Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

PL_TEMA_I.ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

PL_TEMA_I.ppt

 1. 1. Факултет за менаџмент на човечки ресурси ПЛАТИ И НАГРАДУВАЊЕ Ласте СПАСОВСКИ Е-маил: spalaste@yahoo.com Тел: 078/396-303 070 /250-400 Скопје,2013
 2. 2. ПЛАТИ И НАГРАДУВАЊЕ ТЕМИ: 1. МОДЕЛ НА ПЛАТИ 2. СТРАТЕШКИ ПЕРСПЕКТИВИ 3. АНАЛИЗА НА РАБОТАТА 4. ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТАТА 5. СТРУКТУРА НА ПЛАТИТЕ ЗАСНОВАНА НА ЛИЧНОСТ 6. ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЛАТИТЕ, КОМБИНАЦИИ И СТРУКТУРА 7. ПЛАТИ СПОРЕД ПОСТИГАЊАТА 8. ОЦЕНУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ УЧИНОК
 3. 3. I. ТЕМА МОДЕЛ НА ПЛАТИ
 4. 4. Што е тоа плата?  За општеството: • Инструмент (мерка) на праведнсот • Инструмент за надминување на разликите во висината на заработката помеѓу мажите и жените  За акционерите: • Менаџерска плата поврзана со финансиското работење на компанијата  За менаџерите: • Главен трошок (над 50% од вкупните трошоци) • Инструмент преку кој се влијае на работната ефикасност и однесувањето на вработените)  За вработените: • Главен извор на нивната материјална сигурнсот • Возвратен приход од работодавачот • Награда за завршена работа
 5. 5. Дефиниција за плата  Зборот плата значи: • Надомест • Противвредност • Противтежа • Право на нешто • Приход • Награда Дефиниција за плата:  Сите облици на финансискиот приход и услугите и поволностите што ги добиваат вработените врз основа на воспоставениот работен однос
 6. 6. Облици на плата  Во вкупните добивки од трудот спаѓаат: • Вкупна плата • Релациски добивки  Вкупна плата претставува: • Директно примена плата во готово • Индиректни поволности  Релациски добивки се: • Приходи од психолошки карактер што вработените ги добиваат на работното место
 7. 7. Директно примена плата во готово во рамките на вкупна плата  Директно примената плата во готово содржи: • Основна плата (износ во готово исплатен за извршена работа при што се занемарува индивидуалноста) • Додаток за постигање (додаток на основна плата во знак на признание за извршена работа) • Поттикнувања (остварена добивка во облик на акции, купени акции по поволни цени)
 8. 8. Поволности во рамките на вкупната плата  Индиректни поволности се: • Заштита на приходите (некаде е определена со закон) • Животно осигурување • Здравствено и пензиско осигурување • Флексибилно работно време • Годишни одмори • Пристап до одредени служби (советувалишта, грижа за деца и стари) • Неплатени одмори и сл.
 9. 9. Релациски добивки во рамките на вкупните добивки  Релациски добивки: • Можности за усовршување и професионален развој • Признание и статус • Сигурност на работното место • Лично задоволство поради соочување со новите предизвици • Тимско работење со поуспешни стручњаци • Можност да се припаѓа на одредена група и сл.
 10. 10. Модел на плати  Елементи на моделот на плати: • Стратешки цели на платите • Стратешки политики (кои ја сочинуваат основата на системот на платите) • Техники на платите
 11. 11. Стратешки цели на платите  Стратешките цели опфаќаат: • Делотворност • Праведност • Усогласеност со законите  Делотворноста опфаќа: • Подобрување на работењето (работниот учинок) • Подобрување на квалитетот • Задоволување на потребите на клиентите и акционерите • Контрола на трошоците на работењето
 12. 12.  Праведност значи: • Праведно постапување кон сите вработени • Препознавање на придонесот на вработените • Препознавање на потребите на вработените • Со еден збор: бавење со постапки врз основа на кои се донесуваат одлуките за плати  Усогласеност со законите значи: • Примена на различни закони за плати • Прилагодување на системот на платите на законските одредби
 13. 13. Стратешки политики  Стратешките политики опфаќаат: • Внатрешно уредување (усогласеност на платите) • Надворешна конкурентност • Придонеси на вработените • Управа (администрација)  Внатрешното уредување се однесува на: • Висина на платите за иста работа • Висина на платите за различна работа • Одредување на соодветна разлика во платите за различна работа
 14. 14.  Надворешната конкурентност се однесува на: • Споредување на платите со конкурентните • Споредување на висината на платите во однос на конкурентните • Избор на обликот на платите (основна плата, акции, поволности и сл.)  Придонесите на вработените се однесуваат на: • Препознавање на работниот учинок на вработените (поединечно, на ниво на организациска единица, работен тим и сл.)  Управувањето се однесува на: • Стручно водење на работата поврзана со платите • Комуницирање со вработените • Оценување на системот на платите дали ги исполнува своите цели
 15. 15. Техники на плаќање  Техниките на плаќање ги поврзуваат стратешките политики и стратешките цели  Внатрешното уредување се воспоставува преку: • Анализа на работата • Анализа на потребните компетенции • Опишување на односите помеѓу работата и компетенциите  Надворешната конкурентност се воспоставува преку: • Дефинирање на релевантниот пазар на труд • Истражување на платите на конкуренцијата • Усогласување со насоките на стратешката политика • Креирање на структура на платите
 16. 16.  Плаќањето на придонесите на вработените се врши според: • Работниот систем • Работниот учинок • Насоките за постигање • Програмите за поттикнување  Управувањето со системот за плати се врши преку: • Планирање • Пресметки • Комуникации со вработените • Проценка за вреднување на системот

×