Metabolizmi i barnave dhe helmeve (Biotransformimi)

Zeqir Kryeziu
Zeqir KryeziuStudent at University of Prishtina, Faculty of Medicine, Prishtina, Kosovo à Zeqir Kryeziu
Punuar nga Zeqir Kryeziu | Janar 2016
BIOTRANSFORMIMI I
BARNAVE DHE HELMEVE
KIMI TOKSIKOLOGJIKE
Prof. Dr. Bashkim Kastrati
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Mjekësisë
Departamenti i Farmacisë
• Gjatë jetës ne jemi të ekspozuar ndaj shumë ksenobiotikëve, me të cilët
mund të biem në kontakt në mënyrë aksidentale apo edhe të vetëdijshme.
• Ksenobiotikët sipas origjinës mund të jenë:
 Sintetik-industrial (shumica e barnave, pesticidet, insekticidet, herbicidet,
metalet e rënda, radioizotopet, aerosolet, oksidet e ndryshme etj)
 Mikrobike (zakonisht toksinat e baktereve dhe fungjeve)
 Bimore (zakonisht alkaloidet dhe toksinat si metabolitë tjerë sekondar të
bimëve)
 Shtazore (helmet te insektet, merimangat, gjarperinjët, akrepët etj)
• Disa raste kur ne mund të biem në kontakt me këto substanca:
Terapia me barna, marrja e produkteve ushqimore të kontaminuara (metale të
rënda, pesticide, insekticide, kontaminant mikrobiologjik, aditive dhe
konservues), ndotës të ajrit (okside, diokside në forme gazi ose aerosole),
terapi herbale (herbat e kontaminuara, alkaloide dhe toksina të ndryshme),
sulm nga kafshët helmuese.
Hyrje
Ngjyruesit:
Sudan Red
I II III IV
[H3C-Hg]+
Aditivet
Hormonet Barnat
CO
O3 ne lartesi te vogla
Pb
PM NO2
SO2
Pesticidet
Sub.mbrojtese
-N=N-
Rrugët e hyrjes dhe daljes së ksenobiotikëve
Koncepte të përgjithshme për biotransformim të ksenobiotikëve
• Studimi i parë i biotransformimit të ksenobiotikëve në njerez u bë në vitin
1841 kur Ure gjeti ac.hipurik në urinën e njerëzve që iu ishte administruar
ac.benzoik.
• Studimi i parë i interaksionit në biotransformim u bë nga Hoffman në vitin
1877 kur ai vërtetoi se kinina zvogëlon formimin e ac.hipurik nga
ac.benzoik.
• Biotransformimi është tërësia e reaksioneve që i ndodhin një komponimi
(kenobiotiku), si rezultat i aktivitetit enzimatik ose metabolik në organizmat
e gjallë. (Sipas McGraw-Hill Companies, 2003)
Përjashtim nga ky definicion: Disa reaksione joenzimatike të biotransformimit:
hidroliza e disa estereve të ac.karboksilik dhe ac.fosforik, redukdimi i sulfoksideve në
sulfide (rabeprazoli), tautomerizimi keto-enol (talidomidi), dhe konjugimi i disa
ksenobiotikëve me glutation.
• Gjatë biotransformimit ksenobiotiku i cili ka natyrë lipofilike dhe që
absorbohet mirë nga TGI konvertohet në komponim me natyrë hidrofilike i
cili lehtë ekskretohet me urinë dhe bilë (rritet tretshmëria në ujë).
Përjashtim nga ky rregull: gjatë reaksioneve të metilimit dhe acetilimit zvogëlohet
tretshmëria në ujë e disa ksenobiotikëve.
Koncepte të përgjithshme për biotransformim të ksenobiotikëve
• Gjatë biotransformimit mund të ndryshojnë vetitë biologjike të ksenobiotikut:
a) aktivizim: etanoli(oksidim)acetaldehid
b) ndryshim josensitiv: fluoksetine(N-demetilim)norflouksetine
c) detoksifikim: acetaldehide(oksidim)acid acetik
• Substancat që kanë veprim biologjik (farmakologjik), por që nuk i
nënshtrohen metabolizmit quhen substanca metabolikisht inerte
(psh:manitoli-diuretik osmotik)
• Biotransformimi varet nga ekspozimi ndaj ksenobiotikut psh. Nga
administrimi i barit (First-pass)
• Mëlçia është vendi kryesor i biotransformimit të barnave por enzimat
biotransformuese gjenden edhe në veshka, mushkëri, plazmë, ind nervor,
lëkurë dhe TGI (sekrecionet digjestive, flora bakteriale, dhe enterocite).
• Me rëndesi të madhe janë edhe transporterët, të cilët kanë shumë ndikim në
qarkullimin e metabolitëve (kapjen dhe eleminimin e tyre), të cilët ndahen në
dy familje të mëdha ABC(ATP Binding Cassetes) dhe SLC (Solute
Cariers).
Ne literaturë moderne transporteret njihen si faza III e biotransformimit
Fazat e biotransformimit të barnave
• Ndarjen në dy faza të biotransformimit e bëri profesori i biokimisë në
Universitetin e Londrës- R.T Williams–Detoxification Mechanisms (1959)
Në këtë libër ai paraqiti që komponimet fillojnë biotransformimin me fazën
e parë-jo sintetizuese, në të cilën përgatiten për fazën e dytë sintetizuese dhe
komponimet e përfituara janë më pak të helmueshme dhe hidrofile dhe më
lehtë ekskretohen.
Kritikat ndaj këtij koncepti kaq të përgjithshëm:
1. Disa komponime hyjnë direkt në reaksionet e konjugimit (faza 2) pa hyrë
fare në fazën 1.Psh: Acetaminofeni konjugohet direkt
glukoronim>sulfonim. (Jossephy et al., 2005)
2. Disa komponime së pari hyjnë në reaksonet e fazës 2 pastaj fazës 1.
Psh:Gemfibrozili së pari konjugohet me acid glukoronik, pastaj oksidohet
nga CYP450. (Ogilive et al.,2006). Ose izoniazidi  (N-acetil
konjugim)(hidroksilim)acid nikotinik.
3. Disa barna që përmbajnë mbetje të ac.karboksilik (NSAIDs), pasi
glukoronohen u rritet toksiciteti. (Fung et al., 2001)
Akumulimi në inde
Eliminimi
Ksenobiotiku
Ksenobiotiku
metabolikisht inert
Produktet e fazës
së parë
Eliminimi
Reaksionet e
fazës së parë
Përshtatur nga Casarett & Doul’s Toxicology 7th Edition (2008)
Reaksionet e
fazës së dytë Produktet e fazës
së dytë
• Reaksionet e fazës së parë : Oksidimi, reduktimi dhe hidroliza
Reaksione të grupeve funksionale (-OH, -NH2, -SH or –COOH)
❶ Oksidimi mund të jetë:
1.Mikrozomal
 Mikrozome të retikulumit endoplasmatik të lëmuar (SER) – Oksidazat
mikrozomale me funksion të përzier (MFO):
• CYP450
• FMO (Flavin Monooksigjenazat)
2. Jomikrozomal
 Mitokondrie : Monoamino-oksidazat (MAO)
 Citozol:
• Ksantin Oksidaza (XO) dhe Aldehid Oksidaza (AOX) [Molibden-enzimat]
• Alkool dehidrogjenazat dhe Aldehid dehidrogjenazat
Faza e parë e biotransformimit
• Sistemi CYP450 që është përgjegjës për biotransformim gjendet në
mikrozome të SER (mëlçi, enterocite, mushkëri dhe veshka).
• CYP enzima ka edhe në mitokondrie por ato janë përgjegjëse për
biosintezë dhe katabolizëm të hormoneve steroide, acideve biliare,
vitaminave A dhe D, acideve yndyrore, eikozanoideve.
• Grupi prostetik i CYP450 është protoporfirina IX që ka të inkorporuar
Fe3+(ferric) i cili kur reduktohet në Fe2+(ferrous) është i aftë të lidhë O2 dhe
CO. Që me metoda spektroskopike kompleksi i Hemit me CO si inhibitor i
fuqishëm ka absorbim maksimal në 450nm (prej nga edhe rrjedhi emri).
• Reaksioni themelor I CYP450 është monooksigjenimi:
(S)RH + O2 + NADPH + H+
 (P) ROH + H2O + NADP+
CYP450
max-abs
CYP450-CO complex
450nm
CO or O=O
NADPH
NADPH-CYP450
reductase
2e-
NADPH-CYP450
reductase
e-
NADH
Cytochrome b5 e-
Fe IV
Mekanizmi i përgjithshëm i ciklit katalizues të CYP450
NADH-Cyt b5
reduktaza
e-
Fe IV
Detajet e hapit të ⑥
NADH NADH-Cyt b5 reduktaza  Citokromit b5CYP450
NADPH  NADPH-CYP450 reduktazesCYP450
CYP450 reaksionet
1. a. Hidroksilimi ne karbonin alifatik ose aromatik (C-H)
1. b. Hidroksilim ne azot (N-H)
2. Epoksidimi
3.a. N-dealkilim
3.b. O-dealkilim
4. Deaminim oksidativ
3.c S-dealkilim
6-methylmercaptopurine 6-Mercaptopurine
inaktiv
antikanceroz (aktiv)
5. Desulfurim oksidativ
6. Dehidrogjenim
CYP2E1
CYP1A2
CYP3A4
H2O
CYP3A4
Nifedipine
Bllokator i kanaleve Ca2+(hipertension, angina pec.)
Metabolit piridine
Inaktiv
NO2 NO2
N-Acetyl-p-benzoquinoneimine
(NAPBQI)
Hepatotoksik
Acetaminophen
Analgjetik dhe antipiretik
FMO – Flavin Monooksigjenazat
Sikurse CYP edhe këto janë
enzima mikrozomale dhe kërkojnë
prezencën e NADPH dhe O2.
Ekziston ne 6 izoformat:
FMO1…FMO6.
Shumë reaksione që katalizohen
nga FMO mund të katalizohen
edhe nga CYP.
FMO katalizon oksidimin ne N:
• Aminave terciare nukleofilike 
N-okside
• Aminave sekondare 
Hidroksilamina dhe Nitrone
• Aminave primare 
Hidroksilamina dhe Oksime
Substratet që i nënshtrohen oksidimit nga FMO janë nukleofile të dobëta të cilat
përmbajnë azot, sulfur, fosfor dhe selen. FMO mund të inhibohen nga disa
substrate por nuk induktohen.
Substratet më të njohura të FMO:
• Barnat: dimetilanilina, imipramina, cimetidina, tiobenzamidi, klorpromazina,
prometazina, tamoksifeni.
• Pesticidet: forati, fonofosi, metiokarbi.
• Agjensët mjedisor: kancerogjen(2-acetilaminofluoreni), neurotoksik
(nikotina dhe MPTP metil fenil trihidroksi piridina – produkt anesor i
sintezës së meperidinës)
• Dieta dhe substancat endogjene: trimetilamina, metionina, konjugatet e
cisteinës etj.
1. Shembuj të N-oksidimit nga FMO:
FMO reaksionet
2. Shembuj te S-oksidimit nga FMO:
Substancë endogjene volatile
Në aktivitet të ulët të FMO3,
TMA akumulohet dhe shkakon sindromen
e aromës së peshkut
Substancë e tretshme në ujë,
ekskterohet me urinë
Trimetilamina
Trimetilamine N-oksidi
Sulindac sulfoxide
(prodrug)
Sulindac sulfone
(inactive)
FMO3
3. Shembuj te oksidimit ne P:
FMO
(insekticid)
Oksidimi jo-mikrozomal
1. Monoamine oksidazat (MAO) mitokondrie
2. Molibden enzimat: Ksantin oksidaza (XO), Ksantin dehidrogjenaza (XD)
dhe Aldehid oksidaza (AOX)-citosol.
3. Alkool dehidrogjenza dhe Aldehid dehidrogjenaza
1. Monoamin oksidazat (MAO)
MAO –gjenden në mitokondrie të hepatociteve, qelizave të veshkëve, trurit,
zemrës, mushkërive, placentës dhe pllakeza. Kryejnë deaminimin e
aminave biogjene si: dopaminë, serotoninë, adrenalinë, noradrenalinë
(MAO), histaminë, putrescinë, kadaverinë (diamin dhe poliamin oksidazat).
DAO dhe PAO gjenden në indet jo-neuronale(mëlçi, intestine dhe placentë)
në citozol.
• R-CH2NH2 + FAD  R-CH=NH + FADH2
• R-CH=NH + H2O  R-CH(OH)-NH2
• R-CH(OH)-NH2  R-CH=O + NH3
• FADH2 +O2  FAD + H2O2 stres oksidativ(nivel i ulët katalazave)
MAO – janë enzima që përmbajnë FAD. Katalizojnë vetëm reaksionet e
aminave primare duke e konvertuar ato amina në aldehide përkatëse dhe
duke formuar amoniak. Si pranues i elektroneve është O2.
MAO gjendet në dy forma MAO-A (katekolaminergjike) dhe MAO-
B(serotoninergjike). Përmes inhibitorëve selektiv ose joselektiv ndikojmë në
deaminim të substancave endogjene në gjendje patologjike, por edhe në
deaminim të disa agjentëve të jashtëm(ekzogjen).
• Psh. Ne përdorim Moklobemidin si inhibitor i MAO-B që vepron si
antidepresant (rrit nivelet e serotoninës në tru).
• MPTP është produkt anësor i prodhimit të Meperidinës, ai kalon
barrierën gjak-tru dhe nga MAO (MAO-B) të astrociteve konvertohet në
MPDP+, pastaj auto-oksidohet në MPP+ që është një neurotoksinë dhe
që përmes transporterëve të dopaminës deponohet në neuronet
Dopaminergjike duke bllokuar respiracionin qelizor të atyre neuroneve
dhe duke shkaktuar vdekjen e tyre (sëmundja e Parkinsonit). Në këtë
rast ne duhet të zgjedhim një inhibitor selektiv të MAO-B (L-Deprenyl)
ose një inhibitor jo selektiv (Paragyline).
Përmbajnë FAD dhe Mo si pterin-Mo-inium kofaktor dhe dy qendra FeS.
Pranues të elektroneve O2 molekular (XO dhe AO) kurse NAD+ (XD)
Këto enzima kryejnë reaksione të oksidimit që oksigjenin e marrin nga uji
në vend se ta marrin nga O2. Pastaj heqjen e 2H+ nga substrati e bën O2 i
cili ka pranuar elektronet, duke formuar H2O2. Oksidimi ndodh në karbonin
α (hidroksi-imini(tautomerizim) α-aminoketon)) i cili ka densitet më të
vogël të elektroneve (rast i kundërt me oksidimin nga CYP). Për këtë arsye
substratet e Mo-enzimave janë substrate potencialisht shumë të dobëta për
tu biotransformuar nga CYP.
2. Molibden enzimat (Ksantin oksidaza, Ksantin dehidrogjenaza dhe
Aldehid oksidaza)
Ngjashëm edhe hipoksantinen  acid urik
Shkaku I
kontraindikimit te
alopurinolit me
6MP-toksicitet i
palcës së
eshtrave.
Deficienca
Tiopurinmetiltransferaza-
TPMT (toksicitet)
3. Alkool dehidrogjenaza (ADH) dhe Aldehid dehidrogjenaza (ALDH)
Këto enzima gjenden në citozol dhe përmbajnë NAD. ADH metaloenzimë
Zn (oksidon alkoolet alifatike dhe aromatike), enzimë saturabël që në
përqëndrime më të ulëta se Km ndjek kinetikën e rendit të parë kurse në
përqëndrime sa Km ose më të mëdha ndjek kinetikën e rendit zero. ALDH
oksidon shumë metabolitë dhe ksenobiotikë.
Fomapizol
inhibues kompetitiv
Inhibues ireversibil
Oksidimi i etanolit  acid acetik (përfshirje e shumë organeleve)
❷ Reduktimi mund të jetë:
a. Mikrozomal (nitro-reduktim) CYP
b. Citozolik (aldo-keto reduktim) AKR (karbonil reduktaza ka edhe ne mikrozome-rasti pentoksifilines)
c. Mikrobial (azo-reduktim) enzimat e florës bakteriale
• a. Nitro-reduktimi (reduktim 6e-)
• a. Reduktim dehalogjenues
Me të njëjtin mekanizëm: kloramfenikoli  metabolit aril-amine (toksik)
• b. Reduktimi në grupen karbonil
Karbonil reduktaza
• c. Azo-reduktimi (flora mikrobiale)
❸ Hidroliza (ndarje e molekulës përmes ujit) :
a. Hidrolazat humane
b. Hidrolazat mikrobiale
Hidrolazat humane: karboksil esterazat, acetil/butiril-koline esterazat,
fosfataza alkaline, paraoksonazat, epoksid hidrolazat dhe lipaza pankreatike.
Karboksil esterazat gjendet në citozol, mikrozome, lizozome të hepatociteve
Kolin esterazat gjenden në plazmë, tru(vetem AChe), muskuj dhe eritrocite,
së bashku me paraoksonazat kryejnë hidrozilën në plazmë.
Karboksil esterazat dhe Kolin esterazat shkëputin lidhjet estere dhe me dobët
lidhjet amide të derivateve të acidit karboksilik.
Barnat që inaktivizohen nga hidroliza: Esmolol (β-antagonist), Klopidogrel,
Procainamidi(antiaritmik), Sukcinil-kolina etj.
Probarnat qe aktivizohen nga hidroliza: Enalapril, Fenofibrat, Pipotiazine
palmitat (antipsikotik)
Fosfataza alkaline gjendet në anen luminale të enterociteve
inaktive aktive
Paraoksonazat (Laktonazat) kryejn hidrolizën e organofosfateve (pesticidet,
helmet e luftës), organofosfineve, estere aromatike të acidit karboksilik,
karbonate ciklike dhe laktoneve (spironolakton). Enzima që përmbajnë
kalcium. Te njerezit është në tri izoforma hPON1(HDL-anti-
aterosklerotik)…hPON3 që kryesisht gjenden në mikrozome të hepatociteve
dhe plazmë.
(a) lovastatin (ia) spironolakton
Hidrolazat mikrobiale hidrolizojnë probarnat laksative.
Në fazën e dytë bëjnë pjesë reaksionet e konjugimit duke përfshirë:
glukoronimin, sulfonimi, acetilimin, metilimin, konjugimin me glutation,
aminoacide (glicine). Reaksionet e konjugimit njihen edhe si fazë
sintetizuese ku kofaktoret bashkohen me grupet funksionale të metabolitëve
të krijuar nga reaksionet e fazës së parë.
Këto reaksione kryhen në tendencë të zvogëlimit të toksicitetit dhe në rritje të
tretshmërisë në ujë dhe inaktivizim, por jo çdo herë ndodhë ashtu.
Me përjashtim të reaksioneve të metilimit dhe acetilimit, reaksionet tjera
rezultojnë në rritje të tretshmerisë në ujë të ksenobiotikut që lehtësojnë në
ekskretim me urinë dhe/ose bilë.
Glukoronimi, sulfonimi, acetilimi dhe metilimi janë reaksione sintetizuese që
kryhen me aktivizim të kofaktorëve përkatës.
Konjugimi me aminoacide ose glutation kryhet me aktivizim të ksenobiotikut.
Enzimat konjuguese janë citozolike me përjashtim të UDP-
glukoronoziltransferazës (enzimë mikrozomale).
Faza e dytë e biotransformimit
1. Glukoronimi është konjugim me acid glukoronik ku si kofaktor është
UDPGA. Ky reaksion katalizohet përmes UDP-glukoronoziltransferazës që
gjendet në retikulum endoplazmatik(në faqen luminale te membranave të ER)
në mëlçi por edhe indet tjera të veshkave, TGI, mushkëri, lëkurë, tru, mukoza
nazale etj. Vendi i glukoronimit në ksenobiotik ose metabolit të tij, janë
heteroatomet nukleofilike të pasura me elektrone (O, N dhe S). Glukoronimi
shpien te formimi i etereve estereve karboksile, aminave primare e sekondare
aromatike e alifatike dhe sulfhidrileve. Kofaktori sintetizohet në citozol dhe
transportohet brenda ER përmes transportereve të nukleozideve.
Po ashtu bilirubina si e di-glukoronuar ekskretohet me bilë.
Kloramfenikoliurine
Acidi Valproik (anti-epileptik)
urine
Lamotrigina (anti-epileptik)urine
UDPGA
2. Sulfatimi mundëson formimin e estereve të ac.sulfurik të cilat janë shumë
të tretshme në ujë. Sulfatimi kryhet nga sulfotransferazat (SULT) të cilat
gjenden pothuajse në të gjitha indet sikur enzimat për glukoronim. Por këto
nuk gjenden në ER por në aparat të Golxhit dhe citozol ku aktiviet për
biotransformim të ksenobiotikëve kanë vetëm SULT citozolike. Si kofaktor i
këtyre reaksioneve është PAPS (3’-phosphoadenosine-5’-phosphosulfate).
Acetaminofeniurine
Shumica e konjugateve të
sulfatimit ekskretohen me
urinë, por ato që ekskretohen
përmës bilës, hidrolizohen nga
sulfatazat, kurse te konjugatet
e glukoronimit nga
glukoronidazat. Këto enzima
mikrobiale kontribuojnë në
qarkullimin enterohepatik dhe
në vështirësi eleminimi, ose
edhe në formim të produkteve
toksike
PAPS
3. Metilimi – Edhe te këto reaksione atakohet heretoatomi nukleofilik i pasur
me elektrone. Tek këto reaksione zvogëlohet tretshmeria në ujë (me
përjashtim të N-metilimit të ksenobiotikëve që përmbajnë piridine, që pastaj
formohet joni amonium i cili është më i tretshëm në ujë-rasti i nikotinës).
Kofaktor janë S-adenozil metionina (SAM)-dhurues i karboneve dhe ATP.
Kurse enzimat janë metil-transferazat (MT).
6-Merkaptopurina
NMT
SAM
Hg2+ [CH3-Hg]+(CH3)2HgMetalet e rënda
SAM & Vit. B12
4. Acetilimi fillon me
aktivizim të Acetil CoA
(shkëputet acetili dhe
transferohet në mbetjen
cisteine të NAT) pastaj
sinteza në ksebobiotik
përmës N-acetil
transferazës (NAT). NAT
gjenden në citozol të
hepatociteve.
Atakohen grupet
hidroksile, amino dhe tiole.
Acetil CoA
5. Konjugimi me aminoacide(kryesisht me glicinë por mund të ketë edhe
aminoacide të tjera si cisteinë, ac.glutamik, taurinë)- Te këto reaksione së
pari ndodh aktivizimi i ksenobiotikut përmes CoA, duke u formuar një derivat i
CoA (XS-CoA)-kjo ndihmohet nga ATP dhe katalizohet nga Acil-CoA
sintetaza(ACS) e cila gjendet në matriksin mitokondrial. Pastaj përmes
aminoacid N-aciltransferazes (enzimë mitokondriale dhe citozolike)
inkorporohet aminoacidi në atë vend duke zëvendësuar CoA. Ndodh në mëlçi
dhe veshka.
karboksil amide
6. Konjugimi me Glutation- Glutationi GSH(γ glutamil-cisteinilglicinë)
~Glu-Cys-Gly është një tripeptid i cili në këtë rast është kofaktor. GSH ka
atomin S të grupit tiol të cisteinës si nukleofile(të pasur me elektrone) dhe
përmes tij reagon me substanca elektrofile duke formuar konjugate të
glutationit, duke mbrojtur proteinat nga atakimi i elektrofiles psh (NAPBQI N-
acetil-p-benzokinonimini si metabolit i acetaminofenit). Enzima katalizuese
është Glutation S-transferaza (GST) e cila është enzime citozolike, por mund
të ndodhet edhe në mikrozome, mitokondrie, nukleus peroksizome të
hepatociteve. Konjugatet e glutationit transportohen për në gjak përmes ABC
transporterëve, pastaj konvertohen në acid merkapturik dhe në veshka si
konjugat i merkapturat-cisteinë ekskretohen me urinë. Glutationi GSH
Reaksioni Enzimat Kofaktori Substratet
Glukoronimi
UDP-glukoronizil
transferazat
(UGT)
UDP-
glukoronat
OH (morfina, acetaminofen,
propofol)
COOH (diklofenak, furosemid,
bilirubin) dhe N (lamotrigina)
Sulfatimi
Sulfotransferazat
(SULT)
PAPS
OH – pravastatin
N-oksid -minoksidil
Konjugimi me
Glicine
*AcetilCoA
sintetaza
*Glicine N-
acetiltransferaza
ATP
CoA
Glicine
COOH – acidi salicilik, acidi
benzoik, acidi nikotinik
Konjugimi me
Glutation
Glutation S-
transferaza
(GST)
Glutationi
(GSH)
Karbon elektrofilik – acidi
etakrinik, akroleina, NAPBQI
Acetilimi
N-acetil
transferazat
(NAT)
Acetil CoA
NH2 – sulfametoksazol,
izoniazid, prokainamid,
hidralazine
Metilimi Metil transferazat
S-adenozil
metionina
(SAM)
OH: L-Dopa
N: Nikotina
SH: 6-Merkaptopurina
CYP izoenzimat
Tek njerëzit janë 57 CYP izoenzima të
cilat janë të përfshira në shumë
procese metabolike, por në
biotransformim të ksenobiotikeve
marrin pjesë vetëm 18 prej tyre, ato
janë të familjeve CYP1,2 dhe 3 që janë
të lokalizuara në mikrozomet e
retikulumit endoplazmik të lëmuar.
Nomenklatura e tyre psh tek rasti i
CYP3A4, numri 3 përfaqëson
familjen(izoenzimat në të njejten familje
duhet të kenë së paku 40% strukturë
kimike të njejtë), shkronja A përfaqëson
nënfamiljen(izoenzimat në të njejten
nënfamilje duhet të kenë së paku 55%
strukturë kimike të njejtë) dhe numri 4
përfaqëson gjenin specifik.
CYP izoenzimat më të rëndësishme në biotransformim
CYP3A4/5 – metabolizojnë mbi gjysmën e barnave. Janë prezente në mëlçi
dhe zorrë. Metabolizojnë shumicën e bllokatorëve të kanaleve të kalciumit,
benzodiazepinave, inhibitorët e HIV proteazës, inhibitorët e HMG-CoA
reduktazës, antibiotikët makrolide, buspirone; sildenafil, tamoxifen etj.
CYP2C9 – ibuprofen, tolbutamide, glipizide, irbesartan, losartan, celecoxib,
fluvastatin, phenytoin, sulfamethoxazole, tamoxifen, tolbutamide, warfarin.
Inhibohet nga: fluconazole, isoniazid, tiklopidina
Indukohet nga: rifampina
CYP2C19 - omeprazole, diazepam, fenitoin, fenobarbitone, amitriptiline,
klomipramine, ciklofosfamid, progesteron.
Inhibohet nga: fluoksetina, fluvoksamina, ketokonazoli, lansoprazoli,
omeprazoli, tiklopidina.
CYP2D6 – amitriptiline, kaptopril, kodeine, haloperidol, imipramine,
meperidine, ritonavir, tamoksifen, odanserton, omeprazol
Inhibohet nga: amiodaroni, cimetidina, metadoni, sertralina, kinidina.
Indukohet nga: karbamazepina, fenobarbitali, fenitoina, rifampina.
PM – 5-10% e kaukazianeve.
CYP1A2 – acetaminofen, kafeine, amitriptiline, estradiol, fenacetine,
prokarbazine, verapamil, tamoksifen.
Inhibohet nga: ciprofloksacina, klaritromicina, ketokonazoli.
Indukohet nga: pirja e cigares, fenitoina, rifamoina, fenobarbitali etj.
Faktorët që ndikojnë në biotransformim
Për të treguar gjithmonë efekt të dëshirueshëm, për të pasur siguri terapia
dhe biodisponibilitet duhet që gjithmonë të merren parasysh faktorët që
ndikojnë në biotransformim, që pastaj terapia të individualizohet dhe jo të jetë
shabllon për të gjithë pacientët me atë sëmundje.
Faktorët gjenetik – farmakogjenetika i studion këto raste të polimorfizmit të
gjeneve (mutacioneve), ekspresionim të lartë të gjeneve përgjegjëse për
metabolizim të barnave.
Faktorët fiziologjikë: mosha, gjinia, shtatezania, ndryshimet në florën
normale të zorrëve, sëmundjet e ndryshme.
Faktorët farmakodinamik: doza, shpeshtësia dhe rruga e administrimit.
Faktorët mjedisor: ekspozimi ndaj ksenobiotikëve si barnat, helmet, ndotësit
e ndryshëm, dieta etj.
Kalimi i parë nëpër mëlçi
Metabolizmi i barnave dhe helmeve (Biotransformimi)
Induksioni
Induksioni
Induksioni – ndodh kur një ksenobiotik
shpejton biotransformimin e ksenobiotikut
tjetër duke zvogëluar përqendrimin
plazmatik të këtij të fundit, këtë e bën duke
e nxitur transkriptimin e gjeneve
përgjegjëse për enzimën që metabolizon
këtë ksenobiotikun e dytë ose duke shtuar
transporterët efluks.
Këto transkriptime ndërmjetësohen nga
receptorët AhR-aryl hydrocarbon receptor,
CAR-constitutive androstane receptor dhe
PXR- pregnane X receptor.
Indukuesi mund të jetë i shumë
izoenzimave psh fenobarbital indukon të
gjitha CYP2 (perveç CYP2D) dhe CYP3A4,
kurse etanoli indukon vetëm CYP2E1
Rritja e inaktivizmit të vetvetës (Autoindukimi) – Autoindukimi ndodh
kur komponimi është edhe substrat edhe induktor enzimatik psh.
Barbituratet janë edhe induktor edhe substrate të CYP2 dhe CYP3A4.
Rritja e inaktivizmit të njërit bari që bashkadministrohet me një bari
tjetër – Psh fenobarbial dhe varfarin (zvogëlohet efekti antikoagulant e
varfarinës)
Rritja e toksicitetit të rasti I bashkadministrimit – Psh Etanoli është
induktor i CYP2E1, dhe acetaminofeni është substrat i CYP2E1 përmes së
cilës kthehet në metabolit shumë toksik NAPBQI. Ngjashëm rrit edhe
formimin e trifluoroacetil klorurit nga anestetiku halotan që ai metabolit
mund të shkaktojë Hepatitin.
Inhibimi
Inhibimi
Inhibimi - është rasti me i shpeshtë i
ndërveprimit të barnave. Në të
shumtën rasteve devijon
biotransformimin e rregullt të një bari,
në metabolite tjera apo edhe duke e
akumuluar brenda qelizave deri në
nivele toksike. Por sot inhibimi
shfrytezohet për të rritur efektin e një
bari duke e zvogëluar inaktivizimin e tij.
Zvogëlimi i inaktivizimit - Një antiviral antiHIV(ritonavir) inhibon CYP3A4
duke e përmirësuar profilin farmakokinetik të një antivirali antiHIV tjetër
(sequinavir). Ky princip përdoret edhe tek luftimi i kancereve, ku jepen
barna që bllokojnë ekspresionin e gjeneve për transportere apo
modifikojnë aktivitetin e enzimave metabolizuese të antikancerogjenëve,
duke e mbajtur barin për kohë të pershtatshme brenda qelizave
kancerogjene për të luftuar kancerin, (dmth përdorim barna ndihmuese në
terapi antikanceroze, inhibues të transporterëve dhe enzimave
biotransformuese).
Referencat
1. Casarett, Louis J. Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of
Poisons. 7th ed. (pp.161-169) New York: McGraw-Hill Medical Pub.
Division, 2008.
2. Hodgson E. A Textbook of Modern Toxicology. 4th ed. (pp.115-128) New
Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010.
3. Burcham P. An Introduction to Toxicology. 2nd ed. (pp.76-82) London:
Springer-Verlag, 2014.
4. McQueen C. Comprehensive Toxicology. 2nd ed. (pp.137-150) North
Carolina: Elsevier, 2010.
5. Brunton L, Chabner B, Knollman B. Goodman and Gilman’s: The
Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. (pp.88-92) New York:
McGraw-Hill Companies, 2011.
6. Walsh C, Schwartz-Bloom R. Levine’s Pharmacology: Drugs actions and
reactions. 7th ed. (pp.175-183) London and New York: Taylor & Francis,
2005.
7. Prough R, Hein D, (University of Louisville). Hepatic Metabolism: Phase 1
and Phase 2 Xenobiotic Metabolism. YouTube Web.
(https://www.youtube.com/watch?v=3xBmWDW0mqw) 24 Sep. 2014.
1 sur 51

Recommandé

Farm e pergj ok par
Farm e pergj okFarm e pergj ok
Farm e pergj okMedShqip
53.8K vues154 diapositives
3 fizikantet me te njohur par
3 fizikantet me te njohur3 fizikantet me te njohur
3 fizikantet me te njohurAldrin Pashku
8.3K vues4 diapositives
Kshillim ne karrier par
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrieravniv
9.3K vues25 diapositives
Algat dhe karakteristikat e tyre par
Algat dhe karakteristikat e tyreAlgat dhe karakteristikat e tyre
Algat dhe karakteristikat e tyreG. Muça
28K vues13 diapositives
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratet par
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratetProteinat yndyrnat dhe karbohidratet
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratetKorba Ferizaj
41.5K vues22 diapositives
ROLI I PROTEINAVE NE ORGANIZMIN E NJERIUT par
ROLI I PROTEINAVE NE ORGANIZMIN E NJERIUT ROLI I PROTEINAVE NE ORGANIZMIN E NJERIUT
ROLI I PROTEINAVE NE ORGANIZMIN E NJERIUT #MesueseAurela
2K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta par
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaValmir Nuredini
250.5K vues15 diapositives
Karbohidratet dhe funksioni i tyre kimik par
Karbohidratet dhe funksioni i tyre kimikKarbohidratet dhe funksioni i tyre kimik
Karbohidratet dhe funksioni i tyre kimikSeptic Flesh
20.3K vues13 diapositives
Yndyrat dhe sheqernat par
Yndyrat dhe sheqernatYndyrat dhe sheqernat
Yndyrat dhe sheqernatVilma Kafexhiu
31.1K vues7 diapositives
Projekt Kimi - Karbohidratet par
Projekt Kimi - KarbohidratetProjekt Kimi - Karbohidratet
Projekt Kimi - KarbohidratetMarinela Abedini
14K vues8 diapositives
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM par
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEMINJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM
INJEKSIONET. VESHTRIM I PERGJITHESHEM#MesueseAurela Elezaj
60.2K vues10 diapositives
Parimet e ndihmes se shpejte par
Parimet e ndihmes se shpejteParimet e ndihmes se shpejte
Parimet e ndihmes se shpejteHysni Dida
282 vues35 diapositives

Tendances(20)

Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta par Valmir Nuredini
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Valmir Nuredini250.5K vues
Karbohidratet dhe funksioni i tyre kimik par Septic Flesh
Karbohidratet dhe funksioni i tyre kimikKarbohidratet dhe funksioni i tyre kimik
Karbohidratet dhe funksioni i tyre kimik
Septic Flesh20.3K vues
Parimet e ndihmes se shpejte par Hysni Dida
Parimet e ndihmes se shpejteParimet e ndihmes se shpejte
Parimet e ndihmes se shpejte
Hysni Dida282 vues
Pastrimi, dezinfektimi e sterilizimi par Fitore Fazliu
Pastrimi, dezinfektimi e sterilizimiPastrimi, dezinfektimi e sterilizimi
Pastrimi, dezinfektimi e sterilizimi
Fitore Fazliu20.1K vues
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo par Aldrin Pashku
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Aldrin Pashku10K vues
Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator par Ismail Memushaj
Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laboratorRregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator
Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator
Ismail Memushaj34.9K vues
Projekt Kimi - Historiku i shkences se Kimise par Iris Sakej
Projekt Kimi - Historiku i shkences se KimiseProjekt Kimi - Historiku i shkences se Kimise
Projekt Kimi - Historiku i shkences se Kimise
Iris Sakej14.8K vues
Mikroelementet ne trupin e njeriut par Hygerta Shehu
Mikroelementet ne trupin e njeriutMikroelementet ne trupin e njeriut
Mikroelementet ne trupin e njeriut
Hygerta Shehu6.5K vues
Filozofia gjate shekullit XVII par Denisa Caushi
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
Denisa Caushi6.7K vues
Enzimat par An An
EnzimatEnzimat
Enzimat
An An43.8K vues

En vedette

Emertimi dhe Klasifikimi i Barnave par
Emertimi dhe Klasifikimi i BarnaveEmertimi dhe Klasifikimi i Barnave
Emertimi dhe Klasifikimi i BarnaveEnver MUSTAFAJ
28.1K vues34 diapositives
Recombinant coagulation factors - Faktoret koagulues rekombinant par
Recombinant coagulation factors - Faktoret koagulues rekombinantRecombinant coagulation factors - Faktoret koagulues rekombinant
Recombinant coagulation factors - Faktoret koagulues rekombinantZeqir Kryeziu
815 vues29 diapositives
Shtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtarise par
Shtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtariseShtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtarise
Shtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtariseFerit Fazliu
979 vues6 diapositives
Waste Management Riciklimi i Masave Plastike - Plastmasave par
Waste Management Riciklimi i Masave Plastike - PlastmasaveWaste Management Riciklimi i Masave Plastike - Plastmasave
Waste Management Riciklimi i Masave Plastike - PlastmasaveArdian Bytyqi
11.6K vues94 diapositives
Përdorimi i-opioidëve-në-kujdesin-paliativ-infermieror-dhe-menaxhimi-i-efekte... par
Përdorimi i-opioidëve-në-kujdesin-paliativ-infermieror-dhe-menaxhimi-i-efekte...Përdorimi i-opioidëve-në-kujdesin-paliativ-infermieror-dhe-menaxhimi-i-efekte...
Përdorimi i-opioidëve-në-kujdesin-paliativ-infermieror-dhe-menaxhimi-i-efekte...Ardian Z. Kryeziu
4.3K vues86 diapositives

En vedette(20)

Emertimi dhe Klasifikimi i Barnave par Enver MUSTAFAJ
Emertimi dhe Klasifikimi i BarnaveEmertimi dhe Klasifikimi i Barnave
Emertimi dhe Klasifikimi i Barnave
Enver MUSTAFAJ28.1K vues
Recombinant coagulation factors - Faktoret koagulues rekombinant par Zeqir Kryeziu
Recombinant coagulation factors - Faktoret koagulues rekombinantRecombinant coagulation factors - Faktoret koagulues rekombinant
Recombinant coagulation factors - Faktoret koagulues rekombinant
Zeqir Kryeziu815 vues
Shtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtarise par Ferit Fazliu
Shtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtariseShtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtarise
Shtojca 17 lendet-e_provimit_profesional_per_inxhinieret_e_ndertimtarise
Ferit Fazliu979 vues
Waste Management Riciklimi i Masave Plastike - Plastmasave par Ardian Bytyqi
Waste Management Riciklimi i Masave Plastike - PlastmasaveWaste Management Riciklimi i Masave Plastike - Plastmasave
Waste Management Riciklimi i Masave Plastike - Plastmasave
Ardian Bytyqi11.6K vues
Përdorimi i-opioidëve-në-kujdesin-paliativ-infermieror-dhe-menaxhimi-i-efekte... par Ardian Z. Kryeziu
Përdorimi i-opioidëve-në-kujdesin-paliativ-infermieror-dhe-menaxhimi-i-efekte...Përdorimi i-opioidëve-në-kujdesin-paliativ-infermieror-dhe-menaxhimi-i-efekte...
Përdorimi i-opioidëve-në-kujdesin-paliativ-infermieror-dhe-menaxhimi-i-efekte...
Ardian Z. Kryeziu4.3K vues
No One Cares About Your Content...Yet par Pardot
No One Cares About Your Content...YetNo One Cares About Your Content...Yet
No One Cares About Your Content...Yet
Pardot7.4K vues
Seminario redes sociales Agosto, 2015 par Otto Porta
Seminario redes sociales  Agosto, 2015Seminario redes sociales  Agosto, 2015
Seminario redes sociales Agosto, 2015
Otto Porta967 vues
Case Study - eCommerce w TIM SA par Divante
Case Study - eCommerce w TIM SACase Study - eCommerce w TIM SA
Case Study - eCommerce w TIM SA
Divante1.1K vues
Deploying Perl apps on dotCloud par daoswald
Deploying Perl apps on dotCloudDeploying Perl apps on dotCloud
Deploying Perl apps on dotCloud
daoswald2.5K vues
Estudio de Consumo de Medios Digitales 2009 | Iab Mexico par marcabeta
Estudio de Consumo de Medios Digitales 2009 | Iab MexicoEstudio de Consumo de Medios Digitales 2009 | Iab Mexico
Estudio de Consumo de Medios Digitales 2009 | Iab Mexico
marcabeta714 vues
Communication skills in english par edudivya
Communication skills in englishCommunication skills in english
Communication skills in english
edudivya5.5K vues
Ferrari Marka Simbol (Teme Diplome) par KetiGjipali
Ferrari Marka Simbol (Teme Diplome)Ferrari Marka Simbol (Teme Diplome)
Ferrari Marka Simbol (Teme Diplome)
KetiGjipali5K vues
Drugs and the addiction to drugs par alban1shabani
Drugs and the addiction to drugsDrugs and the addiction to drugs
Drugs and the addiction to drugs
alban1shabani929 vues

Metabolizmi i barnave dhe helmeve (Biotransformimi)

 • 1. Punuar nga Zeqir Kryeziu | Janar 2016 BIOTRANSFORMIMI I BARNAVE DHE HELMEVE KIMI TOKSIKOLOGJIKE Prof. Dr. Bashkim Kastrati Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Farmacisë
 • 2. • Gjatë jetës ne jemi të ekspozuar ndaj shumë ksenobiotikëve, me të cilët mund të biem në kontakt në mënyrë aksidentale apo edhe të vetëdijshme. • Ksenobiotikët sipas origjinës mund të jenë:  Sintetik-industrial (shumica e barnave, pesticidet, insekticidet, herbicidet, metalet e rënda, radioizotopet, aerosolet, oksidet e ndryshme etj)  Mikrobike (zakonisht toksinat e baktereve dhe fungjeve)  Bimore (zakonisht alkaloidet dhe toksinat si metabolitë tjerë sekondar të bimëve)  Shtazore (helmet te insektet, merimangat, gjarperinjët, akrepët etj) • Disa raste kur ne mund të biem në kontakt me këto substanca: Terapia me barna, marrja e produkteve ushqimore të kontaminuara (metale të rënda, pesticide, insekticide, kontaminant mikrobiologjik, aditive dhe konservues), ndotës të ajrit (okside, diokside në forme gazi ose aerosole), terapi herbale (herbat e kontaminuara, alkaloide dhe toksina të ndryshme), sulm nga kafshët helmuese. Hyrje
 • 3. Ngjyruesit: Sudan Red I II III IV [H3C-Hg]+ Aditivet Hormonet Barnat CO O3 ne lartesi te vogla Pb PM NO2 SO2 Pesticidet Sub.mbrojtese -N=N-
 • 4. Rrugët e hyrjes dhe daljes së ksenobiotikëve
 • 5. Koncepte të përgjithshme për biotransformim të ksenobiotikëve • Studimi i parë i biotransformimit të ksenobiotikëve në njerez u bë në vitin 1841 kur Ure gjeti ac.hipurik në urinën e njerëzve që iu ishte administruar ac.benzoik. • Studimi i parë i interaksionit në biotransformim u bë nga Hoffman në vitin 1877 kur ai vërtetoi se kinina zvogëlon formimin e ac.hipurik nga ac.benzoik. • Biotransformimi është tërësia e reaksioneve që i ndodhin një komponimi (kenobiotiku), si rezultat i aktivitetit enzimatik ose metabolik në organizmat e gjallë. (Sipas McGraw-Hill Companies, 2003) Përjashtim nga ky definicion: Disa reaksione joenzimatike të biotransformimit: hidroliza e disa estereve të ac.karboksilik dhe ac.fosforik, redukdimi i sulfoksideve në sulfide (rabeprazoli), tautomerizimi keto-enol (talidomidi), dhe konjugimi i disa ksenobiotikëve me glutation. • Gjatë biotransformimit ksenobiotiku i cili ka natyrë lipofilike dhe që absorbohet mirë nga TGI konvertohet në komponim me natyrë hidrofilike i cili lehtë ekskretohet me urinë dhe bilë (rritet tretshmëria në ujë). Përjashtim nga ky rregull: gjatë reaksioneve të metilimit dhe acetilimit zvogëlohet tretshmëria në ujë e disa ksenobiotikëve.
 • 6. Koncepte të përgjithshme për biotransformim të ksenobiotikëve • Gjatë biotransformimit mund të ndryshojnë vetitë biologjike të ksenobiotikut: a) aktivizim: etanoli(oksidim)acetaldehid b) ndryshim josensitiv: fluoksetine(N-demetilim)norflouksetine c) detoksifikim: acetaldehide(oksidim)acid acetik • Substancat që kanë veprim biologjik (farmakologjik), por që nuk i nënshtrohen metabolizmit quhen substanca metabolikisht inerte (psh:manitoli-diuretik osmotik) • Biotransformimi varet nga ekspozimi ndaj ksenobiotikut psh. Nga administrimi i barit (First-pass) • Mëlçia është vendi kryesor i biotransformimit të barnave por enzimat biotransformuese gjenden edhe në veshka, mushkëri, plazmë, ind nervor, lëkurë dhe TGI (sekrecionet digjestive, flora bakteriale, dhe enterocite). • Me rëndesi të madhe janë edhe transporterët, të cilët kanë shumë ndikim në qarkullimin e metabolitëve (kapjen dhe eleminimin e tyre), të cilët ndahen në dy familje të mëdha ABC(ATP Binding Cassetes) dhe SLC (Solute Cariers). Ne literaturë moderne transporteret njihen si faza III e biotransformimit
 • 7. Fazat e biotransformimit të barnave • Ndarjen në dy faza të biotransformimit e bëri profesori i biokimisë në Universitetin e Londrës- R.T Williams–Detoxification Mechanisms (1959) Në këtë libër ai paraqiti që komponimet fillojnë biotransformimin me fazën e parë-jo sintetizuese, në të cilën përgatiten për fazën e dytë sintetizuese dhe komponimet e përfituara janë më pak të helmueshme dhe hidrofile dhe më lehtë ekskretohen. Kritikat ndaj këtij koncepti kaq të përgjithshëm: 1. Disa komponime hyjnë direkt në reaksionet e konjugimit (faza 2) pa hyrë fare në fazën 1.Psh: Acetaminofeni konjugohet direkt glukoronim>sulfonim. (Jossephy et al., 2005) 2. Disa komponime së pari hyjnë në reaksonet e fazës 2 pastaj fazës 1. Psh:Gemfibrozili së pari konjugohet me acid glukoronik, pastaj oksidohet nga CYP450. (Ogilive et al.,2006). Ose izoniazidi  (N-acetil konjugim)(hidroksilim)acid nikotinik. 3. Disa barna që përmbajnë mbetje të ac.karboksilik (NSAIDs), pasi glukoronohen u rritet toksiciteti. (Fung et al., 2001)
 • 8. Akumulimi në inde Eliminimi Ksenobiotiku Ksenobiotiku metabolikisht inert Produktet e fazës së parë Eliminimi Reaksionet e fazës së parë Përshtatur nga Casarett & Doul’s Toxicology 7th Edition (2008) Reaksionet e fazës së dytë Produktet e fazës së dytë
 • 9. • Reaksionet e fazës së parë : Oksidimi, reduktimi dhe hidroliza Reaksione të grupeve funksionale (-OH, -NH2, -SH or –COOH) ❶ Oksidimi mund të jetë: 1.Mikrozomal  Mikrozome të retikulumit endoplasmatik të lëmuar (SER) – Oksidazat mikrozomale me funksion të përzier (MFO): • CYP450 • FMO (Flavin Monooksigjenazat) 2. Jomikrozomal  Mitokondrie : Monoamino-oksidazat (MAO)  Citozol: • Ksantin Oksidaza (XO) dhe Aldehid Oksidaza (AOX) [Molibden-enzimat] • Alkool dehidrogjenazat dhe Aldehid dehidrogjenazat Faza e parë e biotransformimit
 • 10. • Sistemi CYP450 që është përgjegjës për biotransformim gjendet në mikrozome të SER (mëlçi, enterocite, mushkëri dhe veshka). • CYP enzima ka edhe në mitokondrie por ato janë përgjegjëse për biosintezë dhe katabolizëm të hormoneve steroide, acideve biliare, vitaminave A dhe D, acideve yndyrore, eikozanoideve. • Grupi prostetik i CYP450 është protoporfirina IX që ka të inkorporuar Fe3+(ferric) i cili kur reduktohet në Fe2+(ferrous) është i aftë të lidhë O2 dhe CO. Që me metoda spektroskopike kompleksi i Hemit me CO si inhibitor i fuqishëm ka absorbim maksimal në 450nm (prej nga edhe rrjedhi emri). • Reaksioni themelor I CYP450 është monooksigjenimi: (S)RH + O2 + NADPH + H+  (P) ROH + H2O + NADP+ CYP450 max-abs CYP450-CO complex 450nm CO or O=O
 • 11. NADPH NADPH-CYP450 reductase 2e- NADPH-CYP450 reductase e- NADH Cytochrome b5 e- Fe IV Mekanizmi i përgjithshëm i ciklit katalizues të CYP450 NADH-Cyt b5 reduktaza e- Fe IV Detajet e hapit të ⑥
 • 12. NADH NADH-Cyt b5 reduktaza  Citokromit b5CYP450 NADPH  NADPH-CYP450 reduktazesCYP450
 • 13. CYP450 reaksionet 1. a. Hidroksilimi ne karbonin alifatik ose aromatik (C-H) 1. b. Hidroksilim ne azot (N-H)
 • 16. 4. Deaminim oksidativ 3.c S-dealkilim 6-methylmercaptopurine 6-Mercaptopurine inaktiv antikanceroz (aktiv)
 • 18. 6. Dehidrogjenim CYP2E1 CYP1A2 CYP3A4 H2O CYP3A4 Nifedipine Bllokator i kanaleve Ca2+(hipertension, angina pec.) Metabolit piridine Inaktiv NO2 NO2 N-Acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPBQI) Hepatotoksik Acetaminophen Analgjetik dhe antipiretik
 • 19. FMO – Flavin Monooksigjenazat Sikurse CYP edhe këto janë enzima mikrozomale dhe kërkojnë prezencën e NADPH dhe O2. Ekziston ne 6 izoformat: FMO1…FMO6. Shumë reaksione që katalizohen nga FMO mund të katalizohen edhe nga CYP. FMO katalizon oksidimin ne N: • Aminave terciare nukleofilike  N-okside • Aminave sekondare  Hidroksilamina dhe Nitrone • Aminave primare  Hidroksilamina dhe Oksime Substratet që i nënshtrohen oksidimit nga FMO janë nukleofile të dobëta të cilat përmbajnë azot, sulfur, fosfor dhe selen. FMO mund të inhibohen nga disa substrate por nuk induktohen.
 • 20. Substratet më të njohura të FMO: • Barnat: dimetilanilina, imipramina, cimetidina, tiobenzamidi, klorpromazina, prometazina, tamoksifeni. • Pesticidet: forati, fonofosi, metiokarbi. • Agjensët mjedisor: kancerogjen(2-acetilaminofluoreni), neurotoksik (nikotina dhe MPTP metil fenil trihidroksi piridina – produkt anesor i sintezës së meperidinës) • Dieta dhe substancat endogjene: trimetilamina, metionina, konjugatet e cisteinës etj. 1. Shembuj të N-oksidimit nga FMO: FMO reaksionet
 • 21. 2. Shembuj te S-oksidimit nga FMO: Substancë endogjene volatile Në aktivitet të ulët të FMO3, TMA akumulohet dhe shkakon sindromen e aromës së peshkut Substancë e tretshme në ujë, ekskterohet me urinë Trimetilamina Trimetilamine N-oksidi
 • 22. Sulindac sulfoxide (prodrug) Sulindac sulfone (inactive) FMO3 3. Shembuj te oksidimit ne P: FMO (insekticid)
 • 23. Oksidimi jo-mikrozomal 1. Monoamine oksidazat (MAO) mitokondrie 2. Molibden enzimat: Ksantin oksidaza (XO), Ksantin dehidrogjenaza (XD) dhe Aldehid oksidaza (AOX)-citosol. 3. Alkool dehidrogjenza dhe Aldehid dehidrogjenaza 1. Monoamin oksidazat (MAO) MAO –gjenden në mitokondrie të hepatociteve, qelizave të veshkëve, trurit, zemrës, mushkërive, placentës dhe pllakeza. Kryejnë deaminimin e aminave biogjene si: dopaminë, serotoninë, adrenalinë, noradrenalinë (MAO), histaminë, putrescinë, kadaverinë (diamin dhe poliamin oksidazat). DAO dhe PAO gjenden në indet jo-neuronale(mëlçi, intestine dhe placentë) në citozol. • R-CH2NH2 + FAD  R-CH=NH + FADH2 • R-CH=NH + H2O  R-CH(OH)-NH2 • R-CH(OH)-NH2  R-CH=O + NH3 • FADH2 +O2  FAD + H2O2 stres oksidativ(nivel i ulët katalazave)
 • 24. MAO – janë enzima që përmbajnë FAD. Katalizojnë vetëm reaksionet e aminave primare duke e konvertuar ato amina në aldehide përkatëse dhe duke formuar amoniak. Si pranues i elektroneve është O2. MAO gjendet në dy forma MAO-A (katekolaminergjike) dhe MAO- B(serotoninergjike). Përmes inhibitorëve selektiv ose joselektiv ndikojmë në deaminim të substancave endogjene në gjendje patologjike, por edhe në deaminim të disa agjentëve të jashtëm(ekzogjen). • Psh. Ne përdorim Moklobemidin si inhibitor i MAO-B që vepron si antidepresant (rrit nivelet e serotoninës në tru). • MPTP është produkt anësor i prodhimit të Meperidinës, ai kalon barrierën gjak-tru dhe nga MAO (MAO-B) të astrociteve konvertohet në MPDP+, pastaj auto-oksidohet në MPP+ që është një neurotoksinë dhe që përmes transporterëve të dopaminës deponohet në neuronet Dopaminergjike duke bllokuar respiracionin qelizor të atyre neuroneve dhe duke shkaktuar vdekjen e tyre (sëmundja e Parkinsonit). Në këtë rast ne duhet të zgjedhim një inhibitor selektiv të MAO-B (L-Deprenyl) ose një inhibitor jo selektiv (Paragyline).
 • 25. Përmbajnë FAD dhe Mo si pterin-Mo-inium kofaktor dhe dy qendra FeS. Pranues të elektroneve O2 molekular (XO dhe AO) kurse NAD+ (XD) Këto enzima kryejnë reaksione të oksidimit që oksigjenin e marrin nga uji në vend se ta marrin nga O2. Pastaj heqjen e 2H+ nga substrati e bën O2 i cili ka pranuar elektronet, duke formuar H2O2. Oksidimi ndodh në karbonin α (hidroksi-imini(tautomerizim) α-aminoketon)) i cili ka densitet më të vogël të elektroneve (rast i kundërt me oksidimin nga CYP). Për këtë arsye substratet e Mo-enzimave janë substrate potencialisht shumë të dobëta për tu biotransformuar nga CYP. 2. Molibden enzimat (Ksantin oksidaza, Ksantin dehidrogjenaza dhe Aldehid oksidaza) Ngjashëm edhe hipoksantinen  acid urik Shkaku I kontraindikimit te alopurinolit me 6MP-toksicitet i palcës së eshtrave. Deficienca Tiopurinmetiltransferaza- TPMT (toksicitet)
 • 26. 3. Alkool dehidrogjenaza (ADH) dhe Aldehid dehidrogjenaza (ALDH) Këto enzima gjenden në citozol dhe përmbajnë NAD. ADH metaloenzimë Zn (oksidon alkoolet alifatike dhe aromatike), enzimë saturabël që në përqëndrime më të ulëta se Km ndjek kinetikën e rendit të parë kurse në përqëndrime sa Km ose më të mëdha ndjek kinetikën e rendit zero. ALDH oksidon shumë metabolitë dhe ksenobiotikë. Fomapizol inhibues kompetitiv Inhibues ireversibil
 • 27. Oksidimi i etanolit  acid acetik (përfshirje e shumë organeleve)
 • 28. ❷ Reduktimi mund të jetë: a. Mikrozomal (nitro-reduktim) CYP b. Citozolik (aldo-keto reduktim) AKR (karbonil reduktaza ka edhe ne mikrozome-rasti pentoksifilines) c. Mikrobial (azo-reduktim) enzimat e florës bakteriale • a. Nitro-reduktimi (reduktim 6e-) • a. Reduktim dehalogjenues Me të njëjtin mekanizëm: kloramfenikoli  metabolit aril-amine (toksik)
 • 29. • b. Reduktimi në grupen karbonil Karbonil reduktaza
 • 30. • c. Azo-reduktimi (flora mikrobiale)
 • 31. ❸ Hidroliza (ndarje e molekulës përmes ujit) : a. Hidrolazat humane b. Hidrolazat mikrobiale Hidrolazat humane: karboksil esterazat, acetil/butiril-koline esterazat, fosfataza alkaline, paraoksonazat, epoksid hidrolazat dhe lipaza pankreatike. Karboksil esterazat gjendet në citozol, mikrozome, lizozome të hepatociteve Kolin esterazat gjenden në plazmë, tru(vetem AChe), muskuj dhe eritrocite, së bashku me paraoksonazat kryejnë hidrozilën në plazmë. Karboksil esterazat dhe Kolin esterazat shkëputin lidhjet estere dhe me dobët lidhjet amide të derivateve të acidit karboksilik. Barnat që inaktivizohen nga hidroliza: Esmolol (β-antagonist), Klopidogrel, Procainamidi(antiaritmik), Sukcinil-kolina etj. Probarnat qe aktivizohen nga hidroliza: Enalapril, Fenofibrat, Pipotiazine palmitat (antipsikotik)
 • 32. Fosfataza alkaline gjendet në anen luminale të enterociteve inaktive aktive Paraoksonazat (Laktonazat) kryejn hidrolizën e organofosfateve (pesticidet, helmet e luftës), organofosfineve, estere aromatike të acidit karboksilik, karbonate ciklike dhe laktoneve (spironolakton). Enzima që përmbajnë kalcium. Te njerezit është në tri izoforma hPON1(HDL-anti- aterosklerotik)…hPON3 që kryesisht gjenden në mikrozome të hepatociteve dhe plazmë. (a) lovastatin (ia) spironolakton
 • 33. Hidrolazat mikrobiale hidrolizojnë probarnat laksative.
 • 34. Në fazën e dytë bëjnë pjesë reaksionet e konjugimit duke përfshirë: glukoronimin, sulfonimi, acetilimin, metilimin, konjugimin me glutation, aminoacide (glicine). Reaksionet e konjugimit njihen edhe si fazë sintetizuese ku kofaktoret bashkohen me grupet funksionale të metabolitëve të krijuar nga reaksionet e fazës së parë. Këto reaksione kryhen në tendencë të zvogëlimit të toksicitetit dhe në rritje të tretshmërisë në ujë dhe inaktivizim, por jo çdo herë ndodhë ashtu. Me përjashtim të reaksioneve të metilimit dhe acetilimit, reaksionet tjera rezultojnë në rritje të tretshmerisë në ujë të ksenobiotikut që lehtësojnë në ekskretim me urinë dhe/ose bilë. Glukoronimi, sulfonimi, acetilimi dhe metilimi janë reaksione sintetizuese që kryhen me aktivizim të kofaktorëve përkatës. Konjugimi me aminoacide ose glutation kryhet me aktivizim të ksenobiotikut. Enzimat konjuguese janë citozolike me përjashtim të UDP- glukoronoziltransferazës (enzimë mikrozomale). Faza e dytë e biotransformimit
 • 35. 1. Glukoronimi është konjugim me acid glukoronik ku si kofaktor është UDPGA. Ky reaksion katalizohet përmes UDP-glukoronoziltransferazës që gjendet në retikulum endoplazmatik(në faqen luminale te membranave të ER) në mëlçi por edhe indet tjera të veshkave, TGI, mushkëri, lëkurë, tru, mukoza nazale etj. Vendi i glukoronimit në ksenobiotik ose metabolit të tij, janë heteroatomet nukleofilike të pasura me elektrone (O, N dhe S). Glukoronimi shpien te formimi i etereve estereve karboksile, aminave primare e sekondare aromatike e alifatike dhe sulfhidrileve. Kofaktori sintetizohet në citozol dhe transportohet brenda ER përmes transportereve të nukleozideve. Po ashtu bilirubina si e di-glukoronuar ekskretohet me bilë. Kloramfenikoliurine Acidi Valproik (anti-epileptik) urine Lamotrigina (anti-epileptik)urine UDPGA
 • 36. 2. Sulfatimi mundëson formimin e estereve të ac.sulfurik të cilat janë shumë të tretshme në ujë. Sulfatimi kryhet nga sulfotransferazat (SULT) të cilat gjenden pothuajse në të gjitha indet sikur enzimat për glukoronim. Por këto nuk gjenden në ER por në aparat të Golxhit dhe citozol ku aktiviet për biotransformim të ksenobiotikëve kanë vetëm SULT citozolike. Si kofaktor i këtyre reaksioneve është PAPS (3’-phosphoadenosine-5’-phosphosulfate). Acetaminofeniurine Shumica e konjugateve të sulfatimit ekskretohen me urinë, por ato që ekskretohen përmës bilës, hidrolizohen nga sulfatazat, kurse te konjugatet e glukoronimit nga glukoronidazat. Këto enzima mikrobiale kontribuojnë në qarkullimin enterohepatik dhe në vështirësi eleminimi, ose edhe në formim të produkteve toksike PAPS
 • 37. 3. Metilimi – Edhe te këto reaksione atakohet heretoatomi nukleofilik i pasur me elektrone. Tek këto reaksione zvogëlohet tretshmeria në ujë (me përjashtim të N-metilimit të ksenobiotikëve që përmbajnë piridine, që pastaj formohet joni amonium i cili është më i tretshëm në ujë-rasti i nikotinës). Kofaktor janë S-adenozil metionina (SAM)-dhurues i karboneve dhe ATP. Kurse enzimat janë metil-transferazat (MT). 6-Merkaptopurina NMT SAM Hg2+ [CH3-Hg]+(CH3)2HgMetalet e rënda SAM & Vit. B12
 • 38. 4. Acetilimi fillon me aktivizim të Acetil CoA (shkëputet acetili dhe transferohet në mbetjen cisteine të NAT) pastaj sinteza në ksebobiotik përmës N-acetil transferazës (NAT). NAT gjenden në citozol të hepatociteve. Atakohen grupet hidroksile, amino dhe tiole. Acetil CoA
 • 39. 5. Konjugimi me aminoacide(kryesisht me glicinë por mund të ketë edhe aminoacide të tjera si cisteinë, ac.glutamik, taurinë)- Te këto reaksione së pari ndodh aktivizimi i ksenobiotikut përmes CoA, duke u formuar një derivat i CoA (XS-CoA)-kjo ndihmohet nga ATP dhe katalizohet nga Acil-CoA sintetaza(ACS) e cila gjendet në matriksin mitokondrial. Pastaj përmes aminoacid N-aciltransferazes (enzimë mitokondriale dhe citozolike) inkorporohet aminoacidi në atë vend duke zëvendësuar CoA. Ndodh në mëlçi dhe veshka. karboksil amide
 • 40. 6. Konjugimi me Glutation- Glutationi GSH(γ glutamil-cisteinilglicinë) ~Glu-Cys-Gly është një tripeptid i cili në këtë rast është kofaktor. GSH ka atomin S të grupit tiol të cisteinës si nukleofile(të pasur me elektrone) dhe përmes tij reagon me substanca elektrofile duke formuar konjugate të glutationit, duke mbrojtur proteinat nga atakimi i elektrofiles psh (NAPBQI N- acetil-p-benzokinonimini si metabolit i acetaminofenit). Enzima katalizuese është Glutation S-transferaza (GST) e cila është enzime citozolike, por mund të ndodhet edhe në mikrozome, mitokondrie, nukleus peroksizome të hepatociteve. Konjugatet e glutationit transportohen për në gjak përmes ABC transporterëve, pastaj konvertohen në acid merkapturik dhe në veshka si konjugat i merkapturat-cisteinë ekskretohen me urinë. Glutationi GSH
 • 41. Reaksioni Enzimat Kofaktori Substratet Glukoronimi UDP-glukoronizil transferazat (UGT) UDP- glukoronat OH (morfina, acetaminofen, propofol) COOH (diklofenak, furosemid, bilirubin) dhe N (lamotrigina) Sulfatimi Sulfotransferazat (SULT) PAPS OH – pravastatin N-oksid -minoksidil Konjugimi me Glicine *AcetilCoA sintetaza *Glicine N- acetiltransferaza ATP CoA Glicine COOH – acidi salicilik, acidi benzoik, acidi nikotinik Konjugimi me Glutation Glutation S- transferaza (GST) Glutationi (GSH) Karbon elektrofilik – acidi etakrinik, akroleina, NAPBQI Acetilimi N-acetil transferazat (NAT) Acetil CoA NH2 – sulfametoksazol, izoniazid, prokainamid, hidralazine Metilimi Metil transferazat S-adenozil metionina (SAM) OH: L-Dopa N: Nikotina SH: 6-Merkaptopurina
 • 42. CYP izoenzimat Tek njerëzit janë 57 CYP izoenzima të cilat janë të përfshira në shumë procese metabolike, por në biotransformim të ksenobiotikeve marrin pjesë vetëm 18 prej tyre, ato janë të familjeve CYP1,2 dhe 3 që janë të lokalizuara në mikrozomet e retikulumit endoplazmik të lëmuar. Nomenklatura e tyre psh tek rasti i CYP3A4, numri 3 përfaqëson familjen(izoenzimat në të njejten familje duhet të kenë së paku 40% strukturë kimike të njejtë), shkronja A përfaqëson nënfamiljen(izoenzimat në të njejten nënfamilje duhet të kenë së paku 55% strukturë kimike të njejtë) dhe numri 4 përfaqëson gjenin specifik.
 • 43. CYP izoenzimat më të rëndësishme në biotransformim CYP3A4/5 – metabolizojnë mbi gjysmën e barnave. Janë prezente në mëlçi dhe zorrë. Metabolizojnë shumicën e bllokatorëve të kanaleve të kalciumit, benzodiazepinave, inhibitorët e HIV proteazës, inhibitorët e HMG-CoA reduktazës, antibiotikët makrolide, buspirone; sildenafil, tamoxifen etj.
 • 44. CYP2C9 – ibuprofen, tolbutamide, glipizide, irbesartan, losartan, celecoxib, fluvastatin, phenytoin, sulfamethoxazole, tamoxifen, tolbutamide, warfarin. Inhibohet nga: fluconazole, isoniazid, tiklopidina Indukohet nga: rifampina CYP2C19 - omeprazole, diazepam, fenitoin, fenobarbitone, amitriptiline, klomipramine, ciklofosfamid, progesteron. Inhibohet nga: fluoksetina, fluvoksamina, ketokonazoli, lansoprazoli, omeprazoli, tiklopidina. CYP2D6 – amitriptiline, kaptopril, kodeine, haloperidol, imipramine, meperidine, ritonavir, tamoksifen, odanserton, omeprazol Inhibohet nga: amiodaroni, cimetidina, metadoni, sertralina, kinidina. Indukohet nga: karbamazepina, fenobarbitali, fenitoina, rifampina. PM – 5-10% e kaukazianeve. CYP1A2 – acetaminofen, kafeine, amitriptiline, estradiol, fenacetine, prokarbazine, verapamil, tamoksifen. Inhibohet nga: ciprofloksacina, klaritromicina, ketokonazoli. Indukohet nga: pirja e cigares, fenitoina, rifamoina, fenobarbitali etj.
 • 45. Faktorët që ndikojnë në biotransformim Për të treguar gjithmonë efekt të dëshirueshëm, për të pasur siguri terapia dhe biodisponibilitet duhet që gjithmonë të merren parasysh faktorët që ndikojnë në biotransformim, që pastaj terapia të individualizohet dhe jo të jetë shabllon për të gjithë pacientët me atë sëmundje. Faktorët gjenetik – farmakogjenetika i studion këto raste të polimorfizmit të gjeneve (mutacioneve), ekspresionim të lartë të gjeneve përgjegjëse për metabolizim të barnave. Faktorët fiziologjikë: mosha, gjinia, shtatezania, ndryshimet në florën normale të zorrëve, sëmundjet e ndryshme. Faktorët farmakodinamik: doza, shpeshtësia dhe rruga e administrimit. Faktorët mjedisor: ekspozimi ndaj ksenobiotikëve si barnat, helmet, ndotësit e ndryshëm, dieta etj.
 • 46. Kalimi i parë nëpër mëlçi
 • 48. Induksioni Induksioni Induksioni – ndodh kur një ksenobiotik shpejton biotransformimin e ksenobiotikut tjetër duke zvogëluar përqendrimin plazmatik të këtij të fundit, këtë e bën duke e nxitur transkriptimin e gjeneve përgjegjëse për enzimën që metabolizon këtë ksenobiotikun e dytë ose duke shtuar transporterët efluks. Këto transkriptime ndërmjetësohen nga receptorët AhR-aryl hydrocarbon receptor, CAR-constitutive androstane receptor dhe PXR- pregnane X receptor. Indukuesi mund të jetë i shumë izoenzimave psh fenobarbital indukon të gjitha CYP2 (perveç CYP2D) dhe CYP3A4, kurse etanoli indukon vetëm CYP2E1
 • 49. Rritja e inaktivizmit të vetvetës (Autoindukimi) – Autoindukimi ndodh kur komponimi është edhe substrat edhe induktor enzimatik psh. Barbituratet janë edhe induktor edhe substrate të CYP2 dhe CYP3A4. Rritja e inaktivizmit të njërit bari që bashkadministrohet me një bari tjetër – Psh fenobarbial dhe varfarin (zvogëlohet efekti antikoagulant e varfarinës) Rritja e toksicitetit të rasti I bashkadministrimit – Psh Etanoli është induktor i CYP2E1, dhe acetaminofeni është substrat i CYP2E1 përmes së cilës kthehet në metabolit shumë toksik NAPBQI. Ngjashëm rrit edhe formimin e trifluoroacetil klorurit nga anestetiku halotan që ai metabolit mund të shkaktojë Hepatitin.
 • 50. Inhibimi Inhibimi Inhibimi - është rasti me i shpeshtë i ndërveprimit të barnave. Në të shumtën rasteve devijon biotransformimin e rregullt të një bari, në metabolite tjera apo edhe duke e akumuluar brenda qelizave deri në nivele toksike. Por sot inhibimi shfrytezohet për të rritur efektin e një bari duke e zvogëluar inaktivizimin e tij. Zvogëlimi i inaktivizimit - Një antiviral antiHIV(ritonavir) inhibon CYP3A4 duke e përmirësuar profilin farmakokinetik të një antivirali antiHIV tjetër (sequinavir). Ky princip përdoret edhe tek luftimi i kancereve, ku jepen barna që bllokojnë ekspresionin e gjeneve për transportere apo modifikojnë aktivitetin e enzimave metabolizuese të antikancerogjenëve, duke e mbajtur barin për kohë të pershtatshme brenda qelizave kancerogjene për të luftuar kancerin, (dmth përdorim barna ndihmuese në terapi antikanceroze, inhibues të transporterëve dhe enzimave biotransformuese).
 • 51. Referencat 1. Casarett, Louis J. Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. 7th ed. (pp.161-169) New York: McGraw-Hill Medical Pub. Division, 2008. 2. Hodgson E. A Textbook of Modern Toxicology. 4th ed. (pp.115-128) New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010. 3. Burcham P. An Introduction to Toxicology. 2nd ed. (pp.76-82) London: Springer-Verlag, 2014. 4. McQueen C. Comprehensive Toxicology. 2nd ed. (pp.137-150) North Carolina: Elsevier, 2010. 5. Brunton L, Chabner B, Knollman B. Goodman and Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. (pp.88-92) New York: McGraw-Hill Companies, 2011. 6. Walsh C, Schwartz-Bloom R. Levine’s Pharmacology: Drugs actions and reactions. 7th ed. (pp.175-183) London and New York: Taylor & Francis, 2005. 7. Prough R, Hein D, (University of Louisville). Hepatic Metabolism: Phase 1 and Phase 2 Xenobiotic Metabolism. YouTube Web. (https://www.youtube.com/watch?v=3xBmWDW0mqw) 24 Sep. 2014.

Notes de l'éditeur

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. 13
 13. 14
 14. 15
 15. 16
 16. 17
 17. 18
 18. 19
 19. 20
 20. 21
 21. 22
 22. 23
 23. 24
 24. 25
 25. 26
 26. 27
 27. 28
 28. 29
 29. 30
 30. 31
 31. 32
 32. 33
 33. 34
 34. 35
 35. 36
 36. 37
 37. 38
 38. 39
 39. 40
 40. 41
 41. 42
 42. 43
 43. 44
 44. 45
 45. 46
 46. 47
 47. 48
 48. 49
 49. 50
 50. 51