Publicité
Algoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktike
Publicité
Algoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktike
Prochain SlideShare
AlgoritmetAlgoritmet
Chargement dans ... 3
1 sur 9
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Algoritmet ne praktike

  1. Kolegji Evropian “Dukagjini” Pejë Fakulteti i Shkencave Kompjuterike Departamenti Informatikë e aplikuar Studimet themelore Bachelor Përdorimi i algoritmeve në jetën e përditshme Kandidati: Mësimdhënësi: Yll Ferizi Mr. Sc. Genc Beqiri Nr. Index: 21/10/001 Maj, 2011 1
  2. Punuar nga : Yll Ferizi Përmbajtja Hyrje 3 Procedura për instalimin e softuer-it 4 Blerja online me kredit kartele 5 Procesi i punës së aplikimit online për shërbimet e qytetareve nëpër komunat e Kosovës 6 Procesi i punës së zyrave për shërbimin e qytetareve nëpër komunat e Kosovës 7 Procedura e pranimit të pacienteve dhe kontrollimi në institucionet shëndetësore 8 Pranimi i punëtorit në punë 9 2
  3. Punuar nga : Yll Ferizi Hyrje Shpesh, në jetën e përditshme ballafaqohemi me probleme të ndryshme të cilat bëhen pengesa që duhet kaluar. Problemin, ose pengesën, së pari, e shndërrojmë në detyrë që duhet zgjidhur, e pastaj i zgjedhim mjetet dhe mënyrën për zgjidhjen e saj. Për këtë ne angazhojmë intelektin tonë dhe mjetet e tjera të nevojshme që i kemi në dispozicion. Problemi që kërkon zgjidhje me kompjuter, së pari, shndërrohet në problem logjik duke e gjetur mënyrën e zgjidhjes së problemit, e pastaj, këto i jepen kompjuterit në formë të kuptueshme për të. Problemet që zgjidhen njëherë, herëve të tjera zgjidhen më shpejt dhe më lehtë. Për problemet që përsëriten shpesh, me qëllim të kursimit të kohës, zakonisht shkruhet një lloj udhëzimi, me të cilin, herëve tjera, problemi kryhet më shpejt dhe pa u lodhur shumë. Këtë do ta ilustrojmë me disa shembuj në vijim. 3
  4. Punuar nga : Yll Ferizi Procedura për instalimin e softuer-it 4
  5. Punuar nga : Yll Ferizi Blerja online me kredit kartele 5
  6. Punuar nga : Yll Ferizi Procesi i punës së aplikimit online për shërbimet e qytetareve nëpër komunat e Kosovës 6
  7. Punuar nga : Yll Ferizi Procesi i punës së zyrave për shërbimin e qytetareve nëpër komunat e Kosovës 7
  8. Procedura e pranimit të pacienteve dhe kontrollimi në institucionet shëndetësore 8
  9. Pranimi i punëtorit në punë 9
Publicité