3à òåñò

Z
Монгол хэл                3а ангийн сурагч ......................                    №1
№1 Олон тоог заасан үгийг ялгаж бичээрэй.
монгол, багачууд, малчин, эзэд, майхан, хоног, уулс , малгай,ноход
...........................................................................................................................
№2. Дараах үгсээс нэрлэх үгийг олж өмнөх дугаарыг дугуйлаарай.
а. үзэх            б. өвдөх.                 в.үзэг                 г. мэднэ
№3. Өгөгдсөн үгийн эсрэг утгатай үгийг олж, цэгийн оронд бич
а. цэлмэг ........................... б. бүдүүн ........................           в. бага.............................
г. ойр ......... ........................ д..эрт.................................. е. доор...........................
№4 -ыг -ийг -г Ямар тийн ялгалын нөхцөлүүд вэ?
а. Үйлдэх.             Б. Харьяалах               в. Заах              г. Хамтрах
№5 Нөхөж бичээрэй
Уулын мод ........................тай ....................той
Олон хүн ........................тай ............................тай
№6 Өгүүлбэрийг гүйцээж бич
....................................................суугаарай. .......................................................бодно.
..................................................................бэ?
№7 Орон цагийн нэрийг нөхөж бич. .....босвол нэгийг үзэх. .........унтвал нэгийг сонсох.

№8 Өгүүлбэрийн эх ба төгсгөлийг өөрчилж, хоёр өгүүлбэр бичээрэй
Хүүхэд шинэ ном уншлаа.                 а.......................................................................
б.......................................................................

3а ангийн сурагч .................                    Монгол хэл

№1 Олон тоог заасан үгийг ялгаж бичээрэй.
монгол, багачууд, малчин, эзэд, майхан, хоног, уулс , малгай,ноход
...........................................................................................................................
№2. Дараах үгсээс нэрлэх үгийг олж өмнөх дугаарыг дугуйлаарай.
а. үзэх            б. өвдөх.                 в.үзэг                 г. мэднэ
№3. Өгөгдсөн үгийн эсрэг утгатай үгийг олж, цэгийн оронд бич
а. цэлмэг ........................... б. бүдүүн ........................           в. бага.............................
г. ойр ......... ........................ д..эрт.................................. е. доор...........................
№4 -ыг -ийг -г Ямар тийн ялгалын нөхцөлүүд вэ?
а. Үйлдэх.             Б. Харьяалах               в. Заах              г. Хамтрах
№5 Нөхөж бичээрэй
Уулын мод ........................тай ....................той
Олон хүн ........................тай ............................тай
№6 Өгүүлбэрийг гүйцээж бич
....................................................суугаарай. .......................................................бодно.
..................................................................бэ?
№7 Орон цагийн нэрийг нөхөж бич. .....босвол нэгийг үзэх. .........унтвал нэгийг сонсох.
№8 Өгүүлбэрийн эх ба төгсгөлийг өөрчилж, хоёр өгүүлбэр бичээрэй
Хүүхэд шинэ ном уншлаа.                 а.......................................................................
б.......................................................................                           багш з.Тунгалаг
Байгалын ухаан                     3-р анги тест       Сурагч............................................................    №2

№1 Алтан гадас од аль зүгийг заадаг вэ?                  а. урд б. баруун в. хойд г. зүүн

№2. Агааарын хүйтэн ба дулааныг хэмждэг нэгж нь аль вэ?
а. километр    б. килограмм    в. температур    г. минут
№ 3 .Бүтэц тус бүрийг тохирох шинжтэй нь зураасаар холбоорой

А.Тал хээр б. уул в. далай г. ловь цөл д. Гол мөрөн
1. өндөр 2. Давстай ус 3. Тэгш 4. Цэнгэг ус 5. хуурай
............................................................................................................................................

№4 Ус цэвэршүүлэх арга аль нь вэ?                 а. юүлэх б. шүүх           в. нэрэх г. буцалгах

№5    Шингэн төлөвөөс хийн төлөвт шилжих үзэгдлийг юу гэж хэлэх вэ?
а. хайлах      б. урсах      в. буцлах      г. уурших

№6 Дараах эрдсүүдийг ю унд ашигладаг вэ?

А. Гантиг б.нүүрс в. Элс г. алт 1.түлш 2.гоёл чимэглэл 3.барилга 4.Сав суулга
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
№7 Будааг гурилын саванд санамсаргүй хийчихжээ. Тэрээр будааг гурилаас ялгахдаа дараах
хэрэгслүүдээс алийг нь ашиглах вэ?
а .шигшүүр             б. соронзон              в. жинлүүр                 г. сэнсБайгалын ухаан                       3-р анги тест       Сурагч............................................................

№1 Алтан гадас од аль зүгийг заадаг вэ?                  а. урд б. баруун в. хойд г. зүүн

№2. Агааарын хүйтэн ба дулааныг хэмждэг нэгж нь аль вэ?
а. километр   б. килограмм      в. температур                                г. минут

№ 3 .Бүтэц тус бүрийг тохирох шинжтэй нь зураасаар холбоорой

А.Тал хээр б. уул в. далай г. ловь цөл д. Гол мөрөн
1. өндөр 2. Давстай ус 3. Тэгш 4. Цэнгэг ус 5. хуурай
............................................................................................................................................

№4 Ус цэвэршүүлэх арга аль нь вэ?                 а. юүлэх б. шүүх           в. нэрэх г. буцалгах

№5    Шингэн төлөвөөс хийн төлөвт шилжих үзэгдлийг юу гэж хэлэх вэ?
а. хайлах      б. урсах      в. буцлах      г. уурших

№6 Дараах эрдсүүдийг ю унд ашигладаг вэ?

А. Гантиг б.нүүрс в. Элс г. алт 1.түлш 2.гоёл чимэглэл 3.барилга 4.Сав суулга
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......

№7 Будааг гурилын саванд санамсаргүй хийчихжээ. Тэрээр будааг гурилаас ялгахдаа дараах
хэрэгслүүдээс алийг нь ашиглах вэ?
а .шигшүүр     б. соронзон    в. жинлүүр        г. сэнс
Математик         3а ангийн сурагч ___________________                      №3

№1.Гурван шоог зэрэг хаяхад буусан нүднүүдийн нийлбэр 11-ээс их 17-гоос бага
байх боломж хэд вэ? .......................................................................................................

№2. А нүднээс В нүдэнд 1 эсвэл 2 нүд алгасан                 А              В   хэдэн
ялгаатай замаар хүрч болох вэ?

№3. 8 жижиг кубаас тогтох том кубаас нураахгүйгээр 1 жижиг кубийг хэдэн янзаар
авч болох вэ? тайлбарлаж бич. ...........................................................................

№4.1000 төгрөгийг а/ 500. 100. 50 дэвсгэртийг бүгдийг ашиглаж хэдэн янзаар
задлаж болох вэ? ....................................................................................................

№5.
      Цамц - өмд                           хар
       Цагаан                        Цагаан цамц,хар өмд
                                                     Ногоон цамц,бор,өмд
                                                     Шарцамц,бор өмд
                 Цэнхэрцамц,харөмд


№6. 16см урттай кубийн эзэлхүүнийг ол               ............................................................             Математик         3а ангийн сурагч ___________________

№1.Гурван шоог зэрэг хаяхад буусан нүднүүдийн нийлбэр 11-ээс их 17-гоос бага
байх боломж хэд вэ? .......................................................................................................

№2. А нүднээс В нүдэнд 1 эсвэл 2 нүд алгасан                 А              В   хэдэн
ялгаатай замаар хүрч болох вэ?

№3. 8 жижиг кубаас тогтох том кубаас нураахгүйгээр 1 жижиг кубийг хэдэн янзаар
авч болох вэ? тайлбарлаж бич. ...........................................................................

№4.1000 төгрөгийг а/ 500. 100. 50 дэвсгэртийг бүгдийг ашиглаж хэдэн янзаар
задлаж болох вэ? .................................................................................................... .

№6 16см урттай кубийн эзэлхүүнийг ол. ....................................................................

№5.
      Цамц - өмд                           хар
       Цагаан                        Цагаан цамц,хар өмд
                                                     Ногоон цамц,бор,өмд
                                                     Шарцамц,бор өмд
                 Цэнхэрцамц,харөмд
Математик          3а ангийн сурагч ........................................             №4

№1 1.2.3 тоонуудыг ашиглаж хоёр оронтой сондгой тоо хэдийг бичиж болох вэ?
...............................................................................................................................
№2 Нийлбэр нь 5 байх хоёр тооны үржвэр хэд гарах вэ?
.......................................................................................................................................
№3 Үржвэр нь 12 гардаг хоёр тооны нийлбэр хэд гарч болох вэ?
.............................................................................................................................
№4 Нийлбэр нь 4 байх тоонуудын үржвэр хэд гарч болох вэ?
..............................................................................................................................
№5 Үржвэр нь 12 гардаг гурван тооны нийлбэр хэд гарч болох вэ?
..............................................................................................................................
№6 УУл + Уул - Буга Үсэгт тааврыг бодоорой
.....................................................................................................................................
№7 Шулууны дагуу байрлах А, В ,С гурван цэг өгчээ. АВ-6см, ВС – 2см бол
хэрчмийн уртыг ол ...............................................................................................     Мтематик            3а ангийн сурагч .......................................               №5

№1 Таван хүн уулзаж бие биетэйгээ гар барив. Хэдэн гар барилт болсон бэ?
...........................................................................................................................
№2 7-н найз хоорондоо даам тоглов, хүүхэд бүр бусадтайгаа нэг нэг тоглосон
бол бүгд хэдэн тоглолт болсон бэ? ................................................................
№3 1,7,4,6,3 цифрээр зохтогдох 2 оронтой сондгой тоо хэд вэ? .
.................................................................................................................................
№4 4-н төрлийн дугтуй 3-н төрлийн марк байв. дугтуй ба маркийг хэдэн янзаар
хослуулан наах вэ? ,..........................................................................................
№5 3см урт ирмэгтэй кубийн гадаргуугийн талбайг ол
.................................................................................................................................
№6 Кубийн бүх ирмэгүүдийн уртын нийлбэр 48см бол кубийн гадаргуугийн
талбайг ол
............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
№7 Хоёр шоог орхиход Туссан нүднүүдийн нийлбэр
                                                      1 2 3 4 5 6
6-аас багагүй, 8-аас ихгүй байх бүх боломжийг олж
                                                    1
хүснэгтэнд бич                                             2
                                                   3
                                                   4
Багш ....                                               5
                                                   6
Монгол хэл            3а ангийн сурагч .........................            №6

№1 Эхүүдийнхээ гол дүрүүдийг харгалзуулан холбоорой

                   •  Чөдөр                  1, Тулгаа бид хоёр
                   •  Голын жараахай             2, Хаан,эмгэн хоёр
                   •  Хүнд хоол                3, Ээж, бид хоёр
                   •  Нүүдэл                 4, Аав бид хоёр

№2   Зөв харгалзуулан холбоорой

    •  Жинхэнэ нэр               1, Баруун, зүүн, маргааш
    •  Үйл үг                  2, Арваад, хорь гаруй, арав дахь
    •  Тооны нэр                 3, Улирал, бороо, намар
    •  Орон цагийн нэр             4, Өндөр, хатуу, тойруу
    •  Тэмдэг нэр                5,Олох гарах суух

№3   “Чөдрийн ганц морь “         Аль утга нь үнэн бэ?

   а. Байнга унадаг ганц морь            б. Хамгийн сайн ганц морь

№4 “ь” эр үгэнд зөөлрүүлэх, эм үгэнд . . . . . . . . . . . . . . . үүрэгтэй бичигдэнэ.

№5 Сануулж болгоомжлуулсан утгатай өгүүлбэрийг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    өгүүлбэр гэнэ.

№6 Тохирох үгийг нөхөж бич Хүн . . . . . . . . . . . . . . ., Мал . . . . . . . . . . . . . гэдэг.

№7 Үгсийг нөхцөлөөр хэлбэржүүлэн өгүүлбэр бүтээгээрэй.

Сайн хүн . . . . . үг сар . . . . хүнс.       Муу хүн . . . . үг өдөр. . . . тээр

№8 Дараах үгийн эсрэг утгатай үгийг бич.

Ачих - . . . . . . . . .   ажилч - . . . . . . . . . шинэ - . . . . . . . . . бүдүүн - . . . . . . . . . . .

№9 Хос эгшгийг урт эгшгээр сольж бичээгэй

            Тайр            сойх               хуйл

          . . . . . . ..       ........               ........
.          .......           .......               ........

№10 Том үсгээр хаана эхэлж бичих вэ?                А. ............................................
б..........................................................    в..............................................
Монгол хэл     3а ангийн сурагч .............................................  №7

№1 Нөхөр- гэдэг үгэнд тохирох нөхцөлийг залгаж бичээгэй : -ын -ийн -д - т
-өөс -өөр _________________________________________ ________ _______
_______________________________________________________

№2 Хэлц үгийн утгыг тайлбарлаарай

Тусыг усаар_________________________________________________________
Ачийг бачаар ______________________________________________________ .

№3  Өөрийг нь мэдье гэвэл _____________________ нь шинж гэдэг

№4 Нөхцөлийг зөв залгаарай       /-ын, - ийн , ыг, - ийг /

Газар, далай, зураач, анги, морь, өнгө . / ________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .

№5. Өгүүлбэрийг зөв найруулаад бичээгэй

       орлоо, дэлхийн, “Ойдов мэх” дансанд 2005 онд

№6 Хаанаас нь ч уншихад утга нь хэвээрээ байх үг хоёрыг бич
_____________________________________________________________________

№7 Дараах үгийн эгшгийг өөрчлөн бич

       зүүд           нөхөд             дүүрээд

     ___________     _____________          _______________

    ____________     _____________          _______________

№8 Хэлц үгийн утгыг тайлбарла.      Нүд хуурах ________________________

Тэмээ туйлсан юм шиг _____________________________________________

№9 Оноосон нэрийг _______________ , ____________________________ ,
__________________________ , _________________________ гэж зүйлчилдэг.

            №10  Утга нь тохирох үгийг холбоорой
              Гашуун          хувцас
              Исгэлэн          тараг
               Шинэ           эм
              бүлээн          аарц
              амттай           цай

Recommandé

хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги par
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги Dawaasuren Dawka
3.5K vues3 diapositives
2 р анги жишиг даалгавар par
2 р анги жишиг даалгавар2 р анги жишиг даалгавар
2 р анги жишиг даалгаварSGS
14.3K vues17 diapositives
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР par
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАРХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
62.7K vues18 diapositives
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги par
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги Dawaasuren Dawka
3.9K vues3 diapositives
Hoslol zohiomj i,ii par
Hoslol zohiomj i,iiHoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,iiOtgonsaikhan Byambasuren
328 vues27 diapositives
хүн орчин хичээлийн тест 2 р анги par
хүн орчин хичээлийн тест 2 р ангихүн орчин хичээлийн тест 2 р анги
хүн орчин хичээлийн тест 2 р ангиDawaasuren Dawka
7K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

монгол хэл тест 2 р анги par
монгол хэл тест 2 р ангимонгол хэл тест 2 р анги
монгол хэл тест 2 р ангиUlzima
11.6K vues1 diapositive
ургамал ургах орчин 2 par
ургамал ургах орчин 2ургамал ургах орчин 2
ургамал ургах орчин 2oontood
4.8K vues10 diapositives
жишиг даалгавар 1 par
жишиг даалгавар 1жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1hoianseku
998 vues5 diapositives
сорил 4-1 (autosaved) par
сорил 4-1 (autosaved)сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)NNaraa
757 vues3 diapositives
математик 5 par
математик 5математик 5
математик 5moogii102
30.4K vues11 diapositives

Tendances(13)

монгол хэл тест 2 р анги par Ulzima
монгол хэл тест 2 р ангимонгол хэл тест 2 р анги
монгол хэл тест 2 р анги
Ulzima11.6K vues
ургамал ургах орчин 2 par oontood
ургамал ургах орчин 2ургамал ургах орчин 2
ургамал ургах орчин 2
oontood4.8K vues
жишиг даалгавар 1 par hoianseku
жишиг даалгавар 1жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1
hoianseku998 vues
сорил 4-1 (autosaved) par NNaraa
сорил 4-1 (autosaved)сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)
NNaraa757 vues
математик 5 par moogii102
математик 5математик 5
математик 5
moogii10230.4K vues
м гийгүүлэгч par wand_0318
м гийгүүлэгчм гийгүүлэгч
м гийгүүлэгч
wand_03182K vues
Hereglegdehuun par gariunaa
HereglegdehuunHereglegdehuun
Hereglegdehuun
gariunaa392 vues
б.баяясгалан цахим1 тест par bborbaavai
б.баяясгалан цахим1 тестб.баяясгалан цахим1 тест
б.баяясгалан цахим1 тест
bborbaavai2.4K vues
тест булгаа par saraiberh
тест булгаатест булгаа
тест булгаа
saraiberh1.2K vues
цахим тест1 par Zaya80
цахим тест1цахим тест1
цахим тест1
Zaya80424 vues

En vedette

нээлттэй хичээл par
нээлттэй хичээлнээлттэй хичээл
нээлттэй хичээлeegii0102
2K vues15 diapositives
нээлттэй хичээл par
нээлттэй хичээлнээлттэй хичээл
нээлттэй хичээлZORIGTOO
1.9K vues13 diapositives
нээлттэй хичээл par
нээлттэй хичээлнээлттэй хичээл
нээлттэй хичээлShine Naran school
1.4K vues20 diapositives
нээлттэй хичээл par
нээлттэй хичээлнээлттэй хичээл
нээлттэй хичээлLaijav Altanshagai
1.2K vues14 diapositives
цахим хэрэглэгдэхүүн par
цахим хэрэглэгдэхүүнцахим хэрэглэгдэхүүн
цахим хэрэглэгдэхүүнschool14
1.9K vues7 diapositives
Ungu3 par
Ungu3Ungu3
Ungu3oyunbatbarha
326 vues19 diapositives

En vedette(20)

нээлттэй хичээл par eegii0102
нээлттэй хичээлнээлттэй хичээл
нээлттэй хичээл
eegii01022K vues
нээлттэй хичээл par ZORIGTOO
нээлттэй хичээлнээлттэй хичээл
нээлттэй хичээл
ZORIGTOO1.9K vues
цахим хэрэглэгдэхүүн par school14
цахим хэрэглэгдэхүүнцахим хэрэглэгдэхүүн
цахим хэрэглэгдэхүүн
school141.9K vues
математикийн хичээл нээлттэй par soomgo
математикийн хичээл нээлттэйматематикийн хичээл нээлттэй
математикийн хичээл нээлттэй
soomgo1.6K vues
эгшигт гийгүүлэгч par jobshig
эгшигт гийгүүлэгчэгшигт гийгүүлэгч
эгшигт гийгүүлэгч
jobshig16.6K vues
монгол ардын аман зохиол (уран зохиол par Erdenetuya Galbadrah
монгол ардын аман зохиол (уран зохиолмонгол ардын аман зохиол (уран зохиол
монгол ардын аман зохиол (уран зохиол
заримдаг 9 гийгүүлэгч par ulzii_od
заримдаг 9 гийгүүлэгчзаримдаг 9 гийгүүлэгч
заримдаг 9 гийгүүлэгч
ulzii_od43.4K vues
Mongol hel 3d angi zoolni temdeg i bolohgui par bileg84
Mongol hel 3d angi zoolni temdeg i bolohguiMongol hel 3d angi zoolni temdeg i bolohgui
Mongol hel 3d angi zoolni temdeg i bolohgui
bileg847.6K vues
Ehiin golsanaa par bileg84
Ehiin golsanaaEhiin golsanaa
Ehiin golsanaa
bileg841.6K vues
хүнсний ногооны ангилал par Oyundari Nyamsuren
хүнсний ногооны ангилалхүнсний ногооны ангилал
хүнсний ногооны ангилал
Oyundari Nyamsuren14.5K vues
Hunsnii nogoo par azpurev
Hunsnii nogooHunsnii nogoo
Hunsnii nogoo
azpurev20.2K vues
цахим цагаан толой par uugiitseegii87
цахим цагаан толойцахим цагаан толой
цахим цагаан толой
uugiitseegii8760.7K vues
Математик-1 анги par sumkab
Математик-1 ангиМатематик-1 анги
Математик-1 анги
sumkab57.7K vues
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил par Batbaatar Everlastinghero
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил

Similaire à 3à òåñò

жишиг даалгавар 1 par
жишиг даалгавар 1жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1hoianseku
521 vues5 diapositives
бие даалт2 par
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2bachimeg0101
241 vues2 diapositives
бие даалт par
бие даалтбие даалт
бие даалтOtgonbuyantai
1.4K vues4 diapositives
тест par
тест тест
тест sereeter79
570 vues1 diapositive
бие даалтын даалгавар par
бие даалтын даалгаварбие даалтын даалгавар
бие даалтын даалгаварBurmaa Sanjmyatav
291 vues4 diapositives
бие даалт2 par
бие даалт2бие даалт2
бие даалт23-B
244 vues1 diapositive

Similaire à 3à òåñò(20)

жишиг даалгавар 1 par hoianseku
жишиг даалгавар 1жишиг даалгавар 1
жишиг даалгавар 1
hoianseku521 vues
бие даалт2 par 3-B
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2
3-B244 vues
тест булгаа par saraiberh
тест булгаатест булгаа
тест булгаа
saraiberh1.1K vues
тест булгаа par andatar
тест булгаатест булгаа
тест булгаа
andatar295 vues
тест булгаа par saraiberh
тест булгаатест булгаа
тест булгаа
saraiberh1.4K vues
шалгуур par bilig_01
 шалгуур шалгуур
шалгуур
bilig_01632 vues
шалгуур par bilig_01
 шалгуур шалгуур
шалгуур
bilig_01276 vues
бие даал 22 par duka79
бие даал 22бие даал 22
бие даал 22
duka79454 vues
монгол хэл тест par aajuu79
монгол хэл тестмонгол хэл тест
монгол хэл тест
aajuu79464 vues
эрүүл мэнд тест par tuul1420
эрүүл мэнд тестэрүүл мэнд тест
эрүүл мэнд тест
tuul14205.6K vues
шалгалтын сэдэв par Ariunaa Aanii
шалгалтын сэдэвшалгалтын сэдэв
шалгалтын сэдэв
Ariunaa Aanii174 vues
мэндлэх ёс par Zaya80
мэндлэх ёсмэндлэх ёс
мэндлэх ёс
Zaya804.8K vues

3à òåñò

 • 1. Монгол хэл 3а ангийн сурагч ...................... №1 №1 Олон тоог заасан үгийг ялгаж бичээрэй. монгол, багачууд, малчин, эзэд, майхан, хоног, уулс , малгай,ноход ........................................................................................................................... №2. Дараах үгсээс нэрлэх үгийг олж өмнөх дугаарыг дугуйлаарай. а. үзэх б. өвдөх. в.үзэг г. мэднэ №3. Өгөгдсөн үгийн эсрэг утгатай үгийг олж, цэгийн оронд бич а. цэлмэг ........................... б. бүдүүн ........................ в. бага............................. г. ойр ......... ........................ д..эрт.................................. е. доор........................... №4 -ыг -ийг -г Ямар тийн ялгалын нөхцөлүүд вэ? а. Үйлдэх. Б. Харьяалах в. Заах г. Хамтрах №5 Нөхөж бичээрэй Уулын мод ........................тай ....................той Олон хүн ........................тай ............................тай №6 Өгүүлбэрийг гүйцээж бич ....................................................суугаарай. .......................................................бодно. ..................................................................бэ? №7 Орон цагийн нэрийг нөхөж бич. .....босвол нэгийг үзэх. .........унтвал нэгийг сонсох. №8 Өгүүлбэрийн эх ба төгсгөлийг өөрчилж, хоёр өгүүлбэр бичээрэй Хүүхэд шинэ ном уншлаа. а....................................................................... б....................................................................... 3а ангийн сурагч ................. Монгол хэл №1 Олон тоог заасан үгийг ялгаж бичээрэй. монгол, багачууд, малчин, эзэд, майхан, хоног, уулс , малгай,ноход ........................................................................................................................... №2. Дараах үгсээс нэрлэх үгийг олж өмнөх дугаарыг дугуйлаарай. а. үзэх б. өвдөх. в.үзэг г. мэднэ №3. Өгөгдсөн үгийн эсрэг утгатай үгийг олж, цэгийн оронд бич а. цэлмэг ........................... б. бүдүүн ........................ в. бага............................. г. ойр ......... ........................ д..эрт.................................. е. доор........................... №4 -ыг -ийг -г Ямар тийн ялгалын нөхцөлүүд вэ? а. Үйлдэх. Б. Харьяалах в. Заах г. Хамтрах №5 Нөхөж бичээрэй Уулын мод ........................тай ....................той Олон хүн ........................тай ............................тай №6 Өгүүлбэрийг гүйцээж бич ....................................................суугаарай. .......................................................бодно. ..................................................................бэ? №7 Орон цагийн нэрийг нөхөж бич. .....босвол нэгийг үзэх. .........унтвал нэгийг сонсох. №8 Өгүүлбэрийн эх ба төгсгөлийг өөрчилж, хоёр өгүүлбэр бичээрэй Хүүхэд шинэ ном уншлаа. а....................................................................... б....................................................................... багш з.Тунгалаг
 • 2. Байгалын ухаан 3-р анги тест Сурагч............................................................ №2 №1 Алтан гадас од аль зүгийг заадаг вэ? а. урд б. баруун в. хойд г. зүүн №2. Агааарын хүйтэн ба дулааныг хэмждэг нэгж нь аль вэ? а. километр б. килограмм в. температур г. минут № 3 .Бүтэц тус бүрийг тохирох шинжтэй нь зураасаар холбоорой А.Тал хээр б. уул в. далай г. ловь цөл д. Гол мөрөн 1. өндөр 2. Давстай ус 3. Тэгш 4. Цэнгэг ус 5. хуурай ............................................................................................................................................ №4 Ус цэвэршүүлэх арга аль нь вэ? а. юүлэх б. шүүх в. нэрэх г. буцалгах №5 Шингэн төлөвөөс хийн төлөвт шилжих үзэгдлийг юу гэж хэлэх вэ? а. хайлах б. урсах в. буцлах г. уурших №6 Дараах эрдсүүдийг ю унд ашигладаг вэ? А. Гантиг б.нүүрс в. Элс г. алт 1.түлш 2.гоёл чимэглэл 3.барилга 4.Сав суулга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... №7 Будааг гурилын саванд санамсаргүй хийчихжээ. Тэрээр будааг гурилаас ялгахдаа дараах хэрэгслүүдээс алийг нь ашиглах вэ? а .шигшүүр б. соронзон в. жинлүүр г. сэнс Байгалын ухаан 3-р анги тест Сурагч............................................................ №1 Алтан гадас од аль зүгийг заадаг вэ? а. урд б. баруун в. хойд г. зүүн №2. Агааарын хүйтэн ба дулааныг хэмждэг нэгж нь аль вэ? а. километр б. килограмм в. температур г. минут № 3 .Бүтэц тус бүрийг тохирох шинжтэй нь зураасаар холбоорой А.Тал хээр б. уул в. далай г. ловь цөл д. Гол мөрөн 1. өндөр 2. Давстай ус 3. Тэгш 4. Цэнгэг ус 5. хуурай ............................................................................................................................................ №4 Ус цэвэршүүлэх арга аль нь вэ? а. юүлэх б. шүүх в. нэрэх г. буцалгах №5 Шингэн төлөвөөс хийн төлөвт шилжих үзэгдлийг юу гэж хэлэх вэ? а. хайлах б. урсах в. буцлах г. уурших №6 Дараах эрдсүүдийг ю унд ашигладаг вэ? А. Гантиг б.нүүрс в. Элс г. алт 1.түлш 2.гоёл чимэглэл 3.барилга 4.Сав суулга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... №7 Будааг гурилын саванд санамсаргүй хийчихжээ. Тэрээр будааг гурилаас ялгахдаа дараах хэрэгслүүдээс алийг нь ашиглах вэ? а .шигшүүр б. соронзон в. жинлүүр г. сэнс
 • 3. Математик 3а ангийн сурагч ___________________ №3 №1.Гурван шоог зэрэг хаяхад буусан нүднүүдийн нийлбэр 11-ээс их 17-гоос бага байх боломж хэд вэ? ....................................................................................................... №2. А нүднээс В нүдэнд 1 эсвэл 2 нүд алгасан А В хэдэн ялгаатай замаар хүрч болох вэ? №3. 8 жижиг кубаас тогтох том кубаас нураахгүйгээр 1 жижиг кубийг хэдэн янзаар авч болох вэ? тайлбарлаж бич. ........................................................................... №4.1000 төгрөгийг а/ 500. 100. 50 дэвсгэртийг бүгдийг ашиглаж хэдэн янзаар задлаж болох вэ? .................................................................................................... №5. Цамц - өмд хар Цагаан Цагаан цамц,хар өмд Ногоон цамц,бор,өмд Шарцамц,бор өмд Цэнхэрцамц,харөмд №6. 16см урттай кубийн эзэлхүүнийг ол ............................................................ Математик 3а ангийн сурагч ___________________ №1.Гурван шоог зэрэг хаяхад буусан нүднүүдийн нийлбэр 11-ээс их 17-гоос бага байх боломж хэд вэ? ....................................................................................................... №2. А нүднээс В нүдэнд 1 эсвэл 2 нүд алгасан А В хэдэн ялгаатай замаар хүрч болох вэ? №3. 8 жижиг кубаас тогтох том кубаас нураахгүйгээр 1 жижиг кубийг хэдэн янзаар авч болох вэ? тайлбарлаж бич. ........................................................................... №4.1000 төгрөгийг а/ 500. 100. 50 дэвсгэртийг бүгдийг ашиглаж хэдэн янзаар задлаж болох вэ? .................................................................................................... . №6 16см урттай кубийн эзэлхүүнийг ол. .................................................................... №5. Цамц - өмд хар Цагаан Цагаан цамц,хар өмд Ногоон цамц,бор,өмд Шарцамц,бор өмд Цэнхэрцамц,харөмд
 • 4. Математик 3а ангийн сурагч ........................................ №4 №1 1.2.3 тоонуудыг ашиглаж хоёр оронтой сондгой тоо хэдийг бичиж болох вэ? ............................................................................................................................... №2 Нийлбэр нь 5 байх хоёр тооны үржвэр хэд гарах вэ? ....................................................................................................................................... №3 Үржвэр нь 12 гардаг хоёр тооны нийлбэр хэд гарч болох вэ? ............................................................................................................................. №4 Нийлбэр нь 4 байх тоонуудын үржвэр хэд гарч болох вэ? .............................................................................................................................. №5 Үржвэр нь 12 гардаг гурван тооны нийлбэр хэд гарч болох вэ? .............................................................................................................................. №6 УУл + Уул - Буга Үсэгт тааврыг бодоорой ..................................................................................................................................... №7 Шулууны дагуу байрлах А, В ,С гурван цэг өгчээ. АВ-6см, ВС – 2см бол хэрчмийн уртыг ол ............................................................................................... Мтематик 3а ангийн сурагч ....................................... №5 №1 Таван хүн уулзаж бие биетэйгээ гар барив. Хэдэн гар барилт болсон бэ? ........................................................................................................................... №2 7-н найз хоорондоо даам тоглов, хүүхэд бүр бусадтайгаа нэг нэг тоглосон бол бүгд хэдэн тоглолт болсон бэ? ................................................................ №3 1,7,4,6,3 цифрээр зохтогдох 2 оронтой сондгой тоо хэд вэ? . ................................................................................................................................. №4 4-н төрлийн дугтуй 3-н төрлийн марк байв. дугтуй ба маркийг хэдэн янзаар хослуулан наах вэ? ,.......................................................................................... №5 3см урт ирмэгтэй кубийн гадаргуугийн талбайг ол ................................................................................................................................. №6 Кубийн бүх ирмэгүүдийн уртын нийлбэр 48см бол кубийн гадаргуугийн талбайг ол ............................................................................................................................................ .................................................................................................................................... №7 Хоёр шоог орхиход Туссан нүднүүдийн нийлбэр 1 2 3 4 5 6 6-аас багагүй, 8-аас ихгүй байх бүх боломжийг олж 1 хүснэгтэнд бич 2 3 4 Багш .... 5 6
 • 5. Монгол хэл 3а ангийн сурагч ......................... №6 №1 Эхүүдийнхээ гол дүрүүдийг харгалзуулан холбоорой • Чөдөр 1, Тулгаа бид хоёр • Голын жараахай 2, Хаан,эмгэн хоёр • Хүнд хоол 3, Ээж, бид хоёр • Нүүдэл 4, Аав бид хоёр №2 Зөв харгалзуулан холбоорой • Жинхэнэ нэр 1, Баруун, зүүн, маргааш • Үйл үг 2, Арваад, хорь гаруй, арав дахь • Тооны нэр 3, Улирал, бороо, намар • Орон цагийн нэр 4, Өндөр, хатуу, тойруу • Тэмдэг нэр 5,Олох гарах суух №3 “Чөдрийн ганц морь “ Аль утга нь үнэн бэ? а. Байнга унадаг ганц морь б. Хамгийн сайн ганц морь №4 “ь” эр үгэнд зөөлрүүлэх, эм үгэнд . . . . . . . . . . . . . . . үүрэгтэй бичигдэнэ. №5 Сануулж болгоомжлуулсан утгатай өгүүлбэрийг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . өгүүлбэр гэнэ. №6 Тохирох үгийг нөхөж бич Хүн . . . . . . . . . . . . . . ., Мал . . . . . . . . . . . . . гэдэг. №7 Үгсийг нөхцөлөөр хэлбэржүүлэн өгүүлбэр бүтээгээрэй. Сайн хүн . . . . . үг сар . . . . хүнс. Муу хүн . . . . үг өдөр. . . . тээр №8 Дараах үгийн эсрэг утгатай үгийг бич. Ачих - . . . . . . . . . ажилч - . . . . . . . . . шинэ - . . . . . . . . . бүдүүн - . . . . . . . . . . . №9 Хос эгшгийг урт эгшгээр сольж бичээгэй Тайр сойх хуйл . . . . . . .. ........ ........ . ....... ....... ........ №10 Том үсгээр хаана эхэлж бичих вэ? А. ............................................ б.......................................................... в..............................................
 • 6. Монгол хэл 3а ангийн сурагч ............................................. №7 №1 Нөхөр- гэдэг үгэнд тохирох нөхцөлийг залгаж бичээгэй : -ын -ийн -д - т -өөс -өөр _________________________________________ ________ _______ _______________________________________________________ №2 Хэлц үгийн утгыг тайлбарлаарай Тусыг усаар_________________________________________________________ Ачийг бачаар ______________________________________________________ . №3 Өөрийг нь мэдье гэвэл _____________________ нь шинж гэдэг №4 Нөхцөлийг зөв залгаарай /-ын, - ийн , ыг, - ийг / Газар, далай, зураач, анги, морь, өнгө . / ________________________________ ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . №5. Өгүүлбэрийг зөв найруулаад бичээгэй орлоо, дэлхийн, “Ойдов мэх” дансанд 2005 онд №6 Хаанаас нь ч уншихад утга нь хэвээрээ байх үг хоёрыг бич _____________________________________________________________________ №7 Дараах үгийн эгшгийг өөрчлөн бич зүүд нөхөд дүүрээд ___________ _____________ _______________ ____________ _____________ _______________ №8 Хэлц үгийн утгыг тайлбарла. Нүд хуурах ________________________ Тэмээ туйлсан юм шиг _____________________________________________ №9 Оноосон нэрийг _______________ , ____________________________ , __________________________ , _________________________ гэж зүйлчилдэг. №10 Утга нь тохирох үгийг холбоорой Гашуун хувцас Исгэлэн тараг Шинэ эм бүлээн аарц амттай цай