Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
BUKVAR 
za prvi razred osnovne {kole
VODI^ KROZ BUKVAR 
ZADATAK 
CRTAMO I BOJIMO 
NAU^ILI SMO 
GLUMIMO 
PI[EMO 
U^IMO I VE@BAMO 
GOVORNA VE@BA 
OTKRIVAMO 
RE[A...
4 
UPUTSTVO 
OVA KWIGA TEBE ZOVE 
DA JOJ DODA[ [ARE NOVE. 
NEKA SVAKA WENA STRANA 
BUDE LEPO NA[ARANA. 
KAKO TO? 
TO JE LA...
5 
MALU PRI^U O SLOVIMA 
GLASNO ^ITAJ, 
PA JE ONDA TI PREPI[I 
IL’ PREPRI^AJ 
ILI NEKU SLI^NU SMISLI 
I NAPI[I. 
ODGOVORI,...
POZDRAV PRVACIMA 
6
7 
DOBRO DO[LI, SVI PRVACI, 
POSTALI STE SADA ACI. 
NEKA VA[E [KOLOVAWE 
BUDE LEPO PUTOVAWE. 
SVAKA KWIGA KRIJE TAJNE, 
^E...
8 
SADA JE VE] VELIKA 
ETO VIDI[, MATI MILA, 
SAMA SAM SE PROBUDILA, 
SAMA SAM SE JU^E SVUKLA, 
A SAMA SE SAD OBUKLA. 
JE ...
9 
OVO SAM JA 
OVDE NACRTAJ SEBE. KOJE SU BOJE TVOJE O^I? KOJE JE BOJE TVOJA KOSA? 
[TA VOLI[ DA OBU^E[? AKO UME[, NAPI[I ...
10 
MOJA KU]A 
ISPRI^AJ [TA SVE VIDI[ NA OVOJ SLICI. 
KAKO IZGLEDA TVOJA KU]A? 
ZAVR[I BOJEWE OVE SLIKE.
11 
MOJE IGRA^KE 
NACRTAJ IGRA^KE KOJE VOLI[. 
ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU. 
UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
MOJA U^IONICA 
12 
POGLEDAJ OVU U^IONICU. ISPRI^AJ [TA SVE U WOJ VIDI[. ISPRI^AJ KAKVA 
JE TVOJA U^IONICA. PO ^EMU SE ONA ...
OD KU]E DO [KOLE 
13 
ZAOKRU@I NA OVOJ SLICI SLOVA KOJA ZNA[. 
AKO MO@E[, PRO^ITAJ OVE NATPISE. 
ISPRI^AJ KAKO DOLAZI[ OD ...
JESEN U VO]WAKU 
14 
POSMATRAJ OVU SLIKU I ISPRI^AJ [TA KO RADI. 
UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
SLOVO, RE^, RE^ENICA 
15 
SLOVO 
RE^ 
RE^ENICA 
[TA RADI OVAJ PAS? DA LI UME[ OVO DA PRO^ITA[?
RE{ 
. RE{ENIC 
NAU^ILI SMO 
16 
PRO^ITAJ [TA PI[E NA TABLI. 
POKA@I SLOVO. POKA@I RE^. POKA@I RE^ENICU.
[TAMPANA SLOVA
18 
AVION 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~...
IGLA MA^KA 
19 
Ii Mm 
OBOJ SLIKU PREMA UPUTSTVU. OBOJ SLI^ICE ODGOVARAJU]OM BOJOM. 
CRVENOM ‡ SVE [TO PO^IWE SLOVOM A 
ZE...
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
Xx 
[{ 
T...
OKO NOS 
21 
Oo Nn 
PREPI[I. 
NACRTAJ SEBE I SVOJU PORODICU. 
T 
O 
N 
Ana i Toma. 
Toma i Ana. 
Mama i Moma. 
Moma i mama...
22 
IMAMO TIM 
A N A 
N 
A 
N 
A 
PRONAI KOJA SE IMENA KRIJU U LOPTAMA. NAPI[I IH U OBLA^I]IMA. 
ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU D...
23 
IGRAMO SE 
OVDE NACRTAJ SVOJ TIM ZA IGRU. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO. 
ISPRI^AJ KAKO SE NAJ^E[]E IGRATE.
DEDA I REPA 
24
25 
POSMATRAJ OVE SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. 
ODGLUMI S DRUGOVIMA OVU PRI^U.
SUNCE 
Ss Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ ...
EKSER 
27 
JABUKA Ee Jj 
[TA JE SAWAO SIMA? 
UPI[I ZNAK PORED SLIKA. 
S 
E 
J 
Snio Sima san. 
Toma noja ima. 
Osa noja sn...
RIBA 
28 
1. 
3. 
4. 
2. 
S 
E 
I S 
3. 
4. 
2. 
1. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
...
Uu UVO [{ [AL 
R 
29 
Jasna i Sa{a {etaju. 
Miri{e {uma. 
Ne{to {u{nu. 
[ta je to? Joj! 
To mi{ juri {umom. 
Ma{e Jasni. 
...
30 
NA IZLETU 
BILA JE JESEN I LEPO VREME. 
JEDNA DRU@INA JE PO[LA NA IZLET. 
TO SU MEDVED, MA^KA, 
VUK, VEVERICA I ZEC. 
...
31 
MEDVED [APNU MA^KI: 
„MEDVED VOLI MEDVEDA DA GLEDA“. 
MA^KA NIJE DOBRO ^ULA, PA [APNU VUKU: 
„MA^KA VOLI MA^KA I TA^KA...
LAV 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
Xx 
...
Qq Gg 
QUBI^ICA GOLUB 
33 
IGRA 
Qiqa, Lela, 
Lana i Goran 
se igraju. 
„[iri, {iri, 
{areni , 
veseli .“ 
KAKO SE ZOVU DE...
PISMO 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
Xx...
Zz Vv 
ZEC VEVERICA 
35 
Zoranov zmaj leti. 
Ima {areni rep. 
Vetar nosi zmaja. 
Zmaj nosi pismo: 
„Ne pla{ite se, avioni....
36 
KI[OBRAN 
1 2 
GLEDAJ SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. KAKAV JE BIO DAN? [TA JE URADILA 
DEVOJ^ICA? [TA SU URADILI MRAVI? [TA M...
37 
SASTAVI RE^I 
PI 
JA 
[U 
VRA 
[E 
PI 
SASTAVI RE^ I OBOJ SLI^ICU BOJOM LINIJE. 
LE 
MA 
TA 
JE 
SMO 
[IR
kow 
Kk Aa 
38 
Tajna poruka 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu ...
drvo 
39 
Kakav je deda 
Dd 
Koga deda najvi{e voli? 
k 
Jedan deda rado jede med. d 
Drugi deda voli sladoled. 
Neki deda...
40 
Pliva patka 
Patka Pola pliva 
preko neke reke. 
Ne{to nosi na glavi. 
[ta to nosi? 
Nosi jedno lepo pismo. 
Kakvo pis...
41 
Pi{emo re~enice 
Pasimakost. Medvedvolimed. Kozapasetravu. 
M __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ 
__ __ __. 
__ __ __ __ 
__ ...
balon 
Bb Aa 
42 
j a _ u _a b_ e _ _v a 
k r _ _k a j _ _o d a 
g r _ _d {_ i _ a 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
J...
~a{a 
43 
Baloni 
^~ 
^ekaju baloni plavi. 
^ekaju baloni beli. 
^ekaju baloni zeleni. 
Koga ~ekaju? 
Jedno dete, 
pa da p...
44 
Kad je bio mrak 
Kad je bio mrak, 
kad je bio mrak, 
pojurila ma~ka mi{a 
~ak, ~ak, ~ak. 
Pojurila ma~ka mi{a 
~ak, ~a...
45 
Kako se mi{ spasao 
Smisli i nacrtaj kako se mi{ spasao od ma~ke. Ukrasi okvir.
}uran 
46 
asp 
______ 
tkapa 
__________ 
ko{kako 
______________ 
~kama 
__________ 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz...
hleb 
47 
Miri{u hleb i ~aj. 
^i~a }uti i ~eka. 
Da li da }uti? Da li da ~eka? 
„Molim vas, malo ~aja i hleba.“ 
„Izvolite...
48 
Na je zrela . 
Miri{e lepo. 
Medved proba da je dohvati . 
Nije uspeo. je visoko. 
se dosetio. 
Zatresao je . 
Na zemq...
49 
Medved i 
Na ______________ je zrela ______________. 
Miri{e lepo. 
Medved ______________ da je dohvati ______________...
`aba 
50 
Tajno pismo 
Marko je dobio tajno pismo. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
O...
foka 
51 
@aba `eli haqinu. 
Ali u haqini 
ne mo`e da pliva. 
Lepo je imati `eqe, 
ali je pravo veseqe 
kada se svako brin...
52 
Kitova beba 
Majka ~edu tepa: 
„Slatki, mali sine“, 
a on ima devet 
metara du`ine. 
Jo{ mu ona tepa: 
„Bebo moja mila...
53 
Mame i bebe 
Ma~ka 
ima 
ma~e. 
Upi{i kako se zovu mame i bebe. Dobro bi bilo da to bude jedna re~enica ‡ kao {to je 
...
cipela 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
X...
wu{ka 
55 
Ww 
Ko to wa~e? 
Magare. 
Ko to wi{ti? 
@drebe. 
A ko zuji? 
P~ela mala. 
Na cvetu se 
radovala. 
Napi{i ko wa~...
56 
Susret 
Upla{i se Mi{a psa, 
pa ga gleda, be~i o~i: 
„[ta li ho}e ovo ku~e, 
ako lane, ako sko~i...?“ 
Upla{i se pas o...
57 
Ose}awa 
Pogledaj slike i napi{i kako se Mi{a ose}a. Zbog ~ega se tako ose}a?
|ak 
58 
Xip je zelene 
boje. 
Na stolu su 
tri |evreka. 
Gro`|e je 
zrelo. 
ak ima 
{areni xemper. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
|...
59 
xemper Xx 
ak ide iz {kole. 
Miri{e |evrek. 
U xepu je xeparac. 
Sladak je |evrek. 
Sada je ulica 
puna sunca. 
[ta je...
60 
Maramica 
Molim, mama, maramicu 
da obri{em nos. 
Dobio sam kijavicu 
{to sam i{ô bos. 
Mamice, po`uri, 
iz nosa mi cu...
61 
Dva praseta 
Gledaj slike i napi{i {ta se dogodilo.
62 
Re~enice 
Sada je jesen. 
ki{ajepadalavetarjeduvaopticamajehladno 
1. 
2. 
3. 
Ovo je jedna re~enica. 
Po~iwe velikim ...
63 
Re~i i slova 
Prona|i i napi{i skrivena slova i skrivene re~i.
64 
Gde je veliko slovo 
Ja sam Neda Doki}. @ivim u 
Beogradu. Moja mama se zove 
Qiqa, a tata Qubi{a. Imam 
brata Zorana....
65 
Pisawe velikog slova 
Upi{i u tabelu imena svih qudi iz pri~e.
66 
Nau~ili smo {tampana slova azbuke 
A a 
B b 
V v 
G g 
D d 
 | 
E e 
@ ` 
Z z 
I i 
J j 
K k 
L l 
Q q 
M m 
N n 
W w ...
PISANA SLOVA
68 
Re{i rebuse. 
Re{ewa rebusa: SOK, AKTET, AVART. 
Aa Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww ...
Mm Oboj ma~ka kao {to je re~eno u tekstu. 
Glava mi je crvene boje, 
zelene su o~i moje. 
Telo mi je `uto, 
qubi~asti imam...
70 
Dugme slu`i kaputu 
Dugme slu`i kaputu, 
Asfalt slu`i na putu, 
Drug da se dru`i, 
Sunce da kru`i, 
Sve ne~emu slu`i. ...
71 
Mamina deca 
Mamine o~i, 
mamine u{i. 
Mamina {apa 
{to jo{ kleca. 
Mamina wu{ka 
koja tek wu{i. 
Oni su prava 
mamina...
72 
Ii 
Prepi{i. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
C...
73 
Tt 
Spoj slova po azbu~om redu i dobi}e{ sliku. 
IT
74 
Princeza 
Lepa princeza Cica iz Grivca 
srete na balu mladoga princa. 
I zaqubi se Cica u princa 
i zaqubi se princ u ...
75 
Brkata je, 
i repata, 
mlekopija, 
mi{olovac. 
Ko svoju ku}u 
na le|ima nosi? 
Re{i ove zagonetke. 
Igle ima 
‡ kroja~...
76 
Oo 
Prepi{i. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
C...
Nn ON 
77 
Upi{i slovo koje nedostaje i dobi}e{ novu re~. 
AK 
AK 
AK 
LE 
LE 
LE 
UKA 
UKA 
UKA 
MA 
MA 
MA 
KA 
KA 
KA
78 
Ma{a i vuk 
Ma{u poveli u 
zoolo{ki vrt. Do|u do 
vuka. Ma{a ga je odmah 
poznala: 
‡ A za{to si ti pojeo 
Crvenkapu? ...
79 
M 
G A 
G A 
Re{i ukr{tenicu. Re{i rebuse. 
Re{ewa rebusa: KARM, ATSILG, AVALG. 
Zabavna strana
12 
3 
6 
9 
Ss Aa 
s 
at 
om 
an 
80 
T 
ata 
oma 
esto 
Sastavi re~i i upi{i ih na linije pisanim slovima. 
Bb 
Vv 
Gg 
...
81 
Ee Prepi{i. 
Re{i rebuse. 
Re{ewa 
rebusa: 
BUZ 
@UP 
TUP 
SE 
elisa
82 
Uzô de~ak 
jedan {tap, 
jednu muvu 
i kanap. 
Peca, ~eka, 
~itav ~as, 
da zagrize 
morski pas. 
Pecawe 
Za{to su se sm...
83 
Smejale se 
ribe sve: 
ehehe 
ehehe. 
Dragan Luki} 
Nacrtaj u tri slike {ta se desilo u pesmi „Pecawe“.
84 
Re{i zagonetke. 
Bacim ga gore ‡ belo, 
bacim ga dole ‡ `uto. 
Vodeni stvor, 
al’ malo spor. 
Jj Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
|...
85 
Rr Prepi{i. 
J 
R
86 
Lisica i gavran 
Gavran je negde na{ao pove}i 
komad sira i, stoje}i na grani 
drveta, dr`ao je ~vrsto sir u 
kqunu. L...
87 
[ta je ta~no, a {ta nije? 
je bila gladna. 
Gavran je dr`ao par~e mesa. 
Drvo je reklo gavranu da se ~uva lisice. 
je ...
Uu Aa 
88 
Re{i ukr{tenicu. 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff...
Prepi{i. [{ U 
[ 
89 
[ta sve tata nema? 
Za{to?
90 
Izleglo se iz jajeta 
Pa~e. 
‡ Ja sam se izleglo! ‡ 
reklo je Pa~e. 
‡ Ja kopam jamicu! ‡ 
ka`e Pa~e. 
‡ Kopam i ja! ‡...
91 
[ta Pile ne}e? 
Za{to ne}e? 
Vladimir Sutejev 
preveli s ruskog: Vera Kusicki i Petar Antonovi} 
‡ Ja }u da se kupam! ...
92 
Ll 
Na koja te slova podse}aju ove slike? 
Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo 
Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je sl...
Prepi{i. Qq L 
93 
Ko se nije quqao? 
Q
94 
Koliko je pet i jedan 
U~iteq je pitao malu Mahalu: 
‡ Koliko je pet i jedan? 
Devoj~ica je }utala, a u~iteq je hteo d...
95 
Oboj pet ze~i}a plavom bojom. 
Jednog ze~i}a oboj zelenom bojom. 
Jednog ze~i}a oboj `utom bojom. Da li su svi ze~evi ...
Gg Aa 
96 
Prona|i i zaokru`i napisane re~i. 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
S...
97 
Pp 
Ko je dao gol? 
GP 
Prepi{i.
98 
Promu}urna pesma 
Pozvao vuk ovcu 
Da si|e u stari 
Kako se ovca spasla od vuka? 
Dol 
Ima da joj ka`e 
Neke va`ne stv...
99 
Ko, gde, za{to... 
Ko je pozvao ? 
Gde je pozvao ovcu? 
Za{to je pozvao ovcu? 
[ta je koristila ovca? 
Koga je pozvala...
Zz Aa 
100 
Pove`i slova i prona|i re~enicu: Ja tra`im stra{nog zmaja. 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq ...
ZV 
101 
Prepi{i.
102 
Sre}ni zeka 
Usred {ume 
zeka seo, 
zbog bolesti 
nije jeo. 
Video ga 
prikan je`, 
pa doneo 
kupus sve`. 
Vuk ga spa...
103 
Vo}ni jogurt za zeca 
Potrebno: + + + 
Oqu{ti . Izgwe~i je . 
Zamoli nekog starijeg da iscedi . 
U sipaj izgwe~enu , ...
104 
Kk 
Prona|i {to vi{e re~i koje se ovde kriju. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo ...
105 
Prona|i: u Bukvaru se o dedi govori jo{ na stranama i . 
KD 
Prepi{i. Dd
106 
^etiri devoj~ice 
Ide mama ulicom i vodi 
~etiri devoj~ice. 
Mama ka`e: 
‡ Kupi}u jednu ta{nu. 
^etiri devoj~ice ka`u...
107 
Spisak za kupovinu 
Ovde sastavi svoj spisak za kupovinu.
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
Xx 
[{ 
108...
^~ B 
^ Prepi{i. 
109
110 
Zec i vuk 
Na jednoj {umskoj stazi sretnu 
se vuk i zec. Zec se uspravi na 
zadwe noge i re~e vuku: 
‡ Je li, mom~e, ...
111 
‡ A ima{ li bar |a~ku kwi`icu? 
‡ pita zec daqe. 
‡ Imao sam, ~asna re~, pojeo mi 
je poqski mi{! 
‡ Mnogo la`e{, dru...
112 
]} 
U svakom }upu skrivena je po jedna re~enica. Napi{i pravilno te re~enice. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii ...
] 
H Prepi{i. 
113 
Hh 
[ta }e kupiti }uran i }urka?
114 
Razbole se lisica, 
su{i se kô grana. 
Le~ili je bri`qivo 
nekoliko dana. 
Ali bolest neznana 
sve je ja~e ste`e, 
za...
115 
Ko je, {ta je 
Ko je crven? 
Ko je drven? 
Ko je qut? 
Ko je `ut? 
[ta je glatko? 
[ta je slatko? 
[ta je rumeno? 
[t...
@` Aa 
116 
Prona|i i zaokru`i re~i: 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]...
@F 
117 
Ff 
Prepi{i. 
Za{to je ova familija fina?
118 
Jedan razgovor 
Zdravo, Vesna! 
Zdravo, Leno! 
Igra{ se lutkama? 
Da. 
Za{to? 
To su moje lutke. 
Mogu li i ja? 
Ne. ...
119 
Drugi razgovor 
Smisli, ispri~aj i napi{i kako razgovaraju ova dva druga.
120 
l 
as 
ta 
a 
u 
r 
j 
Cc 
Re{i ukr{tenicu sa nazivima ptica. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq ...
C 
W Prepi{i. 
121 
Ww 
[ta wu{ka wu{ka?
122 
Ura, baka nosi sladoled! 
Razli~ite re~enice 
Prona|i: o baki se govori i na stranama _____ i _____ . 
[ta baka nosi?...
A ^ K A 
T O R B A 
123 
Zagonetke 
Dva lon~i}a, 
~etiri zaklop~i}a. 
Re{i zagonetke. 
Smisli zagonetku za |a~ku torbu. 
P...
124 
| 
Zameni brojeve slovima iz azbuke. Dobi}e{ skrivenu poruku. 
a b v g d | e ` z i j k l q m n w o p r s t } u f h c ...
Xx 
X Prepi{i. 
125 
Za{to se u ovom tekstu ka`e da „xemper ne voli gro`|e u xepu“? Objasni.
126 
Nau~ili smo pisana slova azbuke 
A a 
B b 
V 
G g 
D d 
 | 
E e 
@ ` 
Z z 
I i 
J j 
K k 
L l 
Q q 
M m 
N n 
W w 
O ...
^ITAMO PESME I PRI^E
128 
Svejedno 
Legao Joca 
sino} u krevet. 
Probudio se 
jutros u devet. 
Zevnuo dvaput 
toga jutra, 
pa rekô: ‡ Neka, 
us...
129 
Re~i koje se rimuju 
krevet 
jutra 
zeva 
budi 
nos 
glava 
ruka 
Napi{i re~i koje se rimuju. 
Smisli i napi{i dva no...
130 
Dva jarca 
Preko dubokog potoka namestili qudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca. 
‡ Skloni se! ‡ viknu jedan. 
‡ Sk...
131 
Dva kulyturna jarca 
Ova dva jarca su se dogovorila o tome kako da pre|u brvno. Napi{i u obla~i}ima {ta su 
oni rekli...
132 
Zabuna 
Neko je napisao: 
Sima ~ita: 
Vita ~ita: 
Za{to su de~aci razli~ito 
pro~itali istu re~enicu? 
Koja su va`na ...
133 
Kada se pi{e veliko slovo 
Napi{i pravilno svoje ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa: 
ime prezime 
nadimak 
Napi...
134 
Nema za ma~ke {kole 
‡ Kuda }e{ s torbom? ‡ 
Upita Miru ma~ka. 
‡ U {kolu! ak sam! 
Ovo je torba |a~ka. 
‡ I ja bih s...
135 
Jesewa pesma 
Sve je po{lo naopa~ke 
za vrapce i ma~ke, 
kad je jesen oka~ila 
svoje `ute zna~ke, 
kad je vetar zapev...
136 
Sveti Sava i |aci 
Sveti Sava je bio i u~iteq. Jednom 
wegovom |aku jedanput nestane 
posuda meda. Da bi prona{ao 
kr...
137 
Jabuka 
Na brdu je raslo drvo. Na wemu je 
visila rumena jabuka. Nai{ao je lopov. 
Popeo se na drvo i kad je hteo da ...
138 
Zimska pesma 
Zima, zima ‡ e, pa {ta je, 
ako j’ zima, nije lav! 
Zima, zima ‡ pa neka je, 
ne boji se ko je zdrav! 
...
139 
Seti se ne~ega {to ti se dogodilo na snegu i napi{i ne{to o tome. 
Nacrtaj taj doga|aj.
140 
Ko je kriv 
Upitala baba unuku: 
‡ Za{to ti je tako prqava keceqa? 
‡ To su jagode krive, bako. Stavila 
sam ih u xep...
141 
O nesta{lucima... 
Koje nesta{luke ti pravi{? 
Za{to se prave nesta{luci? 
Opi{i jedan svoj nesta{luk.
142 
Deda Mraz 
Godinama moj stric Laza 
Izigrava Deda Mraza 
Mada bane iznenada 
Izdaje ga la`na brada 
Kapu mu je dao ta...
143 
Moje `eqe za Deda Mraza 
Ovde napi{i spisak `eqa koje bi voleo da ti Deda Mraz ispuni u Novoj godini.
144 
Mudri dedica 
Bila je zima. Napoqu je padao 
sneg. Baka, {}u}urena pored pe}i, 
re~e dedi: 
‡ Idi u {umu i nacepaj dr...
145 
Kako je deda prevario medveda? 
‡ Prvo me, medo, probaj da li sam 
ukusan, pa me onda pojedi! [ta }e{ 
prvo: nogu, ru...
146 
Baka i oni drugi 
Strina te voli kad je slu{a{ 
a stric te voli kad si vredan 
deda te voli kad u sportu 
postigne{ u...
147 
Pi{emo ~estitku 
Ovde napi{i ~estitku za Novu godinu nekome koga voli{ ‡ i ne zaboravi adresu!
148 
Likovi iz pri~a 
Mudri dedica Dva jarca Ko je kriv 
Pove`i slike junaka iz pri~a i naslov pri~e linijom odgovaraju}e ...
149 
Vuk Karaxi} i bukvar 
Kada je Vuk bio de~ak, wegovo selo Tr{i} nije imalo ni 
{kolu ni kwige. Deda Jefta ga je u~io d...
150 
Ovde nacrtaj svog u~iteqa ili u~iteqicu i dru{tvo iz razreda.
151 
Da li ti se dopada Bukvar? 
a. da 
b. ne 
v. onako 
[ta si najvi{e voleo da radi{ u Bukvaru? 
a. da ~itam 
b. da pi{e...
152 
RE^NIK 
A 
asfalt ‡ crna, sjajna smolasta masa koje se 
upotrebqava za izradu puteva; gorwi 
sloj asfaltirane ulice 
...
153 
N 
nakostre{iti se ‡ narogu{iti se, naqutiti 
se, ra`estiti se, zauzeti o{tar stav 
prema nekome 
narogu{iti se ‡ naq...
154 
SADR@AJ VODI^ KROZ BUKVAR 
UPUTSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-...
155 
PI[EMO RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 
Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . ....
Ss, Ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81 
PECAWE, Dragan Luki} . . ...
157 
^ITAMO PESME I PRI^E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 
SVEJEDNO, Dragan Luki} . . . . . . . . ....
158 
crtamo i bojimo 
ovo sam ja 9 
moje igra~ke 11 
moja u~ionica 12 
mama 18 
mama i Mima 19 
moja porodica 21 
igramo s...
159 
nau~ili smo 
slovo, re~, re~enica 16 
azbuka ‡ {tampana slova 66 
azbuka ‡ pisana slova 126 
igramo se 23 
deda i rep...
BUKVAR 
za prvi razred osnovne {kole 
prvo do{tampano izdawe 
autor 
ilustrovao 
re~nik izradila 
recenzenti 
lektor 
graf...
Bukvar
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bukvar

Bukvar

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Bukvar

 1. 1. BUKVAR za prvi razred osnovne {kole
 2. 2. VODI^ KROZ BUKVAR ZADATAK CRTAMO I BOJIMO NAU^ILI SMO GLUMIMO PI[EMO U^IMO I VE@BAMO GOVORNA VE@BA OTKRIVAMO RE[AVAMO SMISLI, ISPRI^AJ I NAPI[I RE^NIK
 3. 3. 4 UPUTSTVO OVA KWIGA TEBE ZOVE DA JOJ DODA[ [ARE NOVE. NEKA SVAKA WENA STRANA BUDE LEPO NA[ARANA. KAKO TO? TO JE LAKO. EVO KAKO: PO^ELI SMO NEKU [ARU ‡ TI ZAVR[I, PO^ELI SMO DA PI[EMO ‡ TI DOPI[I. [TO JO[ NIJE OBOJENO ‡ OBOJ TI, ALI GLEDAJ DA TE BOJE LEPO STOJE.
 4. 4. 5 MALU PRI^U O SLOVIMA GLASNO ^ITAJ, PA JE ONDA TI PREPI[I IL’ PREPRI^AJ ILI NEKU SLI^NU SMISLI I NAPI[I. ODGOVORI, AKO UME[, NA PITAWA DATA OVA; AKO MISLI[ DA TO TREBA, TI POSTAVI NEKA NOVA. AKO TI SE JO[ U^INI DA SU NEKA MESTA PRAZNA, TU NACRTAJ [TA TI VOLI[ IL’ NAPI[I SLOVA RAZNA.
 5. 5. POZDRAV PRVACIMA 6
 6. 6. 7 DOBRO DO[LI, SVI PRVACI, POSTALI STE SADA ACI. NEKA VA[E [KOLOVAWE BUDE LEPO PUTOVAWE. SVAKA KWIGA KRIJE TAJNE, ^EKA VA[E RE^I SJAJNE. BUDITE MI VESEQACI KÔ NA GRANI MALI VRAPCI.
 7. 7. 8 SADA JE VE] VELIKA ETO VIDI[, MATI MILA, SAMA SAM SE PROBUDILA, SAMA SAM SE JU^E SVUKLA, A SAMA SE SAD OBUKLA. JE LI, SAD SAM VELIKA? A KAD DIGNEM RUKE GORE, [TA OVA DEVOJ^ICA UME DA URADI SAMA? KAKO SE ONA ZBOG TOGA OSE]A? ISPRI^AJ [TA TI UME[ DA URADI[ SAM(A). ONE ODU PREKO GLAVE; KAD BIH STALA NA KLUPICU, VIDELA BIH PREKO SAVE. VELIKA SAM, VELIKA. SAD ]U I JA, KAO SEKA, DOBIT’ VE]U ^A[U MLEKA I ZEMI^KU ZDRAVO BELU, AL’ NE POLAK, NEGO CELU. JE LI, MATI, TO SE ZNA? JOVAN JOVANOVI] ZMAJ ZNA^EWE RE^I POLAK PRONAI U RE^NIKU NA KRAJU KWIGE.
 8. 8. 9 OVO SAM JA OVDE NACRTAJ SEBE. KOJE SU BOJE TVOJE O^I? KOJE JE BOJE TVOJA KOSA? [TA VOLI[ DA OBU^E[? AKO UME[, NAPI[I ISPOD CRTE@A SVOJE IME. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO. OBOJ GA.
 9. 9. 10 MOJA KU]A ISPRI^AJ [TA SVE VIDI[ NA OVOJ SLICI. KAKO IZGLEDA TVOJA KU]A? ZAVR[I BOJEWE OVE SLIKE.
 10. 10. 11 MOJE IGRA^KE NACRTAJ IGRA^KE KOJE VOLI[. ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 11. 11. MOJA U^IONICA 12 POGLEDAJ OVU U^IONICU. ISPRI^AJ [TA SVE U WOJ VIDI[. ISPRI^AJ KAKVA JE TVOJA U^IONICA. PO ^EMU SE ONA RAZLIKUJE OD U^IONICE NA SLICI? UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 12. 12. OD KU]E DO [KOLE 13 ZAOKRU@I NA OVOJ SLICI SLOVA KOJA ZNA[. AKO MO@E[, PRO^ITAJ OVE NATPISE. ISPRI^AJ KAKO DOLAZI[ OD KU]E DO [KOLE.
 13. 13. JESEN U VO]WAKU 14 POSMATRAJ OVU SLIKU I ISPRI^AJ [TA KO RADI. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 14. 14. SLOVO, RE^, RE^ENICA 15 SLOVO RE^ RE^ENICA [TA RADI OVAJ PAS? DA LI UME[ OVO DA PRO^ITA[?
 15. 15. RE{ . RE{ENIC NAU^ILI SMO 16 PRO^ITAJ [TA PI[E NA TABLI. POKA@I SLOVO. POKA@I RE^. POKA@I RE^ENICU.
 16. 16. [TAMPANA SLOVA
 17. 17. 18 AVION Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Aa OBOJ SLOVA OD CVETOVA.
 18. 18. IGLA MA^KA 19 Ii Mm OBOJ SLIKU PREMA UPUTSTVU. OBOJ SLI^ICE ODGOVARAJU]OM BOJOM. CRVENOM ‡ SVE [TO PO^IWE SLOVOM A ZELENOM ‡ ONO [TO PO^IWE NA I PLAVOM ‡ SVE RE^I SA PO^ETNIM M A I M
 19. 19. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ TORTA 20 Tt DOPI[I SLOVA KOJA NEDOSTAJU. PRO^ITAJ. • • Tata ima Toma ima Tata i Toma imaju •
 20. 20. OKO NOS 21 Oo Nn PREPI[I. NACRTAJ SEBE I SVOJU PORODICU. T O N Ana i Toma. Toma i Ana. Mama i Moma. Moma i mama.
 21. 21. 22 IMAMO TIM A N A N A N A PRONAI KOJA SE IMENA KRIJU U LOPTAMA. NAPI[I IH U OBLA^I]IMA. ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU DECA NA SLICI. PREDLO@I KAKO BI OVA DECA MOGLA DA SE IGRAJU. N A T A T O M A M I T A M I M A
 22. 22. 23 IGRAMO SE OVDE NACRTAJ SVOJ TIM ZA IGRU. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO. ISPRI^AJ KAKO SE NAJ^E[]E IGRATE.
 23. 23. DEDA I REPA 24
 24. 24. 25 POSMATRAJ OVE SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. ODGLUMI S DRUGOVIMA OVU PRI^U.
 25. 25. SUNCE Ss Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 26 PRO^ITAJ POMO]U SLIKA I RE^I. je je je je na je na
 26. 26. EKSER 27 JABUKA Ee Jj [TA JE SAWAO SIMA? UPI[I ZNAK PORED SLIKA. S E J Snio Sima san. Toma noja ima. Osa noja snima. Som jaje sneo. Sat je testo jeo. SIMIN SAN
 27. 27. RIBA 28 1. 3. 4. 2. S E I S 3. 4. 2. 1. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Rr UPI[I RE^I ISPOD SLIKA I UNESI IH U UKR[TENICU.
 28. 28. Uu UVO [{ [AL R 29 Jasna i Sa{a {etaju. Miri{e {uma. Ne{to {u{nu. [ta je to? Joj! To mi{ juri {umom. Ma{e Jasni. Jasna mu se smeje. U [UMI U [ KO JE UPLA[IO JASNU I SA[U? PORED ODGOVORA ZA KOJI MISLI[ DA JE TA^AN UPI[I ZNAK .
 29. 29. 30 NA IZLETU BILA JE JESEN I LEPO VREME. JEDNA DRU@INA JE PO[LA NA IZLET. TO SU MEDVED, MA^KA, VUK, VEVERICA I ZEC. PONELI SU I KOLA^E. KAD OGLADNE, DA SE ZASLADE. NA JEDNOJ LIVADI SELI SU DA SE ODMORE. „HAJDE DA SE IGRAMO GLUVOG TELEFONA!“, PREDLO@I MEDVED. SVI SE SLO@I[E: „TELEFONA! VA@I. ONDA PRVI KA@I“. PREPRI^AJ [TA SE DOGODILO OVOJ DRU@INI NA IZLETU.
 30. 30. 31 MEDVED [APNU MA^KI: „MEDVED VOLI MEDVEDA DA GLEDA“. MA^KA NIJE DOBRO ^ULA, PA [APNU VUKU: „MA^KA VOLI MA^KA I TA^KA“. VUK [APNU VEVERICI: „MA^KA BI VOLELA KOLA^A“. VEVERICA [APNU ZECU: „JA BIH VOLELA KOLA^A“. ZEC SE OKRENU TORBI SA KOLA^IMA I RE^E: „JA ]U DA VAS POJEDEM“. KOLA^I SE UPLA[I[E, PA IZ TORBE POBEGO[E. SIMEON MARINKOVI] ODGLUMI PRI^U S DRUGOVIMA.
 31. 31. LAV Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 32 Ll RE[I UKR[TENICU. SASTAVI RE^I I UPI[I IH NA LINIJE. LA N NE STA LAN LA
 32. 32. Qq Gg QUBI^ICA GOLUB 33 IGRA Qiqa, Lela, Lana i Goran se igraju. „[iri, {iri, {areni , veseli .“ KAKO SE ZOVU DECA KOJA SE IGRAJU? OPI[I KAKO SE IGRA OVA IGRA. L Q G
 33. 33. PISMO Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 34 Pp OBOJ SVAKU SLI^ICU ODGOVARAJU]OM BOJOM. PLAVOM RE^I NA P, CRVENOM RE^I KOJE PO^IWU NA V, A @UTOM RE^I NA Z.
 34. 34. Zz Vv ZEC VEVERICA 35 Zoranov zmaj leti. Ima {areni rep. Vetar nosi zmaja. Zmaj nosi pismo: „Ne pla{ite se, avioni. Ne pla{ite se, laste. Moj zmaj vas voli“. ZMAJ ISPRI^AJ [TA PI[E U ZORANOVOM PISMU. P Z V
 35. 35. 36 KI[OBRAN 1 2 GLEDAJ SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. KAKAV JE BIO DAN? [TA JE URADILA DEVOJ^ICA? [TA SU URADILI MRAVI? [TA MISLI[ O POSTUPKU OVE DEVOJ^ICE? OBOJ SLIKE. 3 4
 36. 36. 37 SASTAVI RE^I PI JA [U VRA [E PI SASTAVI RE^ I OBOJ SLI^ICU BOJOM LINIJE. LE MA TA JE SMO [IR
 37. 37. kow Kk Aa 38 Tajna poruka Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Upi{i prvo slovo re~i koja se krije iza sli~ice. Otkri}e{ poruku.
 38. 38. drvo 39 Kakav je deda Dd Koga deda najvi{e voli? k Jedan deda rado jede med. d Drugi deda voli sladoled. Neki deda lepo pripoveda. Svaki deda najvi{e voli unuke svoje. Zato dede postoje.
 39. 39. 40 Pliva patka Patka Pola pliva preko neke reke. Ne{to nosi na glavi. [ta to nosi? Nosi jedno lepo pismo. Kakvo pismo? To je pismo u kome pi{e: „Volim te najvi{e“. [ta patka nosi na glavi? Oboj patku.
 40. 40. 41 Pi{emo re~enice Pasimakost. Medvedvolimed. Kozapasetravu. M __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. Napi{i pravilno re~enice. Pazi na veliko i malo slovo. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. P __ __ i __ __ k __ __ __ . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. Sovajesiva. Listjezelen. Loptajeugolu.
 41. 41. balon Bb Aa 42 j a _ u _a b_ e _ _v a k r _ _k a j _ _o d a g r _ _d {_ i _ a Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Upi{i slova koja nedostaju.
 42. 42. ~a{a 43 Baloni ^~ ^ekaju baloni plavi. ^ekaju baloni beli. ^ekaju baloni zeleni. Koga ~ekaju? Jedno dete, pa da polete! Za{to baloni ~ekaju dete? b ~
 43. 43. 44 Kad je bio mrak Kad je bio mrak, kad je bio mrak, pojurila ma~ka mi{a ~ak, ~ak, ~ak. Pojurila ma~ka mi{a ~ak, ~ak, ~ak, a da l’ ga je progutala, to ni ona nije znala ‡ jer je bio mrak, jer je bio mrak... Du{an Radovi} Za{to ma~ka nije znala da li je progutala mi{a?
 44. 44. 45 Kako se mi{ spasao Smisli i nacrtaj kako se mi{ spasao od ma~ke. Ukrasi okvir.
 45. 45. }uran 46 asp ______ tkapa __________ ko{kako ______________ ~kama __________ Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ ]} Napi{i koje se re~i ovde kriju.
 46. 46. hleb 47 Miri{u hleb i ~aj. ^i~a }uti i ~eka. Da li da }uti? Da li da ~eka? „Molim vas, malo ~aja i hleba.“ „Izvolite, ~i~a.“ „Hvala vam.“ „Molim.“ Hvala Hh [ta je ~ekao ~i~a? } h
 47. 47. 48 Na je zrela . Miri{e lepo. Medved proba da je dohvati . Nije uspeo. je visoko. se dosetio. Zatresao je . Na zemqu su pale zrele . Pro~itaj ovu pri~u. i
 48. 48. 49 Medved i Na ______________ je zrela ______________. Miri{e lepo. Medved ______________ da je dohvati ______________. ______________ uspeo. ______________ je visoko. ______________ se dosetio. Zatresao je ______________. Na ______________ su pale ___________ zrele ______________. Upi{i re~i koje nedostaju u pri~i. Ispri~aj ovu pri~u druga~ije. Potrudi se da tvoja pri~a bude sme{na.
 49. 49. `aba 50 Tajno pismo Marko je dobio tajno pismo. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ @` [ta ovde pi{e? Marko je znao: Nacrtaj i ti jedno tajno pismo. Igramo ko{arku u tri kod na{eg drveta.
 50. 50. foka 51 @aba `eli haqinu. Ali u haqini ne mo`e da pliva. Lepo je imati `eqe, ali je pravo veseqe kada se svako brine da `eqe budu fine. @eqa Ff Ispri~aj i nacrtaj {ta `aba `eli. ` f
 51. 51. 52 Kitova beba Majka ~edu tepa: „Slatki, mali sine“, a on ima devet metara du`ine. Jo{ mu ona tepa: „Bebo moja mila“, a ta beba ima dve hiqade kila. Gvido Tartaqa [ta je sme{no u ovoj pesmi?
 52. 52. 53 Mame i bebe Ma~ka ima ma~e. Upi{i kako se zovu mame i bebe. Dobro bi bilo da to bude jedna re~enica ‡ kao {to je zapo~eto.
 53. 53. cipela Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 54 Cc Napi{i ispod slike {ta ko radi.
 54. 54. wu{ka 55 Ww Ko to wa~e? Magare. Ko to wi{ti? @drebe. A ko zuji? P~ela mala. Na cvetu se radovala. Napi{i ko wa~e. c w
 55. 55. 56 Susret Upla{i se Mi{a psa, pa ga gleda, be~i o~i: „[ta li ho}e ovo ku~e, ako lane, ako sko~i...?“ Upla{i se pas od Mi{e, pa ga gleda, be~i o~i: „[ta li ho}e ovaj de~ak, ako vikne, ako sko~i...?“ ^ini mi se shvatili su da je glupo {to se pla{e. Mi{a re~e: „Zdravo, kuco!“ Kuca wemu repom ma{e. Simeon Marinkovi} Za{to se Mi{a boji psa? Za{to se pas boji Mi{e? be~iti o~i
 56. 56. 57 Ose}awa Pogledaj slike i napi{i kako se Mi{a ose}a. Zbog ~ega se tako ose}a?
 57. 57. |ak 58 Xip je zelene boje. Na stolu su tri |evreka. Gro`|e je zrelo. ak ima {areni xemper. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ | Nacrtaj i oboj.
 58. 58. 59 xemper Xx ak ide iz {kole. Miri{e |evrek. U xepu je xeparac. Sladak je |evrek. Sada je ulica puna sunca. [ta je |ak imao u xepu? | x |evrek xeparac
 59. 59. 60 Maramica Molim, mama, maramicu da obri{em nos. Dobio sam kijavicu {to sam i{ô bos. Mamice, po`uri, iz nosa mi curi. Gvido Tartaqa [ta je dete tra`ilo od mame?
 60. 60. 61 Dva praseta Gledaj slike i napi{i {ta se dogodilo.
 61. 61. 62 Re~enice Sada je jesen. ki{ajepadalavetarjeduvaopticamajehladno 1. 2. 3. Ovo je jedna re~enica. Po~iwe velikim slovom. Na kraju je ta~ka. Napi{i pravilno slede}e tri re~enice.
 62. 62. 63 Re~i i slova Prona|i i napi{i skrivena slova i skrivene re~i.
 63. 63. 64 Gde je veliko slovo Ja sam Neda Doki}. @ivim u Beogradu. Moja mama se zove Qiqa, a tata Qubi{a. Imam brata Zorana. U subotu smo slavili Zoranov ro|endan. Do{li su nam tetka Mira i te~a Miroslav iz Ni{a. Ja sam se igrala sa sestrom od tetke Tawom. Pla{ili smo psa @u}u. Tetka je rekla da smo digli ku}u na glavu. Podvuci re~i koje po~iwu velikim slovom.
 64. 64. 65 Pisawe velikog slova Upi{i u tabelu imena svih qudi iz pri~e.
 65. 65. 66 Nau~ili smo {tampana slova azbuke A a B b V v G g D d | E e @ ` Z z I i J j K k L l Q q M m N n W w O o P p R r S s T t ] } U u F f H h C c ^ ~ X x [ {
 66. 66. PISANA SLOVA
 67. 67. 68 Re{i rebuse. Re{ewa rebusa: SOK, AKTET, AVART. Aa Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ N=K ^=T K=T
 68. 68. Mm Oboj ma~ka kao {to je re~eno u tekstu. Glava mi je crvene boje, zelene su o~i moje. Telo mi je `uto, qubi~asti imam rep, ja sam ma~ak lep. Noge su mi boje plave da se deca pozabave. 69 Postavi jedno pitawe ovom ma~ku. A M [areni ma~ak Glava mi je crvena. O~i su mi zelene. Telo mi je `uto. Noge su mi plave. Rep mi je qubi~ast.
 69. 69. 70 Dugme slu`i kaputu Dugme slu`i kaputu, Asfalt slu`i na putu, Drug da se dru`i, Sunce da kru`i, Sve ne~emu slu`i. ^amac da se rekom plovi, Mamac da se riba lovi, Pesma da se lepo peva, Muwa da kroz oblak seva, Molba da se ne{to moli, A majka je da se voli. Qubivoje R{umovi} asfalt, mamac, muwa Zbog ~ega ti je potreban drug?
 70. 70. 71 Mamina deca Mamine o~i, mamine u{i. Mamina {apa {to jo{ kleca. Mamina wu{ka koja tek wu{i. Oni su prava mamina deca. Dibu klecati Po ~emu su ova deca sli~na mami? Po ~emu se ova deca razlikuju od mame?
 71. 71. 72 Ii Prepi{i. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 72. 72. 73 Tt Spoj slova po azbu~om redu i dobi}e{ sliku. IT
 73. 73. 74 Princeza Lepa princeza Cica iz Grivca srete na balu mladoga princa. I zaqubi se Cica u princa i zaqubi se princ u Cicu, i onda wena majka ‡ carica donese prekrasnu ven~anicu. I re~e Cici s rosom u oku: ‡ Ustani, k}eri, da pusti{ stoku! Dobrica Eri} U koga se zaqubila Cica? Seti se nekog svog zanimqivog sna i ispri~aj ga.
 74. 74. 75 Brkata je, i repata, mlekopija, mi{olovac. Ko svoju ku}u na le|ima nosi? Re{i ove zagonetke. Igle ima ‡ kroja~ nije. Igle ima, al’ ne {ije. Igle ima, pa se brani wima. Smisli i napi{i zagonetku o sladoledu. Kad se igra ‡ ska~e, laje, repom ma{e, {apu daje. Zagonetke
 75. 75. 76 Oo Prepi{i. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 76. 76. Nn ON 77 Upi{i slovo koje nedostaje i dobi}e{ novu re~. AK AK AK LE LE LE UKA UKA UKA MA MA MA KA KA KA
 77. 77. 78 Ma{a i vuk Ma{u poveli u zoolo{ki vrt. Do|u do vuka. Ma{a ga je odmah poznala: ‡ A za{to si ti pojeo Crvenkapu? Vuk }uti. ‡ A za{to si tri praseta napao? ‡ opet qutito upita Ma{a. Vuk podvi rep. ‡ Onda sedi u zatvoru, zlo~esti sivi vu~e! Vuk se okrene. Zna~i, stidi se. Zna~i, ne}e vi{e. Jakov Tajc podviti rep Za{to se vuk stidi?
 78. 78. 79 M G A G A Re{i ukr{tenicu. Re{i rebuse. Re{ewa rebusa: KARM, ATSILG, AVALG. Zabavna strana
 79. 79. 12 3 6 9 Ss Aa s at om an 80 T ata oma esto Sastavi re~i i upi{i ih na linije pisanim slovima. Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 80. 80. 81 Ee Prepi{i. Re{i rebuse. Re{ewa rebusa: BUZ @UP TUP SE elisa
 81. 81. 82 Uzô de~ak jedan {tap, jednu muvu i kanap. Peca, ~eka, ~itav ~as, da zagrize morski pas. Pecawe Za{to su se smejale ribe?
 82. 82. 83 Smejale se ribe sve: ehehe ehehe. Dragan Luki} Nacrtaj u tri slike {ta se desilo u pesmi „Pecawe“.
 83. 83. 84 Re{i zagonetke. Bacim ga gore ‡ belo, bacim ga dole ‡ `uto. Vodeni stvor, al’ malo spor. Jj Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 84. 84. 85 Rr Prepi{i. J R
 85. 85. 86 Lisica i gavran Gavran je negde na{ao pove}i komad sira i, stoje}i na grani drveta, dr`ao je ~vrsto sir u kqunu. Lisica to opazi i po{to se privukla drvetu, po~e da hvali gavrana. ‡ Ti si veoma lepa ptica ‡ re~e ona ‡ i ima{ prekrasno perje! Niko na svetu ne bi bio tako savr{en kao ti, samo kada bi umeo da peva{! Gavranu se nije svidelo da pored tolike svoje lepote ima i neki nedostatak. Da bi uverio lisicu da ume i da peva, on otvori kqun i zagrakta. Sir mu ispade iz kquna, lisica zgrabi plen i pobe`e. ‡ E, moj gavrane ‡ mislila je ona ‡ ima{ ti i sjaja i glasa, ali nema{ pameti. Narodna basna zagraktati, plen Za{to je gavranu ispao sir? Nastavi pri~u ‡ {ta se dogodilo kad su se ponovo sreli gavran i lisica.
 86. 86. 87 [ta je ta~no, a {ta nije? je bila gladna. Gavran je dr`ao par~e mesa. Drvo je reklo gavranu da se ~uva lisice. je pojeo . Sir je prijatno mirisao. Gavran je `eleo da se pohvali. je zgrabio sir. Gavran je snimio novi . Pro~itaj re~enice. Oboj krugove odgovaraju}om bojom. ta~no nisam siguran nije ta~no kompakt disk
 87. 87. Uu Aa 88 Re{i ukr{tenicu. Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 88. 88. Prepi{i. [{ U [ 89 [ta sve tata nema? Za{to?
 89. 89. 90 Izleglo se iz jajeta Pa~e. ‡ Ja sam se izleglo! ‡ reklo je Pa~e. ‡ Ja kopam jamicu! ‡ ka`e Pa~e. ‡ Kopam i ja! ‡ ka`e Pile. ‡ I ja sam! ‡ re~e Pile. ‡ Ja sam na{ao crva! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja sam! ‡ ka`e Pile. ‡ Ja sam uhvatio leptira! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja sam ‡ ka`e Pile. Odglumi ovu pri~u sa drugom ili drugaricom. ‡ Ja idem u {etwu! ‡ ka`e Pa~e. ‡ Idem i ja! ‡ ka`e Pile. Pile i Pa~e U ovoj pri~i re~i pile i pa~e pi{u se velikim po~etnim slovom zato {to su to li~na imena ovih `ivotiwa.
 90. 90. 91 [ta Pile ne}e? Za{to ne}e? Vladimir Sutejev preveli s ruskog: Vera Kusicki i Petar Antonovi} ‡ Ja }u da se kupam! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja }u! ‡ ka`e Pile. ‡ Ja plivam! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja! ‡ vi~e Pile. ‡ Spasavaj! Pa~e izvadi Pile iz vode. ‡ Ja }u jo{ da se kupam ‡ ka`e Pa~e. ‡ A ja ne}u ‡ ka`e Pile. izle}i se
 91. 91. 92 Ll Na koja te slova podse}aju ove slike? Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 92. 92. Prepi{i. Qq L 93 Ko se nije quqao? Q
 93. 93. 94 Koliko je pet i jedan U~iteq je pitao malu Mahalu: ‡ Koliko je pet i jedan? Devoj~ica je }utala, a u~iteq je hteo da joj pomogne: ‡ Zamisli da sam ti dao pet ze~i}a, a kasnije jo{ jednoga. Koliko }e{ imati ze~i}a? ‡ Sedam ‡ odgovorila je Mahala. ‡ Za{to sedam? ‡ Zato {to kod ku}e ve} imam jednog ze~i}a. Indijska narodna pri~a Kako se zove devoj~ica iz pri~e?
 94. 94. 95 Oboj pet ze~i}a plavom bojom. Jednog ze~i}a oboj zelenom bojom. Jednog ze~i}a oboj `utom bojom. Da li su svi ze~evi obojeni?
 95. 95. Gg Aa 96 Prona|i i zaokru`i napisane re~i. Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 96. 96. 97 Pp Ko je dao gol? GP Prepi{i.
 97. 97. 98 Promu}urna pesma Pozvao vuk ovcu Da si|e u stari Kako se ovca spasla od vuka? Dol Ima da joj ka`e Neke va`ne stvari Fol Nije ovca glupa Ume da koristi Um Poslala je lovca Da mangupa slisti DUM Dragomir or|evi} promu}uran dol fol um mangup slistiti
 98. 98. 99 Ko, gde, za{to... Ko je pozvao ? Gde je pozvao ovcu? Za{to je pozvao ovcu? [ta je koristila ovca? Koga je pozvala ? [ta je planirao kada se pravio neve{t? Odgovori na pitawa o pesmi.
 99. 99. Zz Aa 100 Pove`i slova i prona|i re~enicu: Ja tra`im stra{nog zmaja. Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ J r a ` i a t t s m { a r m a n o g z j a
 100. 100. ZV 101 Prepi{i.
 101. 101. 102 Sre}ni zeka Usred {ume zeka seo, zbog bolesti nije jeo. Video ga prikan je`, pa doneo kupus sve`. Vuk ga spazi, pa se sjuri, salate mu xak doturi. Lija sti`e s brda, preko, i donese toplo mleko. Iz `buna se slavuj javi: ‡ Mora zeka da ozdravi. A zeka se sme{ka, mazi, sre}an {to ga dru{tvo pazi. Rusomir Arsi} prikan doturiti preko Ko je sve posetio zeku? Ispri~aj po ~emu zakqu~uje{ da je neko dobar drug.
 102. 102. 103 Vo}ni jogurt za zeca Potrebno: + + + Oqu{ti . Izgwe~i je . Zamoli nekog starijeg da iscedi . U sipaj izgwe~enu , sok od i jogurta. Dobro prome{aj. Na kraju sve zasladi meda. Zec }e u`ivati u vo}nom jogurtu. Napravi i za sebe jedan.
 103. 103. 104 Kk Prona|i {to vi{e re~i koje se ovde kriju. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 104. 104. 105 Prona|i: u Bukvaru se o dedi govori jo{ na stranama i . KD Prepi{i. Dd
 105. 105. 106 ^etiri devoj~ice Ide mama ulicom i vodi ~etiri devoj~ice. Mama ka`e: ‡ Kupi}u jednu ta{nu. ^etiri devoj~ice ka`u: ‡ I ~etiri ta{nice! I ~etiri ta{nice! Mama ka`e: ‡ Kupi}u jedan veliki ~e{aq. ^etiri devoj~ice ka`u: ‡ I ~etiri ~e{qi}a! I ~etiri ~e{qi}a! Mama ka`e: ‡ Kupi}u jednu veliku maramu. ^etiri devoj~ice ka`u: ‡ I ~etiri male marame! I ~etiri male marame! Mama ka`e: ‡ Kupi}u jednu riba}u ~etku. ^etiri devoj~ice nisu ni{ta rekle... Dragan Luki} [ta su devoj~ice `elele da im mama kupi? Za{to nisu tra`ile riba}e ~etke?
 106. 106. 107 Spisak za kupovinu Ovde sastavi svoj spisak za kupovinu.
 107. 107. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 108 Bb Upi{i kakav se zvuk ~uje.
 108. 108. ^~ B ^ Prepi{i. 109
 109. 109. 110 Zec i vuk Na jednoj {umskoj stazi sretnu se vuk i zec. Zec se uspravi na zadwe noge i re~e vuku: ‡ Je li, mom~e, {ta tra`i{ ovde? Vuk se upla{i i po~e mucati: ‡ Ja... ovaj... izvinite... ‡ Ama {ta ti meni „ovaj, onaj“... Govori odmah, ili }u ti i{~upati u{i! ‡ re~e zec qutito. ‡ Po{ao sam da tra`im pe~urke za ru~ak ‡ jedva ~ujno re~e vuk. ‡ Jao, mustro, znam ja tebe... Daj li~nu kartu ‡ naredi zec. Vuk se jo{ vi{e upla{i i po~e mucati: ‡ Nemam, majke mi!
 110. 110. 111 ‡ A ima{ li bar |a~ku kwi`icu? ‡ pita zec daqe. ‡ Imao sam, ~asna re~, pojeo mi je poqski mi{! ‡ Mnogo la`e{, drugar! ‡ nakostre{i se zec. ‡ Jao, ne la`em, {kole mi! Nemoj me pojesti, bi}u dobar! ‡ molio je vuk. Zecu bi `ao, zato ga malo povu~e za uvo i re~e: ‡ Be`i mi s o~iju i da te vi{e nisam video! Sre}an {to je ostao `iv, vuk naglava~ke ulete u jedan `bun i izgubi se u {umi. Toma Slavkovi} mustra, nakostre{iti se Ko je pojeo vuku |a~ku kwi`icu? Odglumi sa dru{tvom ovu pri~u.
 111. 111. 112 ]} U svakom }upu skrivena je po jedna re~enica. Napi{i pravilno te re~enice. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 112. 112. ] H Prepi{i. 113 Hh [ta }e kupiti }uran i }urka?
 113. 113. 114 Razbole se lisica, su{i se kô grana. Le~ili je bri`qivo nekoliko dana. Ali bolest neznana sve je ja~e ste`e, zato lisac ze~eve u fijaker pre`e. [ta je lisac rekao lisici? [ta je za tebe qubav? „Da ti, draga, na|em lek pre}i }u sto gora i odva`no preplivat’ dvesta plavih mora...“ Krupne suze lisici pado{e u krilo: „Kad bih gusku pojela lak{e bi mi bilo...“ Mom~ilo Te{i} Lek neznan, fijaker, uprezati, gora
 114. 114. 115 Ko je, {ta je Ko je crven? Ko je drven? Ko je qut? Ko je `ut? [ta je glatko? [ta je slatko? [ta je rumeno? [ta je gumeno? Pogledaj crte`e i odgovori na pitawa.
 115. 115. @` Aa 116 Prona|i i zaokru`i re~i: Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ PU@ FRULA FUDBALER ^AJNIK ^ARAPA @IR
 116. 116. @F 117 Ff Prepi{i. Za{to je ova familija fina?
 117. 117. 118 Jedan razgovor Zdravo, Vesna! Zdravo, Leno! Igra{ se lutkama? Da. Za{to? To su moje lutke. Mogu li i ja? Ne. [ta je `elela Lena? Da li ti se dopada ovaj razgovor? Za{to?
 118. 118. 119 Drugi razgovor Smisli, ispri~aj i napi{i kako razgovaraju ova dva druga.
 119. 119. 120 l as ta a u r j Cc Re{i ukr{tenicu sa nazivima ptica. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 120. 120. C W Prepi{i. 121 Ww [ta wu{ka wu{ka?
 121. 121. 122 Ura, baka nosi sladoled! Razli~ite re~enice Prona|i: o baki se govori i na stranama _____ i _____ . [ta baka nosi? Napi{i re~enice o slici koje na kraju imaju ta~ku. Napi{i jo{ neka pitawa o slici i stavi upitnik. Napi{i jo{ neke re~enice o slici koje na kraju imaju uzvi~nik. Baka je do{la.
 122. 122. A ^ K A T O R B A 123 Zagonetke Dva lon~i}a, ~etiri zaklop~i}a. Re{i zagonetke. Smisli zagonetku za |a~ku torbu. Puna tepsija zlatnih kola~i}a. Okrugla je, malena, mo`e i da ska~e, samo je o zemqu ti udari ja~e.
 123. 123. 124 | Zameni brojeve slovima iz azbuke. Dobi}e{ skrivenu poruku. a b v g d | e ` z i j k l q m n w o p r s t } u f h c ~ x { 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 30 Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ .
 124. 124. Xx X Prepi{i. 125 Za{to se u ovom tekstu ka`e da „xemper ne voli gro`|e u xepu“? Objasni.
 125. 125. 126 Nau~ili smo pisana slova azbuke A a B b V G g D d | E e @ ` Z z I i J j K k L l Q q M m N n W w O o P p R r S s T t ] } U u F f H h C c ^ ~ X x [ {
 126. 126. ^ITAMO PESME I PRI^E
 127. 127. 128 Svejedno Legao Joca sino} u krevet. Probudio se jutros u devet. Zevnuo dvaput toga jutra, pa rekô: ‡ Neka, usta}u sutra. Dragan Luki} [ta je u ovoj pesmi sme{no?
 128. 128. 129 Re~i koje se rimuju krevet jutra zeva budi nos glava ruka Napi{i re~i koje se rimuju. Smisli i napi{i dva nova naslova za pesmu „Svejedno“.
 129. 129. 130 Dva jarca Preko dubokog potoka namestili qudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca. ‡ Skloni se! ‡ viknu jedan. ‡ Skloni se ti, ja ne}u! ‡ re~e drugi. ‡ E, da vidimo ko }e se skloniti! ‡ re~e prvi i savi rogove spreman na bitku. I drugi se isto tako narogu{i. Grunu{e rogovima jedan drugoga i oba pado{e u vodu. Narodna pri~a brvno Za{to su jarci pali u vodu?
 130. 130. 131 Dva kulyturna jarca Ova dva jarca su se dogovorila o tome kako da pre|u brvno. Napi{i u obla~i}ima {ta su oni rekli, pa su se dogovorili.
 131. 131. 132 Zabuna Neko je napisao: Sima ~ita: Vita ~ita: Za{to su de~aci razli~ito pro~itali istu re~enicu? Koja su va`na pravila za pisawe re~enice?
 132. 132. 133 Kada se pi{e veliko slovo Napi{i pravilno svoje ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa: ime prezime nadimak Napi{i ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa nekoga koga voli{: nadimak mesto stanovawa ime prezime mesto stanovawa
 133. 133. 134 Nema za ma~ke {kole ‡ Kuda }e{ s torbom? ‡ Upita Miru ma~ka. ‡ U {kolu! ak sam! Ovo je torba |a~ka. ‡ I ja bih s tobom ‡ Ma~kine o~i mole. ‡ Ne mo`e{, draga, Nema za ma~ke {kole. Ma~ki je dosta Da zna presti, Da zna loviti, Da zna jesti, Da se zna verati I da mijau~e. A to sve ma~ke Kod ku}e nau~e. Grigor Vitez [ta je `elela ma~ka? Za{to Mira misli da ma~ka na treba da ide u {kolu? Kako izgledaju o~i koje mole? Opi{i neke qutite o~i. Kako izgledaju o~i koje te vole?
 134. 134. 135 Jesewa pesma Sve je po{lo naopa~ke za vrapce i ma~ke, kad je jesen oka~ila svoje `ute zna~ke, kad je vetar zapevao novembarske ta~ke... ‡ Pa`wa! Pa`wa! Velika jesewa kupoprodaja!! Prodajemo suncobrane ‡ kupujemo ki{obrane! Prodajemo staro li{}e ‡ kupujemo pahuqice! Prodajemo trotinete ‡ kupujemo sanke! Kupujemo {ubare ‡ prodajemo ma{ne! Proda}emo sokne ‡ kupi}emo rukavice. Proda}emo sejalice ‡ kupi}emo grejalice. Proda}emo sladoled ‡ popi}emo ~aj! Jer: Sve je po{lo strmoglavce za ptice i cve}e, kad je sunce odustalo na krov da nam sle}e. Kao da je `uto quto, kao da nas ne}e Du{an Radovi} ta~ka kupoprodaja sejalica strmoglavce Kakve su to `ute jesewe zna~ke? Kakve to novembarske ta~ke peva vetar? Jednom bojom podvuci sve letwe re~i u pesmi. Drugom bojom podvuci jesewe re~i, a tre}om zimske.
 135. 135. 136 Sveti Sava i |aci Sveti Sava je bio i u~iteq. Jednom wegovom |aku jedanput nestane posuda meda. Da bi prona{ao kradqivca, sveti Sava uzviknu svojim |acima: „Ko je ukrao med, pa{}e mu danas p~ela na kapu“. Kad su |aci posle iza{li na ru~ak, onaj {to je bio ukrao med neprestano se pazio da mu p~ela ne padne na kapu, i tako je u kra|i uhva}en. Narodna pri~a Sveti Sava je prvi srpski kwi`evnik. Putovao je po zemqi i u~io qude dobru i napretku. Sveti Sava se u na{im {kolama slavi kao {kolska slava. Kako je sveti Sava uspeo da prona|e kradqivca? Kako se ose}ao onaj koji je ukrao med?
 136. 136. 137 Jabuka Na brdu je raslo drvo. Na wemu je visila rumena jabuka. Nai{ao je lopov. Popeo se na drvo i kad je hteo da dohvati jabuku, grana se zatresla i jabuka je rekla: „Nisam ja za tebe“. Otkinula se, pala na zemqu i po~ela da se kotrqa nizbrdo. S proplanka su jabuku videli ~obani. „Gle, lepe jabuke!“ Nastala je sva|a oko toga ko ju je prvi ugledao. Svi potr~e prema woj. A jabuka re~e: „Nisam za vas“. Skrene naglo i otkotrqa se daqe. Kotrqala se tako jabuka, kotrqala i nai{la na dva putnika. Videli je i jedan i drugi, i pomislili: „Lepe li jabuke! Uze}u je, ali da ne vidi moj saputnik!“ A jabuka re~e: „Nisam za vas“. Skrene i otkotrqa se daqe preko livade. Na livadi je spavao de~ak, a devoj~ica je sedela pokraj wega. Ugledala je jabuku i rekla: „O, divne li jabuke! Probudi}u brata, pa }emo je zajedno pojesti“. A jabuka se nasme{ila: „Ja sam za vas“. I dokotrqala se devoj~ici u krilo. Dragan Luki} Za{to je jabuka putnicima rekla da nije za wih? Za{to je jabuka rekla ~obanima: „Nisam za vas“? [ta misli{ o postupku devoj~ice?
 137. 137. 138 Zimska pesma Zima, zima ‡ e, pa {ta je, ako j’ zima, nije lav! Zima, zima ‡ pa neka je, ne boji se ko je zdrav! A {ta mo`e zima meni, {ta mi mo`e, {ta mi sme? Nek mi nosi} pocrveni, eto, to je, to je sve! Jovan Jovanovi} Zmaj Za{to se radujemo zimi?
 138. 138. 139 Seti se ne~ega {to ti se dogodilo na snegu i napi{i ne{to o tome. Nacrtaj taj doga|aj.
 139. 139. 140 Ko je kriv Upitala baba unuku: ‡ Za{to ti je tako prqava keceqa? ‡ To su jagode krive, bako. Stavila sam ih u xep, a one su mi uprqale kecequ. ‡ Za{to su ti prqava kolena i ruke? ‡ To je Azorka kriva! Provukla se ispod tarabe i po~ela da laje na mene: „Av, av! Provuci se ispod tarabe!“ I ja sam se provukla. ‡ A, za{to si tako razbaru{ena? ‡ To je vetar kriv, bako. Tr~ala sam, a on je jurio za mnom. Sakrila sam se pod grmom, a on me je i tamo na{ao. Podvukla sam se pod stepenice, ali me je i tamo otkrio. Ja nimalo nisam kriva! A po va{em mi{qewu, deco, ko je svemu kriv? L. Vladesku taraba, razbaru{iti se Napi{i odgovor.
 140. 140. 141 O nesta{lucima... Koje nesta{luke ti pravi{? Za{to se prave nesta{luci? Opi{i jedan svoj nesta{luk.
 141. 141. 142 Deda Mraz Godinama moj stric Laza Izigrava Deda Mraza Mada bane iznenada Izdaje ga la`na brada Kapu mu je dao tata Deda kaput od pre rata Brkove mu strina stavi Samo mu je stomak pravi Ja otkri}a svoja skrivam Pretvaram se da u`ivam I ne skidam osmeh s lica ‡ Mnogo volim moga strica. Dragomir or|evi} Kako se stric Laza preru{io u Deda Mraza?
 142. 142. 143 Moje `eqe za Deda Mraza Ovde napi{i spisak `eqa koje bi voleo da ti Deda Mraz ispuni u Novoj godini.
 143. 143. 144 Mudri dedica Bila je zima. Napoqu je padao sneg. Baka, {}u}urena pored pe}i, re~e dedi: ‡ Idi u {umu i nacepaj drva. Deda je obukao bundu, na glavu je stavio veliku {ubaru, na ruke vunene rukavice, a na noge obuo gumene ~izme. Sa sekirom na ramenu po{ao je u {umu. [uma je bila gusta, a sneg dubok. Deda je sekirom udarao po drve}u i sam govorio: „Ovo je tanko, ovo je predebelo, e ovo }u...“ I sekirom udari jako po drvetu. Odjednom se ~ulo neko mumlawe. ‡ Ko to tamo lupa? A deda }e na to: ‡ Ko to tamo mumla? Iza stabla se pojavio medved i zamumlao na dedu: ‡ Za{to me budi{ iz zimskog sna? Sad }u da te pojedem!
 144. 144. 145 Kako je deda prevario medveda? ‡ Prvo me, medo, probaj da li sam ukusan, pa me onda pojedi! [ta }e{ prvo: nogu, ruku ili glavu? ‡ Daj ruku! ‡ Deda mu je bacio vunenu rukavicu. Medved je zagrizao rukavicu i bacio je. ‡ Ruka ti ni{ta ne vaqa! Daj glavu! Deda mu je bacio {ubaru. Medved je probao {ubaru, pa i wu bacio. ‡ I glava ti ni{ta ne vaqa, daj nogu, mo`da }e ona biti ukusnija. Deda je medvedu bacio ~izmu. Medved je zagrizao ~izmu i rekao: ‡ Fuj, deda, mnogo si gadan, ni{ta ne vaqa{, ne}u da te pojedem! Deda je odsekao drvo, vratio se ku}i i ispri~ao baki kako je prevario medveda. Baka ga je potap{ala po ramenu i rekla: ‡ Ti si moj mudri dedica! Zaokru`i re~i: ~izma, rukavica i {ubara svuda gde se pojavquju u pri~i. Narodna pri~a {}u}uriti se
 145. 145. 146 Baka i oni drugi Strina te voli kad je slu{a{ a stric te voli kad si vredan deda te voli kad u sportu postigne{ uspeh izvanredan ujna te voli kad si miran i kad se ni s kim ne potu~e{ ujak te voli kad se okupa{ i kad se posle lepo obu~e{ tetka te voli kad si u~tiv te~a kad u~i{ dobro u {koli jedino baka ne tra`i ni{ta baka te voli jer te voli. Vlada Stojiqkovi} u~tiv Kako si razumeo posledwa dva stiha? Pa`wa! Pesnici ne moraju da po{tuju sva pravila pisawa velikih slova, ta~ke, zareza. (To im je dozvoqeno ako napi{u dobru pesmu!)
 146. 146. 147 Pi{emo ~estitku Ovde napi{i ~estitku za Novu godinu nekome koga voli{ ‡ i ne zaboravi adresu!
 147. 147. 148 Likovi iz pri~a Mudri dedica Dva jarca Ko je kriv Pove`i slike junaka iz pri~a i naslov pri~e linijom odgovaraju}e boje.
 148. 148. 149 Vuk Karaxi} i bukvar Kada je Vuk bio de~ak, wegovo selo Tr{i} nije imalo ni {kolu ni kwige. Deda Jefta ga je u~io da pi{e. Razmutio bi barut u vodi i gu{~ijim perom pokazivao slova. „Ovo ti je slovo AZ (A), ovo je BUKI (B). E, ~itaj sada: BUKI, AZ, BUKI, AZ. To zna~i BABA.“ Veliki doga|aj je bio kada mu je deda poklonio bukvar sa sli~icama. Najvi{e ga je za~udila slika neke ptice. Vuk je taj bukvar mnogo voleo. Nosio ga je sa sobom dok je ~uvao ovce i koze. Kada bi video da putem ide neki trgovac, pop ili kalu|er, on bi izlazio pred wega. Skidao je kapu, qubio mu ruku i molio da mu poka`e kako da ~ita iz bukvara. Onda mu je opet qubio ruku i govorio: „Hvala“. ^esto se de{avalo da mu qudi ka`u: „Bogme, sinko, ne znam ni ja“. Vuk je u~io i kasnije sastavio na{u azbuku i napisao mnoge kwige. Zbog svega va`nog {to je uradio, mnoge {kole i biblioteke nose danas wegovo ime. barut, kalu|er
 149. 149. 150 Ovde nacrtaj svog u~iteqa ili u~iteqicu i dru{tvo iz razreda.
 150. 150. 151 Da li ti se dopada Bukvar? a. da b. ne v. onako [ta si najvi{e voleo da radi{ u Bukvaru? a. da ~itam b. da pi{em v. da crtam Da li si nau~io da ~ita{ sva slova iz Bukvara? a. da b. ne Da li si nau~io da pi{e{ sva pisana slova iz Bukvara? a. da b. ne Zna{ li napamet azbuku? a. da b. ne Koja ti je najlep{a pri~a ili pesma iz Bukvara? Na kojoj se strani ona nalazi? Napi{i koje je tvoje omiqeno slovo. Tvoj potpis O Bukvaru Razmisli i odgovori.
 151. 151. 152 RE^NIK A asfalt ‡ crna, sjajna smolasta masa koje se upotrebqava za izradu puteva; gorwi sloj asfaltirane ulice B barut ‡ pu{~ani prah, crna eksplozivna materija be~iti o~i ‡ {iroko otvarati o~i, gledati za~u|eno ili upla{eno brvno ‡ stablo koje slu`i da se premosti neki potok ili re~ica G gora ‡ planina, brdo, a zna~i i {uma D dol ‡ mala dolina; zagra|eni deo {ume, zabran doturiti ‡ dostaviti, doneti |evrek ‡ vrsta peciva od kuvanog testa, prstenastog oblika E elisa ‡ veliki metalni propeler sa dva ili ~etiri kraka ~ijim se obrtawem u vazduhu ili vodi pokre}e avion, helikopter ili brod Z zagraktati ‡ po~eti sa graktawem, ispu{tawem glasa "gra" (o vrani ili gavranu) I izle}i se ‡ do}i na svet, iza}i, izvesti se iz jajeta K kalu|er ‡ sve{tenik koji `ivi u manastiru, monah klecati ‡ popu{tati, savijati se u zglobu ili kolenu pri hodu ili stajawu kompakt disk ‡ predmet od sjajne plastike u obliku kru`ne plo~e sa otvorom u sredini, na koji se snima muzika kupoprodaja ‡ kupovina i prodaja M mamac ‡ hrana ili ne{to drugo ~ime se mame, privla~e `ivotiwe i ribe u lovu i ribolovu mangup ‡ nevaqalac, bezobraznik, nitkov, podlac muwa ‡ svetle}a strela u olujnim oblacima koja se stepenasto kre}e, pra}ena pucwem, tutwavom i jakom svetlo{}u mustra ‡ ovde ozna~ava osobu koja ne mo`e da slu`i za primer
 152. 152. 153 N nakostre{iti se ‡ narogu{iti se, naqutiti se, ra`estiti se, zauzeti o{tar stav prema nekome narogu{iti se ‡ naqutiti se, razgneviti se neznan ‡ koji nije poznat, o kome se ni{ta ne zna, nepoznat P plen ‡ ono {to je dobijeno, oteto silom u borbi ili na prevaru podviti rep ‡ ovde zna~i: pokuwiti se polak ‡ polovina ne~ega, pola preko ‡ re~ pokazuje kretawe s jednog kraja na drugi, s jedne strane na suprotnu stranu prikan ‡ prika, drug, prijateq promu}uran ‡ bistar, snala`qiv, dosetqiv, dovitqiv R razbaru{iti se ‡ postati ra{~upan, neuredan S sejalica ‡ poqoprivredna ma{ina kojom se seje slistiti ‡ uni{titi, istrebiti, potamaniti, li{iti `ivota strmoglavce ‡ 1. s glavom nadole, naglava~ke 2. naopako, zlo, r|avo T taraba ‡ ograda od dasaka, plot ta~ka ‡ ovde ozna~ava pesmu ili recitaciju koje se izvode na priredbi U um ‡ pamet; razum uprezati ‡ vezivati `ivotiwu koja vu~e kola uz rudu u~tiv ‡ pristojan, uqudan, lepo vaspitan F fijaker ‡ vrsta ko~ije fol ‡ tobo`e, ko bajagi X xeparac ‡ novac koji roditeqi daju deci za sitne tro{kove [ {}u}uriti se ‡ skupiti se, zgr~iti se od hladno}e ili od straha
 153. 153. 154 SADR@AJ VODI^ KROZ BUKVAR UPUTSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 POZDRAV PRVACIMA, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . .6-7 SADA JE VE] VELIKA, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . .8 OVO SAM JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 MOJA KU]A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 MOJE IGRA^KE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 MOJA U^IONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 OD KU]E DO [KOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 JESEN U VO]WAKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 SLOVO, RE^, RE^ENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 NAU^ILI SMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 [TAMPANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Aa, Ii, Mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19 Tt, Oo, Nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21 IMAMO TIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 IGRAMO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 DEDA I REPA, narodna pri~a u slikama . . . . . . . . . . . .24-25 Ss, Ee, Jj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-27 Rr, Uu, [{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29 NA IZLETU, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31 Ll, Qq, Gg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33 Pp, Zz, Vv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35 KI[OBRAN, pri~a u slikama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 SASTAVI RE^I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Kk, Dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-39 PLIVA PATKA, razbrajalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
 154. 154. 155 PI[EMO RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43 KAD JE BIO MRAK, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 KAKO SE MI[ SPASAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 ]}, Hh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-47 MEDVED I KRU[KA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-49 @`, Ff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-51 KITOVA BEBA, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 MAME I BEBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Cc, Ww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-55 SUSRET, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 OSE]AWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 |, Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-59 MARAMICA, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 DVA PRASETA, pri~a u slikama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 RE^I I SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 PISAWE VELIKOG SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65 NAU^ILI SMO [TAMPANA SLOVA AZBUKE . . . . . .66 PISANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Aa, Mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-69 DUGME SLU@I KAPUTU, Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . .70 MAMINA DECA, Dibu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Ii, Tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-73 PRINCEZA, Dobrica Eri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 ZAGONETKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Oo, Nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-77 MA[A I VUK, Jakov Tajc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 ZABAVNA STRANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
 155. 155. Ss, Ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81 PECAWE, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-83 Jj, Rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84-85 LISICA I GAVRAN, narodna basna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 [TA JE TA^NO, A [TA NIJE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Uu, [{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-89 PILE I PA^E, Vladimir Sutejev . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-91 Ll, Qq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-93 KOLIKO JE PET I JEDAN, indijska narodna pri~a . . .94-95 Gg, Pp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96-97 PROMU]URNA PESMA, Dragomir or|evi} . . . . . . . . .98-99 Zz, Vv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100-101 SRE]NI ZEKA, Rusomir Arsi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 VO]NI JOGURT ZA ZECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Kk, Dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104-105 ^ETIRI DEVOJ^ICE, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 SPISAK ZA KUPOVINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108-109 ZEC I VUK, Toma Slavkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-111 ]}, Hh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112-113 LEK, Mom~ilo Te{i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 KO JE, [TA JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 @`, Ff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116-117 JEDAN RAZGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 DRUGI RAZGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Cc, Ww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120-121 RAZLI^ITE RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 ZAGONETKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 |, Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124-125 NAU^ILI SMO PISANA SLOVA AZBUKE . . . . . . . . .126 156
 156. 156. 157 ^ITAMO PESME I PRI^E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 SVEJEDNO, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 RE^I KOJE SE RIMUJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 DVA JARCA, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 DVA KULTURNA JARCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 ZABUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 KADA SE PI[E VELIKO SLOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 NEMA ZA MA^KE [KOLE, Grigor Vitez . . . . . . . . . . . . . . .134 JESEWA PESMA, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 SVETI SAVA I ACI, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . .136 JABUKA, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 ZIMSKA PESMA, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . .138 DOGAAJ NA SNEGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 KO JE KRIV, L. Vladesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 O NESTA[LUCIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 DEDA MRAZ, Dragomir or|evi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 MOJE @EQE ZA DEDA MRAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 MUDRI DEDICA, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . .144-145 BAKA I ONI DRUGI, Vlada Stojiqkovi} . . . . . . . . . . . . . .146 PI[EMO ^ESTITKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 LIKOVI IZ PRI^A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 VUK KARAXI] I BUKVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149-150 O BUKVARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 RE^NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152-153 SADR@AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154-157 TEMATSKI SADR@AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158-159
 157. 157. 158 crtamo i bojimo ovo sam ja 9 moje igra~ke 11 moja u~ionica 12 mama 18 mama i Mima 19 moja porodica 21 igramo se 23 boje i slova 34 ki{obran 36 spoj i oboj 37 boje i slova 38 pliva patka 40 kako se mi{ spasao 45 tajno pismo 50 |evrek, xemper 58 oboj ma~ku 69 skrivena slika 73 pecawe 82-83 oboj krugove 87 oboj ze~i}e 95 doga|aj na snegu 139 dru{tvo iz razreda i u~iteqica 150 pi{emo mame i bebe 53 {ta ko radi 54 ose}awa 57 dva praseta 61 ko, gde, za{to... 99 spisak za kupovinu 107 ko je, {ta je 115 drugi razgovor 119 razli~ite re~enice 122 re~i koje se rimuju 129 dva kulturna jarca 131 doga|aj na snegu 139 moj nesta{luk 141 moje `eqe za Deda Mraza 143 ~estitka 147 govorne ve`be {ta ume{ da uradi{ sam 8 moja ku}a 10 moja u~ionica 12 od ku}e do {kole 13 jesen u vo}waku 14 TEMATSKI SADR@AJ
 158. 158. 159 nau~ili smo slovo, re~, re~enica 16 azbuka ‡ {tampana slova 66 azbuka ‡ pisana slova 126 igramo se 23 deda i repa 24-25 na izletu 30-31 kako se igra 33 {ta pi{e u Zoranovom pismu 35 ki{obran 36 `abina `eqa 53 lisica i gavran 88 sre}ni zeka 104 u~imo i ve`bamo slovo, re~, re~enica 15 veliko i malo slovo 41 re~enica, veliko slovo i ta~ka 62 pisawe velikog slova 65 veliko slovo 132-133 zaokru`i re~i 145 istra`ujemo tajna poruka 58 tajno pismo 50 re~i i slova 63 nove re~i 77 skriveno slovo 92 skrivene re~i 104 skrivene re~enice 112 skrivena poruka 124 kakav zvuk se ~uje 108 re{avamo ukr{tenice 28, 32, 79, 88, 120 zagonetke 75, 84, 123 rebusi 68, 79, 81 osmosmerke 96, 116 lavirint 100 glumimo deda i repa 24-25 na izletu 30-31 zec i vuk 110-111
 159. 159. BUKVAR za prvi razred osnovne {kole prvo do{tampano izdawe autor ilustrovao re~nik izradila recenzenti lektor grafi~ko oblikovawe tipografsko oblikovawe priprema za {tampu izdava~ urednik za izdava~a {tampa tira` copyright Dr Simeon Marinkovi} Andrej Vojkovi} Violeta Babi} Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Katarina Stevanovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu An|elka Ru`i}, profesor Violeta Babi} Du{an Pavli} Slobodan Miladinov Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Violeta Babi} Mr Qiqana Marinkovi} Publikum 20.000 Ÿ Kreativni centar, 2005 CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:003-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon Bukvar : za prvi razred osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Andrej Vojkovi} ; re~nik izradila Violeta Babi}]. - 1. do{tampano izd. - Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd : Publikum). - 157 str. : ilustr. ; 23 h 24 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tira` 20.000. - Re~nik: str. 150-151. ISBN 86-7781-307-1 1. Gl. stv. nasl. COBISS.SR-ID 121694476 Ova kwiga je testirana u prvim razredima O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu i O[ „Stevan Filipovi}“ u Velikim Crqenima. Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u prvom razredu osnovne {kole za {kolsku 2005/06. godinu re{ewem broj 6-00-28/2005-06/2 od 21. januara 2005. godine.

×