Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Planifikimi- detyra shtëpie,mars 2015

Planifikim

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Planifikimi- detyra shtëpie,mars 2015

 1. 1. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 1 SHFK ”ANTON ZAKO ÇAJUPI”-F.Hotël VITI SHKOLLOR 2014/15 PLANIFIKIM TEMATIK-DETYRAT E SHTËPISË Ars. Zekirja Latifi
 2. 2. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 2 LËND A Fushat progra Qëllimet Java Data № Orari Njësitë mësimore GJUHËSHQIPE Gjuhë Lexim, letërsi dhe lektyra Të njohë: Tekste letrare dhe joletrare. Llojet e fjalive. emrat e përgjithshëm dheemrat e përveçëm. Mbiemrat dhe numërorët. Foljet dhe kohët themelore të tyre Shenjat e pikësimit (dy pikat, pikëpyetje e pikëçuditje bashkë). Të kuptojë: Tekstet e ndryshme letrare dhe joletrare. Përmbajtjen dhe kronologjinë e ngjarjes në tekstet letrare dhe joletrare. JAVAEPARË 2.03.2015 EHËNË 21 104 83 42 61 O.B.Klasës Gjuhë shqipe Matematikë Shoqëri AFSH MENAXHIMI I KOHËS SË LIRË FAQE 57 (ASHJ) Shëno orarin e kohës së lirë Gjuhë:Pjesët kryesore të fjalisë f.96 Shëno dy fjali dhe gjej kryefjalën dh kallzuesin Ushtrime f.89 http://www.softschools.com/math/arithmetic_oper ations/arithmetic_operations_game/ Përforcim Përsëritje tematike Lëvizje ritmike f.30 Lëvizje ritmike 3.03.2015 EMARTË 105 42 43 43 Gj.shqipe Natyrë Arsim figurativ Arsim muzikor Gjuhë:ushtrime f .96,97 Zgjidh detyrën…… zhvillim:Karakteristikat e qenieve tw gjalla f.71 Shëno karakteristikat e qenieve të gjalla Vula-Kartoni Ngjyros punimin në shtëpi Ksilofoni Mëso më shumë për ksilofonin!
 3. 3. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 3 Njohuritë e fituara nga tekstet letrare dhe joletrare. Njohuritë e fituara gjuhësore në fushë të sintaksës, të morfologjisë e të leksikologjisë. E MËRKU R 4.03.20 15 106 84 43 62 Gjuhë shqipe Matematikë Natyrë AFSH Të shprehurit me gojë f….. Ushtrime fjalëshpejta Zhvillim:shumzimi me numër njëshifror me kalim f.90 Detyra 8 f.90 Hulumtim:Ndikimi I kushteve pwr jetesw nw botwn e gjallë f.72 Përsëritje Lëvizje ritmike Zhv.teksti:Në ekskurzion shkollor f.120 Zgjidh detyrën f.121 Ushtrime f.91 zgjidh detyrën 6 Kontrollim i diturive Përsëritje Shprehja grafike e kalendarit Vizato kalendar Nota “do” faqe 57 Shëno një rresht në pesëvijeshin me notën “do” Selektimi dhe ndryshimi I fontit5.03.2015 EENJTE 107 85 43 44 44 40 Gjuhë shqipe Matematikë Shoqëri Arsim figurativ Arsim muzikor Puna me komp6.03.2015 EPREMTE 86 108 21 41 63 Matematikë Gj.shqipe Arsim teknik Puna me kompj. AFSH Zhvillim:shumzimi(41x3);(241x3)f.92 Zgjidh detyrën 5 Analiza e tekstit f.120 Shëno ne fletore të DSH Përshtypjet tua Prodhimet e drurit Hulumto kush jan gjysmëprodhimet e drurit Selektimi dhe ndryshimi I vendit Ushtrime-Selektimi dhe ndryshimi I vendit Kërcim macje faqe 31 Ushtrim i lojës
 4. 4. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 4 LËNDA Shumzimi dhe pjestimi i numrave deri 1000 T’i realizojë katër operacionet aritmetikore,numrat deri më 1000, Të dallojë operacionet aritmetikore gjat problemve praktike; Të fitoj shprehi me problemet e përditshme. Të dallojë dhe vizatojë figura gjeometrike : Të mat me njësi matëse gjatësi ,gjërsi lartësi: Të aftësohet të paraqes elemente me diagram të Venit; Të dallojë bashkësinë dhe numrin e elementeve; Të mbledh,zbret me qindëshe,dhjetshe,njës he. Të zhvillojë mendimin krijues JAVAEDYTË 9.03.2015 EHËNË 22 109 87 44 64 O.B.Klasës Gjuhë shqipe Matematikë Shoqëri AFSH NJOHJA DHE SHPREHJA E EMOCIONEVE PERSONALE f.31 Të shprehurit me gojë e me shkrim Ushtrime fjalëshpejta Ushtrime f.93 Njehso:detyra 9 f.93 Problemet në lagjen time f.56 Shkruaj dy problem në lagjen tende Kërcim gërshërë MATEMATIKË 10.03.2015 EMARTË 110 44 45 45 Gj.shqipe Natyrë Arsim figurativ Arsim muzikor Lexim nga revista….. Pështypjet tua gjat leximit të një reviste. Përforcim:f.74 Hulumtim:Si ushqehen bimët esi shtazët.Sqaro! Grafika kompjuterike f.40 Ushtrime:GNU paint Ushtrime Dëgjim muzike IMF 11.03.2015 EMËRKURË 111 88 45 65 Gjuhë shqipe Matematikë Natyrë AFSH Shkruajmë pasurojmë këndet tona në klasë Shkruaj një fjali për ta pasuruar këndin e klases Zhvi.Shumëzimi (67x2);(367x2)f.94-95 Zgjidh detyren 12 dhe 13 f.95 Domosdoshmëria e ushqimit si burim për jetë. F.75 Me shokun tënd jepni shenime për ilustrimin Ushtrime kërcimi Ushtrime kërcimi
 5. 5. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 5 matematikor për zbulimin e pavarur nga nxënësit tjerë ,të zgjidh problemet praktike edhe në jetën e përditshme. 12.03.2015 EENJTE 112 89 45 46 46 42 Gjuhë shqipe Matematikë Shoqëri Arsim figurativ Arsim muzikor Puna me kompj. Përpunim i lektyrës ….. Pershkruaj personazhin kryesor Zhv.Shumzimi i(75x4);(125x8)f.96 Zgjidh detyrën 5 f.96 Puna ne grupef.57 Përshkruaj punën e grupeve Ushtrime ne kompjuter http://www.igre-igrice.hr/igra-djeca/crtanje-2/5 Ushtrime IMF Ushtrime perforcim 13.03.2015 EPREMTE 90 113 22 43 66 Matematikë Gj.shqipe Arsim teknik Puna me kompj. AFSH Test i integruar verzioni 1,2 Analizë e testit Vazhdim i lektyrës… Shkruaj personazhet Ushtrime: ose vizitë te zdrukthtari Shfrytzimi i tastaturës për shenimin e fjalëve Ushtrime në kompjuter Bisedë :Bazat e vallëzimit 16.03.2015 EHËNË 23 114 91 46 67 O.B.Klasës Gjuhë shqipe Matematikë Shoqëri AFSH Ushqim, veshje ose libra f.67 Gjuhë: Grupi i kryefjalës dhe grupi I foljes(kallëzuesit) f.97 Detyra:Ushtrime dhe detyra f.97 Ushtrtime dhe dtyra f. 97 Pjestimi me mbetje f.97 Zgjdh detyrat e dhëna Grupi 2 f.58 Shëno përshtypjen e grupit të dytë-Zhurma Vallëtarët Ushtrime: vallet popullore
 6. 6. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 6 SHOQËRIA Jeta në Vendbanime Komuna Nxënësi-ja Të përvetësojë dituritë për vendin ku jeton dhe ku punojnë njerëzit ; Të zhvillojë orientim në hartën gjeografike ku jeton; Të njohë elementet kryesore në hartën gjeografike; Të njohë elementet kryesore në familje Të thellojë njohuri rreth rregullave të shtëpisë JAVAETRETË 17.03.2015 EMARTË 115 46 47 47 Gj.shqipe Natyrë Arsim figurativ Arsim muzikor Ushtrime f.97 Cakto grupin emëror dhe foljor ne fjalet e dhëna Rritja dhe shumimi I bimëve te shtazët f.77 https://zeqirjalatifi.wordpress.com/2015/03/08/karakte ristikat-e-pergjithshme-te-bimeve/ Lojrat e dizajneve grafike f.41 Nëna është një 18.03.2015 EMËRKURË 116 92 47 68 Gjuhë shqipe Matematikë Natyrë AFSH Kultura e mediumeve:Revista ditore.. Nga revista ditore zgjidh artikullin e pelqyer Ushtrime f.98 Përpilo detyrë tekstuale sipas vizatimit det.11 Çrregullimi i funksionit të organeve gjat ndikimeve të forta f.79 Detyra për hulumtim f.79 Përvetësimi i elementeve themelore të valleve popullore 19.03.2015 EENJTE 117 93 47 48 48 44 Gjuhë shqipe Matematikë Shoqëri Arsim figurativ Arsim muzikor Punë me kompj Zhv.vjersha:Fjala është e vogël shumë”f.135 Pergjigju :Bisedë rreth vjershesf.135 Zhv:Pjetimi I shumës me numer f.99 Detyea 7 f.99 Grupi i tretë f.59 Çfarë përshtypje të ka lënë puna e grupit 3-Trafiku Fotografia f.42 Takti tri të katërtat f.60 Ushtrime: takti 3/4 Korigjimi i tekstit dhe shënimi i shenjave të duhura
 7. 7. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 7 NATYRA Bota e gjallë Në natyrë Të kuptojë planetin tokë; Të dallojë jetën e njerëzve dhe kafshëve; Të dalloj dhe kuptojë nocionin natyrë; Të hulumtojë natyrën; Të parashtrojë për natyrën; Të parashtrojë pyetje për natyrën; Të parashohë ndryshime në natyrë; Të mbledh të dhëna për rrethinën ku jeton. 20.03.2015 EPREMTE 94 118 23 45 69 Matematikë Gj.shqipe Arsim teknik Puna me kompj. AFSH Zhv.Pjestimi I ndryshimit me numer f.100 Detyra 7 f.100 Diktim kontrollues Shëno paragrafin e parë f.109 Mbrojtja e drurit f.37 Hulumto:si mbrohet druri Formimi dhe shenimi I fjalive ushtrime Ushtrime
 8. 8. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 8 FOTOGRAFIM 23.03.2015 EHËNË 24 119 95 48 70 O.B.Klasës Gjuhë shqipe Matematikë Shoqëri AFSH Gabimi dhe faljaf 74 (ASHJ) Vjersha:Lumi u bë dritë” f.145 Mësim i dy strofave të para f.145 Pjestimi me numër njëshifror f.101 Zgjidh:Detyra 4 f.101 Grupi I 4 f.60-61 Përshtypjet tuaja në lidhje me grupin e 4 Rregullat e lëvizjes në valle ARSIMFIGURATIV Format në hapsirë Grafika Nxënësi-ja të aftësohet për analizë dhe sintezë të paraqitjeve figurative; T’i hulumtojë pamje të ndryshme natyrore; Të ruaj qëllimin dhe detajet; Të zhvillojë pamjen vizuele; Të ruaj ritmin gjat vizatimit; Të zhvillojë kreativitet gjat përdorimit të vijave; 24.03.2015 EMARTË 120 48 49 49 Gj.shqipe Natyrë Arsim figurativ Arsim muzikor Gjuhë:ushtrime Shëno dy fjali dhe gjej kryefjalën dhe kallezuesin Këshilla për kujdesin dhe higjienë të organeve shqisore f.81 Detyra punuese f.81 Mjetet për ilustrime Krijimtaria popullore 25.03.2015 EMËRKURË 121 96 49 71 Gjuhë shqipe Matematikë Natyrë AFSH Analiza e vjershës f.135 Sheno kuptimin e strofës së fundit Ushtrime f.102 Zgjidh:Detyra 10 f.102 Të ushqyerit e shëndetshëm f.82(paketa e gjelbër junior) Sheno ushqimet e shëndetshme të vendit Mënyra e kapjes për dore dhe shpatulla 26 26.03.2015 E EENJTE 122 97 49 Gjuhë shqipe Matematikë Shoqëri Lexim teksti nga revista TIK Sheno kuptimin e nje cope leximi nga revista Zhv.Pjestim(56:4)f.103 Zgjidh:Detyra të dhëna Test i integruar versioni 1,2
 9. 9. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 9 50 50 46 Arsim figurativ Arsim muzikor Puna me komp Strip Nota “fa” Shkruaj dy vija në pesëvijshin me notën “Fa” Kopjimi dhe ruajtja e fjalisë ne vend te caktuar ARSIMMUZIKOR Shkrim muzikor Dëgjim muzike Ekzekutim me IMF Gramatika muzikore Të kuptojë rregullat e interpretimit vokal; Të zhvillojë kualitetin e zërit; Të këndojë këngë me melodi të ndryshme; Te zhvillojë shprehi për dëgjim muzike; Të dijë dhe të dallojë elementet kryesore në tempo; Të zhvillojë shprehi për dëgjim muzike; Të dijë dhe dallojë elementet kryesore në tempo; 27.03.2015 EPREMTE 98 123 24 47 72 Matematikë Gj.shqipe Arsim teknik Puna me kompj. AFSH Ushtrime f.104 Në fletoren e detyrave të shtëpisë zgjidh detyrat e dhëna. Zhv.teksti:Bashkimi është I nevojshëm edhe në lojë”f.129 Emërtoje tregimin e ilustruar dhe shenoje ne fletore Përforcim Ushtrime, përforcim Ushtrime 30.03.2015 EHËNË 25 124 99 50 73 O.B.Klasës Gjuhë shqipe Matematikë Shoqëri AFSH Të drejtat dhe rregullat F.138 (ASHJ) Shkruaj disa të drejta të fëmijëve Analizë e tekstit f.129 Sheno tri fjali nga mesimi f.129 Zhv.:Pjestim (856:4)f.105 Zgjidh:Detyrat e dhëna në FDSH(fletore e dety.shtëpisë) Komuna f.63 Grup nxënësish –vizato hartën e komunave f.63 Bisedë me prindërit per vallet popullore
 10. 10. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 10 31.03.2015 EMARTË 125 50 51 51 Gj.shqipe Natyrë Arsim figurativ Arsim muzikor Gjuhë zhv.Llojet e fjalive f.106 Në fjalitë e dhëna pershtatni kryefjalen me kallzues. Ushtrime f.83,84 Përshkruaj: pse disa njerëz jan më të trashë se tjerët Shenjat vizuele Nota “ re” Në pentagram sheno tre rreshta me notën “re” AFSH Gjimnastika dhe ritmi Atletika Të aftësohet për mbajtjen e drejtë dhe zhvillimin simetrik të trupit përmes ushtrimeve;nga pozita të ndryshme. Të kombinoj drejtë dhe të realizojë ushtrime komplekse për formimine trupit; Ta mbajë në mënyrë të drejt trupin në të gjitha pozitat edhe atë:ku rri ulet,lëvizjet .
 11. 11. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 11 ARSIMTEKNIK Materiale ndërtimi dhe modelimi Krijimtaria konstruktive Nxënësi/nxënësja: - ta kuptojë rëndësinë e vendit të punës; - ti kuptojë llojet e vijave teknike dhe përdorimin e drejtë të tyre; - ti zbulojë dhe ta njohë rrugën nga ideja deri te realizimi; të dijë dhe zbatojë distancë; - të dijë për mundësitë për vizatim në kompjuter.
 12. 12. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 12 PUNAMEKOMPJUTER Kompjuteri ,grafika Informacionet tekstuale Tëaftësohet të përdorë drejt zërimin; Të njohë pjesët kryesore të kompjuterit .Të njohë dhe emërtojë bartësit e informacioneve Të fitojë shprehi për zgjedhjen e fotove dhe objekteve të ndryshme dhe të njejtat ti ruaj ose ti fshijë; Ti njohë rregullat themelore për përdorim të drejtë të kompjuterit;
 13. 13. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 13 Detyrat e shtëpisë -Qëllimet: Vazhdimi i punës së filluar në orë; Përforcimi dhe përsëritje e materialit ; Lidhëshmeria me njësinë e re; Zgjerimi i njohurive të nxënësve; Krijimi i shprehjes për pune të pamvarur; -Ndjekja dhe kontrollimi i detyrave të shtëpisë Në fillim të orës nga ana e arsimtarit kontrollohen detyrat e shtëpise në mënyra të ndryshme: gojarisht ( individuale), vëzhgim (tërësisht ose pjesërisht), prezantimi i përfaqesuesit të grupit për projekte ( grupore). -Vlersimi i detyrave të shtëpisë Vlersimi mund të jetë formativ ( Çek listat ), dhënia e komenteve (gojarisht, me shkrim ) si informatë kthyese. -Roli dhe përfshirja e prindërve në angazhimin e nxënesve me detyrat e shtëpisë Prindërit duhet të jenë udhëzues në kryerjen e detyrave të fëmijëve të tyre, mbikqyrës dhe nxitës për punë por to.Krejt këtë mund ta bëjnë duke u siguruar kushte të qeta për punë, dhe caktimit të një orari për punimin e detyrave të shtëpisë.Domethënë ndihma e prindërve në detyrat e shtëpisë nuk mund të jetë në kryerjen e tyre, por në kontroll dhe në krijimin e shprehisë që detyrat e shtëpisë ti punojnë në kohë dhe rregullisht, paraprakisht ti pregadisin librat dhe mjetet dhe pas përfundimit të punës ta rregullojnë vendin e punës.
 14. 14. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 14 Çka paraqesin detyrat e shtëpisë për nxënësin? Detyrat e shtëpisë për nxënësit paraqesin vazhdimin e detyrave të orës mësimore edhe ate shkallën më të lartë të punës së tyre të pavarurMe këte nxënësit aftësohen per punë të pavarur,verifikojnë dituritë e tyre ,shkathtësitë,shprehitë dhe zhvillohet ndjenja për përgjegjsinë e punës dhe mësimin që kontribojnë në drejtim të përgaditjes për mësim. Detyrat e shtëpisë jan gjithashtu të rëndësishme sa edhe puna e orës mësimore.Për ate ështe e rëndësishme që mirë të kuptohet dhe drejt të zbatohet .Vetëm në këtë mënyrë i ndihmohet nxënësit që ti rezymoj konkluzionet pavarsisht. Llojet e detyrave të shtëpisë 1.Qëllimet e përgjithshme: Detyrat e shtëpisë për vazhdimin e punës mësimore-detyra për verifikimin e materiait të ri që është mësuar.Për zgjidhjen e detyrave nxënësit duhet të zbatojnë shkathtësitë e mësuara në klasë. Detyrat e shtëpisë si hyrje për mësimin e njësisë së re mësimore dhe mbizotrimin e materialit të ri,i paraparë për orën e rradhës Qëllimet didaktike Detyrat e shtëpisë për reprodukim të asaj që është punuar gjat orës mësimore.Arsimtarët duhet ti ikin detyrave që kërkojnë reprodukimit të thjeshtë të diturisë ,respektivisht detyra që duhet të përshkruhen formulime nga libri. Detyrat e shtëpisë sipas teknikës së punimit 1.Detyrat gojore qe nënkuptojnë verifikimin e materialit nga libri ,analiza gramatikore gojore,përgaditje e përgjigjeve të pyetjeve të parashtruara ,nëse kërkohet të prezentojnë informacione të cilat nxënësit i kan punuar.
 15. 15. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 15 2.Detyrat e shtëpisë mund të punohen edhe në formë elektronike ,në të cilat bëjnë pjesë,zgjidhja e detyrave matamatikore ,përgjigje me shkrim e pyetjeve ,shkrime,formulime dhe refarate 3.Detyrat e kombinuara ,të cilat përmbajnë të gjitha teknikat e përmenduara te kryerjes së detyrave të shtëpisë,siç jan grumbulimi i të dhënave,përgaditje e detyrave projektuese e cila duhet të kryhet si rezultat i hulumtimit dhe angazhmanit menaxhues I nxënësve. 4.Detyrat e shtëpisë sipas pjesmarrësve në zgjidhjen e tyre: Detyrat e shtëpisë - individuale jan ato detyra kur çdo nxënës punon I pavarur në detyrat e dhëna ,p.sh. detyra që u jepen nxënësve qe kan ngecje në mësim ,si dhe nxënësve që kan përparuar në mësim dhe dëshirojnë t’I zgjerojnë njohuritë e tyre. Detyra e shtëpisë –grupore ;jan ato detyra kur nxënësit bashkarishtë kryejnë dhe planifikojnë detyra,projekte nga lëmi dhe lëndë të ndryshme mësimore. Në pajtueshmëri me moshën e nxënësve duhet të parashikohet kohë maksimale për kryerjen e detyrave të shtëpisë.Minutat që preferohen për kryerjen e detyrave të shtëpisë në ditë bëhët në bazë të moshës së nxënësve Klasa Minuta në ditë Periudha e parë 10-30 Periudha e dytë 30-90 Periudha e tretë 50-120 Sipas tabelës koha për zgjidhjen e detyrave të shtëpisë nuk guxon të zgjat mës humë se 1 orë në mësimin klasorë ,kurse në mësimin lëndorë prej deri 2 orë. Metodat për kontrollimin e detyrave të shtëpisë
 16. 16. Plan detyra shtëpie –mars 2015 Page 16 Shikim i shpejtë i detyrave Pyetje e nxënësit me gojë në vend ose në tabelë Kontrollim i pjesërishëm dhe Kontrollim bazik.

×