Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
ดร. ทรงธรรม สุขสว่าง
ผู้อานวยการสถาบันอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
ปรารพ แปลงงาน
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและ...
บทนา
ปะการังฟอกขาวในปี 2553 เกิดจากอุณหภูมิน้าทะเล
สูงผิดปกติ โดยอุณหภูมิน้าทะเลตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.-
มิ.ย. 2553 สูงขึ้น...
สาเหตุการฟอกขาว
ปะการังอยู่ร่วมกับสาหร่ายซูซานแทลลีแบบพึ่งพา
อาศัยกัน
- ปะการังได้อาหารจากการสังเคราะห์แสงของ
สาหร่าย
- สา...
สาเหตุการฟอกขาว (ต่อ)
หากอุณหภูมิหรือแสงมากไป สาหร่ายจะผลิต
อนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อปะการัง ปะการัง
จึงขับสาหร...
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสถานภาพแนวปะการังภายหลังการเกิดปรากฏการณ์
ฟอกขาว และความสามารถในการฟื้นตัวตามธรรมชาติของแนว
ปะการ...
พื้นที่ศึกษา
ดาเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 7 แห่ง 36
สถานี
1. กลุ่มอันดามันตอนบน ได้แก่ อช.หมู่เกาะสุรินทร์ 10
ส...
พื้นที่ศึกษา (ต่อ)
3. กลุ่มอ่าวไทย ได้แก่ อช.หมู่เกาะชุมพร 1 สถานี
วิธีการศึกษา
1. วิธี Line intercept transect โดยการวางเส้น
เทปบนแนวปะการังขนานกับชายฝั่ง ระยะทาง 30 เมตร
จานวน 4 ซ้า (repl...
วางเส้นเทป 30 เมตร ตามแนว
สัน (Reef edge) 3 เส้น ถ่ายรูป
ทุกระยะ 50 เซนติเมตร
2. สารวจปะการังโดยวิธี Photo belt transect
วิเคราะห์ผลโดยโปรแกรม Coral Point Count with Excel extention (CPCe)
By (Kelvin E Kohler, Shaun M Gill, 2006)
ก่อนฟอกขาว
ระหว่างฟอกขาว เม.ย. - พ.ค. 2553
หลังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ปี 2554-2556
สารวจติดตามกาลเปลี่ยนแปลงของสถานภาพแนว...
ผลและวิจารณ์ผล
1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ศึกษา 10 สถานี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
สภาพแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ พื้นที่ปกคลุม
ของปะการังมีชีวิตลดลง 70-90 เปอร์เซ็นต์ ...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เมื่อนาเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตปี
2552 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการฟอกขาว และ...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปะการังที่ได้รับผลกระทบและตายจากการฟอกขาวมาก
ได้แก่ กลุ่มปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora
...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ปัจจุบันปะการังชนิดเด่นที่พบในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์
ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะกา...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
- นอกจากจะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิตลด...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โครงสร้างส่วนใหญ่ของสังคมแนวปะการังบริเวณอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปลี่ยนไปจากเดิมที่...
เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต ปี 2552-2556
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
การลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง
ตัวอ่อนปะการังที่ลงเกาะบนพื้นธรรมชาติ (juvenile
corals) พบตัวอ่อนปะการังทั้งหมด 34 ชนิด บริเวณอ...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มในช่วง 3 ปี หลังปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาว พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก...
ความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการัง ปี 2554-2556
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2554 2555...
ตัวอ่อนปะการัง
ที่ลงเกาะบนพื้นธรรมชาติ
แนวโน้มการฟื้นตัว
หลังจากเกิดการฟอกขาว การเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทางสังคมแนวปะการังเริ่มมีแนวโน้มคงที่ ซาก
ปะการังที่ตาย...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ระยะเวลาที่จะใช้ในการฟื้นตัวให้กลับมามีสภาพ
ใกล้เคียงกับในช่วงก่อนหน้าเกิดการฟอกขาวนั้น ยัง...
แนวปะการังปี 2552
ก่อนเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
แนวปะการัง ปี 2553
ระหว่างเกิดปะการังฟอกขาว
แนวปะการังปี 2554
หลังปะการังฟอกขาวประมาณ 1 ปี
แนวปะการังปี 2555
หลังปะการังฟอกขาวประมาณ 2 ปี
แนวปะการังปี 2556
หลังปะการังฟอกขาวประมาณ 3 ปี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ศึกษา 8 สถานี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
สภาพแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน พื้นที่ปกคลุม
ของปะการังมีชีวิตลดลง 40-70 เปอร์เซ็นต์ สภ...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ปะการังที่ได้รับผลกระทบและตายจากการฟอกขาวมาก
ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังลา...
เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต ปี 2552 - 2556
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ปัจจุบันปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites
lutea) ปะการังแผ่นเคลือบ (Porites monticu...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
พบตัวอ่อนปะการังทั้งหมด 27 ชนิด อีสต์ออฟอีเดน
และอ่าวไฟแวบ มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงกว่าบริเว...
ความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการัง ปี 2552-2556
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ตัวอ่อนปะการัง
ที่ลงเกาะบนพื้นธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสิมิลันได้รับผลกระทบจาก
การฟอกขาว มีสถานภาพปานกลาง ยังมีโคโลนีปะการั...
ปะการังก่อนเกิด
ปะการังฟอกขาว ปี 2553
สภาพแนวปะการัง ปี 2554
หลังเกิดฟอกขาว 1 ปี
สภาพแนวปะการัง ปี 2555
หลังเกิดฟอกขาว 2 ปี
สภาพแนวปะการัง ปี 2556
หลังฟอกขาว 3 ปี
Surin Island May 2010
ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ ระหว่างฟอกขาว
ปะการังโขด ระหว่างฟอกขาว
Surin Island May 2010
ปะการังโขด ระหว่างฟอกขาว
ปะการังเขากวางแบบกิ่งที่ตายจากการฟอกขาว แล้วมีสาหร่ายขึ้นปกคลุม
ปะการังเขาก...
Surin Island May 2010
ปะการังโขด ระหว่างฟอกขาว
Surin Island May 2010
ปะการังเขากวางแบบกิ่ง ระหว่างฟอกขาว
Surin Island November 2011
ปะการังเขากวางแบบกิ่ง ที่ตายจากการฟอกขาว มีสาหร่ายขึ้นปกคลุม
Surin Island November 2011
ปะการังเขากวางแบบกิ่ง ที่ตายจากการฟอกขาว มีสาหร่ายขึ้นปกคลุม
ปะการังโขด สามารถทนทานต่อการฟอกขาว...
Surin Island April 2012
ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ ที่ตายจากการฟอกขาว
Surin Island April 2012
โคโลนีปะการังโขด ที่ตายเป็นบางส่วน
โคโลนีปะการังโขด ที่รอดชีวิต
Surin Island Mar 2013
ตัวอ่อนปะการังเขากวางที่ลงเกาะใหม่
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา –
หมู่เกาะพีพี
1). เกาะยูง
2). เกาะไม้ไผ่
3). หินกลาง
4). อ่าวนุ้ย เกาะพีพีดอน
5). หน้าถ้าไวกิ้ง เกาะพีพีเล
6). ผาแดง เกาะพีพีเล
59.17
19.37
17.33
32.69
47.52
73.5
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
ก่อนปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 25...
ปรากฏการณ์ฟอกขาวส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบสังคมปะการังแข็งของแนวปะการังในบริเวณนี้ โดย
พบว่าในปีหลังการฟอกขาว ปะ...
หลังฟอกขาว ภาพปี 2555ช่วงฟอกขาว ปี 2553
19.37
17.33
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
สถานีที่ 1 หลักสยาม เกาะรอกใน
สถานีที่ 2 หน้าหน่วยพิทักษ์ ฯ
เกาะรอกนอก
สถานีที่ 3 ทิศเหนือเกาะรอกใน
43.73
18.17
27.43
38.49
32.57
58.87
63.33
53.67
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
ก่อนปี พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ...
แนวปะการังบริเวณเกาะรอก ก่อตัวทางด้านทิศ
ตะวันออกของเกาะตั้งแต่เหนือจรดใต้ ที่ระดับความลึกประมาณ
2-8 เมตร ปะการังที่พบส่วน...
18.17
27.43
38.49
y = 10.162x + 7.7067
R² = 0.9974
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
พ.ศ.2554 พ.ศ....
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
จังหวัดตรัง
เกาะเชือก
เกาะกระดาน
73.44
16.00 17.64
28.05
19.5
74.5
72.02
60.8
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
ก่อนปี พ.ศ. 2553 พ.ศ.255...
แนวปะการังบริเวณเกาะเชือกและเกาะกระดานก่อตัว
ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไปจนถึงตะวันออกเฉียงใต้ ที่
ระดับความลึกประมาณ 2-6 เ...
ช่วงฟอกขาว 2553 (เกาะเชือก) หลังฟอกขาว 2556 (เกาะเชือก)
16.00
17.64
28.05
y = 6.025x + 8.5133
R² = 0.8499
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
จังหวัดสตูล
1. หาดทรายขาว
2. หินงาม
3. หน้าหน่วยราวี
4. อ่าวสอง
5. ทิศเหนือเกาะดง
6. ทิศใต้เกาะดง
59.00
38.25
44.07
55.81
16.32
38.81
36.62
29.62
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
ก่อนปี พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ...
ก่อนฟอกขาว (2552) แนวปะการังมีสถานภาพดีจนถึงดี
มาก ปะการังมีชีวิตเฉลี่ย 59 % ปะการังตาย 16% ในปี 2553 มี
การฟอกขาวเฉลี่ยร้...
ช่วงฟอกขาว 2553 หาดทรายขาว
เกาะราวี
หลังฟอกขาว 2556 หาดทรายขาว
เกาะราวี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
จังหวัดชุมพร
พื้นที่สารวจบริเวณเกาะมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ปะการังที่เกิดตามธรรมชาติตายครอบคลุมเฉลี่ย 5 – 20 เปอร์เซ็นต์
ฟื้นตัวเกือบทั้งหมด
ปะการังในแปลงปลูก ตายครอบคลุมเฉลี่ย 70 –...
ได้ทาการสารวจจุดที่ประกาศมาตรการปิดจุดดาน้า
เมื่อปี 2553
ที่ หินกลาง อช. พีพี
เกาะเชือก อช.หาดเจ้าไหม
หาดทรายขาว เกาะหินงา...
30.5
18
31.77
51.04
39
20.97
52.99
40
30.5
60 60.84
0
10
20
30
40
50
60
70
หินกลาง * เกาะเชือก * หาดทรายขาว * หินงาม (ทิศใ...
สรุป
1. การเปรียบเทียบสถานภาพปะการังในเขต
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
- ปี 2552 ช่วงก่อนการเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาว
แนวปะการัง สมบูรณ์ปาน...
- ช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2553 ซึ่งเป็นช่วง
ปรากฏการณ์ฟอกขาว
แนวปะการังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
พื้นที่ครอบคลุมเฉลี่...
-ช่วงหลังปรากฏการณ์ฟอกขาว ตั้งแต่มิถุนายน 2554 –
2556 (ต่อ)
-แนวปะการังใน อช. หมู่เกาะสุรินทร์ อช.หมู่เกาะสิมิลัน
- มีแนวโ...
-ช่วงหลังปรากฏการณ์ฟอกขาว ตั้งแต่มิถุนายน 2554 –
2556 (ต่อ)
-แนวปะการังใน อช. ตะรุเตา อช.หมู่เกาะลันตา และ อช.
หาดเจ้าไหม
...
หลังการฟอกขาว
- สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถึงสมบูรณ์ดี
- การฟื้นตัวขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพพื้นที่ อัตรา
ก...
2. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางสังคมแนวปะการังและความ
หลากหลายทางชีวภาพของปะการังแข็ง
ปรากฏการณ์ฟอกขาวส่งผลกระทบอย่างมากต่อ...
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางสังคมแนวปะการังและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังแข็ง (ต่อ)
ส่วนกลุ่มปะการังที่มีรูปทรงเป็นก้อ...
ข้อเสนอแนะ
1.สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ
ผู้ใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง
2. กาหนดมาตรการการใช้ประโยชน์สาหรั...
ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
4. กระจายของนักดาน้าไปทั่วบริเวณ ควรกาหนดโซนสาหรับ
นักดาน้าที่มีประสบการณ์ต่างกันเพื่อลดความเสียหาย
5. มี...
Contact
ฝ่ายวิจัยฯ : hnukool@hotmail.com
www.nprcenter.com
ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาว
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ปะการังฟอกขาว

880 vues

Publié le

สถานภาพปะการังในเขต อุทยานแห่งชาติทางทะเล หลังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว

Publié dans : Environnement
 • Soyez le premier à commenter

ปะการังฟอกขาว

 1. 1. สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
 2. 2. ดร. ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อานวยการสถาบันอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง ปรารพ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ศุภพร เปรมปรีดิ์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง ชัยณรงค์ เรืองทอง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดชุมพร
 3. 3. บทนา ปะการังฟอกขาวในปี 2553 เกิดจากอุณหภูมิน้าทะเล สูงผิดปกติ โดยอุณหภูมิน้าทะเลตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.- มิ.ย. 2553 สูงขึ้นจากปกติ คือ 29 องศาเซลเซียส เป็น 30-34 องศาเซลเซียส ทาให้แนวปะการังในน่านน้าไทย เริ่มเกิดการฟอกขาวตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 แนวปะการังในทุกจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามัน เกิดการ ฟอกขาวมากกว่า 70% ของปะการังมีชีวิตที่มีอยู่
 4. 4. สาเหตุการฟอกขาว ปะการังอยู่ร่วมกับสาหร่ายซูซานแทลลีแบบพึ่งพา อาศัยกัน - ปะการังได้อาหารจากการสังเคราะห์แสงของ สาหร่าย - สาหร่ายได้ธาตุอาหารจากการขับของเสีย และ CO2 จากการหายใจของปะการัง
 5. 5. สาเหตุการฟอกขาว (ต่อ) หากอุณหภูมิหรือแสงมากไป สาหร่ายจะผลิต อนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อปะการัง ปะการัง จึงขับสาหร่ายออกจากเซล จึงเห็นปะการังเป็นสีขาว เนื่องจากมองผ่านตัวใสๆของปะการังไปเห็น โครงสร้างหินปูนที่รองรับปะการัง
 6. 6. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสถานภาพแนวปะการังภายหลังการเกิดปรากฏการณ์ ฟอกขาว และความสามารถในการฟื้นตัวตามธรรมชาติของแนว ปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล 2. เพื่อมีฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการจัดทาแผนจัดการแนวปะการัง ในอนาคต และใช้ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ใน การแบ่งเขตกิจกรรมการท่องเที่ยว การกาหนดกิจกรรมการ ท่องเที่ยว การควบคุมปริมาณและการจัดการพฤติกรรม นักท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละบริเวณ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 7. 7. พื้นที่ศึกษา ดาเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 7 แห่ง 36 สถานี 1. กลุ่มอันดามันตอนบน ได้แก่ อช.หมู่เกาะสุรินทร์ 10 สถานี อช.หมู่เกาะสิมิลัน 8 สถานี 2. กลุ่มอันดามันตอนล่าง ได้แก่ อช. หาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี 6 สถานี อช.หมู่เกาะลันตา 3 สถานี อช.หาดเจ้าไหม 2 สถานี และ อช.ตะรุเตา 6 สถานี
 8. 8. พื้นที่ศึกษา (ต่อ) 3. กลุ่มอ่าวไทย ได้แก่ อช.หมู่เกาะชุมพร 1 สถานี
 9. 9. วิธีการศึกษา 1. วิธี Line intercept transect โดยการวางเส้น เทปบนแนวปะการังขนานกับชายฝั่ง ระยะทาง 30 เมตร จานวน 4 ซ้า (replicate) ในแต่ละสถานี บันทึกชนิด ขนาด และจานวนของสิ่งมีชีวิตภายใต้เส้นเทปในระดับ เซนติเมตร นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังใต้เส้นสารวจ
 10. 10. วางเส้นเทป 30 เมตร ตามแนว สัน (Reef edge) 3 เส้น ถ่ายรูป ทุกระยะ 50 เซนติเมตร 2. สารวจปะการังโดยวิธี Photo belt transect
 11. 11. วิเคราะห์ผลโดยโปรแกรม Coral Point Count with Excel extention (CPCe) By (Kelvin E Kohler, Shaun M Gill, 2006)
 12. 12. ก่อนฟอกขาว ระหว่างฟอกขาว เม.ย. - พ.ค. 2553 หลังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ปี 2554-2556 สารวจติดตามกาลเปลี่ยนแปลงของสถานภาพแนวปะการังในช่วงเวลาตั้งแต่
 13. 13. ผลและวิจารณ์ผล
 14. 14. 1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ศึกษา 10 สถานี
 15. 15. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สภาพแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ พื้นที่ปกคลุม ของปะการังมีชีวิตลดลง 70-90 เปอร์เซ็นต์ อ่าวไม้งามเป็น สถานีที่มีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด เท่ากับ 12.67 เปอร์เซ็นต์ สถานีที่มีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ น้อยที่สุด คือ อ่าวผักกาด เท่ากับ 6.56 เปอร์เซ็นต์
 16. 16. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อนาเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการฟอกขาว และปี 2553 หลัง การเกิดการฟอกขาวในระยะแรก มาพิจารณาเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต พบมี การเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของ ปะการังมีชีวิตค่อนข้างมาก หลังจากนั้นในปี 2554-2556 แนวโน้มเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ มากนักคล้ายคลึงกับช่วงแรกหลังการฟอกขาว
 17. 17. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ปะการังที่ได้รับผลกระทบและตายจากการฟอกขาวมาก ได้แก่ กลุ่มปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora aquituberculata, M. hispida) กลุ่มปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังเกล็ดคว่า (Stylophora pistillata) กลุ่มปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora damicornis, P. verrucosa) และกลุ่มปะการังนิ้วมือ (Porites cylindrica, P. nigrescens)
 18. 18. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ปัจจุบันปะการังชนิดเด่นที่พบในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังผิวยู่ยี่ (P. rus) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังสีน้าเงิน (Heliopora coerulea) ปะการังดอกเห็ด (Fungia spp.) และปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.)
 19. 19. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว - นอกจากจะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของ ปะการังมีชีวิตลดลง - ยังส่งผลให้โครงสร้างของแนวปะการังในแต่ละสถานี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่เกิดขึ้นกับสถานีหินกอง สถานี เกาะตอรินลา สถานีเกาะมังกร สถานีเกาะสตอร์ค และสถานี อ่าวแม่ยาย จากเดิมที่สถานีเหล่านี้มีปะการังเขากวางเป็น องค์ประกอบหลัก
 20. 20. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โครงสร้างส่วนใหญ่ของสังคมแนวปะการังบริเวณอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีโครงสร้างจาก ปะการังเขากวาง เป็นโครงสร้างที่เกิดจากปะการังก้อนเป็น หลัก เช่น ปะการังโขด ปะการังดาวใหญ่ เนื่องจากมีความ ทนทานและสามารถฟื้นตัวได้ดีหลังการฟอกขาว
 21. 21. เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต ปี 2552-2556 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
 22. 22. การลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ตัวอ่อนปะการังที่ลงเกาะบนพื้นธรรมชาติ (juvenile corals) พบตัวอ่อนปะการังทั้งหมด 34 ชนิด บริเวณอ่าวสุเทพ และอ่าวไม้งาม มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่นๆ และความหนาแน่นมีค่าอยู่ในช่วง 0.66-3.98 โคโลนี/ตร.ม.
 23. 23. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มในช่วง 3 ปี หลังปรากฏการณ์ ปะการังฟอกขาว พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักตาม ช่วงเวลา โดยภาพรวมชนิดตัวอ่อนปะการังส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ปะการังดอกเห็ด (Fungia spp. ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังโขด (Porites spp.) และปะการังรังผึ้ง (Goniastrea spp.)
 24. 24. ความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการัง ปี 2554-2556 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 2554 2555 2556 ความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการัง(ตัว/ตร.ม.)
 25. 25. ตัวอ่อนปะการัง ที่ลงเกาะบนพื้นธรรมชาติ
 26. 26. แนวโน้มการฟื้นตัว หลังจากเกิดการฟอกขาว การเปลี่ยนแปลงของ องค์ประกอบทางสังคมแนวปะการังเริ่มมีแนวโน้มคงที่ ซาก ปะการังที่ตายจากการฟอกขาว มีสาหร่ายขนาดเล็กขึ้น ปกคลุม โคโลนีมีการซ่อมแซมและฟื้นฟูเนื้อเยื่อส่วนที่ยังคง อยู่กลับมาอยู่ในสภาพที่ดี ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี ในฟื้นตัวของแนวปะการัง
 27. 27. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ระยะเวลาที่จะใช้ในการฟื้นตัวให้กลับมามีสภาพ ใกล้เคียงกับในช่วงก่อนหน้าเกิดการฟอกขาวนั้น ยังไม่ สามารถคาดการณ์ได้
 28. 28. แนวปะการังปี 2552 ก่อนเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
 29. 29. แนวปะการัง ปี 2553 ระหว่างเกิดปะการังฟอกขาว
 30. 30. แนวปะการังปี 2554 หลังปะการังฟอกขาวประมาณ 1 ปี
 31. 31. แนวปะการังปี 2555 หลังปะการังฟอกขาวประมาณ 2 ปี
 32. 32. แนวปะการังปี 2556 หลังปะการังฟอกขาวประมาณ 3 ปี
 33. 33. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 34. 34. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ศึกษา 8 สถานี
 35. 35. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สภาพแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน พื้นที่ปกคลุม ของปะการังมีชีวิตลดลง 40-70 เปอร์เซ็นต์ สภาพแนว ปะการังมีความเสื่อมโทรมบางสถานี อีสต์ออฟอีเดน (East of Eden) มีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด เท่ากับ 27.41 เปอร์เซ็นต์ สถานีที่มีปะการังมีชีวิตน้อยที่สุด คือ อ่าวไฟแวบ เกาะสิมิลัน เท่ากับ 4.66 เปอร์เซ็นต์
 36. 36. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ปะการังที่ได้รับผลกระทบและตายจากการฟอกขาวมาก ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังลาย ดอกไม้ (Pavona explanulata) กลุ่มปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora damicornis, P. meandrina, P. verrucosa) ปะการังนิ้วมือ (Porites cylindrica) และ ปะการังผิวยู่ยี่ (P. rus)
 37. 37. เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต ปี 2552 - 2556 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 38. 38. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ปัจจุบันปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังแผ่นเคลือบ (Porites monticulosa) ปะการังผิวยู่ยี่ (Porites rus) ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora aequituberculata) ปะการังสีน้าเงิน (Heliopora coerulea)
 39. 39. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พบตัวอ่อนปะการังทั้งหมด 27 ชนิด อีสต์ออฟอีเดน และอ่าวไฟแวบ มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่น มีค่าอยู่ในช่วง 0.12-0.68 โคโลนี/ตร.ม. เมื่อเปรียบเทียบ ความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการัง พบมีแนวโน้มสูงขึ้น เล็กน้อย ชนิดตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ตัวอ่อน ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora spp.) ปะการังดอกเห็ด (Fungia spp.) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.)
 40. 40. ความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการัง ปี 2552-2556 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 41. 41. ตัวอ่อนปะการัง ที่ลงเกาะบนพื้นธรรมชาติ
 42. 42. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสิมิลันได้รับผลกระทบจาก การฟอกขาว มีสถานภาพปานกลาง ยังมีโคโลนีปะการังที่ รอดจากการฟอกขาวอยู่ค่อนข้างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ปริมาณตัวอ่อนปะการังในธรรมชาติมีไม่มากนัก ดังนั้น ระยะเวลาที่จะใช้ในการฟื้นตัวให้กลับมามีสภาพใกล้เคียง กับในช่วงก่อนหน้าเกิดการฟอกขาวนั้น ยังไม่สามารถ คาดการณ์ได้
 43. 43. ปะการังก่อนเกิด ปะการังฟอกขาว ปี 2553
 44. 44. สภาพแนวปะการัง ปี 2554 หลังเกิดฟอกขาว 1 ปี
 45. 45. สภาพแนวปะการัง ปี 2555 หลังเกิดฟอกขาว 2 ปี
 46. 46. สภาพแนวปะการัง ปี 2556 หลังฟอกขาว 3 ปี
 47. 47. Surin Island May 2010 ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ ระหว่างฟอกขาว ปะการังโขด ระหว่างฟอกขาว
 48. 48. Surin Island May 2010 ปะการังโขด ระหว่างฟอกขาว ปะการังเขากวางแบบกิ่งที่ตายจากการฟอกขาว แล้วมีสาหร่ายขึ้นปกคลุม ปะการังเขากวางแบบกิ่ง ระหว่างฟอกขาว
 49. 49. Surin Island May 2010 ปะการังโขด ระหว่างฟอกขาว
 50. 50. Surin Island May 2010 ปะการังเขากวางแบบกิ่ง ระหว่างฟอกขาว
 51. 51. Surin Island November 2011 ปะการังเขากวางแบบกิ่ง ที่ตายจากการฟอกขาว มีสาหร่ายขึ้นปกคลุม
 52. 52. Surin Island November 2011 ปะการังเขากวางแบบกิ่ง ที่ตายจากการฟอกขาว มีสาหร่ายขึ้นปกคลุม ปะการังโขด สามารถทนทานต่อการฟอกขาว และมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ กลับสู่สภาวะปกติ
 53. 53. Surin Island April 2012 ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ ที่ตายจากการฟอกขาว
 54. 54. Surin Island April 2012 โคโลนีปะการังโขด ที่ตายเป็นบางส่วน โคโลนีปะการังโขด ที่รอดชีวิต
 55. 55. Surin Island Mar 2013 ตัวอ่อนปะการังเขากวางที่ลงเกาะใหม่
 56. 56. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี
 57. 57. 1). เกาะยูง 2). เกาะไม้ไผ่ 3). หินกลาง 4). อ่าวนุ้ย เกาะพีพีดอน 5). หน้าถ้าไวกิ้ง เกาะพีพีเล 6). ผาแดง เกาะพีพีเล
 58. 58. 59.17 19.37 17.33 32.69 47.52 73.5 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 ก่อนปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 ก่อนและหลังปะการังฟอกขาว ปะการังเป็น ปะการังตาย
 59. 59. ปรากฏการณ์ฟอกขาวส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของ องค์ประกอบสังคมปะการังแข็งของแนวปะการังในบริเวณนี้ โดย พบว่าในปีหลังการฟอกขาว ปะการังชนิดเด่นและพบได้ทั่วไปคือ ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังผิวยู่ยี่ (Porites rus) ปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea sp.) และปะการังดอกเห็ด (Fungia spp.) ในขณะที่ก่อนการฟอกขาวองค์ประกอบเด่น คือ ปะการังกลุ่ม เขากวางรูปทรงกิ่งและรูปทรงโต๊ะ ส่งผลให้ในภาพรวมแนว ปะการังมีความหลากหลายต่อพื้นที่ลดลง
 60. 60. หลังฟอกขาว ภาพปี 2555ช่วงฟอกขาว ปี 2553
 61. 61. 19.37 17.33 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
 62. 62. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 63. 63. สถานีที่ 1 หลักสยาม เกาะรอกใน สถานีที่ 2 หน้าหน่วยพิทักษ์ ฯ เกาะรอกนอก สถานีที่ 3 ทิศเหนือเกาะรอกใน
 64. 64. 43.73 18.17 27.43 38.49 32.57 58.87 63.33 53.67 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ก่อนปี พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 ก่อนและหลังปะการังฟอกขาว ปะการังเป็น ปะการังตาย
 65. 65. แนวปะการังบริเวณเกาะรอก ก่อตัวทางด้านทิศ ตะวันออกของเกาะตั้งแต่เหนือจรดใต้ ที่ระดับความลึกประมาณ 2-8 เมตร ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็น ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังเขากวางแบบกิ่ง แบบพุ่ม หรือแบบโต๊ะ (Acropora spp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora damicornis) และปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia spp.) ซึ่งผลการ สารวจปะการังในปีก่อนการฟอกขาว พบว่าปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังเขากวาง (Acropora spp)
 66. 66. 18.17 27.43 38.49 y = 10.162x + 7.7067 R² = 0.9974 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีตามธรรมชาติ
 67. 67. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
 68. 68. เกาะเชือก เกาะกระดาน
 69. 69. 73.44 16.00 17.64 28.05 19.5 74.5 72.02 60.8 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 ก่อนปี พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของปะการังมีชีวิตและปะการังตายบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ก่อนและหลังปะการังฟอกขาว ปะการังเป็น ปะการังตาย
 70. 70. แนวปะการังบริเวณเกาะเชือกและเกาะกระดานก่อตัว ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไปจนถึงตะวันออกเฉียงใต้ ที่ ระดับความลึกประมาณ 2-6 เมตร ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็น ปะการังโขด (Porites spp) ปะการังเขากวางแบบกิ่ง แบบพุ่ม หรือแบบโต๊ะ (Acropora spp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora damicornis) และปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia spp.) ซึ่งผลการสารวจปะการังในปีก่อนการฟอกขาว พบว่าปะการัง ชนิดเด่น คือ ปะการังเขากวาง (Acropora spp)
 71. 71. ช่วงฟอกขาว 2553 (เกาะเชือก) หลังฟอกขาว 2556 (เกาะเชือก)
 72. 72. 16.00 17.64 28.05 y = 6.025x + 8.5133 R² = 0.8499 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
 73. 73. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
 74. 74. 1. หาดทรายขาว 2. หินงาม 3. หน้าหน่วยราวี 4. อ่าวสอง 5. ทิศเหนือเกาะดง 6. ทิศใต้เกาะดง
 75. 75. 59.00 38.25 44.07 55.81 16.32 38.81 36.62 29.62 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ก่อนปี พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 ปะการังตาย ปะการังเป็น
 76. 76. ก่อนฟอกขาว (2552) แนวปะการังมีสถานภาพดีจนถึงดี มาก ปะการังมีชีวิตเฉลี่ย 59 % ปะการังตาย 16% ในปี 2553 มี การฟอกขาวเฉลี่ยร้อยละ 79.17 ของทุกพื้นที่ และหลังจาก สถานการณ์ฟอกขาว ในปี 2554 - 2556 แนวปะการังมีพื้นที่ ครอบคลุมเฉลี่ยของปะการังมีชีวิตประมาณร้อยละ 38.25, 44.07 และ 55.81 มีพื้นที่ปะการังตายเฉลี่ยประมาณ 38.81, 36.62 และ 29.62 ของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด
 77. 77. ช่วงฟอกขาว 2553 หาดทรายขาว เกาะราวี หลังฟอกขาว 2556 หาดทรายขาว เกาะราวี
 78. 78. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร
 79. 79. พื้นที่สารวจบริเวณเกาะมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 80. 80. ปะการังที่เกิดตามธรรมชาติตายครอบคลุมเฉลี่ย 5 – 20 เปอร์เซ็นต์ ฟื้นตัวเกือบทั้งหมด ปะการังในแปลงปลูก ตายครอบคลุมเฉลี่ย 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้
 81. 81. ได้ทาการสารวจจุดที่ประกาศมาตรการปิดจุดดาน้า เมื่อปี 2553 ที่ หินกลาง อช. พีพี เกาะเชือก อช.หาดเจ้าไหม หาดทรายขาว เกาะหินงาม อช.ตะรุเตา
 82. 82. 30.5 18 31.77 51.04 39 20.97 52.99 40 30.5 60 60.84 0 10 20 30 40 50 60 70 หินกลาง * เกาะเชือก * หาดทรายขาว * หินงาม (ทิศใต้) * กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การฟื้นตัวของปะการังหลังจากปิดกิจกรรมการดาน้า ในปี พ.ศ. 2554-2556 255 4 255 5 255 6
 83. 83. สรุป
 84. 84. 1. การเปรียบเทียบสถานภาพปะการังในเขต อุทยานแห่งชาติทางทะเล - ปี 2552 ช่วงก่อนการเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาว แนวปะการัง สมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดีมาก
 85. 85. - ช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2553 ซึ่งเป็นช่วง ปรากฏการณ์ฟอกขาว แนวปะการังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง พื้นที่ครอบคลุมเฉลี่ยของปะการังมีชีวิตลดลงมาก
 86. 86. -ช่วงหลังปรากฏการณ์ฟอกขาว ตั้งแต่มิถุนายน 2554 – 2556 (ต่อ) -แนวปะการังใน อช. หมู่เกาะสุรินทร์ อช.หมู่เกาะสิมิลัน - มีแนวโน้มในการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย -แนวปะการังใน อช. หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี มีแนวโน้มในการฟื้นตัวลดลง
 87. 87. -ช่วงหลังปรากฏการณ์ฟอกขาว ตั้งแต่มิถุนายน 2554 – 2556 (ต่อ) -แนวปะการังใน อช. ตะรุเตา อช.หมู่เกาะลันตา และ อช. หาดเจ้าไหม มีแนวโน้มในการฟื้นตัวได้ดีตามธรรมชาติ - แนวปะการังใน อช. หมู่เกาะชุมพร ปะการังตามธรรมชาติฟื้นตัวทั้งหมด ปะการังในแปลงปลูกตายเกือบหมด
 88. 88. หลังการฟอกขาว - สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถึงสมบูรณ์ดี - การฟื้นตัวขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพพื้นที่ อัตรา การผลิตตัวอ่อนของปะการัง อัตราการผลิตชิ้นส่วนจาก โคโลนีเดิม การแก่งแย่งพื้นที่กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การ รบกวนที่เกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย์ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม
 89. 89. 2. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางสังคมแนวปะการังและความ หลากหลายทางชีวภาพของปะการังแข็ง ปรากฏการณ์ฟอกขาวส่งผลกระทบอย่างมากต่อแนวปะการังที่อยู่ บริเวณไหล่แนวปะการัง (reef edge) และบริเวณลาดชัน (reef slope) มากกว่าบริเวณพื้นราบ (reef flat) ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณไหล่แนวปะการังและบริเวณลาดชันแนวปะการังมักมี ปะการังเขากวางเป็นชนิดเด่น ในขณะที่บริเวณพื้นราบ มักมี ปะการังโขดเป็นปะการังชนิดเด่น ปะการังเขากวางมีความ ต้านทานและความทนทานที่ต่ามากต่ออุณหภูมิที่สูงผิดปกติ จึง เกิดการฟอกขาวอย่างรุนแรงและตายเป็นจานวนมาก
 90. 90. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางสังคมแนวปะการังและ ความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังแข็ง (ต่อ) ส่วนกลุ่มปะการังที่มีรูปทรงเป็นก้อน ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังดาวใหญ่ เป็นต้น มีความทนทานและสามารถฟื้น ตัวได้ดีหลังการฟอกขาว ดังนั้น จากเดิมที่บางจุดมี ปะการังเขากวางเป็นองค์ประกอบหลัก หลังเกิด ปรากฏการณ์ฟอกขาว โครงสร้างเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลง ไปจากโครงสร้างปะการังเขากวางเป็นโครงสร้างปะการัง ก้อน
 91. 91. ข้อเสนอแนะ 1.สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง 2. กาหนดมาตรการการใช้ประโยชน์สาหรับกิจกรรม ต่างๆ ในแนวปะการัง 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสม เช่น สอนให้นักท่องเที่ยวรู้จักการใช้อุปกรณ์หน้ากาก
 92. 92. ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 4. กระจายของนักดาน้าไปทั่วบริเวณ ควรกาหนดโซนสาหรับ นักดาน้าที่มีประสบการณ์ต่างกันเพื่อลดความเสียหาย 5. มีมาตรการควบคุมเรือท่องเที่ยว โดยเฉพาะน้าเสีย 6. ติดตั้งทุ่นผูกเรือ
 93. 93. Contact ฝ่ายวิจัยฯ : hnukool@hotmail.com www.nprcenter.com

×