Yrityksen oikea-aikainen myynti

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
Asianajotoimisto Lindblad & Co OyAsianajotoimisto Lindblad & Co Oy
YRITTÄJÄ - MYY YRITYKSESI
   OIKEAAN AIKAAN
      KEHY
     10.10.2012
ESITYS
1. Yrityskauppa myyjän kannalta
•  Yrityksen elinkaari ja trendi sekä suhdanne
•  Yrittäjätyyppejä
•  Numeroiden merkitys
•  Tunne yrityksesi
•  Myyjän toimenpiteet ennen yrityskauppaa, miten yritys myyntikuntoon
•  Kaupan ajoitus
2. Yrityskauppa ostajan kannalta
• Strategia ja kaupan motiivit
• Kohteen menestystekijöiden selvitys
• Kohteen talouden ja omistuksen selvitys
• Myyjän motiivien hahmottaminen
ESITYS
3. Edellytykset onnistuneelle sukupolvenvaihdokselle
•  Juridiikka
•  Verotus
•  Muut perusedellytykset
4. Mikä on oikea hinta yritykselle
•  Laskentatavoista
•  Hintaan vaikuttavat tekijät
•  Asiakassuhteet, markkinaosuus, tuotteet
5. Yrityskaupan dokumentaatio
•  Yrityskaupan sopimukset
•  Kauppakirjan pääkohdat
ESITYS
5. Esimerkkejä yritysjärjestelyjen toteutustavoista
•  Liiketoimintakauppa
•  Yhtiömuodon muutos
•  Osakeanti ja optiot
•  Osakekauppa
•  Lahja ja huojennukset
•  Fuusio ja jakautuminen
•  Apuyhtiö ja hankinta
6. Perintö- ja lahjaverolain muutokset vuonna 2013
1. YRITYSKAUPPA MYYJÄN
    KANNALTA
Yrityskauppa myyjän kannalta
•  Yrityksen elinkaari ja trendi sekä suhdanne
•  Yrittäjätyyppejä
•  Numeroiden merkitys
•  Tunne yrityksesi
•  Myyjän toimenpiteet ennen yrityskauppaa, miten yritys myyntikuntoon
•  Kaupan ajoitus
YRITYKSEN ELINKAARINOPEA    HIDAS   HIDAS
KASVU         LASKU
       KASVU
YRITYKSEN ELINKAARI
• Nopea kasvu – Yrityksen käynnistysvaihe
 – Tahtotilana yrityksen nopea kasvu riittävän suureksi
 – Huomio liikevaihtoa lisäävissä ja kasvua
  vauhdittavissa toimissa
 – Huomattavaa riskin ottoa tarvittaessa
 – Hankitaan moderneja apuvälineitä ja laitteita
 – Rekrytoidaan nousevia kykyjä
YRITYKSEN ELINKAARI
• Hidas kasvu – yrityksen kypsä vaihe
 – Tahtotilana pitää yritys vakaana ja kasvaa yhtä paljon
  kuin markkina kasvaa
 – Huomio katetta lisäävissä toimissa
 – Enintään maltillista riskinottoa
 – Uusitaan kalustoa kulumisen tahdissa
 – Neutraali vaikutus henkilöstöön
YRITYKSEN ELINKAARI
• Hidas lasku – yrityksen alasajovaihe
 – Tahtotilana lopettaa yrittäminen eläkkeelle jäädessä
 – Huomio kulujen vähentämisessä ja suhteellisen katteen
  lisäämisessä
 – Ei riskin ottoa
 – Ajetaan kalustoa loppuun, lykätään välttämättömiäkin
  hankintoja
 – Parhaimmat työntekijät lukevat merkkejä ja
  hakeutuvat herkästi muualle
YRITYKSEN ELINKAARI
• Esimerkkejä
 – Asianajotoimisto Lindblad ostaa Asianajotoimisto
  Risto Hovin Lappeenrannasta
 – Asianajotoimisto Lindblad osaa Asianajotoimisto
  Jorma K. Lehtosen Joensuusta
YRITYKSEN TRENDIN
       VAIKUTUS
• Nopea kasvu
 – Ostaja olettaa kasvun jatkuvan
 – Ostaja budjetoi herkästi olettaen kasvun jatkuvan
 – >Johtaa helposti hintaan, joka perustuu osin/ kokonaan
  tulevien vuosien tuottoihin nousujohtoisilla odotuksilla
 – Ongelmana riskien arviointi
YRITYKSEN TRENDIN
       VAIKUTUS
• Hidas kasvu
 – Hitaasti mutta varmasti kasvava
 – Ostaja olettaa varovaista kasvua, vähintään
  toteutunutta tasoa
 – > Johtaa toteutuneisiin vuosiin perustuvaan hintaan
 – Helpompi arvioitava kuin nopea kasvu tai hidas lasku
YRITYKSEN TRENDIN
       VAIKUTUS
• Hidas lasku
 – Ostaja olettaa laskun jatkuvan
 – Laskee hintaa enemmän kuin vastaava nousu nostaa
 – Uusasiakashankinnan heikkous voi vaikuttaa hintaan alentavasti
 – Ostaja joutuu usein varautumaan merkittäviin, nopeasti
  toteutuviin investointeihin
 – Ongelmana arvioida millä keinoin negatiivinen kehitys
  käännettävissä
 – Ostajatyyppinä kokenut tai rohkea
SUHDANNETEKIJÖIDEN
      VAIKUTUS
• Noususuhdanne - Laskusuhdanne
 – Hinnat ja arvot nousevat – laskevat
 – Ennusteet liikevaihdon ja alan kehityksen osalta positiivisia –
  negatiivisia
 – Toteutuneet katteet ja voitot parempia – heikompia
 – Rahoituskulut pienempiä – suurempia
 – Yritysten hinnat yleensä nousevia – yleensä laskevia
 – > myynti mieluummin noususuhdanteessa kuin
  laskusuhdanteessa
YRITTÄJÄTYYPPEJÄ
• Elämäntapayrittäjä
 – Elinkeino itselle ja perheenjäsenille
 – Ei kasvutavoitteita
 – Ei riskinottoa
 – Ei välttämättä merkittävää organisaatiota
 – Yrittäjän persoonalla suuri merkitys
 – > ostajan ongelmana – mitä ostettavaa kun myyjä
  luopunut
 – > ratkaisu: myyjän pitkäaikainen myötävaikutus tarpeen
YRITTÄJÄTYYPPEJÄ
• Sarjayrittäjä
 – Kehittää ja kasvattaa yrityksen myynti mielessään
 – Ottaa riskejä
 – Rakentaa yrityksen sellaiseksi, että toimii, vaikka
  kyseinen henkilö ei jatkaisi yrittäjänä
 – Myy yrityksen saatuaan sen riittävän suureksi
 – > ostajan ongelmana – riski yrittäjän uuden yrityksen
  kilpailusta kaupan jälkeen
 – > ratkaisu: kilpailukieltoon ja salassapitoon liittyvät
  ehdot

          Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
NUMEROIDEN MERKITYS
• Tulos ja tilinpäätös
 – Älä piilota tulosta verottajalta –maksa verot ja näytä tulos
 – > tilinpäätös on uskottavampi kuin selitys, kyllähän…
 – Käytä KHT tai HTM tilintarkastajaa ja hyvää
  kirjanpitäjää
 – > lisää lukujen uskottavuutta
NUMEROIDEN MERKITYS

• Asiantuntijat
 – Keskustele luvuista ja tilinpäätöksestä asiantuntijoiden
  kanssa
 – > lukujen läpikäynti tuo usein esiin kohtia, joissa
  näkyvää tulosta voi parantaa
NUMEROIDEN MERKITYS

• Arvonmääritys
 – Teetä arvonmääritys yrityksestäsi ennen kuin aloitat
  hintakeskustelut
 – > et myy yritystäsi liian halvalla
 – > et pyydä epärealistista hintaa
TUNNE YRITYKSESI
• Analysoi yrityksesi heikkoudet ja vahvuudet
 mahdollisimman objektiivisesti
 – Keskustele asiantuntijoiden kanssa, mitkä asiat
  kiinnostavat ostajaa
 – Mitä heikkouksille voi tehdä
 – Miten, missä vaiheessa ja mitkä heikkouksista kerrotaan
  ostajaehdokkaalle
 – Mikä vaikutus kullakin on yrityksen arvoon
TUNNE YRITYKSESI
• Vahvuudet
 – Mitä voisi vielä parantaa
 – Miten, missä vaiheessa ja mitkä vahvuuksista kerrotaan
  ostajaehdokkaalle
 – Mikä vaikutus kullakin on yrityksen arvoon
TUNNE YRITYKSESI
• Analysoi myös muut kuin tuloslaskelmassa näkyvät
 asiat
 – Tunnettuisuus ja markkina-asema – Brändi
   • Osoite, puhelin ja muut yhteystiedot
 – Alihankkijat ja muu verkosto
   • Sopimukset
   • Kanavat
 – Myyntiverkosto
TUNNE YRITYKSESI
 – Henkilökunta
 – Toimintakonsepti
• Mieti mitä edellä mainituista asioista voidaan
 konkretisoida ostajalle ja miten
MYYJÄN TOIMENPITEET
 ENNEN YRITYSKAUPPAA
• Yrityksen arvon kohottaminen
• Yrityksen myytävyyttä parantavat
 toimenpiteet
• Verotussyistä tehtävät toimenpiteet
• Mahdollinen toimintamuodon muuttaminen
KAUPAN AJOITUS
• Myy yrityksesi kun
 – Yritys on vielä kasvava ja ennen kuin lasku alkaa
 – Parhaat työntekijät ovat vielä töissä
 – Ostajan ei tarvitse varautua uusimaan isoa osaa
  laitteistoista
 – On noususuhdanne, jos voit valita
 – Olet laittanut yrityksesi ”myyntikuntoon”
 – Olet saanut tuloksen näkymään
2. YRITYSKAUPPA OSTAJAN
    KANNALTA
YRITYSKAUPPA OSTAJAN
       KANNALTA

•  Strategia ja kaupan motiivit
•  Kohteen menestystekijöiden selvitys
•  Kohteen talouden ja omistuksen selvitys
•  Myyjän motiivien hahmottaminen
YRITYSKAUPPAA KOSKEVA
PÄÄTÖS ON OSTAJAN KANNALTA
   INVESTOINTIPÄÄTÖS

• Sovellettava samoja päätöksenteon
 menetelmiä ja kriteereitä kuin muihinkin
 investointeihin
YRITYKSEN STRATEGIA
• Vasta kun yrityksen päämäärät on määritelty,
 voidaan valita keinot, joilla asetettuihin
 päämääriin pyritään.
• Selvitettävä miten yrityskauppa liittyy yhtiön
 strategiaan ja johtaako suunnitteilla oleva kauppa
 jopa strategian muuttamiseen.
• Kaupan tuettava strategiaa
• Omistaja - arvon lisäämismahdollisuus
MIKSI OSTAA?

– Markkinaosuuden valtaaminen
– Jälkimarkkinoiden kasvattaminen
– Kilpailijan eliminoiminen
– Siirtyminen uudelle markkina-alueelle tai
 uusiin tuotteisiin
– Tuotantokapasiteetin lisääminen yms.
KOHTEEN TODELLISEN
 TOIMINNAN JA LIIKEIDEAN
   SELVITTÄMINEN

– vastaako omaa liikeideaamme
– vastaako tavoittelemaamme liikeideaa
KOHTEEN TALOUDELLISEN
 ASEMAN SELVITTÄMINEN
• Toiminnan laajuus, liikevaihto,
 henkilöstömäärä, valmistusmäärät yms.
• Toiminnan tulos
• Rahoitusasema
• Verotuksellinen asema
• Käy itse läpi numerot ja ymmärrä ne
• Arvioi pahimmat/ parhaimmat vaihtoehdot
MIHIN TEKIJÖIHIN KOHTEEN
MENESTYS ON PERUSTUNUT?
•  Tuotemerkit, patentit, lisenssit ja teknologia
•  Jakelukanavat
•  Avainhenkilöt
•  Yhteistoimintasuhteet
•  Liikepaikat
•  Rahoituksen lähteet
KOHTEEN OMISTUSRAKENTEEN
   SELVITTÄMINEN
• Minkälaista omistusrakennetta tavoitellaan?
• Voidaanko ostaa koko yritys?
• Saadaanko enemmistö ja minkälainen
 vähemmistö yritykseen jää?
   • osakassopimus?
• Saadaanko yritykseen sidottua muita
 tahoja?
   • liikkeenjohto
   • asiakkaat
MIKSI MYYJÄ MYY?
• Eläkkeelle siirtyminen
• Pääasialliseen toimintaan kuulumattoman
 liiketoiminnan osan myyminen
• Verotukselliset syyt
• Rahoitusresurssien riittämättömyys
• Yrityksen kriisi
3. EDELLYTYKSET
   ONNISTUNEELLE
.
SUKUPOLVENVAIHDOKSELLE
JURIDIIKKA JA VEROTUS
”Huono sopimus pilaa hyvän bisneksen”       (Talouselämä liikejuridiikka 1.2010)


• Suunnittelu ja dokumentointi
 – Yrityskaupan tai –järjestelyn muodon valinta
   • Mitä kauppaan kuuluu?
   • Voiko kolmas estää sopimuksen tms. siirtymisen?
   • Millaiset veroseuraamukset syntyvät ostajalle ja myyjälle > onko luovutus
    verovapaa > oikeuttaako verohuojennukseen
   • Kuka tai mikä maksaa kauppahinnan, korot yms.?
   • Mitä voidaan käyttää vakuutena?
   • Voidaanko antaa konserniavustusta?
   • Mitkä jatkotoimet ovat mahdollisia?
   • Mistä myyjä vastaa ja kuinka kauan?
   • Mitkä ovat ostajan oikeudet – mistä alkaen?
JURIDIIKKA JA VEROTUS
  – Ennakkoratkaisu tai –tieto verottajalta
   •  Tarpeen rajatapauksissa tai varmuudeksi
   •  Hakemuksessa kuvattava järjestelyn keskeiset osat
   •  Järjestely toteutettava kuvatulla tavalla
   •  Sitoo verottajan kädet
• Hyvä valmistelu ja toteutus
  – Ei jälkipuheita
  – Ei epävarmuutta
  – Ratkaisutavat aukeaviin kysymyksiin ja ongelmiin
MUUT EDELLYTYKSET
•  Luopujan tahtotila
•  Jatkajan tahtotila
•  Yrityksen elinkelpoisuus tai kehityskelpoisuus
•  Riittävän aikainen valmistelun aloittaminen
•  Asiantuntijat
  – Lakimiehet – juridiikka, verot, arvonmääritys
  – Tilintarkastajat ja kirjanpitäjät – verot, laskelmat,
   arvonmääritys
4. MIKÄ ON OIKEA HINTA
   YRITYKSELLE
LASKENTATAVOISTA
• Yrityksen osakekannan arvo (arvonmääritys)
HINTAAN VAIKUTTAA
• Yrityksen tilanne ja trendi
• Ostajan
 – Tarpeet – mitä paremmin vastaa tarvetta – sitä parempi hinta
 – Toiminta-ajatus
   • Perheyritys > pidempi aikaikkuna > maltillinen tuottotavoite > maltillinen
    riski
   • Tuotannollinen yritys > synergiat > uudet markkina-alueet
   • Sarjayrittäjä > kehityskelpoisuus – organisaatio – kasvupotentiaali
   • Pääomasijoittaja > käyttö alustajana – mahdollisuus yhdistää toiseen/
    muokata
HINTAAN VAIKUTTAA
• Ostajan
 – Rahoituksellinen tilanne
   • Omalla rahalla – korko ei kovin relevantti - maltillinen kasvu & tuotto-
    odotus
   • Lainarahalla – korot ja kohteen vakuuspotentiaali - tuotto-odotus oltava
    yli korko + vakuuskustannusten
   • Pääomasijoittaja –usein vahva velkavipu – korkea tuotto-odotus
HINTAAN VAIKUTTAA
• Tase
 – Koostumus
   • Kuranttius – epäkuranttius
   • Yli- tai aliarvostukset oikaistava/ arviot
   • Soveltuvuus/ tarpeellisuus ostajan kannalta
 – Usein tasetta kannattaa muokata ennen kauppaa
   • Taseen oikea muoto
   • Oikea kaupan toteuttamistapa
   • > merkittävä ero myyjän taloudelliseen lopputulokseen
   • > jollei ostaja ole ostamassa tasetta/ maksamassa siitä, ei kannata myydä taseen varoja
   • > taseen velat luopujataholle – sovittava miten suoritetaan osana kokonaisuutta – ei saa
    unohtaa/ antaa mennä mukana ilman suoritusvelvollisuutta
   • > huomioitava myyjän vakuutuksissa
HINTAAN VAIKUTTAA
• Tase
 – Kauppakirjan nettovelkaisuusehto
    • Muotoiluun kiinnitettävä huomiota
    • Teetettävä laskelma tilitoimistossa
    • Voi vaikuttaa erittäin paljon todelliseen toteutuvaan kauppahintaan

• Yrityksen tuottavuus
 –  Käyttökate
 –  Liiketulos
 –  Nettotulos
 –  Kassavirta
YRITYKSEN TUNNUSLUVUT
• Tunnuslukuja
ASIAKASSUHTEET
• Olennaisia ostajalle
  – Asiakasrekisteri
   • Tekniset ominaisuudet – helppokäyttöisyys, joustavuus
   • Kuranttius, ylläpitotapa
   • Avainasiakkuudet
• Toimiala/ toimintatapa
  – Vaikutus asiakkuuksien siirtymiseen
• Lähes aina keskeistä arvoa määritettäessä
• Siirtymiseen liittyvät
  – Asiakaspinnan ja avainhenkilöiden siirtyminen
  – Kilpailutilanne alueella, kilpailukieltoehto lisää arvoa myyjälle

  – ki
MARKKINAOSUUS
• Suuruus
  – Suuruus toiminta-alueella
  – Suuruus relevanteissa tuotteissa tai palveluissa
• Kilpailutilanne
  – Monta pientä < > muutama suuri
  – Alalle tulon helppous < > vaikeus
TUOTTEET
•  Laadun korkeus – mataluus
•  Hinnan korkeus – mataluus
•  Yksilöllinen – massatuote
•  Suojaus
  – Patentit
  – Tavaramerkit
  – Rekisteröinnit
5. YRITYSKAUPAN
DOKUMENTAATIO
YRITYSKAUPAN
     DOKUMENTAATIO
• Yrityskaupan sopimukset
• Kauppakirjan pääkohdat

 Kättä päälle sopimus sitoo, mutta voi johtaa
 osapuolet ongelmiin
YRITYSKAUPAN VAIHEET


Valmistelu  Tunnustelut
                            Kauppa- tms. kirja
  Yhtiö
  muodon-         Aiesopimus
  muutos         Salassapitosopimus


                      Kaupan
                      kohteen           Closing
                      tarkastus
                                         Haltuunotto
YRITYSKAUPAN
        SOPIMUKSET
•  Aiesopimus
•  Salassapitosopimus
•  Kauppakirja tai vastaava asiakirja
•  Osakassopimus
•  Toimitusjohtajasopimukset ja avainhenkilöiden
  työsopimukset
• Liiketoimintasopimukset
KAUPPAKIRJA I
•  Kaupan osapuolet
•  Kaupan tarkoitus
•  Kaupan rakenne
•  Osakkeiden kauppa, liiketoiminnan kauppa vaiko muu?
•  Kauppahinta ja maksuehdot
•  Omistusoikeuden siirtyminen ja hallinnan luovutus
•  Hallinnon siirtäminen
•  Myyjän myötävaikuttaminen kaupan onnistumiseen
KAUPPAKIRJA II
•  Myyjän vakuutukset ja vastuu
•  Osakkeet ja yhtiöasiakirjat
•  Tilinpäätökset
•  Yhtiön liiketoiminta, omaisuus ja sopimukset
KAUPPAKIRJA III
•  Henkilöstö
•  Aineettomat oikeudet
•  Verot
•  Oikeudenkäynnit ja toiminnan lainmukaisuus
•  Vastuun rajoitukset
•  Muut määräykset
6. ESIMERKKEJÄ
YRITYSJÄRJESTELYN
TOTEUTUSTAVOISTA
    A  B     C D      E  F     G  H
ESIMERKKEJÄ
      YRITYSJÄRJESTELYJEN
       TOTEUTUSTAVOISTA
• Liiketoimintakauppa
• Yhtiömuodon muutos
• Osakeanti ja optiot
• Osakekauppa
• Lahja ja huojennukset
• Fuusio sekä jakautuminen
• Apuyhtiö ja hankinta
Käyttö kauppaa valmistelevina toimina tai kaupan toteutuksessa


             Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
LIIKETOIMINTAKAUPPA 1
Lähtötilanne


         Yhtiö A    Yhtiö B
     Liiketila
     Kalusto

            100 %    PERUSTAA 100%

           Äiti    Lapsi X
LIIKETOIMINTAKAUPPA 2

                  liiketoiminta        laina
                   osamaksu             PANKKI G
      Yhtiö A          kalusto   Yhtiö B
     Kalusto          velka/raha
        100 %
osinko
             kauppa
                            100 %

                    o  kr
                  vu
                   a
            Liiketila          Lapsi X
     Äiti
LIIKETOIMINTAKAUPPA 3
•  kauppahinta tuloutuu myyjäyhtiöön ei luopujalle
•  ei voida soveltaa huojennussäännöksiä
•  jatkaja pääsee alkuun pienemmällä pääomalla ja vähemmillä
  vakuuksilla
•  luopuja voi turvata toimeentulonsa vuokratuotoilla
•  tuntemattomat riskit eivät siirry
•  yksilöitävä huolellisesti siirtyvät varat ja vastuut sekä sopimukset
•  sopimusten siirtyminen edellyttää sopimuskumppanin suostumusta
YHTIÖMUODONMUUTOS

     TMI         OY
    TASE        OSAKEPO
   + € 2500,-      € 2500,-
                  100 %


  Yrittäjä A         A

    AY/KY         OY
    TASE        OSAKEPO
   + € 2500,-      € 2500,-A         B          B
            A
OSAKEANTI (OYL 9. LUKU)
•  Suunnattu jatkajalle
•  Raha- tai apporttimerkintä
•  Voidaan tehdä suunnattu osakeanti edellyttäen 2/3 kannatusta (OYL 5:27)
  yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä
•  Merkintäetuoikeudesta luopuminen voidaan katsoa lahjaksi, jos merkintähinta
  alihintainen
•  Merkintähinta osakepääoman korotukseksi tai sijoitetun vapaan oman pääoman
  rahastoon
•  Merkintähinnan tulisi vastata käypää arvoa
•  Myös merkitsijä työsuhteessa yhtiöön yli 10%:n alennus voidaan verottaa
  merkitsijän ansiotulona (TVL 66 §)
•  Selvitys arvostuksesta
•  Apporttiomaisuuden taloudellisesta arvosta yhtiölle tilintarkastajan lausunto
  (KHT- tai HTM- tilintarkastaja) rekisteröinti-ilmoitukseen                Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
OPTIO- TAI MUUT ERITYISET
 OIKEUDET (OYL 10. LUKU)

• omistuksen muuttuminen ehdollinen
• oikeudenhaltijan hankinnassa
 merkitäänkö/vaihdetaanko osakkeisiin
KAUPPA OSAKEYHTIÖN
       OSAKKEISTA
•  Kauppahinta tuloutuu omistajalla
•  TVL 48.1§3k: luovutusvoitto verovapaa, jos vähintään 10% osuus myydään ja
  myyjät omistaneet vähintään 10 vuotta sekä ostajina yksin tai yhdessä
  puolisonsa kanssa lapsi, lapsenlapsi tai tämän rintaperillinen tai sisarukset
•  kaupassa peitellyn osingonjaon riski, jos sekä myyjä- että ostajapuolella
  samoja henkilöitä
•  peitelty osinko on ansiotuloa
•  osakekauppa voi olla lahjanluonteinen
•  PerVL 18.3§, yli 3/4 käyvästä, jotta ei katsota lahjaksi
LAHJA
• PerVL 55 ja 57 §: maksuunpanohuojennukset
• vähintään 10% osakkeista
• ei äänivaltarajaa
• saaja jatkaa yritystoimintaa (min. 5 v)
• jatkaminen edellyttää yleensä hallituksen jäsenyyttä (KHO 1991
 B 565)
• Huom! Alaikäinen ei voi olla hallituksessa
LAHJA 2

• lahjaosakkeisiin liittyvä osinko-oikeus voidaan pidättää
 lahjanantajalle
• äänioikeutta ei voida pidättää vaan liittyy omistukseen
• osinko-oikeuden pääomitettu arvo vähennetään lahjan arvosta
• vastike yli 50% käyvästä, lahjavero maksuun panematta
• Oy:n arvostus 40 %:iin nettoarvosta
FUUSIO 1
Lähtötilanne


        OY A    OY B

         100 %   PERUSTAA/ OSTAA

        Äiti   Lapsi Y
FUUSIO 2
- Lapsi tulee osakkaaksi yhtiöön
- Käyttö alustana/ osana kokonaisuutta

                100 %

    OY A                  OY C
           FUUSIO
    OY B       100
                %
                     Äiti  Lapsi Y
JAKAUTUMINEN 1
Lähtötilanne

                  Yhtiössä
                  - liiketoimintaa
                  - työntekijöitä
        OY A        - liiketilaa
                  - sijoitustoimintaa
  Liiketila

         100 %

        ISÄ   LAPSI Y
JAKAUTUMINEN 2

              OY B
OY A           liiketoiminta      100 %
              työntekijät
     Jakautuminen                   ISÄ
            vuokrau
                      100 %
            s
                              LAPSI Y
               OY C
               liiketila
               sijoitukset
JAKAUTUMINEN 3
- OYB köyhtyy - yhtiön matemaattinen arvo matala suhteessa tuottoon
- sijoitusomaisuus jää luopujan käyttöön


           Vuokraa

  OY B                    OY C

                             100 %
    100 %


   LAPSI Y                      ISÄ
          Kauppa 100% / B:n osakkeet
JAKAUTUMINEN 4

• Jakautumista ei saa käyttää astinlautana jakokelpoisten varojen
 kanavoinnissa yhdistelemällä toimenpiteitä niin, että ansiotulo
 muuttuu perusteettomasti pääomatuloksi
• Jos OY C:ssä olisi tai siihen tulisi osakkaaksi myös lapsi Y tai
 joku muu osakas ja OY C hankkisi isän osakkeet pian
 jakautumisen jälkeen toimea voitaisiin pitää osingosta menevän
 veron välttämisenä, joka johtaisi siihen, että se katsottaisiin
 peitellyksi osingonjaoksi. Osakkeiden myynti toiselle osakkaalle
 ei sitä olisi (KVL 2001 N 30) ei muutosta (KHO 17.10.2001 T
 2512)
JAKAUTUMINEN 5

• Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajaa ei veroteta osakkeiden
 luovutuksesta hänen saadessaan vastaanottavan yhtiön osakkeita
• Verotus vasta kun osakkeet luovutetaan
• Tähän luovutukseen voidaan soveltaa TVL 48.1 3. kohdan
 sukupolvenvaihdosluovutuksia koskevia verovapaussäännöksiä
• Omistusaika lasketaan ajankohdasta, jolloin jakautuvan yhtiön
 osakkeet oli hankittu
APUYHTIÖ 1
Lähtötilanne
        OY A

         100 %

        Isä   Äiti  Lapsi X  Lapsi Y
APUYHTIÖ 2.1
Perustetaan uusi yhtiö                OY B
               OSPO 8000 €
      Äiti 25 kpl   Lapsi X 25 kpl  Lapsi Y 25 kpl  Isä 20 kpl  á 1 ääni

       -         -         -       5 kpl   á 20 ääntä
       2000 €     2000 €      2000 €     2000 €   sijoitus
 Ääniä yhteensä 195 kpl
APUYHTIÖ 2.2

Huomioitavaa

• Avioehto ja testamentti
• Lasten äänivallan käyttö, jos alaikäisiä
• Osakassopimuksen tarve - lunastusoikeudet ym.
APUYHTIÖ 3
- Osakkeiden myynti - myyntivoittoverotus:
vähennetään 20% tai 40% olettama tai todellinen hankintahinta


                   Laina
                            PANKKI
Z                           G
  Kauppa        OY B  Kauppa A:n osakkeet
  Oy C:n osakkeet                   ISÄ
                 velka

           100 %                100 %             OY C          OY A
APUYHTIÖ 4

  - Rahoituskulu yhtiölle vähennyskelpoista
  - korot pääomatuloa isälle

ÄITI     osinko              korko/ lyhennys
LAPSI X                                 PANKKI G
LAPSI Y
      osinko,       OY B      korko/ lyhennys
                                     ISÄ
      konserni-              osinko
      avustus ym                   osinko,
                              konserniavustus ym


            OY C           OY A
APUYHTIÖ 4.1

Lopputulos

 – Pienellä pääomalla merkittävä omistusosuus jatkajille
 – Päätösvalta toistaiseksi luopujalla
 – Luopujalla ei tarvitse olla osake-enemmistöä
APUYHTIÖ 5FUUSIO   OY B
             FUUSIO  OY C      OY A
APUYHTIÖ 6

LOPPUTULOS


           OY B    ISÄ   ÄITI   LAPSI X  LAPSI Y
    20 kpl  25 kpl  25 kpl  25 kpl  á 1 ääni
    5 kpl  -    -     -     á 20 ääntä
HANKINTA 1

LÄHTÖTILANNE

   Liiketila           Yhtiössä voitonjakokelpoisia
                  varoja ja liiketila
      OY A

         100 %


     ISÄ       LAPSI X
HANKINTA 2

   OY A
Liiketila

      Osinko

           Yli 10 %

       ISÄ         LAPSI X
           Kauppa
           min 51 % käyvästä

           Verovapaa isälle, ei lahjaveroa lapselle
HANKINTA 3
*
                            - yhtiö mitätöi hankitut osakkeet
                            - velat kuitataan
        OY A
       Liiketila
               i st a

                    a
               k ke
  kauppa
        velka
                   el k
             os a

                  +v
            8%

                aa
               Rah
          n. 8
       ISÄ              LAPSI X
       max 2 %             min 10 %
HANKINTA 4
Lopputilanne
                         - Yhtiö säilyi ”samana”
                         - Yhtiö ”köyhdytettiin”
                         - jatkaja ei velkaantunut
                         - muutoksen kulut yhtiön
                  OY A     kannettavina
                         - vuokra ja korko pääomatuloja
                         isälle
               ys
         kra
            Lyhenn
        V uo


            ko rko
      Liiketila        ISÄ   LAPSI X
                  1/5   4/5
HANKINTA 5

• Yhtiö saa käyttää hankintaan vain voitonjakoon käytettävissä
 olevia varoja
• Käytännössä päätös edellyttää osakkeenomistajien
 yksimielisyyttä
• Hinta ei saa ylittää käypää hintaa
• Peitellyn osingonjaon riski, jos katsotaan tapahtuvan yli
 käyvästä arvosta tai osingosta menevän veron välttämiseksi
HANKINTA 6

Rahoituksessa huomioitava
• Jatkaja voi hankkia toiminnassa tarvittavaa omaisuutta
  – osamaksulla
  – leasingilla
  – Vuokraamalla
• Omistajana voi olla jatkaja tai jatkajan yhtiö tms.
HANKINTA 7
Peiteltyä osingonjakoa tukevat seikat
• Osakkeenomistajien suhteellinen osakasasema ei muutu
• Pääosakkeenomistajalta ostetaan vain osa osakkeista
• Osakepääomaa korotettu rahastoannilla ennen hankintaa
• Hankinnassa käytettävät likvidit varat yhtiöön äskettäin tehdyllä
 omaisuudenluovutuksella
• Ei maksettu säännöllisesti osinkoja
• Hankinnalla kuitataan osakaslainoja
• Hankinta toiminnan supistumisen ja pienentyneen
 pääomatarpeen vuoksi, mutta osakkeita ei mitätöidä
HANKINTA 8
Peiteltyä osingonjakoa vastaan puhuvat seikat
• Osakkeenomistajalta lunastetaan kaikki osakkeet
• Osakkeet hankitaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi
• Toiminta supistuu ja pääoman tarve pienenee ja osakkeet
 mitätöidään hankinnan jälkeen
• Osakkeet hankitaan yhtiön toimintojen jakamiseksi
• Yhtiö on jakanut säännöllisesti voittoa
• Osakkeet hankitaan yhtiölle pörssissä tai muussa julkisessa
 kaupankäynnissä
6. PERINTÖ- JA
 LAHJAVEROLAIN MUUTOKSET
.
    VUONNA 2013
PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAKI
   TÄLLÄ HETKELLÄ

• Vuonna 2012 perintö- ja lahjaveroasteikkoa muutettiin
 siten, että I veroluokan perintö- ja lahjaveroasteikkoon
 lisättiin neljäs porras 200 000 euroa ylittäville
 perintöosuuksille ja lahjoille.

• 200 000 euro ylittävän osuuden kohdalla I veroluokan
 veroprosentti on ollut 16 %
VEROLUOKAT PERINTÖ- JA
LAHJAVEROLAIN 11 §:N MUKAAN
I veroluokka:
•aviopuoliso
•suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen
•aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen
•avopuoliso tietyin edellytyksin

II veroluokka:
•muut sukulaiset
•vieraat


•
Perintöveroa on maksettu I veroluokassa
seuraavan asteikon mukaisesti (perintö- ja
      lahjaveroL 14 §):
 verotettava osuus  vakioerä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti

  20 000-40 000   100            7%

  40 000-60 000   1 500           10 %

  60 000-200 000   3 500           13 %

  200 000-      23 810           16 %
Perintöveroa on maksettu II veroluokassa
   seuraavan asteikon mukaisesti:

 verotettava osuus  vakioerä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti

 20 000-40 000    100            20 %

 40 000-60 000    4 100           26 %

 60 000-       9 300           32 %
Lahjaveroa on maksettu I veroluokassa
seuraavan asteikon mukaisesti (perintö- ja
      lahjaveroL 19 a §):
 verotettava osuus  vakioerä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti

  4 000- 7 000
    1       100            7%

 17 000- 0 000
    5       1 010           10 %

 50 000-200 000   4 310           13 %

 200 000-      23 810           16 %
Lahjaveroa on maksettu II veroluokassa
  seuraavan asteikon mukaisesti:

 verotettava osuus  vakioerä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti

 4 000- 7 000
   1       100            20 %

 17 000- 0 000
    5       2 700           26 %

 50 000-       11 280           32 %
Vuoden 2013 perintö ja lahjavero-
       asteikon muutokset
•  Perintö- ja lahjaveroasteikkoihin lisätään uusi ylin porras 1 000
  000 euroa ylittäville perintöosuuksille ja lahjoille

•  Muutos koskee sekä I veroluokkaa että II veroluokkaa

•  I veroluokassa sen osalta veroprosentti tulee olemaan 19 %

•  II veroluokassa sen osalta veroprosentti tulee olemaan 35 %
Vuonna 2013 perintöveroa tullaan
maksamaan I veroluokassa seuraavasti:

  verotettava osuus  vakio erä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti

  20 000-40 000    100            7%

  40 000-60 000    1 500           10 %

  60 000-200 000    3 500           13 %

  200 000-1 000 000  23 810           16 %

  1 000 000-      151 810          19 %
Vuonna 2013 perintöveroa tullaan
maksamaan II veroluokassa seuraavasti:

  verotettava osuus  vakio erä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti

  20 000-40 000    100            20 %

  40 000-60 000    4 100           26 %

  60 000- 00 0 00 0
     1       9 300           32 %  1 000 000-     310 100          35 %
Vuonna 2013 lahjaveroa tullaan maksamaan I
  veroluokassa seuraavasti (perintö- ja
      lahjaveroL 19 a §):
   verotettava osuus  vakio erä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti

   4 000- 7 000
      1       100            7%

   17 000- 0 000
      5       1 010           10 %

   50 000-200 000   4 310           13 %

   200 000-1 000 000  23 810           16 %

   1 000 000-     151 810          19 %
Vuonna 2013 lahjaveroa tullaan maksamaan
    II veroluokassa seuraavasti:

   verotettava osuus  vakio erä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti

   4 000- 7 000
      1       100            20 %

   17 000- 0 000
      5       2 700           26 %

   50 000- 00 0 000
      1       11 280           32 %

   1 00 0 00 0-     315 280          35 %
MUUTOKSIA TULOSSA MYÖS
 VAKUUTUSKORVAUKSIA KOSKIEN
 (PERINTÖ- JA LAHJAVEROL 18 A §)

•Tämänhetkisen perintö- ja lahjaverolain mukaan lahjana pidetään
myös vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saatua
vakuutuskorvausta
•Vakuutuskorvaukset ovat kuitenkin olleet lahjaverosta vapaita siltä
osin kuin niiden yhteismäärä kolmen vuoden aikana on ollut enintään
8 500 euroa
•Vakuutuskorvausta ei ole kuitenkaan katsottu lahjaksi siltä osin kuin
se on ollut tuloverotuksessa edunsaajan veronalaista tuloa
Vuoden 2013 perintö- ja lahjaverolain muutosten
  myötä kyseinen verovapaus tullaan kumoamaan


→   Tämä tarkoittaa sitä, että lahjana pidetään myös
    vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla
    vastikkeetta saatua vakuutuskorvausta oli se
    sitten minkä suuruinen tahansa
Ei kuitenkaan muutoksia henkivakuutukseen
      liittyvään vakuutuskorvaukseen


→  Perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n mukainen
   verovapaus kuitenkin edelleen säilyy. Eli
   kuolemantapauksen johdosta kuolinpesälle
   suoritettava vakuutuskorvaus tai taloudellinen
   tuki, joka on enintään 35 000 euroa katsotaan
   edelleen perintöverosta vapaaksi
Muutokset perintöveron kansainväliseen
ulottuvuuteen (perintö- ja lahjaveroL 9.4 §)
•Perintöverotus on tarkoitettu kohdistuvan
perinnönjättäjän tai testamentintekijän
nettovarallisuuteen

•Kuolinpesän varoista saadaan näin ollen
vähentää siihen kohdistuvat velat, verot ja
maksut

•Itse perintöveroa ei kuitenkaan saa vähentää
•Tällä hetkellä laki sääntelee, että muualla kuin
Suomessa asuneen henkilön jäämistöstä voidaan
vähentää ainoastaan ne velat ja velvollisuudet, jotka
kohdistuvat mainittuun omaisuuteen.

•Sopimus Euroopan Unionin Toiminnasta (SEUT)
kuitenkin kieltää kaikki sellaiset rajoitukset, jotka
koskevat pääomaliikkeitä unionin alueella.

•Perinnöt katsotaan sopimusartiklan mukaisiksi
pääomaliikkeiksi
•Tästä johtuen lakia on ehdotettu muutettavaksi siten,
että perintöverotukseen ei vaikuta enempää
perinnönjättäjän kuin perinnönsaajankaan asuinpaikka

•Lakia tullaan tarkentamaan kuolinpesään tehtävien
vähennysten osalta siten, että veron määrä ei
riippuvainen siitä, missä maassa perinnönjättäjä ja
perillinen tai testamentinsaaja on asunut
KIITOS
   Markku Lindblad
markku.lindblad@lindblad.fi
   020 749 8161
www.lindblad.fi
etunimi.sukunimi@lindblad.fi


                JOENSUU
YLÖJÄRVI
                Siltakatu 14 A 11
Mikkolantie 1-3
Puh 020 749 8195        Puh 020 749 8180
tampere@lindblad.fi      joensuu@lindblad.fiTAMPERE            IMATRA
Hämeenkatu 18 A 6       F.O Virtasen katu 3
Puh 020 749 8190        Puh 020 749 8170
tampere@lindblad.fi      imatra@lindblad.fi

                 LAPPEENRANTA
 HELSINKI            Oksasenkatu 8 B 14
 Vuorikatu 16 A 5        Puh 020 749 8170
 Puh 020 749 8160        lappeenranta@lindblad.fi
 helsinki@lindblad.fi
1 sur 111

Recommandé

Yrityskauppa ja sopimus par
Yrityskauppa ja sopimusYrityskauppa ja sopimus
Yrityskauppa ja sopimusMari Kempas
136 vues9 diapositives
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Rantalainen: Yrityksen arvonmuod... par
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Rantalainen: Yrityksen arvonmuod...Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Rantalainen: Yrityksen arvonmuod...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Rantalainen: Yrityksen arvonmuod...Suomen Yrittäjät
245 vues11 diapositives
Yrityksen talous par
Yrityksen talousYrityksen talous
Yrityksen talousMiaAhi
42 vues13 diapositives
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas... par
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...Suomen Yrittäjät
206 vues41 diapositives
Ruoka matkailu kannattavuuden_tyopaja_14022013_saranpaa par
Ruoka matkailu kannattavuuden_tyopaja_14022013_saranpaaRuoka matkailu kannattavuuden_tyopaja_14022013_saranpaa
Ruoka matkailu kannattavuuden_tyopaja_14022013_saranpaaElisa Aunola
2.8K vues63 diapositives
Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound... par
Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound...Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound...
Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound...Jani Aaltonen
606 vues91 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Yrityksen oikea-aikainen myynti

Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro par
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoroDigitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoroFonecta
239 vues14 diapositives
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin par
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiinHintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiinOmni Partners Oy
1.3K vues34 diapositives
Bc yrityskehitys 20121014 par
Bc yrityskehitys 20121014Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014Esa Blomberg
484 vues21 diapositives
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -... par
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...Sani Leino
2.3K vues38 diapositives
ELY_101014b par
ELY_101014bELY_101014b
ELY_101014bMika Kallioniemi
93 vues15 diapositives
Aloita Ajoissa par
Aloita AjoissaAloita Ajoissa
Aloita AjoissaKinnoKouvola
361 vues24 diapositives

Similaire à Yrityksen oikea-aikainen myynti(20)

Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro par Fonecta
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoroDigitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro
Fonecta239 vues
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin par Omni Partners Oy
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiinHintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin
Hintavertailusivustoilla potkua monikanavaiseen kaupankäyntiin
Omni Partners Oy1.3K vues
Bc yrityskehitys 20121014 par Esa Blomberg
Bc yrityskehitys 20121014Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014
Esa Blomberg484 vues
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -... par Sani Leino
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
Sani Leino2.3K vues
Nordic export partners 24.9.2015 par Prizztech
Nordic export partners 24.9.2015Nordic export partners 24.9.2015
Nordic export partners 24.9.2015
Prizztech517 vues
Seed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitys par Nordic Morning
Seed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitysSeed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitys
Seed Digital Media - 19.3.2015 Aamiaisseminaarin esitys
Nordic Morning653 vues
Asiakas + Suosio + Myyntisauna par Juha Tahvonen
Asiakas + Suosio + MyyntisaunaAsiakas + Suosio + Myyntisauna
Asiakas + Suosio + Myyntisauna
Juha Tahvonen479 vues
120328 uudistuminen tilaisuus_herranen_administer par Sari Mäki
120328 uudistuminen tilaisuus_herranen_administer120328 uudistuminen tilaisuus_herranen_administer
120328 uudistuminen tilaisuus_herranen_administer
Sari Mäki246 vues
Askel myynti esitys ari n_20141002 par omniatopo
Askel myynti esitys ari n_20141002Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002
omniatopo639 vues
Onko yritykselläsi hyvä sosiaalisen median strategia? par Harri Rauhanummi
Onko yritykselläsi hyvä sosiaalisen median strategia?Onko yritykselläsi hyvä sosiaalisen median strategia?
Onko yritykselläsi hyvä sosiaalisen median strategia?
Harri Rauhanummi670 vues
Vuokramyyjä - koska tekemätön myyntityö käy kalliiksi. par Antti Neuvonen
Vuokramyyjä - koska tekemätön myyntityö käy kalliiksi.Vuokramyyjä - koska tekemätön myyntityö käy kalliiksi.
Vuokramyyjä - koska tekemätön myyntityö käy kalliiksi.
Antti Neuvonen326 vues

Plus de Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

Asianajotoimisto Lindblad lyhyesti par
Asianajotoimisto Lindblad lyhyestiAsianajotoimisto Lindblad lyhyesti
Asianajotoimisto Lindblad lyhyestiAsianajotoimisto Lindblad & Co Oy
625 vues4 diapositives
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy lyhyesti par
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy lyhyestiAsianajotoimisto Lindblad & Co Oy lyhyesti
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy lyhyestiAsianajotoimisto Lindblad & Co Oy
544 vues4 diapositives
Kiinteistökaupan virhe par
Kiinteistökaupan virheKiinteistökaupan virhe
Kiinteistökaupan virheAsianajotoimisto Lindblad & Co Oy
19.3K vues15 diapositives
Määräaikainen työsopimus par
Määräaikainen työsopimusMääräaikainen työsopimus
Määräaikainen työsopimusAsianajotoimisto Lindblad & Co Oy
2.8K vues16 diapositives
Työsuhteen päättyminen ja työntekijän oikeudet par
Työsuhteen päättyminen ja työntekijän oikeudetTyösuhteen päättyminen ja työntekijän oikeudet
Työsuhteen päättyminen ja työntekijän oikeudetAsianajotoimisto Lindblad & Co Oy
7.2K vues25 diapositives
Asunto- ja kiinteistökauppa par
Asunto- ja kiinteistökauppaAsunto- ja kiinteistökauppa
Asunto- ja kiinteistökauppaAsianajotoimisto Lindblad & Co Oy
11.9K vues16 diapositives

Plus de Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy(13)

Yrityksen oikea-aikainen myynti

 • 1. YRITTÄJÄ - MYY YRITYKSESI OIKEAAN AIKAAN KEHY 10.10.2012
 • 2. ESITYS 1. Yrityskauppa myyjän kannalta • Yrityksen elinkaari ja trendi sekä suhdanne • Yrittäjätyyppejä • Numeroiden merkitys • Tunne yrityksesi • Myyjän toimenpiteet ennen yrityskauppaa, miten yritys myyntikuntoon • Kaupan ajoitus 2. Yrityskauppa ostajan kannalta • Strategia ja kaupan motiivit • Kohteen menestystekijöiden selvitys • Kohteen talouden ja omistuksen selvitys • Myyjän motiivien hahmottaminen
 • 3. ESITYS 3. Edellytykset onnistuneelle sukupolvenvaihdokselle • Juridiikka • Verotus • Muut perusedellytykset 4. Mikä on oikea hinta yritykselle • Laskentatavoista • Hintaan vaikuttavat tekijät • Asiakassuhteet, markkinaosuus, tuotteet 5. Yrityskaupan dokumentaatio • Yrityskaupan sopimukset • Kauppakirjan pääkohdat
 • 4. ESITYS 5. Esimerkkejä yritysjärjestelyjen toteutustavoista • Liiketoimintakauppa • Yhtiömuodon muutos • Osakeanti ja optiot • Osakekauppa • Lahja ja huojennukset • Fuusio ja jakautuminen • Apuyhtiö ja hankinta 6. Perintö- ja lahjaverolain muutokset vuonna 2013
 • 6. Yrityskauppa myyjän kannalta • Yrityksen elinkaari ja trendi sekä suhdanne • Yrittäjätyyppejä • Numeroiden merkitys • Tunne yrityksesi • Myyjän toimenpiteet ennen yrityskauppaa, miten yritys myyntikuntoon • Kaupan ajoitus
 • 7. YRITYKSEN ELINKAARI NOPEA HIDAS HIDAS KASVU LASKU KASVU
 • 8. YRITYKSEN ELINKAARI • Nopea kasvu – Yrityksen käynnistysvaihe – Tahtotilana yrityksen nopea kasvu riittävän suureksi – Huomio liikevaihtoa lisäävissä ja kasvua vauhdittavissa toimissa – Huomattavaa riskin ottoa tarvittaessa – Hankitaan moderneja apuvälineitä ja laitteita – Rekrytoidaan nousevia kykyjä
 • 9. YRITYKSEN ELINKAARI • Hidas kasvu – yrityksen kypsä vaihe – Tahtotilana pitää yritys vakaana ja kasvaa yhtä paljon kuin markkina kasvaa – Huomio katetta lisäävissä toimissa – Enintään maltillista riskinottoa – Uusitaan kalustoa kulumisen tahdissa – Neutraali vaikutus henkilöstöön
 • 10. YRITYKSEN ELINKAARI • Hidas lasku – yrityksen alasajovaihe – Tahtotilana lopettaa yrittäminen eläkkeelle jäädessä – Huomio kulujen vähentämisessä ja suhteellisen katteen lisäämisessä – Ei riskin ottoa – Ajetaan kalustoa loppuun, lykätään välttämättömiäkin hankintoja – Parhaimmat työntekijät lukevat merkkejä ja hakeutuvat herkästi muualle
 • 11. YRITYKSEN ELINKAARI • Esimerkkejä – Asianajotoimisto Lindblad ostaa Asianajotoimisto Risto Hovin Lappeenrannasta – Asianajotoimisto Lindblad osaa Asianajotoimisto Jorma K. Lehtosen Joensuusta
 • 12. YRITYKSEN TRENDIN VAIKUTUS • Nopea kasvu – Ostaja olettaa kasvun jatkuvan – Ostaja budjetoi herkästi olettaen kasvun jatkuvan – >Johtaa helposti hintaan, joka perustuu osin/ kokonaan tulevien vuosien tuottoihin nousujohtoisilla odotuksilla – Ongelmana riskien arviointi
 • 13. YRITYKSEN TRENDIN VAIKUTUS • Hidas kasvu – Hitaasti mutta varmasti kasvava – Ostaja olettaa varovaista kasvua, vähintään toteutunutta tasoa – > Johtaa toteutuneisiin vuosiin perustuvaan hintaan – Helpompi arvioitava kuin nopea kasvu tai hidas lasku
 • 14. YRITYKSEN TRENDIN VAIKUTUS • Hidas lasku – Ostaja olettaa laskun jatkuvan – Laskee hintaa enemmän kuin vastaava nousu nostaa – Uusasiakashankinnan heikkous voi vaikuttaa hintaan alentavasti – Ostaja joutuu usein varautumaan merkittäviin, nopeasti toteutuviin investointeihin – Ongelmana arvioida millä keinoin negatiivinen kehitys käännettävissä – Ostajatyyppinä kokenut tai rohkea
 • 15. SUHDANNETEKIJÖIDEN VAIKUTUS • Noususuhdanne - Laskusuhdanne – Hinnat ja arvot nousevat – laskevat – Ennusteet liikevaihdon ja alan kehityksen osalta positiivisia – negatiivisia – Toteutuneet katteet ja voitot parempia – heikompia – Rahoituskulut pienempiä – suurempia – Yritysten hinnat yleensä nousevia – yleensä laskevia – > myynti mieluummin noususuhdanteessa kuin laskusuhdanteessa
 • 16. YRITTÄJÄTYYPPEJÄ • Elämäntapayrittäjä – Elinkeino itselle ja perheenjäsenille – Ei kasvutavoitteita – Ei riskinottoa – Ei välttämättä merkittävää organisaatiota – Yrittäjän persoonalla suuri merkitys – > ostajan ongelmana – mitä ostettavaa kun myyjä luopunut – > ratkaisu: myyjän pitkäaikainen myötävaikutus tarpeen
 • 17. YRITTÄJÄTYYPPEJÄ • Sarjayrittäjä – Kehittää ja kasvattaa yrityksen myynti mielessään – Ottaa riskejä – Rakentaa yrityksen sellaiseksi, että toimii, vaikka kyseinen henkilö ei jatkaisi yrittäjänä – Myy yrityksen saatuaan sen riittävän suureksi – > ostajan ongelmana – riski yrittäjän uuden yrityksen kilpailusta kaupan jälkeen – > ratkaisu: kilpailukieltoon ja salassapitoon liittyvät ehdot Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
 • 18. NUMEROIDEN MERKITYS • Tulos ja tilinpäätös – Älä piilota tulosta verottajalta –maksa verot ja näytä tulos – > tilinpäätös on uskottavampi kuin selitys, kyllähän… – Käytä KHT tai HTM tilintarkastajaa ja hyvää kirjanpitäjää – > lisää lukujen uskottavuutta
 • 19. NUMEROIDEN MERKITYS • Asiantuntijat – Keskustele luvuista ja tilinpäätöksestä asiantuntijoiden kanssa – > lukujen läpikäynti tuo usein esiin kohtia, joissa näkyvää tulosta voi parantaa
 • 20. NUMEROIDEN MERKITYS • Arvonmääritys – Teetä arvonmääritys yrityksestäsi ennen kuin aloitat hintakeskustelut – > et myy yritystäsi liian halvalla – > et pyydä epärealistista hintaa
 • 21. TUNNE YRITYKSESI • Analysoi yrityksesi heikkoudet ja vahvuudet mahdollisimman objektiivisesti – Keskustele asiantuntijoiden kanssa, mitkä asiat kiinnostavat ostajaa – Mitä heikkouksille voi tehdä – Miten, missä vaiheessa ja mitkä heikkouksista kerrotaan ostajaehdokkaalle – Mikä vaikutus kullakin on yrityksen arvoon
 • 22. TUNNE YRITYKSESI • Vahvuudet – Mitä voisi vielä parantaa – Miten, missä vaiheessa ja mitkä vahvuuksista kerrotaan ostajaehdokkaalle – Mikä vaikutus kullakin on yrityksen arvoon
 • 23. TUNNE YRITYKSESI • Analysoi myös muut kuin tuloslaskelmassa näkyvät asiat – Tunnettuisuus ja markkina-asema – Brändi • Osoite, puhelin ja muut yhteystiedot – Alihankkijat ja muu verkosto • Sopimukset • Kanavat – Myyntiverkosto
 • 24. TUNNE YRITYKSESI – Henkilökunta – Toimintakonsepti • Mieti mitä edellä mainituista asioista voidaan konkretisoida ostajalle ja miten
 • 25. MYYJÄN TOIMENPITEET ENNEN YRITYSKAUPPAA • Yrityksen arvon kohottaminen • Yrityksen myytävyyttä parantavat toimenpiteet • Verotussyistä tehtävät toimenpiteet • Mahdollinen toimintamuodon muuttaminen
 • 26. KAUPAN AJOITUS • Myy yrityksesi kun – Yritys on vielä kasvava ja ennen kuin lasku alkaa – Parhaat työntekijät ovat vielä töissä – Ostajan ei tarvitse varautua uusimaan isoa osaa laitteistoista – On noususuhdanne, jos voit valita – Olet laittanut yrityksesi ”myyntikuntoon” – Olet saanut tuloksen näkymään
 • 28. YRITYSKAUPPA OSTAJAN KANNALTA • Strategia ja kaupan motiivit • Kohteen menestystekijöiden selvitys • Kohteen talouden ja omistuksen selvitys • Myyjän motiivien hahmottaminen
 • 29. YRITYSKAUPPAA KOSKEVA PÄÄTÖS ON OSTAJAN KANNALTA INVESTOINTIPÄÄTÖS • Sovellettava samoja päätöksenteon menetelmiä ja kriteereitä kuin muihinkin investointeihin
 • 30. YRITYKSEN STRATEGIA • Vasta kun yrityksen päämäärät on määritelty, voidaan valita keinot, joilla asetettuihin päämääriin pyritään. • Selvitettävä miten yrityskauppa liittyy yhtiön strategiaan ja johtaako suunnitteilla oleva kauppa jopa strategian muuttamiseen. • Kaupan tuettava strategiaa • Omistaja - arvon lisäämismahdollisuus
 • 31. MIKSI OSTAA? – Markkinaosuuden valtaaminen – Jälkimarkkinoiden kasvattaminen – Kilpailijan eliminoiminen – Siirtyminen uudelle markkina-alueelle tai uusiin tuotteisiin – Tuotantokapasiteetin lisääminen yms.
 • 32. KOHTEEN TODELLISEN TOIMINNAN JA LIIKEIDEAN SELVITTÄMINEN – vastaako omaa liikeideaamme – vastaako tavoittelemaamme liikeideaa
 • 33. KOHTEEN TALOUDELLISEN ASEMAN SELVITTÄMINEN • Toiminnan laajuus, liikevaihto, henkilöstömäärä, valmistusmäärät yms. • Toiminnan tulos • Rahoitusasema • Verotuksellinen asema • Käy itse läpi numerot ja ymmärrä ne • Arvioi pahimmat/ parhaimmat vaihtoehdot
 • 34. MIHIN TEKIJÖIHIN KOHTEEN MENESTYS ON PERUSTUNUT? • Tuotemerkit, patentit, lisenssit ja teknologia • Jakelukanavat • Avainhenkilöt • Yhteistoimintasuhteet • Liikepaikat • Rahoituksen lähteet
 • 35. KOHTEEN OMISTUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN • Minkälaista omistusrakennetta tavoitellaan? • Voidaanko ostaa koko yritys? • Saadaanko enemmistö ja minkälainen vähemmistö yritykseen jää? • osakassopimus? • Saadaanko yritykseen sidottua muita tahoja? • liikkeenjohto • asiakkaat
 • 36. MIKSI MYYJÄ MYY? • Eläkkeelle siirtyminen • Pääasialliseen toimintaan kuulumattoman liiketoiminnan osan myyminen • Verotukselliset syyt • Rahoitusresurssien riittämättömyys • Yrityksen kriisi
 • 37. 3. EDELLYTYKSET ONNISTUNEELLE . SUKUPOLVENVAIHDOKSELLE
 • 38. JURIDIIKKA JA VEROTUS ”Huono sopimus pilaa hyvän bisneksen” (Talouselämä liikejuridiikka 1.2010) • Suunnittelu ja dokumentointi – Yrityskaupan tai –järjestelyn muodon valinta • Mitä kauppaan kuuluu? • Voiko kolmas estää sopimuksen tms. siirtymisen? • Millaiset veroseuraamukset syntyvät ostajalle ja myyjälle > onko luovutus verovapaa > oikeuttaako verohuojennukseen • Kuka tai mikä maksaa kauppahinnan, korot yms.? • Mitä voidaan käyttää vakuutena? • Voidaanko antaa konserniavustusta? • Mitkä jatkotoimet ovat mahdollisia? • Mistä myyjä vastaa ja kuinka kauan? • Mitkä ovat ostajan oikeudet – mistä alkaen?
 • 39. JURIDIIKKA JA VEROTUS – Ennakkoratkaisu tai –tieto verottajalta • Tarpeen rajatapauksissa tai varmuudeksi • Hakemuksessa kuvattava järjestelyn keskeiset osat • Järjestely toteutettava kuvatulla tavalla • Sitoo verottajan kädet • Hyvä valmistelu ja toteutus – Ei jälkipuheita – Ei epävarmuutta – Ratkaisutavat aukeaviin kysymyksiin ja ongelmiin
 • 40. MUUT EDELLYTYKSET • Luopujan tahtotila • Jatkajan tahtotila • Yrityksen elinkelpoisuus tai kehityskelpoisuus • Riittävän aikainen valmistelun aloittaminen • Asiantuntijat – Lakimiehet – juridiikka, verot, arvonmääritys – Tilintarkastajat ja kirjanpitäjät – verot, laskelmat, arvonmääritys
 • 41. 4. MIKÄ ON OIKEA HINTA YRITYKSELLE
 • 43. HINTAAN VAIKUTTAA • Yrityksen tilanne ja trendi • Ostajan – Tarpeet – mitä paremmin vastaa tarvetta – sitä parempi hinta – Toiminta-ajatus • Perheyritys > pidempi aikaikkuna > maltillinen tuottotavoite > maltillinen riski • Tuotannollinen yritys > synergiat > uudet markkina-alueet • Sarjayrittäjä > kehityskelpoisuus – organisaatio – kasvupotentiaali • Pääomasijoittaja > käyttö alustajana – mahdollisuus yhdistää toiseen/ muokata
 • 44. HINTAAN VAIKUTTAA • Ostajan – Rahoituksellinen tilanne • Omalla rahalla – korko ei kovin relevantti - maltillinen kasvu & tuotto- odotus • Lainarahalla – korot ja kohteen vakuuspotentiaali - tuotto-odotus oltava yli korko + vakuuskustannusten • Pääomasijoittaja –usein vahva velkavipu – korkea tuotto-odotus
 • 45. HINTAAN VAIKUTTAA • Tase – Koostumus • Kuranttius – epäkuranttius • Yli- tai aliarvostukset oikaistava/ arviot • Soveltuvuus/ tarpeellisuus ostajan kannalta – Usein tasetta kannattaa muokata ennen kauppaa • Taseen oikea muoto • Oikea kaupan toteuttamistapa • > merkittävä ero myyjän taloudelliseen lopputulokseen • > jollei ostaja ole ostamassa tasetta/ maksamassa siitä, ei kannata myydä taseen varoja • > taseen velat luopujataholle – sovittava miten suoritetaan osana kokonaisuutta – ei saa unohtaa/ antaa mennä mukana ilman suoritusvelvollisuutta • > huomioitava myyjän vakuutuksissa
 • 46. HINTAAN VAIKUTTAA • Tase – Kauppakirjan nettovelkaisuusehto • Muotoiluun kiinnitettävä huomiota • Teetettävä laskelma tilitoimistossa • Voi vaikuttaa erittäin paljon todelliseen toteutuvaan kauppahintaan • Yrityksen tuottavuus – Käyttökate – Liiketulos – Nettotulos – Kassavirta
 • 48. ASIAKASSUHTEET • Olennaisia ostajalle – Asiakasrekisteri • Tekniset ominaisuudet – helppokäyttöisyys, joustavuus • Kuranttius, ylläpitotapa • Avainasiakkuudet • Toimiala/ toimintatapa – Vaikutus asiakkuuksien siirtymiseen • Lähes aina keskeistä arvoa määritettäessä • Siirtymiseen liittyvät – Asiakaspinnan ja avainhenkilöiden siirtyminen – Kilpailutilanne alueella, kilpailukieltoehto lisää arvoa myyjälle – ki
 • 49. MARKKINAOSUUS • Suuruus – Suuruus toiminta-alueella – Suuruus relevanteissa tuotteissa tai palveluissa • Kilpailutilanne – Monta pientä < > muutama suuri – Alalle tulon helppous < > vaikeus
 • 50. TUOTTEET • Laadun korkeus – mataluus • Hinnan korkeus – mataluus • Yksilöllinen – massatuote • Suojaus – Patentit – Tavaramerkit – Rekisteröinnit
 • 52. YRITYSKAUPAN DOKUMENTAATIO • Yrityskaupan sopimukset • Kauppakirjan pääkohdat Kättä päälle sopimus sitoo, mutta voi johtaa osapuolet ongelmiin
 • 53. YRITYSKAUPAN VAIHEET Valmistelu Tunnustelut Kauppa- tms. kirja Yhtiö muodon- Aiesopimus muutos Salassapitosopimus Kaupan kohteen Closing tarkastus Haltuunotto
 • 54. YRITYSKAUPAN SOPIMUKSET • Aiesopimus • Salassapitosopimus • Kauppakirja tai vastaava asiakirja • Osakassopimus • Toimitusjohtajasopimukset ja avainhenkilöiden työsopimukset • Liiketoimintasopimukset
 • 55. KAUPPAKIRJA I • Kaupan osapuolet • Kaupan tarkoitus • Kaupan rakenne • Osakkeiden kauppa, liiketoiminnan kauppa vaiko muu? • Kauppahinta ja maksuehdot • Omistusoikeuden siirtyminen ja hallinnan luovutus • Hallinnon siirtäminen • Myyjän myötävaikuttaminen kaupan onnistumiseen
 • 56. KAUPPAKIRJA II • Myyjän vakuutukset ja vastuu • Osakkeet ja yhtiöasiakirjat • Tilinpäätökset • Yhtiön liiketoiminta, omaisuus ja sopimukset
 • 57. KAUPPAKIRJA III • Henkilöstö • Aineettomat oikeudet • Verot • Oikeudenkäynnit ja toiminnan lainmukaisuus • Vastuun rajoitukset • Muut määräykset
 • 59. ESIMERKKEJÄ YRITYSJÄRJESTELYJEN TOTEUTUSTAVOISTA • Liiketoimintakauppa • Yhtiömuodon muutos • Osakeanti ja optiot • Osakekauppa • Lahja ja huojennukset • Fuusio sekä jakautuminen • Apuyhtiö ja hankinta Käyttö kauppaa valmistelevina toimina tai kaupan toteutuksessa Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
 • 60. LIIKETOIMINTAKAUPPA 1 Lähtötilanne Yhtiö A Yhtiö B Liiketila Kalusto 100 % PERUSTAA 100% Äiti Lapsi X
 • 61. LIIKETOIMINTAKAUPPA 2 liiketoiminta laina osamaksu PANKKI G Yhtiö A kalusto Yhtiö B Kalusto velka/raha 100 % osinko kauppa 100 % o kr vu a Liiketila Lapsi X Äiti
 • 62. LIIKETOIMINTAKAUPPA 3 • kauppahinta tuloutuu myyjäyhtiöön ei luopujalle • ei voida soveltaa huojennussäännöksiä • jatkaja pääsee alkuun pienemmällä pääomalla ja vähemmillä vakuuksilla • luopuja voi turvata toimeentulonsa vuokratuotoilla • tuntemattomat riskit eivät siirry • yksilöitävä huolellisesti siirtyvät varat ja vastuut sekä sopimukset • sopimusten siirtyminen edellyttää sopimuskumppanin suostumusta
 • 63. YHTIÖMUODONMUUTOS TMI OY TASE OSAKEPO + € 2500,- € 2500,- 100 % Yrittäjä A A AY/KY OY TASE OSAKEPO + € 2500,- € 2500,- A B B A
 • 64. OSAKEANTI (OYL 9. LUKU) • Suunnattu jatkajalle • Raha- tai apporttimerkintä • Voidaan tehdä suunnattu osakeanti edellyttäen 2/3 kannatusta (OYL 5:27) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä • Merkintäetuoikeudesta luopuminen voidaan katsoa lahjaksi, jos merkintähinta alihintainen • Merkintähinta osakepääoman korotukseksi tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon • Merkintähinnan tulisi vastata käypää arvoa • Myös merkitsijä työsuhteessa yhtiöön yli 10%:n alennus voidaan verottaa merkitsijän ansiotulona (TVL 66 §) • Selvitys arvostuksesta • Apporttiomaisuuden taloudellisesta arvosta yhtiölle tilintarkastajan lausunto (KHT- tai HTM- tilintarkastaja) rekisteröinti-ilmoitukseen Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
 • 65. OPTIO- TAI MUUT ERITYISET OIKEUDET (OYL 10. LUKU) • omistuksen muuttuminen ehdollinen • oikeudenhaltijan hankinnassa merkitäänkö/vaihdetaanko osakkeisiin
 • 66. KAUPPA OSAKEYHTIÖN OSAKKEISTA • Kauppahinta tuloutuu omistajalla • TVL 48.1§3k: luovutusvoitto verovapaa, jos vähintään 10% osuus myydään ja myyjät omistaneet vähintään 10 vuotta sekä ostajina yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa lapsi, lapsenlapsi tai tämän rintaperillinen tai sisarukset • kaupassa peitellyn osingonjaon riski, jos sekä myyjä- että ostajapuolella samoja henkilöitä • peitelty osinko on ansiotuloa • osakekauppa voi olla lahjanluonteinen • PerVL 18.3§, yli 3/4 käyvästä, jotta ei katsota lahjaksi
 • 67. LAHJA • PerVL 55 ja 57 §: maksuunpanohuojennukset • vähintään 10% osakkeista • ei äänivaltarajaa • saaja jatkaa yritystoimintaa (min. 5 v) • jatkaminen edellyttää yleensä hallituksen jäsenyyttä (KHO 1991 B 565) • Huom! Alaikäinen ei voi olla hallituksessa
 • 68. LAHJA 2 • lahjaosakkeisiin liittyvä osinko-oikeus voidaan pidättää lahjanantajalle • äänioikeutta ei voida pidättää vaan liittyy omistukseen • osinko-oikeuden pääomitettu arvo vähennetään lahjan arvosta • vastike yli 50% käyvästä, lahjavero maksuun panematta • Oy:n arvostus 40 %:iin nettoarvosta
 • 69. FUUSIO 1 Lähtötilanne OY A OY B 100 % PERUSTAA/ OSTAA Äiti Lapsi Y
 • 70. FUUSIO 2 - Lapsi tulee osakkaaksi yhtiöön - Käyttö alustana/ osana kokonaisuutta 100 % OY A OY C FUUSIO OY B 100 % Äiti Lapsi Y
 • 71. JAKAUTUMINEN 1 Lähtötilanne Yhtiössä - liiketoimintaa - työntekijöitä OY A - liiketilaa - sijoitustoimintaa Liiketila 100 % ISÄ LAPSI Y
 • 72. JAKAUTUMINEN 2 OY B OY A liiketoiminta 100 % työntekijät Jakautuminen ISÄ vuokrau 100 % s LAPSI Y OY C liiketila sijoitukset
 • 73. JAKAUTUMINEN 3 - OYB köyhtyy - yhtiön matemaattinen arvo matala suhteessa tuottoon - sijoitusomaisuus jää luopujan käyttöön Vuokraa OY B OY C 100 % 100 % LAPSI Y ISÄ Kauppa 100% / B:n osakkeet
 • 74. JAKAUTUMINEN 4 • Jakautumista ei saa käyttää astinlautana jakokelpoisten varojen kanavoinnissa yhdistelemällä toimenpiteitä niin, että ansiotulo muuttuu perusteettomasti pääomatuloksi • Jos OY C:ssä olisi tai siihen tulisi osakkaaksi myös lapsi Y tai joku muu osakas ja OY C hankkisi isän osakkeet pian jakautumisen jälkeen toimea voitaisiin pitää osingosta menevän veron välttämisenä, joka johtaisi siihen, että se katsottaisiin peitellyksi osingonjaoksi. Osakkeiden myynti toiselle osakkaalle ei sitä olisi (KVL 2001 N 30) ei muutosta (KHO 17.10.2001 T 2512)
 • 75. JAKAUTUMINEN 5 • Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajaa ei veroteta osakkeiden luovutuksesta hänen saadessaan vastaanottavan yhtiön osakkeita • Verotus vasta kun osakkeet luovutetaan • Tähän luovutukseen voidaan soveltaa TVL 48.1 3. kohdan sukupolvenvaihdosluovutuksia koskevia verovapaussäännöksiä • Omistusaika lasketaan ajankohdasta, jolloin jakautuvan yhtiön osakkeet oli hankittu
 • 76. APUYHTIÖ 1 Lähtötilanne OY A 100 % Isä Äiti Lapsi X Lapsi Y
 • 77. APUYHTIÖ 2.1 Perustetaan uusi yhtiö OY B OSPO 8000 € Äiti 25 kpl Lapsi X 25 kpl Lapsi Y 25 kpl Isä 20 kpl á 1 ääni - - - 5 kpl á 20 ääntä 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € sijoitus Ääniä yhteensä 195 kpl
 • 78. APUYHTIÖ 2.2 Huomioitavaa • Avioehto ja testamentti • Lasten äänivallan käyttö, jos alaikäisiä • Osakassopimuksen tarve - lunastusoikeudet ym.
 • 79. APUYHTIÖ 3 - Osakkeiden myynti - myyntivoittoverotus: vähennetään 20% tai 40% olettama tai todellinen hankintahinta Laina PANKKI Z G Kauppa OY B Kauppa A:n osakkeet Oy C:n osakkeet ISÄ velka 100 % 100 % OY C OY A
 • 80. APUYHTIÖ 4 - Rahoituskulu yhtiölle vähennyskelpoista - korot pääomatuloa isälle ÄITI osinko korko/ lyhennys LAPSI X PANKKI G LAPSI Y osinko, OY B korko/ lyhennys ISÄ konserni- osinko avustus ym osinko, konserniavustus ym OY C OY A
 • 81. APUYHTIÖ 4.1 Lopputulos – Pienellä pääomalla merkittävä omistusosuus jatkajille – Päätösvalta toistaiseksi luopujalla – Luopujalla ei tarvitse olla osake-enemmistöä
 • 82. APUYHTIÖ 5 FUUSIO OY B FUUSIO OY C OY A
 • 83. APUYHTIÖ 6 LOPPUTULOS OY B ISÄ ÄITI LAPSI X LAPSI Y 20 kpl 25 kpl 25 kpl 25 kpl á 1 ääni 5 kpl - - - á 20 ääntä
 • 84. HANKINTA 1 LÄHTÖTILANNE Liiketila Yhtiössä voitonjakokelpoisia varoja ja liiketila OY A 100 % ISÄ LAPSI X
 • 85. HANKINTA 2 OY A Liiketila Osinko Yli 10 % ISÄ LAPSI X Kauppa min 51 % käyvästä Verovapaa isälle, ei lahjaveroa lapselle
 • 86. HANKINTA 3 * - yhtiö mitätöi hankitut osakkeet - velat kuitataan OY A Liiketila i st a a k ke kauppa velka el k os a +v 8% aa Rah n. 8 ISÄ LAPSI X max 2 % min 10 %
 • 87. HANKINTA 4 Lopputilanne - Yhtiö säilyi ”samana” - Yhtiö ”köyhdytettiin” - jatkaja ei velkaantunut - muutoksen kulut yhtiön OY A kannettavina - vuokra ja korko pääomatuloja isälle ys kra Lyhenn V uo ko rko Liiketila ISÄ LAPSI X 1/5 4/5
 • 88. HANKINTA 5 • Yhtiö saa käyttää hankintaan vain voitonjakoon käytettävissä olevia varoja • Käytännössä päätös edellyttää osakkeenomistajien yksimielisyyttä • Hinta ei saa ylittää käypää hintaa • Peitellyn osingonjaon riski, jos katsotaan tapahtuvan yli käyvästä arvosta tai osingosta menevän veron välttämiseksi
 • 89. HANKINTA 6 Rahoituksessa huomioitava • Jatkaja voi hankkia toiminnassa tarvittavaa omaisuutta – osamaksulla – leasingilla – Vuokraamalla • Omistajana voi olla jatkaja tai jatkajan yhtiö tms.
 • 90. HANKINTA 7 Peiteltyä osingonjakoa tukevat seikat • Osakkeenomistajien suhteellinen osakasasema ei muutu • Pääosakkeenomistajalta ostetaan vain osa osakkeista • Osakepääomaa korotettu rahastoannilla ennen hankintaa • Hankinnassa käytettävät likvidit varat yhtiöön äskettäin tehdyllä omaisuudenluovutuksella • Ei maksettu säännöllisesti osinkoja • Hankinnalla kuitataan osakaslainoja • Hankinta toiminnan supistumisen ja pienentyneen pääomatarpeen vuoksi, mutta osakkeita ei mitätöidä
 • 91. HANKINTA 8 Peiteltyä osingonjakoa vastaan puhuvat seikat • Osakkeenomistajalta lunastetaan kaikki osakkeet • Osakkeet hankitaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi • Toiminta supistuu ja pääoman tarve pienenee ja osakkeet mitätöidään hankinnan jälkeen • Osakkeet hankitaan yhtiön toimintojen jakamiseksi • Yhtiö on jakanut säännöllisesti voittoa • Osakkeet hankitaan yhtiölle pörssissä tai muussa julkisessa kaupankäynnissä
 • 92. 6. PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN MUUTOKSET . VUONNA 2013
 • 93. PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAKI TÄLLÄ HETKELLÄ • Vuonna 2012 perintö- ja lahjaveroasteikkoa muutettiin siten, että I veroluokan perintö- ja lahjaveroasteikkoon lisättiin neljäs porras 200 000 euroa ylittäville perintöosuuksille ja lahjoille. • 200 000 euro ylittävän osuuden kohdalla I veroluokan veroprosentti on ollut 16 %
 • 94. VEROLUOKAT PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 11 §:N MUKAAN I veroluokka: •aviopuoliso •suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen •aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen •avopuoliso tietyin edellytyksin II veroluokka: •muut sukulaiset •vieraat •
 • 95. Perintöveroa on maksettu I veroluokassa seuraavan asteikon mukaisesti (perintö- ja lahjaveroL 14 §): verotettava osuus vakioerä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti 20 000-40 000 100 7% 40 000-60 000 1 500 10 % 60 000-200 000 3 500 13 % 200 000- 23 810 16 %
 • 96. Perintöveroa on maksettu II veroluokassa seuraavan asteikon mukaisesti: verotettava osuus vakioerä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti 20 000-40 000 100 20 % 40 000-60 000 4 100 26 % 60 000- 9 300 32 %
 • 97. Lahjaveroa on maksettu I veroluokassa seuraavan asteikon mukaisesti (perintö- ja lahjaveroL 19 a §): verotettava osuus vakioerä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti 4 000- 7 000 1 100 7% 17 000- 0 000 5 1 010 10 % 50 000-200 000 4 310 13 % 200 000- 23 810 16 %
 • 98. Lahjaveroa on maksettu II veroluokassa seuraavan asteikon mukaisesti: verotettava osuus vakioerä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti 4 000- 7 000 1 100 20 % 17 000- 0 000 5 2 700 26 % 50 000- 11 280 32 %
 • 99. Vuoden 2013 perintö ja lahjavero- asteikon muutokset • Perintö- ja lahjaveroasteikkoihin lisätään uusi ylin porras 1 000 000 euroa ylittäville perintöosuuksille ja lahjoille • Muutos koskee sekä I veroluokkaa että II veroluokkaa • I veroluokassa sen osalta veroprosentti tulee olemaan 19 % • II veroluokassa sen osalta veroprosentti tulee olemaan 35 %
 • 100. Vuonna 2013 perintöveroa tullaan maksamaan I veroluokassa seuraavasti: verotettava osuus vakio erä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti 20 000-40 000 100 7% 40 000-60 000 1 500 10 % 60 000-200 000 3 500 13 % 200 000-1 000 000 23 810 16 % 1 000 000- 151 810 19 %
 • 101. Vuonna 2013 perintöveroa tullaan maksamaan II veroluokassa seuraavasti: verotettava osuus vakio erä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti 20 000-40 000 100 20 % 40 000-60 000 4 100 26 % 60 000- 00 0 00 0 1 9 300 32 % 1 000 000- 310 100 35 %
 • 102. Vuonna 2013 lahjaveroa tullaan maksamaan I veroluokassa seuraavasti (perintö- ja lahjaveroL 19 a §): verotettava osuus vakio erä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti 4 000- 7 000 1 100 7% 17 000- 0 000 5 1 010 10 % 50 000-200 000 4 310 13 % 200 000-1 000 000 23 810 16 % 1 000 000- 151 810 19 %
 • 103. Vuonna 2013 lahjaveroa tullaan maksamaan II veroluokassa seuraavasti: verotettava osuus vakio erä alarajan kohdalla ylimenevän osan veroprosentti 4 000- 7 000 1 100 20 % 17 000- 0 000 5 2 700 26 % 50 000- 00 0 000 1 11 280 32 % 1 00 0 00 0- 315 280 35 %
 • 104. MUUTOKSIA TULOSSA MYÖS VAKUUTUSKORVAUKSIA KOSKIEN (PERINTÖ- JA LAHJAVEROL 18 A §) •Tämänhetkisen perintö- ja lahjaverolain mukaan lahjana pidetään myös vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saatua vakuutuskorvausta •Vakuutuskorvaukset ovat kuitenkin olleet lahjaverosta vapaita siltä osin kuin niiden yhteismäärä kolmen vuoden aikana on ollut enintään 8 500 euroa •Vakuutuskorvausta ei ole kuitenkaan katsottu lahjaksi siltä osin kuin se on ollut tuloverotuksessa edunsaajan veronalaista tuloa
 • 105. Vuoden 2013 perintö- ja lahjaverolain muutosten myötä kyseinen verovapaus tullaan kumoamaan → Tämä tarkoittaa sitä, että lahjana pidetään myös vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saatua vakuutuskorvausta oli se sitten minkä suuruinen tahansa
 • 106. Ei kuitenkaan muutoksia henkivakuutukseen liittyvään vakuutuskorvaukseen → Perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n mukainen verovapaus kuitenkin edelleen säilyy. Eli kuolemantapauksen johdosta kuolinpesälle suoritettava vakuutuskorvaus tai taloudellinen tuki, joka on enintään 35 000 euroa katsotaan edelleen perintöverosta vapaaksi
 • 107. Muutokset perintöveron kansainväliseen ulottuvuuteen (perintö- ja lahjaveroL 9.4 §) •Perintöverotus on tarkoitettu kohdistuvan perinnönjättäjän tai testamentintekijän nettovarallisuuteen •Kuolinpesän varoista saadaan näin ollen vähentää siihen kohdistuvat velat, verot ja maksut •Itse perintöveroa ei kuitenkaan saa vähentää
 • 108. •Tällä hetkellä laki sääntelee, että muualla kuin Suomessa asuneen henkilön jäämistöstä voidaan vähentää ainoastaan ne velat ja velvollisuudet, jotka kohdistuvat mainittuun omaisuuteen. •Sopimus Euroopan Unionin Toiminnasta (SEUT) kuitenkin kieltää kaikki sellaiset rajoitukset, jotka koskevat pääomaliikkeitä unionin alueella. •Perinnöt katsotaan sopimusartiklan mukaisiksi pääomaliikkeiksi
 • 109. •Tästä johtuen lakia on ehdotettu muutettavaksi siten, että perintöverotukseen ei vaikuta enempää perinnönjättäjän kuin perinnönsaajankaan asuinpaikka •Lakia tullaan tarkentamaan kuolinpesään tehtävien vähennysten osalta siten, että veron määrä ei riippuvainen siitä, missä maassa perinnönjättäjä ja perillinen tai testamentinsaaja on asunut
 • 110. KIITOS Markku Lindblad markku.lindblad@lindblad.fi 020 749 8161
 • 111. www.lindblad.fi etunimi.sukunimi@lindblad.fi JOENSUU YLÖJÄRVI Siltakatu 14 A 11 Mikkolantie 1-3 Puh 020 749 8195 Puh 020 749 8180 tampere@lindblad.fi joensuu@lindblad.fi TAMPERE IMATRA Hämeenkatu 18 A 6 F.O Virtasen katu 3 Puh 020 749 8190 Puh 020 749 8170 tampere@lindblad.fi imatra@lindblad.fi LAPPEENRANTA HELSINKI Oksasenkatu 8 B 14 Vuorikatu 16 A 5 Puh 020 749 8170 Puh 020 749 8160 lappeenranta@lindblad.fi helsinki@lindblad.fi