Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Qalama rasasaka(20)

Publicité

Qalama rasasaka

 1. ‫نمونةى قة ل َةمة‬ ‫رةصاصةكة‬
 2. ‫نمونةى قة ل َةمة رةصاصةكة‬ ‫لة سةرةتادا, دروست كةرى‬ ‫قة ل َةمةكة بة قة ل َةمة‬ ‫ر ِةساسةكةى وت: ث ي َنج شت هةية‬ ‫هةية ئةمةو ي َت بيزانيت ث ي َش‬ ‫ئةوة بتن ي َرمة ناو‬ ‫جيهانةوة, هةميشة بيرت ب ي َت بؤ‬ ‫.ئةوةى ببيتة باشترين قة ل َةم‬
 3. ‫يةكةم: تواناى‬ ‫كارى زؤر و‬ ‫ئيشى طةورةت‬ ‫دةب ي َت ئةطةر‬ ‫بكةويتة دةست‬ ‫.كةسى باشةوة‬
 4. ‫دووةم‬ ‫ماوة ماوة ر ِووبة ر ِووى داتاشينى بة‬ ‫ئازار دةبيت, بة لم ئةمة ث ي َويستة بؤ‬ ‫َ‬ ‫.ئةوةي ببيتة قة ل َةميكى باشتر‬
 5. ‫توان‬ ‫س ي َيةم:‬ ‫اى ضاك‬ ‫كردنةوةي‬ ‫هة ل َةكانت‬ ‫.هةية‬
 6. ‫ضوارة‬ ‫:م‬ ‫هةميشة‬ ‫ناوة ر ِؤكةكةت‬ ‫بةشة‬ ‫.طرنطةكةتة‬
 7. ‫ث ي َنجةم‬ ‫بارودؤخت هةرضؤن بوو ث ي َويستة‬ ‫بةردةوام بيت لة نوسين وة دةب ي َت‬ ‫هةميشة خةتى ر ِوون لة دواى خؤت‬ ‫ج ي َبه ي َليت هةرضةندة بارودؤخت‬ ‫نالةبار بوو.‬
 8. ‫قة ل َةمةكة‬ ‫ت ي َطةيشت لةوةى‬ ‫ل ي َى‬ ‫داواكرابوو, ضووة‬ ‫ناو قتووي‬ ‫قة ل َةمةكانةوةو‬ ‫خؤى ر ِاه ي َنا بؤ‬ ‫ضوونة ناو‬ ‫جيهانةوة ثاش‬ ‫ئةوةى بة تةواوي‬
 9. ‫ئ ي َستا خؤت لة ج ي َطةى قة ل َةمةكة‬ ‫دابن ى َ وة هةميشة بيربكةرةوة و ئةو‬ ‫ث ي َنج شتةت بير نةض ي َت دةبيتة‬ ‫.باشترين مرؤظ‬
 10. ‫تواناى كارى زؤرو‬ ‫طرنطت‬ ‫دةب ي َت, تةنها ئةطةر‬ ‫نةفست بخةيتة‬ ‫خزمةت‬ ‫ثةروةردطار, با‬ ‫خة ل َكى ث ي َويستيان‬ ‫ث ي َت ب ي َت لةبةر‬ ‫زؤرى ئةو‬ ‫توانايانةى كة‬
 11. ‫ماوة ماوة توشى داتاشينى بة ئازار دةبيت , بة‬ ‫هؤي ئةو ك ي َشانةى كة ر ِووبة ر ِووى‬ ‫دةبيتةوة, بة لم ئةمة ث ي َويستة بؤ ئةوةى ببيتة‬ ‫َ‬ ‫.مرؤظ ي َكى بةه ي َزتر‬
 12. ‫.تواناى ر ِاست كردنةوةي هة ل َةكانت دةب ي َت‬
 13. ‫هةميشة ناوة ر ِؤكةكةت‬ ‫بةشة طرنطةكةتة‬
 14. ‫بة هةر ر ِ ي َطةيةكدا ب ر ِ و َيت, ج ى َ ث ي َ‬ ‫خؤت بة ج ي َ به ي َ ل َة، هةرضةندة بارو‬ ‫دؤخيشت نالة بار بوو.‬ ‫وة دةب ي َت هةميشة لة خزمةت‬ ‫ثةروةردطارتدا بيت.‬
 15. ‫هةر يةك لة ئ ي َمة وةك قة ل َةم رةساس واية‬ ‫دروست كراوة بؤ مةبةست ي َكي طةورةو تايبةت‬ ‫بة هؤى ت ي َطةيشتن و بير كردنةوة, دةتوانين‬ ‫ذيانمان لةسةر زةوي بةسةربةرين لة خزمةت‬ ‫ثةروةردطارو لة د ل َماندا ئامانججى خؤمان‬ ‫.هة ل َبطرين‬
Publicité