‬‫که‬‫بار‬‫یک‬‫روی‬‫بالک‬‫چین‬‫ثبت‬‫شود‬ ‫تغییر‬‫قابل‬‫نیست‬.‫پس‬‫از‬‫پردازش‬،‫ها‬‫داده‬‫توان‬‫نمی‬‫آن‬‫را‬‫تغییر‬‫داد‬‫یا‬‫حذف‬‫کرد‬. ‫برای‬‫درک‬،‫تغییرناپذیری‬‫ارسال‬‫ایمیل‬‫را‬‫عنوان‬‫به‬‫نمونه‬‫در‬‫نظر‬‫بگیرید‬.‫که‬‫هنگامی‬‫برای‬‫تعداد‬‫زیادی‬‫از‬‫افراد‬‫ایمیل‬‫ارسال‬،‫کنید‬‫می‬ ‫توانید‬‫نمی‬‫آن‬‫ایمیل‬‫را‬‫لغو‬‫کنید‬‫و‬‫پس‬‫بگیرید‬.‫برای‬‫یافتن‬‫راهی‬‫در‬،‫اطراف‬‫باید‬‫از‬‫همه‬‫گیرندگان‬‫ایمیل‬‫بخواهید‬‫که‬‫آن‬‫را‬‫پاک‬،‫کنند‬ ‫فرایندی‬‫که‬‫بسیار‬‫کننده‬‫خسته‬‫و‬‫گاه‬‫نشدنی‬‫است‬. 16/32
 20. 20. ‫هوشمند‬ ‫قرارداد‬(smart contract)‫چیست‬‫؟‬ ‫قرارداد‬‫روی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫هوشمند‬‫چین‬ ‫بالک‬‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سازی‬‫پیاده‬‫اتفاق‬‫افتادن‬،‫شرایط‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫کند‬ ‫اجرا‬ ،‫است‬ ‫داده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫دستورات‬. ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫اعتماد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫انقالبی‬ ‫بسیار‬ ‫نوآوری‬ ‫یک‬ ‫هوشمند‬ ‫قراردادهای‬(‫ها‬ ‫واسطه‬)‫کنند‬‫می‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬. 17/32
 21. 21. ‫چیست؟‬ ‫معمولی‬ ‫قرارداد‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫قرارداد‬ ‫تفاوت‬ 18/32
 22. 22. . 19/32 ‫دهند؟‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫چه‬ ‫هوشمند‬ ‫قراردادهای‬
 23. 23. . (Governance ) ‫حکومت‬‫بالک‬ ‫در‬‫چین‬ ‫حاکمیت‬‫در‬‫بالک‬‫چین‬‫شامل‬‫هرآن‬‫چیزی‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫به‬‫شما‬ ‫امکان‬‫می‬‫دهد‬‫شبکه‬‫را‬‫حفظ‬‫و‬‫بروزرسانی‬‫یا‬‫بازیابی‬‫کنید‬. ‫مهم‬‫نیست‬‫که‬‫حکومت‬‫مربوط‬‫به‬‫دنیای‬‫واقعی‬‫است‬‫یا‬‫دنیای‬ ‫دیجیتال‬‫یک‬‫سری‬‫اصول‬‫اساسی‬‫در‬‫هر‬‫دو‬‫حاکم‬‫است؛که‬ ‫عبارتند‬‫از‬:‫قوانین‬،‫مجریان‬‫قانون‬(‫حاکمان‬)‫و‬‫مردم‬(‫شرکت‬ ‫کنندگان‬).. 20/32
 24. 24. ‫بالک‬ ‫در‬ ‫حکومت‬‫چین‬(‫ادامه‬) ‫حکومت‬ ‫در‬ ‫دموکراسی‬ ‫انواع‬: o‫نیابتی‬ ‫دموکراسی‬Representative Democracy o‫دموکراسی‬‫مستقیم‬Direct Democracy 21/32
 25. 25. . ‫الگوریتم‬‫اجماع‬،‫روشی‬‫گام‬‫به‬‫گام‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫جواب‬‫مساله‬‫است‬.‫الگوریتم‬‫های‬‫اجماع‬‫انواع‬‫مختلفی‬‫دارند‬‫که‬‫از‬‫آنها‬‫برای‬ ‫ایجاد‬‫توافق‬‫بین‬‫اعضای‬‫شبکه‬‫و‬‫جلوگیری‬‫از‬‫خرابکاری‬‫و‬‫جعل‬‫اسناد‬‫در‬‫بالکچین‬‫بکار‬‫گرفته‬‫می‬‫شوند‬. 22/32 Consensus Algorithm ‫اجماع‬ ‫الگوریتم‬ ‫الگوریتم‬‫اجماع‬‫انواع‬‫مختلفی‬‫دارد‬‫اما‬‫دو‬‫نوع‬‫پر‬‫کاربرد‬‫آن‬‫در‬‫بالک‬،‫چین‬‫الگوریتم‬‫گواه‬‫اثبات‬‫کار‬PoW))‫و‬‫گواه‬‫اثبات‬‫سهام‬ (PoS)‫است‬.
 26. 26. . ‫الگوریتم‬‫اثبات‬‫کار‬((Proof-of-Work): ‫در‬‫این‬‫روش‬‫برای‬‫تأیید‬‫تراکنش‬‫الزم‬‫است‬‫کاربران‬‫مسائل‬‫ریاضی‬‫دشوار‬‫را‬‫حل‬‫کنند‬.‫به‬‫بیان‬،‫دیگر‬‫های‬‫سیستم‬‫اثبات‬‫کار‬‫به‬‫طور‬ ،‫مداوم‬‫های‬‫الگوریتم‬‫هش‬‫کردن‬‫دشوار‬‫یا‬‫مسائل‬‫دشوار‬‫را‬‫اجرا‬‫کنند‬‫می‬‫تا‬‫های‬‫تراکنش‬‫الکترونیک‬‫را‬‫تأیید‬‫کنند‬. 23/32 ‫الگ‬‫وریتم‬‫اجماع‬(‫ادامه‬)
 27. 27. . ‫برای‬‫بایدحداقل‬ ،‫کند‬ ‫حمله‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫کار‬ ‫اثبات‬ ‫برالگوریتم‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫رمزنگاری‬ ‫ارز‬ ‫یک‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫هکر‬ ‫یک‬ ‫آنکه‬۵1‫قدرت‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫شبکه‬ ‫محاسباتی‬(‫هش‬ ‫میزان‬)‫باالی‬ ‫هش‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کوین‬ ‫بیت‬ ‫مانند‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫برخی‬ ‫شبکه‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫بگیرد‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رسد‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫غیرممکن‬ ‫عمال‬ ‫امر‬ ‫این‬ ،‫آن‬. 24/32 ‫اثبات‬ ‫الگوریتم‬‫کار‬(‫ادامه‬) ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬: Proof-of-Work
 28. 28. . ‫اثبات‬‫سهام‬‫یک‬‫قرعه‬‫کشی‬‫در‬‫یک‬‫شبکه‬‫بالک‬‫چین‬‫است‬‫که‬‫نیاز‬‫به‬‫داشتن‬‫سکه‬‫است‬.‫در‬‫این‬‫روش‬‫کاربران‬‫بنا‬‫برمیزان‬‫سهمی‬‫که‬‫از‬ ‫شبکه‬،‫دارند‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫دارندکه‬‫در‬‫شبکه‬‫تغییراتی‬‫ایجادکنند‬‫و‬‫صرفنظر‬‫از‬‫میزان‬‫قدرت‬‫محاسباتی‬‫توانند‬‫می‬‫متناسب‬‫با‬‫سهام‬،‫خود‬ ‫از‬‫شبکه‬‫سکه‬‫استخراج‬‫کنند‬.‫به‬‫بیان‬،‫دیگر‬‫اگر‬‫کاربری‬1۰‫در‬‫صد‬‫از‬‫سهام‬‫شبکه‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫داشته‬،‫باشد‬‫یک‬‫دهم‬‫قدرت‬‫شبکه‬‫را‬‫در‬ ‫اختیار‬‫دارد‬‫و‬‫تواند‬‫می‬‫تنها‬1۰‫درصد‬‫از‬‫تراکنش‬‫های‬‫شبکه‬‫را‬‫تأییدکند‬. 25/32 ‫اثبات‬ ‫الگوریتم‬‫سهام‬Proof-of-Stake
 29. 29. . ‫در‬‫واقع‬‫یک‬‫قرعه‬‫کشی‬‫در‬‫یک‬‫شبکه‬‫بالک‬‫چین‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫شما‬‫نیاز‬‫به‬‫داشتن‬‫سکه‬‫دارید‬‫و‬‫سپس‬‫آنها‬‫را‬‫به‬‫بازار‬‫عرضه‬‫می‬‫کنید‬‫تا‬ ‫فرصتی‬‫برای‬‫پیشبرد‬‫و‬‫اعتبار‬‫داده‬‫ها‬‫داشته‬‫باشید‬.‫در‬‫این‬‫روش‬‫کاربران‬‫بنا‬‫برمیزان‬‫سهمی‬‫که‬‫از‬‫شبکه‬،‫دارند‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫دارندکه‬‫در‬ ‫شبکه‬‫تغییراتی‬‫ایجادکنند‬‫و‬‫صرفنظر‬‫از‬‫میزان‬‫قدرت‬‫محاسباتی‬‫توانند‬‫می‬‫متناسب‬‫با‬‫سهام‬،‫خود‬‫از‬‫شبکه‬‫سکه‬‫استخراج‬‫کنند‬.‫به‬‫بیان‬ ،‫دیگر‬‫اگر‬‫کاربری‬1۰‫در‬‫صد‬‫از‬‫سهام‬‫شبکه‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫داشته‬،‫باشد‬‫یک‬‫دهم‬‫قدرت‬‫شبکه‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫دارد‬‫و‬‫تواند‬‫می‬‫تنها‬1۰‫درصد‬‫از‬ ‫تراکنش‬‫های‬‫شبکه‬‫را‬‫تأییدکند‬ 26/32 ‫اثبات‬ ‫الگوریتم‬‫سهام‬Proof-of-Stake(‫ادامه‬) ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬:
 30. 30. . ‫سازمان‬‫خودمختار‬‫غیر‬‫متمرکز‬Decentralized Autonomous Organization (DAO) ‫یک‬‫سازمان‬‫خودمختار‬‫و‬‫غیرمتمرکز‬‫است‬.‫که‬‫اطالعات‬‫در‬‫یک‬‫سرور‬‫مرکزی‬‫ذخیره‬‫و‬‫پردازش‬،‫شود‬‫نمی‬‫بلکه‬‫تمامی‬‫اطالعات‬‫در‬ ‫چندین‬‫کامپیوتر‬‫ذخیره‬‫و‬‫نگه‬‫داری‬‫می‬‫شود‬.DAO‫ی‬‫ک‬‫مجموعه‬‫پیچیده‬‫از‬‫قراردادهای‬‫هوشمند‬‫است‬. 27/32
 31. 31. . ‫سازمان‬‫خودمختار‬‫غیر‬‫متمرکز‬(DAO)(‫ادامه‬) 28/32 ‫سازمان‬‫های‬‫خودگردان‬‫غیرمتمرکز‬(DAO)‫که‬‫به‬‫صورت‬‫همتا‬‫به‬‫همتا‬،‫هستند‬‫بر‬‫اساس‬‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬‫قوانین‬‫از‬‫پیش‬‫شده‬‫تعیین‬ ‫مدیریت‬‫شوند‬‫می‬.‫تمامی‬‫داران‬‫سهام‬‫در‬‫این‬‫نوع‬‫از‬‫ها‬‫سازمان‬‫حق‬‫رای‬‫دارند‬.‫های‬‫سازمان‬‫غیرمتمرکز‬‫از‬‫قراردادهای‬‫هوشمند‬‫برای‬ ‫اجراء‬‫دستورات‬‫خاص‬‫استفاده‬‫کنند‬‫می‬‫و‬‫تمامی‬‫تصمیمات‬‫بعد‬‫از‬‫اجماع‬‫کاربران‬‫به‬‫مرحله‬‫اجراء‬‫آیند‬‫درمی‬..
 32. 32. . ‫غیرمتمرکز‬ ‫خودگردان‬ ‫سازمان‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ 29/32 ‫دش‬(Dash) ‫یک‬‫ارزدیجیتال‬‫همتا‬‫به‬‫همتا‬‫و‬‫متن‬‫باز‬‫است‬‫که‬‫های‬‫پرداخت‬‫فوری‬‫و‬‫های‬‫تراکنش‬‫خصوصی‬‫را‬‫انجام‬‫دهد‬‫می‬. ‫دیجیکس‬‫گلوبال‬(Digix Global) ‫استاندارد‬‫طال‬‫در‬‫های‬‫دارایی‬‫دیجیتال‬‫همتا‬‫به‬‫همتا‬‫باشد‬‫می‬. ‫بیتشیر‬BitShares)) ‫یک‬‫صرافی‬‫غیرمتمرکز‬‫ارزهای‬‫دیجیتال‬‫می‬‫باشد‬.
 33. 33. . ‫کنسرسیوم‬Consortiums ‫کنسرسیوم‬‫گروهی‬‫از‬‫موسسات‬‫برای‬‫دستیابی‬‫به‬‫یک‬‫هدف‬‫متقابل‬‫است‬.‫این‬‫هدف‬‫می‬‫تواند‬‫تعیین‬‫برخی‬‫استاندارد‬‫ها‬‫برای‬‫صنعت‬ ‫موسسات‬(‫وزارت‬‫دادگستری‬)،‫فروش‬‫محصول‬(‫ایرباس‬)،‫به‬‫اشتراک‬‫گذاری‬‫منابع‬(‫دانشگاه‬‫ها‬)‫و‬‫غیره‬‫باشد‬.‫کنسرسیوم‬‫بالک‬ ‫چین‬‫با‬‫مشارکت‬‫چند‬،‫سازمان‬‫شرکت‬‫یا‬‫موسسه‬‫شکل‬‫می‬‫گیرد‬. 30/32
 34. 34. . ‫کنسرسیوم‬(‫ادامه‬) ‫کنسرسیوم‬‫بالک‬‫چین‬‫از‬‫نظر‬‫تاریخی‬‫دو‬‫رویکرد‬‫دارند‬: o‫کنسرسیوم‬‫متمرکز‬‫بر‬‫تجارت‬: ‫هدف‬‫آنها‬‫ایجاد‬‫و‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫سکوهای‬‫تجاری‬‫مبتنی‬‫بر‬‫بالک‬‫چین‬‫برای‬‫حل‬‫یک‬‫مشکل‬‫خاص‬‫تجاری‬(‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫زنجیره‬‫تجارت‬ ‫دیجیتال‬-‫تمرکز‬‫بر‬‫پرداخت‬‫های‬‫مرزی‬)‫است‬. o‫کنسرسیوم‬‫متمرکز‬‫بر‬‫فناوری‬: ‫آنها‬‫به‬‫دنبال‬‫ایجاد‬‫سکوهای‬‫قابل‬‫استفاده‬‫مجدد‬‫بر‬‫اساس‬‫استانداردهای‬‫فنی‬(‫مانند‬‫هایپرلیدگر‬)‫هستند‬. ‫برخی‬‫از‬‫کنسرسیوم‬‫ها‬‫هستند‬‫که‬‫ترکیبی‬‫از‬‫هر‬‫دو‬‫تجارت‬‫و‬‫فناوری‬‫را‬‫انجام‬‫می‬‫دهند‬.(‫مانند‬R3) 31/32
 35. 35. . ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫کنسرسیوم‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬‫از‬: o‫مزایا‬1.‫سرعت‬.2.‫شانس‬‫تصمیم‬ ‫اتخاذ‬‫بهتر‬ ‫گیری‬‫کوتاه‬ ‫در‬‫مدت‬.3.‫انرژی‬ ‫پایین‬ ‫مصرف‬ o‫معایب‬1.‫ها‬ ‫تصمیم‬ ‫سانسور‬2.‫و‬ ‫قدرت‬3.‫متمرکز‬ ‫اعتماد‬ ‫کنسرسیوم‬(‫ادامه‬) 32/32
 36. 36. . ‫منابع‬ LinuxFoundationX - LFS170x(2018.Aug,1) Blockchain: Understanding Its Uses and Implications. )Retrieved from https://courses.edx.org/dashboard o‫حسن‬ ،‫فضلی‬(1398)‫ازرها‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫بالک‬.‫تهران‬:‫ناقوس‬ ‫انتشارات‬. o‫ابوالفضل‬ ،‫آدرسی‬(1396)‫بالک‬‫مقدمه‬ ‫ها‬ ‫زنجیره‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بر‬ ‫ای‬‫کوین‬ ‫بیت‬.‫تهران‬:‫روزنه‬ o‫محمد‬ ،‫آذرنیوار‬(1398)‫بالک‬‫چین‬‫چیست‬:‫در‬ ‫شده‬ ‫بازیابی‬1398/1۰/۵‫از‬.irblockchain/https://courses. o‫نیوار‬ ‫آذر‬‫محمد‬ ،(1398)‫هش‬‫چیست‬:‫در‬ ‫شده‬ ‫بازیابی‬1398/1۰/۵/dao-is-://arzdigital.com/whathttps o‫محمد‬ ،‫آذرنیوار‬(1398،31‫شهریور‬)‫هوشمند‬ ‫قرارداد‬:‫در‬ ‫شده‬ ‫بازیابی‬1398/1۰/12dao-is-arzdigital.com/whathttps:// o‫محمد‬ ،‫آذرنیوار‬(1398)‫تغییرناپذیری‬:‫در‬ ‫شده‬ ‫بازیابی‬1398/1۰/13/https://ramzaenex.com/blog o‫ایوب‬ ،‫کریمی‬(1397)‫درخت‬‫مرکل‬:‫در‬ ‫شده‬ ‫بازیابی‬1398/1۰/7://mihanblckchain.com.https o‫چیست‬ ‫نگاری‬ ‫رمز‬:‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬https://fa.m.wikipedia.org‫ب‬‫در‬ ‫شده‬ ‫ازدید‬11‫آذر‬1398. o،‫ثنا‬‫شمسافر‬(1397،1‫اسفند‬)‫چین‬ ‫بالک‬ ‫در‬ ‫شفافیت‬:‫در‬ ‫شده‬ ‫بازیابی‬1398/1۰/14blog.dericoin.comhttps:// o‫صنعتی‬،‫پروانه‬‫سادات‬(1397،6‫آذر‬)‫سازمان‬‫خودگردان‬‫غیرمتمرکز‬(DAO)‫چیست؟‬‫بازیابی‬‫شده‬‫در‬8/1۰/1398‫از‬/dao-is-com/what.//arzdigital:https o،‫میرکمالی‬‫عرفان‬(1397،۵‫مرداد‬)‫بالکچین‬‫در‬‫حاکمیت‬:‫از‬‫انتظارات‬‫تا‬‫واقعیت‬.‫بازیابی‬‫شده‬‫در‬1398/1۰/1۵‫از‬ zidovtiri1vl-governance-in-erfan/blockchain.io/@mirkamali.//virgool:https o،‫وفی‬‫ساناز‬(1397،7‫اردیبهشت‬)‫مفهوم‬‫الگوریتم‬‫اجماع‬‫در‬‫بالک‬‫چین‬!‫بازیابی‬‫شده‬‫در‬1398/1۰/16 ‫از‬https://mihanblockchain.com/blockchain-consensus-algorithm/ o‫شمسافر‬ ،‫ثنا‬(1397،1‫اسفند‬)‫دارد‬ ‫انواعی‬ ‫چه‬ ‫چین‬ ‫بالک‬‫در‬ ‫شده‬ ‫بازیابی‬ ‫؟‬1398/1۰/1۰‫از‬ blockchains-of-types-blog.dericoin.com/different://https

  Soyez le premier à commenter

 • fatemehbarahooeinoor

  Mar. 26, 2020
 • mortezarashidi1

  Dec. 27, 2020

فناوری بلاکچین: زیرساخت ها و مفاهیم

Vues

Nombre de vues

47

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

3

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

2

×