Hsp moral y4

Zahrah Nawi
Zahrah NawiHusband & Kids
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH
 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
  PENDIDIKAN MORAL
         TAHUN 4

    PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
    KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                    KBSR
                                          PENDIDIKAN MORAL
                      RUKUN NEGARA


BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang
lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya
dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden.


MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :


             KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

             KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

             KELUHURAN PERLEMBAGAAN

             KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

             KESOPANAN DAN KESUSILAAN
                          i
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                              KBSR
                                    PENDIDIKAN MORAL
          FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan,  berketerampilan,  berakhlak  mulia,  bertanggungjawab  dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
                    ii
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                         KBSR
                                            PENDIDIKAN MORAL


KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan     Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral,
kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-   guru perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan
cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan     mengambil kira perkembangan pemikiran moral, perasaan
menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi     moral dan tingkah laku moral. Pengajaran dan
berasaskan pengetahuan pada abad 21.                pembelajaran hendaklah dilakukan secara berkesan
                                  dengan memberi tumpuan kepada penglibatan murid
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran    secara aktif dalam suasana yang kondusif dan
yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru    menggembirakan.
digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan
mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap  Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran      pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,
dan pembelajaran secara berkesan.                  dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan dan
                                  individu yang mewakili badan-badan tertentu.
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru
diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah,    Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar,      kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori kecerdasan   Sukatan   Pelajaran ini, Kementerian   Pendidikan
pelbagai,  pembelajaran  masteri,  pembelajaran  secara   merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan
konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di samping itu,  terima kasih.
nilai murni dan semangat patriotic dan kewarganegaraan tetap
diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi
keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian
dan dunia pekerjaan.


                                  Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN
                                  Pengarah
                                  Pusat Perkembangan Kurikulum
                                  Kementerian Pendidikan Malaysia
                               iii
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                   KBSR
                                    PENDIDIKAN MORAL
                  KANDUNGAN
                                   BIDANG PEMBELAJARAN 3 :        20
            RUKUN NEGARA     i
                            Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Masyarakat

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN       ii             BIDANG PEMBELAJARAN 4 :        24
                            Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar
           KATA PENGANTAR     iii
                                   BIDANG PEMBELAJARAN 5 :        28
                              Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Negara
              KANDUNGAN    iv


            PENDAHULUAN     1


    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      3


 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI       6
       PENDIDIKAN MORAL


       BIDANG PEMBELAJARAN 1 :    8
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


      BIDANG PEMBELAJARAN 2 :     16
 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Keluarga
                         iv
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                 KBSR
                                                    PENDIDIKAN MORAL
       PENDAHULUAN
                                              •  menghormati hak asasi manusia; dan
 Takrifan  Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik murid
Pendidikan
                                              •  mengamalkan prinsip demokrasi dalam
       supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia
   Moral  dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran                  kehidupan.
       moral, perasaan moral dan tingkah laku moral.
                                              Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk
       Pendidikan Moral di sekolah rendah memberi tumpuan
                                              merealisasikan  semangat   dan  hasrat yang
       kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan
                                              terkandung dalam Rukun Negara, Wawasan 2020
       kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-
                                              dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
       nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam
       agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini.
       Dengan itu murid dapat membina satu panduan hidup yang
       membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral. Ini              KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
       membolehkan    mereka   menjadi   individu  yang
       bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala           Lima  Untuk membolehkan murid memahami, menghayati
       keputusan dan tindakan yang dilakukan.               Bidang  serta  mengamalkan   prinsip-prinsip tersebut,
                                      Pembelajaran  sebanyak lima bidang pembelajaran telah dikenal
       Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai              pasti dan nilai-nilai moral disampaikan menerusi
       panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari              bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek
       segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial.               kerohanian dan kemanusiaan, bidang pembelajaran
                                              itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan
       Prinsip-prinsip itu adalah :                         kebudayaan. Bidang pembelajaran tersebut adalah
                                              seperti berikut :
       •  bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang lain;
                                              1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri.
       •  berpegang teguh pada ajaran agama;
       •  prihatin kepada alam sekitar;                       2. Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluarga
                                              3. Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakat
       •  mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup;
                                              4. Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar
       •  bersemangat patriotik;
                                              5. Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara
                                    1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                          KBSR
                                              PENDIDIKAN MORAL Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan Menyeluruh
Konsepsi yang meliputi tiga dimensi moral yang saling berkaitan. (Rajah 1
    : Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang positif harus        PEMIKIRAN
    terdiri daripada tiga dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral,      MORAL
    perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang
    efektif seharusnya membantu murid supaya memahami nilai-
    nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen           PERASAAN         KESEDARAN
    terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan harian.
                                       MORAL         HATI NURANI
    Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk membolehkan seseorang
    murid mencapai tahap kematangan moral.                      INSAN
                                            BERAKHLAK
    Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang             MULIA
    mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran
    moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan
    moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi ini akan menyubur dan
    merangsangkan lagi kesedaran hati nurani yang menyebabkan
    insan berkenaan berasa gembira membuat apa yang betul dan       TINDAKAN
    berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul          MORAL
    atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak
    seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang
    berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut.
                                      RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH
                                    2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                 KBSR
                                                   PENDIDIKAN MORAL


                                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

                                      Tujuan  Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk
 Matlamat   Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk
Pendidikan  individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan          membantu guru merancang aktiviti dan menghasilkan
   Moral  boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan          bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
       negara serta masyarakat global.                    dengan tahap kematangan murid. Buku ini juga
                                           menyediakan penerangan untuk membantu guru
                                           melaksanakan kurikulum Pendidikan Moral dalam
       Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan           bilik darjah dengan berkesan.
  Objektif
Pendidikan  murid:
                                    Penerangan  Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang
   Moral
                                       Lajur  pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan
         1. Memahami dan menghayati nilai-nilai murni
          masyarakat Malaysia;                       akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktiviti
                                           pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilai
         2. Meningkatkan amalan budi pekerti mulia;             diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidang
                                           pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap
         3. Menyedari   dan   menerima    kepentingan         tahun, skop dan penekanan adalah berbeza kerana
          tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan         isu moral atau kandungan yang dikemukakan
          kesejahteraan hidup dalam perhubungan diri            semakin kompleks dan mendalam selaras dengan
          dengan keluarga, masyarakat, negara serta alam          tahap kematangan murid.
          sekitar; dan
                                      Format  Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format
         4. Mengembangkan pemikiran moral, perasaan moral     Empat   empat lajur utama, iaitu :
                                       Lajur
          dan amalan moral dalam membuat sesuatu
          pertimbangan dan keputusan yang selaras dengan          Lajur Nilai  1
          nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.
                                           Lajur Kandungan Akademik     2

                                           Lajur Hasil Pembelajaran
                                                         3
                                           Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran   4
                                  3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                          KBSR
                                                           PENDIDIKAN MORAL


                                        1         Kandungan akademik bagi setiap tahun disusun
                                        2         dengan jelas bermula dengan tema  6  diikuti oleh tajuk
                                        3         pengajaran 7 dan huraian tajuk pengajaran      8

                                        4         yang disertakan dengan contoh di mana yang perlu
                                        5         bagi memudahkan pengajaran.

                                        6
                                                 Dalam   perkembangan   kurikulum   dan  proses
                                        7         pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh
                                        8         dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan
                                                 akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir
                                                 secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap
                                                 sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan
                                                 memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan-
                                                 kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini,
                                                 murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan
   Lajur  Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung di
                                                 pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan
   Nilai
       bawah Bidang   Pembelajaran. Setiap nilai disertakan               akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang
                                                 seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa
       penerangannya   5   yang dipetik daripada Sukatan
                                                 dan dasar-dasar kerajaan.    Oleh itu, kandungan
       Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu Sekolah                akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan
                                                 kemahiran dalam usaha mencapai matlamat pendidikan
       Rendah (Semakan).
                                                 moral.

                                             Lajur  Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan
   Lajur  Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang             Hasil  tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid
Kandungan  diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap             Pembelajaran  dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun.
 Akademik  kematangan murid bermula dari diri, keluarga,                    Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini
       masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa.                dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian
                                                 dengan kandungan yang disampaikan.
                                      4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                             KBSR
                                                PENDIDIKAN MORAL


     Lajur  Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu     Penerangan nilai    :
  Cadangan   atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu
    Aktiviti  atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang       Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam
 Pembelajaran  berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga      dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan
         meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti,       pegangan agama masing-masing selaras dengan
         negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau    prinsip Rukun Negara.
         situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada
         cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan         LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK
         Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh
         lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat         Tema : Pegangan agama pedoman hidup
         memperkukuh nilai yang diajar.
                                        Tajuk pengajaran : Tuntutan agama
         Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah                tanggungjawab kita
         kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu
         dihubungkaitkan   dan   digabungjalinkan supaya    Huraian tajuk pengajaran :
         pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik,
         berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu    •   Amalan baik dituntut oleh setiap agama
         daripada pelbagai mata pelajaran lain harus            - Bermaaf-maafan
         disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di          - Bersyukur
         dalam atau di luar bilik darjah.
                                        LAJUR HASIL PEMBELAJARAN

                                        Mengamal dan menghayati cara hidup mengikut
                                        Tuntutan agama masing-masing
   Contoh    TAHUN 4
Persembahan                                  LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    Lajur   BIDANG PEMBELAJARAN 1:    Nilai Berkaitan Dengan
                        Perkembangan Diri        i.   Perbincangan tentang amalan baik mengikut
                                           ajaran agama masing-masing
         LAJUR NILAI                         ii.  Main peranan :

         Nilai   :  Kepercayaan kepada Tuhan               -  Cara meminta maaf
                                           -  Cara mengucapkan terima kasih
                                      5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                   KBSR
                                                     PENDIDIKAN MORAL        PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL               pemikiran kritikal ini juga membantu murid
                                             menyelesai masalah dan membuat keputusan yang
                                             lebih baik dan seterusnya berjaya dalam kerjaya
 Kemahiran   Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid               mereka.
   Utama   menguasai kemahiran-kemahiran     tertentu  seperti
        kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan
        kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran    Kemahiran  Kebolehan berfikir secara kreatif membantu kita
        sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan        Pemikiran  mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan
        membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat       Kreatif  alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah
        dan alaf   baru dengan penuh keyakinan dan sikap            dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral
        bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan               memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara
        kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya tahan           kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat
        dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan cabaran            untuk diri sendiri dan orang lain.
        hidup di kalangan murid. Mengajar murid kemahiran-
        kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu cara memupuk
        dan menggalakkan perkembangan moral mereka.         Kemahiran   Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan
                                      Menentang   sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau
                                       Tekanan
                                             moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan
                                        Rakan
 Kemahiran   Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik yang    Sebaya   dalam usaha pencegahan salahguna dadah atau
Penyelesaian  akan membantu murid membuat keputusan berasaskan             sebarang bentuk salahlaku yang lain. Mengajar murid
   Konflik  nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai yang ada pada         menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna
        diri sendiri dan orang lain.   Penguasaan kemahiran           mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang
        penyelesaian konflik melalui Pendidikan Moral boleh            baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar
        membantu murid berhubung atau berkomunikasi dengan            murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain
        orang lain secara lebih berkesan dan mengelakkan             dan mempertahankan nilai moral sendiri.
        sebarang konflik.

                                       Kemahiran  Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji
 Kemahiran   Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan        Mengkaji  masa depan di kalangan murid iaitu pendekatan
 Pemikiran   kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan       Masa   pembelajaran yang membolehkan murid menyedari
  Kritikal  moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu        Depan   tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada
        tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam           masa yang lampau, masa kini dan masa depan. Ini
        konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu            membantu murid membuat ramalan, menjangka
        menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran             akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap
                                             perubahan yang mungkin berlaku.


                                    6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                   KBSR
                                          PENDIDIKAN MORAL
Kemahiran  Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi
 Teknologi  kesempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber
 Maklumat  maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan
       Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD-Rom
       dan sidang telekomunikasi.   Aktiviti seperti ini dapat
       berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada
       perkembangan minda murid. Selain itu melalui Pendidikan
       Moral, murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan
       mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka
       daripada melayari laman-laman web yang berunsur negatif.


Kemahiran  Kemahiran sosial memberi penekanan kepada kebolehan
  Sosial  sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam
       sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat
       dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan
       orang lain. Kemahiran sosial ini boleh diajar dengan
       menggunakan pelbagai kaedah pengajaran.
                                   7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      4
                        TAHUN
              PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 1
 NILAI BERKAITAN DENGAN
  PERKEMBANGAN DIRI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN               4
                                                                               TAHUN
                                                              PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

                        KANDUNGAN                  HASIL                   CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                        AKADEMIK                PEMBELAJARAN                  PEMBELAJARAN

 1.1  Kepercayaan kepada     Pegangan agama pedoman hidup
    Tuhan

    Keyakinan wujudnya     Tuntutan agama tanggungjawab kita      Mengamal dan menghayati cara hidup   i.  Perbincangan tentang amalan baik mengikut
    Tuhan sebagai pencipta   • Amalan baik dituntut oleh setiap agama  mengikut tuntutan agama masing-masing     ajaran agama masing-masing
    alam dan mematuhi       - Bermaaf-maafan
    segala suruhan Nya       - Bersyukur                                   ii.  Main peranan:
    berlandaskan pegangan                                                - Cara meminta maaf
    agama masing-masing                                                 - Cara mengucapkan terima kasih
    selaras dengan prinsip
    Rukun Negara. 1.2  Kebersihan Fizikal dan   Bahasa yang sopan dalam pertuturan
    Mental           melambangkan peribadi seseorang

    Kebersihan dan       Kesopanan dalam pertuturan demi       Menggunakan bahasa yang sopan dan    i. Lakonan
    kesihatan diri serta    keharmonian bersama             bertata susila pada setiap masa      - Cara sopan meluahkan perasaan tidak puas
    pemikiran yang sihat dan  • Kepentingan dan cara menggunakan                            hati kepada seseorang kawan
    positif dalam setiap      bahasa yang sopan dalam pelbagai
    perlakuan.           situasi                                     ii. Menyedia dan menyampaikan satu ucapan dalam
                   - Pergaulan harian                                 perhimpunan sekolah
                   - Majlis rasmi
                                         9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                4
                                                                                TAHUN
                                                               PENDIDIKAN MORAL


                       KANDUNGAN                  HASIL                    CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                       AKADEMIK                PEMBELAJARAN                   PEMBELAJARAN

1.3  Harga Diri        Berani menghadapi cabaran untuk
                kecemerlangan

   Keupayaan dan       Kecemerlangan diri lahir daripada     i.  Melibatkan diri dalam pertandingan   i. Pertandingan syarahan, mendeklamasi sajak,
   keyakinan diri agar    kesungguhan dan keyakinan menghadapi      di peringkat sekolah dan peringkat     melukis dan bersukan
   mampu memulia dan     cabaran                     yang lebih tinggi
   menjaga maruah diri    • Penglibatan dan usaha untuk                             ii. Menyediakan satu jadual ulang kaji untuk
   dalam kehidupan.       mendapatkan kejayaan dalam pelbagai  ii.  Berusaha sedaya upaya untuk         menghadapi peperiksaan
                  pertandingan yang disertai         mencapai kecemerlangan dalam
                                        semua bidang yang diceburi
1.4  Kerajinan         Tanpa usaha, tiada kejayaan

   Usaha yang berterusan   Ketekunan dalam melaksanakan sesuatu   Melakukan tugas yang diberi dengan      i.  Perbincangan tentang tugas yang
   penuh dengan semangat   tugas demi kejayaan            tekun                       dipertanggungjawabkan dalam aktiviti keceriaan
   ketekunan, kecekalan,   • Kesungguhan dalam menjalankan tugas                            sekolah
   kegigihan, dedikasi dan    yang dipertanggungjawabkan
   berdaya maju dalam      - Anggota keluarga                                 ii.  Penilaian rakan sebaya berdasarkan senarai
   melakukan sesuatu       - Murid                                         semak yang telah disediakan.
   perkara.           - Anggota Masyarakat
                                        10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                4
                                                                               TAHUN
                                                             PENDIDIKAN MORAL


                       KANDUNGAN                  HASIL                   CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                        AKADEMIK                PEMBELAJARAN                  PEMBELAJARAN

1.5  Hemah Tinggi        Pertuturan dan perlakuan yang sopan
                 mencerminkan budi pekerti seseorang

   Beradab sopan dan     Batasan dalam pergaulan seharian memupuk i.  Mengamalkan tingkah laku dan tutur  Perbincangan berdasarkan isu / situasi contoh:
   berbudi pekerti mulia   peribadi mulia                 kata yang tidak keterlaluan      - Batasan pertuturan
   dalam pergaulan       • Kesedaran tentang pentingnya batasan                       - Batasan perlakuan
   seharian.            dalam pergaulan           ii.  Menghindarkan diri daripada
                   - Persahabatan antara murid        pergaulan yang terlalu bebas
                      perempuan dan lelaki
                   - Perbincangan kumpulan
1.6  Kasih Sayang        Sayangi diri kesihatan terjamin

   Kepekaan dan perasaan   Amalan yang sihat tanda sayangkan diri   Mengamalkan cara hidup yang sihat    Kerja kumpulan
   cinta yang mendalam     • Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh  dalam kehidupan              - Menyenaraikan jenis makanan yang digemari
   serta berkekalan yang      badan                                      - Mengkategorikan makanan yang telah
   lahir daripada hati yang    - Tabiat makan yang sihat                              disenaraikan mengikut jenis berzat dan tidak
   ikhlas.             - Riadah                                      berzat
                                                           - Menyediakan menu makanan harian yang
                                                             seimbang
                                        11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN              4
                                                                                 TAHUN
                                                                 PENDIDIKAN MORAL


                       KANDUNGAN                  HASIL                    CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                        AKADEMIK                PEMBELAJARAN                   PEMBELAJARAN

1.7  Kesederhanaan       Sikap kesederhanaan menjamin
                keharmonian hidup

   Bersikap tidak      Kesederhanaan dalam pertuturan dan     Bersikap sederhana dalam pertuturan      i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh dicontohi
   keterlaluan dalam     perlakuan demi kesejahteraan hidup     dan perlakuan pada setiap masa
   membuat pertimbangan   bermasyarakat                                       ii. Simulasi tentang pertuturan dan tingkah laku yang
   dan tindakan sama ada   • Perlakuan diri yang sederhana dan tidak                           tidak menyinggung perasaan rakan dan jiran
   dalam pemikiran,        menyinggung perasaan orang lain
   pertuturan atau        - Rakan
   perlakuan tanpa        - Jiran tetangga
   mengabaikan          - Anggota masyarakat
   kepentingan diri dan
   orang lain.1.8  Kejujuran         Kejujuran asas prinsip hidup

   Kewajipan bercakap    Keikhlasan menjamin kehidupan harmonis   Bersikap jujur seperti yang dituntut oleh    Mengumpul kata-kata hikmat berdasarkan tema
   benar, bersikap amanah  • Keikhlasan dalam setiap perlakuan     agama dan norma masyarakat           kejujuran
   dan ikhlas dalam setiap   seperti yang dituntut agama dan norma
   perlakuan.          masyarakat
                                         12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN               4
                                                                              TAHUN
                                                             PENDIDIKAN MORAL


                          KANDUNGAN               HASIL                  CADANGAN AKTIVITI
       NILAI
                          AKADEMIK             PEMBELAJARAN                 PEMBELAJARAN

1.9  Baik Hati           Sumbangan ikhlas dikenang selalu

    Kepekaan terhadap       Sikap murah hati sentiasa disanjung  Bersikap murah hati dalam kehidupan   i. Menulis sebuah cerita ringkas bertemakan”Murah
    perasaan dan kebajikan    • Kepentingan dan cara memberi    seharian                  Hati”
    diri sendiri dan orang lain    sumbangan kepada orang yang
    dengan memberi          memerlukan                                 ii. Mengumpul keratan akhbar tentang sumbangan
    bantuan dan sokongan                                               derma oleh individu atau pertubuhan kepada
    moral secara tulus ikhlas.                                            rumah-rumah kebajikan / orang yang memerlukan
1.10  Berterima Kasih        Berterima kasih mengerat hubungan

    Perasaan dan perlakuan    Sumbangan rakan dan jiran tetangga  Mengiktiraf dan menghargai sumbangan  Simulasi : Cara berterima kasih kepada rakan dan jiran
    untuk menunjukkan       dihargai               rakan dan jiran tetangga
    pengiktirafan dan       • Pengiktirafan terhadap sumbangan
    penghargaan terhadap        rakan dan jiran tetangga
    sesuatu jasa,           - Sokongan moral
    sumbangan atau           - Kebendaan
    pemberian.             - Buah fikiran
                     - Tenaga
                                        13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      4
                        TAHUN
              PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 2
 NILAI BERKAITAN DENGAN
   DIRI DAN KELUARGA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN             4
                                                                          TAHUN
                                                           PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA

                       KANDUNGAN                HASIL                CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                        AKADEMIK              PEMBELAJARAN               PEMBELAJARAN

 2.1  Kasih Sayang terhadap   Kasih sayang asas keluarga bahagia
    Keluarga

    Perasaan cinta dan    Kasih sayang sesama anggota keluarga   Menunjukkan kasih sayang sesama   i. Menyenarai kepentingan amalan kasih sayang
    sayang yang mendalam   melahirkan keluarga bahagia       anggota keluarga            sesama anggota keluarga
    serta berkekalan     • Kepentingan dan cara menunjukkan
    terhadap keluarga demi    amalan kasih sayang sesama anggota                    ii. Perbincangan berkumpulan tentang tugasan yang
    melahirkan keluarga      keluarga                                   dilakukan di rumah untuk membantu anggota
    bahagia.           - Saling membantu                               keluarga
                   - Saling menghormati 2.2  Hormat dan Taat      Hormati anggota keluarga kembangan
    kepada Anggota      mengeratkan ikatan kekeluargaan
    Keluarga

    Memuliakan setiap     Hubungan berterusan mengekalkan ikatan  Menghormati anggota keluarga     i. Membuat folio tentang salasilah keluarga /
    anggota keluarga     kekeluargaan               kembangan                keturunan (pohon keluarga, nama panggilan)
    dengan berinteraksi dan  •   Kepentingan dan cara menghormati
    memberi layanan secara     anggota keluarga kembangan                       ii. Membincangkan cara mengeratkan perhubungan
    bersopan untuk         - Layanan bersopan                             sesama anggota keluarga
    mewujudkan keluarga       - Kunjung-mengunjungi
    yang harmoni.          - Bertanya khabar
                                       15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN             4
                                                                              TAHUN
                                                             PENDIDIKAN MORAL


                       KANDUNGAN                HASIL                    CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                        AKADEMIK              PEMBELAJARAN                   PEMBELAJARAN

2.3  Tanggungjawab       Personaliti yang baik mencerminkan
   terhadap Keluarga     nama baik keluarga

   Kewajipan yang harus    Perlakuan yang baik mencerminkan imej  Menjaga tingkah laku dan penampilan    i.  Membanding beza dari segi
   dilaksanakan oleh setiap  keluarga                diri untuk memelihara maruah keluarga      - Pakaian
   individu terhadap      • Kepentingan dan cara menjaga imej                          - Tutur kata
   keluarga untuk          dan maruah keluarga                                - Tingkah laku
   melahirkan keluarga
   bahagia, meningkatkan                                            ii.  Perbincangan tentang personaliti anggota
   imej dan menjaga                                                  keluarga yang lain
   maruah keluarga.
                                      16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      4
                        TAHUN
              PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 3
 NILAI BERKAITAN DENGAN
  DIRI DAN MASYARAKAT
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                4
                                                                                 TAHUN
                                                                PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 3 :      NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT

                        KANDUNGAN                   HASIL                   CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                        AKADEMIK                 PEMBELAJARAN                  PEMBELAJARAN

 3.1  Tanggungjawab       Kesejahteraan tempat tinggal identiti
    terhadap Masyarakat    masyarakat

    Kesanggupan memikul    Kesejahteraan tempat tinggal tanggungjawab  Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat  i. Menyenaraikan program yang dijalankan oleh
    serta melaksanakan    bersama                   setempat                    masyarakat setempat
    tugas dan kewajipan    • Penglibatan dalam aktiviti setempat
    dengan sempurna        - Rukun tetangga                                   ii. Bercerita tentang aktiviti masyarakat setempat
    sebagai anggota        - Pengebumian
    masyarakat.          - Kenduri / majlis sosial                              iii. Ceramah keselamatan
                   - Kerja amal                                       - Polis
                                                                - Wakil Rukun Tetangga
                                                                - Bomba dan Penyelamat


 3.2  Toleransi dalam      Toleransi asas persefahaman
    Masyarakat

    Kesanggupan bertolak   Toleransi menjamin kelancaran aktiviti    Bertolak ansur semasa melaksanakan     i. Menyenaraikan tugasan dalam aktiviti gotong-
    ansur, sabar dan     kemasyarakatan                kerja-kerja kemasyarakatan           royong
    mengawal diri bagi     • Kepentingan bersikap toleransi dalam
    mengelakkan berlakunya     menjalankan aktiviti kemasyarakatan                        ii. Membincangkan cara hidup masyarakat masa
    pertelingkahan dan                                                   hadapan jika tiada amalan bertolak ansur dalam
    perselisihan faham demi                                                kerja-kerja berkumpulan
    kesejahteraan hidup.
                                         18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN               4
                                                                               TAHUN
                                                               PENDIDIKAN MORAL


                       KANDUNGAN                   HASIL                  CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                        AKADEMIK                 PEMBELAJARAN                 PEMBELAJARAN

3.3  Semangat         Sukan memupuk semangat kekitaan
   Bermasyarakat

   Kesediaan melakukan    Aktiviti sukan dijayakan bersama        Mengambil bahagian dalam pelbagai    i. Menyenaraikan acara-acara sukaneka
   sesuatu dengan      • Penglibatan dalam pelbagai aktiviti     aktiviti sukan di kawasan setempat
   semangat kekitaan untuk    sukan di kawasan setempat                             ii. Mengadakan acara sukaneka
   kepentingan bersama      - Sukaneka
   demi keharmonian hidup     - Permainan
   bermasyarakat.         - Jogathon
3.4  Peka terhadap Isu-isu   Amalan sihat, masyarakat sejahtera,
   Sosial          negara makmur

   Bertanggungjawab dan   Aktiviti berfaedah dijayakan bersama,     Melibatkan diri dalam aktiviti yang   i. Klip video yang memaparkan isu-isu sosial
   prihatin terhadap     kegiatan tidak berfaedah dihindari jua     berfaedah dan menghindari kegiatan
   masalah dan isu semasa  • Kepentingan melibatkan diri dalam      tidak berfaedah             ii. Pertandingan melukis poster bertemakan isu-isu
   yang berlaku dalam       aktiviti berfaedah                                  sosial
   masyarakat dan      • Kepentingan mengelakkan diri daripada
   berusaha            terlibat dalam kegiatan tidak berfaedah                      iii. Menulis karangan yang bertajuk “Membuang
   menyelesaikannya.                                                   Masa Itu Amalan Yang Tidak Sihat”
                                         19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      4
                        TAHUN
              PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 4
 NILAI BERKAITAN DENGAN
  DIRI DAN ALAM SEKITAR
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN               4
                                                                                  TAHUN
                                                                 PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR

                         KANDUNGAN                   HASIL                   CADANGAN AKTIVITI
       NILAI
                         AKADEMIK                 PEMBELAJARAN                  PEMBELAJARAN

 4.1  Kebersihan dan       Keceriaan persekitaran melalui
    Keindahan Persekitaran   permuafakatan

    Pemeliharaan dan      Kebersihan dan keindahan persekitaran     Turut serta dalam aktiviti membersih dan  i. Sumbang saran tentang aktiviti kebersihan dan
    pemuliharaan        setempat tanggungjawab bersama        mengindah kawasan setempat           keceriaan di kawasan setempat
    persekitaran agar      • Penglibatan dalam aktiviti kebersihan dan
    sentiasa bersih dan ceria   keceriaan di kawasan setempat                             ii. Bercerita tentang aktiviti kebersihan dan
    demi kesejahteraan                                                    keceriaan yang disertai di kawasan setempat
    hidup.
 4.2  Menyayangi Alam       Mesra alam menjadi gaya hidup
    Sekitar

    Mencintai dan        Gaya hidup mesra alam menjamin        Melibatkan diri dalam aktiviti mesra alam  i. Membuat buku skrap bertemakan mesra alam
    menghargai alam sekitar   pemeliharaan persekitaran           untuk memelihara persekitaran
    demi mengekalkan      • Penglibatan dalam aktiviti pemeliharaan                         ii. Menganjurkan kem alam sekitar
    keharmonian hidup.       persekitaran melalui gaya hidup mesra
                   alam                                          iii. Kerja projek
                   - Penggunaan basikal                                     - Membuat herbarium
                   - Penggunaan panel solar
                   - Penggunaan kenderaan awam /
                     berkongsi kereta
                   - Penanaman pokok
                                          21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN               4
                                                                              TAHUN
                                                              PENDIDIKAN MORAL


                       KANDUNGAN                  HASIL                   CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                        AKADEMIK                PEMBELAJARAN                  PEMBELAJARAN

4.3  Peka terhadap Isu Alam   Alam sekitar berkualiti masyarakat
   Sekitar          sejahtera

   Prihatin terhadap     Sikap bertanggungjawab menjamin kualiti  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan   i.  Membincangkan kesan dan akibat bencana alam
   persoalan yang berkaitan  alam sekitar                yang boleh mencemar dan            di dalam dan luar negara
   dengan alam sekitar dan  • Prihatin terhadap masalah alam sekitar  memusnahkan alam sekitar
   berusaha            - Pencemaran akibat tindakan                          ii.  Membuat lawatan ke tempat yang tercemar dan
   menyelesaikannya.          manusia                                     membuat laporan
                   - Pencemaran akibat faktor
                     semulajadi
                                        22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      4
                        TAHUN
              PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 5
 NILAI BERKAITAN DENGAN
   DIRI DAN NEGARA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                4
                                                                              TAHUN
                                                             PENDIDIKAN MORAL


BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA

                        KANDUNGAN                HASIL                    CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                        AKADEMIK              PEMBELAJARAN                   PEMBELAJARAN

 5.1  Hormat dan Setia     Raja sebagai payung negara
    kepada Pemimpin, Raja
    dan Negara

    Hormat dan kepatuhan   Institusi raja kemegahan kita      Mengenali dan menghormati institusi raja  i.  Mengumpul maklumat tentang sejarah Kesultanan
    yang berkekalan kepada  • Kenali dan hormati institusi raja                           Melayu
    pemimpin dan raja serta     - Sejarah Kesultanan
    setia kepada negara.      - Raja Berpelembagaan                            ii.  Membuat buku skrap tentang salasilah Yang Di
                    - Majlis Raja-Raja                                 Pertuan Agong hingga sekarang

                                                          iii. Membuat peta minda tentang peranan dan fungsi
                                                             raja


 5.2  Patuh kepada       Peraturan dan undang-undang dalam
    Peraturan dan Undang-   komuniti menjamin kesejahteraan hidup
    undang

    Menerima dan mematuhi   Undang-undang menjamin kesejahteraan   Menerima peraturan dan undang-       i. Menyediakan senarai semak peraturan yang
    peraturan dan undang-   masyarakat                undang yang telah ditetapkan oleh       dipatuhi
    undang yang        • Peraturan hidup bermasyarakat     masyarakat setempat
    dikuatkuasakan sebagai    dipatuhi                                     ii. Melukis poster dengan ungkapan yang berhemah
    amalan hidup.         - Hidup berjiran                                  untuk menggalakkan orang mematuhi peraturan
                   - Penglibatan dalam membanteras                           Contoh : Terima kasih kerana tidak merokok
                     kegiatan salah laku
                                       24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                4
                                                                                   TAHUN
                                                                 PENDIDIKAN MORAL


                         KANDUNGAN                  HASIL                     CADANGAN AKTIVITI
      NILAI
                         AKADEMIK                PEMBELAJARAN                    PEMBELAJARAN

5.3  Cinta akan Negara      Malaysia boleh

   Perasaan sayang dan     Imej negara yang positif di mata dunia   Melakukan sesuatu dengan penuh        i. Mengumpul maklumat tentang kejayaan Malaysia
   bangga kepada negara     kebanggaan kita              semangat untuk mencapai kejayaan dan       dalam pelbagai bidang
   serta meletakkan       • Penglibatan diri dalam mengangkat dan  mengharumkan nama negara dalam
   kepentingan negara       menaikkan imej negara          pelbagai bidang yang diceburi         ii. Menulis karangan pendek bertajuk “Cita-Cita Saya
   melebihi kepentingan diri.   - Aktiviti kokurikulum                                  Untuk Negara”
                   - Aktiviti akademik
5.4  Keamanan dan         Hidup muafakat masyarakat sejahtera
   Keharmonian

   Kedamaian dan        Saling membantu sesama anggota       Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan   i.  Bercerita tentang aktiviti kebajikan yang diadakan
   perpaduan yang        masyarakat menjamin keharmonian hidup   masyarakat setempat                di kawasan tempat tinggal masing-masing
   berkekalan dan        bermasyarakat
   berterusan di kalangan    • Penyertaan dalam aktiviti kebajikan                          ii.  Main peranan : mesyuarat membincangkan cara
   rakyat Malaysia serta      masyarakat setempat                                    menjalankan kutipan derma untuk membantu
   masyarakat global.       - Gotong-royong di kawasan tempat                             pesakit kronik
                      ibadat
                   - Kutipan derma untuk membantu
                      individu yang menghidap penyakit
                      ( pesakit jantung atau barah)
                                         25
1 sur 30

Recommandé

Hsp Moral Tahun Satu par
Hsp Moral Tahun SatuHsp Moral Tahun Satu
Hsp Moral Tahun Satuipgm kampus tengku ampuan afzan
1.7K vues32 diapositives
Hsp Moral F4 par
Hsp Moral F4Hsp Moral F4
Hsp Moral F4Khairullizam Zainuddin
3.2K vues40 diapositives
Huraian sukatan pm t2 par
Huraian sukatan pm t2Huraian sukatan pm t2
Huraian sukatan pm t2ritarain
796 vues46 diapositives
Hsp moral y6 par
Hsp moral y6Hsp moral y6
Hsp moral y6matsaad65
182 vues24 diapositives
Hsp moral f2 par
Hsp moral f2Hsp moral f2
Hsp moral f2Saif Anan
379 vues46 diapositives
Hsp psk tkt_5 par
Hsp psk tkt_5Hsp psk tkt_5
Hsp psk tkt_5njusohtan
1.5K vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2 par
Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2
Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2manivanan
4K vues40 diapositives
Dskp pmoral tahun 4 par
Dskp pmoral tahun 4Dskp pmoral tahun 4
Dskp pmoral tahun 4Noor Shasrizan Mohd Johari
219 vues39 diapositives
Dskp pm thn 4 4 par
Dskp pm thn 4 4Dskp pm thn 4 4
Dskp pm thn 4 4Ivy Tsen
288 vues39 diapositives
Dspm thn3 par
Dspm thn3Dspm thn3
Dspm thn3Marwan Mansor
2.8K vues36 diapositives
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 par
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 61. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6Safiah Sulaiman
1.9K vues37 diapositives
Dsk pendidikan moral thn 4 pk par
Dsk pendidikan moral thn 4 pkDsk pendidikan moral thn 4 pk
Dsk pendidikan moral thn 4 pkAzliza Mohamed
733 vues20 diapositives

Tendances(13)

Similaire à Hsp moral y4

Hsp moral y1 par
Hsp moral y1Hsp moral y1
Hsp moral y1Ahmad Wahyudin Rock'n Roll
300 vues32 diapositives
Hsp moral f1 par
Hsp moral f1Hsp moral f1
Hsp moral f1ritarain
1.6K vues40 diapositives
Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2 par
Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2
Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2manivanan
4.7K vues40 diapositives
Sivik dan kewarganegaraan par
Sivik dan kewarganegaraanSivik dan kewarganegaraan
Sivik dan kewarganegaraanJahir Korotok
12.9K vues29 diapositives
Ps dsk prasekolah kssr par
Ps dsk prasekolah kssrPs dsk prasekolah kssr
Ps dsk prasekolah kssrRuslida Tarmuji
2.7K vues245 diapositives
Bio form5 par
Bio form5Bio form5
Bio form5NORAINI HUSIN
6.4K vues67 diapositives

Similaire à Hsp moral y4(20)

Hsp moral f1 par ritarain
Hsp moral f1Hsp moral f1
Hsp moral f1
ritarain1.6K vues
Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2 par manivanan
Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2
Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2
manivanan4.7K vues
Sivik dan kewarganegaraan par Jahir Korotok
Sivik dan kewarganegaraanSivik dan kewarganegaraan
Sivik dan kewarganegaraan
Jahir Korotok12.9K vues
Hsp moral y4 par Onie Gi
Hsp moral y4Hsp moral y4
Hsp moral y4
Onie Gi416 vues
Taklimat KSSR par Asniem CA
Taklimat KSSRTaklimat KSSR
Taklimat KSSR
Asniem CA3.6K vues
Taklimat umum kssr160610 2 par Azima Azmi
Taklimat umum kssr160610 2Taklimat umum kssr160610 2
Taklimat umum kssr160610 2
Azima Azmi372 vues
Taklimat umum kssr160610 2 par Azima Azmi
Taklimat umum kssr160610 2Taklimat umum kssr160610 2
Taklimat umum kssr160610 2
Azima Azmi297 vues
Hsp moral y1 par Onie Gi
Hsp moral y1Hsp moral y1
Hsp moral y1
Onie Gi422 vues

Hsp moral y4

 • 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 • 2. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 • 3. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ii
 • 4. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita- guru perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan mengambil kira perkembangan pemikiran moral, perasaan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi moral dan tingkah laku moral. Pengajaran dan berasaskan pengetahuan pada abad 21. pembelajaran hendaklah dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan murid Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran secara aktif dalam suasana yang kondusif dan yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru menggembirakan. digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab, dan pembelajaran secara berkesan. dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori kecerdasan Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, terima kasih. nilai murni dan semangat patriotic dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iii
 • 5. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 20 RUKUN NEGARA i Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Masyarakat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ii BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 24 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar KATA PENGANTAR iii BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 28 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Negara KANDUNGAN iv PENDAHULUAN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 6 PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 8 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 16 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Keluarga iv
 • 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL PENDAHULUAN • menghormati hak asasi manusia; dan Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik murid Pendidikan • mengamalkan prinsip demokrasi dalam supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia Moral dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran kehidupan. moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk Pendidikan Moral di sekolah rendah memberi tumpuan merealisasikan semangat dan hasrat yang kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan terkandung dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai- dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral. Ini KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN membolehkan mereka menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala Lima Untuk membolehkan murid memahami, menghayati keputusan dan tindakan yang dilakukan. Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, Pembelajaran sebanyak lima bidang pembelajaran telah dikenal Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai pasti dan nilai-nilai moral disampaikan menerusi panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. kerohanian dan kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan Prinsip-prinsip itu adalah : kebudayaan. Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti berikut : • bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang lain; 1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri. • berpegang teguh pada ajaran agama; • prihatin kepada alam sekitar; 2. Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluarga 3. Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakat • mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup; 4. Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar • bersemangat patriotik; 5. Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara 1
 • 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan Menyeluruh Konsepsi yang meliputi tiga dimensi moral yang saling berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang positif harus PEMIKIRAN terdiri daripada tiga dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, MORAL perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid supaya memahami nilai- nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen PERASAAN KESEDARAN terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. MORAL HATI NURANI Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk membolehkan seseorang murid mencapai tahap kematangan moral. INSAN BERAKHLAK Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang MULIA mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa gembira membuat apa yang betul dan TINDAKAN berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul MORAL atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut. RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH 2
 • 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan membantu guru merancang aktiviti dan menghasilkan Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai negara serta masyarakat global. dengan tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan penerangan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum Pendidikan Moral dalam Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan bilik darjah dengan berkesan. Objektif Pendidikan murid: Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang Moral Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai murni masyarakat Malaysia; akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilai 2. Meningkatkan amalan budi pekerti mulia; diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidang pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap 3. Menyedari dan menerima kepentingan tahun, skop dan penekanan adalah berbeza kerana tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan isu moral atau kandungan yang dikemukakan kesejahteraan hidup dalam perhubungan diri semakin kompleks dan mendalam selaras dengan dengan keluarga, masyarakat, negara serta alam tahap kematangan murid. sekitar; dan Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format 4. Mengembangkan pemikiran moral, perasaan moral Empat empat lajur utama, iaitu : Lajur dan amalan moral dalam membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan yang selaras dengan Lajur Nilai 1 nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Lajur Kandungan Akademik 2 Lajur Hasil Pembelajaran 3 Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4 3
 • 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL 1 Kandungan akademik bagi setiap tahun disusun 2 dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh tajuk 3 pengajaran 7 dan huraian tajuk pengajaran 8 4 yang disertakan dengan contoh di mana yang perlu 5 bagi memudahkan pengajaran. 6 Dalam perkembangan kurikulum dan proses 7 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh 8 dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan- kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini, murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung di pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan Nilai bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu Sekolah akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat pendidikan Rendah (Semakan). moral. Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun. Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa. dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan. 4
 • 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu Penerangan nilai : Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti, pegangan agama masing-masing selaras dengan negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau prinsip Rukun Negara. situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat Tema : Pegangan agama pedoman hidup memperkukuh nilai yang diajar. Tajuk pengajaran : Tuntutan agama Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah tanggungjawab kita kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya Huraian tajuk pengajaran : pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu • Amalan baik dituntut oleh setiap agama daripada pelbagai mata pelajaran lain harus - Bermaaf-maafan disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di - Bersyukur dalam atau di luar bilik darjah. LAJUR HASIL PEMBELAJARAN Mengamal dan menghayati cara hidup mengikut Tuntutan agama masing-masing Contoh TAHUN 4 Persembahan LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri i. Perbincangan tentang amalan baik mengikut ajaran agama masing-masing LAJUR NILAI ii. Main peranan : Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan - Cara meminta maaf - Cara mengucapkan terima kasih 5
 • 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan seterusnya berjaya dalam kerjaya Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid mereka. Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu kita sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan Pemikiran mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan sikap dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya tahan kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan cabaran untuk diri sendiri dan orang lain. hidup di kalangan murid. Mengajar murid kemahiran- kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu cara memupuk dan menggalakkan perkembangan moral mereka. Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau Tekanan moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan Rakan Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik yang Sebaya dalam usaha pencegahan salahguna dadah atau Penyelesaian akan membantu murid membuat keputusan berasaskan sebarang bentuk salahlaku yang lain. Mengajar murid Konflik nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai yang ada pada menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna diri sendiri dan orang lain. Penguasaan kemahiran mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang penyelesaian konflik melalui Pendidikan Moral boleh baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar membantu murid berhubung atau berkomunikasi dengan murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain orang lain secara lebih berkesan dan mengelakkan dan mempertahankan nilai moral sendiri. sebarang konflik. Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Mengkaji masa depan di kalangan murid iaitu pendekatan Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan Masa pembelajaran yang membolehkan murid menyedari Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu Depan tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam masa yang lampau, masa kini dan masa depan. Ini konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu membantu murid membuat ramalan, menjangka menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. 6
 • 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi Teknologi kesempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber Maklumat maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-laman web yang berunsur negatif. Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada kebolehan Sosial sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. 7
 • 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
 • 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.1 Kepercayaan kepada Pegangan agama pedoman hidup Tuhan Keyakinan wujudnya Tuntutan agama tanggungjawab kita Mengamal dan menghayati cara hidup i. Perbincangan tentang amalan baik mengikut Tuhan sebagai pencipta • Amalan baik dituntut oleh setiap agama mengikut tuntutan agama masing-masing ajaran agama masing-masing alam dan mematuhi - Bermaaf-maafan segala suruhan Nya - Bersyukur ii. Main peranan: berlandaskan pegangan - Cara meminta maaf agama masing-masing - Cara mengucapkan terima kasih selaras dengan prinsip Rukun Negara. 1.2 Kebersihan Fizikal dan Bahasa yang sopan dalam pertuturan Mental melambangkan peribadi seseorang Kebersihan dan Kesopanan dalam pertuturan demi Menggunakan bahasa yang sopan dan i. Lakonan kesihatan diri serta keharmonian bersama bertata susila pada setiap masa - Cara sopan meluahkan perasaan tidak puas pemikiran yang sihat dan • Kepentingan dan cara menggunakan hati kepada seseorang kawan positif dalam setiap bahasa yang sopan dalam pelbagai perlakuan. situasi ii. Menyedia dan menyampaikan satu ucapan dalam - Pergaulan harian perhimpunan sekolah - Majlis rasmi 9
 • 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.3 Harga Diri Berani menghadapi cabaran untuk kecemerlangan Keupayaan dan Kecemerlangan diri lahir daripada i. Melibatkan diri dalam pertandingan i. Pertandingan syarahan, mendeklamasi sajak, keyakinan diri agar kesungguhan dan keyakinan menghadapi di peringkat sekolah dan peringkat melukis dan bersukan mampu memulia dan cabaran yang lebih tinggi menjaga maruah diri • Penglibatan dan usaha untuk ii. Menyediakan satu jadual ulang kaji untuk dalam kehidupan. mendapatkan kejayaan dalam pelbagai ii. Berusaha sedaya upaya untuk menghadapi peperiksaan pertandingan yang disertai mencapai kecemerlangan dalam semua bidang yang diceburi 1.4 Kerajinan Tanpa usaha, tiada kejayaan Usaha yang berterusan Ketekunan dalam melaksanakan sesuatu Melakukan tugas yang diberi dengan i. Perbincangan tentang tugas yang penuh dengan semangat tugas demi kejayaan tekun dipertanggungjawabkan dalam aktiviti keceriaan ketekunan, kecekalan, • Kesungguhan dalam menjalankan tugas sekolah kegigihan, dedikasi dan yang dipertanggungjawabkan berdaya maju dalam - Anggota keluarga ii. Penilaian rakan sebaya berdasarkan senarai melakukan sesuatu - Murid semak yang telah disediakan. perkara. - Anggota Masyarakat 10
 • 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.5 Hemah Tinggi Pertuturan dan perlakuan yang sopan mencerminkan budi pekerti seseorang Beradab sopan dan Batasan dalam pergaulan seharian memupuk i. Mengamalkan tingkah laku dan tutur Perbincangan berdasarkan isu / situasi contoh: berbudi pekerti mulia peribadi mulia kata yang tidak keterlaluan - Batasan pertuturan dalam pergaulan • Kesedaran tentang pentingnya batasan - Batasan perlakuan seharian. dalam pergaulan ii. Menghindarkan diri daripada - Persahabatan antara murid pergaulan yang terlalu bebas perempuan dan lelaki - Perbincangan kumpulan 1.6 Kasih Sayang Sayangi diri kesihatan terjamin Kepekaan dan perasaan Amalan yang sihat tanda sayangkan diri Mengamalkan cara hidup yang sihat Kerja kumpulan cinta yang mendalam • Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh dalam kehidupan - Menyenaraikan jenis makanan yang digemari serta berkekalan yang badan - Mengkategorikan makanan yang telah lahir daripada hati yang - Tabiat makan yang sihat disenaraikan mengikut jenis berzat dan tidak ikhlas. - Riadah berzat - Menyediakan menu makanan harian yang seimbang 11
 • 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.7 Kesederhanaan Sikap kesederhanaan menjamin keharmonian hidup Bersikap tidak Kesederhanaan dalam pertuturan dan Bersikap sederhana dalam pertuturan i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh dicontohi keterlaluan dalam perlakuan demi kesejahteraan hidup dan perlakuan pada setiap masa membuat pertimbangan bermasyarakat ii. Simulasi tentang pertuturan dan tingkah laku yang dan tindakan sama ada • Perlakuan diri yang sederhana dan tidak tidak menyinggung perasaan rakan dan jiran dalam pemikiran, menyinggung perasaan orang lain pertuturan atau - Rakan perlakuan tanpa - Jiran tetangga mengabaikan - Anggota masyarakat kepentingan diri dan orang lain. 1.8 Kejujuran Kejujuran asas prinsip hidup Kewajipan bercakap Keikhlasan menjamin kehidupan harmonis Bersikap jujur seperti yang dituntut oleh Mengumpul kata-kata hikmat berdasarkan tema benar, bersikap amanah • Keikhlasan dalam setiap perlakuan agama dan norma masyarakat kejujuran dan ikhlas dalam setiap seperti yang dituntut agama dan norma perlakuan. masyarakat 12
 • 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.9 Baik Hati Sumbangan ikhlas dikenang selalu Kepekaan terhadap Sikap murah hati sentiasa disanjung Bersikap murah hati dalam kehidupan i. Menulis sebuah cerita ringkas bertemakan”Murah perasaan dan kebajikan • Kepentingan dan cara memberi seharian Hati” diri sendiri dan orang lain sumbangan kepada orang yang dengan memberi memerlukan ii. Mengumpul keratan akhbar tentang sumbangan bantuan dan sokongan derma oleh individu atau pertubuhan kepada moral secara tulus ikhlas. rumah-rumah kebajikan / orang yang memerlukan 1.10 Berterima Kasih Berterima kasih mengerat hubungan Perasaan dan perlakuan Sumbangan rakan dan jiran tetangga Mengiktiraf dan menghargai sumbangan Simulasi : Cara berterima kasih kepada rakan dan jiran untuk menunjukkan dihargai rakan dan jiran tetangga pengiktirafan dan • Pengiktirafan terhadap sumbangan penghargaan terhadap rakan dan jiran tetangga sesuatu jasa, - Sokongan moral sumbangan atau - Kebendaan pemberian. - Buah fikiran - Tenaga 13
 • 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA
 • 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.1 Kasih Sayang terhadap Kasih sayang asas keluarga bahagia Keluarga Perasaan cinta dan Kasih sayang sesama anggota keluarga Menunjukkan kasih sayang sesama i. Menyenarai kepentingan amalan kasih sayang sayang yang mendalam melahirkan keluarga bahagia anggota keluarga sesama anggota keluarga serta berkekalan • Kepentingan dan cara menunjukkan terhadap keluarga demi amalan kasih sayang sesama anggota ii. Perbincangan berkumpulan tentang tugasan yang melahirkan keluarga keluarga dilakukan di rumah untuk membantu anggota bahagia. - Saling membantu keluarga - Saling menghormati 2.2 Hormat dan Taat Hormati anggota keluarga kembangan kepada Anggota mengeratkan ikatan kekeluargaan Keluarga Memuliakan setiap Hubungan berterusan mengekalkan ikatan Menghormati anggota keluarga i. Membuat folio tentang salasilah keluarga / anggota keluarga kekeluargaan kembangan keturunan (pohon keluarga, nama panggilan) dengan berinteraksi dan • Kepentingan dan cara menghormati memberi layanan secara anggota keluarga kembangan ii. Membincangkan cara mengeratkan perhubungan bersopan untuk - Layanan bersopan sesama anggota keluarga mewujudkan keluarga - Kunjung-mengunjungi yang harmoni. - Bertanya khabar 15
 • 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.3 Tanggungjawab Personaliti yang baik mencerminkan terhadap Keluarga nama baik keluarga Kewajipan yang harus Perlakuan yang baik mencerminkan imej Menjaga tingkah laku dan penampilan i. Membanding beza dari segi dilaksanakan oleh setiap keluarga diri untuk memelihara maruah keluarga - Pakaian individu terhadap • Kepentingan dan cara menjaga imej - Tutur kata keluarga untuk dan maruah keluarga - Tingkah laku melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan ii. Perbincangan tentang personaliti anggota imej dan menjaga keluarga yang lain maruah keluarga. 16
 • 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 3 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT
 • 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 3.1 Tanggungjawab Kesejahteraan tempat tinggal identiti terhadap Masyarakat masyarakat Kesanggupan memikul Kesejahteraan tempat tinggal tanggungjawab Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat i. Menyenaraikan program yang dijalankan oleh serta melaksanakan bersama setempat masyarakat setempat tugas dan kewajipan • Penglibatan dalam aktiviti setempat dengan sempurna - Rukun tetangga ii. Bercerita tentang aktiviti masyarakat setempat sebagai anggota - Pengebumian masyarakat. - Kenduri / majlis sosial iii. Ceramah keselamatan - Kerja amal - Polis - Wakil Rukun Tetangga - Bomba dan Penyelamat 3.2 Toleransi dalam Toleransi asas persefahaman Masyarakat Kesanggupan bertolak Toleransi menjamin kelancaran aktiviti Bertolak ansur semasa melaksanakan i. Menyenaraikan tugasan dalam aktiviti gotong- ansur, sabar dan kemasyarakatan kerja-kerja kemasyarakatan royong mengawal diri bagi • Kepentingan bersikap toleransi dalam mengelakkan berlakunya menjalankan aktiviti kemasyarakatan ii. Membincangkan cara hidup masyarakat masa pertelingkahan dan hadapan jika tiada amalan bertolak ansur dalam perselisihan faham demi kerja-kerja berkumpulan kesejahteraan hidup. 18
 • 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 3.3 Semangat Sukan memupuk semangat kekitaan Bermasyarakat Kesediaan melakukan Aktiviti sukan dijayakan bersama Mengambil bahagian dalam pelbagai i. Menyenaraikan acara-acara sukaneka sesuatu dengan • Penglibatan dalam pelbagai aktiviti aktiviti sukan di kawasan setempat semangat kekitaan untuk sukan di kawasan setempat ii. Mengadakan acara sukaneka kepentingan bersama - Sukaneka demi keharmonian hidup - Permainan bermasyarakat. - Jogathon 3.4 Peka terhadap Isu-isu Amalan sihat, masyarakat sejahtera, Sosial negara makmur Bertanggungjawab dan Aktiviti berfaedah dijayakan bersama, Melibatkan diri dalam aktiviti yang i. Klip video yang memaparkan isu-isu sosial prihatin terhadap kegiatan tidak berfaedah dihindari jua berfaedah dan menghindari kegiatan masalah dan isu semasa • Kepentingan melibatkan diri dalam tidak berfaedah ii. Pertandingan melukis poster bertemakan isu-isu yang berlaku dalam aktiviti berfaedah sosial masyarakat dan • Kepentingan mengelakkan diri daripada berusaha terlibat dalam kegiatan tidak berfaedah iii. Menulis karangan yang bertajuk “Membuang menyelesaikannya. Masa Itu Amalan Yang Tidak Sihat” 19
 • 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 4 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR
 • 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 4.1 Kebersihan dan Keceriaan persekitaran melalui Keindahan Persekitaran permuafakatan Pemeliharaan dan Kebersihan dan keindahan persekitaran Turut serta dalam aktiviti membersih dan i. Sumbang saran tentang aktiviti kebersihan dan pemuliharaan setempat tanggungjawab bersama mengindah kawasan setempat keceriaan di kawasan setempat persekitaran agar • Penglibatan dalam aktiviti kebersihan dan sentiasa bersih dan ceria keceriaan di kawasan setempat ii. Bercerita tentang aktiviti kebersihan dan demi kesejahteraan keceriaan yang disertai di kawasan setempat hidup. 4.2 Menyayangi Alam Mesra alam menjadi gaya hidup Sekitar Mencintai dan Gaya hidup mesra alam menjamin Melibatkan diri dalam aktiviti mesra alam i. Membuat buku skrap bertemakan mesra alam menghargai alam sekitar pemeliharaan persekitaran untuk memelihara persekitaran demi mengekalkan • Penglibatan dalam aktiviti pemeliharaan ii. Menganjurkan kem alam sekitar keharmonian hidup. persekitaran melalui gaya hidup mesra alam iii. Kerja projek - Penggunaan basikal - Membuat herbarium - Penggunaan panel solar - Penggunaan kenderaan awam / berkongsi kereta - Penanaman pokok 21
 • 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 4.3 Peka terhadap Isu Alam Alam sekitar berkualiti masyarakat Sekitar sejahtera Prihatin terhadap Sikap bertanggungjawab menjamin kualiti Tidak melibatkan diri dalam kegiatan i. Membincangkan kesan dan akibat bencana alam persoalan yang berkaitan alam sekitar yang boleh mencemar dan di dalam dan luar negara dengan alam sekitar dan • Prihatin terhadap masalah alam sekitar memusnahkan alam sekitar berusaha - Pencemaran akibat tindakan ii. Membuat lawatan ke tempat yang tercemar dan menyelesaikannya. manusia membuat laporan - Pencemaran akibat faktor semulajadi 22
 • 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 5 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA
 • 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 5.1 Hormat dan Setia Raja sebagai payung negara kepada Pemimpin, Raja dan Negara Hormat dan kepatuhan Institusi raja kemegahan kita Mengenali dan menghormati institusi raja i. Mengumpul maklumat tentang sejarah Kesultanan yang berkekalan kepada • Kenali dan hormati institusi raja Melayu pemimpin dan raja serta - Sejarah Kesultanan setia kepada negara. - Raja Berpelembagaan ii. Membuat buku skrap tentang salasilah Yang Di - Majlis Raja-Raja Pertuan Agong hingga sekarang iii. Membuat peta minda tentang peranan dan fungsi raja 5.2 Patuh kepada Peraturan dan undang-undang dalam Peraturan dan Undang- komuniti menjamin kesejahteraan hidup undang Menerima dan mematuhi Undang-undang menjamin kesejahteraan Menerima peraturan dan undang- i. Menyediakan senarai semak peraturan yang peraturan dan undang- masyarakat undang yang telah ditetapkan oleh dipatuhi undang yang • Peraturan hidup bermasyarakat masyarakat setempat dikuatkuasakan sebagai dipatuhi ii. Melukis poster dengan ungkapan yang berhemah amalan hidup. - Hidup berjiran untuk menggalakkan orang mematuhi peraturan - Penglibatan dalam membanteras Contoh : Terima kasih kerana tidak merokok kegiatan salah laku 24
 • 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 5.3 Cinta akan Negara Malaysia boleh Perasaan sayang dan Imej negara yang positif di mata dunia Melakukan sesuatu dengan penuh i. Mengumpul maklumat tentang kejayaan Malaysia bangga kepada negara kebanggaan kita semangat untuk mencapai kejayaan dan dalam pelbagai bidang serta meletakkan • Penglibatan diri dalam mengangkat dan mengharumkan nama negara dalam kepentingan negara menaikkan imej negara pelbagai bidang yang diceburi ii. Menulis karangan pendek bertajuk “Cita-Cita Saya melebihi kepentingan diri. - Aktiviti kokurikulum Untuk Negara” - Aktiviti akademik 5.4 Keamanan dan Hidup muafakat masyarakat sejahtera Keharmonian Kedamaian dan Saling membantu sesama anggota Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan i. Bercerita tentang aktiviti kebajikan yang diadakan perpaduan yang masyarakat menjamin keharmonian hidup masyarakat setempat di kawasan tempat tinggal masing-masing berkekalan dan bermasyarakat berterusan di kalangan • Penyertaan dalam aktiviti kebajikan ii. Main peranan : mesyuarat membincangkan cara rakyat Malaysia serta masyarakat setempat menjalankan kutipan derma untuk membantu masyarakat global. - Gotong-royong di kawasan tempat pesakit kronik ibadat - Kutipan derma untuk membantu individu yang menghidap penyakit ( pesakit jantung atau barah) 25