Omov zakon

Z
Omov zakon
i Kirhofova
pravila
Zavisnost jačine struje od
napona
• Pri promeni napona, posmatrati
intenzitet svetlosti sijalice.
• Kada sijalica jače svetli?
• U kom slučaju ampermetar meri jaču
struju?
1,5V
Demonstracioni ogled:
1,5V
1,5V
• Pri stalnom otporu od 1kΩ, meriti
jačinu struje za različite napone.
Izmerene vrednosti uneti u tablicu i
nacrtati grafik.
• Ponoviti merenje sa većim otporom.
I [ 10-3
A] U [ V ]
0 0
2 2
4 4
6 6
8,1 8
10,1 10
U [ V ]
I [mA]
0
2
4
6
8
10
12
0 2 4 6 8 10 12
R
A
Georg Simon Om
(1787. - 1854.), je bio nemački fizičar.
Istakao se radovima s područja
elektriciteta i magnetizma. Formulisao
je zakon prema kojem je jačina struje
koja prolazi kroz provodnik
proporcionalna naponu (Omov zakon).
Proučavao je nastajanje toplote u
provodniku kroz koji protiče struja, a
bavio se i različitim problemima iz
područja akustike.
Merna jedinica električnog otpora om
(Ω) nazvana je po njemu.
Omov zakon za deo kola
• Kakva je veza između napona,struje i otpora?
• Jačina električne struje u nekom delu kola ,upravo je
srazmerna naponu na krajevima tog dela kola a
obrnuto srazmerna njegovom električnom otporu.
• Ako je na krajevima otpornika od 1 Ω , napon 1V
onda kroz njega protiče struja od 1A.
R
U
I =
Ω
=
V
A
• Izračunaj nepoznate fizičke veličine i
popuni tabele.
napon (V) jačina struje
(A)
otpor (Ω)
25 8.3
50 7
75 5.8
100 5
125 4
150 3
175 2.7
200 2
napon (V) jačina struje
(A)
otpor (Ω)
• Izračunaj nepoznate fizičke veličine i popuni tabelu.
napon (V)
jačina
struje
otpor (Ω)
dužina
provodnika
površina
preseka
provodnika
supstanca
3 1.5 A 1m Cu
6 50 cm 2 mm2
Fe
8 4 A 1 mm2
Al
24 2 A 0,5 cm2
Al
25 mA 100 2 mm2
Cu
10 A 50 2m Cu
200 0.25m 10 mm2
Fe
2 A 150 cm 5 mm2
Cu
2 mA 500 10 mm2
Cu
100 mA 300 0,02 cm2
Fe
5000 5 MA 1 mm2
Fe
12 200 A 5 mm2
Al
Eksperimentalno je vršena provera
Omovog zakona i na osnovu
rezultata merenja dobijeni su ovi
grafici.
Koliki su bili otpori upotrebljenih
otpornika?
• U kolu predstavljenom na slici menjan je napon i
otpornici, izračunaj kako se menjala vrednosti napona na
otporniku br.2 i popuni tabelu.
R1
R2
U
U2
U (V) R1
(kΩ) R2
(kΩ) U2
(V)
12 100 200
6 25 10
24 5 20
6 0,25 0,1
10
5
20
I [ A]
U [ V]
• U provodniku od konstantana preseka
1mm2
jačina struje je 1A. Koliko su na
ovom provodniku udaljene dve tačke
između kojih je napon 1V? (p=5·10-
7
Ωm)
constantan
electron jon metala
• Kolika je jačina struje u provodniku i koliko elektrona je
prošlo kroz njega za 1min,ako mu je otpor 2 oma a
napon na krajevima je 19,2 V?
Elektromotorna sila -EMS
Napon izvora
• U svakom izvoru električne struje,neki vid energije
(mehanička,toplotna,hemijska,svetlosna)se pretvara u
električnu energiju.
• Naelektrisanja se razdvajaju i prenose suprotno od
smera pola.
• EMS-napon izvora, brojno je jednak radu potrbnom za
razdvajanje i premeštanje 1C pozitivnog naelektrisanja
sa negativnog na pozitivan pol izvora,unutar samog
izvora.
q
A
=ε
Omov zakon za celo kolo
• Jačina struje u celom kolu upravo je srazmerna
naponu izvora a obrnuto srazmerna zbiru
spoljašnjeg i unutašnjeg otpora.
• r - unutrašnji otpor-otpor samog izvora
rR
I
e +
=
ε
ε
ε
=+
=+
IrU
IrIRe
U>ε
r
ε
Re
A B
Kratka veza električnog izvora
• Ako se krajevi izvora spoje provodnikom malog otpora ,
dolazi do kratkoj spoja. Kratka veza može nastati i na
električnoj instalaciji,kada se dodirnu neizolovani ili loše
izolovani provodnici.U svakom kratkom spoju u električnom
kolu nastaje veoma jaka struja.Ona može oštetiti električni
izvor, ostale delove el.kola a može doći i do paljenja
instalacije.
r
IRe
ε
=⇒≈ 0
• Da bi se sprečila oštećenja usled kratkog spoja na
instalacijama i u električnim uređajima stavljaju se
osigurači.Pri kratkom spoju oni prekidaju dovod struje.
Gustav Robert Kirhof
• 1824. – 1887.
• Za vreme studiranja objavljuje pravila,
pomoću kojih se može izračunati struja, napon
i otpor električnih krugova (1845.)
• Dao je mnogo značajnih doprinosa u raznim
granama fizike:
-Postavio zakon o toplotnom zračenju tela,
-zaslužan je za otkriće i razvoj spektralne
analize; objasnivši apsorpcijske linije u
optičkim spektrima stvorio mogućnosti
izučavanja sastava nebeskih tela,
- otkrio je pomoću spektroskopa elemente
cezijum i rubidijum.
Kirhofova pravila
• Prvo pravilo:U svakom čvoru kola,zbir struja koje uviru u
njega jednak je zbiru struja koje izviru iz njega.
• Drugo pravilo :Algebarski zbir svih elektromotornih sila i
padova napona na svim otpornicima u jednoj konturi
jednaka je nuli.
I1 = I2 + I3
I1
I2
I3
Primena Omovog zakona i Kirhofovih
pravila na strujno kolo
redna veza
• I = I1 = I2 = I3 = const
• U = U1 + U2+ U3
• Re =R1+ R2+ R3
paralelna veza
• I = I1 + I2 + I3
• U = U1 = U2 = U3
...
111
21
++=
RRRe
R1 R2 R3
R1 R2
R3
• Otpornici su na isti izvor
vezani kao što pokazuje
šema. Izračunaj jačine
struja koje protiču kroz
njih u oba slučaja. ε = 12 V
r = 0,8 Ω
R1= 3 Ω
R2 = 2 Ω
(a) (b)
ε,r
R1 R2 R3
R1=3 Ω ε = 16 V
R2=5 Ω r = 0,2 Ω
R3=2,8 Ω
• Kolika jačina sruje protiče kroz kolo?
• Koliki je napon na svakom otporniku?
• Četiri iste sijalice su na
isti izvor vezane kao što
pokazuju šeme.
Izračunaj jačine struja
koje protiču kroz njih u
oba slučaja.
ε= 9V R = 6Ω r = 0,6Ω
A
R1
R3
R2
V3
ε= ? R1= R2=R3=6Ω r = 0,5Ω U3=8V
• Tri iste sijalice su vezane na izvor kao što
pokazuje šema. Izračunaj napon izvora i
jačine struja koje protiču kroz njih.
Vinstonov most
• Vinstonov most predstavlja paralelnu vezu otpornika,sa
dve grane u kojima se nalaze po dva redno vezana
otpornika.Između tačaka A i B postavljen je ampermetar.
R 1
R
3
R 4
R
2
A
A
B
• Promenom otpora podesi se da kroz
ampermetar ne protiče struja,što znači
da su tačke A i B na istom potencijalu.
43
21
II
II
=
=
4422
3311
RIRI
RIRI
⋅=⋅
⋅=⋅
4
3
2
1
R
R
R
R
=
4
3
21
R
R
RR ⋅=
• Ako je jedan otpor nepoznat lako se može izračunati.
Šantovanje ampermetra
• Gornja granica mernog opsega ampermetra zavisi od
njegovog unutrašnjeg otpora Ra ,koji određuje otpor
namotaja kalema u ampermetru.
A
Rš
• Da bi se gornja granica mernog opsega
povećala , paralelno sa ampermetrom treba
vezati otpornik Rš ,šant.
I
a
a
R
U
I =
š
š
R
U
I =
ša III +=
• Zbog paralelne veze deo struje protiče kroz šant. Ta se
jačina struje proračuna i dodaje na izmerenu vrednost
koju pokazuje ampermetar.
Šantovanje voltmetra
• Merni opseg voltmetra može se povećati ako se redno
sa njim veže predotpor-šant.Pri rednoj vezi kroz njih
protiče struja iste jačine, tako da se može izračunati pad
napona na šantu.
• Ukupni napon tada predstavlja zbir napona na krajevima
šanta i napon na voltmetru.
šš RIU ⋅= všAB UUU +=
V
Rš
voltmetar
A B
• Gornja granica mernog opsega ampermetra je 500 mA,
a njegov otpor je 4 oma.Kolika će biti gornja granica
njegovog novog mernog opsega ako se upotrebi šant od
0,2 oma?
• Unutrašnji otpor voltmetra je 2 kΩ,a maksimalni merni
opseg je 100mV. Kolika će biti gotnja granica novog
mernog opsega , ako se upotrebi predotpor od od 8 kΩ?
500
mΑ
4 Ω
0.2Ω
ampeermetar
100 mV
2kΩ
8 kΩ
voltmetar
A
1 sur 22

Recommandé

Građa atoma par
Građa atomaGrađa atoma
Građa atomaBiljana Ristic
26K vues39 diapositives
O OKSIDIMA par
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMAvvlivvli
38.7K vues24 diapositives
Hemijska simbolika par
Hemijska simbolikaHemijska simbolika
Hemijska simbolikaBiljana Ristic
27.7K vues12 diapositives
Nikola Tesla prezentacija par
Nikola Tesla prezentacijaNikola Tesla prezentacija
Nikola Tesla prezentacijaSiraKK2
17.2K vues18 diapositives
Naelektrisanje par
NaelektrisanjeNaelektrisanje
Naelektrisanjekosticdobrila
19.5K vues36 diapositives
Elektricno polje par
Elektricno poljeElektricno polje
Elektricno poljeLidija Zavisic
9.7K vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Kovalentna veza par
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna vezaBiljana Ristic
17.8K vues16 diapositives
Masinski materijali par
Masinski materijaliMasinski materijali
Masinski materijalibbilja
10.3K vues37 diapositives
Atomski i maseni broj par
Atomski i maseni brojAtomski i maseni broj
Atomski i maseni brojIvanaIvanovi5
2.1K vues15 diapositives
čIste supstance i smeše par
čIste supstance i smešečIste supstance i smeše
čIste supstance i smešeBiljana Ristic
52.1K vues16 diapositives
Aprilski rat i okupacija jugoslavije par
Aprilski rat i okupacija jugoslavijeAprilski rat i okupacija jugoslavije
Aprilski rat i okupacija jugoslavijeDušan Novakov
9.3K vues18 diapositives
Estri par
EstriEstri
EstriBiljana Ristic
30.1K vues7 diapositives

Tendances(20)

Masinski materijali par bbilja
Masinski materijaliMasinski materijali
Masinski materijali
bbilja10.3K vues
Aprilski rat i okupacija jugoslavije par Dušan Novakov
Aprilski rat i okupacija jugoslavijeAprilski rat i okupacija jugoslavije
Aprilski rat i okupacija jugoslavije
Dušan Novakov9.3K vues
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje par Magdalena Petrovic
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranjeIzvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Magdalena Petrovic10.7K vues
jonska veza par vvlivvli
 jonska veza jonska veza
jonska veza
vvlivvli19.3K vues
Maseni procentni sastav rastvora par Biljana Ristic
Maseni procentni sastav rastvoraMaseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvora
Biljana Ristic62.6K vues
Митоза и мејоза par Violeta Djuric
Митоза и мејозаМитоза и мејоза
Митоза и мејоза
Violeta Djuric55.9K vues

En vedette

Omov zakon za zatvoreni strujni krug par
Omov zakon za zatvoreni strujni krugOmov zakon za zatvoreni strujni krug
Omov zakon za zatvoreni strujni krugŠehić Edin
1.7K vues13 diapositives
L163 - Fizika - Omov zakon - Aleksandar Mateović - Slavoljub Radulović par
L163 - Fizika - Omov zakon - Aleksandar Mateović - Slavoljub RadulovićL163 - Fizika - Omov zakon - Aleksandar Mateović - Slavoljub Radulović
L163 - Fizika - Omov zakon - Aleksandar Mateović - Slavoljub RadulovićNašaŠkola.Net
3.8K vues8 diapositives
Omov zakon par
Omov zakonOmov zakon
Omov zakonsafetkojic
1.4K vues12 diapositives
Eлектрични потенцијал и напон par
Eлектрични потенцијал и напонEлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напонDragan Dimic
20.9K vues17 diapositives
Elektrotehnički materijali par
Elektrotehnički materijaliElektrotehnički materijali
Elektrotehnički materijalibbilja
9.6K vues12 diapositives
Električno polje par
Električno poljeElektrično polje
Električno poljeGoran Ignjatovic
4.5K vues14 diapositives

En vedette(20)

Omov zakon za zatvoreni strujni krug par Šehić Edin
Omov zakon za zatvoreni strujni krugOmov zakon za zatvoreni strujni krug
Omov zakon za zatvoreni strujni krug
Šehić Edin1.7K vues
L163 - Fizika - Omov zakon - Aleksandar Mateović - Slavoljub Radulović par NašaŠkola.Net
L163 - Fizika - Omov zakon - Aleksandar Mateović - Slavoljub RadulovićL163 - Fizika - Omov zakon - Aleksandar Mateović - Slavoljub Radulović
L163 - Fizika - Omov zakon - Aleksandar Mateović - Slavoljub Radulović
NašaŠkola.Net3.8K vues
Eлектрични потенцијал и напон par Dragan Dimic
Eлектрични потенцијал и напонEлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напон
Dragan Dimic20.9K vues
Elektrotehnički materijali par bbilja
Elektrotehnički materijaliElektrotehnički materijali
Elektrotehnički materijali
bbilja9.6K vues
Creating Meaningful Learning Experiences Globally with Skype par Hugh McDonald
Creating Meaningful Learning Experiences Globally with Skype Creating Meaningful Learning Experiences Globally with Skype
Creating Meaningful Learning Experiences Globally with Skype
Hugh McDonald753 vues
Group presentation par jbictoau
Group presentationGroup presentation
Group presentation
jbictoau258 vues

Similaire à Omov zakon

Dul par
DulDul
Dulsaculatac
1.7K vues1 diapositive
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА par
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈАЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈАAnja Rudić
23 vues28 diapositives
Pasivni elektronski elementi par
Pasivni elektronski elementiPasivni elektronski elementi
Pasivni elektronski elementibbilja
8.2K vues26 diapositives
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При par
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović ПриElektrična Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović Приnasaskolatakmicenja1
2K vues12 diapositives
Електрични отпор, физика 8. разред par
Електрични отпор, физика 8. разредЕлектрични отпор, физика 8. разред
Електрични отпор, физика 8. разредon line prezentacije
320 vues13 diapositives
8 Omov zakon par
8 Omov zakon8 Omov zakon
8 Omov zakonFiziKalac
1.9K vues16 diapositives

Similaire à Omov zakon(20)

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА par Anja Rudić
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈАЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
Anja Rudić 23 vues
Pasivni elektronski elementi par bbilja
Pasivni elektronski elementiPasivni elektronski elementi
Pasivni elektronski elementi
bbilja8.2K vues
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При par nasaskolatakmicenja1
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović ПриElektrična Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При
Електрични отпор, физика 8. разред par on line prezentacije
Електрични отпор, физика 8. разредЕлектрични отпор, физика 8. разред
Електрични отпор, физика 8. разред
8 Omov zakon par FiziKalac
8 Omov zakon8 Omov zakon
8 Omov zakon
FiziKalac1.9K vues
Elekrična energija.pptx par DuanPetra
 Elekrična energija.pptx Elekrična energija.pptx
Elekrična energija.pptx
DuanPetra5 vues
Nalaženje vrste i mesta kvara na vodovima par radovicpb
Nalaženje vrste i mesta kvara na vodovimaNalaženje vrste i mesta kvara na vodovima
Nalaženje vrste i mesta kvara na vodovima
radovicpb3.3K vues
Jačina, smer i gustina struje. Merenje jačine struje. par Radmila Gerov
Jačina, smer i gustina struje. Merenje jačine struje.Jačina, smer i gustina struje. Merenje jačine struje.
Jačina, smer i gustina struje. Merenje jačine struje.
Radmila Gerov4.3K vues
Nastavna sredstva fizike elektrostatika-2012 par Amra Rustemović
Nastavna sredstva fizike elektrostatika-2012Nastavna sredstva fizike elektrostatika-2012
Nastavna sredstva fizike elektrostatika-2012
Amra Rustemović994 vues
L217 - Fizika - Električna struja - Nikola Mitrović - Staniša Stojanović par NašaŠkola.Net
L217 - Fizika - Električna struja - Nikola Mitrović - Staniša StojanovićL217 - Fizika - Električna struja - Nikola Mitrović - Staniša Stojanović
L217 - Fizika - Električna struja - Nikola Mitrović - Staniša Stojanović
NašaŠkola.Net1.3K vues
Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević par NašaŠkola.Net
Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir MilićevićElektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević
Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević
NašaŠkola.Net7.6K vues
Tehn pred elektricitet i magnetizam par smail hondo
Tehn pred elektricitet i magnetizamTehn pred elektricitet i magnetizam
Tehn pred elektricitet i magnetizam
smail hondo3.9K vues
Redno rezonantno kolo par tehnickaso
Redno rezonantno koloRedno rezonantno kolo
Redno rezonantno kolo
tehnickaso8.2K vues
Основни електронски елементи-пасивни и активниi par tio_marina
Основни електронски елементи-пасивни и активниiОсновни електронски елементи-пасивни и активниi
Основни електронски елементи-пасивни и активниi
tio_marina61.8K vues
Elektricna struktura atoma text par nevuska
Elektricna struktura atoma textElektricna struktura atoma text
Elektricna struktura atoma text
nevuska1.6K vues

Plus de zoranang

Masine spoljasnjeg transporta par
Masine spoljasnjeg transportaMasine spoljasnjeg transporta
Masine spoljasnjeg transportazoranang
357 vues15 diapositives
Modeli svetskih-grac491evina par
Modeli svetskih-grac491evinaModeli svetskih-grac491evina
Modeli svetskih-grac491evinazoranang
1K vues12 diapositives
Oboljenja nervnog sistema par
Oboljenja nervnog sistemaOboljenja nervnog sistema
Oboljenja nervnog sistemazoranang
1.5K vues4 diapositives
Znače nj e pojma nasilje par
Znače nj e pojma nasiljeZnače nj e pojma nasilje
Znače nj e pojma nasiljezoranang
746 vues6 diapositives
Nasilje u skoli par
Nasilje u skoliNasilje u skoli
Nasilje u skolizoranang
3.4K vues14 diapositives
Pušenje kao oblik zavisnosti par
Pušenje kao oblik zavisnostiPušenje kao oblik zavisnosti
Pušenje kao oblik zavisnostizoranang
3.4K vues13 diapositives

Plus de zoranang(7)

Masine spoljasnjeg transporta par zoranang
Masine spoljasnjeg transportaMasine spoljasnjeg transporta
Masine spoljasnjeg transporta
zoranang357 vues
Modeli svetskih-grac491evina par zoranang
Modeli svetskih-grac491evinaModeli svetskih-grac491evina
Modeli svetskih-grac491evina
zoranang1K vues
Oboljenja nervnog sistema par zoranang
Oboljenja nervnog sistemaOboljenja nervnog sistema
Oboljenja nervnog sistema
zoranang1.5K vues
Znače nj e pojma nasilje par zoranang
Znače nj e pojma nasiljeZnače nj e pojma nasilje
Znače nj e pojma nasilje
zoranang746 vues
Nasilje u skoli par zoranang
Nasilje u skoliNasilje u skoli
Nasilje u skoli
zoranang3.4K vues
Pušenje kao oblik zavisnosti par zoranang
Pušenje kao oblik zavisnostiPušenje kao oblik zavisnosti
Pušenje kao oblik zavisnosti
zoranang3.4K vues
Pušenje kao oblik zavisnosti.pptx par zoranang
Pušenje kao oblik zavisnosti.pptxPušenje kao oblik zavisnosti.pptx
Pušenje kao oblik zavisnosti.pptx
zoranang622 vues

Dernier

IT8-L4.pptx par
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vues14 diapositives
11.-16. NIZOVI.pptx par
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
41 vues16 diapositives
ICK6-L11.pptx par
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptxAleksandarSpasic5
8 vues5 diapositives
ICK6-L8.pptx par
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 vues9 diapositives
ICK6-L1.pptx par
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptxAleksandarSpasic5
8 vues7 diapositives
ICK6-L4.pptx par
ICK6-L4.pptxICK6-L4.pptx
ICK6-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 vues2 diapositives

Omov zakon

 • 2. Zavisnost jačine struje od napona • Pri promeni napona, posmatrati intenzitet svetlosti sijalice. • Kada sijalica jače svetli? • U kom slučaju ampermetar meri jaču struju? 1,5V Demonstracioni ogled: 1,5V 1,5V
 • 3. • Pri stalnom otporu od 1kΩ, meriti jačinu struje za različite napone. Izmerene vrednosti uneti u tablicu i nacrtati grafik. • Ponoviti merenje sa većim otporom. I [ 10-3 A] U [ V ] 0 0 2 2 4 4 6 6 8,1 8 10,1 10 U [ V ] I [mA] 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 R A
 • 4. Georg Simon Om (1787. - 1854.), je bio nemački fizičar. Istakao se radovima s područja elektriciteta i magnetizma. Formulisao je zakon prema kojem je jačina struje koja prolazi kroz provodnik proporcionalna naponu (Omov zakon). Proučavao je nastajanje toplote u provodniku kroz koji protiče struja, a bavio se i različitim problemima iz područja akustike. Merna jedinica električnog otpora om (Ω) nazvana je po njemu.
 • 5. Omov zakon za deo kola • Kakva je veza između napona,struje i otpora? • Jačina električne struje u nekom delu kola ,upravo je srazmerna naponu na krajevima tog dela kola a obrnuto srazmerna njegovom električnom otporu. • Ako je na krajevima otpornika od 1 Ω , napon 1V onda kroz njega protiče struja od 1A. R U I = Ω = V A
 • 6. • Izračunaj nepoznate fizičke veličine i popuni tabele. napon (V) jačina struje (A) otpor (Ω) 25 8.3 50 7 75 5.8 100 5 125 4 150 3 175 2.7 200 2 napon (V) jačina struje (A) otpor (Ω)
 • 7. • Izračunaj nepoznate fizičke veličine i popuni tabelu. napon (V) jačina struje otpor (Ω) dužina provodnika površina preseka provodnika supstanca 3 1.5 A 1m Cu 6 50 cm 2 mm2 Fe 8 4 A 1 mm2 Al 24 2 A 0,5 cm2 Al 25 mA 100 2 mm2 Cu 10 A 50 2m Cu 200 0.25m 10 mm2 Fe 2 A 150 cm 5 mm2 Cu 2 mA 500 10 mm2 Cu 100 mA 300 0,02 cm2 Fe 5000 5 MA 1 mm2 Fe 12 200 A 5 mm2 Al
 • 8. Eksperimentalno je vršena provera Omovog zakona i na osnovu rezultata merenja dobijeni su ovi grafici. Koliki su bili otpori upotrebljenih otpornika? • U kolu predstavljenom na slici menjan je napon i otpornici, izračunaj kako se menjala vrednosti napona na otporniku br.2 i popuni tabelu. R1 R2 U U2 U (V) R1 (kΩ) R2 (kΩ) U2 (V) 12 100 200 6 25 10 24 5 20 6 0,25 0,1 10 5 20 I [ A] U [ V]
 • 9. • U provodniku od konstantana preseka 1mm2 jačina struje je 1A. Koliko su na ovom provodniku udaljene dve tačke između kojih je napon 1V? (p=5·10- 7 Ωm) constantan electron jon metala • Kolika je jačina struje u provodniku i koliko elektrona je prošlo kroz njega za 1min,ako mu je otpor 2 oma a napon na krajevima je 19,2 V?
 • 10. Elektromotorna sila -EMS Napon izvora • U svakom izvoru električne struje,neki vid energije (mehanička,toplotna,hemijska,svetlosna)se pretvara u električnu energiju. • Naelektrisanja se razdvajaju i prenose suprotno od smera pola. • EMS-napon izvora, brojno je jednak radu potrbnom za razdvajanje i premeštanje 1C pozitivnog naelektrisanja sa negativnog na pozitivan pol izvora,unutar samog izvora. q A =ε
 • 11. Omov zakon za celo kolo • Jačina struje u celom kolu upravo je srazmerna naponu izvora a obrnuto srazmerna zbiru spoljašnjeg i unutašnjeg otpora. • r - unutrašnji otpor-otpor samog izvora rR I e + = ε ε ε =+ =+ IrU IrIRe U>ε r ε Re A B
 • 12. Kratka veza električnog izvora • Ako se krajevi izvora spoje provodnikom malog otpora , dolazi do kratkoj spoja. Kratka veza može nastati i na električnoj instalaciji,kada se dodirnu neizolovani ili loše izolovani provodnici.U svakom kratkom spoju u električnom kolu nastaje veoma jaka struja.Ona može oštetiti električni izvor, ostale delove el.kola a može doći i do paljenja instalacije. r IRe ε =⇒≈ 0 • Da bi se sprečila oštećenja usled kratkog spoja na instalacijama i u električnim uređajima stavljaju se osigurači.Pri kratkom spoju oni prekidaju dovod struje.
 • 13. Gustav Robert Kirhof • 1824. – 1887. • Za vreme studiranja objavljuje pravila, pomoću kojih se može izračunati struja, napon i otpor električnih krugova (1845.) • Dao je mnogo značajnih doprinosa u raznim granama fizike: -Postavio zakon o toplotnom zračenju tela, -zaslužan je za otkriće i razvoj spektralne analize; objasnivši apsorpcijske linije u optičkim spektrima stvorio mogućnosti izučavanja sastava nebeskih tela, - otkrio je pomoću spektroskopa elemente cezijum i rubidijum.
 • 14. Kirhofova pravila • Prvo pravilo:U svakom čvoru kola,zbir struja koje uviru u njega jednak je zbiru struja koje izviru iz njega. • Drugo pravilo :Algebarski zbir svih elektromotornih sila i padova napona na svim otpornicima u jednoj konturi jednaka je nuli. I1 = I2 + I3 I1 I2 I3
 • 15. Primena Omovog zakona i Kirhofovih pravila na strujno kolo redna veza • I = I1 = I2 = I3 = const • U = U1 + U2+ U3 • Re =R1+ R2+ R3 paralelna veza • I = I1 + I2 + I3 • U = U1 = U2 = U3 ... 111 21 ++= RRRe R1 R2 R3 R1 R2 R3
 • 16. • Otpornici su na isti izvor vezani kao što pokazuje šema. Izračunaj jačine struja koje protiču kroz njih u oba slučaja. ε = 12 V r = 0,8 Ω R1= 3 Ω R2 = 2 Ω (a) (b) ε,r R1 R2 R3 R1=3 Ω ε = 16 V R2=5 Ω r = 0,2 Ω R3=2,8 Ω • Kolika jačina sruje protiče kroz kolo? • Koliki je napon na svakom otporniku?
 • 17. • Četiri iste sijalice su na isti izvor vezane kao što pokazuju šeme. Izračunaj jačine struja koje protiču kroz njih u oba slučaja. ε= 9V R = 6Ω r = 0,6Ω A R1 R3 R2 V3 ε= ? R1= R2=R3=6Ω r = 0,5Ω U3=8V • Tri iste sijalice su vezane na izvor kao što pokazuje šema. Izračunaj napon izvora i jačine struja koje protiču kroz njih.
 • 18. Vinstonov most • Vinstonov most predstavlja paralelnu vezu otpornika,sa dve grane u kojima se nalaze po dva redno vezana otpornika.Između tačaka A i B postavljen je ampermetar. R 1 R 3 R 4 R 2 A A B • Promenom otpora podesi se da kroz ampermetar ne protiče struja,što znači da su tačke A i B na istom potencijalu. 43 21 II II = = 4422 3311 RIRI RIRI ⋅=⋅ ⋅=⋅ 4 3 2 1 R R R R = 4 3 21 R R RR ⋅= • Ako je jedan otpor nepoznat lako se može izračunati.
 • 19. Šantovanje ampermetra • Gornja granica mernog opsega ampermetra zavisi od njegovog unutrašnjeg otpora Ra ,koji određuje otpor namotaja kalema u ampermetru. A Rš • Da bi se gornja granica mernog opsega povećala , paralelno sa ampermetrom treba vezati otpornik Rš ,šant. I a a R U I = š š R U I = ša III += • Zbog paralelne veze deo struje protiče kroz šant. Ta se jačina struje proračuna i dodaje na izmerenu vrednost koju pokazuje ampermetar.
 • 20. Šantovanje voltmetra • Merni opseg voltmetra može se povećati ako se redno sa njim veže predotpor-šant.Pri rednoj vezi kroz njih protiče struja iste jačine, tako da se može izračunati pad napona na šantu. • Ukupni napon tada predstavlja zbir napona na krajevima šanta i napon na voltmetru. šš RIU ⋅= všAB UUU += V Rš voltmetar A B
 • 21. • Gornja granica mernog opsega ampermetra je 500 mA, a njegov otpor je 4 oma.Kolika će biti gornja granica njegovog novog mernog opsega ako se upotrebi šant od 0,2 oma? • Unutrašnji otpor voltmetra je 2 kΩ,a maksimalni merni opseg je 100mV. Kolika će biti gotnja granica novog mernog opsega , ako se upotrebi predotpor od od 8 kΩ? 500 mΑ 4 Ω 0.2Ω ampeermetar 100 mV 2kΩ 8 kΩ voltmetar
 • 22. A