Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

PLA ANUAL CURS 22-23

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA
PROGRAMACIó
GENERAL A...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA
Figuerola del Camp
Ín...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA
Figuerola del Camp
DI...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Pga pont 20/21
Pga pont 20/21
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 43 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à PLA ANUAL CURS 22-23 (20)

Plus par zerlaparellada (20)

Publicité

Plus récents (20)

PLA ANUAL CURS 22-23

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA PROGRAMACIó GENERAL ANUAL ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA FIGUEROLA DEL CAMP FIGUEROLA DEL CAMP FIGUEROLA DEL CAMP FIGUEROLA DEL CAMP 2022 2022 2022 2022- - - -2023 2023 2023 2023
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp Índex: 0. Diagnosi 1. Conclusions memòria curs 21-22 2. L’escola i la ZER 3. Organigrama 4. Els mestres 5. Consell Escolar i L’AMIPA 6. Alumnes i tutories 7. Calendari del curs 8. La Llar d’infants 9. Horari mestres especialistes/SEP 10. Les nostres fortaleses i debilitats 11. Objectius i indicadors d’avaluació 12. Coordinacions 13. Projectes i activitats 14. Jocs al pati 15. Esmorzars 16. Serveis Escolars: El menjador 17. Activitats extraescolars 18. Metodologia. Com treballem? 19. Pla d’atenció educativa. 20. Convivència i cohesió social 21. Actituds i organització 22. Avaluació 23. Nou material 24. Formació docent 25. Mecanismes de control i retiment de comptes.
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp DIAGNOSI L’escola del poble de Figuerola gaudeix d’un equip de mestres estable com també la direcció, que aquesta ha fet les seves funcions durant vint-i-sis cursos en el centre, fet que propicia que els projectes duguin una continuïtat, es realitzin els ajustaments que calguin per fer front a les necessitats educatives i hi hagi una responsabilitat consensuada en la consecució dels objectius per part de tot el claustre. Aquest curs 2022-2023 és el tercer curs que es porta a terme el PdD d’una durada de quatre cursos acadèmics amb la finalitat de la millora contínua de l’escola. El 40% dels alumnes estan censats a Figuerola , el 60% provenen de poblacions veïnes. El 100% de les famílies pertanyen a l’AMIPA i ajuden a l’escola en tot el que precisa, també el centre rep el recolzament de l’Ajuntament de Figuerola, tant en aspectes econòmics com educatius. El 100% d’alumnes de l’escola són espanyols, al ser un poble petit d’uns 325 habitants hi ha poques indústries, escassejant ofertes de treball fet que no hi propicia la residència. En total en el curs 22-23 estaran matriculats al centre 48 alumnes, 12 a la llar d’infants i 36 de segon cicle d’educació infantil i de primària. En els últims anys ha pujat sensiblement la matrícula en els cursos més primerencs. Hi ha un total de 30 famílies a l’escola amb un nivell sòcio-cultural mitjà. L’escola consta de 3 grups segons el Departament d’Educació però està organitzada en 5 grups : Llar - 2on Cicle d’Educació Infantil - Cicle inicial –Mitjà i Cicle Superior. La llengua que s’utilitza a l’escola és el català. Un 20% de les famílies utilitzen la llengua castellana en l’entorn familiar. El 100% dels alumnes participen en les sortides educatives que l’escola programa i un 98% en les colònies escolars. En les proves externes d’avaluació que s’han realitzat en els últims anys cal destacar els resultats positius tenint com a mitjana de centre un nivell mitjà-alt en totes les àrees per sobre la mitjana de Catalunya i d’escoles de la mateixa tipologia. Degut a les actuacions realitzades en els últims cursos van millorant notablement els resultats en el domini de la llengua anglesa. Aquest curs es prioritzarà el treball sobre la implementació del nou currículum a educació infantil i primària a l’àrea de medi. De mica en mica es van establint línies de treball al centre i la realització de nous projectes que ajuden a l’adquisició de les competències bàsiques. El domini de la lectura, comprensió, expressió, escriptura, càlcul, l’aplicació de les noves tecnologies en l’educació i l’atenció a la diversitat, són els nostres principals objectius educatius, com també la cohesió social i la integració d’alumnes i famílies. 0 20 40 60 80 1910 1924 1930 1937 1944 1950 1958 1962 1977 1984 1991 1993 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 NENS NENES total Columnas 4
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp MEMÒRIA. CONCLUSIONS i PROPOSTES DE MILLORA SORGIDES EN CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR PEL CURS 22/23 ESPAIS/HORARIS • Caldrà crear un nou espai per educació infantil per tal de poder desdoblar el grup. • Col.locar el mobiliari nou i retirar el malmès. • Programar activitats a realitzar a l’espai Jardí Escolar. Controlar que el jardí estigui en bones condicions d’ús. • Tenir cura dels espais de l’escola perquè siguin llocs nets, acollidors i segurs. FORMACIÓ/TREBALL DOCENT • Continuar amb la formació FIC i en aplicacions fent servir les noves tecnologies tant per preparar les classes com per fer-ne ús els alumnes per resoldre projectes educatius. Aprendre a fer ús del panell interactiu. • Planificar en el claustre trobades pedagògiques i participar en formació sobre innovació educativa i noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge. • Aplicar el Pla d’acollida per les famílies i pels mestres nous. Informar al nou professorat i als pares de la línia d’escola i el que s’espera de cadascun d’ells com a membres de la comunitat. • Reflexionar sobre l’avaluació competencial aplicada en el procés d’aprenentatge. • Consensuar entre tots els mestres criteris pedagògics perquè hi hagi un correcte pas entre etapes, cicles i àrees. • Desplegar el currículum de medi segons la nova llei educativa LOMLOE ORGANITZACIÓ • Optimitzar l’horari escolar i la disposició dels mestres ajuntant el grup de CM i CS per poder desdoblar el grup d’EI. • Al començament de curs establir bons processos d’atenció als nous alumnes i famílies. Fer arribar a les famílies el document “La teva, la nostra escola” • Organitzar els recursos per donar suport específic a tot l’alumnat que mostra dificultats específiques d’aprenentatge. • Adequar les mesures d’atenció a la diversitat per millorar els resultats educatius i la inclusió de l’alumnat. • Celebrar reunions i altres activitats per tal d’implicar a les famílies en el projecte d’escola. • Continuar fent ús de nous canals de comunicació amb la comunitat educativa. (Xarxes socials enllaçat al portal Nodes) • Donar a conèixer a les famílies els criteris d’avaluació de cada cicle. • Dur a terme la programació de sortides locals al llarg de l’educació infantil i primària. GESTIÓ i TREBALL D’AULA • Prioritzar el treball d’aquelles dimensions que en proves internes o externes hagin presentat resultats més fluixos. • Formació amb els alumnes (cicle mitjà/superior) durant el primer trimestre de gestió d’aula a partir de l’aplicació Classroom.
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp • Planificació de treballs de cooperació entre l’alumnat de diversos nivells com a element dinamitzador dels processos d’ensenyament-aprenentatge • Elaborar, revisar i coordinar els PIs necessaris a tots els nivells educatius. • Promoure la cohesió entre alumnes, sobretot incloure a l’aula i a l’escola, els alumnes que provenen d’altres centres i/o pobles. • Potenciar l’ús de la biblioteca i les noves tecnologies per la recerca i el tractament de la informació. Inserir amb més presència les TIC en el procés d’aprenentatge. • Realitzar pressupost per a l’ adquisició de jocs i materials educatius. • Establir processos on els alumnes tinguin un pes important en la presa de decisions i on hi hagi una participació activa. RESULTATS • Programar activitats d’escriptura funcional. Participar en el programa Lectura en Veu Alta i concursos literaris. • Realitzar la programació de medi natural i social segons el nou Currículum. • Establir la tarda de ciència on treballar el mètode científic. • Programar activitats de llengua anglesa fora l’horari propi de l’àrea. • Programar un treball interdisciplinari sobre Els invents al llarg de la història. • Continuar amb el treball de les matemàtiques significatives i vivencials a través de materials i situacions quotidianes. • Mantenir les activitats de teatre com a font d’aprenentatge de la llengua oral, comunicació i cohesió de grup. RELACIÓ AMB L’ENTORN • Aprofitar les activitats educatives que ens proporciona el municipi i entorns propers, escoles, Ajuntament i associacions, com a forma d’interrelació, participació i responsabilitat compartida. • Sensibilització i estima del privilegiat entorn que ens envolta. Organitzar activitats pedagògiques per conèixer l’entorn natural i patrimonial que tenim. • Actualitzar el portal Nodes, un espai de reflexió, relació i participació de l’entorn en la vida de l’escola. 1. L’ESCOLA I LA ZER La nostra escola forma part i és la seu de la ZER La Parellada que va néixer l’any 1994 amb l’objectiu d’establir col.laboracions organitzatives, didàctiques, compartir recursos, mestres especialistes i per afavorir l’intercanvi de bones pràctiques educatives entre els nens i nenes i els mestres. En aquest curs 2021-22 la ZER disposa de quatre mestres especialistes: educació especial, anglès , educació física i música (0,5 de jornada) La ZER “La Parellada” té com a finalitat educativa promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l’educació integral. Es pretén que els alumnes de totes les escoles de la zona rebin una educació activa, catalana, pluralista, participativa, estimulant, coeducativa, integradora, crítica, oberta, solidària i col.laboradora.
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp MATRÍCULA D’ALUMNES DE LA ZER LA PARELLADA 22/23 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è Total FIGUEROLA 7 2 6 6 3 3 5 2 2 36 CABRA 3 2 5 3 3 4 5 3 9 37 EL PONT 3 4 6 4 9 1 7 1 1 36 Cursos 13 8 16 13 15 9 17 6 12 109 Cicles 37 28 26 18 LLAR D’INFANTS Aquest és el primer curs amb el nou conveni Departament d’Educació i Ajuntament. Els alumnes de la llar i les seves famílies tindran els mateixos drets i deures que tots els alumnes i famílies de l’escola. L’educadora provindrà de la borsa de TEIs del Departament d’Educació. P1 P2 Total FIGUEROLA 7 5 12 CABRA 3 7 10 PONT 3 0 3 La llar d’infants, com també ho és l’escola, és un espai de benestar i d’aprenentatge i es caracteritza per: • L’infant és el protagonista del seu aprenentatge. • Es respecta el ritme maduratiu de cada nen/a. • Es vetlla per l’atenció a la diversitat i la inclusió. • És un espai de convivència. • Es proporciona igualtat d’oportunitats i equitat. En aquest entorn: • La llar d’infants forma part del PEZ. • L’equip docent del primer cicle i el segon cicle d’educació infantil es coordina a nivell de ZER i d’escola. • Es treballa en estreta sintonia amb les famílies. 2. L’ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA L’escola és cíclica: 5 aules , 4 mestres i 1 educadora, en una mateixa aula conviuen nens i nenes de diferents cursos i edats. S’estructura de la següent manera:
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp 3. ELS I LES MESTRES Personal docent fix al centre: EDUCADORES LLAR MARTA PARRA ALCÓN/ MERCÈ MARIANO FORN TUTORA PARVULARI CRISTINA PIÑOL MONTCUSÍ / MARC CALVO S. TUTORA CICLE INICIAL SÒNIA ABELLÀ SOLÉ TUTORA CICLE MITJÀ GEMMA FOGUET PORTA / SANDRA DOMÍNGUEZ TUTORA CICLE SUPERIOR CARME PLANA GENÉ VETLLADORA MERCÈ MARIANO FORN Personal docent especialista itinerant: EDUCACIO MUSICAL JORDI NAVÀS PÀMIES EDUCACIÓ FÍSICA SANDRA AMILL SOLANO EDUCACIO ESPECIAL MIRIAM AYZA GRANELL/ SANDRA DOMINGUEZ LLENGUA ESTRANGERA MARCEL LLEVAT GATEU RELIGIÓ MIREIA PLANA MARTÍNEZ ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA INSPECCIÓ: SR. CARLES JARDÍ PINYOL EQUIP DIRECTIU: DIRECTORA: CARME PLANA GENÉ SECRETÀRIA: SÒNIA ABELLÀ SOLE CONSELL ESCOLAR Presidenta: Carme Plana Gené Representants famílies: Almudena Martos Alícia Mazarro Representant AMiPA: Gisela Calbet M Rep. mestres: Gemma Foguet Cristina Piñol Rep. ajuntament: Elisabet Baldor Secretària: Sònia Abellà Solé Rep personal PAS: Marta Parra A. MESTRES TUTORES LLAR Marta Parra Alcon Mercè Mariano Forn 1/2 PARVULARI Cristina Piñol Montcusí 2/3 Marc Calvo Sastriques 1/2 CICLE INICIAL Sònia Abellà Solé CICLE MITJÀ Gemma Foguet Porta 2/3 Sandra Domínguez Mora 1/2 CICLE SUPERIOR Carme Plana Gené A.M.i P.A Presidenta: Gisela Calbet M Secretària: Elena Ferré Tresorera: Jonathan Osorio Vocals: Laia Giner Mireia Calaf Jose A. Garcia
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp CONSELL ESCOLAR És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de l’escola. La directora aprova la programació general prèvia consulta al Claustre de mestres i al Consell Escolar. COMPONENTS: PRESIDENTA CARME PLANA SECRETÀRIA SÒNIA ABELLÀ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT ELISABET BALDOR REPRESENTANT DE L’AMIPA GISELA CALBET REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES ALICIA MAZARRO / ALMUDENA MARTOS REPRESENTANTS DE MESTRES CRISTINA PIÑOL i GEMMA FOGUET REPRESENTANT PAS MARTA PARRA ALCÓN Els membres del Consell Escolar es reuniran com a mínim tres vegades al curs. 10 d’octubre de 2022 10 de febrer de 2023 28 de juny de 2023 Aprovar PGA Valorar la consecució dels objectius establerts. Aprovar comptabilitat. Propostes de millora. Memòria valorativa. Propostes de millora pel curs 2023/24 4. LES FAMÍLIES I L’AMIPA l’AMIPA és l’associació de pares i mares dels alumnes que funciona com a òrgan intern del centre. Aquesta té com a representació una junta que es reuneix quan creu oportú i convoca a la totalitat de famílies per comunicar o decidir nous acords. Algunes tasques de l’AMIPA són: • Programa i organitza les activitats extraescolars que es desenvolupen al migdia o a la tarda, fora de l’horari lectiu. • Col.labora activament en tots els projectes que es desenvolupen al centre. Proposa iniciatives per a millorar l’educació dels infants i es proposen al Consell Escolar. Proposa activitats per aconseguir fons econòmic (tómbola, venda de llibres per Sant Jordi, roses...) per ajudar a les famílies en el pagament de les sortides, compra de material o en altres activitats que l’escola programa. • Fa l’aportació econòmica necessària per equipar l’escola amb el material que li cal i col.labora amb els actes i activitats que s’hi realitzen. • Participa activament a través del Consell Escolar en totes les decisions que es prenen al centre. • Promou activitats de formació de pares i mares • Participa mitjançant el grup-aula en l’organització de tallers i activitats per les festes de l’escola. Cal que la família s’impliqui i es comprometi en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne, a través de la carta de Compromís educatiu i que participi en la vida de l’escola. L’escola proposa a les famílies entrar en l’espai web Família i Escola: Junts x l’Educació on es donen unes orientacions perquè els pares i mares puguin participar i es comprometin en la implicació de l’educació dels seus fills.
 9. 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp CALENDARI ESCOLAR • El curs escolar 2021-2022 començarà el 5 de setembre de 2022 i s’acabarà el 22 de juny de 2023. • Mes de setembre jornada intensiva matinal i a la tarda hora de lleure. • Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre fins el 6 de gener (inclosos). • Les vacances de Setmana Santa del 3 al 10 d’abril 2023 (inclosos). • Setmana cultural del 17 al 21 d’abril de 2023. • Els dies de jornada matinal seran el 21 de desembre i del 5 al 22 de juny. • A banda dels dies festius establerts, farem festa de lliure disposició els dies: 31 d’octubre, 5,7,9 de desembre, 20 de febrer, 28 d’abril. • Les colònies a la Pobla de Cèrvoles seran els dies 24, 25 i 26 de maig • Sessions d’avaluació 14 de desembre, 22 de març, 31 de maig 2023. HORARIS ESCOLA: -Setembre : 8:45 a 12:45 tarda de lleure 15h a 16h - Matins: 8:45h a 12:30h - Tardes: 15h a 16:30h (excepte divendres fins les 16h)
 10. 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA 8. 8. 8. 8. LA LLAR. OBJECTIUS DE LA LLAR LA LLAR. OBJECTIUS DE LA LLAR LA LLAR. OBJECTIUS DE LA LLAR LA LLAR. OBJECTIUS DE LA LLAR Fomentar l’autèntica autonomia de cada infant Afavorir les relacions positives i afectives amb l’entorn Participar en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal iniciant-se en l’autonomia Crear entorns d’aprenentatge adequats a cada infant Afavorir el desenvolupament integral de l’infant (llenguatge corporal, musical, verbal, matemàtic i plàstic) Estimular la creativitat a través de la descoberta i l’experimentació Potenciar el joc simbòlic Relacionar-se amb les famílies compartint i treballant conjuntament UN UN UN UN DIA DIA DIA DIA A LA LLAR A LA LLAR A LA LLAR A LA LLAR Hàbits/rutines Esmorzar Activitat programada Esbarjo Hàbits i rutines Joc lliure i dinar Higiene i descans Experimentació Berenar i comiat RELACIÓ RELACIÓ RELACIÓ RELACIÓ FAMÍLIA FAMÍLIA FAMÍLIA FAMÍLIA – – – – ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA Infant Família Escola Agenda Entrevista Xarxes Socials/Blocs Informe Maleta viatgera
 11. 11. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA 9/. HORARIS. MESTRES ESPECIALISTES/ VIGILÀNCIA PATIS/SEP DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8.45H a 10h REL REFORÇ EI EE EI / EF CS-CM EE EI / MÚSICA CS-CM RELIGIÓ REF EI ANGLÈS CM EE ½ EI EF CM/CS 10h a 11h RELIGIÓ EI EE EI / EF CI EE EI / MÚSICA CI RELIGIÓ CI ANGLÈS CS REF MUS EI EF CI EE NATURALS CS 11h a 11h30’ VIGILÀNCIA PATI TEI EI CI CM CS TEI EI EE CM CS TEI EI EE CI CM CS TEI EI CM CS TEI EI CI CM CS 11h 30’ a 12h 30’ RELIGIÓ CM EF EI EE EI / MÚSICA EI ANGLÈS CI REF EF EI/ EE 1/2 EI 12h 30’ a 13h SEP SEP 30’ EF SEP CS 45’ SEP 30’ PROJECTE CS 13H A 14H TREBALL ESCOLA T A R D A 15H a 16H 30’ ANGLÈS CM RELIGIÓ CS ANGLÈS CS ANGLÈS CI/ EE NATURALS CS ANGLÈS CM EE ½ EI EF EI ANGLÈS CS
 12. 12. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8h 45’- 9h 15’ Bon dia (Acollida: atenció individualitzada i activitat en gran grup) Joc lliure. Treball d’hàbits d’ordre 9h 15’ a 10h SAFATES D’EXPERIMENTACIÓ LLENGUATGE PLÀSTIC TREBALL DE MOTRICITAT FINA PSICOMOTRICITAT LLENGUATGE MUSICAL Hàbits d’higiene i esmorzar 10:15H A 11H ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 11 h a 12h HÀBITS HIGIENE RACONS HÀBITS HIGIENE RACONS HÀBITS HIGIENE RACONS HÀBITS HIGIENE RACONS HÀBITS HIGIENE RACONS 12h a 13hh D I N A R 15h a 15:45h HÀBITS D’HIGIENE + DESCANS PATI PATI PATI RACONS D’APRENENTATGE HIGIENE I SORTIDA PATI JOC LLIURE 15:54 h 16:30h RACÓ DELS CONTES HIGIENE I SORTIDA RACONS D’APRENENTATGE HIGIENE I SORTIDA RACONS D’APRENENTATGE HIGIENE I SORTIDA HIGIENE I SORTIDA HORARI ALUMNES EDUCACIÓ INFANTIL (PRIMER CICLE)
 13. 13. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp APRENENTATGES GLOBALITZATS. TOTAL HORES LECTIVES - 25H. MESTRES QUE INTERVENEN AL GRUP: CRISTINA PIÑOL MONTCUSÍ MARC CALVO SASTRIQUES SÒNIA ABELLÀ I GEMMA PORTA (REFORÇ) MÍRIAM AYZA (EDUCACIÓ ESPECIAL) SANDRA DOMINGUEZ MORA (PROJECTE) MIREIA PLANA MARTÍNEZ (RACONS I ANGLÈS) DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8h 45’- 9h 15’ Bon dia (Acollida: atenció individualitzada i activitat en gran grup) 9h 15’ a 10h ANGLÈS RACONS D’APRENENTATGE TALLER D’ART LECTOESCRIPTURA ANGLÈS RACONS D’APRENENTATGE LECTOESCRIPTURA LECTOESCRIPTURA LECTOESCRIPTURA 10h a 10 45’ 10h 45’ a 11h Hàbits d’higiene i esmorzar 11h a 11h 30’ ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 11 h 30’a 12h 30’ LLENGUATGE MATEMÀTIC PSICOMOTRICITAT MÚSICA LLENGUATGE MATEMÀTIC PROJECTE INTERDISCIPLINAR T A R D A 15h a 15:45h BONA TARDA PROJECTES DESCOBERTA DE L’ENTORN GRAFOMOTRICITAT TALLER D’EXPERIMENTS RACONS MATEMÀTICS PSICOMOTRICITAT 15:45 h 16:30h DESCOBERTA D’UN MATEIX LLENGUATGE MATEMÀTIC RACONS MATEMÀTICS HORARI ALUMNES EDUCACIÓ INFANTIL (segon CICLE)
 14. 14. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES ¾ de 9h a 10H LECTURA CASTELLÀ CATALÀ LECTURA VALORS MATEMÀTIQUES LECTURA MEDI CASTELLÀ LECTURA VALORS MATEMÀTIQUES LECTURA MEDI CATALÀ 10H a 11h MATEMÀTIQUES ED. FÍSICA MÚSICA RELIGIÓ /VALORS ED. FÍSICA 11h a 11h 30’ ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 11h 30’ a 12h 30’ CASTELLÀ CATALÀ MATEMÀTIQUES ANGLÈS PROJECTE INTERDISCIPLINARI T A R D A 15h a 15:45 h MEDI NATURAL I SOCIAL ANGLÈS PLÀSTICA CASTELLÀ MEDI NATURAL I SOCIAL PLÀSTICA 15:45h 16:30h ÀREES HORES/SET MESTRES RESPONSABLES Llengua i Lit. catalana 3H Sònia Abellà Solé Llengua i Lit. castellana 3H Sònia Abellà Solé Llengues Estrangeres (Fr/An/.........) 1H 45’ Marcel Llevat Gateu Matemàtiques 4H Sònia Abellà Solé Coneixement medi natural social i cultural 4H 30’ Sònia Abellà Solé Educació artística 2H 45’ Sònia Abellà Solé / Jordi Navàs Educació Física 2H Sandra Amill Solano Religió/ Educació en valors 1H 30’ Mireia Plana Martinez SEP Sònia Abellà / Sandra Amil / Cristina Piñol Esbarjo 2H 30’ Sònia Abellà Solé / Carme Plana TOTAL HORARI ALUMNES CICLE INICIAL
 15. 15. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp MESTRES ÀREES HORES/SET GEMMA FOGUET PORTA Llengua i Lit. catalana 3H GEMMA FOGUET PORTA Llengua i Lit. castellana 3H MARCEL LLEVAT GATEU Llengues Estrangeres (Fr/An/.........) 2H 30’ GEMMA FOGUET PORTA Matemàtiques 4H SANDRA DOMÍNGUEZ MORA Coneixement medi natural social i cultural 4H JORDI NAVÀS / CARME PLANA Educació artística 2H 30 SANDRA AMILL SOLANO Educació Física 2H MIREIA PLANA MARTÍNEZ Religió/ Educació en valors socials i cívics 1H 30’ GEMMA FOGUET PORTA / SANDRA DOMÍNGUEZ Esbarjo 2H 30’ TOTAL 25H DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES ¾ de 9h a 10H LECTURA VALORS MEDI NATURAL LECTURA VALORS ED FÍSICA LECTURA CASTELLÀ MÚSICA LECTURA CASTELLÀ ANGLÈS LECTURA CATALÀ ED FÍSICA 10H A 11H PROJECTE CATALÀ CATALÀ MEDI NATURAL MATEMÀTIQUES 11H A 11H 30’ ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 11h 30’ A 12H 30’ RELIGIÓ / VALORS MATEMÀTIQUES SEP 30’ MATES MATEMÀTIQUES SEP 30’ MATES REF EE MEDI SOCIAL CATALÀ SEP 30’ CASTELLÀ T A R D A 15h a 15:45h ANGLÈS MEDI SOCIAL CASTELLÀ ANGLÈS CASTELLÀ PLÀSTICA CASTELLÀ 15:45h 16:30h HORARI ALUMNES CICLE MITJÀ
 16. 16. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES ¾ de 9h a 10h LECTURA VALORS MATEMÀTIQUES LECTURA VALORS EDUCACIÓ FÍSICA LECTURA VALORS MÚSICA LECTURA CASTELLÀ MATEMÀTIQUES LECTURA CAT EDUCACIÓ FÍSICA 10h a 11h CATALÀ CASTELLÀ MATEMÀTIQUES ANGLÈS MEDI NATURAL 11h a 2/4 de 12h ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 2/4 de 12h a 2/4 d’1h CASTELLÀ MATEMÀTIQUES CATALÀ CATALÀ SEP 30’ ANGLÈS CASTELLÀ SEP 30’ PROJ T A R D A 15H a 15:45h RELIGIÓ/ VALORS ANGLÈS MEDI NATURAL MEDI SOCIAL MEDI SOCIAL PLÀSTICA PLÀSTICA ANGLÈS 15:45h a 16:30h HORARI ALUMNES CS MESTRES ÀREES HORES/SET CARME PLANA GENÉ Llengua i Lit. catalana 3H 15’ CARME PLANA GENÉ Llengua i Lit. castellana 3H MARCEL LLEVAT GATEU Llengues Estrangeres (Fr/An/.........) 2H 45’ CARME PLANA GENÉ Matemàtiques 4H CARME PLANA GENÉ / SANDRA DOMÍNGUEZ MORA Coneixement medi natural social i cultural 4H 15’ CARME PLANA / JORDI NAVÀS Educació artística 1H 45’ SANDRAAMILL SOLANO Educació física 2H MIREIA PLANA MARTÍNEZ Religió/ Educació en valors socials i cívics 1H 30’ CARME PLANA GENÉ Esbarjo 2H 30’ TOTAL 25H
 17. 17. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp TEI: MARTA PARRA ALCÓN DNI: ESPECIALITAT: TÈCNICA ED INFANTIL 1R CICLE CÀRREC: - TEI: MERCÈ MARIANO FORN ( ½ JORNADA AJUNTAMENT) DNI: ESPECIALITAT: TÈCNICA ED INFANTIL 1R CICLE CÀRREC: COORD MATERIAL SETMANALMENT 8:45 A 9:15 TREBALL D’HÀBITS D’ORDRE 9:15 A 9:30 TREBALL D’HÀBITS I RUTINES DIÀRIES 9:30 A 10H ACTIVITAT PROGRAMADA 10H A 10:15H TREBALL D’HÀBITS D’HIGIENE + DONAR ESMORZAR 10:15 A 11 PATI (PEDRETES) 11H A 11:45H TREBALL D’HÀBITS HIGIENE + PREPARAR PER DINAR 11:45H A 12:30H DONAR DINAR 12:30H A 13H 13H A 15H TREBALL D’HÀBITS HIGIENE + PREPARAR PER DESCANS DINAR TEI + PREPARAR ACTIVITATS / MATERIALS 15H A 15:45H PATI/ACTIVITAT PROGRAMADA- RACONS D’APRENENTATGE 15:45H A 16H TREBALL D’HÀBITS D’HIGIENE 16H A 16:15H ACTIVITAT PROGRAMADA 16:15H A 16:30H PREPARAR SORTIDA Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2022 Signatura TEI Signatura de la Directora Segell HORARI TÈCNICA D’EDUCACIÓ INFANTIL P-1/P-2
 18. 18. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp MESTRA: CRISTINA PIÑOL MONTCUSÍ DNI: ESPECIALITAT: ED. INFANTIL TUTORA: ED, INFANTIL CÀRREC: CAP D’ESTUDIS ZER DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8h 45’ a 9h 45’ TALLER D’ART LECTOESCRIPTURA LECTOESCRIPTURA 9h 45’ a 10h 45’ TALLER D’ART LECTOESCRIPTURA LECTOESCRIPTURA 10h 45’ a 11h 15’ VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI CAP D’ESTUDIS 11h 15’ a 12h 30’ REFORÇ CI REFORÇ CI CAP D’ESTUDIS 12h 30’ a 13h SEP 30’ CI SEP 30’ CI SEP 30’ 13H A 14H CLAUSTRE ESCOLA 1H 15’ CAP D’ESTUDIS 1H ATENCIÓ FAMÍLIES/ COORD 1H T A R D A 15H a 16:30H CAP D’ESTUDIS ZER TALLER D’EXPERIMENTS/ REUNIÓ ZER CAP D’ESTUDIS ZER 1H CAP D’ESTUDIS ZER TALLER D’EXPERIMENTS/ REUNIÓ ZER Hores/setmana Activitat Lectives No lectives HORES DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN EL GRUP DEL QUAL ÉS TUTOR 8H 30’ DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN ALTRES GRUPS 2H ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (Grups flexibles, grups reduïts, atenció individual…) ACTIVITATS DE SUPORT / SUBSTITUCIONS CURTA DURADA SUPORT PERSONALITZAT ALS ALUMNES 1H 30’ ACTIVITATS DE TUTORIA INDIVIDUAL / GRUP CÀRREC ÒRGANS DIRECTIUS 4H 1H CÀRREC ÒRGANS COORDINACIÓ REUNIONS ZER/ESCOLA 2H ALTRES : ________COORDINACONS ESCOLA/ ATENCIÓ PARES________________ 1H TOTAL 16H 4H+3H DEDICACIÓ CENTRE Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2022 Signatura de la tutora Signatura de la Directora Segell HORARI MESTRA ED. INFANTIL 2/3 JORNADA P-3/P-4/P-5
 19. 19. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp MESTRE: MARC CALVO SASTRIQUES DNI: ESPECIALITAT: PRIMARIA TUTOR: 2N CICLE EI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8h 45’ a 9h 45’ ANGLÈS (REL) ANGLÈS (REL) COORD EI 9h 45’ a 10h 45’ RACONS D’APRENENTATGE (REL) RACONS D’APRENENTATGE (REL) REFORÇ EI 10h 45’ a 11h 15’ VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI 11h 15’ a 12h 30’ LLENGUATGE MATEMÀTIC (CI) (CM) LLENGUATGE MATEMÀTIC (CI) 12h 30’ a 13h TREBALL ESCOLA BIBLIOTECA / ATENCIÓ F TREBALL ESCOLA JOCS/ MATERIAL 13H A 14H T A R D A 15H a 16:30H PROJECTES DESC ENTORN (CM) REUNIÓ ZER RACONS MATEMÀTICS (CM) PROJECTE DESC UN MATEIX REUNIÓ ZER RACONS MATEMÀTICS (CM) Hores/setmana Activitat Lectives No lectives HORES DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN EL GRUP DEL QUAL ÉS TUTOR 8H 30’ DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN ALTRES GRUPS ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (Grups flexibles, grups reduïts, atenció individual…) 3H 30’ ACTIVITATS DE SUPORT / SUBSTITUCIONS CURTA DURADA SUPORT PERSONALITZAT ALS ALUMNES ACTIVITATS DE TUTORIA INDIVIDUAL / GRUP CÀRREC ÒRGANS DIRECTIUS COORDINACIÓ 1H 15’ REUNIONS / TREBALL ESCOLA/ ATENCIÓ FAMÍLIES 2H 45’ TOTAL 12H 4H Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2022 Signatura del mestre Signatura de la Directora Segell HORARI MESTRE PARVULARI 1/2 JORNADA
 20. 20. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp TOTAL 9H 1H Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2012 Signatura deL tutor Signatura de la Directora Segell Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2017 Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2022 Signatura de la mestra Signatura de la Directora Segell MESTRA: GEMMA FOGUET PORTA DNI: ESPECIALITAT: ED. PRIMARIA TUTORA: CICLE MITJÀ CÀRREC: COORD ESCOLES VERDES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8h 45’ a 10h LECTURA VALORS REFORÇ EI LECTURA CASTELLÀ REFORÇ EI LECTURA REFORÇ EI 10h a 11h CATALÀ CATALÀ MATEMATIQUES 11h a 11h 30’ VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI 11h 30’ a 12h 30’ MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES CATALÀ 12h 30’ a 13h SEP MATEMÀTIQUES SEP MATEMÀTIQUES SEP CASTELLÀ 13h a 14h CLAUSTRE 1H ESCOLES VERDES 1H ATENCIÓ PARES 15’ TREBALL ESCOLA 1H T A R D A 15H a 15:45H CASTELLÀ REFORÇ EI CASTELLÀ / REUNIO ZER CASTELLÀ 15:45’ a 16:30h CASTELLÀ / REUNIO ZER Total hores ACTIVITAT Lectives No lectives HORES DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN EL GRUP DEL QUAL ÉS TUTOR / ESBARJO 10H 45’ DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN ALTRES GRUPS SUPORT PERSONALITZAT ALS ALUMNES/ REFORÇ 5H 15’ COORDINACIÓ / REUNIONS / TREBALLS D’ESCOLA/ ATENCIÓ PARES 4H TOTAL 16H 4H HORARI MESTRA CICLE MITJÀ 2/3 JORNADA
 21. 21. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8h 45’ a 9h 45’ LECTURA VALORS MEDI NATURAL COORDINACIÓ CM LECTURA CASTELLÀ TREBALL ESCOLA 1H BIBLIOTECA 9h 45’ a 10h 45’ PROJECTE REF CM MEDI NATURAL 10h 45’ a 11h 15’ VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI 11h 15’ a 12h 30’ REFORÇ EI REF CM MEDI SOCIAL 12h 30’ a 13h SEP 30’ REFORÇ CM ATENCIÓ FAMÍLIES/ COORD 13H A 14H CLAUSTRE T A R D A 15H a 16:30H REFORÇ EI REUNIÓ ZER REFORÇ ED INF MEDI SOCIAL REFORÇ ED INF Hores/setmana Activitat Lectives No lectives HORES DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN EL GRUP DEL QUAL ÉS TUTOR 6H 15’ DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN ALTRES GRUPS ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (Grups flexibles, grups reduïts, atenció individual…) 5H 15’ ACTIVITATS DE SUPORT / SUBSTITUCIONS CURTA DURADA SUPORT PERSONALITZAT ALS ALUMNES 30’ ACTIVITATS DE TUTORIA INDIVIDUAL / GRUP REUNIONS ESCOLA/ZER 1H 45’ COORDINACIÓ 1H ALTRES : ATENCIÓ FAMÍLIES/ TREBALL ESCOLA 1H 15’ TOTAL 12H 4H Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2022 Signatura de la mestra Signatura de la Directora Segell HORARI MESTRA CM (1/2 JORNADA) MESTRA: SANDRA DOMÍNGUEZ MORA DNI: ESPECIALITAT: ED. PRIMARIA TUTORA: CICLE MITJÀ CÀRREC:
 22. 22. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp MESTRA: CARME PLANA GENÉ ESPECIALITAT: ED. PRIMARIA TUTORA: CICLE SUPERIOR CÀRREC: DIRECTORA/ SEC ZER Hores/setmana Activitat Lectives No lectives HORES DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN EL GRUP DEL QUAL ÉS TUTOR 15H 45’ SUPORT PERSONALITZAT ALS ALUMNES/ REFORÇ ACTIVITATS DE TUTORIA INDIVIDUAL / GRUP CÀRREC ÒRGANS DIRECTIUS DIRECCIÓ ESCOLA/SEC ZER LA PARELLADA 8H 15’ COORDINACIÓ SERVEIS 1H REUNIONS/ ATENCIÓ FAMÍLIES/ TREBALL ESCOLA 5H TREBALL ESCOLA/ COORDINACIONS TOTAL 24H 6H+5H DEDICACIÓ CENTRE Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2022 Signatura de la tutora Signatura de la Directora Segell DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8H 45’a 9h LECTURA VALORS MATEMÀTIQUES LECTURA VALORS LECTURA VALORS LECTURA CASTELLÀ LECTURA CATALÀ 9h a 10h DIRECCIÓ ESCOLA DIRECCIÓ ESCOLA MATEMÀTIQUES SECRETARIA ZER 10 a 11h CATALÀ CASTELLÀ MATEMÀTIQUES DIRECCIÓ ESCOLA DIRECCIÓ ESCOLA 11h a 11h 30’ VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI VIGILÀNCIA PATI 11h 30’ a 12h 30’ CASTELLÀ MATEMÀTIQUES CATALÀ CATALÀ CASTELLÀ 12h 30’ a 13h TREBALL ESCOLA 1H CLAUSTRE ESCOLA 1H 15’ TREBALL ESCOLA 1H TREBALL ESCOLA 1H COORDINACIÓ SERVEIS 13H A 14H 15H A 15:45H SECRETARIA ZER EQUIP DIRECTIU SEC MEDI SOCIAL/ REUNIO ZER PLÀSTICA COORD ED ZER 15:45H A 16:30H DIRECCIÓ ESCOLA MEDI SOCIAL MEDI SOCIAL/ REUNIÓ ZER PLÀSTICA HORARI MESTRA C. SUPERIOR
 23. 23. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2022 Signatura de la tutora Signatura de la Directora Segell DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8h 45’ a 10H LECTURA CATALÀ LECTURA MATEMÀTIQUES LECTURA CASTELLÀ LECTURA MATEMÀTIQUES LECTURA CATALÀ 10H a 11H MATEMÀTIQUES SECRETARIA REFORÇ EI REFORÇ EI SECRETARIA 11H a 11h 30’ VIGILÀNCIA PATI ATENCIÓ FAMÍLIES VIGILÀNCIA PATI ATENCIÓ FAMÍLIES VIGILÀNCIA PATI 11h 30’ a 12h 30’ CASTELLÀ CATALÀ MATEMÀTIQUES REFORÇ EI PROJECTE INTERDISCIPLINARI 12h 30’ a 1h COORDINACIONS ESCOLA 30’ REFORÇ EI CLAUSTRE 1H TREBALL ESCOLA BIBLIOTECA 45’ TREBALL ESCOLA 1H TREBALL ESCOLA 1H 1h a 2h 3 a 3H 45’ MEDI NATURAL I SOCIAL GRAFOMOTRICITAT EI REUNIÓ ZER/ CASTELLÀ MEDI NATURAL I SOCIAL PLÀSTICA 3H 45’ A 4H 30’ MEDI NATURAL I SOCIAL PLÀSTICA MEDI NATURAL I SOCIAL Hores/setmana Activitat Lectives No lectives HORES DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN EL GRUP DEL QUAL ÉS TUTOR 18H 15’ DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN ALTRES GRUPS 45’ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (Grups flexibles, grups reduïts, atenció individual…) 3H SUPORT PERSONALITZAT ALS ALUMNES CÀRREC ÒRGANS DIRECTIUS 2H CÀRREC ÒRGANS COORDINACIÓ 30’ REUNIONS / / TREBALL ESCOLA 4H 30’ ALTRES : _____ATENCIÓ FAMILIES__________________________________________ 1H TOTAL 24H 6H+5H DEDICACIÓ CENTRE HORARI MESTRA CICLE INICIAL MESTRA: SÒNIA ABELLÀ SOLÉ DNI: ESPECIALITAT: PRIMÀRIA GRUP: CICLE INICIAL CÀRREC:SECRETÀRIA ESCOLA
 24. 24. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp MESTRA: MIREIA PLANA MARTÍNEZ DNI: ESPECIALITAT: RELIGIÓ GRUP: INTERNIVELLS Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2022 Signatura de la mestra Signatura de la Directora Segell DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8h 45’ a 9h 45’ REFORÇ EI REFORÇ EI 9h 45’ a 10h 45’ REFORÇ EI RELIGIÓ / VALORS CI 10h 45’ a 11h 15’ 11h 15’ a 12h 30’ RELIGIÓ/VALORS CM 3H A ¾ DE 4H RELIGIÓ/ VALORS CS ¾ DE 4H A 2/4 DE 5H Activitat Lectives No lectives HORES DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN EL GRUP DEL QUAL ÉS TUTOR DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN ALTRES GRUPS 2H 45’ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (Grups flexibles, grups reduïts, atenció individual…) 3H 30’ SUPORT PERSONALITZAT ALS ALUMNES CÀRREC ÒRGANS DIRECTIUS CÀRREC ÒRGANS COORDINACIÓ REUNIONS / ATENCIÓ PARES/ TREBALL ESCOLA ALTRES : ____________________________________________________________________ TOTAL 6H 15’ HORARI MESTRA RELIGIÓ
 25. 25. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp NOM: MERCÈ MARIANO FORN DNI: HORARI ATENCIÓ : 6H Figuerola del Camp, 1 de setembre de 2022 Signatura de la mestra Signatura de la Directora Segell DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9H A 10H 10H A 11H 11H A 11H 30’ 11h 30’ A 12H 30’ 3H A ¾ DE 4H EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ INFANTIL 30’ EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ INFANTIL ¾ DE 4H A 2/4 DE 5H EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ INFANTIL Activitat Lectives No lectives HORES DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN EL GRUP DEL QUAL ÉS TUTOR DOCÈNCIA REGLADA AMB ALUMNES EN ALTRES GRUPS ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (Grups flexibles, grups reduïts, atenció individual…) 6H SUPORT PERSONALITZAT ALS ALUMNES CÀRREC ÒRGANS DIRECTIUS CÀRREC ÒRGANS COORDINACIÓ REUNIONS / ATENCIÓ PARES/ TREBALL ESCOLA ALTRES : ____________________________________________________________________ TOTAL 6H HORARI VETLLADORA
 26. 26. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp 10. LES NOSTRES FORTALESES I DEBILITATS. ASPECTES POSITIUS ASPECTES NEGATIUS fortaleses DEBILITATS o Grups reduïts i internivells que afavoreixen un tracte personalitzat entre alumnes i mestres. o Equip de mestres estable, amb il·lusió i desig de millora. o Interès de les famílies en l’educació dels seus fills/es. o Relació molt propera amb les famílies, basada en el diàleg i la confiança. o Bons resultats acadèmics dels alumnes. o Bon traspàs d’informació Llar-Inf-Pri-Sec. o Bon clima i convivència a l’escola. o Projectes comuns de ZER. o Necessitat d’adequar el currículum amb activitats més competencials. o Cal potenciar l’ús de les TAC com a eina d’aprenentatge o Poca disponibilitat de temps pel debat pedagògic. o Falta de formació docent en innovació educativa i avaluació competencial. o Poca participació de les famílies en activitats d’aula. o Mancança d’espais a l’escola. OPORTUNITATS AMENACES o Ràtios menors que a les escoles ordinàries. o No hi ha matrícula viva. o Disponibilitat, participació i col·laboració de tota la comunitat educativa. o Famílies que aposten pel nostre model d’escola. o Implicació econòmica i educativa de l’Ajuntament i l’AMIPA. o Bona relació amb l’Ajuntament, associacions i entitats locals. o Proximitat a l’entorn natural, cultural i patrimonial. o Poca natalitat i disminució de matrícula. o Entrada d’alumnes amb NESE i conductes disruptives amb manca de dotació i recursos NE. o Poble que disposa de pocs serveis. o Manca de projectes educatius d’entorn per subvencionar projectes que afavoreixen activitats extraescolars, lúdiques... o Manca d’espai i edifici amb deficiències.
 27. 27. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA 11. OBJECTIUS I INDICADORS L’objectiu prioritari de l’escola és l’èxit escolar i l’excel.lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots els nostres alumnes. ÀMBIT ÀMBIT ÀMBIT ÀMBIT PEDAGÒGIC PEDAGÒGIC PEDAGÒGIC PEDAGÒGIC LÍNIA D’ACTUACIÓ: Revisió pedagògica del currículum i metodologia. OBJECTIU OBJECTIU OBJECTIU OBJECTIU MILLORAR EL NIVELL COMPETENCIAL DE L’ALUMNAT. ESTRATÈGIA 1 Millora de la competència comunicativa escrita en llengua catalana i castellana ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 1.1 Fer el desplegament curricular de llengua escrita i unificar criteris metodològics a EI/PRI Claustre i ED Percentatge d’ alumnes que superen l’avaluació de cicle en escriptura (PRI) Proves internes 1.2 Realitzar rúbrica d’avaluació dels textos escrits Tutors Percentatge d’ alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt en les proves diagnòstica de 2n i Cb 6è Prova diagnòstica i de CB ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 1.1.1 Programació d’activitats d’escriptura funcional (individuals i col.lectives) a EI i PRI X 1.1.2 Coordinació pedagògica entre etapes i cicles del procés d’escriptura X 1.1.3 Elaboració del dossier de treball “El meu quadern d’escriptura” a tots els cicles d’EP X CAT XCAS 1.2.1 Realització i aplicació de la rúbrica d’avaluació de l’expressió escrita X CAT XCAS ESTRATÈGIA 2 Millora de la competència comunicativa oral en anglès ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 2.2 Augmentar les hores de contacte amb la llengua anglesa Tutors, especialista anglès i ED Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà- alt/ alt en la competència de comprensió oral Prova ext. de CB ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 2.2.1 Programació de tallers d’anglès al llarg del curs (cuina, manualitats, experiments...) fora l’horari de l’àrea X X X X 2.2.2 Participació en l’espai web de la ZER amb aportacions orals en anglès X X X X
 28. 28. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp ESTRATÈGIA 3 Millora de la competència matemàtica i científica ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 3.1 Potenciar el canvi pedagògic de l’E/A de les matemàtiques Claustre i ED Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt en les proves diagnòstica de 2n i Cb 6è Prova diagnòstica 2n Prova Cb 6è 3.2 Actualitzar materials i recursos per treballar les matemàtiques d’una manera més significativa i funcional Tutors Percentatge d’activitats competencials en cada sessió Programacions d’aula 3.3 Establir la “tarda de la ciència” on treballar el mètode científic Claustre i tutors Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà- alt/alt en la prova de Cb de medi Prova Cb 6è 3.4 Realitzar una Programació de medi natural i social lligada a l’entorn Claustre i ED Es realitza la programació de medi Programació d’aula ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 3.1.1 Creació d’espais on els alumnes siguin capaços de fer les activitats d’una manera més autònoma. X X 3.2.1 Disseny d’activitats, materials i recursos més competencials X X 3.3.1 Programació d’activitats cooperatives al voltant de les matemàtiques X X 3.3.2 Exposicions orals internivells d’experiències científiques fent ús d’una taula-recull i rúbriques d’avaluació X X 3.4.1 Desenvolupar una programació de medi natural i social lligada a l’entorn i on l’alumne en sigui el principal protagonista (suprimir els llibres de text) X X ESTRATÈGIA 4 Millora de la competència digital per avançar en el coneixement i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 4.1 Programació d’activitats TAC en les diferents àrees. Tutors, especialistes i coordinador TAC Percentatge d’utilització TAC en les activitats de cada sessió Programacions d’aula 4.2 Dinamització i participació en la plataforma Nodes de la ZER/escola i en xarxes socials Claustre Articles publicats al Portal (Mínim 9 per classe) Plataforma Nodes ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 4.1.1 Utilitzar recursos TAC en els processos d’E/A potenciant els projectors, tauletes i ordinadors. X X X X 4.1.2 Fer formació sobre la possibilitat de recursos i accions fent ús de diferents programes i aplicacions. X 4.2.1 Penjar articles a la plataforma de la ZER de cada cicle, de diferents activitats de l’aula implicant als alumnes de forma activa. X X X X
 29. 29. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp ÀMBIT DE GESTIÓ I ÀMBIT DE GESTIÓ I ÀMBIT DE GESTIÓ I ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ ORGANITZACIÓ ORGANITZACIÓ ORGANITZACIÓ LÍNIA D’ACTUACIÓ DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA OBJECTIU OBJECTIU OBJECTIU OBJECTIU MILLORAR el funcionament, LA GESTIÓ I L’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA PER ASSOLIR L’ÈXIT EDUCATIU ESTRATÈGIA 5 Aportar a l’escola innovació i nous recursos per a la igualtat d’oportunitats ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 5.1. Promoure l’èxit educatiu de tots els alumnes i la igualtat d’oportunitats. Equip directiu i Claustre Percentatge d’alumnat que supera els criteris d’avaluació mínims del cicle. Criteris d’avaluació 5.2. Definició d’un procediment d’avaluació que afavoreixi l’aprenentatge competencial. Claustre Instruments d’avaluació competencials utilitzats Programacions 5.3. Formació dels mestres en innovació educativa i noves metodologies d’aprenentatge. Equip directiu Percentatge participació mestres en la formació PGA/ Memòria 5.4. Organització de recursos (horaris, espais, materials, mestres, activitats...) segons les necessitats educatives. Equip directiu i Claustre Enquesta satisfacció mestres/ famílies Enquesta 5.5. Potenciació de projectes cooperatius. Claustre Projectes cooperatius/curs PGA/ Memòria ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 5.1.1. Analitzar les pròpies pràctiques docents des de la mirada competencial que atenguin l’atenció a la diversitat i la inclusió a l’aula. X X X X 5.1.2. Formació docent en atenció a la diversitat i NESE. (llenguatge) X 5.1.3. Compartir bones pràctiques educatives amb el professorat. X X X X 5.2.1. Donar a conèixer els objectius i criteris d’avaluació a l’alumnat i a les famílies X 5.2.2. Proposar activitats on el propi alumne s’hagi d’avaluar (coavaluació, rúbrica, autoreflexió...). X X X X 5.3.1. Participar en la formació que es programi des de la ZER. X X X X 5.4.1. Replantejar les tasques que els alumnes fan a casa. X 5.4.2 Crear un nou espai de joc, comunicació i d’ intercanvi d’experiències. X 5.4.3. Realitzar una PGA amb flexibilització d’espais, horaris i recursos X X X X 5.4.4. Fer ús de les noves tecnologies per a la igualtat d’oportunitats X X X X
 30. 30. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp ÀMBIT ÀMBIT ÀMBIT ÀMBIT DE COHESIÓ SOCIAL DE COHESIÓ SOCIAL DE COHESIÓ SOCIAL DE COHESIÓ SOCIAL LÍNIA D’ACTUACIÓ CONVIVÈNCIA, CLIMA ESCOLAR I RELACIÓ AMB L’ENTORN OBJECTIU OBJECTIU OBJECTIU OBJECTIU COHESIONAR I COORDINAR ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT ESTRATÈGIA 6 Organització de l’acolliment de les famílies i als nous mestres. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 6.1.Elaborar documents d’acollida a les famílies i als mestres nous. Equip Directiu Realització dels documents PAF i PAM NOF/PA 6.2.Organitzar activitats per integrar les famílies a la vida escolar. Equip Directiu i tutors Activitats al curs dirigides a les famílies PGA 6.3. Elaborar un Pla de Comunicació d’escola. Equip Directiu i Claustre Percentatge satisfacció comunitat Enquesta ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 6.1.1.Revisió dels documents informatius a les famílies i als nous mestres. X 6.2.1. Promoure espais de trobada amb les famílies i dinamització de xerrades educatives X X X X 6.3.1. Revisar les estratègies de comunicació amb les famílies i mestres X ESTRATÈGIA 7 Foment de la col·laboració de les famílies en el procés d’E-A ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 7.1. Fomentar la participació de les famílies en les activitats d’escola. Equip Directiu i tutors Percentatge de famílies participants/curs PGA/Memòria ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 7.1.1. Programació d’activitats amb famílies a l’aula: racons, xerrades, lectura, dramatització de contes, tallers, projectes... X X X X 7.1.2. Planificar activitats obertes a les famílies per la celebració de festes tradicionals. X X X X
 31. 31. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp SEGUIMENT DELS INDICADORS: ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 8.1.Planificar i aplicar activitats per a la convivència i gestió de conflictes. Claustre i Tutors Percentatge d’activitats per a la convivència Programacions d’aula (tutoria) 8.2. Crear la comissió de mediació. Equip directiu Es crea la comissió Memòria ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 8.1.1 Organització de l’acolliment i seguiment dels alumnes nous a l’escola. X X X X 8.1.2 Programació de dinàmiques de grup i cooperatives. X X X X ESTRATÈGIA 9 Fomentar les relacions amb l’entorn que ens aportin aprenentatge ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 9.1. Participar en propostes que es facin des de l’entorn (poble, comarca, associacions...) ED i Claustre Activitats realitzades de propostes entorn PGA /Memòria 9.2. Dissenyar una programació de sortides educatives per conèixer l’entorn natural, patrimonial, econòmic i de serveis. Claustre i tutors Programació sortides PGA/ Memòria ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 9.1.1. Desenvolupament de projectes en col.laboració amb agents educatius externs. X X X X 9.2.1. Realització d’una programació de sortides locals al llarg de l’educació infantil i primària. X ESTRATÈGIA 8 Promoure accions per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes
 32. 32. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Definició de l’indicador Instruments Fonts Punt de referència Curs 20/21 Curs 21/22 Curs 22/23 Millora desitjable DE RESULTATS Percentatge d’ alumnes que superen l’avaluació de cicle en escriptura CAT/CAS Proves d’escriptura internes Alumnes 2n, 4t, 6è 75% 100% 100% 80% Percentatge d’ alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt en la prova diagnòstica EXP ESCRITA CAT Prova externa 2n Ø 3/5 60% - 80% Percentatge d’ alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt EXP ESCRITA CAT Prova externa 6è 63% 100% 80% 70% Percentatge d’ alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt EXP ESCRITA CAS Prova externa 6è 80% 100% 80% 82% Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà- alt/ alt COMPRENSIÓ ORAL ANG Prova externa 6è 76% 100% 100 % 80% Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt MATEMÀTIQUES Prova externa 2n Ø 3/5 60% - 80% Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt MATEMÀTIQUES Prova externa 6è 83% 2/3 66%(*) 3/5 60% 85% Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà-alt/alt MEDI NATURAL Prova externa 6è 80% 100% 80% 85% Percentatge d’alumnat que supera els criteris d’avaluació mínims de cicle. Proves internes Alumn es 2n, 4t, 6è 90% 100% 9/10 90% 95% (*) Dels tres alumnes que realitzen la prova, un no la supera.
 33. 33. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA DE PROCESSOS Nombre d’activitats competencials /sessió Programacions Prog aula 1/4 2/4 60% 2/4 Percentatge d’utilització TAC en les activitats de cada sessió Programacions Prog aula 20% 25% 30% 30% Articles publicats al Portal /Etapa/Cicle Portal Nodes Tutors Ø 4/cicle 5/cicle 9/cicle Instruments d’avaluació competencials utilitzats Programacions Tutors/ Prog 3 4 4 6 Satisfacció mestres en organització i gestió de centre Enquesta Mestres 95% - 100% 100% Satisfacció mestres en l’atenció a la diversitat Enquesta Mestres 80% - 100% 100% Satisfacció famílies en participació i atenció a les necessitats individuals dels infants Enquesta Famílies 86% 88% - 95% 90% 90% Activitats al curs dirigides a les famílies Memòria PGA 2 1 4 3 Percentatge de famílies participants en activitats dins i fora l’aula Enquesta Tutors 50% 0% 80% 75% Percentatge d’activitats per a la convivència/curs Programacions Tutors Prog aula 5% 7% 8% 10% Activitats realitzades de propostes de l’entorn/curs Memòria PGA Entorn 4 3 4 6 DE RECURSOS Percentatge participació mestres en formació innovació Memòria Claustr e 25% 75% 100% 100% Percentatge participació mestres en formació noves tecnologies Memòria Claustr e 0% 100% 100% 100% Percentatge participació mestres en formació NEE Memòria Claustr e 25% 100% - 100% Es realitza la programació de medi natural i social EI/PRI Programació Currícul um EI/PRI Ø - En procés Prog. Es realitza programació de sortides locals Programació Prog Ø sí sí Prog. Realització del document Pla d’Acollida a les Famílies Memòria Famílies mestres i ED Ø sí sí Document Realització del document Pla d’Acollida als mestres Memòria Mestres i ED Ø sí sí Document Realització del Pla de Comunicació Memòria Famílies Mestres Alumne s Entorn Ø - En procés Document Es crea Comissió de Convivència Memòria Mestres Alumne s Famílies Ø sí sí Comissió
 34. 34. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp 12. COORDINACIONS Molts dels objectius marcats en cursos anteriors, s’han convertit en projectes d’escola. Per tal de millorar el funcionament de l’escola, la seva organització, recursos, activitats i avaluació, es nomenen les docents responsables que vetllaran per la correcta realització dels projectes aprovats en la PGA. Per tal de fer un seguiment d’aquestes activitats, un cop al trimestre en la reunió de l’equip docent, cada responsable realitzarà una avaluació del funcionament de la seva àrea la qual n’és el/la responsable. DOCENTS COORDINACIÓ ACTUACIONS TEI Materials de centre Reutilització Educar als nostres alumnes en el respecte envers el material de l’escola, amb els llibres, jocs, colors, ... que són de tots, a tenir-ne cura i a conservar-los en bon estat per a poder-lo reutilitzar. Realitzar la comanda de materials amb criteris de sostenibilitat, economia i ús. TUTORA E.I. -Nodes/Xarxes socials -Actualitzar la plataforma. Organització, repartiment de tasques, funcionament i difusió al poble, a les famílies, als mestres i als alumnes, de l’espai web de l’escola/ZER/xarxes per tal que sigui un canal de participació col.lectiva i d’intercanvi. -Convivència i coeducació Vetllar pel bon clima de l’escola i de les aules. Aportar activitats interessants per a poder treballar a l’hora de tutoria. Treballar per acabar amb el predomini d’un sexe sobre l’altre i posar fi a la cultura de l’agressivitat implícita i explícita. Prioritzar els valors femenins com són: la capacitat reflexiva, de diàleg i de negociació perquè són imprescindibles per substituir la cultura de les violències per una nova cultura de la pau TUTORA C.M. -Escola Verda Animar a la comunitat educativa a portar endavant el Pla d’Acció Escoles Verdes (veure Pla) TUTORA C.I. (SECRETÀRIA) -Jocs al pati Vetllar per les activitats que es realitzin al pati els alumnes desenvolupin competències de socialització, disciplinàries, didàctiques i les seves capacitats (escolta, atenció, imaginació, expressió, comunicació, experimentació, cooperació, autonomia...) Establir un horari d’utilització patis/grup -Difusió d’activitats del centre Donar a conèixer als membres de la Comunitat Educativa i als setmanaris comarcals, les activitats i projectes en els quals participa l’escola. -Menjador Administració -Biblioteca Impulsar l’ús de la biblioteca Escolar segons el projecte punt.edu “La biblioteca de l’escola, un espai per gaudir i aprendre” TUTORA C.S. (DIRECTORA) -Projectes d’innovació Impulsar la participació de programes i projectes d’innovació promoguts pel Departament d’Educació. -Festes i sortides Dinamitzar i organitzar les festes més representatives de l’escola tenint en compte els Objectius Generals del curs. Organitzar i planificar juntament amb el claustre de mestres les sortides i colònies escolars. -Activitats extraescolars Vetllar pel correcte funcionament d’aquestes activitats perquè aquestes reforcin l’assoliment de les competències bàsiques. Reunions de coordinació amb els monitors i l’AMIPA.
 35. 35. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp -Menjador Vetllar pel correcte funcionament del menjador escolar. Potenciar uns bons hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència. Reunions d’avaluació/seguiment amb la monitora. -TAC Donar a conèixer els recursos tecnològics per a poder treballar amb els nostres alumnes. Potenciar entre el professorat la utilització de les TAC en les diferents àrees d’aprenentatge. Revisar setmanalment el equips, apuntar les incidències al taulell. Manteniment/donar avís del possible maquinari malmès (contacte amb l’empresa que en fa el manteniment) Fer la comanda de material necessari (tónners, paper...) Obrir i donar a conèixer als mestres, alumnes i famílies, la plataforma educativa Classroom. PROJECTES COMENÇATS QUE CONTINUEN I D’ALTRES DE NOUS … • Nodes de centre/ZER . https://agora.xtec.cat/zerlaparellada/ • Jardí multidisciplinar • Escola Verda . Pla de forment dels esmorzars saludables, reciclatge i reutilització, cura de l’entorn. Reutilització de llibres i materials. Tallers medioambientals. • Ús de la biblioteca escolar (préstec). • Lectura diària a l’escola . • Padrins de lectura i de joc • Participació en concursos literaris. • Teatre intercicles. • Noves metologies d’innovació i aprenentatge. • Ús de les noves tecnologies per aprendre. • Impuls participació de les famílies en les activitats d’escola • Equips de treball de pares i mares per organitzar les festes escolars • Activitats del Pla Català per l’Esport • Activitats en família: passejades en família. • Particicipació en activitats de descoberta del poble i el seu entorn.
 36. 36. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA 13. PROJECTES I ACTIVITATS PROJECTE INTERDISCIPLINARi: Al llarg d’aquest curs 22-23 tots els alumnes de la ZER la Parellada desenvoluparan un projecte transversal INVENTORS I INVENTORES AL LLARG DE LA HISTÒRIA. L’objectiu és que els nostres alumnes participin de manera activa en l’assoliment de l’objectiu escollit i es constitueixin en força transformadora pel canvi. 13.2. ACTIVITATS i SORTIDES PROGRAMADES. ACTIVITAT/ SORTIDA CICLE /NIVELL DATA PRIMER TRIMESTRE REUNIONS AMB LES FAMÍLIES /XERRADA TOTS PRIMERA SETMANA SETEMBRE INICI DE CLASSES, ACOLLIDA D’ALUMNES I FAMÍLIES TOTS 05/09/2022 COMENCEN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TOTS 03/10/2022 SORTIDA PCE CS CS 10/10/22 SORTIDA LOCAL (MOLÍ OLI) CI 04/11/22 SORTIDA A CAPELLADES CM I CS 17/11/22 SORTIDA A TERRASSA (MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE CATALUNYA) CI 11/11/22 SORTIDA A COVES ESPLUGA I MUSEU VIDRE VIMBODÍ EI 25/11/22 SORTIDA FÀBRICA DE EL PLA STA MARIA CM/CS 25/11/22 FESTA DE NADAL TOTS 16/12/22 SEGON TRIMESTRE ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES TOTS PRIMERA SET FEBRER SORTIDA BARCELONA TV3 I PARLAMENT CM/CS 10/02/22 FESTA DE CARNAVAL TOTS 17/2/22 TEATRE ANGLÈS VALLS CM/CS 15/03/22 CRAM PRAT DEL LLOBREGAT CI 16/03/22 SORTIDA A LA GRANJA (REUS) EI 17/03/22 SORTIDA PCE CM CM 29/03/22 SORTIDA LOCAL TOTS A DETERMINAR TERCER TRIMESTRE SORTIDA PCE CI CI 17/04/22 TALLER AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRA TOTS 18/04/22 SORTIDA A TARREGA MAS COLOM I CENTRE ALBA TOTS 5 DE MAIG TALLER MEDIOMBIENTAL (CONEGUEM EL RIU GAIÀ) TOTS 14 D’ABRIL SETMANA CULTURAL (TALLERS DIVERSOSO) TOTS DEL 17 AL 21 D’ABRIL TROBADA LITERÀRIA TOTS 21 D’ABRIL A CABRA
 37. 37. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp SANT JORDI I CONCURS LITERARI TOTS 23 D’ABRIL COLÒNIES ESCOLARS A LA POBLA DE CÈRVOLES TOTS 24, 25 I 26 DE MAIG FESTA FI DE CURS TOTS 17 JUNY 2022 14. JOCS AL PATI L’hora de l’esbarjo mereix plenament la nostra atenció professional. Potencialment representa molt més que una simple pausa enmig de les activitats programades. Cal preveure i valorar les oportunitats perquè sorgeixin jocs, trobades, moments d’intimitat, de comunicació, d’aventura, d’inventiva.. DILLLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES TEI EI CI CM CS TEI EI EE CM CS TEI EI EE CI CM CS TEI EI CM CS TEI EI CI CM CS 15. ESMORZARS Per potenciar els esmorzars saludables a l’escola, s’acorda que al menys dos dies a la setmana els alumnes, mestres i altre personal porti per esmorzar: DIMECRES: FRUITA DIVENDRES: ENTREPÀ (Utilitzar la carmanyola, ni papers de plàstic, ni d’alumini.... som Escola Verda!) 16. SERVEIS ESCOLARS: EL MENJADOR El menjador és un servei més que ofereix l’escola que, a més d’alimentació, possibilita l’adquisició d’hàbits personals i socials. El servei de menjador de l’escola és gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp i el menjar el porta una empresa de càtering Aliment Art. Els alumnes que es quedin tant de manera esporàdica com fixa, se’ls passarà rebut del cost pel banc (omplir dades bancàries). Aquest curs comença la línia calenta. El preu del menú és de 6,33€ fixes i 6,96€ esporàdics (cal avisar a la tutora, a primera hora del matí si un alumne/a es queda al menjador). La monitora del menjador és la Sra. Montse Rubio Navarro amb el suport de la TEI de 13h a 14h. També hi ha el servei d’acollida de 12h 30’ a 1h per si alguna família el necessita. El preu és d’ 1 €. Es desinfectarà el menjador abans i després del seu ús. Els alumnes es distribuiran en dues aules segons els grups estables. Les activitats programades per l’horari de menjador seran: • de 12h 30’ a 13h: Parar taula (monitora) i hàbits higiènics. • de 13h a 14h: Dinar i hàbits de neteja personal. • de 14h a 15h: Sortir al pati (si fa bon temps), descans, activitats educatives i jocs més reposats dins l’aula del menjador.
 38. 38. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp BEQUES 22/23 CONSELL COMARCAL NENS /NENES QUE HAN SOL.LICITAT LA BECA ALUMNES QUE HAN OBTINGUT BECA BECA 70% BECA 100% MITJANA MES DE SETEMBRE 12 5 5 0 14 ÚS ALUMNES TARDES DE LLEURE SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 LLAR 4 4 3 3 INF 7 8 8 7 PRI 6 11 11 10 17. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Les activitats extraescolars estan organitzades i gestionades per l’AMIPA, previ consens del Consell Escolar i comunicades al Departament d’Educació. Tenen com a finalitat la formació dels alumnes en aspectes socioeducatius i de lleure relacionats amb l’activitat escolar. L’AMIPA ofereix cada curs un conjunt d’activitats educatives en que les famílies es poden inscriure. L’AMIPA informa del desenvolupament d’aquestes, dies i monitors, quotes i forma de pagament. Les activitats es duran a terme a l’escola fora de l’horari lectiu. La direcció del centre en farà un seguiment i vetllarà perquè aquestes siguin adequades als alumnes. L’Ajuntament autoritzarà l’ús de l’espai escolar fora de l’horari lectiu. ACTIVITAT NOMBRE D’ALUMNES GRUPS DELS QUALS PROVENEN PROFESSIONAL RESPONSABLE ESPAI HORARI ROBÒTICA 17 7 INF 10 PRI XAVI ZURITA ROBOAULA AULES DIMECRES NO LECTIUS 15H A 17H EXPERIMENTA A LA LLAR 2 MERCÈ MARIANO FORN AULA/PATI DIMECRES NO LECTIUS 15H A 17H MULTIESPORTS 17 7 INF 10 PRI XAVI ZURITA ROBOAULA PATI/SALA COOPERATIVA DIVENDRES 16H A 17H 18. ASPECTES METODOLÒGICS. COM TREBALLEM? Proposem un canvi metodològic basat en l’alumne com a centre actiu, participatiu, motivat, il·lusionat que s’autogestioni en el procés d’aprenentatge i creixement personal, sentint-se part important d’un grup. Proposem un aprenentatge vivencial, conèixer i descobrir a partir de l’experimentació, respectant el propi ritme, fomentant l’autonomia i la confiança. Igualment, fomentem el treball cooperatiu perquè afavoreix el desenvolupament de les relacions inter- intrapersonals, incentivant l’ajuda mútua. Potenciarem el treball internivells, molt característic de les escoles rurals. Volem compaginar l’ús de llibres de text no només amb noves tecnologies sinó també amb altres recursos per aprendre.
 39. 39. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp Ens volem replantejar la metodologia tradicional per aconseguir que els nostres alumnes tinguin uns aprenentatges significatius, tenint en compte els seus interessos i fomentant les seves habilitats i competències. Ho combinarem amb altres metodologies: treball per projectes, sortint fora de l’aula i de l’escola, treballant els valors, etc. Potenciarem diversitat de tècniques: resolució de problemes, pensament reflexiu, activant l’autonomia i iniciativa dels alumnes i les seves habilitats amb il·lusió i interès. Els aprenentatges estaran basats en el quotidià perquè siguin més significatius, una metodologia activa que afavoreixi el pensament crític i el raonament. Incorporarem més recerca, creativitat, participació i pensament creatiu. L’experimentació, tant a fora com a dins de l’aula, ha de ser part d’aquest aprenentatge utilitzant recursos com el joc, els recursos digitals i el treball entre iguals. 19. PLA D’ACCIÓ EDUCATIVA. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’escola entén l’atenció a la diversitat com un principi general que reconeix que tots els alumnes tenen necessitats educatives diferents i propugna la necessitat d’una resposta personalitzada a cadascun dels alumnes en funció d’aquestes diferències. Les concrecions pràctiques d’aquest principi general desenvolupades en la nostra escola són: • Avaluar cada alumne/a tenint en compte els seus esforços i les seves característiques personals, la seva programació i els objectius marcats. Avaluació formativa i formadora. • Proporcionar a cada alumne/a les possibilitats d’experimentar que progressa i aprèn i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge. • Desplegar el currículum general de competències bàsiques de manera que les activitats escolars proporcionin oportunitats de creixement personal i d’aprenentatge significatiu per a tots els infants. • Fer que els alumnes se sentin segurs a les aules, tot creant un clima que propicia la participació de tot l’alumnat de la classe. • Proporcionar material i activitats diversificades que s’ajustin als diferents ritmes d’aprenentatge. • Fer el seguiment dels alumnes en els claustres, reunions amb la família i a la CAD. La nostra atenció educativa: Mesures universals Mesures específiques Mesures extraordinàries -Organització dels horaris -SEP -Vetlladora -Atenció individualitzada -Adaptacions curriculars -Desdoblaments -PI -Dos mestres a l’aula -Programacions ajustades a les necessitats dels alumnes -Diversificació d’estratègies metodològiques i de recursos, activitats, materials educatius...) -Diversificació d’activitats d’avaluació. -Processos d’acció tutorial i orientació.
 40. 40. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp Dificultats d’aprenentatge Mesura Actuacions Matèries Suport Dislèxia SEP Reforç individualitzat Adaptació curricular i avaluació. Específiques transtorns del llenguatge Treball emocions Llengua cat Llengua cast Anglès -EAP -Tutors i mestres especialistes Situació social desfavorida. SEP Orientacions a la família Específiques Transtorn d’aprenentatge Treball amb la família. Treball emocions. Llengua Matemàtiques Valors i emocions. -EAIA -EAP -Tutors i especialistes Transtorns sense etiologia clara Reforç individualitzat Adaptació curricular i avaluació. PI Específiques transtorns del llenguatge Treball emocions Treball amb la família. Intercomunicació i llenguatges -EAP -Mestra esp EE -Tutors i especialistes -UTAC -CRETDIC -CDIAP -Logopeda El suport educatiu personalitzat: Fora de l’horari lectiu és on es dóna una atenció individualitzada i puntual en aquells alumnes que en un moment donat, presenten dificultats d’aprenentatge. Sobretot treballem les àrees de llengua i matemàtiques. L’horari de SEP és de 12:30 a 13h. Serveis externs: Psicopedagoga de l’EAP: Assumpció Oller Assistent social: Marta Solà En tot moment l’escola es caracteritza per la possibilitat de modificació de la seva organització en qualsevol moment del curs, segons les necessitats i l’evolució de l’aprenentatge dels infants. 19. CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL L’escola lluitarà per fomentar la convivència escolar de tots els alumnes per aconseguir l’èxit escolar. Serem una escola acollidora, on en un marc de diàleg i respecte ajudarem als nens i nenes a avançar en el seu creixement personal i social. Tindrem en compte un model educatiu integrador, coeducador, promocionant la igualtat de gènere i promourem l’equitat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació. 20. ACTITUDS I ORGANITZACIÓ L’escola disposa del Projecte Educatiu i unes Normes d’Organització i Funcionament de la ZER. Cada tutor farà un seguiment individual de cada infant pel que fa als seus aprenentatges però també del comportament/actitud a l’escola. Hem de seguir a l’escola una sèrie de normes: • Puntualitat a les entrades de l’escola • Cal tenir respecte als companys, mestres , materials i instal.lacions de l’escola.
 41. 41. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp S’ha d’esmorzar a casa, per l’hora del pati s’hauria de portar preferiblement fruita o entrepà (dies establerts) • Portarem bata per no embrutar-nos i el xandall de la ZER. Els dies d’educació física cal portar el necesser i una samarreta neta • Si s’ha de sortir de l’escola s’ha d’avisar per escrit al tutor/a (agenda) • Si es falta a classe s’ha de justificar el motiu. • No es pot assistir a l’escola en cas de tenir una malaltia contagiosa, febre o polls. • Si es fa ús de l’escola fora de l’horari lectiu (reunions AMIPA) respectar i no tocar el material que hi ha a les prestatgeries. • Després de l’horari de classes no es pot entrar als wc de l’escola perquè es comença la neteja (productes no tòxics) • No fer ús de la pista en horari de menjador escolar. • A l’escola no està permès repartir invitacions de festes d’aniversari personals, ni portar i repartir obsequis. No es pot portar mòbils, càmeres ni diners. • Cal tenir-nos respecte per la convivència entre famílies i alumnes. • Les famílies no podran accedir al centre en situació de rebrot alt de pandèmia. Si fos necessari es demanaria cita al tutor/a. • Caldrà seguir les normes sanitàries d’higiene i salut. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència a l’escola, pot provocar mesures correctores com: • Per faltes lleus: amonestació verbal, privació del temps d’esbarjo, canvis en el grup-classe, amonestació escrita, realització de tasques educadores en horari lectiu i/o reparació econòmica dels danys. • Per faltes molt greus: Instrucció d’un expedient i possible canvi de grup o expulsió de l’alumne/a de manera temporal de l’escola. Les famílies, mestres i alumnes tenen uns drets i deures a complir que queden explicitats a la NOFZ LES REUNIONS • Reunió general A principi de curs es realitza una reunió general de ZER amb totes les famílies dels alumnes per tal de rebre informació dels aspectes organitzatius més rellevants, es presenta al personal docent i es fa un repàs de les activitats educatives programades pel curs. S’envia la informació a través de diapositives al correu electrònic de les famílies i en format paper (autoritzacions) • Reunió amb l’equip directiu i el tutor/a En aquesta reunió s’explica la normativa general de l’escola, l’organització i funcionament d’aquesta. S’aprofita la reunió de classe amb el tutor/a per explicar quins seran els continguts d’aprenentatge, metodologies, aspectes organitzatius i normes del propi grup. • Entrevista amb els pares i mares nous a la llar i a p3 Amb les famílies dels alumnes nous (educació infantil) es realitzarà una entrevista personal en les primeres setmanes de classe per establir un primer contacte família-escola. • Benvinguda a les noves famílies. Totes les famílies que entren per primer cop al centre, reben una primera informació sobre la seva organització, pla de treball, NOF, metodologies, organització activitats extraescolars,
 42. 42. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp AMIPA, etc. També se’ls fa una visita guiada al centre mostrant les seves instal.lacions i explicant el projecte educatiu. • El claustre de mestres Un cop a la setmana i sempre que es cregui convenient, l’equip docent es reuneix per anar planificant i duent a terme totes les tasques pedagògiques, organitzatives, de col.laboració, etc. que conformen el dia a dia de l’escola. De totes aquestes reunions, la secretària n’aixeca acta per poder conèixer en qualsevol moment els temes tractats i recordar els acords presos. D’aquesta manera assegurem que totes les activitats estiguin ben organitzades, pensades i planificades, evitant sempre que sigui possible la improvisació, que pot afectar el desenvolupament de l’activitat i a l’assoliment dels objectius proposats. Donem molta importància al treball consensuat per tot l’equip de mestres per arribar a una responsabilitat compartida i aconseguir línies de centre. 22. L’AVALUACIÓ Apostem per una avaluació que tingui com a finalitat regular el procés d’aprenentatge per millorar-lo. En l’avaluació formativa, les decisions les prendrem els mestres. El nostre objectiu és el d’identificar les dificultats i els progressos d’aprenentatge dels alumnes, per poder adaptar el procés didàctic a les necessitats d’aprenentatge que tinguin els nostres infants. En l’avaluació formadora les decisions les predrà l’alumne i es caracteritza per promoure que els infants regulin si s’han apropiat dels objectius d’aprenentatge, si són capaços d’anticipar i planificar adequadament les operacions necessàries per realitzar un determinat tipus de tasques i si s’han apropiat dels criteris d’avaluació. A través de les interaccions dialògiques els mestres i els alumnes intercanviaran informació, reflexionaran de forma compartida i prendran decisions encaminades a optimitzar el procés d’aprenentatge. AVALUACIONS INTERNES I EXTERNES: PROVA / NIVELL DATES ACL (PRIMÀRIA) 17 OCTUBRE ACL (PRIMÀRIA) 15 DE MAIG CÀLCUL MENTAL (1r/3r/5è) 20 DE MARÇ RESOLUCIÓ PROBLEMES (2n/4t/6è) 20 DE MARÇ PROVA ESCRIPTURA (2n, 4t, 6è) 8 DE MAIG PROVA COMUNICACIÓ ORAL LLENGUA CATALANA (6è) MARÇ AV. DIAGNÒSTICA (2n) - MATEMÀTIQUES/LLENGUA (P5) 8 DE MAIG 23. MILLORES 22/23 MOBILIARI PROVINENT DEPARTAMENT EDUCACIÓ: • TAULA REUNIÓ I 6 CADIRES • BUC BAIX AMB RODES BIBLIOTECA EI • PRESTATGERIA AULA ED INFANTIL • CAPSA VIMET AULA ED. INFANTIL • TAULA REUNIONS RODONA CS
 43. 43. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA - ZER LA PARELLADA Figuerola del Camp 24. FORMACIÓ DOCENT 22/23 FORMACIÓ MESTRES PARTICIPANTS SEMINARI ESCOLES VERDES 1 SEMINARI CAPS D’ESTUDI 1 NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. TRANSTORNS DE LLENGUATGE 6 SEMINARI DIRECTORS ESCOLES INCOMPLERTES 1 INNOVACIÓ EDUCATIVA 6 CONVOCATÒRIES DE FORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 6 PLA DIGITAL DE CATALUNYA. PLATAFORMES DE COMUNICACIÓ I APRENENTATGE 5 Resolució de 10 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la Programació General Anual de l’Escola Mare de Déu de l’Esperança per al curs 2022-2023 La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix: • a l’article 127 (apartat b) que el Consell escolar té la competència d’avaluar la programació general anual del centre, sense prejudici de les competències del Claustre de professorat, • a l’article 129 (apartat b) que el Claustre de professorat té la competència d’aprovar i avaluar la concreció del currículum i de tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual. • a l’article 132 (apartat m) que el director té la competència per a aprovar la programació general anual del centre, sense prejudici de les competències del Claustre de professorat, en relació amb la planificació i organització docent, En data 4 d’octubre de 2022, el Claustre de professorat ha aprovat tots els aspectes educatius de la programació general anual 2022-2023. En data 10 d’octubre de 2022, el Consell escolar ha estat consultat per valorar la proposta de la programació general anual 2022-2023 i ha manifestat el seu suport. D’acord amb el que s’ha esmentat, RESOLC: Aprovar la programació general anual 2022-2023 de l’Escola Mare de Déu de l’Esperança de Figuerola del Camp. Carme Plana Gené Directora de l’escola Mare de Déu de l’Esperança 10 d’octubre de 2022

×