Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021

Y

Soalan Pendidkan Islam Tingkatan 5 KSSM

1
1223/1
Pendidikan
Islam
Kertas 1
2 jam 30 minit
Nama: ………………………………………………………………………
Tingkatan: ……………………………………
MODUL KECEMERLANGAN FASA 1
TINGKATAN LIMA
PENDIDIKAN ISLAM
KERTAS 1
MASA: Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas modul ini mengandungi lima soalan.
2. Jawab semua soalan.
4. Tulis jawapan anda dalam kertas jawapan.
Kertas modul ini mengandungi 5 halaman bercetak
[Lihat sebelah
1223/1 © 2021 MODUL KECEMERLANGAN T5 FASA1
2
Jawab semua soalan.
1 (a) Firman Allah:
(Surah Ali Imran : 137-139 )
Ayat di atas menerangkan ciri-ciri mukmin berjaya.
Berdasarkan ayat di atas,
(i) Nyatakan dua ciri mukmin berjaya selain daripada menjaga kehormatan diri.
[2 markah]
(ii) Nyatakan maksud zina. [2 markah]
(iii) Jelaskan dua akibat salah laku seksual. [2 markah]
(iv) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. [4 markah]
(b) Sabda Rasulullah SAW:
Hadis di atas menjelaskan larangan melakukan dosa-dosa besar.
Berdasarkan hadis di atas,
(i)
Hadis di atas menjelaskan tuntutan umat Islam dalam kepimpinan.
Berdasarkan hadis di atas,
Nyatakan dua tanggungjawab seorang isteri dalam rumahtangga. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua tanggungjawab seorang anak kepada kedua ibubapanya.
[2 markah]
(iii) Para suami dituntut melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna
terhadap pasangannya.
Nyatakan dua tanggungjawab suami terhadap isteri. [2 markah]
َ
‫و‬
‫ٱ‬
َ
‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬
َ
َِ‫ن‬‫َع‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬
‫ٱ‬
َِ‫و‬ۡ‫غ‬َّ‫لل‬
َ
َ‫ون‬ُ‫ض‬ ِ
‫ر‬ۡ‫ع‬ُ‫م‬
٣
َ
َ
‫و‬
‫ٱ‬
َ
‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬
َ
َ‫ون‬ُ‫ل‬ِ‫ع‬ٰ‫َف‬ِ‫ة‬ ٰ
‫و‬‫ك‬َّ‫لز‬ِ‫ل‬َ ۡ‫م‬ُ‫ه‬
٤
ََ
َ
‫و‬
‫ٱ‬
َ
‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬
َ
َ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫وج‬ُ‫ر‬ُ‫ف‬ِ‫ل‬َ ۡ‫م‬ُ‫ه‬
َ‫ون‬ُ‫ظ‬ِ‫ف‬ ٰ‫ح‬
٥
َ
ََّ
‫ّل‬ِ‫إ‬
َ
َ‫ين‬ِ‫وم‬ُ‫ل‬‫َم‬ُ‫ر‬ۡ‫ي‬‫َغ‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫َف‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ن‬ ٰ‫م‬ۡ‫ي‬‫َأ‬ ۡ
‫ت‬‫ك‬‫ل‬‫اَم‬‫َم‬ ۡ
‫و‬‫َأ‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫ج‬ ٰ
‫و‬ ۡ
‫ز‬‫َأ‬ٰٰٓ
‫ى‬‫ل‬‫ع‬
٦
َ
َِ‫ن‬‫م‬‫ف‬
َ
‫ٱ‬
َٰ
‫ى‬‫غ‬‫ت‬ۡ‫ب‬
َ
َٰ‫َذ‬‫ء‬ٰٓ‫ا‬‫ر‬‫و‬
َُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬
ٰٰٓ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫أ‬‫َف‬‫ك‬ِ‫ل‬
‫ٱ‬
َ
‫ُون‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ۡ‫ل‬
َ
٧
َ
(SURAH AL MUKMINUN AYAT 2-7 )
َ
َ
‫ون‬ُ‫ظ‬ِ‫ف‬ ٰ‫َح‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫وج‬ُ‫ر‬ُ‫ف‬ِ‫ل‬َ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ٱل‬‫و‬
٥
َ
َ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫َف‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ن‬ ٰ‫م‬ۡ‫ي‬‫َأ‬ ۡ
‫ت‬‫ك‬‫ل‬‫اَم‬‫َم‬ ۡ
‫و‬‫َأ‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫ج‬ ٰ
‫و‬ ۡ
‫ز‬‫َأ‬ ٰٰٓ
‫ى‬‫ل‬‫َع‬ َّ
‫ّل‬ِ‫إ‬
َ
‫ين‬ِ‫وم‬ُ‫ل‬‫َم‬ُ‫ر‬ۡ‫ي‬‫غ‬
٦
َ
َ
‫ُون‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ۡ‫َٱل‬ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬
ٰٰٓ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫أ‬‫َف‬‫ك‬ِ‫ل‬ٰ‫َذ‬‫ء‬ٰٓ‫ا‬‫ر‬‫َو‬ ٰ
‫ى‬‫غ‬‫ت‬ۡ‫َٱب‬ِ‫ن‬‫م‬‫ف‬
٧
َ
(Surah al-Mukminun: 5-7)
3
(iv)
Apa akan berlaku sekiranya perkara di atas terus berleluasa dan merebak
dalam kalangan pemimpin-pemimpin di negara kita. Berikan hujjah anda.
[4 markah]
2 (a) Ar-Raqib dan as-Syahid merupakan antara nama-nama Allah yang indah.
Beriman dengan nama Allah SWT akan melahirkan seorang hamba yang sentiasa
mentaati perintah dan menjauhi laranganNya.
(i) Apakah maksud ar-Raqib? [2 markah]
(ii) Terangkan dua kesan beriman dengan nama Allah SWT ar-Raqib. [4 markah]
(iii)
Bagaimanakah anda dapat menerapkan sifat ar-Raqib dalam kehidupan
berdasarkan situasi yang dinyatakan di atas?
[4 markah]
(b)
(i)
Iman seseorang boleh terbatal melalui pelbagai cara.
Apakah yang dimaksudkan dengan terbatal iman melalui perkataan?
[2 markah]
(ii) Huraikan dua contoh perbuatan yang boleh membatalkan iman. [4 markah]
(iii) Terangkan dua cadangan untuk menghidari perbuatan yang boleh membatalkan
iman seseorang. [4 markah]
Terdapat segelintir pemimpin politik yang tidak jujur dalam
memperjuangkan nasib rakyat. Mereka hanya mengejar jawatan
sekadar untuk mengkayakan diri dan kroni mereka sendiri.
Syair Arab ada menyatakan:
“Jika suatu hari kamu sedang bersendirian, maka janganlah kamu berkata
‘Aku sendiri’, akan tetapi katankanlah ‘Ada Allah SWT yang
mengawasiku’. Dan janganlah sesekali kamu menyangka bahawa Dia akan
lalai sesaat pun.”
4
3 (a) Hukum sembelihan adalah wajib supaya dagingnya halal dimakan.
Rajah leher binatang
(i)
Nyatakan dua nama urat sembelihan pada binatang. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua syarat sah binatang sembelihan. [2 markah]
(iii) Terangkan dua hikmah sembelihan yang menepati syariat. [4 markah]
(b) (i) Apakah maksud perkahwinan? [2 markah]
(ii) Bilakah hukum berkahwin menjadi wajib? [2 markah]
(iii) Senaraikan empat golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya kerana
faktor keturunan. [4 markah]
(iv) Seseorang muslim yang belum mampu berkahwin digalakkan untuk berpuasa.
Huraikan hujah anda untuk menyokong penyataan tersebut. [4 markah]
4 (a) Al-Imam As-Syafi’e merupakan salah seorang dari pengasas 4 mazhab yang
terkenal di dunia.
(i)
Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Imam As-Syafi’e.
[2 markah]
(ii) Jelaskan dua keperibadian Imam As-Syafi’e yang patut dicontohi oleh pelajar.
[2 markah]
(iii) Terangkan dua iktibar yang boleh diambil daripada keunggulan tokoh tersebut.
[4 markah]
(b) Kerajaan Uthmaniyyah merupakan salah satu empayar terbesar di dunia suatu
ketika dahulu.
(i) Siapakah pengasas kerajaan Uthmaniyyah? [2 markah]
(ii) Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah seorang pemerintah Kerajaan
Uthmaniyyah yang terkenal dengan ketinggian akhlaknya.
Nyatakan dua sumbangan baginda kepada tamadun Islam.
[2 markah]
5
(iii) Terangkan dua faktor kegemilangan Kerajaan Uthmaniyyah dari aspek :
a) sosial
b) ketenteraan
[4 markah]
5 (a) Salah satu adab menziarahi orang yang sakit ialah mendoakan kesejahteraan
mereka.
(i)
Nyatakan dua adab menziarahi orang sakit dari segi emosi.
[2 markah]
(ii) Nyatakan dua adab menziarahi orang sakit dari segi emosi.
[2 markah]
(iii)
Gambar 1
Berdasarkan gambar di atas, huraikan pendapat anda tentang kewajipan seorang
anak seandainya ibu atau bapanya berada dalam situasi tersebut.
[4 markah]
(b) Sikap tawaduk ialah sifat mulia warisan para nabi, rasul, sahabat dan tabi’in sejak
zaman dahulu. Sikap ini perlu disandarkan pada niat yang ikhlas kerana Allah SWT.
(i) Apakah maksud tawaduk?
[2 markah]
(ii) Jelaskan dua contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW.
[4 markah]
(iii) Terangkan dua hikmah mengamalkan sikap tawaduk dalam kehidupan seharian.
[4 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

Recommandé

Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa par
Malaysia Dalam Pertubuhan AntarabangsaMalaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa
Malaysia Dalam Pertubuhan AntarabangsaKartini Ali
12.8K vues17 diapositives
Keindahan akhlak dalam islam par
Keindahan akhlak dalam islamKeindahan akhlak dalam islam
Keindahan akhlak dalam islamfurnival linggang
4.6K vues29 diapositives
Modul latihan sej 5 par
Modul latihan sej 5Modul latihan sej 5
Modul latihan sej 5bla1364
4.6K vues37 diapositives
Khalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah par
Khalifah-Khalifah Kerajaan AbbasiyahKhalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah
Khalifah-Khalifah Kerajaan AbbasiyahSharifah Nadia
41.5K vues11 diapositives
Edu3106 kuliah1- budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia par
Edu3106 kuliah1- budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysiaEdu3106 kuliah1- budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia
Edu3106 kuliah1- budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysiakhalidipda
5.4K vues59 diapositives
Solat berjamaah par
Solat berjamaahSolat berjamaah
Solat berjamaahUzair Al-Khered
4K vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Contoh soalan IQ par
Contoh soalan IQContoh soalan IQ
Contoh soalan IQMaaruthiswari Nadeson
29.4K vues11 diapositives
Khulafa' Al-Rashidin - PQS par
Khulafa' Al-Rashidin - PQSKhulafa' Al-Rashidin - PQS
Khulafa' Al-Rashidin - PQSMiss Seha
6.1K vues10 diapositives
Tamadun Islam pada Zaman Khulafa' ar-rasyidin : Sosial par
Tamadun Islam pada Zaman Khulafa' ar-rasyidin : SosialTamadun Islam pada Zaman Khulafa' ar-rasyidin : Sosial
Tamadun Islam pada Zaman Khulafa' ar-rasyidin : SosialImtiyaz 99
5.4K vues16 diapositives
Haji dan umrah par
Haji dan umrahHaji dan umrah
Haji dan umrahAmira Saleh
94.1K vues18 diapositives
PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA par
PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKAPERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA
PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKAFaTin GhaZmi
129.5K vues15 diapositives
Visi, misi dan objektif mara par
Visi, misi dan objektif maraVisi, misi dan objektif mara
Visi, misi dan objektif maraQaisy Qazmi
10.4K vues8 diapositives

Tendances(20)

Khulafa' Al-Rashidin - PQS par Miss Seha
Khulafa' Al-Rashidin - PQSKhulafa' Al-Rashidin - PQS
Khulafa' Al-Rashidin - PQS
Miss Seha6.1K vues
Tamadun Islam pada Zaman Khulafa' ar-rasyidin : Sosial par Imtiyaz 99
Tamadun Islam pada Zaman Khulafa' ar-rasyidin : SosialTamadun Islam pada Zaman Khulafa' ar-rasyidin : Sosial
Tamadun Islam pada Zaman Khulafa' ar-rasyidin : Sosial
Imtiyaz 995.4K vues
PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA par FaTin GhaZmi
PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKAPERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA
PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA
FaTin GhaZmi129.5K vues
Visi, misi dan objektif mara par Qaisy Qazmi
Visi, misi dan objektif maraVisi, misi dan objektif mara
Visi, misi dan objektif mara
Qaisy Qazmi10.4K vues
Bab 3 (institusi islam) par Afiq Izzudin
Bab 3 (institusi islam)Bab 3 (institusi islam)
Bab 3 (institusi islam)
Afiq Izzudin10.5K vues
P Islam Soalan akidah k1 t5 ajaran sesat par ummuizzain
P Islam Soalan akidah k1 t5  ajaran sesatP Islam Soalan akidah k1 t5  ajaran sesat
P Islam Soalan akidah k1 t5 ajaran sesat
ummuizzain2.7K vues
Faktor kejayaan rasulullah par wamaniuda
Faktor kejayaan rasulullahFaktor kejayaan rasulullah
Faktor kejayaan rasulullah
wamaniuda16K vues
Soalan akidah k1 t5 akidah ahli sunnah wal jamaah par ummuizzain
Soalan akidah k1 t5  akidah ahli sunnah wal jamaahSoalan akidah k1 t5  akidah ahli sunnah wal jamaah
Soalan akidah k1 t5 akidah ahli sunnah wal jamaah
ummuizzain5.4K vues
Fiqh Awlawiyyat par dr2200s
Fiqh AwlawiyyatFiqh Awlawiyyat
Fiqh Awlawiyyat
dr2200s65.4K vues
Kelayakan & Ciri2 Pemimpin Terbaik Menurut Islam par Ar Rayyan
Kelayakan & Ciri2 Pemimpin Terbaik Menurut IslamKelayakan & Ciri2 Pemimpin Terbaik Menurut Islam
Kelayakan & Ciri2 Pemimpin Terbaik Menurut Islam
Ar Rayyan18K vues
perubahan yang berlaku dalam bidang ekonomi pada zaman Nabi Muhammad ( abad k... par AsmidahIsdal
perubahan yang berlaku dalam bidang ekonomi pada zaman Nabi Muhammad ( abad k...perubahan yang berlaku dalam bidang ekonomi pada zaman Nabi Muhammad ( abad k...
perubahan yang berlaku dalam bidang ekonomi pada zaman Nabi Muhammad ( abad k...
AsmidahIsdal22.2K vues
Unit 1: Berkawad par mokhtar
Unit 1: BerkawadUnit 1: Berkawad
Unit 1: Berkawad
mokhtar187.9K vues
TOKOH ISLAM: IMAM HASSAN AL-BANNA par amiraaa96
TOKOH ISLAM: IMAM HASSAN AL-BANNATOKOH ISLAM: IMAM HASSAN AL-BANNA
TOKOH ISLAM: IMAM HASSAN AL-BANNA
amiraaa9632.2K vues

Similaire à Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021

percubaan 2.doc par
percubaan 2.docpercubaan 2.doc
percubaan 2.docwirdaana
13 vues4 diapositives
Latihan p.islam par
Latihan p.islamLatihan p.islam
Latihan p.islamnor syakirah
582 vues10 diapositives
Soalan set a p islam par
Soalan set a p islamSoalan set a p islam
Soalan set a p islamAzizan Ahmad
179 vues7 diapositives
Bank soalan subjektif(akidah t4) par
Bank soalan subjektif(akidah t4)Bank soalan subjektif(akidah t4)
Bank soalan subjektif(akidah t4)sitiasmah64
990 vues3 diapositives
Modul set 1 par
Modul set 1Modul set 1
Modul set 1Zainifatimah Othman
577 vues13 diapositives
1223 1 soalan percubaan spm 2015 terengganu - copy par
1223 1 soalan percubaan spm 2015 terengganu - copy1223 1 soalan percubaan spm 2015 terengganu - copy
1223 1 soalan percubaan spm 2015 terengganu - copysmk seri pagi
445 vues11 diapositives

Similaire à Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021 (14)

percubaan 2.doc par wirdaana
percubaan 2.docpercubaan 2.doc
percubaan 2.doc
wirdaana13 vues
Bank soalan subjektif(akidah t4) par sitiasmah64
Bank soalan subjektif(akidah t4)Bank soalan subjektif(akidah t4)
Bank soalan subjektif(akidah t4)
sitiasmah64990 vues
1223 1 soalan percubaan spm 2015 terengganu - copy par smk seri pagi
1223 1 soalan percubaan spm 2015 terengganu - copy1223 1 soalan percubaan spm 2015 terengganu - copy
1223 1 soalan percubaan spm 2015 terengganu - copy
smk seri pagi445 vues
percubaan 1.doc par wirdaana
percubaan 1.docpercubaan 1.doc
percubaan 1.doc
wirdaana11 vues
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kedah 2017_soalan (1).pdf par wirdaana
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kedah 2017_soalan (1).pdfKertas 1 Pep Percubaan SPM Kedah 2017_soalan (1).pdf
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kedah 2017_soalan (1).pdf
wirdaana3 vues
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc par wirdaana
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.docKertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc
wirdaana3 vues
K2 SEJ SPM 2006 par isharsmiaa
K2 SEJ SPM 2006K2 SEJ SPM 2006
K2 SEJ SPM 2006
isharsmiaa1.2K vues
K2 SEJ SPM 2005 par isharsmiaa
K2 SEJ SPM 2005K2 SEJ SPM 2005
K2 SEJ SPM 2005
isharsmiaa1.4K vues

Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021

 • 1. 1 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 2 jam 30 minit Nama: ……………………………………………………………………… Tingkatan: …………………………………… MODUL KECEMERLANGAN FASA 1 TINGKATAN LIMA PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1 MASA: Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas modul ini mengandungi lima soalan. 2. Jawab semua soalan. 4. Tulis jawapan anda dalam kertas jawapan. Kertas modul ini mengandungi 5 halaman bercetak [Lihat sebelah 1223/1 © 2021 MODUL KECEMERLANGAN T5 FASA1
 • 2. 2 Jawab semua soalan. 1 (a) Firman Allah: (Surah Ali Imran : 137-139 ) Ayat di atas menerangkan ciri-ciri mukmin berjaya. Berdasarkan ayat di atas, (i) Nyatakan dua ciri mukmin berjaya selain daripada menjaga kehormatan diri. [2 markah] (ii) Nyatakan maksud zina. [2 markah] (iii) Jelaskan dua akibat salah laku seksual. [2 markah] (iv) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. [4 markah] (b) Sabda Rasulullah SAW: Hadis di atas menjelaskan larangan melakukan dosa-dosa besar. Berdasarkan hadis di atas, (i) Hadis di atas menjelaskan tuntutan umat Islam dalam kepimpinan. Berdasarkan hadis di atas, Nyatakan dua tanggungjawab seorang isteri dalam rumahtangga. [2 markah] (ii) Jelaskan dua tanggungjawab seorang anak kepada kedua ibubapanya. [2 markah] (iii) Para suami dituntut melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna terhadap pasangannya. Nyatakan dua tanggungjawab suami terhadap isteri. [2 markah] َ ‫و‬ ‫ٱ‬ َ ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬ َ َِ‫ن‬‫َع‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ ‫ٱ‬ َِ‫و‬ۡ‫غ‬َّ‫لل‬ َ َ‫ون‬ُ‫ض‬ ِ ‫ر‬ۡ‫ع‬ُ‫م‬ ٣ َ َ ‫و‬ ‫ٱ‬ َ ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬ َ َ‫ون‬ُ‫ل‬ِ‫ع‬ٰ‫َف‬ِ‫ة‬ ٰ ‫و‬‫ك‬َّ‫لز‬ِ‫ل‬َ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ ٤ ََ َ ‫و‬ ‫ٱ‬ َ ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬ َ َ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫وج‬ُ‫ر‬ُ‫ف‬ِ‫ل‬َ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ون‬ُ‫ظ‬ِ‫ف‬ ٰ‫ح‬ ٥ َ ََّ ‫ّل‬ِ‫إ‬ َ َ‫ين‬ِ‫وم‬ُ‫ل‬‫َم‬ُ‫ر‬ۡ‫ي‬‫َغ‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫َف‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ن‬ ٰ‫م‬ۡ‫ي‬‫َأ‬ ۡ ‫ت‬‫ك‬‫ل‬‫اَم‬‫َم‬ ۡ ‫و‬‫َأ‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫ج‬ ٰ ‫و‬ ۡ ‫ز‬‫َأ‬ٰٰٓ ‫ى‬‫ل‬‫ع‬ ٦ َ َِ‫ن‬‫م‬‫ف‬ َ ‫ٱ‬ َٰ ‫ى‬‫غ‬‫ت‬ۡ‫ب‬ َ َٰ‫َذ‬‫ء‬ٰٓ‫ا‬‫ر‬‫و‬ َُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ ٰٰٓ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫أ‬‫َف‬‫ك‬ِ‫ل‬ ‫ٱ‬ َ ‫ُون‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ۡ‫ل‬ َ ٧ َ (SURAH AL MUKMINUN AYAT 2-7 ) َ َ ‫ون‬ُ‫ظ‬ِ‫ف‬ ٰ‫َح‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫وج‬ُ‫ر‬ُ‫ف‬ِ‫ل‬َ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ٱل‬‫و‬ ٥ َ َ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫َف‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ن‬ ٰ‫م‬ۡ‫ي‬‫َأ‬ ۡ ‫ت‬‫ك‬‫ل‬‫اَم‬‫َم‬ ۡ ‫و‬‫َأ‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫ج‬ ٰ ‫و‬ ۡ ‫ز‬‫َأ‬ ٰٰٓ ‫ى‬‫ل‬‫َع‬ َّ ‫ّل‬ِ‫إ‬ َ ‫ين‬ِ‫وم‬ُ‫ل‬‫َم‬ُ‫ر‬ۡ‫ي‬‫غ‬ ٦ َ َ ‫ُون‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ۡ‫َٱل‬ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ ٰٰٓ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫أ‬‫َف‬‫ك‬ِ‫ل‬ٰ‫َذ‬‫ء‬ٰٓ‫ا‬‫ر‬‫َو‬ ٰ ‫ى‬‫غ‬‫ت‬ۡ‫َٱب‬ِ‫ن‬‫م‬‫ف‬ ٧ َ (Surah al-Mukminun: 5-7)
 • 3. 3 (iv) Apa akan berlaku sekiranya perkara di atas terus berleluasa dan merebak dalam kalangan pemimpin-pemimpin di negara kita. Berikan hujjah anda. [4 markah] 2 (a) Ar-Raqib dan as-Syahid merupakan antara nama-nama Allah yang indah. Beriman dengan nama Allah SWT akan melahirkan seorang hamba yang sentiasa mentaati perintah dan menjauhi laranganNya. (i) Apakah maksud ar-Raqib? [2 markah] (ii) Terangkan dua kesan beriman dengan nama Allah SWT ar-Raqib. [4 markah] (iii) Bagaimanakah anda dapat menerapkan sifat ar-Raqib dalam kehidupan berdasarkan situasi yang dinyatakan di atas? [4 markah] (b) (i) Iman seseorang boleh terbatal melalui pelbagai cara. Apakah yang dimaksudkan dengan terbatal iman melalui perkataan? [2 markah] (ii) Huraikan dua contoh perbuatan yang boleh membatalkan iman. [4 markah] (iii) Terangkan dua cadangan untuk menghidari perbuatan yang boleh membatalkan iman seseorang. [4 markah] Terdapat segelintir pemimpin politik yang tidak jujur dalam memperjuangkan nasib rakyat. Mereka hanya mengejar jawatan sekadar untuk mengkayakan diri dan kroni mereka sendiri. Syair Arab ada menyatakan: “Jika suatu hari kamu sedang bersendirian, maka janganlah kamu berkata ‘Aku sendiri’, akan tetapi katankanlah ‘Ada Allah SWT yang mengawasiku’. Dan janganlah sesekali kamu menyangka bahawa Dia akan lalai sesaat pun.”
 • 4. 4 3 (a) Hukum sembelihan adalah wajib supaya dagingnya halal dimakan. Rajah leher binatang (i) Nyatakan dua nama urat sembelihan pada binatang. [2 markah] (ii) Jelaskan dua syarat sah binatang sembelihan. [2 markah] (iii) Terangkan dua hikmah sembelihan yang menepati syariat. [4 markah] (b) (i) Apakah maksud perkahwinan? [2 markah] (ii) Bilakah hukum berkahwin menjadi wajib? [2 markah] (iii) Senaraikan empat golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya kerana faktor keturunan. [4 markah] (iv) Seseorang muslim yang belum mampu berkahwin digalakkan untuk berpuasa. Huraikan hujah anda untuk menyokong penyataan tersebut. [4 markah] 4 (a) Al-Imam As-Syafi’e merupakan salah seorang dari pengasas 4 mazhab yang terkenal di dunia. (i) Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Imam As-Syafi’e. [2 markah] (ii) Jelaskan dua keperibadian Imam As-Syafi’e yang patut dicontohi oleh pelajar. [2 markah] (iii) Terangkan dua iktibar yang boleh diambil daripada keunggulan tokoh tersebut. [4 markah] (b) Kerajaan Uthmaniyyah merupakan salah satu empayar terbesar di dunia suatu ketika dahulu. (i) Siapakah pengasas kerajaan Uthmaniyyah? [2 markah] (ii) Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah seorang pemerintah Kerajaan Uthmaniyyah yang terkenal dengan ketinggian akhlaknya. Nyatakan dua sumbangan baginda kepada tamadun Islam. [2 markah]
 • 5. 5 (iii) Terangkan dua faktor kegemilangan Kerajaan Uthmaniyyah dari aspek : a) sosial b) ketenteraan [4 markah] 5 (a) Salah satu adab menziarahi orang yang sakit ialah mendoakan kesejahteraan mereka. (i) Nyatakan dua adab menziarahi orang sakit dari segi emosi. [2 markah] (ii) Nyatakan dua adab menziarahi orang sakit dari segi emosi. [2 markah] (iii) Gambar 1 Berdasarkan gambar di atas, huraikan pendapat anda tentang kewajipan seorang anak seandainya ibu atau bapanya berada dalam situasi tersebut. [4 markah] (b) Sikap tawaduk ialah sifat mulia warisan para nabi, rasul, sahabat dan tabi’in sejak zaman dahulu. Sikap ini perlu disandarkan pada niat yang ikhlas kerana Allah SWT. (i) Apakah maksud tawaduk? [2 markah] (ii) Jelaskan dua contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. [4 markah] (iii) Terangkan dua hikmah mengamalkan sikap tawaduk dalam kehidupan seharian. [4 markah] KERTAS SOALAN TAMAT