Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tel-Aviv Plans

3 786 vues

Publié le

Plans for the Future of the City of Tel-Aviv

Publié dans : Formation, Voyages, Sports
 • עיר יכולה להיות ידידותית מאוד למכוניות או ידידותית מאוד לאנשים. אי אפשר לעשות את שני הדברים. ' אנריקה פנלוסה, ראש עיירית בוגטה לשעבר

  מצד אחד מתכננים שבילי אופניים, ומצד שני מקומות חנייה נוספים? זה לא הגיוני. בערים המתקדמות בעולם מצמצמים שטחי חנייה ומקדמים BRT ותשתיות לאופניים
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Tel-Aviv Plans

 1. 1. תכנון מקיים : מרחב ציבורי ומערכות תשתית עירוניות יישום שלב התכנון באמנת פורום ה - 15 14.1.2010
 2. 2. <ul><ul><li>רקע – התחייבות עת &quot; א להפחתת גזי חממה </li></ul></ul>2008 - אמנה להפחתת פלטות פחמן – פורום 15 תחבורה ודלקים בניה ירוקה ושימור אנרגיה שטחים פתוחים ויירוק העיר פסולת ומחזור יעד  הפחתת 20% מפלטות גזי החממה עד שנת 2020
 3. 3. צרכיה העתידים של החברה מחייבים שימוש יעיל ואפקטיבי בקרקע ובמשאביה באמצעות ציפוף המרכזים העירוניים ושמירה על השטחים הפתוחים . עקרונות אלו באים לביטוי ביעדי הפיתוח הלאומיים – בתכנון הארצי והמחוזי , ומדגישים את תפקידה הייחודי של ת &quot; א - יפו בכלכלה הלאומית ובתחומי המגורים , התעסוקה , התרבות והפנאי .
 4. 4. רחוב המגורים ככרות <ul><ul><li>המרחב הציבורי בתל אביב ההיסטורית </li></ul></ul><ul><li>תפקיד הרחוב בעיר ההיסטורית </li></ul><ul><li>מקום פעילות אנושית בו התקיימו החיים העירוניים . </li></ul><ul><li>גישה מיידית לשימושי קרקע . </li></ul><ul><li>ציר תנועה ומעבר </li></ul>שדרות מוקדים טיילת החוף
 5. 5. דעיכת המרחב הציבורי (1950-1990~)
 6. 6. <ul><ul><li>תכנון עירוני מוטה תנועה ממונעת </li></ul></ul><ul><ul><li>הרחבת דרכים והקמת מסופי תחבורה </li></ul></ul>דעיכת המרחב הציבורי תב &quot; ע ת &quot; א /1200 ( שנת 1975) מתחם סוזאן דלל
 7. 7. <ul><ul><li>תכנון עירוני מוטה תנועה ממונעת </li></ul></ul><ul><ul><li>הפרדות מפלסיות </li></ul></ul>דעיכת המרחב הציבורי
 8. 8. <ul><ul><li>העדפת הרכב הפרטי </li></ul></ul><ul><ul><li>חניה במגרשים פרטיים והרס חזית הרחוב הירוקה </li></ul></ul>דעיכת המרחב הציבורי
 9. 9. <ul><ul><li>הפיכת הרחובות למסדרונות תשתית ותנועה ממונעת </li></ul></ul><ul><ul><li>חח &quot; י , אשפה , כיבוי אש , בזק , חנית אופנועים ורכב פרטי על מדרכה </li></ul></ul><ul><ul><li>כאוס חזותי </li></ul></ul>דעיכת המרחב הציבורי
 10. 10. <ul><ul><li>ניתוקים ברצף העירוני </li></ul></ul>נמל תל אביב ושפך הירקון נתיבי איילון דעיכת המרחב הציבורי תחנת הכוח רדינג בסיס צבאי במרכז העיר
 11. 11. <ul><ul><li>הרס המורשת הבנויה – ממאפייני ייחודה של העיר </li></ul></ul>דעיכת המרחב הציבורי
 12. 12. התוצאה דחיקת הולך הרגל מהמרחב הציבורי . אובדן חיי הרחוב - פגיעה במסחר , בפעילות החברתית ובאטרקטיביות העירונית דעיכת המרחב הציבורי תופעות בעייתיות במרחב הציבורי העירוני PLACELESSNESS - אובדן רוח המקום ומגוון סביבתי וחווייתי ; טשטוש הזהות הייחודית של מקומות : התרוקנות הסביבה מהקשר היסטורי וסביבתי ; דלות בסימבוליקה , מונוטוניות ; ניתוק מהקשר - החלל העירוני כסרך עודף למסות הבנויות ; דלות עיצובית , ריקנות , העדר רציפות ; בעיות איכות סביבה ומיקרואקלים : רעש , איכות אויר גרועה ; דחיקת הולך הרגל בפני הרכב והתשתיות העירוניות ; ' קריעת ' מרקמים , חציצה בין שכונות וקהילות , הרס אזורים בעלי ערך אדריכלי והיסטורי ; חללים עירוניים נטולי משמעות כסביבת פעילות אנושית : העדר תיפקוד כמקום מפגש ; כיעור חזותי והזנחה פיסית של סביבות שלא מעוררות הזדהות ;
 13. 13. שינוי תפיסת התכנון ( שנות ה – 90 ואילך )
 14. 14. שינוי תפיסות התכנון – לקראת תכנון בר קיימא ( sustainable development ) 1992 The UN Conference on Environment and Development Agenda 21 בנייה מרקמית ובנייה לגובה ערוב שימושים מושכל מרחב ציבורי מפותח חזרה לרחוב העירוני עיר פתוחה לים תחבורה בת - קיימא ורב אמצעית שיפור איכות סביבה וקיימות 2005 התכנית האסטרטגית תל אביב יפו 1992 ועידת האו &quot; ם לסביבה ופיתוח ריו דה - ז ' נירו 2008 אמנה להפחתת פלטות פחמן – פורום 15 STRATEGIC PLAN FOR TEL AVIV YAFO
 15. 15. פרופיל העיר חזון יצירתי פרסום ודיון ציבורי תכניות פעולה סדנאות בשיתוף תושבים סדנאות בשיתוף תושבים עבודות חקר מקצועיות תכנית אסטרטגית לתל אביב - יפו אישור חזון העיר חזון אנליטי חשיבות המרחב הציבורי וטיפוחו
 16. 16. דיוני פרופיל העיר <ul><li>S trengths חוזקות </li></ul><ul><ul><ul><li>W eakness חולשות </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O pportunities הזדמנויות </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T hreats איומים </li></ul></ul></ul>עבודה בקבוצות בשיטת SWOT הצבעה על סדרי עדיפויות משתתפי הדיון קובעים את סדר היום
 17. 17. מתוך סדנאות חזון העיר שינוי תפיסות התכנון – לקראת תכנון בר קיימא ( sustainable development )
 18. 18. קו אסטרטגי מספר 1 מרכז כלכלי ותרבותי <ul><li>מרכז כלכלי מטרופוליני וארצי </li></ul><ul><li>בירה תרבותית עם תרבות לכל </li></ul><ul><li>מרכז להשכלה גבוהה </li></ul>בנייה מרקמית ובנייה לגובה ערוב שימושים מושכל מרחב ציבורי מפותח חזרה לרחוב העירוני עיר פתוחה לים תחבורה בת - קיימא ורב אמצעית שיפור איכות סביבה וקיימות קו אסטרטגי מספר 4 סביבה עירונית אטרקטיבית עירייה מוטת לקוח שיתוף והשתתפות תושבים עיר עצמאית שיתוף פעולה מטרופוליני קו אסטרטגי מספר 3 ממשל עם הפנים לאזרח עיר אטרקטיבית למגורים עיר לכל החיים שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חינוך איכותי ושוויוני חיזוק הקהילתיות טיפוח הפלורליזם קו אסטרטגי מספר 2 עיר לכל תושביה הקווים האסטרטגיים ותמונות העתיד שינוי תפיסות התכנון – לקראת תכנון בר קיימא ( sustainable development )
 19. 19. <ul><li>שדרוג המרחב הציבורי : </li></ul><ul><li>השלד הירוק העירוני </li></ul><ul><li> פרוייקט האופניים </li></ul><ul><ul><ul><li>רחובות בני קיימא </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>חזית החוף </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>כיכרות </li></ul></ul></ul>
 20. 20. חזון המרחב הציבורי תל - אביב - יפו : עיר בעלת מרחב ציבורי מזמין , איכותי ובקנה מידה אנושי , המעודדת את פעילות הולכי הרגל ומטפחת את חזותה הירוקה ואת ערכיה הנופיים והאקולוגיים מתוך מסמך מדיניות לשלד הירוק העירוני : עקרונות התכנון החדשים למרחב הציבורי העירוני
 21. 21. מרחב נגיש לכל העדפה מתקנת להולך הרגל ואופניים סטנדרט פיתוח אחיד ל ' השקטת ' חזות הרחוב שינוי סדרי העדיפויות במרחב הציבורי והחזרת הולך הרגל לרחוב כבסיס להחייאת הפעילות העירונית וכתנאי הכרחי לשיפור איכות החיים בעיר . שוויון הזדמנויות לבעלי מוגבלויות . הרחוב כמקום ככר מגן דוד טיפול ברחוב כמקום מפגש והתרחשות אנושית ולא רק כעורק תנועה ותשתיות . עקרונות התכנון החדשים למרחב הציבורי העירוני קישוריות מיטבית בין אזורי העיר השונים
 22. 22. פארקים מטרופולינים טיילת רציפה לאורך הים מרחב ציבורי עירוני : גינות , פארקים ומתחמים מוטי הליכה &quot; ארועים &quot; : ככרות ומתחמים הסטוריים &quot; רצפים &quot; : רחובות מסחריים , צירים ירוקים ורשת שבילי אופניים מרכיבי המרחב הציבורי – לקראת תכנון בר קיימא ( sustainable development )
 23. 23. השלד הירוק העירוני - צירים ירוקים רשת שבילי אופניים רצפים עירוניים טיפוסי רצפים : רחובות , שבילי אופניים , חוף הים , צירים ירוקים היעד בפיתוח הרצף יצירת סטנדרט פיתוח עירוני העונה על המטרות הבאות : - גיבוש שפה עיצובית המסייעת בהשקטת הרעש הויזואלי . - שיפור תפקוד המרחב הציבורי באמצעות ; סילוק מטרדים הבטחת התמצאות , נגישות , בטיחות ושיפור מיקרו אקלים . - כלי עבודה ישים לתכנון , ביצוע ותחזוקה . טיילת חוף הים
 24. 24. השלד הירוק העירוני – סכימת המערכת צירים ירוקים – תוואי עדיפות לתנועה לא ממונעת ציר ירוק תוואי ליניארי המקשר בין סביבות עירוניות שונות , מוקדי פעילות ומגוון טיפוסי חלל , תוך מתן עדיפות להולכי רגל ולרוכבי אופניים . ציר - תוואי רציף של פעילות וחיים עירוניים ירוק - במובן בר קיימא , הומני , ידידותי לאדם מרחב ציבורי - רצפים עירוניים – השלד הירוק העירוני
 25. 25. מרחב ציבורי - רצפים עירוניים – צירים ירוקים ציר ירוק בצרון - ים - חיבור מוקדי פעילות לרצף - חיבור מזרח העיר למרכזה - חידוש הקשר בין העיר לים
 26. 26. ציר השדרות הגדול : קישור שד ' רוטשילד לשד ' ירושלים יצירת ציר ירוק רציף לאורך השדרות המרכזיות של העיר . מרחב ציבורי - רצפים עירוניים – צירים ירוקים
 27. 27. רחוב קפלן רחוב משה דיין מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - רשת שבילי אופניים
 28. 28. חידוש רחובות – אבן גבירול - מרחב נגיש לכל - העדפה מתקנת להולך הרגל ואופניים - סטנדרט פיתוח אחיד בכל חלקי העיר - הרחוב כמקום הדמיה מרחב ציבורי - רצפים עירוניים – חזרה לרחוב העירוני ; רחובות בני קיימא
 29. 29. מרחב ציבורי - רצפים עירוניים – חזרה לרחוב העירוני לפני אחרי לפני אחרי
 30. 30. <ul><li>הרחבת מדרכות </li></ul><ul><li>פתרונות חציית רחוב הנותנים עדיפות להולך הרגל </li></ul><ul><li>צמצום חניות לטובת שבילי אופניים ורוחב מדרכות </li></ul><ul><li>תוספת שביל אופניים או שילוב אופניים בנתיב נסיעה </li></ul><ul><li>שדרוג נטיעות הרחוב </li></ul><ul><li>ניקיון חזותי של חלל הרחוב ( הטמנת תשתיות , פינוי </li></ul><ul><li>אלמנטים עודפים ) </li></ul><ul><li>יצירת חיבור בין חלל הרחוב לבין חללים נוספים </li></ul><ul><li>המרחיבים ומעשירים אותו </li></ul><ul><li>שינוי מדיניות התנועה ברחובות נבחרים ( מדרחוב , </li></ul><ul><li>רחובות משולבים , מיתון תנועה , נת &quot; צים ) </li></ul><ul><li>טיפול מיוחד בצמתים ומפרקים </li></ul><ul><li>שילוט הכוונה להולכי רגל ואופניים </li></ul>רחובות בני קיימא – עקרונות תכנון
 31. 31. מתוכנן – חלופה א המלצות : - מיתון תנועה - נתיב אופניים חד - סטרי בכיוון מערב - שילוב האופניים במסעה בכיוון מזרח - הרחבת המדרכות - הטמנת תשתיות ופחי זבל - החלפת עמודי תאורה - החלפת הקליסטמונים בעצי צל - מיקום ריהוט הרחוב כך שלא יחסום את המעבר ( ביטול הערוגות ) - הצבת מתקני חניית אופניים - קביעת מועד לפריקה וטעינה ברחוב - הגדרת מרחב המחייה של בתי הקפה לפי תפיסה כוללת - חסימת תנועה בימי שישי וחגים חלופה א מפלס אחיד למסעה ולמדרכה חלופה ב הגבהת המיסעה בצמתים ומתן עדיפות להולכי רגל ציר ירוק שינקין - נגה מרחב ציבורי - רצפים עירוניים – חזרה לרחוב העירוני ; רחובות בני קיימא פרויקט - ציר ירוק שינקין - נגה משרד ברוידא - מעוז אדריכלות נוף בע &quot; מ 6 – תכנון רעיוני / חתכי רחוב
 32. 32. מרחב ציבורי - רצפים עירוניים – חזרה לרחוב העירוני ; רחובות בני קיימא
 33. 33. יישום תפישת ציר ירוק בתכנון רחובות : רח ' אינשטיין
 34. 34. יישום עקרונות תכנון רחוב בר קיימא - לאונרדו דה וינצ ' י
 35. 35. יישום עקרונות תכנון רחוב בר קיימא - ישראל גורי
 36. 36. המשך רחוב אבן גבירול שדה דב – תחרות אדריכלים – לרמן אדריכלים מרחב ציבורי - רצפים עירוניים – חזרה לרחוב העירוני
 37. 37. פארק מצוק הכורכר - רובע צפון מערב מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף טיילת החוף
 38. 38. מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף מדרגות אריאנה <ul><li>חידוש והשלמת רצף טיילת החוף </li></ul><ul><li>חידוש הקשר בין העיר לים </li></ul><ul><li>- מרחב נגיש לכל </li></ul><ul><li>- העדפה מתקנת להולך הרגל ואופניים </li></ul><ul><li>המרחב הציבורי כמקום </li></ul><ul><li>- חיבור מוקדי פעילות לרצף </li></ul>
 39. 39. מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף חידוש טיילת הרברט סמואל - בתכנון
 40. 40. טיילת הילטון מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף טיילת החוף המרכזי השלמת רצף הטיילת בצפון ובדרום
 41. 41. פארק מצוק הכורכר - רובע צפון מערב מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף נמל יפו <ul><li>פיתוח מוקדי פעילות באתרים היסטוריים </li></ul><ul><li>חידוש הקשר בין העיר לים </li></ul><ul><li>- המרחב הציבורי כמקום </li></ul>
 42. 42. טיילת הילטון מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף נמל תל אביב
 43. 43. פארק מצוק הכורכר - רובע צפון מערב מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף מדרון יפו <ul><li>פיתוח וחידוש פארקים לאורך החוף </li></ul><ul><li>חידוש הקשר בין העיר לים </li></ul><ul><li>- המרחב הציבורי כמקום </li></ul>פארק מצוק הכורכר - רובע צפון מערב שיקום מפגעים , פינוי תשתיות והקמת פארקים לאורך החוף מדרון יפו נמל יפו צ ' רלס קלור גורדון / מרינה טיילת רידינג
 44. 44. צ ' רלס קלור מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף
 45. 45. מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף ברכת גורדון
 46. 46. מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף פינוי תשתיות והקמת פארקים לאורך החוף צמצום שטח התחנה פתיחת שטח המעגנה למעבר ציבורי – השלמת רצף טיילת החוף פיתוח פארק פתוח לציבור
 47. 47. מרחב ציבורי - רצפים עירוניים - התחדשות עירונית לאורך חזית החוף <ul><li>פיתוח רובע עירוני חדש </li></ul><ul><li>חידוש הקשר בין העיר לים </li></ul><ul><li>שדרות ניצבות לים ומוליכות אליו </li></ul>
 48. 48. מרחב ציבורי - מוקדים לאורך רצף עירוני – כיכרות כיכר התרבות כיכר מגן דוד כיכר בית דניאל כיכר סוזן דלאל
 49. 49. כיכר גבעון מרחב ציבורי - מוקדים לאורך רצף עירוני – כיכרות
 50. 50. ככר דיזנגוף תכנון ראשוני – מוריה סקלי מרחב ציבורי - מוקדים לאורך רצף עירוני – כיכרות
 51. 51. פארק גלית &quot; ארועים &quot; בעיר – פארקים ייחודיים
 52. 52. השוק הסיטונאי &quot; ארועים &quot; בעיר – תוספת פארק במסגרת פרוייקט בינוי
 53. 53. שדרוג המרחב הציבורי : החייאת מתחמים היסטוריים
 54. 54. מתחם מנשיה - אזור בילוי חדש &quot; ארועים &quot; בעיר – מוקדי פעילות במתחמים היסטוריים תחנת הרכבת הטורקית
 55. 55. &quot; ארועים &quot; בעיר – מוקדי פעילות במתחמים היסטוריים מתחם מגרשי התערוכה הישנים
 56. 56. דרום קריה – גני שרונה &quot; ארועים &quot; בעיר – מוקדי פעילות במתחמים היסטוריים
 57. 57. המושבה האמריקאית - גרמנית &quot; ארועים &quot; בעיר – מוקדי פעילות במתחמים היסטוריים
 58. 58. גני שרונה &quot; ארועים &quot; בעיר – מוקדי פעילות במתחמים היסטוריים
 59. 59. ריפוי הרקמה העירונית ושדרוג מערכת השטחים הפתוחים : קירוי האיילון
 60. 60. יאיר אביגדור - אדריכלות ועיצוב עירוני בע &quot; מ איחוי הרקמה העירונית , חיבור מזרח העיר למרכזה ותוספת שטחים פתוחים
 61. 61. מתחם ת &quot; א /2000 איחוי הרקמה העירונית , חיבור מזרח העיר למרכזה ותוספת שטחים פתוחים
 62. 62. מתחם הסינרמה איחוי הרקמה העירונית , חיבור מזרח העיר למרכזה ותוספת שטחים פתוחים
 63. 63. תדמ &quot; ת 2005 – גן בית הבילויים על גבי קירוי איילון דרום קירוי האיילון - איחוי הרקמה העירונית ותוספת שטחים פתוחים
 64. 64. קירוי מקומי דגש מזרח - מערב התגברות על השסע בין מזרח העיר למרכזה קירוי גורף דגש צפון - דרום קישור בין הפארקים המטרופוליניים , בין בי &quot; ח וולפסון לאוניברסיטת ת &quot; א יאיר אביגדור - אדריכלות ועיצוב עירוני בע &quot; מ קירוי האיילון – חלופות שנדונו בתכנית המתאר
 65. 65. ניצול רב שכבתי של הקרקע : חניונים מתחת לכיכרות גינת השרון כיכר הבימה כיכר גבעון כיכר קצה השדרה כיכר רבין ? גינת שיינקין ? ציר המסילה
 66. 66. ניצול רב שכבתי של הקרקע – הסדרת חניה ותוספת שטחים פתוחים כיכר התרבות גינת השרון
 67. 67. מתוכנן - פתיחת גינת שינקין לרחוב - יצירת חניון תת - קרקעי מתחת לגינה ( כ - 260 מקומות חנייה ) - פינוי חניה מהרחוב והפיכתו לרחוב הולכי רגל גינת שינקין ניצול רב שכבתי של הקרקע – הסדרת חניה ותוספת שטחים פתוחים פרויקט - ציר ירוק שינקין - נגה משרד ברוידא - מעוז אדריכלות נוף בע &quot; מ 6 – המלצות לפרויקטים
 68. 68. תוואי המסילה – פארק לינארי הסטורי ( ברוידא מעוז אדר ') ניצול רב שכבתי של הקרקע – גן ליניארי וציר ירוק על גבי ציר תנועה
 69. 69. שדרוג המרחב הציבורי : רכבת קלה וצירים ירוקים - שילוב פרוייקטים
 70. 70. זיהוי ותכנון מוקדים עירוניים חדשים לאורך תוואי הקו האדום
 71. 71. מוקד אלנבי –רחוב הרכבת חלק מציר ירוק - מחבר בין מזרח ומרכז העיר ליפו והים . הפיכת המרחב מ &quot; חיץ &quot; תנועתי מנתק למחבר בין שכונות הדרום למע &quot; ר ניצול מצב ייחודי מבחינת עיצוב עירוני . זיהוי ותכנון מוקדים עירוניים חדשים לאורך תוואי הקו האדום שדרות רוטשילד גת רימון ניבה הרצל מתחם פיג ' וטו מתחם השרון אלנבי בית המכס המסילה נחלת בנימין
 72. 72. מתחם התחנה זיהוי ותכנון מוקדים עירוניים חדשים לאורך תוואי הקו האדום מוקד מנשיה חלק מציר ירוק - מחבר בין שדרות רוטשילד לשדרות ירושלים ביפו . ניצול מצב ייחודי מבחינת עיצוב עירוני .
 73. 73. שדרוג המרחב הציבורי : פרטים עירוניים סטנדרטיים
 74. 74. איכות חזותית של החלל עירוני : שיקום רחובות עירוניים באמצעות פרטים סטנדרטיים
 75. 75. איכות חזותית של החלל עירוני : שיקום רחובות עירוניים באמצעות פרטים סטנדרטיים
 76. 76. טבע עירוני : איתור מתחמים לפיתוח פארקים אקולוגיים טבע עירוני בתכנית המתאר פארק החורשות באבו כביר
 77. 77. טבע עירוני - העיר כמוקד חיי בר – יצירת בתי גידול כחלק מפיתוח השטחים הפתוחים אדר ' איתן עדן
 78. 78. אתרים פוטנציאלים לטבע עירוני בתכנית המתאר החדשה פארק איילון טבע עירוני - העיר כמוקד חיי בר – יצירת בתי גידול כחלק מפיתוח השטחים הפתוחים
 79. 79. שד ' הר ציון נווה עופר קריית שלום שפירא מבואות יפו מקווה ישראל בית הבילו &quot; ים סביל אבו נבוט בית ספר חקלאי פלורנטין שכונת התקווה צומת חולון מסוף תחבורה רח ' הרצל שדרות ירושלים רח ' לבון דרך קיבוץ גלויות דרך בן צבי פארק האיילון פארק מבואות יפו פארק החורשות פארק כרונינגן תכנית אב - פארק החורשות מענה על צרכי הנופש והפנאי לשכונות הדרום . פוטנציאל לפארק נושאי ייחודי – שחזור רוח המקום . טבע עירוני - אקולוגיה - פעילות קהילתית . פארק עירוני חדש – מתחם החורשות באבו כביר – טבע עירוני , קהילה ומורשת נוף היסטורי
 80. 80. פארק החורשות באבו כביר מינהל הנדסה – עת &quot; א - יפו פארק עירוני חדש – מתחם החורשות באבו כביר – טבע עירוני , קהילה ומורשת נוף היסטורי
 81. 81. פארק עירוני חדש – מתחם החורשות באבו כביר – טבע עירוני , קהילה ומורשת נוף היסטורי אדר ' איתן עדן
 82. 82. מפרט ירוק לרחובות : שימוש בחומרים ממוחזרים
 83. 83. מהות הפרויקט : מאמצי העירייה לעשות שימוש נרחב בחומרים ממוחזרים , הובילו ליצירת פרויקט סביבתי ירוק בעיר . רחוב מאיר נקר נבחר לרחוב הראשון לתכנון ויישום של הפרויקט הסביבתי . עבודות הסלילה הכילו תערובת זכוכית גרוסה , חומרי המצע - פסולת בניין גרוסה ובחומרי הריצוף ואבני השפה שולבו כ - 20% פסולת בניין גרוסה . עמודי החסימה ברחוב יוצרו מגומי ממוחזר דחוס , והותקנו פנסי לדים ( במקום מנורות ליבון ) שחוסכים לפחות כ - 50% בצריכת החשמל . מפרט ירוק לרחובות – רח ' מאיר נקר לפני שיפוץ אחרי שיפוץ
 84. 84. המפרט ליישום חומרים ממוחזרים וידידותיים לסביבה בעבודות סלילה , פיתוח כבישים ומדרכות <ul><li>יישום 2008: </li></ul><ul><li>רחובות : מאיר נקר – כלל תכסית רחוב מחומרים ממוחזרים , הקשת , הלסינקי – יישום אספלט זכוכית </li></ul><ul><li>חומרים ממוחזרים ביישום : </li></ul><ul><li>מצע ב ' מפסולת בניין -100% חומר ממוחזר </li></ul><ul><li>עמודי חסימה מגומי ממוחזר - גומי 100% חומר ממוחזר </li></ul><ul><li>חומרי פיתוח מפסולת בניין – 20% חומר ממוחזר </li></ul><ul><li>אספלט עם פסולת זכוכית – עד 15% חומר ממוחזר </li></ul>מפרט ירוק לרחובות – רח ' מאיר נקר

×